PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 6 AUG. 1942 De opmarsch ten Oosten van de Zee van Azof. Crisis van het tweede front. ABONNEMENTSPRIJS i 39 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJ S Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prjjs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 15 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT regels 65 ct., iedere regel i r 13 ct.. dienstaanvr. en dicnstaanb. resp. 55 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 15 woorden 30 ct., elk woord meer 6 ct., bö vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 183 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaai 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45. tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 103 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 Het opperbevel der Duitsche weer macht deelt mede Ten Oosten van de Zee van Azof nade ren de Duitsche en Roemeensche divisies over een breed front de spoorlijn Jeisk Tichorezk. De vijand biedt daar nog slechts hier en daar tegenstand. Aan de Koteban werd het belangrijke spoorweg- knooppunt Kropotkin door een formatie der Waffen-SS ha harden strgd in storm loop genomen Daardoor is de rivier thans over een afstand van meer dan 100 km. bereikt. Ten Noorden van Armawir ge lukte het bruggehoofden te vormen op den Westelijken oever van de Koeban. Ver scheidene vijandelijke colonnes werden door het snelle oprukken van de gemotoriseerde formaties afgesneden en vernietigd. De luchtmacht viel den naar den Kau- kasus terugtrekkenden vijand onafgebro- i ken aan en zette de bombardementen van opeenhoopingen van transporten op de spoorlijnen met vernietigende uitwerking voort. Twee pantsertreinen en 24 trans porttreinen werdén door duikbommenwer pers uiteengeslagen. Italiaansche motortorpedobooten brach ten in de Zwarte Zee een Sovjet-Russi- schen kruiser van 6500 ton tot zinken. Tusschen Sal en Don banen formaties gevechts- en slagvliegtuigen den naar het Oosten oprukkende voorhoeden der pant- serafdeelingen den weg. In de groote bocht, van den Don vielen de'bolsjewisten Dinsdag slechts met zeer zwakke strijd krachten zonder succes aan. In het ge bied van Rsjef breidden, de bolsjewisten hun door sterke infanterie en pantser- strijdkrachten ondernomen aanvallen tot nieuwe sectoren van het front uit. De hevige gevechten duren voort. Ten Noor den van de stad mislukten' alle ontlas- tingsaanvallen door den ongebroken wil tot tegenstand van onze troepen en de voorbeeldelrjke samenwerking van alle wapens. Aan de Wolchof en voor Leningrad stortten verscheidene door sterk artillerie vuur ondersteunde vijandelijke aanvallen ineen. De Britsche luchtmacht ondernam Dins dagnacht met zwakke strijdkrachten luk rake aanvallen op het industriegebied van Rijnland en Westfalen. In eenige plaatsen ontstond geringe schade. Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Dinsdag doelen aan de Engelsche Zuidkust aangevallen en voltreffers ge plaatst voor den oorlog belangrijke instal laties van de stad Brighton. Bovendien werd een bewakingsvaartuig getroffen. In den nacht van 4 op 5 Augustus wierp de luchtmacht bommen op haveninstallaties aan de Zuidwestkust van Engeland. In den nacht van 1 op 2 Augustus is het op het Kanaal tusschen Duitsche mijn- zomers en Britsche snelle kanonneerboo- ten tot een kort gevecht gekomen, tijdens hetwelk een vijandelijke boot door artil lerietreffers vernietigd, twee andere in brand geschoten en een vierde zwaar be schadigd werden. In den nacht van 3 op 4 Augustus hebben Duitsche motortorpe dobooten tijdens een aanval in het Kanaal drie stoomschepen van tezamen 5000 brt. getorpedeerd, waarvan er twee gezonken zijn. Het zinken van het derde schip kon door den sterken afweer niet worden waar genomen. EEN SOVJET-RUSSISCHE VLOOT GAAT ONDERGANG TEGEMOET. In de Zee van Azof gaat thans, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, een vloot der bolsjewisten die ten tijde van de inneming van haar voornaamste steunpunt Rostof, uit ongeveer zeventig grootere en kleinere kustschepen, kanonneerbooten, motortorpedobooten en hulpvaartuigen' bestond en van alle verbindingen over land en over zee is afgesloten, haar onder gang tegemoet in een val, waaruit geen ontkomen meer mogelijk is. Toen Rostof werd ingenomen, vluchtten de vijandelijke eenheden naar het Westen, waar zij door de luchtmacht werden aangevallen en zware verliezen leden. Het zeegebied, dat zij hadden verlaten, werd door de Duitsche marine overgenomen, de mond van /den Don van mijnen vrijgemaakt en doorge drongen in de haven van Rostof. Korten tijd na de inneming van Rostof voeren de eerste ravitailleeringstransporten onder bescherming van Duitsche schepen door de Zee van Azof. Wrakken van kapot ge schoten bolsjewistische kanonneerbooten, motortorpedobooten, sleepbooten en trans portschepen bewijzen het zekere einde van een aanzienlijk deel van de bolsjewis tische Zwarte Zeevloot. DE POSITIE DER SOVJET-UNIE. Voor den Londenschen omroep heeft de Amerikaansche journalist Frederik Kuh met betrekking tot de positie van de Sov jet-Unie verklaard, dat het onzin was te spreken van de onuitputtelijke reserves der Sovjet-Unie. De Sovjets hebben zelf hun verliezen op vijf millioen man geraamd. Bovendien heeft de Sovjet-Unie tot nu toe aan Duitschland gebiedsdeelen verloren zoo groot als Engeland, Frankrijk en Duitschland samen. Daarmede heeft het het grootste gedeelte van zijn graanland en zijn grondstoffen, de helft van zijn ijzer productie en drievierde van zijn aluminium- productie verloren zien gaan. Als het Duitschland gelukt de Sovjet-Unie ook van zijn petroleumtoevoer af te snijden, dan is de positie der Sovjets hopeloos. (Van onzen Haagschen redacteur.) De laatste weken is in de berichtgeving het tweede front niet van de lucht. Elke dag brengt nieuws van het tweede front, dat geen front is, omdat het nog slechts in de verbeelding of in de discussie be staat. Ook in de massa-betooging, want zoowel in Londen als in Washington heeft men al gedemonstreerd om een tweede front, waarbij men zich reeds bij voorbaat bereid verklaarde, de gevolgen van een mislukking te willen aanvaarden. Een weinig hoopvol begin De ongeduldigheid in bepaalde Britsch^ kringen is intusschen verklaarbaar meii wil daar ook wel eens wat anders zien dan alleen maar succesvolle terugtochten en „geslaagde"luchtaanvallen. En de millioenen soldaten, die al een paar jaar onder de wapens zijn, worden toch ook niet onderhouden om duimen te draaien en wachtjes te kloppen. Van deze stemming maken bolsjewisti sche agenten een dankbaar gebruik om Stalin's verlangen naar een tweede front te propageeren. BoVendien zien de Anglo- Amerikaansche leiders ook zelfs de nood zakelijkheid van zoo'n tweede front wel in, want als het Russische front, mede door het 'uitblijven van Amerikaanschen steun of een Britsch ontlastingsoffensief, ineen zou storten, is het automatische ge volg hiervan, dat het volle gewicht van den oorlog op Amerika en vooral op Enge land komt te rusten. Hoe is het nu echter gesteld met de practische mogelijkheden van dit tweede front? Wij voor ons meenen, hieraan weinig geloof te mogen hechten om ver schillende redenen, waarvan wij er enkele willen noemen. Eén der belangrijkste is wel, dat dit tweede front eerst nog veroverd moet worden. In den vorigen oorlog is ook meer malen om een tweede front gevraagd, zij het dan in anderen zin dan thans het ge val is. Toen waren er al twee fronten en beteekende de roep om een tweede front niet andera dan dat men, bij een te groo- ten druk op één dier fronten, verzocht, aan de andere zijde een aanval in te zetten om het bedreigde front daarmee te ontlasten. In dien zin hebben toen Parijs en Mdfckou elkaar meermalen geholpen het succes was echter practisch van weinig beteeke- nis en het werd verkregen ten koste van enorme offers aan mehschen en materiaal. Zoo kostte een aanval der Russen, tér ontlasting van de Franschen ingezet, hun niet minder dan 100.000 man. In de situatie, welke de huidige oorlog echter te zien geeft, is er maar één front, zoodat een tweede front eerst nog strij dend, moet worden gevormd, hetgeen, mi litair gezien, een vrijwel hopelooze taak is. Een ander, argument is gelegen in het karakter van den huidigen oorlog, die den inzet van een geweldige hoeveelheid ma teriaal, bijv. vooral van tanks, vereischt. Een tweede front wordt dus maar niet verkregen door ergens een troep soldaten aan land te zetten. Want indien zulks al mogelijk zou zijn, dan is zoo'n troep bg voorbaat verloren, wegens gebrek aan uit rusting. Ook parachutisten zonder een goed uitgerust leger van eenige honderd duizenden direct achter zich, om de be zette punten te verstevigen, kunnen in dit opzicht geen uitkomst brengen. Tenslotte is nog van groot belang een ander uitvloeisel van het veranderd karak ter van den oorlog. Tijdens de verovering van een plek. van waaruit een tweede front zou kunnen worden opgebouwd, moet de landende partij de meerderheid in de lucht hebben, met name ten aanzien van jachttoestelien. Deze hebben echter een beperkte actie-radius, waarbg de keuze vart een plaats voor het tweede front niet gering wordt beperkt. Terwijl men dus ten aanzien van een landing de voorkeur moet geven aan een uithoek van Europa, eischt de luchtmacht een lan dingsterrein in de naaste omgeving van Engeland, op een pftk, die gemakkelijk te bereiken is vanaf de Britsche luchtvloot- bases. Dat zou dus de Europeesche West kust moeten zijn, die echter $eeds van nature veelal weinig geschikt is voor een landing. Bovendien kan men wel veilig aannerpen, dat de Duitschers, die mili tair- en strategisch opzicht reeds meerma len ware mannetjesputters bleken te zijn, hier hun afdoende maatregelen zullen heb ben ge treffen. Ten overvloede hebben zij dan nog verschillende „natuurlijke" voor deden een kust van binnenuit verdedi gen is altijd eenvoudiger dan van buiten af erop te landen met eenige zekerheid, er nietbinnen enkele dagen weer uitge slagen te worden. /Dank zij de gunstige toestanden op verkeersgebied kunnen zij bovendien practisch vanuit geheel Europa troepen en oorlogsmateriaal binnenv zéér korten tijd naar een bedreigd punt dirigee- ren, terwijl de tegenpartij tenslotte slechts één ding kan doen in den letterlijken zin trachten „voet aan den grond" te krij gen. De practische mogelijkheden tot vor ming van een tweede front zrjn dus wel heel gering en het t volkomen te begrij pen, dat de Anglo-Amerikaansche leiders voor een dergelijke riskante onderneming weinig geestdriftig zh'n ook a! zien zg de politieke noodzakelijkheid ervan, zelfs zonder Stalin's eischen, wel in. Japanners bezetten eilandengroep in Alfoerenzee. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft het volgende bekend gemaaktJapansche vlooteenheden hebben op 30 Juli jl. stra tegische punten bezet op de Kei-eilanden, de Aroe-eilanden en de Tenimber-eilanden in de Alfoerenzee ten Noorden van Au stralië. DE OORLOG TER ZEE. De admiraliteit der Ver. Staten heeft het verlies van drie koopvaardijschepen bekend gemaakt, die - in den ïndischen Oceaan, het Noordelijke deel van den Stillen Oceaan en voor de Zuld-Afrikaan- sche kust door duikbooten tot zinken ge bracht zgn. Twee dezer schepen voeren onder de vlag van Panama en het derde onder die van de Ver. Staten. BEKENDMAKING. Het bureau van den weermf&hts- bevelhcbber in Nederland deelt mede: De vele woorden, die op het oogen- blik vooral in de vijandelijke pro paganda gewijd worden aan de op richting van een „tweede front" aan de Europeesche westkust en vermoe delijk ook wel in Nederland, en de hiermed^door den vijand uitgespro ken hoop, in dat geval op steun van de bevolking te kunnen rekenen, ge ven aanleiding, om de Nederlandsche bevolking op de meest dringende wyze te waarschuwen. Iedereen moet er zich van bewast zgn, dat hjj met zijn leven speelt, wanneer hg in ge val van een vjjandeljjke landingspo ging de geringste poging zou wagen, den vijand te helpen of hem ook slechts indirect te begunstigen. In aller herinnering zullen nog wel le ven de gebeurtenissen die hebben plaats gehad na het neerkomen van Engelsche vliegers, die door de be volking van geld en kleeding zijn voorzien, en verborgen gehouden werden, ien welke gebeurtenissen ten slotte tot doodvonnissen tegen de be trokkenen geleld hebben. Wanneer ooit een Engelscliman of een zijner bondgenóoten Neder- landsch grondgebied betreedt, hetzij aan de kust of in het achterland, dan geldt er voor de bevolking slechts één gebodiedereen bljjve thuis en zoeke bg luchtgevaar, zoo mogelijk in schuilkelders zelf, be scherming tegen de gevechtshande lingen. Wie de straat op gaat, stelt zich bloot aan het gevaar te wor den doodgeschoten. Wie den vijand begunstigt, moet eveneens de gevol gen daarvan dragen. De ervaring leert, dat een derge lijke waarschuwing nooit vroeg ge noeg kan worden verstrekt. Mocht het op Nederlandsch grondgebied tot gevechtshandelingen komen, dan zal de bevolking door aanplakbiljet ten, de radio of op andere passende wijze nog nadere nauwkeurige voor schriften verkrijgen hoe zii zich zal hebben te gedragen. Alle vertwijfelde doorbraakpogingen helpen den sovjets niets. Zij loopen te pletter op het Duitsche afweerwapen. Een sovjet-pantserwagen, door zwaar luchtafweergeschut in brand geschoten ^•utscher Verlag-Recla PK Seidat- Pax Holland m ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT In zijn weermachtbericht no. 799 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend In Egypte aan het front te land geen enkele vermeldenswaardige gebeurtenis. Een vijandelijk vliegtuig werd door' het luchtdoelgeschut van een van onze groote eenheden neergehaald, vier andere vijan delijke vliegtuigen werden door Duitsche jagers neergeschoten. Formaties vliegtui gen ondernamen bombardementen op de achterwaartsche verbindingen van t den vijand. Duitsche vliegtuigenwaren bijzon der actief ten aanzien van doelen in het gebied van Alexandrië. De activiteit dei^bommen'werpers van de as we ook voortgezet boven Malta. In de wateren van Feodosia (de Krim) werd een stoutmoedige nachtelijke aanval ondernomen op een formatie der Sovjet- vloot door een flottielje Italiaansche mo tortorpedobooten, die een kruiser van 5500 ton, behoorende tot de klasse „Roode Krim" tot zinken brachten. Ondanks de hevige vgandelgke reactie keerden al onze eenheden behouden op haar bases terug. DE AMERIKAANSCHE LUCHTMACHT IN ENGELAND. Het Engelsche ministerie van oorlog deelt mede, dat de Amerikaansche lucht macht in Groot-Brittannië de beschikking zal krggen ov-er 150 eigen vliegvelden. Ook het grondpersoneel zal, naar S.P.T. meldt, uitsluitend uit Amerikanen be staan. Het Engelsche Lagerhuis heeft een voorstel aangenomen krachtens hetwelk Amerikaansche soldaten in Engeland, die zich aan overtreding van de strafwet schuldig maken, door Amerikaansche rechters worden berecht. In den vorigen oorlog vielen de Engelsche soldaten in Frankrijk onder jurisdictie van de Engel sche krijgsraden. Na da bezetting ran Rostow worden da gevangengenomen bolsjewisten naar een snel geïmproviseerde verzamelplaats gebracht Hoffmann-Stapf-PK Grimm Kastein-Pax Holland m Engelschè vliegtuigen boven Duitschland. Afzonderlijke Britsche bombardements vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht storingsvluchten zonder militaire uitwerking ondernomen op West-Duitsch gebied. In eenige plaatsen ontstond door brisant- en brandbommen geringe mate rieel e schade% overwegend in woonwijken. Volgens de vcyloopige berichten werden vijf der aanvallende machines neergescho ten. Luchtaanval-op Brighton. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Dinsdag, naar van militaire zgde verluidt, overdag en des nachts verken ningen gedaan boven zee- en kustgebied van Groot-Brittannië. Tijdens een aanval overdag op Brighton zijn bominslagen op de aangewezen doelen waargenomen. Lichte gevechtsvliegtuigen hebben een Britsch bewakings vaar tuig ten Zuiden van Eastburne aangevallen en het door bom- treffers op het achterschip en aan bak boord zwaar beschadigd. Een vrij sterke formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft Dinsdag bommen geworpen op een belangrijke havenstad aan de Westkust van Engeland. Eenige Britsche vliegtuigen zijn Dinsdag middag de kust van het bezette Noord- Fransche gebied genaderd. Zij werden door eskaders Duitsche jachtvliegtuigen, die den geheelen da* boven de kust van het Ka naal patrouilleerden tot omkeeren ge dwongen. Van het Noord-Afrikaansche front. Over den militairen toestand aan het Egyptische front schrijft een oorlogsver slaggever onder meer „Het pantserleger van generaal-veldmaarschalk Rommel staat, het *eweer bii den voet. in de stel ling van El Alamein. Het is thans in de eerste plaats zaak te houden, wat verwor» ven is. Het is maar al te begrijpelijk, dat gedurende een pduze en een defensief de moed van den vertwijfelden vijand toe neemt. Maar ook hij zal moeten inzien, dat het in ons voordeel is, wanneer hij, zooals eenige dagen geleden, bg een plotselingen aanval in één slag 150 pantserwagens ver liest, terwijl de spil geen verliezen lijdt. De Engelschen brengen hier op een klein ge bied alles, wat zij aan vliegtuigen hebben, bijeen, doch dit belet niet, dat de lucht macht der spil het luchtruim beveiligt". De verslaggeyer meldt dan, dat de ver kenningsvliegtuigen der spilmogendheden voortdurend de bewegingen van den vijand controleeren. Zg zien, dat de strijdkrach ten van den vijand nog aanzienlijk zijn. Tallooze voertuigen.' pantserwagens en stukkengeschut staan op een klein ge bied. Onbewegelijk ligt de vijandelijke kolos als bolwerk voor den Egyptischen grond. De Duitsche vliegers brengen hun waarnemingen in kaart: het commando kan daaruit zrin gevolgtrekkingen maken. De wet van het handelen, aldus de verslag gever. "blijft bjj Rommel berusten, ook in het defensief. 4 Churchill naar Moskou? Het gerucht, dat Churchill naar Mos kou zijn zijn vertrokken om aldaar Stalin' te ontmoeten, wordt in politieke krijigeg te Londen bevestigd noch tegengesproken, aldus meldt de Tijd in een S.P.T.-bericht. De correspondenten der Zweedsche bla den in de Britsche hoofdstad zijn in hun commentaren op dit gerucht eenparig van meening, dat de Britsche regeering de meest fantastische gissingen hieromtrent èlkaar laten kruisen. Aan den anderen kant noemt men het opvallend, dat het bericht, volgens het welk Churchill dezer dagen een overzicht van de militaire' situatie zou geven, uit drukkelijk is gedementeerd. Op 21 Juli heeft de premier een bespreking gepre sideerd over de- samenwerking* tusschen leger en luchtmacht Sindsdien is hrj niét meer in het openbaar opgetreden. „Indien het juist zou blijken, dat de minister-president Nop het oogenblik te Moskou vertoeft", aldus een welingelichte politieke persoonlijkheid, „dan mag men aannemen, dat er verband bestaat tus schen deze reis en den opmarsch der Duitsche legers in de richting van den Kaukasus, die wellicht oorzaak is van een nog sterkere pressie der Sovjets tot vorming van een tweede front in West- Europa". GROOTE GROT ONTDEKT. Naar gemeld wordt, is tusschen Gross- wardein en Klausenburg, bij Varsonko- lyds, in Hongarije een grot ontdekt, die, naar gezegd wordt, grooter is dan de druip steengrot van Agg Telcq. Het zou een der grootste grotten ter wereld zyn. Het organiseeren van bijeenkomsten. De commissaris voor niet-commercieele vereenigingen en stichtingen, Waalsdorper- weg 72, 's Gravenhage, brengt nogmaals in herinnering, dat verzoeken tot het or ganiseeren van bgeenokmsten, vergezeld van het inschrijvingsbewijs van het com missariaat, bij het hoofd der plaatselijke politie behooren te worden ingediend. Inschrijvingsbewjjzen worden door den commissaris uitgereikt aan alle organi saties, die voldaan hebben aan den aan meldingsplicht. Onder deze verplichting tot -aangifte vallen niet alleen alle niet-commercieele vereenigingen en stichtingen in den zin van de wet van 22 April 1855, doch even eens alle niet-commercieele organisaties, zooals comité's, commissies, clubs, fondsen, instituten, kransen, kringen, groepen of anderszins en is dus van toepassing op alle vereenigingen, stichtingen en/of fond sen, voorzoover deze niet bij de commis- sie-Woltersom zijn ingeschreven. Ontbinding van eenige niet-commerci eele organisatie is niet dan na vooraf ver kregen vergunning van den commissaris voornoemd toegestaan. Bij niet-nakomën der voorschriften, om trent aanmelding en ontbinding vastge steld, kan tot strafvervolging worden over gegaan. Wijziging winkelsluitingswet. In de staatscourant is opgenomen een op 17 Augustus 1942 ingaande wijziging in de thans ingevolge het winkelslultings- -besluit 1941 geldende regeljng inzake de verplichting tot openstelling van winkels, in dien zin, dat winkels, voor welke voor een ander tijdvak dan den Maandagmorgen toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 6 der winkelsluitingswet (slui ting gedurende- een halven werkdag per week in verband met de verplichting om ingevolge de arbeidswet aan het personeel- gedurende een gelijken tijd per week vrij et verieenen), des Maandags van 913 uur voor het publiek geopend moeten zijn, voorzoover de verplichting hiertoe tot dus verre nog niet voor die winkels bestond. Per week is er voortaan voor iederen winkel dus hoogstens een „vrijen" hal ven dag, behoudens voor de bakkers-, kruide niers-, melk-, slagers-, en groenten- en fruitwinkels, voor welke de huidige rege ling blijft gelden. De sigaretten worden duurder. MINDER KWALITEIT SIGAREN. Zooals bekend is de bedoeling geweest van de extra-rantsoenen sigaretten de dure merken op te ruimen, omdat bijna iedereen liefst shag kocht of een pakje van 30 cent, 37% of 52% op den kop trachtte te tikken, zoodat de winkeliers met de dure pakjes bleven zitten. Deze dure pakjes zullen binnen afzienbaren tijd echter reed3 „goedkoop" worden genoemd, want wanneer de oude voorraden sigaret- tentabak verbruikt zijn en de fabrieken uitsluitend zrjn aangewezen op de tijdens den oorlog ingevoerde sigarettentabak, zal het goedkoopste pakje sigaretten onge veer 75 tent moeten kosten. Die zal men dan naar verhouding even weinig zien als ny een pakje van 30 cent en men kan er dus op rekenen gewoonlijk duurdere sigaretten te moeten koopen. De sigaren zullen in de toekomst van mindere kwaliteit worden. Dan zullen ook de beste sigaren tien procent hop be vatten, de beste thans bekende bijmen ging voor het binnenwerk. Dit percentage hop is ook thans als maximum toege staan. doch het is mogelijk, dat het maximum nog wordt verhoogd. Tenslotte zij medegedeeld, dat op 6 September de nieuwe rookerskaart in gaat, waarvoor dan ook zij in aanmerking komen, die inmiddels 18 jaar zijn gewor den of de3tijd3 geen T-bon hebben kun nen inleveren. RUIM 400 KOLENBONNETJES GBSTOLEN. Inbrekers hebben zich toegang weten te verschaffen tot de woning van den kolen handelaar B. aan den Hooge Laarderweg te Hilversum. Hun buit was niet gering. Uit een geldkistje in een lessenaar, dat geforceerd werd, worden nl. ruim 400 brandstoffenbonnen en een bedrag van 700 aan bankpapier vermist. DE STRIJD GAAT VOORT. Ginds In het Oosten wordt de strijd met onver minderde kracht voortgezet. Groote offers wor den gevraagd van de mannen, die dezen strijd voeren. Van U wordt slechts een klein, beschei den offer gevraagd. Wij vragen U slechts een bijdrage voor de Ne derlandsche ambulance, de Nederlandsche hulp expeditie. die de helpende hand biedt aan ge wonden vriend en vijand. Dat kleine offer kunt U niet weigeren. Stort Uw bijdrage op girorekening 87600 Nederlandsche ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1