PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Duitsch aanvalsfront in het Oosten verbreed. De verordening tegen sabotage. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSI^GSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT uitgave der firma's f. van de velde jr. en g. w. den boy postrekening 359300. provinciale zeeuwsche courant. middelburg DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN \\/AC\TC r\ A IK TT TT T 1 C\A O DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER 185ste JAARGANG NUMMER 163 W VJCINOL'AVJ lO JU 1^1 1 HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN JWBWÏTEMENTSPRÏJS 19 ct per week ol 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent AD VERTENTIEPRIJ S Per m.m. 14 cent, min. per adv. t 2.30. Bü abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (ma*. 8 regels): van 1—6 regels 65 ct. Iedere regel meer 13 ct., dlenstaanvr. en dlenstaanb. resp. 55 en U ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 80 ct., elk woord meer 6 ct, ba vooruitbetaling. „Brie- ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60, tet 10 (2 tanen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londenscbe Kaal 29 Redactie telefoon 3521. na kantoortad te lef. 8454. Administratie telef. 854L GOES: Red. en Admlnistr. Turfkade 15. tel. 2863. na kantoortijd teL 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 103 BRESKENS: Dorpsstraat 85, tel. 21 Te Roermond werd Zoodag een groote bijeenkomst gehouden van Duitsche en Nederlandsche nationaal-socialisten. Des morgens vond de vaandelwijding van de Hitlerjugend plaats, welke werd verricht door Hauptdienstleiter general-kommissar Schmidt en bijgewoond werd door leden van den NJ.S. Een overzicht tijdens de plechtigheid Polygoon-Zeijlemaker-Pax Holland m Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front is het Duitsche aanvalsfront verbreed in Zuidelijke rich ting. Taai verdedigde vijandelijke stellin gen werden doorbroken. Bij de achtervol ging van den vijand stormden snelle troe pen ver voorwaarts te midden van de be wegingen van den vijand en verpletterden colonnes van alle wapens, die zich op den terugtocht bevonden. Voortdurende lucht aanvallen waren met vernietigende uitwer king op den wijkenden vgand gericht. Ten Noordwesten van Woronesj sloten tankformaties een groep vijandelijke strijd krachten in snellen opmargch in. In den midden-sector werden tal van plaatselijke aanvallen van den vijand af geslagen en Sovjetconcentraties verplet terd. Bg zuiveringsacties in de voormalige omsingeling aan de Wolchof werd de opperbevelhebber van het tweede Sovjet- stormleger, luitenant-generaal Wlassof uit zijn schuilplaats te voorschijn gehaald- In Egypte slechts plaatselijke gevechts activiteit rondom El Alamein. In luchtge vechten en door het luchtafweergeschut verloren de Britten 12 vliegtuigen. Aan de kust van Palestina plaatste een Duitsche duikboot 2 torpedotreffers op een tankboot, die in een krachtig beveiligd convooi voer. Op Malta werden de luchtbases door luchtformaties Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegtuigen doorloopend bestreden. Aan de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen een Britsch be wakingsvaartuig tot zinken gebracht. Aan de Kanaalkust werden Maandag 4 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers hebben Maan dagnacht verscheiden plaatsen in het Rrjn-Westfaalsche gebied aangevallen. De burgerbevolking leed verliezen. Voorname lijk in woonwijken in de stad Duisburg ontstond schade aan gebouwen. 5 der aan vallende toestellen werden omlaaggehaald. DE OVERWINNING BIJ RZJEF. Naar het opperbevel der Duitsche weer macht t.a.v. de nieuwe overwinning der Duitsche troepen in het gebied van Rzjef nader mededeelt, is door de vernietiging van een groote vijandelijke groep strijd krachten weer een zuivering van het grondgebied tot stand gebracht. Tijdens den zwaren winterslag hadden de bolsje wieken door massaal gebruik van men- schen en tanks in dit geVechtsgebied vol oerwouden en moerassen indeuking van het front tot stand kunnen brengen. Nadat de strengste winterkoude voorbij was, namen de Duitsche troepen den strijd op tegen de geïnfiltreerde bolsjewieken, die in maan denlange plaatselijke aanvallen ruim 45000 man aan dooden en gevangenen verloren. Op 2 Juli begon de omsingelende Duitscjie aanval, die op 5 Juli leidde tot een door braak door het zwaar versterkte vijande lijke stellingen-systeem en tot de omsinge ling van de bolsjewistische groep strijd krachten en tenslotte tot versplintering en Krachtige actie der Duitsche luchtmacht in N. Afrika. Toen de hevige zandstormen boven de Egyptische kust Maandag in den loop van den dag afnamen, hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen en stuka's Britsche ar tilleriestellingen en autoconcentraties in het Noordwesten van El Alamein met ver nietigende uitwerking aangevallen. Zonder ophouden kwamen bommen van zwaar ka liber temidden van de vijandelijke batte rijen terecht, waardoor talrijke stukken ge schut tot zwijgen werden gebracht. Ver scheidene opslagplaatsen van munitie bij de artilleriestellingen vlogen na bomtreffers in de lucht. Ook het rollende materiaal der Engelschen werd zwaar beschadigd. Voorts werden aanvallen van eenige Britsche gemotoriseerde afdeelingen door nauwe samenwerking tusschen Duitsche luchtmacht en formaties van het pantser- leger afgeslagen. Duitsche jagers hebben bij vrije jacht en bij het escorteeren 8 Britsche jagers van de typen Spitfire, Hurricane en Curtiss neergeschoten. VERKENNING BÓVEN BRITSCHE KUST. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben, naar het D.N.B. van militaire zijde ver neemt, Maandag en Maandagnacht verken ningsvluchten gehouden boven de Britsche wateren en kust. Zij zijn weibehouden te ruggekeerd. Maandagmiddag is een formatie Britsche bommenwerpers naar Fransch gebied ge vlogen én heeft eenige bommen neerge worpen, die militaire noch militaire-econo- mische schade hebben aangericht. Vier der begeleidende jagers, Spitfi.es, werden neer geschoten. Op wacht tegen Engeland. Zwaar Duitsch luchtafweergeschut in stelling aan het Kanaal, doelmatig beschermd tegen vijandelijke waarneming Deutscher Verlag-Recla-P.K. Melnhold Pax Holland m vernietiging van de ingesloten vijandelijke formaties- In den loop van zeer zware boschgevechten werden van de Duitsche in fanterie de zwaarste prestaties geëischt. Onder de bergen van bolsjewistische ge sneuvelden werden behalve talrijke hooge commissarissen en officieren ook de chef van den generalen staf en de eerste officier van den generalen staf van het 39e Sovjet- leger gebonden. De zuiveringsacties wor den nog voortgezet, zoodat een verdere stgging van het aantal gesneuvelden en van de buit verwacht kan worden. Duitsche jagers, die tijdens den sjag van 11 dagen ruim honderd bolsjewistische vliegtuigen neerschoten, maakten de lucht boven het omsingelingsfront vrij van vijanden en schiepen daarmede de voorwaarde voor de succesvolle Duitsche luchtaanvallen op de ingesloten bolsjewistische divisies. DE „ESCADRILLE AZUL" De Völkischer Beobachter houdt zich bezig met 'e tweede groep vrijwillige oor logsvliegers, die enkele dagen geleden is vertrokken naar het Oostelijk front en schrijft, dat dit een keurtroep der Spaan- sche luchtmacht is. De naam, escadrille Azul (blauwe escadrille), heeft bijzondere beteekenis en is nauw verbonden met de ontwikkeling der Spaansche luchtmacht. In den burgeroorlog deed de escadrille Azul reeds van zich spreken. VLDEGTUIGVERLIEZEN DER BOLSJEWIEKEN. Naar van militaire zijde verluidt, hebben de bolsjewieken Maandag 58 vliegtuigen verloren. Daarvan werden 43 tijdens lucht gevechten neergeschoten en de rest is op den grond vernield. Acht eigèn vliegtuigen keerden niet op hun basis terug. SITUATIE DER DUITSCHE EN VERBONDEN TROEPEN BUITENGEWOON GUNSTIG- De A.N.P,-correspondent te Berlijn meldtTerwijl men in de rijkshoofdstad op het oogenblik karig is met het doen van gedetailleerde mededeelingen over het ver loop der krijgsoperaties aan het Oostelijke front, doen militaire kringen uitkomen dat de sitdatie voor de Duitsche en verbon den troepen in het Zuidelijk deel van dit front buiten0ewoon gunstig is. Uit alles blijkt, dat de bolsjewisten in het onzekere verkeeren omtrent de hoofdrich ting, waarin het Duitsche offensief in het Zuidelijke deel van het front zich beweegt. Het is begrijpelijk, dat het Duitsche opper bevel onder deze omstandigheden zeer spaarzaam is met het geven van plaats aanduidingen; De gevechten hebben thans het gebied bereikt," waar de zwarte aarde van de Oekraine overgaat in een met diepe kloven doorsneden steppengebied, 'n moeilijk ter rein, dat vertragend op de operaties werkt. Niet alleen de Duitsdhe opmarsch wordt hierdoor evenwel vertraagd, ook de terug tocht der bolsjewisten ondervindt hiervan de gevolgen. De toestand in Britsch Indlë. De uitvoerende commissie van het Voor- Indische Nationale Congres heeft, naar uit Wardha wordt gemeld, besloten den eisch van Gandhl terugtrekken van de Engel schen uit de politieke macht in Indië te steunen. Dit besluit, aldus wordt ge zegd, is een middel tot het bereiken van de volledige politieke onafhankelijkheid van Indië. Nadere bijzonderheden over deze nieuwe actie zijn nog niet bekend. Te Bombay zal, naar de Engelsche be richtendienst meldt, op 7 Augustus de executieve commissie van .het Al-Indische Congres bijeenkomen om te beraadslagen over de beslissing inzake den te volgen weg. Indië is thans definitief en onherroepelijk in oorlog met Engeland aldus de spre ker van de Indische onafhankelykheidsliga in Oost-Azië over den zender Bangkok. Gandhi heeft weer de leiding op zich ge nomen van de Indische natie en de Indiërs in Oost-Azië verwachten met spanning de besluiten die op dit kritieke oogenblik in Wardha genomen worden. Er is geen twij fel aan, dat het antwoord van alle Indiërs in en buiten Indië op den oproep van Mahatma Gandhi de wereld verbazen zal. Alle Indiërs zijn bereid zich volledig te geven voor dezen laatsten strijd ter be vrijding van Indië. De komende uiteen zetting tusschen het Indische volk en En gelsche heerschappij is niet meer tegen te houden. 1TALIAANSCH WEERMACHTBfc'RICHT. Het Italiaansche weermachtbericht van Dinsdag luidt als volgt: Aan het Egyptische front hebben aan-, vallen van Italiaansche en Duitsche deta chementen goede resultaten opgeleverd: talrijke krijgsgevangenen werden binnen gebracht en de bevelvoering van een ba- taillon werd gevangen genomen. De activiteit in de lucht was Maandag ook intens: Duitsche jagers hebben negen Spitfires, onze jagers een viermotorig toe stel van het type Liberator neergeschoten. Twee andere Britsche vliègtuigen vielen in zee, na te zgn getroffen door het afweer- V|ur van Tobroek, waar vijandelijke aan- vlllen eenige Arabieren doodden en be perkte schade aanrichtten. Het afweer- vuur van Benghasi heeft een vijandelijk toestel getroffen en vernield, zoodat het totaal der neergeschoten vliegtuigen ge stegen is tot' 100. Het vliegveld La Venezia is aangevallen door formaties bommenwerpers der spil. Tijdens deze acties heeft de Royal Air Force zeven toestellen verloren, 5 werden neergeschoten door Ithliaansche jagers, twee door Duitsche jachttoestellen. Zes onzer vliegtuigen keerden niet terug naar hun basis van de operaties der twee laat ste dagen. N00RD-AMERIKAANSCHE DRUK OP ARGENTINIË. NEUTRALITEIT VRAAGT OFFERS. (Vah onzen Haagschen correspondent.) De economische druk van de Vereenigde Staten op het neutrale Argentinië neemt steeds scherper vormen aan. Wallstreet gebruikt eenerzijds de onder Engelsch- Joodschen invloed staande Argentijnsche banken en handelshuizen om onrust te zaai en in hèt economische leven van Argen tinië; anderzgds bedient het zich van de ri goureus gehandhaafd^ buitenlandsche han dels- en scheepvaartpolitiek van Washing ton om zijn wil door te zetten. Het begon er mee, dat de groote Argen tijnsche handelshuizen door kunstmatige prijsverhoogingen een ontevreden stqpiming trachtten te kweeken, waaraan de regee ring door ingrijpende prij3voorschriften met succes een einde maaktë. Toen probeerden dezelfde kringen de muntstandaard van Argentinië verdacht te maken, wat tot ge volg had, dat al het nikkelgeld uit de cir culatie verdween. De regeering liet daarop nieuw papiergeld drukken en nieuwe mun ten slaan, zoocjat ook deze „aanslag" mis lukte. Ingrijpender zijn de gevolgen van de boycot, waartoe de Vereenigde Staten de haven van Buenos Aires veroordeeld heb ben. De Amerikaansche schepen doen te genwoordig vrijwel alleen nog de haven van Montevideo aan, zoodat de geheele goedelrenruil tusschen Argentinië en de Vereenigde Staten door de ontoereikende Argentijnsche schepen moet worden in stand gehouden. Bovendien drosselden de Vereenigde Staten hun uitvoer naar Argen tinië dusdanig, dat zich een niet onaan zienlijk gofederentekort doet gevoelen, het welk door de sedert 2 Juli j.l. in Amerika van kracht geworden nieuwe uitvoerbeper- kingen nog scherper vormen zal aannemen. Alleen reeds de Argentijnsche textielinvoer liep in het laatste halfjaar met 37 terug. Verder ontbreken chemicaliën, hout voor de papierfabricatie alsmede benzine. Ondanks dit alles zou het onjuist zijn, te concludeeren, dat Argentinië door zijn neutraliteitspolitiek in een uitgesproken crisis zou zijn geraakt. De sensatïoneele berichten, die hierover door Roosevelt's handlangers verspreid worden en waarin gesproken wordt van gebrek aan levens middelen, stillegging van het verkeer en werkloosheid, hebben duidelijk ten doel, het overige Zuid-Amerika te intimideeren. Ar gentinië brengt wel is waar aanzienlijke offers, om zijn neutraliteitspolitiek te hand haven; het brengt t deze offers echter in het bewustzijn, dat het voor de toekomst van het land belangrijker is, tijdelijke na- deelen voor lief te nemen dan de relaties met Europa voor goed te verliezen. Films over de opleiding der Ned. vrijwilligers. an het filmjournaal „Holland Nieuws" zullen de volgende weken voortdurend opnamen te zien zjjn van de opleiding der Germaansche vrijwilligers uit Neder land. Uit deze opnamen blijkt, dat onze mannen onder de beste omstandigheden tot goede soldaten worden opgeleid. De verblijven liggen in een mooie omgeving, die een achtergrond geeft voor den tijd der opleiding, welke steeds als mooiste indruk in het leven van ieder afzonder lek een prettige herinnering zal vormen. Er is alle mogelijke gelegenheid om op allerlei manieren den vrijen tijd door te brengen en dit vormt aan het slot van den dag een compensatie voor de zware uren van den dienst. De sportopleiding vormt een essentieel onderdeel van de algemeene opleiding. Zij voedtk dfen be trokkene stelselmatig op tot moed en hardheid. Bij de sportopnamen kan men in het bijzonder een heele reeks kranige Nederlandsche sportmenschen herkennen. Een grondige opleiding in de behandeling van a.llemoderne wapens geeft den vrij williger alle militaire bekwaamheden, die aan het front noodig zijn. Voor het lichamelijke welzijn wordt uitstekend gezorgd. Duidelijk ziet men in de films, hoe de vrijwilligers door gespe cialiseerde geneesheeren medisch ver zorgd worden, alsook een werkelijk uit stekende kost genieten. Voor vele Nederlanders zal het bijzon- der__belangwekkend zijn, in de films ver wanten of bekenden te herkennen. Het filmjournaal zal de komende weken dan ook beslist de moeite waard zijn. NED. M.S. „POLYPHEMUS" GETORPEDEERD. Het Portugeesche vrachtschip „Mirand Ola" heeft 15 overlevenden van het Ne derlandsche schip „Polyphemus", die op gepikt waren nabij New York, aan land gebracht. Onder hen bevonden zich ook eenige overlevenden van het Engelsche vaartuig „Nordland", dat was getorpedeerd en die door den „Polyphemus" waren opgepikt /welk schip vervolgens eveneens getorpedeerd werd. Na de torpedeering vroeg de commandant van de duikboot of de schipbreukelingen levensmiddelen noodig hadden en of zij gewonden bij zich hadden, die verzorging behoefden. De overlevenden 'zelve maakten melding van deze daad van menschelijkheid. - (De „Polyphemus" van de Ned. Stoom vaart Mij. „Oceaan" te Amsterdam, mat 6270 brt en werd in 1930 gebouwd.) SLACHTOFFERS VAN DE „REPULSE". Volgens de Daily Telegraph r eeft de Britsche admiraliteit een lijst gepubliceerd met de leden van het Britsche marineper soneel, die in December jl. bij den onder gang der „Repulse" zijn omgekomen, te weten in totaal 433 man, onder* wie 28 of ficieren. Aan boord waren 60 officieren en 1240 man. 1 De Wehrmachtsbefehlshaber heeft ter waarschuwing van onbezonnen elementen tegen daden van sabotage, waartoe de vijand den laatsten tgd de bevolking der bezette gebieden in versterkte mate opzet, een vrij groot aantal gijzelaars gevangen doen zetten. Tot hetzelfde doel, de beveili ging van de uitvoering van zijn militaire opdracht, is ook Maandag de verordening van kracht geworden betreffende den af weer van daden vansabotage, gericht tegen de bezettingsmacht. Herhaaldelijk, tegen de bezettingsmacht én in het bijzonder tegen installaties van de Duitsche weermacht gerichte pogingen tot sabotage hebben aanleiding gegeven tot het gebruikmaken van Nederlanders voor de bewaking van bepaalde objecten. Herhaaldelijk moest worden geconstateerd, dat zulke bewakeningsopdrachten tüet, of niet voldoende nagekomen werden. Dat kan alleen reeds met het oog op de openbare veiligheid, welker handhaving ook in het belang van de Nederlandsche bevolking is, niet geduld worden. Wie een hem ter be scherming tegen daden van sabotage ver leende opdracht, onder welke omstandighe den of invloeden tot deze daden ook aan leiding mocht zgn gegeven, niet plichtsge trouw en nauwgezet nakomt, stelt zich bloot aan de zwaarrte bestraffing en wordt volgens art. 1 van de genoemde verorde ning met den dood gestraft. Vrijheids straffen kunnen slechts in minder ernstige gevallen worden gegeven. Zelfs in het ge val van een slechts door nalatigheid ont stane overtreding van een bewakingsop dracht worden deze straffen gegeven, wan neer dcor de daad eenigerlei schade is ont staan. De meedoogenlooze bestrijding van alle» daden van sabotage en andere tegen de be zettingsmacht gerichte misdaden eischte echter niet slechts een intransigent optre den tegen ieder, die bereid is tot dergelijke daden, maar ook de' scherpste bestraffing van allen, die, op de hoogte zijnde van een dergelijke daad, ook wanneer daartoe slechts plannen bestaan, hun plicht tot loyaal optreden jegens de bezettende macht schenden. Volgens art. 2 der ver ordening wordt degene, die van een mis drijf tegen de bezettende macht of van het voornemen tot zulk een misdrijf in geloof- waardigen vorm kennis krijgt en nalaat Bezuiniging van kolen, gas en electrlciteit in hotels, restaurants enz. De directeur van het hotel-, café-, res taurant- en pensionbedrijf deelt ons mede, dat met het oog op de noodzakelgk uiter ste beperking van brandstoffen, w.o. ook te rekenen gas en electriciteit, in opdracht van de „Rüstungsinspektion Niederlande", met ingang van 14 Juli 1942 dè volgende bepalingen gelden: 1. In restaurants en café-restaurants mo gen warme maaltijden of warme gerechten slechts worden verstrekt tusschen 12.30 en 14.30 uur, alsmede tusschen 18.00 en 21.00 uur. De verstrekkingen bij het ontbijt wor den niet. als warme maaltijden en/of ge recht beschouwd. Uitdrukkelijk wordt hierbij medegedeeld, dat deze bepaling ook betrekking heeft op restauraties van of in verkeersinrichtingen (b.v. stationsrestauraties, tramstations enz.); 2. In inrichtingen, bestemd tot het tegen betaling verstrekken van logies voor kor- teren en/of langeren tijd (hotels, logemen ten en pensions) mag bij aanwezigheid eener centrale voor warmwatervoorziening slechts stroomend warm water worden ver strekt tusschen 7.00 en 8.30 u., dus alleen in de vroege morgenuren: 3. Personenliften c.q. roltrappen mogen niet gebruikt worden, tenzij voor opgaand verkeer voor hooger dan de 3e verdieping. Voor neergaand verkeer mogen zij dus in geen geval gebruikt worden. Met nadruk wordt er op gewezen, dat op bovenstaande bepalingen scherp zal worden toegezien. De ondernemers van bo venbedoelde inrichtingen zijn 'er/in hun eigen belang uitdrukkelijk op gewezen, dat aan het bovenstaande strikt de hand dient te worden gehouden, aangezien anders on vermijdelijk tot ingrijpender maatregelen zal wofden overgegaan. Het" publiek zal daarom goed doen zgn medewerking te verleenen door geen eischen te stellen, waaraan toch niet lean worden voldaan. een instantie der Duitsche weermacht of der Duitsche politje onverwijld hiervan te verwittigen, gestraft met dezelfde straf, waarmee de dader wordt bedreigd, voor het geval het misdrijf wordt volvoerd. Dat beteekent, dat by een misdrijf, waarop de doodstraf staat, niet alleen de dader zelf, maar ieder, die op eenigerlei wijze (n ge- loofwaardigen vorm kennis heeft gekregen van het plan tot de daad, doch nagelaten heeft hiervan volgens voorschrift aangifte te doen, zijn leven heeft verspeeld. Artikel 3 der verordening dient eveneens tot den veelomvattenden, doelmatigen af weer van alle handelingen, gericht tegen de bezettende macht, "et is gericht tegen een ieder, die een persoon, van wien hij weet, of, de omstandigheden in aanmerking genomen, moet aannemen, dat hij deel heeft aan éen misdrijf tegen de bezettende mogendheid of een dergelijk misdrijf in den zin heeft, niet onverwijld aangeeft bij de Duitsche politie of de Duitsche weermacht of die een dergelgk iemand verbergt, big zich opneemt of in anderen vorm steun verleent- In al deze gevallen wordt de schuldige als regel getroffen door dezelfde straf waarmee de geholpen dader wordt bedreigd, in geval het misdrijf is volvoerd. Een nieuw element met betrekking tot de strafvervolging brengt tenslotte artikel 5 der verordening. Volgei* dit artikel zijn van nu af functionnarissen der Nederland sche politie of leden van een formatie, die gesteld is onder de instructies en bevelen der Nederlandsche politie, onderworpen aan de b .itengewone rechtspleging voor leden van S.S. en politieformaties met bijzondere opdracht, als zij een strafbare handeling tegen de bezettende macht plegen. Daardoor wordt ook deze verordening een ondubbelzinnige, scherpe waarschu wing aan het adres van al degenen, die thans spelen met. de gedachte, dat zekere, door hen gehoopte acties der vijandelijke mogendheden het signaal zouden kunnen: zijn voor eigen handelingen, gericht tegen de bezettende macht. Moge ieder beseffen, dat al dergelijke pogingen in den kiem worden gesmoord en dat allen, die zich daaraan in eenigerlei vorm medeplichtig mochten maken, met onverbiddelijke - hardheid onschadelijk worden gemaakt. BINNENKORT RUNDVET .VERKRIJGBAAR. De secretaris-generaa\ van het departe ment van landbouw en visscherg maakt bekend, dat op de bonnen „39"-,van de bo- terkaart en van de vetkaart, welke geldig zullen zgn gedurende het tijdvak van Zater dag 8 Augustus tot en met Woensdag 19 Augustus a.s., desgewenscht rundvet ver krijgbaar zal zijn. Per tweetal bonnen zal men 200 ^gram rundvet kunnen betrekken. Zij, die rundvet wenschen te ontvangen, dienen de gendemde bonnen bij hun slager in te .leveren, desgewenscht tegen ont vangstbewijs, in het tijdvak van Woensdag 15 tot erv met Zaterdag 18 Juli a.s. Zij, die gedurende bovengenoemd tijd vak bon 39 niet bg hun slager hebben ingeleverd, kunnen daarop geen rundvet betrekken, doch uitsluitend de artikelen, ter verkrijging waarvan deze bon na,der zal worden aangewezen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het afleveren van>het rundvet eersi is toegestaan met ingang van Zaterdag 8 Augustus. Geen familiedrukwerk meer. VERBOD GELDT NIET VOOR OVERLIJDENSBERICHTEN. Blijkens een beschikking van den secre taris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart opgeno men in de Staatscourant van 14 Juli 1942, is het vervaardigen van familiedrukwerk, in het vervolg verboden, met uitzondering van overlgdensbérichten en dankbetuigin gen betreffende overlijden, mits in onge- vouwen toestand niet grooter dan 105 X 148 mm. Het vervaardigen van ander fa miliedrukwerk is dus thans niet meer toe gestaan. KIND IN EEN TEIL WATER VERDRONKEN. Te Son is het 1-jarig kindje van de fa milie Verkuylen in een teil met water ge vallen en verdronken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1