PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 2 JULI 1942 H^roREDACTEÜR? J. E^fVL^SING^ SEBASTOPOL IS GEVALLEN. In Juni 886.000 brt. tot zinken gebracht. De as-troepen staan voor Alexandrië. BRITSCHE PARLEMENT CRITISEERT 00RL0GSBELEID. ABONNEMENTSPRIJS S 19 ct. per week ot 1 2.42 per kwartaal Franco per post 2.68 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS: Per m-in. 14 cent, min. per adv. f 2.30. Bij abonnement apedale prijs. Kleine advertenties ca. s reBeis,: va* i-d WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT regels 65 ct.. Iedere regel meer 13 ct, dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 tn 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct, bö vooruitbetaling. „Brie* ven of adres Bur.v.d.BL" 10 ct. meer. UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 152 De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 8521, na kantoortijd telef. 8454. Administratie telet 3541. GOES: Red. en Admlnlstr. Turfkade 15. tel. 2863, na kantoortijd tet 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 334 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breed est raat 45, telefoon 102 BRESKEN S: Dorpsetraat 85. tel. 31 Von Manstein tot generaal-veldmaarschalk bevorderd. Hoofdkwartier van den Führer, 1 Juli (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend Boven vesting, stad en haven waaien de Duitsche en Roemeensche oor. logs vlaggen. Onder leiding van den kol. generaal Von Manstein hebben Dnitsche en Roemeensche troepen, schitterend gesteund door de be. proefde luchtcorpsen voor strijd op korten afstand van koL.generaal FreL herr Von Rlchthofen, na een verbitterde worsteling van 25 dagen de tot dasver sterkste land. en zeevesting der wereld bedwongen. Sterke forten, in rotsen gehouwen fortificaties» onderaardsche gevechtsinstallaties, be. tonnen en aarden bunkers, benevens ontelbare rotsversterkingen werden in voorbeeldige samenwerking van alle wapens genomen. Het aantal gevangenen en de hoeveelheid bult is nog niet te overzien. Resten van het verslagen Sebas topolleger z\jn gevlucht naar het schier, eiland Chersonesus. Op een zeer rikuw terrein opeengedrongen gaan zU hun vernietiging tegemoet. DE BETEEKENIS VAN SEBASTOPOL. Sebastopol, „de vèrhevene", was de voornaamste oorlogshaven der bolsjewis ten op de Krim aan de Zwarte Zee. Het moderne Sebastopol bezit een beteekenis, die een taaie verdediging volkomen recht vaardigt Reeds voor den oorlog, waren verdedi gingswerken van het zwaarste type aan gebracht. Naderhand werden deze ver sterkt, waarbij rekening werd gehouden met de nieuwste ervaringen van dezen oorlog. Behalve de oorlogshaven heeft Sebasto pol een koopvaardij haven, die van beslis sende beteekenis is voor de industrieele gebieden der Oekraine. De stad telt om streeks 120.0001 inwoners en is voorzien van marinewerven, reparatiewerkplaatsen voor de marine, droogdokken, vliegtuig fabrieken en arsenalen. Het verlies van Sebastopol beteekent het'gemis van een belangrijke ravitaillee- rings- en uitvalsbasis voor operaties in de Zwarte Zee. r VON MANSTEIN TOT GENERAAL. VELDMAARSCHALK BEVORDERD. De Führer heeft den opperbevelhebber van het Krim-leger, kolonel-generaal Von Manstein bevorderd tot generaal-veld maarschalk en hem het volgende telegram Aan den opperbevelhebber van het Krimleger, kolonel-generaal Von Man stein. „In dankbare waardeering van uw bijzondere verdiensten voor de zegevierend gevoerde gevechten op de Krim, die in den vernietigingsslag van Kertsj en het be dwingen van de door natuur en bouwwer ken machtige vesting. Sebastopol hun be kroning hebben gevonden, bevorder ik U tot generaal-veldmaarschalk. Met uw be vordering en door Mét invoeren van een herinneringsschild voor alle Krimstrflders eer ik voor het geheele Duitsche volk de heldhaftige prestaties van de onder uw bevel strijdende troepen. Over de operaties, die aan de bezetting van Sebastopol voorafgingen, deelt het opperbevel der Duitsche weermacht nog mede, dat op 30 Juni duikbommenwerpers den tegenstand der bolsjewisten, die zich genesteld hadden tusschen de hoogten ten Westen van den Inermannkloof en de grens der stad voor een* laatsten wanhopigen tegenstand hebben uiteengeslagen. De vliegtuigen baanden de opdringende in fanterie met zware bommen een weg door de stellingen in en om Nikolajewsjta. De van geringe hoogte neergeworpen bommen sloegen geweldige blokken uit de rots wanden, die groote stukken der vijande lijke loopgraven met de manschappen en wapens bedolven. Van gelijke kracht was het. effect dér bommen, die neergeworpen werden bjj de ingangen der rotstunnels. Rotsblokken ter grootte van een huis met Vijf verdiepingen blokkeerden 'de toegan gen tot de onderaardsche rotsstellingen en stelden daarmede vele, goed gecamou fleerde en voor 'de Duitsche artillerie, moeilijk te raken vijandelijke batterijen buiten gevecht. De in de binnenstad door de vorige aanvallen van duikbommenwer pers aangerichte vernielingen werden in den loop van gisteren nog vergroot. Ka zernes, spoorwegdepots, hangars, electri- citeits- en gasfabrieken gingen na door bommen getroffen te zijn in vlammen op. Ook het verkeer per veer en in de haven voor anker liggende vrachtschepen werden in den loop van deze luchtgevechten ge-, troffen. Verscheidene schepen werden daarbij tot zinken gebracht. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Woensdag bekend Bij den aanval op Sebastopol werd de bres in den binnensten vestinggordel op verscheidene plaatsen tot een doorbraak vergroot. Duitsche troepen rukten, door de luchtmacht prachtig gesteund, tot aan de verdedigingsstellingen aan den Ooste- Irjken rand van de stad op en namen het uit den Krimoorlog bekende fort Malakotf stormenderhand in. Vanuit het Oosten aanvallende divisies drongen na de door braak door de Saproenstelling over een breed front tot diep in het gevechtster rein van het vestinggebied door en be vinden zich voortdurend in den aanval. Daarbij werd in hardnekkige gevechten de overgang over een uitgestrekte pantser- afweergreppel afgedwongen en talrflke door moderne gevechtsinstallaties ver sterkte heuvelstellingen veroverd. Roe meensche troepen namen in een snellen aanval stad en haven van Balaklawa. In het Zuidelijke en centrale deel van het Oostelijke front zijn Duitsche en ver bonden troepen tot den aanval overge gaan. Nachtelijke aanvallen van formaties gevechtsvliegtuigen op het vijandelijke ra vitailleering sverkeer in 't gebied tusschen Don en Oékol veroorzaakten groote ver nielingen in verscheidene belangrijke spoorwegknooppunten. In het gebied ten Westen van de Wol- chof werd de zuivering van het terrein van verstrooide overblijfselen van den vij and voortgezet. Artillerie sloeg nieuw op- géstelde troepenformaties der bolsjewisten voor het bruggehoofd aan de Wolchof uiteen. Aan het omsingelingsfront van Lenin grad vielen gevechtsvliegtuigen en duik bommenwerpers met succes' vijandelijke concentraties van pantserwagens aan en bestookten spoorWeginstallaties in het Waldai-gebied. Ih het hooge Noorden werden haven- en industrieele installaties, alsmede een vij andelijk luchtsteunpunt door de lucht macht zwaap getroffen. In Egypte rukten Duitsche en Italiaan- sche troepen door het gebied van El Daba naar het Oosten op. Zij vallen de El Ala- mein-Stelling aan, de laatste vijandelijke versterking voor Alexandrië. Voor Alex- andrië viel pen Duitsche duikboot een krachtig beschermd convooi aan en bracht een troepentransportschip van 13.000 brt. tot zinken. Op Malta bombardeerden gevechtsvlieg tuigen in den afgeloopen nacht het vlieg veld Luca. Bomvoltreffers vernielden ver scheidene op den grond staande vliegtui gen en veroorzaakten groote branden in de installaties van het vliegveld. De strijd tegen de vijandelijke ravitail- leeringsscheepvaart leverde ook in de %naand Juni groote successen op. 156 vij andelijke schepen met een gezamenlijken inhoud van 886.000 brt. werden tot zinken gebracht. Bovendien werden 58 vijande lijke koopvaardijschepen door torpedo- of bomtreffers beschadigd. Aan dit succes heeft het duikbootwapen door het tot zinken brengen van 132 schepen met een gezamenlijken inhoud van 775.300 brt,. een schitterend aandeel. Uit de verte niet te onderscheiden. De wachtpost heeft zich handig verdekt opgesteld, om de sovjet-stel Liegen zoo- de beter te kunnen bespieden AUantic-Hottaöd-P.K. ZschScW- fax Holland m ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT, In zijn weermachtbericht no. 764 maakte het Italiaansche opperbevel Woensdag het volgende bekend: De operaties van de Italiaansch-Duit- sche paptserstrijdkrachten in Egypte, die het gebied van El Daba gepasseerd zijn, duren voort. De militaire Inrichtingen van Malta werden herhaaldelijk aangevallen en ge bombardeerd door formaties vliegtuigen van de as. Twee Spitfires werden neer gehaald. Eén van onze machines is niet teruggekeerd. Tijdens operaties, die voortvloeiden uit de ravitaillee. ing van Cyrenaica, hebben wij een esco teerend aviso door torpe deering verloren. Een goed deel der be manning is gered. In het Oostelijke bekken van de Mid- dellandsche Zee is ten Zuidwesten van Jaffa een vijandelijk koopvaardijschip vap 5000 ton, dat deel uitmaakte van een ge. escorteerd konvooi, door onze torpedo- vliegtuigen tot zinken gebracht. DE AS STOOT DOOR. Twee Duitsche generaals zijn in ver loop van één week bevorderd tot generaal- veldmaarschalk Rommel en Manstein. Twee namen, die in de moderne krijgs geschiedenis een welhaast symbolischen klank hebben gekregen. In die namen toch weerspiegelt zich de onoverwinlgk- heid van de Duitsche legers, die in- Noord- Afrika en in Sovjet-Rusland den weer stand hunner tegenstanders hebben ver pletberd. Gelijk te voorzien was, zou ook Sebas topol niet ontkomen aan den moordenden greep van de Duitsche legers, die het be leg om de sterkste vesting der wereld hadden gelegd. Gelijk Tobroek het begin zou worden van een overrompelenden aanvalsstoot, die de troepen van Rommel reeds thans tot voor de poorten van Alexandrië heeft gebracht, zoo zal ook de verovering van Sebastopol niet het einde zijn van een operatie. De val van deze Zwarte Zee haven zal van vérstrekkende beteekenis zijn, niet slechts doordat de Duitschers de beheersching van de Zwarte Zee kun nen voltooien en de eenheden van de Russische vloot die .den weg naar de Kaukasus mede moeten verdedigen, buiten gevecht kunnen stellen, het gevolg zal te vens zgn, dat Von Bock den aanval in de richting Rostov met grooter élan kan lan- ceeren en dat de bedreiging van Moskou aan beteekenis wint. Het offensief, dat* op het Centrale front is ingezet en waar ook de Nederlandsche legionairs aan de gevechten deelnemen, is daarvoor reeds een eerste aanwijzing. Opmerkelijk is in dit verband ook, dat Turkije voorzorgsmaatregelen treft, om de nationale belangen voor alle inciden ten te vrijwaren. Terugtocht op alle fronten in Noord- Afrika en in Rusland. Daarvoor zal men- in Engeland bezwaarlijk excuses kunnen vinden. Want met deze tèrugtochten komt het operatieplan der geallieerden op lo.sse schroeven te staan. Wellicht zal van Britsche zijde een propagandatruc worden bedacht om den ernst van den toestand voor Moskou en Londen te ver doezelen. Het zal vergeefscbe moeite zijn, gelijk de debatten van gisteren in het Lagerhuis hebben aangetoond. Daar heeft de bezorgdheid over Egypte en Rusland uitweg gevonden in felle en bijtende cri- tiek. Deze critiek, heeft te grooter beteekenis nu Engeland tevens staat tegenover een verbijsterend tonnage-verlies. In één maand tgds werd 886.000 brt. scheeps- ruimte tot zinken gebracht. ,Dit verlies accentueert den benarden toestand, want hoe zal Amerika nu in staat zijn <^e be dreigde veste te ontzetten? De Junimaand van 1942 vertoont een welsprekende ge lijkenis met de Junimaand van 1940. Na Duinkerken Alexandrië. Het imperium wankelt- v VACANTIE VAN WINKELIERS EN WINKELPERSONEEL. Nu het tijdstip der vacanties is aange broken, wordt er nog eens op gelezen, dat ten behoeve van vacantie voor winke lier of winkelpersoneel van de verplichting tot openstelling van winkels door den bur gemeester ontheffing kan worden verleend voor ten hoogste-, twee tijdvakken, welige ieder maximaal zes achtereenvolgende werkdagen, vallende in een kalenderweek, kunnen omvatten. Beide tijdvakken kun nen onmiddellijk aaneensluiten, noodig is dit evenwel niet. Vergenoegt^ men zich voor een dier tijd vakken met minder dan, zés achtereen volgende "werkdagen, dan is daarmede het geheele tijdvak verbruikt en bestaat niet meer de gelegenheid om de resteerende dagen van dat tijdvak nog bij een andere gelegenheid te benutten. In het algemeen zal het voor het ver krijgen van ontheffing noodig zijn, dat met betrekking tot de vervanging van den gesloten winkel een regeling is ge troffen, waardoor de ononderbroken voor ziening in de behoefte van het publiek is gewaarborgd. BURGEMEESTERSBENOEMINGEN. Het rijkscommissariaat maakt bekend De commissaris-generaal' voor bestuur en justitie heeft op grond van par. 3 der verordening no. 108/40 (vierde verordening over bijzondere bestuursrechtelijke maat regelen) in verbinding niet par. 4 alinea 1 d§r verordening no. 3/40 over de uitoefe ning der regeeringsbevoegdheden in Ne derland, de volgende personen tot burge meester benoemdW. J. Maasdorp, bank- beambte te Den Haag, tot burgemeester van Castricum. G. Nieuwenhuys, koopman te Lochem, tot burgemeester fan Bussum. KNAAPJE DOOR AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. Te'Groningen is het 2-jarig zoontje van de familie K. R. aan de Veemarktstraat door een vrachtauto bestuurd door H. F. uit Wildervank, overreden en gedood. De tijd van de boichbessenptuk k weer aangebroken. De Baarnsche jeugd Wekt er ia de wge aren op oft en beeft el spoedig een goed plekje gevonden J. C Stevens-Pax holland m Kaart van Pelt. Naar het opperbevel van de weer macht meldt, zjjn in Egypte de Duit sche en Italiaansche troepen door het gebied van El Daba naar het Oosten opgetrokken en staan z(j thans gereed voor den aanval op de stelling van El Alamein, de laatste versterkte stelling voor Alexandrië". Naar verluidt komen in de Wilhelm- strasse gelijkluidende berichten binnen, dat de Britsche vloot, die tot nu toe voor Alexandrië lag, in de richting van de Roode Zee Is uitgevaren. Deze be richten worden echter tot nu toe door Duitsche militairen op geen enkele wijze bevestigd. Terwijl de ongehoord snelle opmarsch der Duitsche en Italiaansche troepen in Egypte voortgang vindt, moet Londen het bombardeeren uit de lucht van Gibraltar toegeven. De aanvallen op laatstgenoemde rotsvesting, zoo meldt de Berlijnsche cor respondent van het A.N.P. beteekenen een nieuw element in den strijd om de Middellandsche Zee, ^an welken strijd ook de veldtocht in Noord-Afrika eigenlijk slechts een onderdeel vormt. Het eerste bericht over een luchtaanval op Gibraltar kwam Dinsdag uit La Linea en Werd noch van Engelsche, noch van de as-zijde be vestigd. Het leek dérhalve weer een der afzonderlijke aanvallen te zijn, waarvan vroeger ook al eens sprake was. Thans echter heeft de aanval zich herhaald en waarschijnlijk in versterkte mate, zoodat hij in het Engelsche legerbericht vermel ding, vindt. Het zou van al te veel fan tasie getuigen, deze nieuwe actie in ver band te brengen met het dezer dagen ge- eindigde bezoek van den Spaanschen minis ter Serrano Suner aan Italië, in ieder geval acht men te Berlijn zulk een veronderstel ling fantastisch. Men zal dichter bij de waarheid zijn met de veronderstelling, dat het onophoudelijke bombardement van Mal ta zulke bevredigende resultaten heeft op geleverd, dat mén thans Gibraltar aan een zelfde recept gaat onderwerpen. Dat het neerhouden van Malta wordt voortgezet, behoeft geen verwondering te vlekken: zoowel voor het afvoeren van gevangenen, gewonden en buit als voor het aanvoe ren van levensmiddelen en versterkingen is de scheepvaart tusschen Italië en Afri ka op hét oogenblik bijzonder groot en men kan dit verkeer niet door Malta la ten storen. De luchtaanvallen op Alexandrië ten slotte sluiten den "keten. Over de geheele Middellandsche Zee doet ach de* macht der as-mogendheden gelden. Reeds vroeger werden militaire doelen in Egypte herhaal delijk gebombardeerd, doch thans valt het binnen het bereik^ ook der kórte-afstands vliegtuigen. DE MEENET VAN ADMIRAAL CUNNINGHAM. De vroegere opperbevelhebber van de Britsche vloot in de Middellandsche Zee, admiraal Sir Andrew Cunningham, is dezer dagen in Washington aangekomen. Ge vraagd naar de nederlaag der Engelschen in Noord-Afrika zeide hij: De luchtmacht van de as heeft Malta zóö zwaar bewerkt, dat de Britsche strijdkrachten aldaar ge neutraliseerd werden. Rommel heeft daar door alle versterkingen kunnen krijgen, zelfs heel wat meer dan wij dachten. DE STEMMING IN EGYPTE. De Britsche berichtendienst meldt uit Cairo, dat het Egyptische kabinet in bij zondere zitting bijeengekomen is. Het par lement werd niet bijeengeroepen. Volgens te Sofia ontvangen berichten hebben de val van Mersa Matroe en de opmarsch van de Duitsche legers in de richting van de Nijl-Delta een ernstige reactie te Cairo veroorzaakt. Men verneemt, dat het ontslag van het kabinet Nahas Pasja in het vooruitzicht wordt gesteld. Ali Mahcr Jasja zou worden teruggeroepen om een regeering van natio nale samenwerking te vonrten. De gebeurtenissen van de laatste dagen in Afrika hebben allerwege in Engeland de gemoederen geschokt. Zoowel in het Lagerhuis als in het Hoogerhuis hebben gisteren verschillende afgevaardigden hierover felle verwijten aan het adres van de regeering gericht. Sir John Wardlaw Milne heeft een motie van wantrouwen ingediend. De spreker verklaarde, dat zgn voorstel niet gericht is tegen de te velde staande offi cieren, maar een vastbesloten aanval vorm'. 3£ Jc centrale leiding in Londen» Hij eischtè scheiding van de functies van minister-president en minister van defen sie, benevens „energieke volledig in func tie zijnde leiderspersoonlijkheden, aan wie men de drie weermachtsdeelen toever trouwt en die er zorg voor dragen, dat da generaals, admiraals en luchtmaarschal- ken hun functie naar eigen wijze mogen leiden", zonder dat zij, op onbehoorlijke wijze te lijden hebben van ingrijpen bo venaf. Sir John Wardlaw Müne stelde vervolgens den hertog van Gloucester voor als opperbevelhebber van het Britsche le ger aangezien hg ervaring heeft van alle oorlogstooneelen in dezen oorlog en men met hem aan het leger een man zou ge ven, die volkomen onafhankelijk is. Milne ging voort„Ik eisch een onderzoek er naar, wat in onze plannen ,onze strategie of onze productie verkeerd is, zoodat wij steeds bij onze vijanden achterblijven. Milne herinnerde verder aan de verklaring van Churchill dat de Britsche troepen in Libye met minstens even goede uitrusting en bewapening tegenover de Duitschers stonden. Geen minister van defensie, zoo zeide Milne woordelijk, zou met volledige bekendheid van de feiten, zulke verklarin gen hebben kunnen afleggen. Zij zijn niet waar, zij zijn onjuist. Grootadmiraal sir Roger Keyes, die de motie van wantrouwen van Milne onder steunde, heeft verklaard, dat de gealli eerde oorlogsmachine in Noord-Afrika een dergelijke obstructie heeft veroorzaakt, dat de militaire actie3 zoolang zijn uit gesteld tot de Duitschers de Britten voor waren geweest. Verder verklaarde hij, „ofschoon wij belangrijke „amphibiefor- maties" bezaten, werden deze formaties maandenlang overeenkomstig de raadge vingen van den minister-president werk loos gelaten". Dat Churchill niet over de meening van de vlootraadslieden is heen gestapt, heeft slechts ongeluk veroor zaakt. Sir Roger Keyes zeide vervolgens, dat het een bevrijding voor Engeland en voor de Engelsche vloot zou zgn, indien Churchill de veranderingen in de Engel sche admiraliteit zou aanbrengen, die reeds lang hadden-moeten worden aange bracht. Hij beweerde, dat in September j.l. „amphibiestrydkraéhten" in het mid denoosten beschikbaar waren geweest, die een beslissende rol hadden kunnen spelen, indien niet de meening van de vlootraads lieden er tegen was geweest. In het ver der verloop van zijn rede maakt sir Ro ger Keyes de admiraliteit verwijten over haar verzuim, de Middellandsche zeevloot niet Je hebben voorzien van een gepast marineluchtwapen. DE ZITTING VAN HÉT HOOGERHUIS. Bg de Woensdag gehouden debatten in het Hoogerhuis heeft lord Beaverbrook, naar aanleiding van een geuit verwijt, dat het den geallieerden op het Noord- Afrikaansche oorlogstooneel ontbroken heeft aan tanks of geschut, verklaard, dat zij meer tanks hadden dan de Duit schers en Italianen samen. Voortgaande weet Beaverbrook de ne derlaag der geallieerden in Noord-Afrika aan het> feit, dat er te veel commissies waren. Bovendien heeft men te veel tgd verkwist bij de organisatie. Uit naam van de regeering antwoordde lord Cran borne, die er op wees, dat de geallieerden niet alleen belangrijke ver liezen aan menschen en materiaal hebben geleden, maar dat zij ook strategisch be langrijk gebied op een der belangrijkste oorlogstooneelen hebben moeten opgeven. Woordelijk zeide lord Cranborne: „Wij hadden het voornemen. Tobroek te behou den. Wij hebben daar niet op het laatste oogenblik andere besluiten over genomen. De val der vesting kwam voor het opper bevel in het midden Oosten en voor de regeering volkomen onverwacht. Wij heb ben alle. terrein verloren, dat wij in twee jaar veroverd hebben, ja zelfs nog meer, dan wij gewonnen hebben en de nederlaag kan mogelgk nog belangrijker gevolgen hebben, .die ons op het oogenblik nog on bekend zijn." Lord Trenchard sprak zich uit voor de vorming van een gecombineerden genera- len staf onder leiding van één persoon. Trenchard hoopte, dat in de toekomst minder druk op de regeering uitgeoefend zal worden om een tweede front te vor men. Lord Bennett verklaarde, dat hg nog nooit in zgn leven zoo bezorgd voor het Britsche imperium S^rsest is als in de laatste dagen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1