PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT MAANDAG 22 JUNI 1942 Tobroek, Bardia en Bir el Gobi veroverd. Duitsche vorderingen voor Sebastopol. Aanhankelijkheidsverklaring aan den leider def N.S.B. Mussert. ABONNEMENTSPRIJS 19 cL per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m-m- If cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—6 regels 65 ct., iedere regel meer 13 ct., dlenstaanvr. en di ens taan b. xesp. 65 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—6 woorden 80 ct, elk woord meer 6 ct, bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.BL" 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 143 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provincial® Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te? VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60, tel. 10 4.2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454, Administratie telel. 3541. GOES: Red. en Admlntstr. Turfkade 15. tel 2863. na kantoortijd teL 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45. tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 103 BRESKENS: Dorpsstraat 85. tel. 21 EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. Hoofdkwartier van den Flihrer, 21 Juni. (D.N.B.). Het opperbevel van de weer macht maakt bekend Duitsche en Italiaansche troepen hebben Zaterdag onder bevel van den general- obersfc Rommel het grootste deel van de zwaar versterkte vesting Tobroek stormen derhand veroverd. Daarop heeft Zaterdag ochtend een Engelsche parlementair de overgave van de vesting bij den staf van. een Italiaanse h legercorps aangeboden. Stad en haven zjjn bezet. Tot dusver wer den ruim 25.000 gevangenen gemaakt, on der wie verscheidene generaals. Er is een onafzienbare hoeveelheid aan wapens, oor logsmateriaal en voorraden buitgemaakt. In taaie achtervolging van de verslagen1 Britten naar het Oosten werden Bardia en Blr el Gobi ingenomen. HET VERLOOP VAN DEN STRIJD. De Duitsch-Italiaansche troepen hebben in de periode van 14 tot 20 Juni den vijand in Noord-Afrika verslagen. Zij hebben sterke strijdkrachten van het achtste Britsche leger in het gebied van Gazala omsingeld, andere deelen uit woestgn- forten ten Zuidwesten en ten Zuiden van Tobroek verdreven, den tegenstand in het gebied van Acroma en El Adem gebroken en bij het einde der week werd de omsinge ling van de vesting Tobroek voltooid. De ring om de vesting Tobroel^ werd gesloten door den aanval van Duitsche verkennings troepen en van een Italiaansche gemotori seerde divisie naar het* Noorden. Bij deze «#craties vielen de belangrijke steunpun ten Sidi Rezegh en Belhamed, 6 kilometer ten Noordwesten van Sidi Rezegh, in Duitsch-Italiaansche handen. Verkennings troepen maakten van dit succes gebruik om ver naar het Oosten door te dringen. Den 20sten Juni vond de aanval op To broek plaats, waarbij in sterke mate van dè luchtmacht gebruik werd gemaakt. Reeds tijdens den eersten stormloop wer den 12 versterkingswerken genomen en een doorbraak geforceerd over een front van 5 kilometer breedte. Nadat Zondagochtend een Britsch parlementair de overgave van de vesting Tobroek had aangeboden, bezet ten de Duitsch-Italiaansche troepen stad en haven van Tobroek. Tegelijkertijd werd de achtervolging van de .verslagen Britten ns ar het Oosten voortgezet en Bardia en Bir el Gobi inge nomen, Daardoor staan de troepen van de spil in de onmiddellijke nabijheid van de grens tusschen Libye en Egypte. Het groote succes der Duitsch-Italiaan sche troepen kan bijzonder hoog worden aangeslagen, aangezien de gevechter in Cyrenaica in een bijzonder warm jaar getijde werden geleverd, waarin men tot nu toe dergelijke groote operaties voor onmo gelijk hield. De luchtmacht heeft aan den val van Tobroek een belangrijk aandeel gehad. De versterkingswerken van To broek stonden bloot aan de vernietigende slagen van Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers. Talrijke voltreffers veroorzaakten in forten en versterkte artil leriestellingen groote vernielingen. VERBITTERDE PANTSER SLAGEN. Het terrein in de woestijn wordt gevormd door .zandravijnen en duinen. Hierdoor wordt de strijd in de woestijn een strijd met open flanken. Verrassingen en zij- waartsche bewegingen het handige profijt trekken van de terrelnsgesteldheid bepalen de tactiek, die ten doel heeft de vijandelijke gevèchtskracht te breken. Deze tactiek heeft de leiding van de Duitsch-Italiaan sche formaties op superi«ure wijze toege past. De verbitterde pantserslag in het ge bied van Knightsbridge en El Adem werd- door deze tactiek beslist. Hij komt tot uiting in de vijandelijke berichten, die ge wag maken van de groote uitwerking van de Duitsche antipantser-wapens. De wrak stukken van brandende tanks, staan ge bleven auto's en de buitgemaakte munitie opslagplaatsen omzoomen na dezen ach tervolgingsslag den terugtochtsweg van de troepen van generaal Ritchie. Een beslissende bijdrage tot de groote successen werd echter ook gevormd door het uiteenslaan van het convooi in de Mid- dellandsche zee door de lucht- en zee strijdkrachten van de spilmogendheden. Zware verliezen als gevolg van de Duit sche en Italiaansche aanvallen worden door dén vijand toegegeven. AANVAL OP VLIEGVELDEN IN WEST EGYPTE. Zaterdagnacht hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen vliegvelden en autocon centraties in het kustgebied van West- Egypte aangevallen. Op vliegterreinen te velde, in tentenkampen en onder gepar keerde vliegtuigen werden door het wer pen van bommen vrij groote branden ver oorzaakt. Tegelijkertijd vielen andere Duitsche gevechtsvliegtuigen de luchtdoel batterijen, die de vliegvelden beschermen aan. Zij brachten een daarvan door tref fers tot zwijgen. Een munitieopslagplaats op een vliegveld vloog 'in de lucht. Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelt mede „In het Noordelijke deel van de vesting Sebastopol is Zaterdag ook de fortificatie Lenin gevallen- Daarmede zjjn alle forten van het Noordelijke front van Sebastopol, met uitzondering van het kustfort in Duit sche handen, o.m. de sterke forten Stalin, Maxim Gorki, bastion Molotof, talrijke oude forten en verscheidene artilleriebunkers. In het door den vijand nog taai verdedigde kustfort zijn Duitsche troepen doorgedron-» gen, zij leveren een harden strijd van man tegen man om de door den tegenstander nog bezette bunkers. In het Zuidelijke deel van hét vesting- front, hebben Duitsche eif Roemeensche troepen verscheidene aanvallen afgeslagen en in tegenaanvallen het vijandelijke stel- lingénsysteem verder opengebroken. Het luchtwapen heeft ook Zaterdag met sterke strijdkrachten de gevechten om de verster kingen gesteund en ravitailleeringsinstalla- ties in de stad en vijandelijke schepen in de haven gebombardeerd. Een bolsjewistische motortorpedoboot is bij een aanval op de haven aan de Zwarte Zee Jalta door kust- artillerie zoo zwaar beschadigd, dat zij Verloren geacht kan worden. Nachtelijke aanvallen van het luchtwapen op Rostof deden in verscheidene deelen der stad groote branden ontstaan. Aan het overige Oostelijke front slechts plaatselijke gevechtsactiviteit. Zooals in een extrabericht is medege deeld, hebben Duitsche en Italiaansche troepen onder bevel van kol. generaal Rommel Zaterdag het grootste deel van de zwaar versterkte vesting Tobroek be stormd. Daarop heeft Zondagochtend een' Engelsch parlementair bij een Italiaan- schen corps-staf de overgave van de ves ting aangeboden. Stad en havens zijn be zet. Tot dusver zijn ruim 25 000 gevange nen, onder wie verscheidene generaals bin nengebracht en onoverzienbare hoeveelhe den wapens, oorlogstuig en voorraden buit gemaakt. In scherpe achtervolging van de versla gen Britten naar het Oosten werd Bardia en Bir el Gobi ingenomen. Bij aanvallen op de Kanaalkust verloor het Britsche luchtwapen Zaterdag negen vliegtuigen tijdens luchtgevechten. Nog een Britsche jager werd door schepen van een rivierflottielje neergeschoten. Britsche vliegtuigen hebben overdag zonder effect storingsaanvallen gedaan op het Noordwestdu itsche kust- en grensge bied. Bij nachtelijke aanvallen van Brit sche bommenwerpers op de stad Emden ontstond brandschade, hoofdzakelijk in woonwijken. Nacht jagers, afweergeschut en marineartillerie schoten tien der aan vallende Bommenwerpers neer. Voor Sebastopol hebben zich de comman dant van een afdeeling meirijders, majoor Backe, zgn eskaderchef, eerste luitenant Kupsch, en de chef van een compagnie pionniers, eerste luitenant Stier, onder scheiden door bgzondere dapperheid. Eerste luitenant zur Lippe-Weissenfels behaalde Zaterdagnacht drie luchtoverwinningen, kapitein Lent schoot zijn 35-ste nachtelijke toestel neer. Bij de zee- en. luchtslag op de Middellandsche Zee, bij het uiteenslaan van de Britsche convooien onderscheidden zich bijzonder een eskader duikbommenwerpers onder leiding van majoor Siegel. het jacht- eskader van kapitein Bclser en de beman ningen van twee gevechtsvliegtuigen met de commandanten groepscommandant ma joor Linke en lt. kol. Schulte. BOLSJEWISTISCH LEGERBERICHT GEEFT ERNSTIGE POSITIE VAN SEBASTOPOL TOE. In het bolsjewistische legerbericht van den 21sten Juni (middernachtelijk bericht) wordt de ernst van den toestand te Sebas topol toegegeven. Het bericht zegt n.1. o.a.: dat het den tegenstander'gelukt is „een wig" in het bolsjewistische verdedigings systeem te drijven. De luchtstrijd in het Westen. Naar het opperbevel der Duitsche weer macht mededeelt, trachtte Vrijdagochtend een afdeeling Britsche jagers van het type Spitfire het Nederlandsche kustgebied bin nen te dringen. Focke-Wulfjagers stegen op en schoten in weerwil van het slechte zicht vier Britsche jagers neer, waarop de rest zich In Westelijke richting terugtrok. Bij een aanval op Duitsch gebied van Vrij dagnacht zijn negen Britsche vliegtuigen neergeschoten. 1 Zaterdagnacht hebben Britsche bommen werpers verscheidene plaatsen in het Noordduitsche kustgebied aangevallen. Door brisant- en brandbommen ontstond er materieele schade in woonwijken. Vol gens tot dusver ontvangen berichten zijn zes der aanvallende vliegtuigen neerge schoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben Zaterdag overdag en gisternacht ver-v kenningsvluchten boven de Britsche wrate ren en het Britsche kustgebied gemaakt. De Duitsche machines keerden met goede verkenningsresultaten naar haar steunpun ten terug. Bolsjewistische strijdkrachten omsingeld. Van militaire zgde verneemt het D.N.B. In het gebied ten Noordwesten van Charkof is een bolsjewistische gevechtsgroep door een omsingelenden, plaatselijken aanval van de Duitsche troepen ingesloten. De vernie tiging van den vijand is aan den gang. FRANSCHE DUIKBOOT VERLOREN. De Fransche admiraliteit deelt officieel mede, dat de duikboot „Monge" waarvan men sedert den 5en Mei van dit jaar niet meer had gehoord, als verloren moet worg den beschouwd. De duikboot had destijds aan de verdediging van Diego Suarez deel genomen. Van de uit 63 personen bestaande bemanning kon vermoedelijk' niemand ge red worden. De Fransche marine heeft daarmede de achtste duikboot verloren se dert den wapenstilstand. AMERIKANEN MOETEN EGYPTE VERLATEN. Naa.r te Genève verluidt, heeft het Ame- rikaansche ministerie van buitenlandsche zaken den in Egypte wonenden Amerika nen verzocht het land te verlaten. Kiska (Aleoeten) bedreigd. Volgens een extra mededeeling van den Britschen berichtendienst uit Washington is in een communiqué van het Amerikaan- sche ministerie van marine bekend ge maakt, dat de 'Japanners op het punt staan Kiska, een van de Aleoeten, te bezetten. (Kiska behoort tot de groep der Ratten- eilanden en ligt 'op ongeveer 700 mijl van het vasteland van Alaska). DE JAPANSCHE OPERATIES IN CHINA Het Tsjoengkineesche verdedigingsstelsel in de derde oorlogszóne van de provincies Tsjekiang en Kiangsi is totaal ineengestort, zoo wordt van het front in China gemeld. De daar in een defensieve positie staande Tsjoengkineesche troepen(zijn na de zware nederlagen, die zij tijdens de Japansche operaties, die drie weken hebben geduurd, hebben geleden, volkomen gedemoraliseerd. Zoo werden drie divisies van het 100ste Tsjoengkineesche leger ten Zuiden van Kweiki aan den spoorweg Tsjekiang- Kiangsi in de pan gehakt. De commandant van dit leger is met de rest van zijn troe pen gevlucht. Evenzoo is het 79ste Tsjoeng kineesche leger in verscheidene veldslagen ten Zuiden van Natsjoeng in de provincie Kiangsi zoo vernietigend verslagen, dat zich de geheele vijandelijke troepenformatie in ontbinding bevindt. DE JAPANSCHE AANVALLEN OP PORT DARWIN. De Japansche luchtmacht heeft op vier opeenvolgende dagen Port Darwin in Australië gebombardeerd en daarbij 46 vliegtuigenvan den tegenstander neerge schoten. De Japansche luchtmacht verloor twee toestellen, aldus, het Japansche hoofdkwartier. Een jaar strijd tegen het bolsjewisme. De eerste verjaardag van den veldtocht tegen de Sovjet-Unie wordt door de Ber- lijnsche bladen uitvoerig besproken. De bla den constateeren eenstemmig, dat de Duit sche soldaat zich in dit jaar voortreffelijk geweerd heeft. De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft: Het eerste oorlogsjaar in het Oosten wordt besloten met den slag van Charkof, die een gelukkig begin beteekent van de nog ko mende vernietigende slagen, welke de bols jewistische legers zullen ondergaan. De Voelkischer Beobachter schrijft, dat de ver gelding voor het bolsjewistische Verraad niet alleen voltrokken werd ten aanzien van Duitschland, maar ten aanzien van heel Europa en alle vrije volkeren. Meer dan vier millioen gevangenen, ruim 25.000 pant serwagens, 38000 kanonnen en 24.000 vlieg tuigen, die tot dusver vernietigd of buitge maakt werden, leggen getuigenis af van het geweldige gevaar, dat Europa bedreigd heeft. De veldtocht tegen de Sovjet-Unie is een heilige oorlog, een kruistocht der Euro- peesche beschaving tegen den gevaarlijk- sten aanslag van het op vernietiging uit zijnde nomgdendom. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT In zijn weermachtbericht nr. 753 maak te het Italiaansche opperbevel Zondag het volgende bekend. Naar het Oosten optrekkende gemotori seerde afdeelingen hebben Bardia bezet. Sinds gisteren wordt een aanval onder nomen op de vesting Tobroek, gesteund door een hevig, massaal optreden van de Italïaansch-Duitsche luchtmacht. In weer wil van het felle verzet van den tegen stander hebben de operaties een gunstig verloop. Des avonds v/aren talrijke ver sterkingen van den buitenrand der ves ting door de dappere troepen van de as veroverd. Op de Zwarte Zee heeft een Italiaan sche motortorpedoboot, een z.g. Mas, on der bevel van den corvet-kapitein Curzio Castagnacci de Sovjet-duikboot „Equoka" getorpedeerd e>n tot zinken gebracht. Hierbg werden eenige leden s^er beman ning gevangen genomen. KIND IX BEERPUT GESTIKT. Het tweejarig zoontje van de familie L. viel te Ubachsberg, gemeente Voerendaal, in een beerput bg de woning. Toen het werd opgehaald kon de dokter slechts den dood constateeren. In de bloemkweekerijen staan de ane monen in vollen bloei. Een plukstertje vergaart den kóstelijken oogst met gretige handen Stevens-Pax Holland m Het ombouwenvan visschersvaartulgen. Met betrekking tot het dezer dagen medegedeelde over het door bemiddeling van de Ned. Visschergcentrale door de overheid verleenen van crediet voor het plaatsen van gasgeneratoren in motor- visschersvaartuigen, vernemen wij nog, dat ieder schip hiervoor in aanmerking kan komen indien de motor daarvan go- schikt is voor ombouw. Als eenige restric tie geldt hier, dat de materiaalpositie een en ander toelaat. Reeders en andere scheepseigenaren bieden volkomen vrij willig hun schepen aan en de animo is zeer groot. Van IJmuiden uit gaan reeds vijf Scheveningsche loggers naar zee met een gasgenerator en zeer binnenkort ko men weer eenige gereed, zoodat on voorziene omstandigheden daargelaten begin September de geheele" nachtvis- schersvloot van generatoren zal zijn voor zien. De Scheveningsche vloot wordt thans onderhanden genomen. Van die plaats uit wordt alleen de dagvisscherij beoefend, waarin kleinere schepen vallen, dan in de nachtvisscherg. Urk, Wieringen, Makkum, Enkhuizen en Y e r s e lc e hebben ook reeds genëratorschepen in de vaart. De exploitant van den gasgenerator moet per jaar 1 pet. rente van het ver leende crediet afstaan aan de Nederland sche visschergcentrale. Aangezien door het ombouwen van een schip 85 95 aan olie wordt bespaard, is het duidelijk, dat langer en meer ge- vischt zal kunnen worden en de aanvoe ren aanzienlijk .grooter zullen zijn. Naar gehoopt wordt, zullen de prijzen dan wel dalen, zoodat de visch kan worden ge bracht onder een grootere groep der be volking. Oud-minlster J. M. J. H. Lambooy overleden. - Zaterdagmorgen is te 's-Gravenhage op 67-jaxigen leeftijd de heer J. M. J. H. Lambooy, oud-minister van defensie, over leden. De overledene werd geboren in 1874, ontving zijn opleiding van 18921896 aan de K-M.A. en werd benoemd tot tweeden luitenant der infanterie op 11 Augustus 1896, vervolgens op 23 October 1901 bevor derd tot le luitenant. Van 1 November 1901 tot 1 November 1904 was hij leerling van de hoogere krijgsschool, daarna adjudant bij het tweede regiment infanterie, in 1905 benoemd tot leeraar aan de K.M.A. in tac tiek, strategie en krijgsgeschiedenis. Van 1910 tot 1913 was hij werkzaam ondèr de bevelen van den'chOT van den generalen staf. Den len April 1913 werd hij bevor- derd tot kapitein bij het 17e reg. infante- ine, in 1915 werd hij overgeplaatst bij den generalen staf, in 1919 benoemd tot leeraar aan de hoogere krijgsschool in strategie en krijgsgeschiedenis, den 25en Dec. 1923 bij keuze bevorderd tot majoor en benoemd tot so; chef van den staf van het hoofd kwartier van het veldleger. Gedurende eenige jaren was majoor Lambooy voorzit ter van de Alg. R.K. officierenvereenjging. Hij kreeg bekendheid als schrijver op mi litair gebied en trad meermalen als spre ker op voor de vereeeniging tot be oefening van de krijgswetenschap, van welke vereeniging hij bestuurslid was- In 1925 werd majoor Lambo'oy minister van oorlog en minister van marine ad interim. Onder zijn bewind- kwam de vereeniging der beide departementen in i928 tot stand, waarna hij minister van defensie was tot 1929. Na zijn aftreden werd hij burgemees ter van Hilversum. Dit bleef hij tot 31 De- Aan het Noordoostelijk front Finscfia soldaten slaan van stevige palen een hindernis Suomen-Hofland- P.K. Lang ka-Pax Holland m Geldigheidsduur aardappelbonnen verlengd. De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij maakt bekend, .dat de geldigheidsduur der met „3/a": genummerde bonnen van de aard- appeikaart is verlengd tot en met Zater dag 27 Juni a.s. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat genoemde bonnen ook ge durende de komende week recht geven op het normale rantsoen van 2% kg., zoodat de aardappelhandelaren verplicht zijn tot en met Zaterdag 27 Juni a.s. op elk der met „31a" genummerde bonnen l'U kg. aardappelen af te leveren. De geldigheidsduur der met „31b" ge nummerde bonnen van de aan vetkaart- houders uitgereikte aardappelkaart is eveneens verlengd tot en met Zaterdag •27 Juni a.s. Deze bonnen geven derhalve nog tot en met dien datum per stuk recht op kg. aardappelen. DE PRIJS VAN GEDISTILLEERD IN CAFÉ'S EN RESTAURANTS. Op 22 December 1941 werd een bepaling van kracht, volgens welke in café's en restaurants de prijs v^fi gedistilleerd .per glas met een zeker bedrag mocht worden verhoogd. Voor jonge jenever was dit in. de meeste gevallen 5 cent boven den prijs van 9 Mei 1940, voor oude jenever en andere met name genoemde sterk-alcoho- lische dranken nog eens 5 cent boven den aldus berekenden prijs van j<vige jenever. Thans is in de staatscourant bekend ge maakt, dat ten aanzien van zwak-alcoho- lische dranken een overeenkomstige maat regel is getroffen. Voor een glas van 40 gram mag thans in café's en restaurants ten hoogste 5 cent meer worden berekend dan op 9 Mei 1940 het geval was of zou zijn geweest, zoodat de prijs hiervan in de meeste gevallennu weer gelijk ge worden is aan dien van jonge jenever. cember 1939. toen hij den 65-jarigen leeftijd bereikt had. Hij vestigde zich daarna te 's-Gravenhage. In een indrukwekkende betooging in het St&dion te Utrecht kwamen Zaterdag 20 Juni meer dan drieduizend functionnaris- sen der N.S.B. bijeen om aan den leider der N.SB., Mussert, een persoonlijke aan hankelijkheidsverklaring af te leggen. De tribunes waren tot de laatste plaatsen be zet. Na het binnendragen en opstellen der vaandels voerde het eerst de plaatsver vangend leider der N.S.B., Van Geelker ken, het woord. In zgn korte toespraak, die herhaaldelijk door applaus onderbro ken werd, bracht Van Geelkerken in het bijzonder het jaar 1931 in herinnering, toen Mussert den moed had, den strijd op te nemen tegen de internationale mach ten, die Nederland op den weg naar den afgrond brachten: In het verloop van zijn rede onderstreepte Van Geelkerken de enge verbondenheid op leven en dood van de Nederlandsche nationaal-socialisten met den levensstrijd van het Duitsche volk en zijn Führer Adolf Hitier. Daarop schetste hg het doel van deze samen komst door een persoonlijke belofte van trouw de aanhankelijkheid aan Mussert te bekrachtigen. De woorden van Van Geelkerken wer den luide door de duizendkoppige menigte toegejuicht. Daarop nam de leider der N.S.B. zelf het woord. In een forsche re devoering, waarin hij in het bijzonder het strijdjaar 1937 uitvoerig behandelde, her innerde hg zijn kameraden aan de moei lijke maar ook trotsche jaren van strijd. Nog eenmaal riep hij zijn voorspellingen in herinnering, die hij in Februari 1940 in het Amsterdamsche Concertgebouw uitge sproken had. Toen had hij reeds ver klaard, dat eens de dag zou aanbreken, dat de regeering in Engeland zou zitten en onze goudvoorraden naar Amerika ver sleept zouden zijn. Dan zou Nederland on der water staan, alle bruggen zouden stuk zgn en het land een ruïne. Al deze voor spellingen heeft men» in den wind gesla gen., Hoe had alles anders gekund.' Hg riep vervolgens de grootschheid van het Nederlandsche volk in herinnering en schetste de verschillende fasen van ont wikkeling, die volk en land in den loop der eeuwen doorgemaakt hebben. Uitvoe rig besprak hij de periodes, toen het Ne derlandsche volk nog voor den afstand van Karei den 5en, roemvol zijn taak' in nauwe verbondenheid met het groote Duitsche rijk vervulde. Breedvoerig schil derde hij de menigvüldige oorlogen, die Nederland in den strijd om zijn bestaan tegen het steeds naar het Noorden op dringende Frankrijk en tegen Engeland, dat ons land van de zee wilde verdringen, heeft moeten voeren. Speciaal tegen En geland en de Engelsch gezinde Nederlan ders richtte hij het scherpe verwijt alle ellende van het oogenblik over Nederland gebracht te hebben. De N.S.B. heeft reeds in 1935 den moed gehad een andere koers in te slaan dan de machthebbers van die dagen in domme verblindheid tot eiken 'prijs gevolgd heb ben. Sedert 1935 leeft de N.S.B. in sterke verbondenheid met de bruinhemdea van Adolf Hitler en de zwarthemden van Mus solini. Indien het Nederlandsche volk in 1937 de idealen der nationaal-socialistische beweging gevolgd zou hebben en niet ge luisterd had naar dr. Colijn en den heer Oud. zou dit land veel leed gespaard ge bleven zijn. Het slot van de rede,- die herhaaldelijk door luide betuigingen van instemming onderbroken werd, was een dringend be roep op zgn leden de beweging in haar lotsverbondenheid met de Germaansche volkeren trouw te blijven. Na deze grootsche betooging had een voorbijmarsch van alle aanwezigen voor den leider der N.S.B. in het Nassaupark plaats. Enkele uren lang nam Mussert het défilé van zijn kameraden, die in lange rijen met opgeheven arm aan hem voor bijgingen, af. Voor alle deelnemers zal deze 20ste Juni met zijn indrukwekkende aanhankelijkheidsverklaring aan den lei der der N.S.B. een mijlpaal in de geschie denis der nationaal-socialistische beweging in Nederland zgn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1