PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT DINSDAG 14 APRIL 1942 Japansche operaties op den Iqgiischen Oceaan. Zware verliezen der bolsjewisten. ABONNEMENTSPRIJS: 29 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, min. por adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 cn 11 ct Kabouters (alleen op Vrij- dag) 15 Tyoordeq 30 ct., elk woord meer 6 ct., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct, meer. UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN Dfe VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN lS5ste JAARGANG NUMMER 86 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN Do BUREAUX van do Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd tos VLISSINGEN: Redactie cn Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Adminislr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 35 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 Het keizerlijke hoofdkwartier heeft een samenvatting gegeven van de Japansche operaties ter zee en ip de lucht op den Indischen Oceaan tot 9 April. Deze samen vatting luidt als Volgt 1. Colombo Japansche marinevliegtui- gen hebben tijdens een raid op Colombo op 5 April 57 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Voorts werden zestien schepen tot zinken gebracht of beschadigd, terwijl drie hangars, een herstelwerkplaats en andere militaire doelen zwaar werden be schadigd of in brand geworpen. In de na bije wateren werden twee groote patrouille bommenwerpers en een torpedovliegtuig vernield. 2. De wateren van Colombo. Twee kruisers van het Londcn-Cornwall-type-zijn op 5 April snel tot zinken gebracht, toen Japansche vliegtuigen de schepen ont dekten op ongeveer 350 mijl ten Zuiden van het eiland Ceylon. 3. Bengaalsch gebied. Japansche vlooteenheden, die opereerden in de Golf van Bengalen hebben op 5 April 21 Brit- sche schepen tot zinken gebracht met een totaal van ongeveer 40.000 ton. 4. Oostkust van Indië. Zware schade aan vijandelijke schepen en militaire in lichtingen veroorzaakt te Vizag Apatam en Coconada, sleutelpunten op de Oostkust van Indië, toen op 5. April Japansche ma- rinevlicgtuigen een reeks verrassende aan vallen ten uitvoer legden. 5. Trincomale. 41 vijandelijke vlieg tuigen zijn op 9 April boven Trincomale neergeschoten. Tijdens deze aanvallen be schadigden Japansche vliegtuigen zwaar een kruiser van het Leander type, brach ten twee groote en een klein schip tot zinken en vernielden een marinearsenaal, twee groote hangars, een magazijn, Ieger- barakken, olietanks en andere militaire inrichtingen, o.m. luchtvaartfaciliteiten. 6. Wateren Van Trincomale. Na de ontdekking van het vliegtuigmoederschip „Hermes" en een torpedobootjager in de wateren ten Zuidwesten van Trincomale op 9 April lieten de Japansche marine vliegtuigen geen tijd verloren gaan en brachten ze tot binken, terwijl een groep Japansche bommenwerpers vier vijande lijke schepen, die in de wateren in de na bijheid voeren, in den grohd boorde. Boven dien werden 15 vijandelijke Spitfires en Blenheims neergeschoten door de Japan sche luchtmacht. 7. Andere gebieden. Tijdens operaties van Japansche duikbooten zijn zeven vijan delijke schepen in den grond geboord en een achtste zwaar beschadigd. 8. Het communiqué meldt, dat by aan vallen op Colombo en de gebieden van Trincomale de Japanners 17 vliegtuigen hebben verloren, terwijl geen schade is geleden door de Japansche oorlogsbodems. Een nauwkeurig onderzoek heeft aan getoond, dat de vorige mededeeling van het tot zinken brengen van twee kruisejs van het type Birmingham en Emerald on juist is gebleken. JAPANSCHE LANDING OP CORREGIDOR. Van Amerikaansche zijde wordt bekend gemaakt, dat de Japanners met sterke strijdkrachten op Corregidor zijn geland. De vesting is echter voorbereid op de ver dediging. Japansche strijdkrachten hebben Zater dag het schiereiland Bataan geheel bezet na een algemeen offensief van acht dagen. De hoofdmacht van den vijand, die hard nekkig tegenstand had geboden, werd vol komen vernietigd. DE JAPANSCHE BEZETTING VAN CEBOE. Frontberichten melden, dat de volledige bezetting van het eiland Ceboe (Philippij- nen) aanstaande is. De Japansche strijd krachten verpletteren den nog geboden vij andelijken tegenstand, nu zij reeds het grootste deel van het eiland bezet hebben. Toen de Japanners op .0 April op drie pun ten van het eiland landden, werd dit ver dedigd door 5.000 Philippinosoldaten onder bevel van twintig Amerikaansche officie ren. De vijandelijke strijdmacht heeft zich naar het achterland teruggetrokken, en de geheele verovering van het eiland wordt slechts een kwestie van uren geacht Het Amerikaansche ministerie van oor log heeft naar de Britsche berichtendienst meldt medegedeeld, dat de verbinding tus- schen het eiland Cebu en Corregidor sedert 48 uur verbroken is, zoodat over den tegen- woordigen toestand op Cebu niets bekend is. AMERIKAANSCHE SCHEPEN VERLOREN GEGAAN. Het Amerikaansche ministerie van oor log heeft verder medegedeeld, dat twee vrachtschepen van^den transportdienst van het leger door vijandelijk optreden verlo ren zijn gegaan. Het zijn de „Liberty" die op 12 zeemijlen van Bali getorpedeerd is en het stoomschip „Meight" dat door vijande- Iqke bombardementsvliegtuigen in de ha ven van Port Darwin tot zinkenis ge bracht. Het opperbevel van de Duitsche weer macht mhakt bekend „Op het schiereiland Kertsj viel de vijand na de zware verliezen van den vorigen dag slechts hier en daar met vrij zwakke strijd krachten aan. Alle aanvallen werden afge slagen. Aan het overige deel van het Oostelijke front werdén hier en daar aanvallen van vrij sterke strijdkrachten afgeslagen. Bij een door troepen van een gemotoriseerde Duitsche divisie infanterie uitgevoerden verrassenden aanval verloor de vijand 650 gevangenen, loOO dooden, 3 pantserwagens en 40 mitrailleurs. In den centralen sector van het Ooste lijke front ondersteunden formaties ge- vechts- en jachtvliegtuigen de operaties van het leger met bijzondere uitwerking. In. Lapland leed de vijand in de afgeloopen dagen bij succesvolle verkenningsaanvallen hooge, bloedige verliezen. Gevechtsvliegtui gen hebben de haveninstallaties van Moer- mansk met goede uitwerking aangevallen. In Noord-Afrika wederzijdsche activiteit van artillerie en verkenningstroepen. Brit sche autocolonnes werden met succes ge bombardeerd. De zoowel overdag als 's nachts voortge zette aanvallen op de militaire installaties en vliegvelden op het eiland Malta veroor zaakten nieuwe vernielingen in de doelen. Duitsche jagers en' de luchtdoelartillerie schoten overdag aan het Kanaal, in het Noord-I>uitsche kustgebied en voor de Noorschè kust 15 vijandelijke vliegtuigen neer. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van Zondag op Maandag West- Duitschland aangevallen. De burgerbevol king leed eenige verliezen aan dooden en gewonden. De luchtdoelartillerie en nachtjagers schoten 9 der aanvallende vliegtuigen neer. Majoor Haase, commandant van een ba taljon pioniers, heeft zich met een onder hem geplaatste gevechtsgroep tijdens we kenlange succesvolle verdediging van een hevig omstreden steunpunt bijzonder on derscheiden. Een in het Westen gestationneerd jacht- eskader heeft Zondag overdag zijn duizend ste overwinning in de lucht behaald. Duitsche luchtaanvallen op Engeland. Sterke formaties Duitsche gevechts vliegtuigen hebben, naar aan. het D.N.B. wordt gemeld, in den nacht van 13 op 14 April installaties in een Britsche ravi- tailleeringshaven aan de monding van de Humbur gebombardeerd. In het doel werden zware ontploffingen en branden waargenomen. In denzelfden nacht hebben vrij zwakke formaties Britsche ^bommenwerpers ge tracht het Noord-Duitsche kustgebied aan te vallen. De sterke Duitsche afweer dwong den Britten voor bet bereiken van de kust om te keeren, zonder dat zij hun 'bommen hadden kunnen neerwerpen. Een Britsche bommenwerper werd neergescho ten. VLIEGONGELUK IN ENGELAND. Bij een ongeluk, dat zich tijdens ge combineerde gevechtsoefeningen Maandag in Zuid-Engeland heeft voorgedaan, werden 14 ^officieren en soldaten, onder wie een biugade-generaal gedood en 40 50 of ficieren en manschappen gewond. Het on geval geschiedde op het moment, waarop eèn vliegtuig een duikvlucht maakte. Quisling leider van Noorschen kerkraad. Het D.N.B. meldt uit Oslo De onlangs opgerichte, kerkraad bestaat uit den mi nister-president, de bisschoppen des lands en het ministerie voor kei'kelijke aange legenheden. De kerkraad treedt in de plaats van de vergadering der bisschoppen en moet gelegenheid geven tot een open lijke, vertrouwelgke gedachtenwisseling. De kerkraad staat onder leiding van den minister-president. Wanneer het college der bisschoppen een bijzondere vergadering houdt, staat deze onder leiding van den bisschop van Oslo Aanslagen in Egypte. De „Messaggero en Popoio di Roma" melden uit Egypte, dat de Egyptische na tionalisten Zaterdagnacht tegelijkertijd vier aanslagen in Cairo hebben gepleegd. Een groep nationalisten drong het huis van den eersten minister Nahas Pasja binnen, nadat zij eerst twee Engelsche sol daten, die voor het huis op post stonden, hadden gedood. De premier was afwezig. Zijn vrouw werd met touwen aan haar bed vastgebonden. De tweede aanslag werd ge pleegd op den aan Engeland hoorigen Egyptischen minister van buitenlandsche zaken, Makram Ebaid Pasja. Hij werd met een schot in den schouder gewond. Een derde groep trachtte binnen te dringen in het zwaar bewaakte huis van den Brit sehen ambassadeur Sir Miles Lampson. De mannen werden echter door de Engelsche soldaten tegengehouden- Drie Engelsche soldaten werden gedood, tien der aanval lers zwaar gewond. Een vierde groep Egyptenaren drong het huis binnen, dat als woonplaats is toegewezen aan generaal Wavell. Wavell bevindt zich op het oogen- blik in Indië. Alleen zijn vrouw was thuis. Zij werd e^nals de vrouw van den premier aan haar bed vastgeb'onden. HET IJS GAAT SMELTEN Het ijs aan het Oostfront gaat smelten. De meters dikke sneeuwlaag verdwijnt langzamer hand en straks zal de zwarte Russische aarde weer zichtbaar worden. Dan zal het sein gege ven worden voor den beslissenden slag, de slag die tot inzet heeft het lot van Europa. Duizen den Nederlanders hebben zich vrijwillig gemeld om het hunne bij te dragen in dezen strijd om het behoud van de Europeesche beschaving, een strijd welke ook gevoerd wbrdt om de vrij heid van ons land Zorgt er voor, dat het dezen vrijwilligers aan niets ontbreekt, zoo zij in den strijd gewond raken. Steunt daarom de Neederlandsclie Ambulance. Stort Uw bijdrage op girorekening 8 7 6 0 0 Nederlandsche Ambulance. Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage Lente tn de kinderboerderij van den Amsterdamscheri dierentuin, waar de levende have het speelgoed der jeugd vormt Pax Holland-De Haan m Het Britsche slagschip „Valkant" gezonken. Het D.N.B. meldt uit Rome dat verken ningsvliegtuigen erin" zijn geslaagd foto's te nemen van de haven van Alexandrië na de recente Italiaansche luchtaanvallen. Op deze fotografieën ziet men duidelijk, dat het Britsche slagschip „Valiant", dat zwaar getroffen was. bijna geheel is ge zonken. Ook kan men het eveneens ge torpedeerde slagschip „Queen Elisabeth" f'zien liggen. De „Valiant" was in 1916 te Glasgow van stapel geloopen en in 1939 geheel ge moderniseerd. Het schip had een waterver plaatsing van 35.000 ton en voerde 8 ka nonnen van 38 cm., 8 van 15 cm, 8 stukken luchtafweergeschut van 10 cm-, 4 van 4,7 cm., 32 van 4 cm en 16 van 2 cm. Er wa ren vier catapultvliegtuigen aan boord. De snelheid bedroeg 24 knoopen, de beman ning telde 1080 koppen. BR1TSCH SCHIP GETORPEDEERD» Hét Amerikaansche ministerie van ma rine heeft medegedeeld, dat aan de Atlan tische kust een groot Britsch koopvaardij schip getorpedeerd is. HET OPTREDEN VAN DUITSCHE EN JAPANSCHE MARINE. In Maart 1942 heeft* de Japansche ma rine 52 vijandelijke koopvaardijschepen van tezamen 215.000 brt. tot zinken gebracht, terwijl de Duitsche marine en luchtmacht 105 vijandelijke koopvaardijschepen van te zamen 646.900 brt. vernietigden, in totaal dus 157 schepen van tezamen 861.900 brt. Hierin zijn nog fiiet begrepen de verliezen der bolsjewieken e^ de resultaten der Italiaansche marine. Verklaringen van Churchill. Churchill heeft gisteren in het Engel sche Lagerhuis eenige verklaringen afge legd over den. oorlog in Oost-Azië, meldt de Britsche berichtendienst. Churchill besprak ook kort de Indische missie van Sir Stafford Cripps. Hij zeide, dat het beter zou zijn den terugkeer van Cripps af te wachten, die dan in staat zou zijn het huis persoonlijk rapport uit te brengen. Churchiil was van meening, dat Cripps zich zeker buitengewoon teleurge-- steld zou voelen, omdat geen succes be reikt had kunnen worden.. „Dit vermindert echter op geen enkele wijze het feit, zoo zeide de Britsche premier, dat wij zijn missie en de leiding van deze onderhande lingen volkomen goedkeuren". Vervolgens kwam Churchill te spreken over het jóngste verlies van twee Brit sche kruisers en een vliegtuigmoederschip bij Ceylon, voor welk feit hij als reden opgaf, dat het volkomen onmogelijk is al len Britsche schepen, die zich op zee be vinden voortdurend bescherming door luchtstrijdkrachten te geven. Zeer veel -oorlogsschepen bevinden zich dag aan dag op zee zonder dergelijke bescherming, ver klaarde Churchill, en indien men dit risico niet op zich wil nemen, dan is het niet mogelijk de enorme taak ten uitvoer te brengen, die voor de marine voortvloeit uit convooibescherming en zeeoorlog. Churchill zeide o.a., dat Britsche forma ties vliegtuigen herhaaldelijk hebben ge tracht weerstand te bieden aan de aanval len der Japanners op Ceylon, vooral bij Colombo en Trincomaii. De meeste Brit sche machines werden evenwel neerge schoten of buiten gevecht gesteld. Churchill kon niet accoord gaan met de instelling van een commissie van onder zoek naar de oorzaken, die tot de nederla gen op Singapore en Malakka hebben ge leid. Hg verklaarde dienaangaande „Naar mijn meening, zouden al diegenen, die voor deze commissie gedaagd zouden worden er ernstig door belast worden. Na de meest zorgvuldige overweging ben ik niet voor nemens het voorstel tot het instellen van een commissie van onderzoek ook maar in het geringste aan te moedigen". LUCHTALARM IN ZWITSERLAND. Gisternacht is in Bern in West-Zwitser- land tusschen half een en drie uur twee maal luchtalarm gemaakt, aangezien Brit sche vliegtuigen over Zwitsersch gebied Vlogen. Cripps' mislukte missie. De Londënsche correspondent van „Svenska Dagbladet" meldt, dat in Enge land ontstemming heerscht over Cripps negatieve resultaat in Voor-Indië. Men is het er echter over eens. dat Engeland niet nog meer concessies kon doen. Onder dit gezichtspunt zal de Indi sche kwestie waarschijnlijk in het Lager huis worden besproken, overigens eerst na terugkeer van Cripps. Men verwacht te Londen, dat Churchill deze week hier over nog een korte verklaring zal afleggen. Voorts meent de correspondent, dat Churchill zich door de vrijwel onvervulbare taak, waarvoor hij Cripps had gesteld, heeft ontdaan van een gevaarlijken mede dinger. Jn een artikel over de missie van Cripps eischte de Times, als eersten stap voor de naaste toekomst, dat het ministerie van Indiqj wordt gecombineerd met dat der dominions. Het blad acht de oorzaak der mislukking gebrek aafi vertrouwen in de Engelsche regeering. Thans is het zaak dit wantrou wen op te heffen en de voornaamste taak is nu de defensie van Indië uit te breiden. De geest, waarin,de onderhandelingen tus schen Cripps en'de Indiërs is gevoerd, zal volgens het blad wellicht de recruteering en de oorlogsproductie iq Indië bevorderen- DE DIPLO OVER CRIPPS. De Deutsche Diplomatisch-Politisehe Korrespondenz schrijft „Engeland en de Vereenigde Staten hebben voor het eerst in hun geschiedenis moeten beleven, dat hun voorstellen door alle Indische partij en botweg zijn afgewezen, dat aan hun bezweringen geen geloof meer wordt ge schonken en dat van een deelneming aan hun oorlogsfront werd afgezien. Indië heeft den zin van de Engelsche politiek in het verleden en voor de toekomst door zien. Een politiek welke erop gericht is om. goed en bloed van het land te exploitee- ren en door verdeeldheid te zaaien onder de geweldige volksmassa's te kunnen heerschen". Italiaansch-Brltsche ruil van gewonden. Officieel wordt te Rome meegedeeld Als gevolg van de tusschen de Italiaansche en de Britsche regeering door bemiddeling van de Zwitsersche regeering gevoerde on derhandelingen heeft dezer dagen de eerste ruil van Italiaansche en Britsche ernstige oorlogsgewonden plaats gehad, op wie de begunstiging werd toegepast, voorzien !in de conventie van Genève over de uitwisse ling van krijgsgevangenen. De gewonden werden in Smyrna op een lazaretschip voor Italië en een voor Groot-Brittannië ingescheept. In tegenwoordigheid van twee vertegenwoordigers van het Internationale Roode Kruis had de inscheping, dank zij de bereidwillige medewerking van de Turk- sche overheid, een onberispelijk verloop. De transportmiddelen voor de inscheping van de gewonden werden door de Turksche marineleiding te Smyrna ter beschikking gesteld. Het Italiaansche lazaretschip is Zondag jl. met 344 ernstig gewonden en 575 verplegers, die niet meer noodig ge acht worden voor de .verzorging der Ita liaansche krijgsgevangenen, in Bari aange komen. Uit Alexandrië wordt aan het agent schap Reuter gemeld, dat daar de eerste Britsche krijgsgevangenen, die ziek of ge wond zijn, Zaterdagochtend zijn aangeko- ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het Italiaansche weermachtbericht van Maandag luidt als volgt: Ten Zuidoosten van Melcili is een vijan delijke colonne door Duitsch-Italiaansche luchtformaties fel aangevallen en tot den terugtocht gedwongen. In den loop der actie schoten Duitsche jagers zonder zelf verliezen te lijden zes Cuptiss-toestellen neer. Luchtformaties van de spilmogendlie- den hebben fel haveninstallaties en vlieg velden van Malta gebombardeerd. Tijdens luchtgevechten werden twee vliegtuigen vernield, terwijl talrgke andere vliegtuigen op den grond in brand werden geschoten. Britsche vliegtuigen hebben in den nacht van Zondag op Maandag een vlucht ge maakt naar Noord-Italië. Zijvwierpen eeni ge bommen neer, die echter slachtoffers maakten noch schade veroorzaakten. Op de Middellandsche Zee heeft _een duikbootjager onder bevel van lt- ter zee Antonio Scialdone een vgandelijke duik boot vernield. De Zondagsarbeid in de mijnen. Zooals reeds is bericht, moeten de onder- grondsche mijnwerkers en de „bovengron- ders" voor zoover zij hiertoe worden aan gewezen, sinds Maart eenmaal per maand op Zondag normaal arbeiden als op werk dagen. Voor April is hiervoor aangewezen a.s. Zondag. Voor degenen die willekeurig dezen Zon dagsarbeid verzuimen is thans volgens het Nws v. d. Dag de boete verhoogd en ge bracht op één dag loon. Zij die arbeiden zullen, behalve de 100 pet. verhooging van het dagloon, voor zoover zij in den loop van de maand geen verzuimdienst hebben, bovendien extra-rantsoenen levensmidde len ontvangen. De ondergrondsche mijn werkers zullen 2000 gram brood en 450 gram vleeschworst, gelijk staande met 600 gram vleesch met been, extra ontvangen. De bovengrondsche arbeiders, die dien Zon. dag werken en geen verzuimdiensten krij gen in April, ontvangen de helft: van deze hoeveelheden extra. De arbeiders, die komen wqrken, zullen sigaretten kunnen koopën, terwijl zij ver der nog de keuze hebben tusschen pralines, ingemaakte visch of een kwart liter jene ver. Het bovenstaande is, zooals dc directie der Staatsmijnen ons bevestigde door aan plakking ter kennis van de mijnwerkers gebracht. DOODSTRAF VOOR SABOTEURS. Het rijkscommissariaat maakt be kend Een aantal Nederlanders heeft zich verstout om een in den zomer van 1940 verboden politieke partij van Amsterdam uit weer In het leven te roepen en een uitgebreide anti-Duit?» sche vlugschriftenpropaganda te voe ren. In een in Amsterdam voor het Deutsche Obergericht gevoerd prices hebben zich de oprichter en voorzit ter dezer illegale partij, Hendricus Sneevliet, en zeven leidende function- narissen en medewerkers, de jood Abraham Menist, Wilhelm Dolleman, Jan Schriefer, Jan Koeslag, Corne lius Hermanus Gerritsen, Jan Edel .•en Rein Witte veen móeten verant woorden. Ongeacht alle waarschu wingen hadden zij hun anti-Duitsch gewroet tot Februari 1942 voortge zet. Zij werden wegens overtreding van par. 1 van de sabotageverorde- ning als saboteurs ter dood veroor deeld. Het vonnis is met den kogel vol trokken. Engelsche luchtaanvallen. ACHT DOODEN. Tijdens het afgelodpen weekeinde hebben Engelsche vliegtuigen zich verschillende malen bovenNederlandsch grondgebied vertoond. Er werden talrijke brisant- ert brandbommen uitgeworpen, die meeren- deels zonder schade aan te richten in het open veld terecht kwamen. Op twee plaat sen in het Zuiden des lands werden echter verscheidene woonhuizen verwoest en an dere woonhuizen deels ernstig, deels licht beschadigd. Onder de burgerbevolking val len acht dooden en een vrij groot aantal ernstig- en lichtgewonden te betreuren. Distributie van versnaperingen. In aansluiting op het in de bladen ver schepen bericht betreffende distributie van versnaperingen kan nog worden medege- .deeld, dat zij. die een versnaperingenkaart wenschen te ontvangen, bon P van de tex- tielkaart. behalve bij bakker of kruidenier, uiteraard ook bij hun banketbakker kun nen inleveren. Molestpremiën. De mededeeling van den gemachtigde voor de prijzen van 13 Maai t 1942 inzake het wederom toestaan van de doorbereke ning van de premie eener molestverzeke» ring bij transport in den vrachtprijs blijkt eenig misverstand te hebben verwekt ten aanzien van de vastgestelde maximum prijzen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze mededeeling slechts een intrekking i3 van het verbod van 23 September 1941, om de premie eener molestverzekèring in. den vrachtprijs door te berekenen. In de bestaande prijsvoorschriften noch in de goedgekeurde prijzen werd daardoor eenige wijziging aangebracht. Beide mededeelin- gen van den gemachtigde voor de prijzen hebben slechts betrekking op gevallen, dat in of naast de prijzen vrachten aan afne mers in rekening mogen worden gebracht. De premie! eener molestverzekering mag nu dan ooft weder, alsof het vracht was, doch afzonderlijk vermeld, in rekening worden gebracht. Tevens kan bij aanvra gen om goedkeuring of verhooging van prijzen de factor molestpremie, voor zoo ver het vervoer betreft, weer mede in aan merking worden genomen. VERGUNNINGEN VOOR DRUKVATEN EN GASLEIDINGEN. Bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken is bepaald, dat voor het gebruiken van een inrichting tot het vullen van drukvaten met gas onder druk, dienende voor de voortbe weging van motorvaar- en voertuigen, een verklaring van deugdelijkheid is vereischt, af te geven door het Rgkstoezicht op het Stoomwezen ten aanzien van de tot die in richting behoorende drukvaten en gaslei dingen, voor zoover hierin een overdruk kan optreden van 2 kg/cm2 of meer. Dit besluit treedt in werking met ingang vin 1 Mei 1942. OPBRENGSTEN P.TT. De opbrengsten van het Staatsbedrijf der P.T.T. over Februari 1942 luiden: 1. Posterijen _f 2.889.271 -f 75.872 2. Telegrafie - 72.460 - 30.113 3. Telefonie - 4.291.493 - 464.796 4. Postchèque- en girodienst - 1.293.900 -f -140.714 5. Techn. verz. om- roepzendmidd., radiocontróled., radiodistributie, bemoeiingen luis tervergunningen - 795.385 11.432 9.342.509 -f ƒ722.927 In de maanden Januari en Februari 1942 overtrof de opbrengst niet 1.197.7S2 die van dezelfde maanden in 1941. JONGETJE DOOR PAARD EN WAGEN DOÓDGEREDEN. Gistermorgen is de tweejarige A. van Galesloot te Utrecht in de Breedstraat on der een paard en wagen geloopen en op slag gedood. VIJF KIEVITSEIEREN IN EEN NEST. De heer P. Kerkstra te Echten vond eenigè dagen geleden 5 kievitseieren in één nest. Dit is een bijzonderheid, daar een dergelijk aantal in een nest hoogst zelden voorkomt,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1