PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 12 MAART 1942 De Japansche buit in Nederlandsch-Indië. De legerberichten van gisteren. Belangrijke Winterhulpbijeenkomst te Vlissingen. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per Week of 2.42 per kwartaal Franco per post f 2.6! per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT telefoon 825. Administratie telefoon 139 De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. teL 10 (2 lUnen) Redactie na kantoortijd telefoon 673 MH^jDELBURG^ "Londensche Kaal Uitgave der firma's f. van de velde jr. en g. w. den boer i postrekening 359300. provinciale zeeuwsche 'courant, middelburg Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURGRedactie en Admini stratie BreéScstraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. tel. 35 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21- Directie: F. var de Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 60 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlissingen tUil.niniiiuiiiiliiiiiai.nniii<i4iiiutJii»i«iMiiii..i,M.ialiaiiitiu-iii-B.1«!it.iiiM'iU4iBil.|llUJTra Het dappere verzet der Nederlanders. Het keizerlijk hoofdkwartier heeft een samenvatting gegeven van den in den Ne- derlandsch-Indischen veldtocht gemaakten buit. 1 Er werden 93.000 gevangenen gemaakt, onder wie 2000 officieren. Van deze troe pen werden 60.00J man op het eiland Ja.va gevangen genomen. 18.000man in andere deelen van Ned. Indië. De overigen be stonden uit vrijwilliêers. Voorts werd het volgende oorlogsmate riaal buitgemaakt152 vliegtuigen vielen onbeschadigd in Japansche handen. Daar onder bevonden zich 24 bommenwerpers, 45 jachtvliegtuigen en 83 vliegtuigen van een ander type. Voorts werden buitge maakt 367 tanks en pantserauto's, 732 ka nonnen van verschillend kaliber, 1567 ma chinegeweren, grootendeels behoorende tot den luchtafweer. 97.384 geweren, 4.105 vliegtuigbommen, 120.000 kisten ontplof bare stoffen, 330.000 granaten, 34.000 handgranaten, 72.317.100 patronen voor geweren en machinegeweren. Hieraan wordt toegevoegd, dat deze cij fers afkomstig zijn van den Nederlandsch- Indischen opperbevelhebber en derhalve niet voor definitief kunnen gelden, AMERIKAANSCHE KRUISER TOT ZINKEN GEBRACHT. Het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede, dat een Japansche formatie kruisers den Amerikaanschen kruiser „Marblehead" omsingeld en tot zinken gebracht heeft. Deze kruiser mat 7030 ton en trachtte naar Australië te ontsnappen. Voort' heeft een Japansche torpedo jager den Nederlandschen mijnenve ger „Jan van Amstel" op 9 Maart des ochtends in de Straat van Lombok by het eiland Bali tot zinken gebracht. JAPANSCHE WAARSCHUWING AAN AUSTRALIË. „Australië- wacht hetzelfde lot als Ne derlandsch-Indië getroffen heeft, wanneer Australië volhardt in zijn tegenwoordige houding jegens Japan", zoo is te Tokio medegedeeld. Er is een voorbeeld gesteld. Wanneer het verzet blijft bieden, zal dat niets anders brengen dan rampspoed en lijden voor het Australische volk zooals Nederlandsch-Indië ondervonden heeft. DE STRIJD SS BIRMA. De Birmaansche radio heeft gistermiddag medegedeeld,/ dat de Japanners enkele plaatsen ten Noorden van Rangoon hebben veroverd. De Britsche troepen trekken zich naar het Noorden, resp. naar centraal Bir ma terug om zich met de aldaar liggende troepen van Tsjoengking te vereenigen. De terugtocht der Britsche troepen uit Rangoon is nxet succes uitgevoerd, zoo luidt een officieele Britsche verklaring af gelegd -te Mandelay. Pegoe is echter ge heel ingesloten .en aanvallen op de Japan sche troepen, welke de omsingeling tot stand hebben gebracht, hebben geen 'suc ces opgeleverd. Naar de Britsche berichtendienst, uit New Delhi méldt, schijnende Japanners thans op të rukken naar Bassein, onge veer negentig mijl ten Westen van Ran goon. Dultschland strijdt voor Europa. Het opperbevel der'. Duitsche weer macht maakt bekend In het Zuidelijke deel van het Oos telijke front werden vijandelijke massale aanvallen onder hooge bloe dige verliezen van den vijand afge slagen. Ook op enkele plaatsen irr het centrale en het Noordelijke deel van iet front ondernamen de bolsjewis ten vergeefsche aanvallen. In voort durende zware afweergevechten leeft zich de Brandenburgsche 76e iivisié infanterie bijzonder onder scheiden. In Noord-Afrika werdén ijl het gebied van Mekili Britsche verken ningstroepen teruggeworpen en ge motoriseerde vijandelijke colonnes gebombardeerd. Bij luchtaanvallen op vliegtuig steunpunten op het eiland Malta, werden bomtreffers geplaatst op hangars en op startbanen. De vijand verloor in luchtgevechten 5 en door vernieling op den beganen grond 6 vliegtuigen. In de wateren der Shetlands brachten gevechtsvliegtuigen over dag een koopvaardijschip van 2000 brt. tol zinken, terwijl zij vliegveld- installaties op deze eilandengroep met bommen van het zwaarste kali ber bestookten. In het tijdyak van 1 tot 9 Maart verloor de Bx-itsche luchtmacht 68 vliegtuigen, waarvan 43 boven de Middellandéche Zee en in Noord- Afrika. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Gr-oot-Brittannië-19 eigen vliegtuigen verloren. t)e vijand' verscheen in den nacht van Dinsdag op Woensdag boven West-Duitschland en wierp voorna melijk op woonwijken bommen. Eenige burgers werden gedood of gewond. Nacht jagers en afweerge schut schoten drie der aanvallende vliegtuigen neer. In de gevechten van 5 Maart on- derscheidde de eerste luitenant Ca- banis, compagniescommandant in het infanterie-regiment Groot- Duitschland, zich door bijzondere dapperheid. HET ITALIA ANSCHE. .Het 648e weermachtbericht: Vijandelijke verkenningsafdeelingen zijn na een gevecht met onze patrouilles in het gebied van Mekili met verliezen op de vlucht gedreven. Onze luchtformaties heb ben met succes gemechaniseerde strijdmid delen aangevallen en hiervan een flink deel beschadigd. Bij 'een nachtelijken aanval van Engel- sche vliegtuigen op Benghazi zijn geen slachtoffers gevallen noch werd schade aangerióht. - i Het bombardement vari Malta werd dag en nacht voortgezet. Vliegvelden, depóts, en pakhuizen wei-den verschexdeiyj malen" door bommen van elk kaliber getroffen. In. de doelen, die verscheidene malen ge troffen werden, braken omvangrijke en langdurige 'branden uit. 'De vijand verloor elf toestellen, waarvan er 6 op den grond vernield en 5 $loor Duitsche jagers bij luchtgevechten neergeschoten werden. Een onzer convooien, dat onder bescher ming van foi-maties vloot- en luchtstrijd krachten uit Libye terugkeerde, werd door torpedovliegtuigen aangevallen. ^De aanval werd,--dank zij snel manoeuvreex-èn en doel treffend afweervuur afgeslagen «en het convooi kwam op de plaats van bestem ming aan zonder schade te Rebben gele den. Bij het gevecht werden twee Engel- sche vliegtuigen 'getroffen, die in zee stortten. Xie torpedojagers San Maitino en Sol- ferino, resp. onder bevel van de eerste luitenants ter zee Angelo Pievatolo en Mix-co Vedovato, hebben elk op verschil- 4 lende dagen en verschillende plaatsen een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. De laatste vier weken hebben de Engel- schen zoodoènde in de Middellandsche Zee met zekerheid zes" duikbooten verloren. Onze duikbooten, die langs de kusten der Ver. Staten opereeren, hebben vijan delijke schepen met een totaled inhoud van ongeveer 23.500 ton tot zinken ge bracht. In één' week tg'ds werden in dit gebied dus 50.700 ton op deze wijze in den grond geboord. Bij deze operaties hebben de duikbooten onder bevel van de korvetten-kapiteins Longanesï Cattani, de Giacomo, Giudici en Fecia di Cossato zich bijzonder ondei-scheiden. De gevechten aan het Oostelijk front. Van militaire zijde verneemt het D.N.B., dat de vijandelijke aanvallen in de Zuide lijke zóne van het Oostelijke front, ten Noordoosten van Taganrog, Dinsdag den geheelen dag voortduurden. Bolsjewistische aanvalleq, die door krachtig artillerievuur waren voorbereid, werden afgeslagen. In het Donetzgebied vielen de bolsjewisten tot den avond met onverminderde hevig heid aan; Zij brachten verscheidene divi sies infanterie en gepantserde brigades in het vuur./Het kwam tot zware gevechten, die voor een deel nog niet geëindigd zijn. Op een plaats werd de vijand in de flank aangevallen en ook elders werd de bolsje wistische actie door Duitsche tegenaanT vallen verijdeld. In 'den sector der centrale zóne mislukte een aanval van een bataljon bolsjewisti sche skitroepen, dat pas aan het front yras gekomen. Elders in .deze zóne namen de Duitsche troepen in weerwil van den hard- nekkigen tegenstand achttien plaatsen. BESCHADIGDE OORLOGSSCHEPEN IN GIBRALTAR. In de oorlogshaven van Gibraltar zijn in besclxadigden toestand het Britsche .vlieg kampschip „Hermes", alsmede een kruiser, 2 torpedojagers en een duikboot aange komen. Rouwdienst voor hertog van Aosta. Woensdagochtend is vanwege de Itali- aansche consulaire vertegenwoordiging te Den Haag in de Jacobskex-k een rouwdienst gehouden voor den hex;tog van Aosta, die onlangs te Nairobi gestoVvdn en met mili taire eer bijgezet is* een der naaste ver wanten van het Italiaansclxè koningshuis, die zich naar men weet als onderko ning van Abessihië bij de heldhaftige verde diging van de Oost-Afrikaansche koloniën van Italië tegeit een geweldige overmacht grooted- militairen roem heeft verworven. Behalve talrijke leden der Italiaansche kolome waren 'hierbij ook vertegenwoordi gers der Duitsche civiele en militaire auto riteiten en een delegatie van het „Arbeits- bereich" der N.S.D.A.P. in Nedei'land ver schenen om%e nauwe kameraadschappelijke verbondenheid dér beide asmogendheden ook bij deze gelegenheid tot uiting te bren» gen. Naméns den rijksqpmmissaiis was de ver- tegenwoordiger van het ministerie van buitenlandsche zaken, gezant Bene, tegen- wooi*dig. Voorts merkte men onder anderen nog den officier van gezondheid van den genei-alen staf, dr. Wagner, als vertegen woordiger van den bevelhebber der weer macht in Nederland en den marinebevel- hebber, schout bij nacht Kien ast, op. Engelsche luchtaanvallen op Nederland. DRIE DOODEN £N TIEN GEWONDEN. Dinsdagavond laat zijn. Engelsche bom menwerpers boven Nederlandsch grondge bied verschenen. Eenige lukraak en van groote hoogte uitgestrooide brisantbommen vernielden of beschadigden verscheidene Woonhuizen in ^en stad in het' Westen des lands. Naar tot dusver kon worden nage gaan, werden drie bewoners-gedood en tien gewond. Verscheidene elders uitgeworpen bommen richtten slechts geringe materiee- le schade aan. Afdoening van zg. bondgenoot schappelijke vorderingen. De commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsehe weermacht maakt bekend, dat de behandeling van ver- zoeken^terzake van z.g. „bondgenootschap pelijke vorderingen", d.w.z. vorderingen binnen het Nederlandsehe grondgebied ge durende de oorlogsdagen gedaan door Fransche, Belgische of Engelsche militai ren, met ingang van 15 April 1942 zal worden afgeslote». Vóór di'i datum Ingediende verzoeken zullen nog worden afgehandeld. Geruchten rond Turkije. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Van buitenlandsche zijde zijn ge ruchten verspreid omtrent een ontmoeting te Sofia tusschen vooraanstaande Duitsche en Turksche persoonlijkheden, waaraan ook Van Ribbentrop zou deelnemen. Aan sluitend aan.deze geruchten kon men hier in Berlijn vermoedens #tan verschillenden aaxd hooren uiten, over een Turksche ka binetswisseling en zelfs over een aan sluiting van Turkije bij het dxiemogend- hedenpact waaromtrent vroeger" al eens ge ruchten in omloop geweest ztjn. Te bevoegder plaatse kon men ons hier omtrent niet nader inlichten. Men wensch- te de geruchten tebevestigen noch te dementeei-ön. Von Papen, die deze week nog naar Berlijn zou komen, is in Turkije gebleven. Letsel aan het oor bij den jongsten aan slag opgeloopen, beletten hem te xeizen, zoo werd ons ver^kerd. De verhouding Washington-Vichy. De A.N.P.-corx-espondent te Berlijn méldt De gespannen verhouding tusschen Washing-ton an Vichy is nog niet verhel- erd, naar men te Berlijn verklaart. Nog altjjd schijnt men in ondex-handeling te zijn over de kwestie ten aanzien van de kleine Fransche eilanden St. Pierre en Miquelon onder de Canadeesche kust en de voedsel voorziening van Fransch Noord Afrika: Omtrent*dit laatste vraagstuk verklaarde Summer Welles, dat sinds begin vorige maand geen enkel Amerikaansch schip meer naar Fransch Noord-Afrika is ver trokken. omdat men in Washington no£ steeds geen bevredigend antwoord gekre gen heeft op rijn vragen naar de Fransche hulp aan^het offensief van Rommel. In Berlijnsche- politieke kringen noemt men deze Ievensmiddelenonthnuding een daad van de zuiverste afpersing. Cripps naar Indië. Reuter heeft ambtelijk meegedeeld, dat Cripps zich na^r Britsch-Indië zal begeven. De Britsche berichtendienst meldt dat Cripps met den onderkoning van Indië en den opperbevelhebber zal beraadslagen over den militairen toestand. Het officieele doel van het bezoek van Cxipps aan Indië is, naar vercjèr uit Londen verluidt, toestem ming te verkrijgen voor de grondwets voorstellen van de Britsche regeering om het hoofd te kunnen .bieden aan den toe stand in Indië. Het bericht van CxippS' peis naar Britsch- Indië kan volgens politieke kringen te Ber lijn beschouwd worden als een bevestiging van de inlichtingen, volgens welke Chur chill en Cripps achter de coulissen een hardnekkigen strijd voeren. Door Cripps naar Indië te zenden, aldus is de eerste reactie in Duitsche politieke kringen, schijnt Churchill zijn ..concurrent" een hoogst delicaat werk te hebben opge dragen, ook met het doel hem, voorloopig althans, op veiiigen afstand te houden. SPREKENDE DADEN. Medegedeeld wordt, dat de soldaten van het Nederlandsehe Legioen aan het Ooste lijke Front ten behoeve van de Winterhulp Nederland, een bedrag bijeengebracht hebben van R.M. 5051, welke som omge wisseld tegen 3806,30 inmiddels op de gi-, rorekening van Winterhulp ontvangen is. Uit bovenstaande simpele mededeeling, die tot zeer groote voidoening stemt, blijkt .wel zeer duidelijk de groote opofferingsge- zinAeid van de kerels, die met inzet van hun eigen leven, ver van huïs, zich geven voor de grootheid van Nederland in de toe komst. Te midden van een feilen strijd, in de ijzige koude der Russische sneeuwvelden, nóg te denken aan de arme landgenooten hier te lande, spreekt diep tot ons hart. Het is een voorbeeld voor de velen, die thuis bleven. Moge ook hun geweten ontwaken. De Braziliaansche schepen. United Press meldt uit Rio de Janeiro, dat president Vargas een decreet heeft onderteekend, waarbij de grondwet gewij zigd wordt en de president van den staat gemachtigd is uitzonderingstoestand of staat'van oorlog af te kondigen. Volgens dezelfde bron heeft de Brazili aansche regeering alle zich op zee, bevin dende 'schepen opdracht gegeven onver wijld de naaste haven aan te doen. Een krachtprestatie van Duitsche spoorwegpioniers. De sovjets meènden door het opblazen van deze brug den overtocht der Duitsche troepen over de Dnjepr te kunnen beletten. In korten Tijd gelukte het den spoorwegpioniers echter op de overblijfselen van de oude rivierovergang een nieuwe te bouwen Transatlantic-Recla DE HEER R. J. SURINK, LANDELIJK SCHOLINGSLEIDER SPREEKT OVER 'HET WINTERHULPWERK. In hotel Britannia te Vlissingen is Woensdagavond-een vergadering van Win terhulp gëhouden. De bijeenkomst werd gepresicleei'd door mr. W. K. H. Dieleman, pi-ovinciaal dix-ecteur voor Zeeland. Deze^ begroette de aanwezigen, herinnerde ei'aan, dat in Vlissingen moeilijkheden zijn voor gekomen. Spr. sprak .de verwachting uit, dat op den duur in deze Zeeuwsche werk- stad het sociale gevoel de overhand zal krijgen op allerlei «onjuiste emoties. Hierna was het woord aan den heer R. J. Surink, landelijk scholingsleider der W.H.N. Spr. zei, dat de Winterhulp, hoe eenvou dig deze ook is, op velerlei bezwaren stuit. Toen de heer Piek de opdracht kreeg de Winterhulpactie te organiseeren, is een beroep gedaan o£ de burgemeesters ten einde te kunnen beschikken over een be staand apparaat. Een derde gedeelte der burgemeesters heeft aan de verwachtingen beantwoord door alleen te letten op het doel: den mensch in nood te helpen. Een derde gedeelte deed het slecht omdat zij hun oölftiék of "godsdienstig standpunt uit vochten op de ruggen der noodlrjdénden. De rest bewoog zich tussch.en de goede ,en de èlechte pool, en was bedacht op eigen veiligheid voor het geval Duitschlan^ eens niet mocht winnen. Spr. zei, dat een en ander niet zeer be langrijk \yas omdat Winterhulp tenslotte geen zaak 15 van den bui'gemeester, maar een zaak van eiken Nederlander, die voor zijn volk wil weiken. Winterhulp is een zaak door het volk voor het volk. Komend van den burgemeester tot de werkgemeenschap, zei spr.. dat ook de laatste niet altijd goed heeft voldaan. Zij was dikwijls samengesteld uit allerlei schakeeringen, maar de toegetredenen ble ken alleen bereid gelden te verdeelen; niet gelden in te zamelen. Zij lieten anderen collecteeren en omhingen zichzelf met de mantel der liefdadigheid. Spr. gisptt deze houding, en zei dat het Winterhulpwerk alleen kan slagen als iedereen zijn taak beschouwt als een offer., Dit geldt ook voor de ambtenaren van Winterhulp, die hun werk niet mogen opvatten alss een kwestie van zooveel uren per dag. - Komende tot de kwestie der ondersteu ning zei spr., ó.a. dat Winterhulp zich van den beginne af in verbinding heeft gesteld niet de kerkelijke organisaties. Dit heeft echter tot niets geleid; de "kex-kelijke ixi- stanties wèzen Winterhulp af, men wilde het belang van een landelijke qrganisatie, die kloven overbrugde, niet inzien. Zelfs hielden de kerkelijke instanties zich niét aan de afspraak rich niet met Winterhulp te bemoeien. Dominé's en pastoors hebben rich niet onthouden het Winterhulpwerk verdacht te maken. Tegenover deze hou ding stond het vechten van den heer PieR om de. kerkelijke collecten onaangetast te laten. Spr. vestigde er de aandacht op, dat Winterhulp noodig was omdat hier geen organisatie bestond, die niet op politiek of godsdienst lette. De praktijk heeft deze noodzaak aangetoond. Duizenden, die ner gens terecht konden, hebben een beroep op Wintex'hulp gedaan. Spx*. lichtte dit met voorbeelden toe, en ,zei, dat van kerkelijke zijde menigmaal ge tracht is hulpbehoevenden te bewegen hulp van de Winterhulp te weigeren. Men heeft wel beweerd, dat de Nederlanders een of fervaardig volk waren, doch uit hetgeen de Wintex'hulp ter oorè is gekomen van de toestanden hier te lande vóór 1940 blijkt daarvan niets. Zelfs de officieele regee- ringsrapporten uit die dagen bewijzen het tegendeel. Van alles wat voor leniging van den nood werd gedaan droeg de overheid 85%; door collecten bij paxticulieren werd slechts 15% bijeengebracht. Gemeenten schoven noodlijdenden op elkaar af; in Den Haag" vei'huisden arme gezinnen naar z.g. warme parochies, waar meer geld was voor bedeeling dan in z.g. koude pax-ochies. Spr. vx-oeg of dit geborg'enheid was in digen volk; of de toestanden vóór 1940 wel zoo fraai waren als men het thans van sommige zijde wil voorstellen. - Winterhulp heeft er nooit van gehouden deze fouten uit het verleden openbaar te maken, doch men gaat er toe over als men Winterhulp blijft aanvj .on. Spr. gaf eenige staaltjes van schrijnende toestanden, die niet konden worden opgeheven omdat ker kelijke en overheidsinstanties niet bereid waren te helpen. Spr. ging vervolgens in op alle mogelijke gei-uchten, die om Winterhulp hebben ge staan. Eerst ging het geld naar Duitsch- land; vervolgens kwam het geld voor Winterhulp uit Duitschland om de Ne derlanders om te koopen rationaal-socialist te worden. Spr. zei, dat dé menscher. genoeg van deze praatjes' kxijgen. Ook in Vlissingen, waar de laatste collecte tienmaal zooveel heeft opgebracht als vioegere collecten. Komt dit omdat de oude, pratende garde, die niets deed, zich heeft lerug getrokken, en omdat N.S.B»-ers zich voor de zaak hebben gespannen? Zoo ja, dan is spr. dankbaar, dat de negatieve leuteraars het veld hebben genximd voor werkers, die weten waar hun plicht voor het volk ligt.. Hierna vestigde de heer Surink de aan dacht op den Nederlandschen volksdienst, en lxij lichtte met tal van voorbeelden toe hoe groot het terrein is, dat deze dienst kan bestrijken om het volk sterk te maken. In dit verband wees spr. op dè funeste invloeden der werkloosheid, en vroeg wat wij gedaan hebben om deze invloeden op te vangen. Was alles wel zoo goed voor elkaar in ons land als wijhet ve"felal willen voorstellen? Spr. zei, dat de Winterhulp en de Ne-, derlandsche volksdienst, ondanki tegen werking van een bepaalde klasse, en van bepaalde instanties, er toch komen. Want zij zijn goed, zij beteekenen socialisme van de daad. Het is niet slechts een helpen met geld, maar het is vooral moreel helpen. Spx\ wekte allen aanwezigen op zich voor dit mooie werk in te zetten. Na de pauze be ntwoordde de heft- Su rink verschillende vragen. Duitschers gelieven hiervan kenpis te nemen. De commissaris-generaal voor -de open bare veiligheid maakt bekend Op grond van de verordening van den i'ijkscommissai-is voor het bezette Neder landsehe gebied betreffende de x'egistratie .van Duitschers wax-en alle in Nedefland woonachtige Duitschers verplicht-, zich bij de voor hun "woonplaats bevoegde regis tratie-bureaus aan te melden. «Het is gebleken, dat eén aantal rjjks- duitschers tot nu toe door onwetendheid niet aan deze verplichting heeft voldaan. Degenen, die in dezen ih verzuim zijn, worden hiermede onder verwijzing naar de bij de verordening bedreigde straffen, uit- genoodigd, zich schriftelijk of mondeling bij de bureaux van de politie-officieren bij de gevolmachtigden van den rijkscommis saris voor.de provincies aan te'melden. In het bijzonder wordt er de aandacht op ge vestigd, dat deze aanmelding eveneens moet geschieden' in alle gevallen waarin personen, die tot 'het Duitsche volk behoo- ren of van Duitsche afstamming rijn, in twijfel verkeeren met betrekking tot hun nationaliteit of als personen zonder natio naliteit worden aangemerkt. Een eventueel vroeger ontvangen bericht van een offi cieele instantie, volgens hetwelk men de Duitsche nationaliteitheeft verloren, be vrijdt niet- van de plicht tot aanmelding. Deze verplichting geldt eveneens voor Duitschers uit het vroegere Oostenrijk, voor Sudeten-Duitschers en voor volks- duitschers uit de Oostgcbicdcn. De aanmelding dient alsnog uiterlijk tot en met 21 Maart 1942 te geschieden. Bij minderjarigen is de opvoeder, ook wanneer hij zelf geen Duitscher is, voor de inacht neming ran dezen tweeden aanmeldings termijn verantwoordelijk. Gez. Rauter, SS-Gruppenflihier und Generalleutnant der Polizei. DE OORLOG TER ZEE. Het Amerikaansche departement van marine heeft, naar uit Washington ge meld wordt, bekend gemaakt, dat het Amerikaansche vrachtschip „Malama", groot l brt. over tjjd is en ais verloren moet worden beschouwd. Het Britsche slagschip .Malaya", dat pas drie maanden geleden in Gibraltar ge repareerd was is thans weer met aanzien lijke schade de haven van Gibraltar bin- nengeloopen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1