PHOVIHCIALE ZEEUWSCHE COUDAKT VRIJDAG 30 JAN. 1942 De oorlog in Nederlandsch-Indië. JLBONNBMENTSPRnS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRU S Van 1—6 regels-/ L65. Iedere regel meer 33 cent. BH abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 1—5 regels 0.65. Iedere regel meer 11 ct. (max 8 regels). „Brieven, - of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Directie F*, van <ïe Velde, p. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 25 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant ztfn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon .678 MIDDELBURG: Londensche Kaai 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon £25, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Admlnlstr. Turfkade 16, tel. 28,63, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedeetraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 185 BRESKENS: Dorpsstraat 35. teL 21 Wy hebben er destijds reeds op gewezen, dat het Mer niet betrof een sluitstuk eener ontwikkeling, doch dat veeleer gesproken moest worden van een begin. Alles wat aan dezen 14en December was voorafge gaan kon slechts voorbereiding heeten en wie voor wat zich in de voorafgaande achttien maanden in ons land heeft afge speeld, niet willens en wetens blind is gebleven, moest in de constateeringen van den Rijkscommissaris slechts zien de lo gische consequentie van een politiek be leid, zooals dr. Seyss-Inquart dit by gele genheid aan zyn ambtsaanvaarding uitstip pelde. Een element in deze ontwikkeling was ook het besluit van dr. E. H. van Rappard, den leider van de N.S.N.A.P., om de poli tieke activiteit zyner party stop te zetten. Velen zullen van dit besluit met eenige bevreemding hebben kennis genomen, voor zoover zft nog in de meening verkeerden, dat het streven van de N.S.N.A.P. den Duitschen bezettingsoverheden welgevallig zou zyn. Daarmede werd echter de tendenz van de door den Rykscommissaris gefor muleerde politiek wel grondig miskend, wy hebben by meer dan één gelegenheid den nadnfk er op gelegd, dat een zelfstan dig Nederland niet slechts een Neder- landsch belang iSf maar zeker ook een Duitsch belang, zoowel in politiek als in economisch opzicht. Op grond daarvan kon en moest ook stelling worden genomen tegenover de Anschluss-these der N.S.N. A.P. Want haar opvattingen waren strydig met het Nederlandsche belang. De opvatting van de N.S.B. was daarop een correctie, voorzoover n\et de erkenning eener lotsverbondenheid binnen de Ger- maassche leefruimte, met de erkenning te vens van Duitschlands hegemonie in deze leefruimte, de zelfstandigheid van Neder land als levenwekkende factor dezer ge meenschap werd geponeerd. Een opvatting welke tydens het bezoek van ir. Mussert aan Beriyn haar officieel* bekrachtiging- vond en welker bezegeling was het door dr. Seyss-Inquart afgekondigde besluit van 14 December j.l. De beteekenis van dit besluit wordt, zoo bezien op een breeder platform ge plaatst. Den bevooroordeelden criticus mo ge deze beteekenis ontgaan, wie de politie ke ontwikkeling onbevooroordeeld be schouwt, zal voor den zin van Hitiers toe zeggingen aan Mussert niet blind kunnen blijven. Wat Zaterdag in den Haag is gebeurd, is een volstrekt logisch vervolg op 14 De cember. Dat dr. Van Rappard daarvoor niet uit den weg is gegaan, bewijst dat hy den zin van dit December-gebeuren scherp heeft onderkend. Het bleek j.L Zaterdag uit de analyse, welke hg aan de verklarin gen van den leider der N.S.B. heeft gege ven. Hy heeft daaruit- en uit de verklaringen van den Rykscommissaris allereerst de conclusie getrokken, dat het de wil van den Führer is, de N.S.N.A.P. te zien opgaan in de N.S.B. - Voor het zoover kwam moest worden na gegaan, in hoeverre de standpunten van de -oormalige N.S.N.A.P. en van de N.S.B. met elkander te vereenigen waren. Een veete van tien jaren hield de nationaal- socialisten uit beide kampen gescheiden en deze contraverse is, naarmate de ontwik keling voortschreed, verdiept, tot schade van de nationaal-socialistische gedachte, tot uiteindelgke schade ook van de nati onaal-socialistische autoriteit. Voor velen kon de verbreeding van deze klove slechts aanleiding tot groeiende bezorgdheid ge ven en het lag dan ook ook in de lgn der verwachtingen, dat er krachtdadige po gingen zouden worden ondernomen, Om aan deze principieele verschillen thans, nu het gaat om de nationaal-socialistische be wustwording van Nederland, een einde te maken. Dat de N.S.N:A.P. haar politieke activiteit staakte was een opmerkelijk symptoom. Tenslotte werd te Berlgn, ty dens Musserts bezoek aan Hitier, het ver lossende woord gesproken. De weg werd niet slechts geëffend om de politieke wils vorming toe te vertrouwen aan de N.S.B., tegeiyk werd te Berlgn de grondslag ge legd, waarop een vruchtdragende samen werking tusschen de nationaal-socialisti sche groepeeringen in Nederland mogeiyk moest worden geacht. Daarvan heeft dr. E. H. van Rappard Zaterdag getuigenis afgelegd, toen by het opgaan van zyn party in de N.S.B. aan kondigde. Dr. van Rappard heeft klare taal ge sproken. Zy is niet voor tweeërlei uitleg vatbaarde eenheid der Nederlandsche nationaal-aocialisten is, via de toetreding van de volgelingen van Ernst Voorhoeve tot de oplossing van de voormalige N.S. NA.P. in de N.S.B., tot een feit geworden. Een hechte en ondeelbare eenheid. Voor zgn oproep tot trouw aan Mussert heeft dr. Van Rappard een uitvoerige moti veering gegeven, waarvan het volgende de kern uitmaakt. Herziening van ons standpunt ten aanzien van de N.S.B. ia des te meer moge lijk door de verklaringen van de leider der N.S.B. op denzelfden 14en December, waar door ons duideiyk geworden is, datook door de N.S.B. de Führer erkend wordt als de Führer aller Germanen. Dat ook de N.S.B. het algemeen Gerïbiaansch belang aangesloten bij het bureau voor publiciteitswaarde, ingesteld door de vereeniging „de nederlandsche dag Eenheid bij de nationaal-socialisten. De politieke ontwikkeling In Nederland heeft op 14 December 1941 een hoogte punt bereikt, toen, tydens de herdenkings bijeenkomst, ter gelegenheid van het tien jarig bestaan der nationaalTsocialistische beweging in Nederland, de Rykscommissa ris de N.S.B. als de uitsluitende draagster van de politieke wilsvorming in ons lahd UULUJLLUI Volgens te Batavia ontvangen berichten is Emmahaven (Padang) uit de lucht aan gevallen. Twee koopvaardijschepen werden getroffen. Men neemt in Nederlandsch-Indië aan, dat Balik Papan en het district Kendari (Gelebes) bezet zyn. Daar alle verbindin gen verbroken zyn, is van geen van beide plaatsen eenig nader bericht binnenge komen. Ook de stad Pontianak aan de Westkust van Borneo wordt thans bedreigt, daar de Japansche troepen van Britsch Noord- Borneo 'uit, ver zyn doorgédrongen. Het Japansche hoofdkwartier méldt „E>e luchtmacht der Japansche mérine^ heeft op 26 en 27 Januari na over de* Straat van Makassar, de Ceramzee, de Molukkenzee, de Floreszee en de Bandazee te zyn gevlogen, talrgke aanvallen gedaan op belangrijke vijandelijke luchtbases op Borneo, Celebes, Ceram en Boeroe, waarbij 45 vgandehjke toestellen werden neerge schoten of op den grond vernield. 4 Japan sche jachtvliegtuigen zyn tot dusverre niet teruggekeerd. De speciale Japansche troepen, die te Kendari op Celebes aan land zgn gezet, hebben op 26 Januari de stad geheel be zet, na de zuiveringsactie in de omgeving te hebben voltooid". DE JAPANSCHE OPMARSCH OP MALAKKA. Naa,r Domei meldt, heeft de Japansche colonne, die langs de spooriyn Kloeang Singaporenaar het Zuiden optrekt, op 28 Januari tgdens de snelle achtervolging van den vyand een punt bereikt, nat 2 k.m. ten Noorden van Lananck en 50 k.m. van de straat v&n Johore verwgderd ligt. Japansche eenheden, die in den Weste- ïyken sector opéreeren, 'hebben op 27 Ja nuari SimpangRengan, 20 k.m. ten Zuid oosten van Ayer-Itam, stormenderhand ingenomen. Andere berichten melden, dat de Japansche formatie, die tot de Westkust Is doorgedrongen, sinds Woensdagochtend voortdurend de Britsche gemotoriseerde troepen bestookt, die in het moerasgebflü ten Zuiden van Batoe Pahat in de val ge- loopen zyn. De Britsche troepen, die met zware stukken geschut en pantserwagens zyn uitgerust, zgn in de moerassen van dit gebied letterlijk weggezakt. In Birma hebben de naar Moelmein opruk kende Japansche troepen den Oosteiyken oever van de rivier Salwin bereikt, waar hevige gevechten worden geleverd. BRITSCHE TORPEDOJAGER IN- DEN GROND GEBOORD. De Britsche torpedojager „Thanet" is aan de Oostkust van Malakka by Endau door strijdkrachten der. Japansche marine ln den grond geboord. De „Thanet" werd getorpedeerd in een zeegevecht tusschen twee Japansche tor pedojagers en de Britsche jagers „Thanet" en „Vampire". Een deel der bemanning van de „Thanet" werd door Japansche schepen gered, terwyi de „Vampire" op de vlucht sloeg. Aan Japansche zijde zyn geen verliezen aan menschen of materiaal gele den. De beide Britten hadden geprobeerd Japansche transportschepen aan te val len, toen nieuwe strijdkrachten aan land werden gezet. De Britsche admiraliteit heeft de onder gang van de „Thanet" toegegeven. In marinekringen te Tokic verklaart men, dat het laatste zeegevecht voor de Oostkust van Malakka van te grooter be teekenis is, omdat vóór het eerst in dezen oorlog Japansche en Engelsche oorlogs schepen onmiddellgk tegenover elkander stonden. Bovendien waren de ^kansen ge lijk. Aan beide kanten beschikteSnen over twee torpedobootjagers. Ook by dit ge vecht, aldus verklaart men verder, bleek de superioriteit der Japansche marine en de groote ervaring van haar personeel. Dit geld in-de eerste plaats voor de artil lerie, welke de beslissende rol speelde. De strijd aan het Oostelijk front. In het kader der afweergevechten in het Noordeüjke deel van het Oostelgke front is, naar aan het D.N.B. wordt- ge meld, een sterke Duitsche stoottroep op 27 Januari er in geslaagd in een snellen aanval een bolsjewistisch kamp uit te roeien. Een naburig kamp werd eyeneens na een kort gevecht met-bemaitning en al veroverd. In denzelfden sector ondernamen vry sterke bolsjewistische strijdkrachten verscheidene vergeefsche aanvallen op een aantal kleine plaatsjes, in de nabgheid der Duitsche stellingen. De vijand leed hierbij opnieuw aanzienlijke verliezen. Toen deze gevechten voorbij waren, werden 135 gésneuvelde bolsjewisten geteld. Boven dien werden talrijke mitrailleurs en ski uitrustingen van den vgand buitgemaakt. Duitsche troepen hebben voorts, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, op 27 Januari in het kader der harde af- weer"gevechten aan het Donetzfront in plaatselijke tegenaanvallen den vgand ver scheidene plaatsjes ontrukt. De bolsje wisten trachtten tevergeefs de Duitsche tegenaanvallen op te houden. De Duitsche troepen zetten echter hun met élan uit gevoerde aanvallen in weerwil van de koude en den hevigen sneeuwval met succes voort tot het plaatsje van. vyande lgke elementen was gezuiverd. Tijdens deze gevechten vernietigden deze troepen vier vyandelgke pantserwagens en maakten zy zes stukken geschut buit. Toen de vgand later door op meedoogen- looze* wgze zyn menschen in den strgd te werpen nog eens een aanval deed op het door de Duitsche troepen bezette plaatsje, stortte, de aanval in het Duitsche afweervuur ineen. 350 gesneuvelde bolsje wisten bleven op de sneeuwvelden liggen. Op een andere plaats hebben deelen van een Duitsche pantserdivisie succesvolle plaatselgke tegenaanvallen gedaan. De Duitsche pantserwagens stieten op ver rassende wijze in de stellingen van twee vyandelgke compagnieën, waarna deze compagnieën na een kort doch hevig ge vecht werden vernietigd. Britsche vliegtuigen boven -I Duitschland. Woensdagnacht hebben Britsche vlieg tuigen bommen iaten vallen op plaatsen in Noordwest-Duitschlasid. In woonwijken ontstond schade aan huizen. Van de bur gerbevolking werden enkele personen ge dood en gewond. Voor zoover thans bekend, is een Brit sche bommenwerper neergeschoten. stelt boven het afzonderiyk belang van Nederland, dat ook de N.S.B. de verbonden heid op leven en dood met Duitschland erkent. Dr. van Rappard heeft geconstateerd, dat deze verklaringen zoodanig tegemoet komen aan het standpunt der voormalige N.S.N.A.P., dat een afwgzende houding niet langer gerechtvaardigd was. Op dezen grondslag is samenwerking mogelgk. Op dezen grondslag zal de poli tieke wilsvorming van het Nederlandsche volk verder worden uitgebouwd. 14 December 1941 was geen eindstation, het was het beginpunt eener ontwikkeling, welke in de voorafgaande periode werd voorbereid en waarvan de toetreding der N.S.N.A.P. tot de N.S»B. een veelbeteeke- nend en belangwekkend symptoom is. De 24e Januari 1942 is een gedenkwaar dig moment in deze nieuwe ontwikkeling. Het is een aanwgzing in welken geest zich de nationaal-socialistische eenwording ten rvnrpnt zal voltrekken. EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. BENGHAZI IN DUITSCHE HANDEN. Hoofdkwartier -den Führer, 29 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede Duitsche en Italiaan sche troepen hebben vanochtend vroeg Benghazi ge nomen. Van Italiaansche zyde werd een gelgk- luidend communiqué verstrekt. De Engelsche berichtendienst heeft, naar het D.N.B. uit Stockholm, meldt, gisteren in den loop van den dag de openbare mee ning opmerkzaam gemaakt op de mogelgk- heid, dat Benghazi verloren zou kunnen gaan. Er werd o.a. gezegd „Het zou geen verbazing wekken, wanneer de stad in de eerstvolgende dagen in handen van den vg and zou vallen. Het verlies van Benghazi, zoo werd in het bericht verder gezegd, zou de Britten van een zeer nuttige haven be- rooven, die voor iederen verderen opmarsch der Britten van onschatbare waarde ge weest zou zgn. Ook het in de buurt van deze stad liggende vliegveld is een van de beste in Cyrenaica. Derhalve kan het suc ces van de spilmogendfyeden by haar te genaanval niet gekleineerd worden, zelfs wanneer de Britsche troepen met succes via den kustweg naar het Noorden terug getrokken worden. ONRUST IN LONDEN. In Londen is men op het oogenbllk meer verontrust over den toestand in Noord- Af rika dan over dien in Oost-Azië, meldt de Londensche correspondent van Dagens Nyheter. Dit komt misschien, zoo bericht het D.ND. verder uit Stockholm, omdat de Engelschen op aanvankeiyke tegensla gen in den Stillen Oceaan waren voorbe reid, terwgl nu blgkbaar generaal Rom- mels voortdurend belemmeren van het eene Britsche plan na het andere, de Engelsche openbare meening te veel is. Deze vrg sterk deprimeerende uitwerking van den toestand in Afrika valt ook nog te verkla ren door de omstandigheid, dat de totale Britsche vlootcontróle over het centrale bekken van de Middellandsche Zee, die als gevolg van den toon der Britsche pers door het Britsche publiek algemeen ais feit werd aangenomen, plotseling vrij dubieus geworden ia Daaruit moet men de conclu sie trekken, dat generaal Rommel nieuwe versterkingen kan krggen. In ieder geval, zoo besluit de Zweedsche correspondent, beteekent het feit, dat aan het oorspronke- ïyke Britsche plan voor een snel verloop van den oorlog in Afrika de bodem is in geslagen, een slag voor dé Britsche open bare meening. GENERAAL ROMMEL BEVORDERD TOT „GENERALOBERST". De Führer heeft den opperbevelhebber van het pantserleger Afrika, generaal der pantsertroepen Rommel, als waardeering voor zyn groote verdiensten tot „General- oberst" bevorderd. BRITSCH SCHIP IN DEN GROND GEBOORD. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Mon treal meldt, is de 7000 brt. metende koop vaarder. „Lady Hawkins" tot zinken ge bracht. 250 personen worden vermist. Staatssecretaris dr. jur. Roland Freisler hield Maandag In het gebouw Kneuterdijk te Den Haag een lezlngl «ver het onderwerp „Das Rechtsdunken des junge» Europas", welke lezing o.m. werd bijgewoond door den Rijkscommissaris, Rijks minister dr. Seyss Inquart Polygoon-Meijer DE NIEUWE BONNEN. Voor de week van Zondag 1 tot Zater dag 7 Februari zyn de gebruikeiyke rant soenen brood, vleesch en aardappelen ver- krggbaar op de bonnen 07 van de daartoe' bestemde kaarten. De .nieuwe bon voor boter en marga rine, geldig van 1 tot 9 Februari zal nog nader worden bekend gemaakt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de extra-boterbon „57" na Zaterdag 31 Januari niet meer geldig is. ZEEP. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, ngverheid en scheep vaart maakt bekend, dat de onderstaande bonnen recht geven op het koopen van de daartoe vermelde hoeveelheden zeep. Toilet- en huishoudzeep. Gedurende het tydvak van 1 Februari tot en met 28 Februari a.s. geeft de- met „211" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" alsmede de met „G zeep" ge merkte bon van de nieuw uitgereikte zeep- kaarten, welke respectievelijk ten behoeve van kinderen beneden den leef tg d van twee jaar en van een leeftijd tusschen twee en acht jaar zgn uitgereikt, recht op het koopen van hetzij 150 gram toiletzeep (samenstelling van nè. 1 September 1940) hetzg 90 gram huishoudzeep hetzy 150 gram zachte zeep (samenstelling van nè. 1 Januari 1941) hetzg 100 gram zachte zeep (samenstelling van nè. 31 Augustus 1941) hetzg 250 gram zeeppoeder hetzij 450 gram waschpoeder. Stukken huishoudzeep van 120 gram, welke nog in omloop zgn, mogen, tegen inlevering van èén bon worden uitver kocht. Gedurende bovengenoemd tgdvak geeft de met „G toiletzeep" gemerkte bon van de zeepkaart, welke aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar is uitgereikt, recht op het koopen van 75 gram toilet zeep van de oude samenstelling. Volledigheidshalve wordt erop gewezen, dat waschpoeder niet gekocht kan worden door het publiek, doch uitsluitend wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van was schergen. Evenmin is zulks het geval met vloeibare shampoo. Deze wordt uitslui tend beschikbaar gesteld voor kappers. Een rantsoen vloeibare shampoo bedraagt een hoeveelheid van -200 gram. Zeep voor wasscheryen. De bestaande regeling ten aanzien van de wasscheryen'blijft onverminderd van kracht. De wasschergen zgn derhalve verplicht voor elk! twintig kilogram droge vuile wasch, een zeepbon van het publiek in ont vangst te nemen. Zooals reeds voorge schreven is, dienen de wasschergen eerst een bon van hun klanten in ontvangst te nemen en pas daarna een hoeveelheid van twintig kilogram waschgoed hetzy ineens, hetzg bg gedeelten in behandeling te ne men. De aandacht wordt erop gevestigd, dat bovenstaand voorschrift ook geldt voor de zoogenaamde „waschverzenders", die slechts als tusschenpersoon tusschen het publiek en de wasscherijen optreden. De wasch van kantoren, hotels, café's enz. voor zoover het handdoeken, poets- en stofdoeken, servetten, tafellakens e.d. be treft kan ter behandeling worden gegeven, zonder dat daarbg bonnen behoeven te worden afgegeven. De hiergenoemde uitzonderingen gelden derhalve niet voor beddegoed van hotels. Vrij vervoer voor invalide oud-strijders. Naar aanleiding van een bericht betref fende vry tramvervoer voor zwaar invalide oud-strijders, vernemen wg, dat een soort gelijke regeling eveneens bestaat ten aan zien van het vervoer per spoorweg. Het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie heeft n.L reeds geruimen tyd geleden, in overleg met de directie der Nederlandsche Spoorwegen, bepaald, dat aan ernstig getroffen oorlogs invalide militairen acht maal per jaar vry vervoer (heen en terug) per spoor wordt woonhuizen vernield. Van de bewoners worden nog twee personen vermist, die Stuitende Engelsche luchtaanval op de Nederlandsche burgerbevolking. Woensdagavond zijn tal van Engelsche vliegtuigen boven Nederland verschenen. Verscheiden plaatsen werden aangevallen. Terwgl de talrgke brisant- en brandbom men op de meeste plaatsen slechts onaan- zienlgke materieele schade veroorzaakten, Werd een stad in het Zuiden des lands bg- zonder zwaar getroffen. Hier werden door de Engelsche vliegers weer eeps volkomen lukraak woonwijken in het centrum der stad aangevallen, waarbf natuurlijk bijna uitsluitend woönhuizen zwaar werden ge troffen. Onder de burgerbevolking ont stonden vrg groote verliezen aan dooden en gewonden. Voor zoovër tot dusver be kend, zgn er 24 dooden, 61 zwaar en een groot aantal lichtgewonden. Voorts wor den nog twee personen vermist. In een andere plaats werden enkele twnn irmist, waarschgniyk onder de puinhoopen liggen. Geldigheidsduur brandstoffenbonnen verlengd. Ten gevolge van de weersomstandighe den zgn alle verbruikers nog niet in de ge- - legenheid geweest op de bonnen „05 H.K.", „06 H.K." en „07 H.K." van de bon kaarten J en K (voor haarden en kachels) «en op de bonnen „12 C.V.", „13 C.V.", „14 C.V." „15 C.V.", „16 C.V.", „17 C.V.", „18 C.V." „19 C.V." en „20 C.V." van de bonkaart L (voor centrale verwarming) en op den bon „07 K.F." van de kaarten M en N (voor kookdoeleinden) brandstoffen te betrekken. In verband hiermede heeft de secretaris-generaal van het departement van handel, ngverheid en scheepvaart vast gesteld, dat de geldigheidsduur van deze bonnen, welke op 31 Januari a.s. afloopt, verlengd wordt tot en met 30 April 1942. Voorts wordt bekend gemaakt, dht ge durende het tydvak van Zondag 1 Febru ari 1942 tot en met Zaterdag 28 Februari 1942 de met de woorden „generatoranthra- ciet tweede periode" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 1 hl. (ma ximum 75 kg.) anthracietnootjes IV of V of 50 kg. turfcokes, terwgl de met „gene- ratorturf tweede periode" gemerkte bon nen recht geven op het koopen van 50 stuks baggerturf. Dé nieuwe bon voor het koopen vaiv vas te brandstoffeü voor kookdoeleinden zal nog nader worden bekend gemaakt. Distributie vaste brandstoffen. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, ngverheid en scheepvaart maakt het volgende bekend inzake de dis tributie van vasté brandstoffen. Het feit, dat de laatst aangewezen bon nen „13 H.K." en „17 H.K." van de bon kaarten „J", „K" en „23 C.V." tot en met „28 C.V." van de bonkaart L zgn geldig verklaard, tot en met 30 April a.s. heeft, naar is gebleken, den indruk gewekt, dat voor het stookseizoen 19411942 geen nieuwe bonnen voor vaste brandstoffen meer geldig zouden worden verklaard. De vermelding van den datum 30 April 1942 beteekent evenwel slechts, dat op de thans geldig verklaarde bonnen tot 30 April 1942 brandstoffen mogen worden verkocht, en dat deze bonnen nè. dien datum ongeldig zgn en niet meer voor het koopen van vaste brandstoffen mogen, worden ge bruikt Over de aanwijzing van nieuwe bonnen voor dit stookseizoen- staat thans nog niets definitief vast In^ verband hiermede zul len omtrent deze aangelegenheid te zgner tyd nog nadere mededeelingen worden ge publiceerd. toegekend voor een door den gerechtigde te bepalen reis. Hierin is in voorkomend geval tevens begrepen het vervoer van een begeleider (bgv. voor blinden), een inva lidewagen e.d. Evenals bg het vervoer per tram wordt het vry vervoer per spoor verstrekt op vertoon van een legitimatiebewgs, dat in overleg met den chef van den Rijksgenees kundigen Üienst aan den betrokkene wordt uitgereikt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1