PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT WOENSDAG 28 JAN. 1942 Britsche troepen op Malakka blijven terugtrekken. Churchill stelt de vertrouwenskwestie. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 39 ftt per weck of 2.42 per kwartaal Franco per post 3-83 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1.63. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. <max 8 regels). „Brieven, of adres bureau van ditblad" 10 cent extra- Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F- VA'N DE VELDE JR., EN G. W. DEN BOER POSTREKENING S393Q0. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER, 23 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van d# Provinciale Zeeuwache Courant xijn gevestigd te 1 VLISSINGENRedactie en Admini stratie Waistr. 58*60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 23 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Admlnlstr, Turfkade 15. teL 2863, na kantoortijd teL 2476 OOSTBURGRedactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. teL 85 BRESKEN S: Dorpsstraat 35. teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" Aan het front van Malakka hebben En gelschen, Australiërs en. Indiërs, na een zware nederlaag in gevechten die ver scheidene dagen duurden, zich in den sec tor aan weerszijden van Kloeang, dus on geveer honderd km. ten Noordwesten van Singapore, terüggetrokken op den sector Koelai, ongeveer 40 km. ten Noorden van Singapore, waarbij hun de Japanners vlak op de hielen zitten. Militaire kringen te Tokio zijn van meening, dat in dezen laatsten verdedigingssector voor Singapore nog een harde strijd zal geleverd wbrden, welke echter geen invloed meer zal uitoe fenen op den afloop van de gevechten op Malakka. Bij de gevechten der laatste da gen zijn tot nu toe 200 Britsche officieren en 5000 Britsche soldaten gevangen geno men. Naar het keizerlijk hoofdkwartier me dedeelt, hebben de Japansche troepen met zekerheid de 45ste vijandelijke brigade ver nietigd iri den slag bij Barki en Parit Boelong aan de Westkust van den staat Johore. Tijdens de gevechten werden 8200 man vijandelijke troepen tegen de Japanners in den strijd gebracht. De Ja panners maakten 110p gevangenen. 1810 gesneuvelden bleven op het slagveld ach ter. Veel oorlogsmateriaal viel in Japan sche handen. Vliegtuigen van het Japanscheleger hébben Maandag 50 Britsche bommen werpers en gevechtsvliegtuigen neerge schoten boven Malakka en Birma. Do Japanners verloren slechts één toestel. 24 vliegtuigen werdén buiten Endau neerge schoten, 'toen zij Japansche transport schepen aanvielen. DE JAPANSCHE OPMARSCH IN BIRMA De „Nitsji Nitsji" meldt via Saigon uit Rangoon, dat de Japansche troepen op rukken naar Moelmein volgens de opge stelde plannen, ondanks den feilen tegen stand, die door de Britsche troepen in Birma geboden wordt. Naar Domei meldt, hebben Japansche vliegers op den ochtend van 26 Januari een nieuwen massalen luchtaanval op Rangoon ondernomen. In luchtgevechten werden tien vijandelijke toestellen neergeschoten. Slechts één Japansche machine ging ver loren. Dinsdagochtend is weer een groot- scheepschen aanval op Rangoon onderno- men. In luchtgevechten werden 11 vijan delijke vliegtuigen heergehaald. Eén Ja- pansch vliegtuig wordt vermist. JAPANNERS VEROVEREN BALANGA. De „Nitsji Nitsji" meldt van het schier eiland Bataan, dat de Japansche^ troepen gisterochtend vroeg Balanga in het Z.W. deel van het eiland Luzon (Philippijnen), 1 ebben veroverd, een strategisch belang rijk centrum voor generaal Macarthurs strijdkrachten. DE JAPANSCHE DUIKBOOTEN IN DE WATEREN VAN SUMATRA EN JAVA. Naar officieel te Tokio wordt bekend gemaakt, hebben Japansche duikbooten in de wateren van Sumatra en Java tot 22 Januari 13 vijandelijke schepen met een totalen inhoud van 88.000 ton tot zinken gebracht. Onder deze schepen bevindt zich een bewapend koopvaardijschip van 15000 brt., een tankschip alsmede 2 vrachtschepen van 8000 brt. elk. 2 schapen van 5000 brt., elk, 2 v5.n 4000 brt. en 5 van in totaal 31.000 b DE ACTIE VAN DE JAPANSCHE LUCHTMACHT. Het keizerlijke hoofdkwartier deelt in een overzicht over de activiteit van' de Japansche marineluchtvaart sinds 22 Ja nuari mede, dat 45 vijandelijke vliegtui gen, waaronder twee vliegbooten bij de aanvallen op Balik Papan, Samarinda (Nederla-.dsch Borneo), Ambon (Moluk- ken), Rabaul (New Britain) neergescho ten of op den grond vernield zyn. Boven dien hebben de vliegtuigen vernietigende bomaanvallen uitgevoerd op militaire doe len. Twee Japansche vliegtuigen gingen bij deze aanvallen verloren. Bij de landing in Balik Papan op 24 Januari hebben de marine-eenheden, die het (Jonvooi begeleidden, een hevig gevecht geleverd met vijandelijke torpedojagers en duikbooten. Japansche vliegtuigen brachten een vijandelijke duikboot tot zin ken. De Japanners verloren vier trans portschepen. Somber verslag Van nederlagen. Churchill heeft gisteren in het Lagerhuis Verklaard, zoo meldt de Britsche berich tendienst, dat tengevolge van het slechte weer een kleine belemmering is opgetreden in de lelferanties, die aan Stalin waren be loofd. Overgaande tot de gevechten in Noord- Afrika zeide Churchill, dat Rommel tot dusver nóg slechts „op het nippertje ver slagen" was. Na twee en een half jaar oorlog, aldus Churchill ten aanzien van den veldtocht in Libye verder, „is het slechts juist gelukt ons hoofd boven water te hou den. Maar wij beginnen onzen weg te kun nen overzien en het ziet er thans meer dan ooit tevoren naar uit, alsof wy de overwin ning zullen bevechten". De Britsche verlie zen in Libye, zoo verklaarde Churchill .ver der, bedragen 18.000 man aan dooden, ge wonden en gevangenen. In strjjd met het geen tot dusver is vastgesteld, beweerde hij, dat het grootste deel hiervan Britten waren. De Engelsche nederlaag in Noord- Afrika verklaarde Churchill met te zeggen: „Wanneer wij onze middelen over geheel Oost-Azië versnipperd hadden, zou dat onze ondergang geweest zyn." Churchill wees kabinetswijzigingen vSh de hand. Hy zeide „Ik ben verantwoorde lijk, wanneer zich eenigerlei tekortkomin gen voordoen. Waarom zou ik zondenbok- ker. moeten vinden om het' geschreeuw van een zeker deel van de Britsche en Australi sche pers te kalmeeren?" Churchill noemde zich voorts alleen ver antwoordelijk voor de beslissende vraag, welke in het debat ter sprake zal komen, of het besluit gerechtvaardigd was, dat men het oorlogsmateriaal in de eerste plaats zond naar de Sovjet-Unie, Libye en de Levant, toen er in het Verre Oosten nog vrede was. Hij weigerde daarom uit drukkelijk Duff Cooper „voor de wolven te werpen". Ten aanzien van den toestand in Oost- Azië verklaarde Churchill, dat de aanval op Pearl Harbour de Amerikaansche Paci- ficvloot „voorlooplg heeft lam geslagen", zoodat de meerderheid in den Stillen Oceaan en den Maleischetv Archipel van de Vereenigde Staten en Engeland is overge gaan op Japan. Hij voorspelde, dat de Ja pansche meerderheid ter zee lang genoeg zou duren om het Japan mogelijk te ma ken, al zijn tegenstanders talrijke zware en smartelijke verliezen toe te brengen. Wanneer wij echter zouden kunnen volhou den, aldus meende Churchill, zou de ver houding weer omkeeren. Singapore zal tot den laatsten duim gronds door de Britsche, Australische en Britsch-In^ische strijdkrachten verdedigd worden. Aan helslot van «yn rede in het Lager- heeft Churchill maatregelen aange kondigd tot het instellen van een „Paci- fic-raad". Het staat nog niet vast, aldus zeide hij, of.deze raad te Londen of te Washington zalvergaderen. De Britsche regeering heeft zich accoord verklaard met het verlangen van Australië en Nieuw- Zeeland, die bij. het vaststellen der poli tiek gehoord wenschen te worden. Overi gens treffen Engeland .en de Vereenigde Staten talrijke maatregelen tot het ver- grooten van de veiligheid van Australië en Nieuw-Zeeland en tot het zenden van very sterkingen aan wapens en uitrusting. Er kan geen spr ke van zijn, dat men den oorlog in den Stillen Oceaan als een opera tie van den tweeden rang beschouwt. CHURCHILL WEXSCHT PORTEFEUILLEKWESTIE TE STELLEN. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Winston Churcliill by den aanvang van zyn verklaring in het Lagerhuis medegedeeld, dat hij over den politieken toestand wilde spre ken. Hij zei, dat hy de portefeuille- kwestie wilde stellen, omdat „het slécht geloopen is met de gebeurtenis sen en nog slechtêr kan loopen". EERSTE INDRUK TE BERLIJN. De eerste indruk van de door Churchill gehouden rede in politieke kringen te Ber lijn is, dat zij de spanning, waarmede zij in Engeland werd verwacht, op geenerlei wijze rechtvaardigt. Haar inhoud bestaat, naar men hier verklaart, in hoofdzaak we derom uit een bekentenis van nederlagen, die zoo duidelyk zfln, dat zy niet kunnen worden ontkend en overigens uit de ge bruikelijke beloften van Churchill voor de toekomst. Britsche vliegtuigen boven Duitschland. Maandagnacht hebben Britsche vliegtui gen op eenige plaatsen in Noord-Duitsch- land bommen laten vallen, waardoor schade aan gebouwen werd veroorzaakt. Onder de burgerbevolking werden eenige personen gedood en gewond. Enkele bommenwerpers kwamen tot in de omgeving der hoofdstad, zonder hier te komen tot het uitwerpen van .bommen. Volgens tot dusver ontvan gen berichten zyn drie Britsche bommen werpers neergeschoten. Engelsch witboek over gemeenschappelijke commissies. In een witboek wordt, naar .de Engelsche nieuwsdienst méldt,, de tekst weergegeven van drie overeenkomsten, die tusschen Churchill en Roosevelt gesloten zijn, om organisaties in het leven te roepen ter controleering van de verdeeling van oor logsmateriaal, van koopvaardijscheepsruim- te en ter regeling van grondstofkwesties. Deze organisaties bestaan uit een com missie voor de verdeeling van het oorlogs materiaal uit een gemengde commissie voor de verdeeling van koopvaardij- scheepsruimte en een gemengde commissie voor grondstoffen. De commissie voor de verdeeling van oorlogsmateriaal beschouwt alle hulpbronnen in Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten aan oorlogsmateriaal als „gemeenschappelyke hulpbronnen". Evenzoo beteekent in beginsel de instelling 'van de commissie voor de verdeeling van koopvaardijscheepsruimte. dat ook hier de hulpbronnen der beide landen aan koop- vaardyscheepsruimte als „gemeenschap- pelyk" beschouwd worden. EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. NIEUWE DUITSCHE DUIKBOOTSUCCESSEN. Hoofdkwartier van den FTihrer, 27 Jan. (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht deèlt mede: Aan de Noord-Amerikaansche en de Canadeesche kust hebben Dnitsche duikbooten haar aanvallen op de vij andelijke scheepvaart in deze wateren voortgezet en wederom 12 koopvaar dijschepen van 103.000 brt., waaronder 6 groöte tankschepen, tot zinken ge bracht. By deze aanvallen had de duik boot van den korVettenkapitan Zapp byzonder veel succes. Sedert haar op 24 Januari gemelde eerste optreden aan den Westelijken rand van den Atlantischen oceaan heb ben onze duikbooten daarmede 30 vyandelijke koopvaa rdyschepen van 228.000 brt. in totaal tot zinken ge bracht. Het departement van marine te Washing ton geeft toe, dat het troepentransport- schip lore" (8.016 ton) als achtste slachtof ran den duikbootaanval voor de Atlantis^ kust tot zinken is gebracht. Engelschen geven verlies van de „Barham" toe. Naar de Britsche berichtendienst .meldt, heeft- het fninisterie van .marine medege deeld, dat het Britsche slagschip „Bar ham" tot zinken is gebracht. Van de bemanning zouden ongeveer 3Öu personen gered zijn. Het D.N.B. meldt, dat de Fiihrer kapi- taen Leutnant Fréiherr Von Tiesenhausen, den conmmandant van de duikboot, die den 25sten November 1941 voor Solloem het slagschip ..Barham" tot zinken heeft ge bracht. het ridderkruis van het ijzeren kruis heeft verleend. De successen der asmogendheden in Cyrenaica. Over de gevechtshandelingen in het Westelijke deel van Cyrenaica schrjjft een bijzondere correspondent van Stefani, dat ook ditmaal weer vastberadenheid en snel heid de grondslagen van het succes der asmogendheden geweest zyn. De gemotori seerde colonnes drongen door tot ten Noordoosten van Agedabia, terwijl andere formaties bezig zijn met de zuivering van het gebied. Het aantal gevangenen en het buitgemaakte materiaal groeit voortdurend. Het oprukken der Duitsch-Italiaansche troepen ging zoo snel in zyn werk, dat groote vijandelijke troependeelen door hen verrast werden. Zoo konden op een vlieg veld tien Engelsche machines buitgemaakt en de piloten gevangen genomen worden. In afwachting van de verdere ontwikkeling der operaties kan men thans verklaren, dat de tï-oepen der asmogendheden, nu zy reeds de vyandelijke stellingen zijn binnen gedrongen. elke hoop op verwezenlijking der Engelsche plannen den bodem hebben ingeslagen, plannen welke zoo luide ver kondigd waren door den Engelschen minis ter-president, door de Engelsche generaals en de verantwoordelyke organen. Geschil tusschen Peru en Ecuador geregeld. De bemiddelaar in het grensgeschiltus schen Peru en Ecuador heeft, na,ar Asso ciated Press uit Rio de Janeiro meldt, medegedeeld dat in deze laves tie een rege ling tot stand is gekomen. De betrokken bemiddelaar, die niet met name genoemd wenscht te worden, verklaarde, dat de re geling bestaat uit twee voorname punten Peru zal al het sedert den vflfden Juli 1941 bezette gebied opgeven en de grenslijn zal getrokken worden van de rivier Maranon naar de rivier Putumayo. SPAANSCH VRACHTSCHIP DOOR BRITSCHE DUIKBOOT GETORPEDEERD. Op klaarlichten dag heeft Zaterdagoch tend een Britsche duikboot op 150 mijl ten Westen van de Portugeesche kaap San Vicente het Spaansche vrachtschip „Navc- mar", dat een groote lading levensmiddelen aan boord had, in den grond geboord. Scheepvaart en marinekringen te Madrid zyn verontwaardigd over dit incident, aan gezien duidelyk te onderscheiden was, dat het een schip van een niet-oorlogvoerende mogendheid betrof, dat met de Spaansche kleuren ondubbelzinnig was gekenmerkt'en dat niet in convooi voer. VERLENGING VESTIGINGSVERBODEN In de Nederlandsche staatscourant zijn opgenomen beschikkingen van den secre taris-generaal van handel, nyverheid en scheepvaart, waarby 'de vestigingsverboden voor den kleinhandel in electrotechnische apparaten en materialen en het electro- technisch installateursbedryf, alsmede het fotografisch' bedrijf en den kleinhandel in fotografische artikelen, met zes maanden worden verlengd. KIND VERBRAND. Terwijl de vrouw van den expediteur v. Z. te Haren (N.B.) zich een oogenblik buiten dé kamer begaf, vatten de kleertjes van het vijfjarig dochtertje, dat daar speel de, vlam. Toen de vrouw op het hulpge schrei van het kind kwam toegesneld, was. de kleine geheel in vlammen gehuld. Met hulp van buren doofde zö het vuur, doch het kind had dermate zware brandwonden opgeloopen, dat ook geneeskundige hulp niet meer mocht baten. Het overleed spoe dig na het ongeluk, Engelsche bommen x op Nederland. Maandagavond verschenen enkele Engel sche vliegtuigen boven Nederlandsch ge bied. De weinige bommen, welke zy lieten vallen, richtten slechts een onbelangryke materieele schade aan. Woudenberg in Duitschland. Naar het A.N.P. meldt heeft de vak- vereenigingseommissaris Woudenberg te Berlijn eenige overeenkomsten gesloten met het Duitsche Arbeidsfront, welke van groote beteekenis zijn voor den Neder- landschen arbeider. In het kort kan men den inhoud aldus formuleeren, dat het N.V.V. in Nederland en het D.A.F. in Duitschland elkaar helpen in de verzor ging van den arbeider. Zij hebben als het waré elkaar procuratie verleend en de Ne derlander, die in Duitschland arbeid gevon_ den heeft, ontvangt hier de sociale aan dacht, welke hij in Nederland zou genieten. Alle Nederlandsche arbeiders in Duitsch land proflteeren aldus van de instellingen van het D.A.F. waarbij natuurlijk reke ning wordt gehouden met hun landaard er zijn dus bibliotheken van Nederland sche boeken, zij ontvangen Nederlandsche kranten enz. en wanneer zy naar Hol land weerkeeren, dan treden zy Zonder meer, alleen maar op aanmelding, geheel in de rechten van N.V.V.-lid, vallen alzoo by onverhoopte werkloosheid of ziekte in de desbetreffende verzekering enz. Zonder dubbele contributie kunnen zij dus feitelyk lid zijn van N.V.V. en D.A.F. beide. Deze overeenkomsten zijn een eerste vrucht van het bezoek, dat commissaris Woulenberg met zyn gezelschap thans aan Duitschland brengt en dat Maandag aanving. In Berlyn worden de geheele or ganisatie van hat D.A.F. en zijn sociale inrichtingen bestudeerd een ontvangst door ryksleider dr. Ley staat mede op het program. Voorts gaat de reis naar Ham burg in verband met het fondsen- en kleine' verzekeringswezen, naar Essen ter bezich tiging van de mijnwerkerswereld, en naar Munster alwaar een groote byeenkomst zal worden gehouden en commissaris Wou denberg de daar werkzame Nederlanders zal toespreken. De verklaring van dr. Van Rappard. Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat naar aanleiding van de vergadering van leden der vroegereN.S.N.AJP., die Zater dag in Den Haag heeft plaats gehad, on juiste voorstellingen in een deel van de pers zyn verschenen. Dr. van Rappard heeft zich solidair verklaard met de beginselen van de N.S.B. en met haar politiek, gelyk die nog eens zijn bevestigd in de Utrechtsche rede van Mussert van 14 December jl. Dienten gevolge heeft dr. van Rappard Zaterdag avond de leden der vroegere N.S.NA..P. opgewekt zich onder de leiding van Mussert te1 scharen. Dit beteekent echter geenszins een furie van de N.S.B. en de N.S.N.A.P. Noch in beginsel, noch in het programma van de N.S.B. is ook maar de geringste wijziging gekomen. Inlevering rijst, rijstderivaten, boekweit en boekweitderivaten. GELDT XIET VOOR VOORRADEN VOOR EIGEX GEBRUTK. Ingevolge »een in de Nederlandsche staatscourant van 27 dezer opgenomen beschikking van den secretaris-generaal van het departement van landbouw en vis- schery kan aan al degenen, die rijst, ryst- derivaten, boekweit en boekweitderivaten voorhanden of in voorraad, hebben, door de Nederlandsche meelcentrale de verplich ting worden opgelegd om deze voorraden geheel of ten deele te haren behoeve ter beschikking te houden of aan haar tegen vergoeding in te leveren. De Nederlandsche meelcentrale zal deze verplichting kunnen opleggen, hetzy bij algemeene bekendmaking in de Nederland sche Staatscourant, hetzij door het afgeven van een schriftelijken last aan diegene, wien het betreft. Deze verplichting geldt niet voor die hoeveelheden, welke door particulieren kennelijk voor eigen gebruij? voerhanden of in voorraad worden gehouden. IJstoeslag voor kolenbezorgers. Naar de gemachtigde voor de pryzen mededeelt, zal het den handelaren in brandstoffen ot nader bekendmaking ge oorloofd zijn by het aan huis bezorgen van brandstoffen een toeslag van 10 cent per hl. extra te berekenen. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel der Duitsche weer macht maakt bekend In het Oosten hebben de. Duitsche troepen in voortdurende zware ge vechten den vijand opnieuw zware verliezen aan menschen en materieel toegebracht. De luchtmacht verleen de ondanks ongunstige weersomstan digheden bij de gevechten steun. De beschieting van voor den oorlog be langrijke doelen te Leningrad werd voortgezet. Zooals reeds in een extra-bericht- is bekend gemaakt, hebben Duitsche duikbooten haar aanvallen op de vijandelijke scheepvaart in deze wa teren voortgezet en wederom 12 koopvaardijschepen van 103.000 brt., waaronder 6 groote tankschepen, tot zinken gebracht. By deze aanvallen had de duikboot van den korvetten- kapitaen Zapp byzonder veel succes. Sedert haar op 24 Januari gemelde eerste optreden aan den Westeiyken rand van den Atlantischen oceaan hebben qgze duikbooten daarmede 30 vijandelyke koopvaardijschepen van 228.00Ö brt. in totaal tot zinken ge bracht. Gevechtsvliegtuigen, die een gewa pende verkenning uitvoerden, hebben een aanval gedaan op militaire in stallaties aan- de Oostkust van Schotland en in Zuidwést Engeland. In Noord-Afrika is de buit der Duitsch-Italiaansche troepen, behaald in de gevechten van 21 tot 25 dezer, gestegen tot 283 gepantserde voer tuigen, 127 stukken geschut en 563 auto's. Bovendien werd een groote hoeveelheid ander oorlogstuig buit gemaakt. Doo' ^fdeelingefi van bet leger werden 28, door onderdeelen van de luchtmacht 12 Britsche Vlieg tuigen neergeschoten of op den grond vernield. In de wateren rondom Malta heb ben Duitsche gevechtsvliegtuigen bomtreffers op een Britschen tor pedojager geplaatst. Een vry groot vyandeiyk koopvaardyschip werd zwaar getroffen. De luchtaanvallen op Jucfct- en marinebases van het eiland Malta werden overdag en 's nachts voortgezet. Britsche bommenwerpers hebben Maandagnacht brisant- en brand bommen laten vallen op enkele plaatsen in Noord-West Duitschland. Onder de burgerbevolking werden eenige personen gedood en gewond. Enkele afzonderiyke vijandelijke vliegtuigen drongen tot in de om streken van de hoofdstad door. Drie der aanvallende bommenwerpers wer den neergeschoten. Zooals gemeld in het weermacht- bericht van Maandag, heeft een Duitsche duikboot onder commando van kapitein-luitenant freiherr von Tiesenhausen voor Solloem een Britsch slagschip aangevallen en zwaar door torpedo's beschadigd. Naar intusschen kon Wordén waar genomen, was dit het slagschip „Bar ham", dat na drie torpedotreffers is gezonken. HET ITALIAANSCHE. Het 604e Italiaansche weermachtbericht luidt: In Cyrenaica hebben zich Maandag na de verwoede gevechten van de laatste da- gén geen belangrijke acties voorgedaan. De vyand blijft terugtrekken/ De betere weersgesteldheid maakte het mogelijk, dat de luchtmacht grootere activiteit ontplooi de: terugtrekkende colonnes en ravitail- leerihgscentra werden mét machinegewe ren beschoten en met uitstekende resul taten gebombardeerd. Een curtis werd ver nield. Ten Noordwesten van Benghasi werd een Engelsch vlooteskader in opeenvolgende golven, ondanks het hevige afweèrvuur, door onze torpedo vliegtuigen aangevallen.. Een kruiser, die door drie torpedo's ge troffen werd, kan als tot zinken gebracht worden beschouwd. Een andere kruiser, die eveneens werd getroffen, werd met zware slagzij waargenomen. Onze toestel len, waarvan er eenige beschadigd waren, zijn.alle op hun bases teruggekeerd. Duitsche vliegtuigen hebben op 25 Janu ari een andere vijandelyke vlootfórmatic ter hoogte van Tobroek waargenomen en een kruiser ïnet eenige bommen van zwaar kaliber getroffen. Het luchtoffensief tegen Malta werd voortgezet: vliegvelden en startbanen wer den verscheidene malen gebombardeerd en eenige geparkeerde vliegtuigen in brand geworpen. Boven Malta verloor de vijand 9 Hxirricanes, die in luchtgevechten door Duitsche jagers werden neergehaald. Maandagnacht is een luchtaanval onder nomen op het vliegveld van Catania. Eenige uitgeworpen bommen Veroorzaakten onbe- teekenende schade. Eenige personen wer den gewond. MANDEN ZONDER VREES. NadaHander». Ook Uw Vaderland is tr. Helpt mede, het Bolsjewisme to vernietigen door dienst te nemen bq de Wetten SS Voor aanmelding en «dichtingen wende men zich tot de Watten SS, Sladhouderslaan 32, Den Haag Foto Fellmga-Peter»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1