PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 22 JAN. 1942 Japansche troepen rukken op in Zuid-Birma. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week ol 1 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzónderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.65. Iedere rege! ffieer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 15 regels 0.55. .Iedere regel meer 11 ct. (jnax, 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDEISURG Directie P. van de Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 18 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwache Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 <2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breed est ra at 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. teL 35 BRESKENS: Dorpsstraat 35. teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERL ANDSCHE DAGBLADPERS' Van twee richtingen uit wordt door de Japansche troepen een aanval gedaan op Hirma. Ten eerste uit de richting van Ta» voy ter hoogte van Bangkok, langs de Westkust van Birma naar het Zuiden; ten tweede in zuiver Westelijke richting van het gebied der Thallandsch-Birmeesche grens in de dichting van Moulmein. Deze nieuwe operaties worden ondernomen te- gen het gebied van Rangoon, met het doel, het verkeer langs den Birmaweg af te snij den. Tavoy, het strategisch belangrijke lucht- steunpunt ift Zuid Birma is reeds op 17 Januari door de Japanners volkomen be zet De Japansche troepen maakten 151 gevangeüen en een groote hoeveelheid oor logsmateriaal buit De vijand verloor te vens 570 dooden. Bij Coroneander, 26 km ten N.W. van Taivoy werd een vijandelijke troepenmacht ter sterkte van rond 700 man vernietigd. De naar Moulmein op ongeveer 180 km ten Z.O. van Rangoon gelegen, oprukken de Japansche legergroep heeft de Engel- schen, die ter sterkte van 40.000 man tus- schen de grens en Mouimein tegenstand boden, na zware gevechten teruggeworpen. Mouimein wordt als centrum van de eer ste Bi'itsche defensiestellingen in Birma beschouwd. De stad is als groote haven plaats den laatsten tijd sterk uitgebreid. De Engelschen hebben hier groote troe pencontingenten samengetrokken. De Japansche luchtmacht heeft aan dit front groote verwoestingen aan kazernes, spoorlijnen, legerkampen en vrachtauto's aangericht. Vier vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. De bezetting van de belangrijkste steun punten aan de Birmeesche kust heeft 't de Japansche weermacht, zoo werd te Tokio verklaard, mogelijk gemaakt haar opera ties. welke gericht zijn tegen Rangoon en Zuid-Birma, alsmede strategische opera ties in 't gebied van de Golf van Bengalen uit te voeren. Wat in het bijzonder de be zetting van Tavoy betreft, zoo is de eco nomische beteekenis hiervan van bijzon dere beteekenis, omdat Tavoy met 30.000 inwoners de centrale plaats is voor den handel in rijst, tin en rubber. VERNIETIGINGSSLAG AAN DEN GANG IN HET ZUIDEN VAN JOHORE. In een speciaal bericht van de Tokio Asahi Sjimboen uit Malakka wordt ge meld, dat Dinsdagochtend vroeg een ver nietigingslag tegen de Britten is begon nen, die in het Zuidelijke deel van de pro vincie Johore omsingeld zijn. De in het centrum oprukkende Japansche troepqp hebben reeds sterke strijdkrachten van den vijand ten Zuiden van Segamatin ingeslo ten en gevangen genomen, terwijl aan de Westelijke kust een tweede omsingeling van den vijand bij Batoe Pahat, ten Zuiden van Malakka, tot stand is gekomen, welke met de gevangenneming van den vijand eindigde. Tot dusver is het aantal gevan genen nog niet opgegeven. In het verdere verloop van d.i gevech ten zjjn de Jr panners op vele plaatsen langs de Westelijke kust ten Zuiden van Malakka geland. Zoodoende hebben zij den vgand den aftocht afgesneden. Men schat dat nog ongeveer 20.000 BritCen, Austra liërs en Ipdiërs wanhopigen tegenstand bieden om aan een vernietiging bij Johore te ontsnappen. Nadat deze laatste tegen stand zal zijn gebroken, zal de aanval op Singapore zelf beginnen. NIEUWE LUCHTAANVALLEN OP SINGAPORE. Formaties zware bommenwerpers wier pen Dinsdagavond brisant- en brandbom men van zwaar kaliber op militaire in stallaties en' commandoposten in Singapo re, waarbij treffers geplaatst werden. Tegelijkertijd vielen lichte bommenwer pers het vliegveld en de vliegtuigwerk- plaatsen van Selatar aan, aan de Noord kust van het eiland Singapore, waarbij op zeven plaatsen van - het vliegveld en in werkplaatsen groote branden werden ver oorzaakt. Gevechtsvliegtuigen, die de Ja pansche bommenwerpers begeleidden, vie len tien vijandelijke Hurricanes aan en schoten zeven daarvan neer. Drie Japan sche vliegtuigen worden vermist. DE JAPANSCHE OPERATIES TER ZEE. VERKLARINGEN VAN ADMIRAAL SJIMADA. De Japansche minister van marine, ad miraal Sjimada, heeft tijdbns de zitting van den rijksdag een overzicht gegeven van de Japansche operaties ter zee sedert hét uitbreken van den oorlog in Groot Oost-Aizë. Hij verklaarde, dat de Japan sche vloot practisch de Stille Zuidzee be- heerscht van Malakka en Nederlandsch- Indië tot aan de Westkust van de Ver. Staten. Zij werkt thans nauw samen met de strijdkrachten van leger en luchtwapen bij de aanvallen op Singapore, de Philip- prjnen,, Borneo en Nederlandsch-Indië. De vloot staat op het punt den omvang harer operaties tegen vijandelijke oorlogsschepen snel uit te breiden en vooral op te treden tegen de duikbooten in de Aziatische wa teren en tegen de Amerikaansche steun punten op den Stillen Oceaan. Sjimada gaf de volgende bijzonderheden omtrent de successen der vloot sedert het uitbreken van den oorlog: van de vijan delijke oorlogsschepen werden tot zinken gebracht: 7 slagschepen, 2 vliegtuigmoe derschepen, 2 kruisers, 6 torpedobootja- gers, 18 duikbooten en 26 andere oorlogs schepen, zooals kanonneerbooten en mij nenvegers. Beschadigd werden: 4 slagschepen, 6 kruisers, 1 vliegbootmoederschip en 3 tor- pedobootjagers. Van dè vijandelijke handelsschepen wer den er 35 tot zinken gebracht, 28 bescha digd en 81 in beslag genomen of gekaapt. 977 vliegtuigen zijn, naar de minister verder mededeelde, vernietigd of bescha- dlgd. Sedert het uitbreken van den oorlog heeft de Japansche vloot 4 torpedoboot- jagers, 4 mijnenvegers, 3 duikbooten, 4 transportschepen en 67 vliegtuigen verlo ren, terwijl een kruiser gedeeltelijk be schadigd werd. Betreffende de Japansche vlootoperaties bij de Philippijnen verklaarde Sjimade, dat sedert het begin van den oorlog door de Japansche marine 336 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten of op den grond ver nield zijn, terwijl 4 torpedobootjagers, 7 duikbooten en 5 koopvaarders in den grond werden geboord en bovendien talrijke an dere oorlogsschepen, waarbij ook een vlieg bootmoederschip zijn beschadigd. Omtrent de pperaties van Japansche duikbooten in de Amerikaansche wateren verklaarde Sjimada, dat door duikbooten tien schepen met een totaal van 70.000 ton in den grond is geboord. Drie schepen met tezamen 30.000 ton zijn zwaar en vijf schepen met een totaal van 40.000 ton zijn gedeeltelijk beschaldigd. Aartsbisschop van Canterbury afgetreden. De Engelsche nieuwsdienst meldt, dat de aartsbisschop van Canterbury, mgr. Cosmo Gordon Lang, Woensdagochtend voor de plenaire vergadering der synode van Can terbury heeft meegedeeld zijn ambt te wil len neerleggen. De prelaat, die 78 jaar oud is, motiveerde zijn aftreden met zijn hoogen leeftijd. De Duitsche pers noemt het aftreden van den aartsbisschop van Canterbury het einde der loopbaan „van een notoiren bolsjewis tenvriend", die zijn naam en zijn ambt heeft onteerd door zich te verlagen tot voorvechter van het bolsjewisme. Japansche premier over den politieken en militairen toestand. Minister Tojo heeft voor den Japanschen rijksdag een uitvoerige redevoering gehou den over den huidigen politieken en miUi taireri toestand. In "korten tijd hebben de Japansche ■strijdkrachten, zoo zeide Tojo, reeds de meeste strategische punten van den vijand in Groot-Oost-Azië vernietigd. Ook tegen het Tsjoengking-regime is de Japansche druk voortdurend versterkt, terwijl de Ja pansche verdediging in het Noorden veilig en onaantastbaar is. Als belangrijkste doelen van den huidi gen oorlog noemde de minister-president de beveiliging van strategische steunpun ten in Groot-Oost-Azië en het plaatsen van de over belangrijke hulpbronnen beschik kende gebieden onder Japansche controle, ten einde daarmede, naar Tojo verklaarde, de gevechtskracht van Japan te vergrooten en in nauwe samenwerking met Duitsch- land en Italië den omvang der operaties steeds meer uit te breiden en te verscher pen, tot de Ver. Staten en het Britsche rijk 'op de knieën gebracht zijn. Het fundamenteele beginsel der Japan sche politiek noemde Tojo de Instelling van een sfeer van gemeenschappelijke wel vaart in Groot-Oost-Azië in samenwerking met de volken van dit gebied. De minister president sprak vervolgens over de mee- doogenlooze uitbuting van deze gebieden door de Ver. Staten en Groot Brittannië tijdens de laatste honderd jaar. Tojo vermeldde vervolgens de militaire bezetting van strategisch belangrijke pun ten in Nederlandsch-Indië, benevens van Hongkong en Malakka en deelde mede, dat Japan, bolwerken voor de verdediging van Groot-Azië van deze gebieden wil maken. De Phiippijnen zouden, wanneer de bevolking de ware bedoelingen van Japan zal begrijpen en zal medewerken aan de instelling van de Groot-Oost-Azia tische sfeer van welvaart, de eer der onaf hankelijkheid genieten. Soortgelijke bedoe lingen heeft men met Birma. Wanneer Nederlandsch-Indië en Australië, zoo verklaarde de premier verder, hun thans getoonde houding van tegenstand tegen Japan niet op geven, zullen wij geen mededoogen kennen en ze verpletteren. Ingeval echter hun volken de ware bedoelin gen van Japan leeren begrijpen en zouden verklaren bereid te zijn met ons samen te werken, zouden wij niet aarzelen hun onze hulp te verleenen. Tojo noemde het betreurenswaardig, dat het Tsjoengking-regime zijn zinneloozen tegenstand tegen Japan nog steeds voort zet. Japan zal dit regime grondig vernie tigen.. Het is voor ons een groote voldoe ning, zoo verklaarde de premier, dat onze bondgenooten, vooral Duitschland en Italië naast Japan voortdurend overwinningen be vechten, die zullen leiden tot de instelling van de nieuwe wereldorde. Japan heeft het voornemen de solidariteit met deze ver bonden mogendheden op militair, diplo matiek, economisch en ander gebied verder te versterken en voort te gaan in het nastreven van de gemeenschappelijke over winning. KOUDEGOLF IN EGYPTE. De koudegolf in het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee heeft zich uitge strekt tot Egypte. Te Cairo, waar de tem peratuur 's winters zelden onder nul daalt, zijn drie personen doodgevroren. AèT PATiWK AietdnAif w CaWtMkT wucXx J DE STRIJD AAN HET OOSTELIJK FRONT. In deh Noordelijken sector van het Oos telijke front hebben, naa.r het D.N.B. ver neemt, bolsjewistische strijdkrachten ter sterkte van acht bataljons een feilen aan val ondernomen op een door de Duitsche troepen bezette plaats, welks bezit voor de beheersching van het geheele gevechtsge- bied van doorslaggevende beteekenis is. Door rheëdoogenloos massaal gebruik van zijn strijdkrachten gelukte het den vijand met enkele groepen tijdelijk de plaats bin nen te dringen. In verbitterde gevechten in de huizen en de straten, welke geleverd werden bij een temperatuur van 20 graden onder nul, terwijl hier en daar zeer veel sneeuw lag, werden de binnengedrongen vijandelijke strijdkrachten verslagen en naar het Oosten teruggeworpen. Ruim 500 bolsjewistische dooden bleven in de straten van de plaats liggen. Bovendien maakten de Duitsche troepen 100 gevangenen. De plaats zelf was na het einde van den strijd hecht in Duitsche handen. VAN HET FTNSCHE FRONT. In het Finsehe weerrnachtsbericht wordt gezegd, dat op de Karélische landengte pogingen van vijandelijke verkenningsaf- deelingen, om in de Finsehe stellingen door te dringen, werden verijdeld. Aan het Zui delijke deel van het Oostelijke front werd de vijand verdreven. GENERAAL ROMMEL ONDERSCHEIDEN. De Führer en opperste bevelhebber van de weermacht heeft den generaal van de pantsertroep Rommel, bevelhebber der pantsergroep Afrika, op 20 Januari het eikenloof met de zwaarden bij het ridder kruis verleend en hem het volgende tele gram gezonden „Dank zij uw schitterend optreden hebt gij wederom in sa pi en wer king met onze bondgenooten de Anglo- Amerikaansche voornemens, door een af- weerovéTwinning tegen verre superieure tegenstanders doen mislukken. In dankbare waardeering voor uw succes en den held- haftigen strijd van de onder U staande Duitsche en Italiaansche troepen, verleen ik U als zesden officier der Duitsche weer macht het eikenloof met de zwaarden bij het ridderkruis van het ijzeren kruis." De conferentie te Rio op een „dood punt". Óp de pan-Amerikaansche conferentie te Rio de Janeiro heeft Chili, naar United Press uit Rio meldt, erop gewezen, dat het de betrekkingen met de asmogendheden niet kan afbreken, wanneer niet de Ameri kaansche vloot wordt gezonden om zijn kust te beschermen. De pogingen, een algemeen afbreken der betrekkingen van de landen van het Wes telijk halfrond met de asmogendheden tot stand te brengen, zijn Dinsdag, naar United Press opmerkt, op „een dood punt" geko men en de crisis zal in de buitengewone zitting van de hoofdcommissie voor de ver dediging van het halfrond aan het licht komen. De voorstellers van de resolutie, die het afbreken der betrekkingen eischt, hebben geweigerd, hun houding te wijzigen en een Argentijnsch compromis-voorstel aan te nemen, op grond waarvan het ieder land zou zijn toegestaan, de betrekkingen met de asmogendheden af te breken, wanneer en onder welke omstandigheden het dit zelf wenscheiyk acht. EEN VERKLARENG VAN DE SPILMOGENDHEDEN. Duitschland, Italië en Japan hebben, naar men in de Wilhelmstrasse ten aanzien van de conferentie te Rio verklaart, den Zuid- Amerikaansche staten te verstaan gegeven, dat zij van de spilmogendheden niets te vreezen hebben, maar integendeel op grond van hun economische structuur en hun na tuurlijke betrekkingen van Europa alles kunnen verwachten. Den staten van het driemogendhedenpact zal, naar men verder uiteenzet niet het verwijt gemaakt kunnen worden, tijdens den strijd van de van hun verantwoordelijkheid bewuste Zuid-Ameri- kaansche staatslieden tegen de pogingen tot drukuitoefening van Roosevelt, geen waarschuwende stem te hebben doen hoo- ren en niet de aandacht gevestigd te heb ben op de gevolgen van een betrekken van Zuid-Amerika in het Noord-Amerikaansche oorlogsfront. De postzegelautomaten en de nieuwe munten. (Van onzen Haagschen correspondent). Naar aanleiding van desbetreffende vra gen. over de postzegelautomaten en de nieuwe munten, die dezer dagen haar in trede deden in het geldelijk verkeer en die geheel andere afmetingen hebben dan de oude, hebben wij informaties ingewonnen bij de directie van de P.T.T. Hier werd ons meegedeeld, dat het inderdaad wenschelrjk is, de automaten, die in een groote be hoefte blijken te voorzien, zoo mogelijk, in gebruik te houden. Het gaat echter zooals met zooveel in het leven „om de dubbeltjes" in den letterlijken zin van het woord Misschien straks ook om de centen, maar die zijn voorlooplg in den ouden vorm nog in voldoende hoeveelheid in omloop. Ook de oude dubbeltjes blijven vooralsnog in circulatie, zij het wellicht in steeds mindere mate. Derhalve heeft de P.T.T. reeds thans het plan in overwe ging genomen, de postzegelautomaten om te bouwen op de maat van de nieuwe mun ten. Nadrukkelijk wordt er echter op ge wezen, dat het nog geenszins vaststaat, of deze veranderingen in de huidige omstan digheden, gezien de materiaalschaarschte e.d., mogelijk zijn. Met het instellen van een onderzoek hiernaar werd evenwel een aanvang gemaakt. Van de resultaten hiervan zal het afhangen, of wij straks nog even gauw, net vóór de laatste bus lichting, een postzegel zullen kunnen draaien. Aan goeden wil ontbreekt het brj de P.T.T. stellig niet Londen verwacht bezoek van Molotof. In de Britsche hoofdstad verwacht men volgens een eigen bericht van Dagens Ny- heter uit Londen het bezoek van den Sov jet-commissaris van buitenlandsche zaken in de eerstvolgende twee tot drie maanden. Volgens uitlatingen van welingelichte kringen te Londen heeft Eden een uitnoo- diging van de. Engelsche regeering aan Molotof overgebracht. De bolsjewieken van hun kant willen Molotof pas over twee tot drie maanden naar Londen laten gaan. Dover beschoten. Naar het D.N.B. van militaire zijde ver neemt, heeft de Duitsche marine in de eerste uren van Dinsdagnacht met vèr- dragend geschut een Britsch convooi in de wateren van Dover onder vuur genomen. Het convooi werd gedwongen zijn koers te wijzigen. Kort daarop beschoten batterijen van het Duitsche leger van de Kanaalkust uit mili taire doelen te Dover. WEER MARGARINE OP DE VETKAART. De reductie op de boter vervalt. De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherjj maakt bekend, dat met Ingang van 1 Februari a,s. op de bonnen van de vet- kaart naar keuze boter zonder reductie of margarine beschikbaar zal worden gesteld. Het ligt voorts in de bedoe ling, binnenkort op bepaalde bonnen van de vetkaart naast boter en marga rine, tevens bak- en braadvet naar keuze beschikbaar te stellen. Ter vermijding van misverstand wordt er op gewezen, dat de vorenbedoelde dis tributie van margarine en van bak- en braadvet geen verband houdt met de distri butie van rundvet, zooals dit in de afge- loopen maanden eenige malen op bonnen van de vetkaart heeft plaats gevonden. De voor margarine of voor margarine en bak en braadvet aan te wijzen bonnen zullen derhalve niet van te voren door het pu bliek behoeven te worden ingeleverd, doch de aflevering van die bonnen zal op de nor male wijze, dit is dus direct bij de aan bieding der bonnen, bij den winkelier ge schieden. De bonnen van de vetkaart, welke voor het tijdvak van Zondag 1 Februari a.s. tot en met Maandag 9 Februari a.s. zullen worden aangewezen, zullen naar keuze recht geven op het koopen van 125 gram boter zonder reductie, of 125 gram mar garine. Wellicht ten overvloede wordt er nog op gewezen, dat, aangezien personen van vier jaar en ouder in het bezit zijn van twee kaarten, de beschikbare hoeveelheid voor een tijdvak van negen dagen, derhalve 250 gram per persoon bedraagt. Voor kinderen beneden vier jaar, die in het bezit zijn van een kaart, is deze hoe veelheid derhalve 125 gram per persoon. Voor de gedragslijn welke de handel in verband met de voren omschreven maat regel dient te volgen, wordt verwezen naar de officieele publicatie terzake, welke dezer dagen zal verschijnen. Vier dooden bij Engelsche luchtaanvallen. Dinsdagavond laat deden Engelsche vlie gers eenige aanvallen op Nederlandach ge bied. -De--brisant- en brandbommen, welke zij lieten vallen, veroorzaakten in de meeste gevallen slechts weinig materieele schade. In een plaats in het Noorden van het land echter werden systematisch woonwijken aangevallen, waardoor verscheidene woon huizen zwaar en een vrij groot aantal licht beschadigd werden. Onder de bevolking werden vier personen gedood, één zwaar en zes licht gewond. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Aan het Donetsfront.is het ook Dinsdag tot verbitterde gevechten gekomen. Vijandelijke strijdkrach ten, die aan den bovenloop van de rivier de Duitsche linies binnenge drongen waren, werden in tegenaan val teruggeworpen. Daarbij verloren de Sovjets 1.100 dooden en eenige honderden gevangenen, benevens 19 kanonnen en 30 machinegeweren. Ook in den centralen en Noordelij ken frontsector zette de vgand z\jn aanvallen voort. Bij de afweerge- vechten en bij succesvolle tegenaan vallen leed de vgand opnieuw zware, verliezen aan menschen en mate riaal. De buit in den slag om Feodosia is thans gestegen tot 10.605 gevan genen, 85 tanks en 177 kanonnen. Het luchtwapen heeft in de Straat van Kertsj een groot vgandelgk koopvaardijschip door het neerwer pen van bommen beschadigd en heeft aan het geheele Oostelijke front met succes in den afweerstrijd ingegrepen. Een duikboot heeft op de IJszee van een krachtig beveiligd vijande lijk convooi een torpedobootjager en een stoomschip tot zinken gebracht. Een tweede torpedobootjager en 2 stoomschepen werden met torpedo treffers beschadigd. Bg gewapende verkenningen bo ven de wateren rondom Engeland hebben gevechtsvliegtuigen bom tref fers geplaatst op haveninstallaties en een groote fabriek aan de Oost kust van Engeland, benevens op een radiostation in Zuidoost Engeland. In Noord-Afrika zwakke activiteit der wederzrjdsche artillerie. Bewe gingen van Britsche troepen op den kustweg en scheepsdoelen voor de Noord-Afrikaansche kust werden met goed effect gebombardeerd. Succesvolle luchtaanvallen zijn over dag en dfes nachts gericht op La Va- letta en Britsche vliegvelden op het eiland Malta. In den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft de vijand met zwak ke strijdkrachten bommen geworpen in het kustgebied vhn Noordwest- Duitschland. Er ontstond eenige schade aan huizen. Vier der aanval lende Britsche bommenwerpers wer den neergeschoten. Hierbij behaalde de eerste luitenant Becker zjjn ne gende, tiende en elfde nachtelijke jachtoverwinning. HET ITALIAANSCHE. In zijn weermachtbericht no. 598 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend „zwakke activiteit van de artillerie aan het front van Cyrenaica. Gemotoriseerde en gepantserde vijandelijke colonnes wer den doeltreffend aangevallen door lucht- formaties. die met goed resultaat ook de havenwerken »an Derna en Tobroek bom bardeerden en een voor anker liggend schip in brand schoten. Duitsche vliegtui gen lieten bommen vallen van groot en middelmatig kaliber op belangrijke mili taire doelen tijdens verscheidene aanval len op het eiland Malta. Een schip van middelbare grootte werd in de haven van La Valetta getroffen. Een Hurricane en een Gladiator werden in luchtgevechten neergeschoten. In den nacht van Maandag vlogen Engelsche vliegtuigen boven het ge bied van Eleusis in Griekenlanü en wier pen brandbommen uit, die slechts eenige schade berokkenden aan woonhuizen. NOORSCH VAARTUIG DOOR ENGELSCHEN GETORPEDEERD. Een Britsche duikboot heeft voor de Noorsche kust het 506 ton metende Noor- sche scheepje „Soeroey" getorpedeerd. Hiermede is weer een vreedzaam Noorsch kustschip ten offer gevallen aan de Brit sche strijdkrachten, welke voor de Noor sche kust op de loer liggen om zonder ge vaar te loopen hun slag te slaan, STAKING VAN AUTOPRODUCTIE IN DE VER. STATEN. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Washington meldt, wordt in de Vereenigde Staten vanaf 1 Februari de geheele pro ductie van personenauto's en lichte vracht auto's, onverschillig of zij voor civiele, mi. litaire of exportdoeleinden dienen, ge- OUDE MAN VERDRONKEN. Maandagmiddag heeft de rivierpolitie aan de Feyenoordkade te Rotterdam tus- schen wal en schip het lijk opgevischt van den 70-jarigen J. C. B„ wonende aan boord van een schip, De man is vermoe delijk door de duisternis misleid te water geraakt. VAN WINTERHULP NEDERLAND. Wettelijke en moreele plicht. Als weggebruiker dient U de verkeers- teekens in acht te nemen, dat is uw wette lijke plicht Als Nederlander behoort U a.s. Vrijdag en Zaterdag een verkeersteeken te koopen van Winterhulp ten bate van uw nood druftige landgenooten, dat is uw moreele plicht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1