PROVIMCIAIE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 10 JANUARI 1942 De Japanners rukken op naar Kwala Loempoer. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit olad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. -den Boer 185ste JAARGANG HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te 3 VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Administr. Turfkade 15,tel. 2863. na kantoortijd teL 2475 OOSTBURGRedactie en Admini stratie Breed es traat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWA ARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS' Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat onder den druk van het Japansche offensief de Britsche strijdkrachten in het Noorden van Selangor ineenstorten. Zij zijn algemeen begonnen terug te trekken naar Negri Sem- bilan. De terugtrekkende Britsche troepen vernielen in allerijl bruggen en wegen om den Japanschen opmarsch te vertragen. De verwarring onder de Britsche troepen strekt zich ook uit tot den Zuidelijken sector van Selangor, waar eveneens een algemeenen terugtocht kan worden waargenomen. De japanners maakten 68 stukken geschut, 50 pantserwagens en 500 automobielen en mo torrijwielen buit en namen meer dan 200 soldaten gevangen. In het officieele bericht wordt verder gezegd, dat de Japansche troepen zich Don derdagnacht op ongeveer 70 km. ten Noor den van Kwala Loempoer hebben genesteld. Berichten uit het Britsche hoofdkwartier in Singapore geven toe, dat de Britsche troepen opnieuw uit hun verdedigingsstel lingen zijn verdreven en dat op enkele plaatsen de Japansche troepen het Britsche front hebben doorbroken. In het gebied van Kwala Loempoer wor den op het oogenblik, volgens de laatste berichten van het front op Malakka, felle gevechten geleverd. Terwijl de Engelschen naar het schijnt nog trachten Kwala Loem poer te verdedigen tegen de uit het Noor den oprukkende Japansche strijdkrachten, zijn hun achterwaartsche verbindingen reeds door de Japanners afgesneden. De Japanners zullen waarschijnlijk zijn aange komen, langs een der talrijke rivieren van Malakka, in den rug van den vijand. Voor de daar strijdende Engelschen staat alleen nog de kant naar de Straat van Malakka open, aangezien zij intusschen van het Noorden, Zuiden en Oosten omsingeld zijn en onder fel.artillerievuur zijn genomen. De Japansche strijdkrachten, die aan de Westkust van Malakka in Zuidelijke rich ting oprukken, hebben, na een omsingelen de beweging en het toebrengen van vernie tigende slagen aan di, vijandelijke gemoto riseerde troepen, stevige stellingen ten Noorden van Trolak betrokken. SUPERIORITEIT DER JAPANSCHE LUCHTMACHT. Sinds de oorlogsverklaring hebben de Japaiische troepen een volstrekte superiori teit in de lucht veroverd. De meeste Engel- schè vliegtuigen, waarvan er bij het begin van den oorlog 500 aanwezig waren, zijn neergeschoten of vernietigd. Ondanks het zenden van 50 vliegtuigen uit Australië, welke gevoegd zijn b\j de 500 vliegtuigen welke thans in Singapore zijn gestation- neerd, stelt de Britsche leiding alle po gingen in het werk om deze vliegtuigen te verbergen, opdat zij niet neergeschoten of vernietigd zullen worden. Japansche legervliegtuigen hebben Don derdagmiddag een aanval gedaan op de haven van Moelmein in Burma aan de Golf van Martaban. Daarbij hebben zij eer. groot schip en vier schepen van middelbare grootte getroffen. Tevens werd het station en de havenwerken gebombardeerd. DE STRIJD OP DE PHHJPPIJNEN. De correspondent van de „Yomioeri Sjimboen" schrijft aangaande den oor logstoestand op de Philippijnen, dat den Amerikanen na den algemeenen Japan schen aanval op het schiereiland Batang elke mogelijkheid tot vluchten is afge sneden. De Amerikanen zouden geen ge legenheid méér hebben de in hun verde digingsstellingen opgeslagen levensmidde len, voldoende voor 2 tot 3 jaar, te ver nietigen. Zou het overschot van de 31ste divisie voornemens zijn per schip te vluchten, dan zouden eenheden van de Japansche vloot dit aan de Japansche blokkadelijn opvangen. Naar Domei meldt, is het grootste ge deelte van de vijandelijke luchtstrijd krachten op de Philipprjnen vernield. In tusschen vallen nog enkele vijandelijke vliegtuigen nu en dan Japansche trans port- of verkenningsvliegtuigen aan, hoe wel zij bij iederen aanval öf neerstorten öf op de vlucht slaan. Op het oogenblik zijn er nog verscheidene kleine vliegtui gen op hét schiereiland Bataan. Sedert het begin van den oorlog werden 165 vij andelijke vliegtuigen door de Japansche militaire vliegers neergeschoten, waar onder 16 Boeing vliegtuigen en 40 Curtiss toestellen. AMERIKA A N SCH VLIEGTUIGMOEDER SCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT. Het keizerlijke hoofdkwartier, af deeling marine meldt, dat het Amerikaansche vliegtuigmoederschip „Langley" ten Zuid westen van het eiland Johnston tot zin ken is gebracht. Het schip is Donderdag door een Ja pansche duikboot getorpedeerd. Het had een waterverplaatsing van 11.050 ton en een bemanning van 460 koppen. Het be zat. vier stukken geschut van 12.7 cm. en twee machinegeweren en kon 16 water vliegtuigen dragen. DE AMERUiAANSCHE VLOOT. Radio-Boston meldt, dat de Aziatische vloot der Ver. Staten enkele eenheden op Java heeft gestationneerd. JAPANSCHE SUCCESSEN IN CHINA. Het persbureau van het Japansche leger deelt mede, dat Japansche jagers boven Tsjangteja vier Chineesche vlieg tuigen neerschoten - en éér. beschadigd hebben. De Japanners keerden zonder eigen verliezen op hun basis terug. NEDER LA NDSCH-INDIB VERZOEKT AUSTRALIË VLIEGTUIGEN TE ZENDEN. De regeering van Nederlandsch-Indlë heeft: met het oog op de toenemende Ja pansche aanvallen. Australië verzocht vliegtuigen te zenden, die moeten mede werken bij het patrouilleeren langs de strategisch belangrijke sleutelposities. Men heeft verklaard, dat de Nederlansch- Indische luchtmacht niet in staat is de belangrijke punten van het eigen land te beschermen. GEBREK AAN VERTROUWEN VAN' NED.-INDIE IN ENGELAND. Volgens Turksche persberichten is het vertrouwen in de Engelsche bescherming niet alleen in Australië, maar ook in Ne- derlandsch-Indië tot het nulpunt gedaald. Australe heeft een speciaal militair ac- coord gesloten met Amerika en zich geheel toevertrouwd aan de Amerikaansche be scherming. Wavell heeft, nauwkeurig de wanhopige positie van Singapore kennende, zijn hoofd kwartier reeds definitief naar Batavia ver plaatst en hoopt dus vanuit de Neder- landsch-Indische bezittingen een derde ver dedigingslinie te kunnen oprichten tegen de Japanners, nadat de eerste verdedigings linie, Hongkong, reeds onder den voet was geloopen en de ineenstorting der twee de verdedigingslinie, Singapore, onvermij delijk lijkt. Deze ..beroemde" Britsche generaal staat thans voor het feit, dat voor hem even krenkend als deprimeerend moet zijn, dat de Ned.-Tndische luitenant-gouverneur ge neraal Van Mook, die zjjn zetel in Batavia heeft, op hetzelfde moment, waarop Wavell werd benoemd tot opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Oost-Azië, naar Australië is gegaan, naar Curtin, om met hem in plaats van met Wavell, de problemen van de verdediging van Nedèr- landsch-Indië te bespreken. Beiden zijn klaarblijkelijk .tot de opvatting gekomen, dat het te gevaarlijk is, wanneer men al leen bouwt op de hulp van Engeland, en zij hebben der.ialve besloten elkander zoo veel mogelijk, maar eerst zelf wederzijdsch hulp te verleenen en zich verder om hulp vragend tot Amerika te wenden. Dultschland strijdt voor Europa. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: In de centrale en Noordelijke zó ne van het Oostelijk front duren de verbitterde afweergevechten voort. Daarbij zijn gereedstaande vijande lijke strijdkrachten loor geconcen treerd artillerievuur vernietigd en talrijk? vijandelijke aanvallen afge slagen. Afdeeïingen gevechtsvlieg tuigen, jagers en stuka's onder steunden de afwee/gevechten van het leger. In Noord-Afrika hield het vijan delijke artillerievuur op de Duitsch- Italiainsche stellingen bij Solloem aan. In het gebied van Agedabia wederzijdsche verkenningsbedrijvig heid. Duitsche gevechtsvliegtuigen en stuka's bombardeerden Britsche autocolonnes. Bjj luchtgevechten hebben Duitsche jagers, zonder ver liezen te lijden, zes vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Overdag en des nachts zijn Brit sche vliegvelden op Malta met suc ces gebombardeerd. De democratie heeft afgedaan. De toekomst is aan het nationaal-soci- alisme. Geen woorden maar daden. Meldt U dus aan bij het vrfewilligers- legioen Nederland, Koninginnegracht 22 te 's-Gravenhage. HET ITALIAAN SCHE. Het Italiaansche legerbericht van Vrij dag luidt als volgt „Bij den aanval van stormbooten van de Italiaansche marine in de haven van Alex- andrië, waarvan reeds melding is ge maakt in het legerbericht van gisteren, is, naar uit later gedane constateeringen blijkt, behalve 'n slagschip van de Valiant- klasse, nog een tweede slagschip van de Barham-klasse beschadigd. InCyrenaica herhaalde activiteit der ar tillerie tegen onze stellingen in het gebied van Solloem. Italiaansche- en Duitsche vliegtuigen- hebben met succes tenten kampen gebombardeerd en met hun boord- wapéns op marsch zijnde afdeeïingen in de buurt van Agedabia aangevallen. In tal rijke luchtgevechten hebben Duitsche ja gers zes vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Een van onze verkenningsvliegtuigen dat boven Benghazi door vfef Hurricanes werd aangevallen, schoot twee Hurricanes neer en keerde met talrijke vjjandeljjke treffers op zijn basis terug. De verken.tingsofficier werd gedood en drie leden der bemanning werden gewond. Onze luchtdoelartillerie schoot een vijandelijken bommenwerper neer, die in de buurt van Solloem neer stortte. Een ander vljjiegtuig van het type Vickers-Wellington, dat door het welge richte afweervuur van een onzer torpe dobooten werd getroffen, stortte bij Tripo lis in zee. Ondanks het aanhoudende slech te weder in de Middellandsche Zee zette de luchtmacht haar aanvallen op het eiland Malta voort. TELEURSTELLING IN BATAVIA Over samenstelling van het opperbevel. Uit Batavia meldt het A.N.P. Ver scheidene bladen hebben reeds uiting ge geven aan hun teleurstelling, dat in het Engelsch-Amerikaansche opperbevel voor het gebied van den Zuidwestelijken Stillen Oceaan onder leiding van generaal Wa vell, geen der Nederlandsch-Indische be velhebbers is opgenomen. Ook de commentator van de N.I.R.O.M. is over dezen gang van zaken niet tevre den. Om deze bittere pil voor zijn hoor ders te vergulden, wfe'st deze radio com mentator echter op het feit, dat een land met de minste manschappen en het minste materiaal nooit in de algemeene leiding van de bondgenooten de belangrijkste rol kan spelen. Hij zegt ervan overtuigd te zyn, dat het opperbevel op Java gevestigd wordt (betgeen. zooals gemeld, inmiddels is geschied red. A.N.P.) en in dit geval kan men alle gevoelens van teleurstelling over het' niet vermelden van het aandeel van onze bevelhebbers in het opperbevel ter zijde stellen. Het bewijst, dat de D. niet slechts een belangrijke, maar de be langrijkste letter van het A.B.C.D.-front is. Tot zoover de commentator van de N.I.R.O.M. Officieele commentaar op de benoeming van generaal Wavell is niet beschikbaar. Men vraagt zich in Nederlandsch-Indië slechts af. welke rol onze eigen ervaren militaire leiders als generaal Terpoorten en vice-admiraal Helfèrich inhet veree- nigde opperbevel zu'i-u spelen. Hoewel de officieele commentaar nog niet is verschenen, geeft de beschouwing van de N.I.R.O.M. toch wel een indruk van de stemming in Indië. Deze stemming met betrekking tot de besluiten inzake .het opperbevel van de geallieerde strijdkrach ten in Oost-Azië is verre van goed, orn niet te zeggen verbitterd. Het feit. dat generaal Wavell zijn hoofdkwartier in Indië zal vestigen is ,?en schrale troost voor het passëeren van de Nederlandsch- Indische legerleiding. Zulks moet te meer treffen, omdat Nederlandsch-Indië de eenige partner van het ABCD-front is. die niet in de legerleiding is vertegen woordigd, terwijl dit gebied toch van. car- dinale beteekenis is in het geallieerde operatieplan. Daarbjj laten wij dan buiten beschou wing de overweging, dat de Nederlandsch- Indische strijdkrachten in de achterlig gende weken zeker niet de minst actieve rol hebben gespeeld in de operaties en dat zij zelfs voor de verdediging van Singa pore en Britsch-Borneo te hulp moesten snellen. Maar nu het er om gaat de ver antwoordelijkheid voor de verdediging van het Vérre Oosten /ast te leggen, nu be hoeft een man als generaal Terpoorten er niet aari te pas te komen. Hoewel redelij kerwijs verondersteld mag worden, dat hij beter dan wie ook op de hoogte is met de strategische moeilijkheden. Wat erger is de pas benoemde luite nant-gouverneur-generaal, dr. H. J. van Mook, heeft bij zijn aankomst in Australië verklaard, dat waar generaal Wavell kennelijk de hoop om Malakka te behou den, heeft opgegeven en de verdediging van Nederlandsch-Indië daardoor een uiterst dubieuze aangelegenheid is gewor den, de voorbereidingen zijn getroffen, om de industrieele installaties te vernietigen. Zoo ziet men, dat Nederlandsch-Indië de slagen mag opvangen voor de noodlottige defensie verzuimen van de geallieerde le gerleiding, waarvan het verlies van de Philippijnen en Malakka het meest waar schijnlijke resultaat zal zijn. Attlee heeft gepoogd daarvoor in het Britsche Lager huis een verklaring te geven, maar meer dan een poging is dat niet geweest. Zoo moet men zich in Nederlandsch- Indië een-situatie realiseeren, welke voor de toekomst van ons koloniaal bezit wei nig goeds voorspelt. Want niet alleen, dat de Nederlandsche koloniën nu geheel en al in het geallieerde vaarwater zijn ge raakt en dat ter wille van die geallieerde zaak de rijkdommen van Insulinde aan de vernietiging moeten worden prijsgegeven, een verlies bovendien van dit koloniaal bezit mag zeker niet denkbeeldig worden geacht. De strategische positie van Nederl.- Indië is er door de gebeurtenissen de laatste weken niet gunstiger op geworden en naarmate deze ontwikkeling voort schrijdt is er reden tot groote bezorgd heid. Inderdaad de positie van ons Insulinde is zorgelijk, zorgelijker dan ooit in onze geschiedenis. Daarom is het zoo teleur stellend, dat tot oordeelen bevoegde en met de strategische situatie zoo uitne mend vertrouwde mannen als generaal Ter poorten en vica-admiraa,l Helferich gepas seerd werden. Daarbjj kan na de in Lybië opgedane ervaringen de vraag gesteld worden, of generaal Wavell inderdaad de man is van een zoodanig formaat, dat men ,de toekomst van Nederlandsch-Indië met vertrouwen in zijn hand kan leggen. Waar het in Indië op aankomt is mate riaal. Niet op beloften van Amerikaansche vliegtuigzendingen en evenmin op goed bedoelde raadgevingen. Tot nog toe is het ook hier weer gebleven bij woorden, die niet opgewassen, bleken tegen de Japan sche daden." Neen, de regeling van het oppercom mando bij de geallieerden lijkt vooralsnog voor Nederlandsch-Indië weinig bemoedi gend. 2 Pantserwagens van het Duitsche Afrika-corps verzamelen zicb voor oen .aanval op de Britsche stellingen Orbii-HolUnd-P. K. Valtingojor WINTERHULP IN DUITSCHLAND. De vierde rfeksstraatcollecte van 20 en 21 December heeft voor het oorlogswinter hulpwerk als voorloopig resultaat 'n be drag opgeleverd van 19.7 millioen R.M., d. w.z. dat 't vergeleken met 't jaar tevoren gestegen is met rond 37 BELANGRIJKE SUCCESSEN DER FINNEN. Aan het Karelische front hebben de Fin- sche troepen in de afgeloopen dagen nieu we. belangrijke successen behaald, naar het D.N.B. van welingelichte zijde verneemt. Zoo hebben de troepen van een Finsche divisie infanterie bij een plaatselijken aan val in het gebied tusschen het Ladoga- en Onega-meer opnieuw terrein gewonnen. In hevige gevechten werden hierbjj dertig zwaar versterkte bolsjewistische veldkaze- matten vernietigd. In denzelfden sector ondernam de vijand twee tegenaanvallen, die echter door de Finnen met succes werden afgeslagen. De bolsjewisten verloren hierbij 400 dooden en verscheidene pantserwagens. In het kader van deze gevechten heb ben de Finsche troepen een bolsjewistische gevechtsgroep in een plaatsje ingesloten. De vijandelijke strijdkrachten, die hier blootgesteld zijn aan het samengebundelde vuur van de Finsche artillerie, staan voor hun vernietiging. Volgens het Finsche w°ermachtsbericht leed de vyand op de Landengte van Auntis wederom groote verliezen en liet 240 doo den op het slagveld achter. Een tank werd vernield. Alle pogingen van den vjjand om terrein te winnen werden afgeslagen. Op verscheidene plaatsen aan feet Qos-_ telijke front ondernamen de bolsjewisten aanvalspogingen die echter alle met bloe dige verliezen voor hen werder. afgesla gen. De verliezen der bolsjewisten aan ge sneuvelden bedroegen ruim 500 man. Bo vendien werd een aantal krijgsgevangenen gemaakt, terwijl velerlei infanteriewaperis buitgemaakt werden. DUITSCHE ARTILLERIE BESCHIET LENINGRAD. Den 8sten Januari heeft de Duitsche ar tillerie treffers geplaatst op fabrieken der zware industrie, op stations en andere voor den oorlog belangrijke installaties, in Le ningrad. De Indische pensioenen. Nu door de jongste gebeurtenissen in. Oost-Azië Nederlandsch-Indië weder in het brandpunt der belangstelling staat en terecht ongerustheid bestaat omtrent het lot van onze overzeesche gewesten, vragen, opnieuw vele der in 't moederland wonen de Oud-Tndischgasten zich af. hoe. 't op den duur zal loopen met de uitbetaling van hun rijkspensioenen. Het A.N.P. heeft te bevoegder plaatse eens zijn licht opge stoken en schrijft dienaangaande o.m. De pensioenfondsen voor landsdienaren beschikken over een kapitaal van rond 375 millioen gulden, welk bedrag in hoofd zaak in Nederland belegd is. Per jaar is thans in Nederland omstreeks 34 millioen gulden noodig voor uitbetaling van de eigen pensioenen en de uitkeeringen aan weduwen en weezen, welk bedrag voor een groot deel uit de rente en de bgdragen kan worden betaald. Daar het aantal ge pen sionneerden hier te lande, zoolang de ver binding met Indië is verbroken, geleidelijk kleiner wordt, vermindert het bedrag, dat jaarlijks voor de uitbetaling der pensioenen noodig is, in gelfeke mate. Uit het vorenstaande blijkt wel, dat het uitgesloten is dat gedurende den oorlog de pensioenen hier te lande niet meer zouden kunnen worden betaald. Omtrent de vraag hoe het na den oorlog met de uitbetaling der pensioenen moet gaan valt thans uiteraard nog niets met zekerheid te zeggen. Kostwinnersvergoeding voor verblijf in Ned. Arbeidsdienst. Naar aanleiding van de nog bij velen be staande onzekerheid nopens de vraag, of a tot welk bedrag voor het vrijwillig en verplicht verblijf in den Nederlandschen Arbeidsdienst kostwinnersvergoeding wordt toegekend, wordt hierbij het volgende me degedeeld. Met ingang van 1 Januari 1942 is een. nieuwe regeling tot stand gekomen, welke behelst, dat, indien het gezin, waartoe de vrijwilliger of dienstplichtige behoort, niet over voldoende middelen tot levensonder houd- beschikt, een kostwinnersvergoeding kan worden toegekend, op basis van de voor de werkverruiming geldende loonen. Alle kostwinnersvergoedingen, welke zijn toegekend t.a,v. vrijwilligers, die voor de zen datum reeds in den Nederlandschen Arbeidsdienst verbleven, worden aan de hand van het vorenstaande met ingang van genoemden datum herzien. Ook zal voor enkele gevallen, waarop reeds afwijzend Distributie van eieren. EEN El VOOR PERSONEN T/M 20 JAAR. De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en vlsscherjj maakt bekend, dat in het tijdvak van Maandag 19 Januari a.s. tot en met Zaterdag 7 Februari a.s. voor perso nen In den leeftyd tot en met 20 jaar één ei zal worden beschikbaar gesteld. In genoemd tijdvak zullen de met 04d, 04c en 04b gemerkte bonnen van de bon kaart reserve elk recht geven op het koo- pen van één ei. De genoemde bonnen zullen bij den le verancier moeten worden ingeleverd in de periode van Maandag 12 Januari tot en met Zaterdag 1 .nuari a.s. De leveran cier is verplicht om, op verzoek van den- gene, die bonnen heeft afgegeven, hier voor- een ontvangstbewijs te verstrekken. De aflevering van de eieren zal eerst mo gen geschieden met ingang van Maandag 19 Januari a.s. Zulks zal evenwel in ver band met vervoersmoeiljjkheden niet in alle gemeenten reeds op 19 Januari a.s. mogelijk zijn. In verband daarmede is be paald, dat de bonnen geldig blijven tot en met Zatexdag 7 Februari a.s. Verzekeringspremie Ziekenfondsbesluit. De voorlichtingsdienst van het departe ment van sociale zaken meldt: De verzekeringspremie ingevolge artikel 9 van het ziekenfondsbesluit is voor het jaar 1942 wederom vastgesteld op 4 waarvan 2 moet worden opgebracht door den werkgever en 2 door den werknemer. dat degenen, die ingevolge het ziekenfond- De meening blfekt te hebben post gevat, dat degenen, die ingevolge het ziekenfond- senbesluit verplicht verzekerd zijn en van wier loon mitsdien 2 premie door den werkgever wordt ingehouden, reeds aan het feit dezer premie-in houding aanspraak kun nen ontleenen op het ontvangen van ge neeskundige hulp. Dit berust op een mis verstand. Ieder verzekerde is gehouden zich aan te melden bij een algemeen zie kenfonds, dat zijn werkzaamheid uitstrekt over de woonplaats van den belanghebben de. Eerst dan kan de verzekerde aan spraak maken op de verstrekkingen van wege het ziekenfonds zijner keuze. Keuring voor Waffen S.S. en Ned. Legioen. VAN 20 JANUARI TOT 27 JANUARI 1942. Het wervingsbureau der Waffen-SS Er- gaenzungsstelle Nordwest te 's-Gravenha ge, Stadhouderslaan 132, deelt mede, dat keuring voor de SS Standarte „Westland" en het Vrijwilligers Legioen Nederland in de onderstaande plaatsen zal worden ge houden. Mannelijke personen van 17 tot 40 jaar, minstens 1.65 m. lang kunnen worden aan genomen. Voor de familieleden van kost winners wordt zorggedragen. Kostelooze reisbiljetten voor de reis van de woonplaats naar de plaats van keuring kunnen bij de Ergaenzungsstelle Nordwest, Stadhouderslaan 132, 's-Gravenhage, wor den aangevraagd. Kosten van de terugreis worden ter plaatse van de keuring uitgereikt, onge acht of de gekeurde wordt aangenomen of wordt afgekeurd. 20.1.42 10.00 uur Tilburg, Werkliedenver- eeniging, Tuinstraat 68. 22.1.42 10.00 uur Maastricht, Hotel Momus, Vrijthof. 16.00 uur Eindhoven. Huis Maria, Kruisstraat. 23;1.42 11.00 uur Arnhem, Deutsches Haus. 16.00 uur Hengelo, Deutsches Haus. 24.1.42 11.00 uur Groningen, Concerthuis, Poelestraat. 16.00 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat 25.1.42 10.00 uur Amsterdam, Deutsches Haus. 15.00 uur Utrecht, Deutsches Haus. 26.1.42 10.00 uur Rotterdam, Deutsches Haus. 27.1.4210.00 uur Den Haag, Wehrmachts- heim. werd beschikt, alsnog vergoeding kunnen worden toegekend. Er behoeft geen aan vrage om herziening te worden ingediend, aangezien deze door de betreffende instan tie automatisch zal plaats vinden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1