PROVINCIALE ZEEUWSCHE GOUDAKT MAANDAG 5 JANUARI 1942 De Britsche troepen zich op Malakka trekken terug. De legerberichten van gisteren, ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 15 regels 0.55'. Iedere regel meer 11 ct. (max 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van dé Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 3 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tea VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825. Administratie teléfoon 139 GOES: Red. en Adminigtr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLAND SCHE DAG f «1JHÜI De Londensche times meldt over den strijd op Malakka uit Singapore, dat de Japanners met een snelheid van 15 tot 25 kilometer per dag oprukken. Dé Engel- sche correspondent schrijft, dat htj een heelen ochtend lang Japansche vliegers heeft waargenomen, toen deze Engelsche autocolonnes achter' de linies bij Perak bombardeerden en met mitrailleurs bescho ten. Britsche vliegtuigen waren, naar de correspondent verder meldt, boven het gebied, waar de gevechten te land aan den gang waren, in het geheel niet te zien. Een door den Engelschen nieuwsdienst ver spreid officieel bericht uit Singapore meldt, dat de Engelsche troepen zich in den loop van den nacht van Zaterdag op Zondag verder Zuidwaarts hebben teruggetrokken. Japansche pantserwagens achtervolgen hen. Domei meldt, dat de Japansche strijd krachten, die op 1 Januari des ochtends een hevig offensief geopend hebben op Malakka aan de overzijde van de rivier de Perak, op den avond van 2 Januari een belangrijke sleutelpositie in centraal Ma lakka hebben ingenomen, nadat zij in de voorafgegane gevechten aan de achtste Anzac divisie (Australisch-Nieuwzeeland- sche legercorps) zware verliezen hadden berokkend. Bij de vermelde gevechten, waardoor de Japansche troepen ondanks intensief vijandelijk artillerievuur de rivier hebben weten over te steken, werd het grootste deei der Australische divisie in de pan gehakt. Ondanks de vernieling van ruim een dozijn ruggen 'door den wijken den vyand, trokken de Japanners den stroom over en wierpen zich met volle kracht op de Britschestrijdkrachten. De Japanners trekken thans op naar een an der belangrijk punt der Britsche verdedi ging aan de Westkust, vanwaar Singapore dan nog slechts op geringe afstand ligt. De gevechtswaarde van de Britsche {roepen is door het verlies van de achtste Anzac- divisie sterk achteruitgegaan. Inmiddels wordt thans gemeld, dat Ja pansche legervliegtuigen bij een aanval op het Britsche vliegveld van Moulmein in. Birma een gevechtsvliegtuig brandend heb ben neergeschoten en 3 andere machines op den beganen grond hebben vernield. DE TOESTAND IN SINGAPORE. De radio van Singapore heeft gemeld pen heeft naar Tokio Nitsji Nitsji uit Ma lakka meldt, te Singapore groote ver bijstering gewekt. De ravitailleering van de stad Singapore met levensmiddelen wordt moeilijk. Ondanks de Engelsche te genmaatregelen stijgen de prijzen voor rijst verder, daar de bevolking zich niet be kommert om de prijsbepalingen. Het ver trouwen der inwoners in het Engelsche be stuur neemt af. De stemming in Singapore is onbehagelijk. De radio van iSngapore heeft gemeld, dat de bewoners van Singapore den vier den nacht achter elkaar in de schuilgele- genheden hebben doorgebracht. De Japan- sche vliegtuigen hebben Vrijdagnacht Sin gapore viermaal aangevallen. Geen enkel Japansch toestel werd daarbij neergescho- ten.Ook in den nacht van Zaterdag op Zondag is Singapore door Japansche bom menwerpers aangevallen. NA DEN VAL VAN MANILLA. Na den terugtocht der Amerikaansche strijdkrachten uit Manilla hebben deze zich geheel- begeven naar het schiereiland Ba- langa vólgens berichten van het front op de Philippijnen. Tevens probeeren andere strijdkrachten onder bescherming van de duisternis, dit schiereiland over te steken naar het Fort Corregidor. De voornaam ste aanvallen van de Japansche luchtmacht zijn derhalve in de eerste plaatg gericht pp de havenstad Balanga en op Mariveles en Corregidor. Daar zijn tal van militaire installaties verwoest en zware schade aan gericht. Verscheidene formaties der luchtmacht van het Japansche leger hebben voortdu rend aanvallen gedaan op colonnes vijan delijke vrachtauto's, die langs de Westkust van het schiereiland Balanga trachtten te ontkomen naar het Zuiden. Hierbij, werd een groot aantal vrachtauto's vernietigd. Tegen het eiland Fort Corregidor aan den ingang van de baai van Manilla tre den vooral marine stuka's op, wier taak be staat in vernietiging van artillerie-stellin gen luchtafweer en andere .belangrijke in stallaties. Andere Japansche formaties zijn doende landingen van Balanga uit op Corregidor te beletten. Verwacht moet worden, dat op Balanga nog meer gevechten zullen worden gele verd, daar vooral de havensteden Balanga en Mariveles benevens andere plaatsen aldaar krachtig zijn versterkt. Wellicht zal de tegenstand verigens door de Japanners te spoediger worden gebroken, daar zij ook in dézen sector de bijna onbeperkte heer schappij in de luchtybefcitten. Volgens te Tokio "ontvangen berichten beschikken de Amerikanen op de Philippy- nen nog slechts over 5 vliegtuigen, die zich tot dusverre aan den strijd hebben onttrokken. Eenige toestellen zouden zijn ontkomen naar Australië en Nederlandsch- Indië. DE AMERIKAANSCHE VERLIEZEN. De vlootafdeeling van het% keizerlijke hoofdkwartier heeft in een overzicht van de Japansche vlootoperaties in de wateren van de Philippijnen tot den 4en Januari bekend gemaakt, dat de Japansche marine in totaal 360 vijandelijke vliegtuigen heeft neergeschoten of op den beganen grond vernield. In luchtgevechten werden 103 vliegtuigen neergeschoten, terwijl 257 toe stellen op den beganen grond vernield wer den. In hetzelfde tijdvak heeft de Japan sche marine vier torpedojagers, 7 duikboo- ten en 5 andere schepen tot zinken ge bracht en 'bovendien twee hulpkruisers en 30 andere vaartuigen beschadigd, terwijl een torpedojager, twee kleine patrouille- schepen en vier andere vaartuigen ten deele beschadigd werden. Eén séhip werd buitgemaakt. JAPANNERS VEROVEREN TSJANGTSJA. De woordvoerder van het Japansche leger heeft medegedeeld, dat Tsjangtsja, de hoofdstad der provincie Hoenan, zich reeds op 1 Januari des avonds volkomen in het bezit heeft bevonden van de Japansche troepen. In de derde oorlogszone ten Zuiden van de Yangtze werden de 40ste, 144ste, 147ste en 148ste divisie van Tsjoengking ver slagen. In het Noorden van China werden Chineesche troepenconcentraties verstrooid. JAPANSCHE AANVAL OP NIEUYV-GUINEA De japanners zouden gisteren eén vlieg veld óp Noord-Nieuw-Guinea hebben aan gevallen, naar de Engelsche berichtendienst meldt. Volgens dezelfde bron zijn van West- Borneo nieuwe Japansche landingen ge meld. AMERIKA4NSCH VRACHTSCHIP IN DEN GROND GEBOORD. Een Japansche bommenwerper heeft, naar uit Saigon gemeld wordt, een Ameriï kaansche vrachtschip op de Zuidzee .in den grond geboord. Duitsche luchtaanvallen aan het Oostelijk front. In den centralen sector van het Oostelijke front hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen op 3 Januari bolsjewistische- stellingen, pantserwagens en colonnes met groot slic- ces aangevallen, zoo meldt het D.N.p. Op een plaats werden 40 automobielen vernie tigd, op een andere plaats viel een ander groot aantal pantserwagens ten offer aan de Duitsche bommen. Verscheidene spoor lijnen werden gestagneerd. In den Zuide lijken sector van het Oostelijke front be stookte de luchtmacht de havenwerken van Feodosia op de Krim en de daar gelande Sovjet-troepen. Talryke opslagplaatsen van materiaal kregen bomtreffers, waarbij groote ontploffingen en branden ontston den. Een transportschip werd tot zinken gebracht. Een transportschip van 5 tot 6000 brt. alsmede een drijvende kraan wer- den beschadigd. Op een vliegveld werden vier vijandelijke machines vernield en ver scheidene anderen beschadigd- In het Finsche legerbericht van 4 Januari wordt o.a. gezegd In den Zuidelijken sec tor van het Oostelijk front ondernam de vijand Zaterdag verscheidene aanvallen, die alle werden afgeslagen, waarbij de "vijand zware verliezen leed. Het aantal gesneu velde bolsjewieken bedroeg ruim 600. Vier vijandelijke pantserwagens werden vernield. Het aantal gesneuvelde en gewonde Finnen is slechts gering. KINDERZEGELS LANGER VERKRIJGBAAR. Op verzoek van de centrale propaganda- commissie voor wëldadigheidszegels is de termijn van verkrijgbaarstelling der zegels voor het kind verlengd tot en met Dins dag 20 Januari e.k. De verlenging houdt o.m. verband met de vraag naar deze zegels, Duitschland strijdt voor Europa, Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde Zondag mede „In de Zuidelijke zóne van het Oostelijke front bleef de gevechts actie bij strenge Vorst beperkt tot plaatselijke verkenning en storings- vuur der artillerie. In de centrale en de Noordelijke zóne zette de vijand zijn aanvallen voort. Zij werden in zware gevechten, deels bij tegenaan vallen, afgeslagen. Plaatsen, waar de vijand was binnengedrongen, wer den gegrendeld. De luchtmacht heeft overdag en des nachts havenwerken, schepen en het vliegveld van Feodosia aangeval len. Verscheidene vliegtuigen wer den op den grond vernield of bescha digd. In de haven zonk een klein koopvaardijschip, dat door bommen was getroffen. Een grootere koop vaarder en een drijvende bok wer den ernstig beschadigd. Andere aanvallen, welker zwaartepunt in het gebied om Moskou lag, waren gericht" op marcheerende en rijdende colonnes, gereedstaande pantserwa gens, garnizoensplaatsen, spoorwe gen en vliegvelden der bolsjewisten- De vyarid leed daarbij aanzienlijke verliezen aan menschen en mate riaal. In het hooge Noorden werd de Moermanlijn op verscheidene plaat sen door bommen vernield. In Noord-Afrika levendige ver kenningsbedrijvigheid aan weers-, kanten. In het gebied van Agedabia mislukten eenige Britsche aanval len. Tenten en barakkenkampen en colonnes voertuigen der Engelschen* werden met succes bestookt met bommen en schietwapens. Geslaagde luchtaanvallen werden voorts gedaan /op Tobroe.k. Op een vliegveld bij Benghazi konden talrijke bomtref fers worden geplaatst tusschen ge parkeerde vliegtuigen. Voor Ben ghazi werd een vijandelijke torpedo jager door bommen zwaar bescha digd. De dag en nacht voortgezette aan vallen van sterke afdeelingeqTDuit- sche gevechtsvliegtuigen en jagers hebben groote verwoestingen aange richt op de Engelsche vliegvelden op Malta. Bomtreffers op vliegloodsen en tusschen geparkeerde vliegtuigen veroorzaakten hevige branden en ontploffingen. Van 27 December 1941 tot 2 Ja nuari 1942 verloor de Sovjetlucht macht 98 vliegtuigen, waarvan 72 erden neergeschoten in luchtge vechten en 13 door luchtdoelgeschut, De rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 12 Duitsche vlieg tuigen verloren. De Britsche marine heeft ook in December zware verliezen geleden. Duitsche strijdkrachten ter zee en in de lucht brachten tot zinken 3 krui- jers, één vliegkampschïp, 3 torpedo- bootjagers, 3 motor^orpedobooten, één kanonneerboot en ^één duikboot. Bovendien werden ten deele zwaar beschadigd 6 kruisers, 5 torpedo- bootjagers, 4 motortorpedobooteh, 1 mijnlegger, 2 bewakingsvaartuigen in 2 duikbooten. In den strijdtegen de Britsche c-vitailleeringsscheepvaart zijn in December 1941 74 vijandelijke koop vaardijschepen met een gezamenlij- ken inhoud van 257.000 ton tot zin ken gebracht, waarvan -23' schepen met een gezamenlijken inhoud van 115.700 ton door de duikbootvloot". HET ITALIAAN SCHE. Het 581ste communiqué van het Itali- aansche hoofdkwartier op Zondag luidt „Aan het front van Agedabia hebben wij plaatselijk, aanvallen afgeslagen en detachementen pantserwagens van den vijand verstrooid. Bij Solloem en Halfaja wordt gevochten. Afdeelir.gen Italiaansche en Duitsche vliegtuigen hebben talrijke aanvallen op de vijandelrike achterhoede gedaan en batterijen en havenwerken in Tobroek op doeltreffende wijze gebombar deerd. De vijand verloor vier vliegtuigen, waarvan twee door het afweergeschut werden vernield. In het Oostelijke deel der Middelland- sche Zee heeft een Italiaansch verken ningsvliegtuig den strijd aanvaard met drie vijandelijke jagers. Het schoot één toestel neer en slaagde er in zich te be vrijden. De vijand heeft zonder resultaat een luchtaanval op Tripolis gedaan. Op 'n dorp in Libye werden eenige bommen geworpen, waardoor twee slachtoffers te betreuren zijn. De Italiaansch-Eiuitsche luchtmacht heeft haar operaties tegen militaire in stallaties en vliegvelden op Malta" in ver sterkte mate voortgezet Eenige vliegtui gen werden op den grond vernield. Men nam talrijke ontploffingen waar een mu nitie-opslagplaats, rechtstreeks getroffen, vloog in de lucht". De Duitsche inzameling voor het Oostelijk front. Het D.N.B. meldt uit Berlin Volgens de eerste voorloopige telling van Zaterdagmid dag heeft de inzameling van bont-, wollen en winterkleeding voor het front een be slist overweldigend resultaat gehad. Tot op dit moment zyn niet minder dan 32.144.201 stuks van allerhande slag afgestaan. Onder deze voorwerpen bevinden zich o.a. 1.511.079 bontmantels, bontvesten en an dere bontartikelen. Tot dusver zijn reeds 1260 wagons met warme wollen kleeding naar het Oosten afgezonden of naar de her stelinrichtingen gebracht. In tal van steden van eenigen omvang kregen de troepenformaties, die naar het Oostelijk front vertrokken op het station wintèruitrustingsstukken uit de opbrengst van de inzamelingen. Het Duitsche volk heeft aan den oproep van den Führer om zijn soldaten in de koude woestenijen van het Oosten door schenkingen van winter- artikelen te helpen, gevolg gegeven met een geestdrift, die nauwelijks te overtref fen valt. Zondag was op de inzamelings- bureaux het gedrang zoo groot, dat vele duizenden niet meer geholpen konden wor den, zoodat de inzameling verlengd moest ■worden. a Behalve de bontartikelen zijn nog inge leverd 1.274.353 hemden, 1.208.660 onder broeken, 3.058.601 borstrokken, pullovers en wollen vesten, 3.714.630 sjaals, 1.092.388 lendengordels, 5.026.583 paar kousen en sokken^ 376.229 paar ski's, 1.779.940 hoofd beschermers, 2.219.171 paar handschoenen, 3.963.730 paar polsmoffen, 1.324.068 oor beschermers, 2.678.169 kleedingstukken van allerhande slag en een geweldige hoeveel heid van andere passende wollen en bont- artikelen. Voorts zyn tal van kostbare her melijnen en persianer mantels geofferd voor de verpleegsters in het Oosten. Van de bijdragen zijn er enkele bijzonder interessant wegens hun waarde als herin nering. Zoo heeft majoor Frans Immelman de vliegerbontjas ten geschenke gegeven, die behoord heeft aan zijn broer Max, den beroemden jachtvlieger, die in den wereld-, oorlog is gesneuveld. De familieleden van wylen president Hindenburg hebben de bontmof afgestaan, die de veldmaarschalk vroeger op jacht gebruikte. Op Nieuwjaarsdag ontving do Rijkscommissaris, dr. Soyss Inquart, een aantal hooggeplaatste'autorit«it«n van weermacht en partij, die hem bij de jaarwisseling hun gelukwenschen kwamen aanbieden. De Rijkscommissaris dankt gen. komm. Sehmldt voor de aangeboden gelukwenschen Stapf-Mol MUSSERT BIJ HET NEDERLANDSCHE LEGIOEN. Het Nederlandsche legioen, dat over en kele weken aan het Oostelijk, front in den strijd zal worden gebracht heeft den oude jaarsavond op zeer bijzondere wijze ge vierd in het oefenkamp in Oost-Pruisen. De leider der N.S.B., Mussert, was zelf ge komen om met de soldaten van het le gioen, die voor het grootste deel lid zijn van zyn beweging, afscheid te nemen van 't oude jaar. In zijn gezelschap bevonden zich de heeren Van Geelkerken, Rost van Tonningen, Müller Lehning, Feldmeier, voorman der Nederlandsche S.S., Van 't Hoff, óhef van den staf der W.A. en plaatsvervangend commandant der W.A, jhr. De Block van Scheltinga en Max Blok zijl, hoofden van afdeelingen van het hoofdkwartier der N.S.B. In het kamp sloot zich hierbij aan de commandant der W.A., Zondervan, die als Untersturmfüh- rer' het legioen aan het front zal begelei den en den winterveldtocht zal meemaken» alsmede Van den Hou^ van den staf der W.A. die bij het legioen is ingelyfd. Ir. Mussert werd in het kamp verwel komd door den commandant van het le gioen, S.S. Oberfiihrer Reich, waarna hij met den S.S.-brigadeführer Knoblauch en den S.S. gruppenführer Rauter een eere- compagnie inspecteerde. In den loop van Woensdag bezocht ir. Mussert met zijn Nederlandsche gezel schap den Reichsflihrer S.S., H. Himmler, in zijn hoofdkwartier, waar hij na lang durige beraadslagingen nog het middag maal gebruikte. Des avonds vierde ir. Mussert den Oudejaarsavond bij de troe pen, waarbij het middernachtelijk uur werd ingeluid door zijn redevoering tot de sol- dd^en en officieren. De manschappen had den rijkelijk geschenken gekregen, die uit Nederland waren meegebracht. Op den eersten Januari werden vele sol- datenvertrekken door Mussert bezichtigd," waarna hij zijn toespraak richtte tot het geheele legioen, waarvan meer dan 3000 soldaten waren aangetreden. De indruk van het bezoe^c was zeer groot en voor de troep zelf onvergetelijk. Mussert is weer naar Berly'n vertrokken, waar hij Zaterdagavond voor 'n vergade ring van 2000 Nederlanders het woord voerde. Gemeenschappelijke verklaring der anti-spllmogendheden. Het Witte Huis heeft bekend gemaakt, zoo meldt de Engelsche berichtendienst uit Washington, dat de Ver. Staten, de Sovjet- Unie, Groot Brittanmë, het nog onder in vloed van Tsjang Kai sjek staande deel van China, de Nederlandsche emigranten- regeering en nog andere tegen de spil gerichte naties een gemeenschappelijke ver klaring, hebben onderteekend, waarbij %zij zich verbinden tot „volledig gebruik van alle hulpmiddelen tegen de spil en tot het niet sluiten van een afzonde 'lrjke vrede". Volgens New-York Post is men het er op de geallieerde conferentie te Washing ton over eens geworden, dat het noodzake lijk is eerst een zeer sterk Amerikaansch leger te vormen, dat op de drie continen ten moet strijden. In dit verband merkt het blad op, dat de geallieerden een langen, moeilijken oorlog met veel tegenslagen te wachten hebben en dat de zwaarste offers aan menschenlevens, arbeid, geld, materi aal en gerief nog gebracht moeten worden. GENERAAL WAVELL OPPERSTE BEVELHEBBER. Roosevelt en Churchill hebben mede gedeeld, naar Reuter in éen extrabericht- uit Washington meldt, dat generaal Wavell benoemd is tot oppersten bevelhebber van het vereenigde commandodistrict in het Zuidwestelijke deel van den Stillen Oceaan. Het opperbevel over alle marinestrijdkrach ten in dit gebied zal worden gevoerd dooi den opperbevelhebber van het Aziatische eskader der Ver. Staten, admiraal Hart, Tot chef van den generalen staf van Wavell is benoemd generaal Pownwall, terwijl generaal-majoor Brett benoemd is tot plaatsvervangcnden oppersten bevel hebber. Generaal Tsjang Kai sjek krijgt het opperbevel over alle land- en lucht strijdkrachten van de geallieerden, die op het Chineesche oorlogstooneel opereeren. De nieuwe boter- en vetbonnen. De secretarisrgeneraal van het departe ment van landbouw en visschery maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van Dins dag 6 Januari a.s. tot en m§t Woensdag 14 Januari 1942 de met „02" genummerde bonnen van de boter- zoowel als van de vet- kaart elk recht geven op het koopen van 125 gram boter. Per twee bonnen van de vetkaart zal de gebruikelijke reductie van 22% per 250 gram boter worden verleend. Distributie van vermicelli en maïzena. Van bevoegde zijde wordt er voor zoo ver noodig nogmaals de aandacht op ge vestigd, dat het publiek er by het koopen met de voor maïzena e.d. en vermicelli e.d. bestemde bonnen genoegen medé dient te nemen voor een gedeelte maizena e.d. en voor éen gedeelte vermicelli e.d. te ontvah- De winkeliers zijn, daar zij op de bij hen ingeléverde bonnen voor vijftig procent toewijzingen voor maizena en voor vijftig procent toewijzingen voor vermicelli ont vangen, niet steeds in staat de door de klanten gewenschte hoeveelheden maizena of vermicelli ten volle te leveren. Ambtsaanvaarding door Ir. M. L. J. van der Vegte. Vrijdagmiddag had .in het gebouw van het gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T. te Den Haag- de plechtige ambts aanvaarding plaats door den nieuw be noemden directeur-generaal der P.T.T., ir. Van der Vegte. waarbij verschillende spre kers het woord voerden. Talrijke ambtena ren, zoowel uit het P.T.T. bedrijf als van andere departementen en instellingen had den van hun belangstelling blijk gegeven. Nadat door een van de aanwezigen een portret van den leider der N.S.B. was aan geboden, dankte ir. Van der Vegtè in eenige welgekozen woorden voor de hem betoonde hulde. Hij sprak daarbij het ver trouwen uit in den steun van alle. natio- naal-socialisten in het P.T.T.-bedrijf en zegde zoowel nationaal-socialist als an dersdenkende steeds zijn volledige mede werking toe. Bescherming inzameling wlntergoederen ten behoeve van het front. In het Zaterdag verschenen verordenin genblad is opgenomen de verordening van den Führer van'23 December 1941 ter be scherming van de inzameling van winter- goederen ten behoeve van het front. Deze verordening luidt als volgt De inzameling van wintergoederen ten behoeve van het front is een offer van het Duitsche volk voor zijn soldaten. Derhalve bepaal ik Hg, die zich aan ingezamelde goederen of aan goederen, welke door dengene, die gerechtigd is er over te beschikken voor de inzameling bestemd zijn, verrijkt of zooda nige goederen anderszins aan hun bestem ming onttrekt, wordt met den dood ge straft. Deze verordening treedt in werking met haar afkondiging door de radio. Zij geldt in het Grootduitsche rijk, in het gouverne ment-generaal en in de door de Duitsche troepen bezette gebieden". Ter uitvoering van bovenstaande, veror dening heeft de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied een verorde ning uitgevaardigd waarin o.m. wordt be paald dat eveneens wordt 'gestraft hij, die zich aan wintergoederen verrijkt welke bui ten de inzameling van het Duitsche volk om zijn bijeengebracht, of door dengene, die gerechtigd is erover te beschikken, zijn ge- reedgesteld om ten behoeve van het front te worden gebruikt, dan wel zoodanige goe deren op andere wijze aan hun bestemming onttrekt:. De hierby strafbaar gestelde handelingen ztjn strafbare feiten in den zin van artikel 2 der verordening no. 52/1940 betreffende Duitsche rechterlijke macht voor strafza ken, zooals deze is gewyzigd bij de veror dening no. 123/1941.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1