PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT MAANDAG 29 DEC. 1941 De sociale commissie Zeeland. Hongkong in handen der Japanners. ABONNEMENTSPRIJS 29 ct. pér week of ƒ.3.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 16 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct.' (max. 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA-S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 80S HoofdredacteurJ, C. Visser, Vllssingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoertijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. .2863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 35 BRESKENS: Dorpsstraat 85, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" De installatie van de Sociale Commissie Zeeland aan den vooravond van den Kerst- 'dag was een gebeurtenis van een zooda nig formaat, dat zij waard is, er speciaal de aandacht op te vestigen. In deze com missie toch zullen de krachten, die in dit gewest op sociaal en cliaritatief gebied werkzaam zijn hun samenbundeling vin den. In beginsel althans is dit doel bereikt en uit de uitbreiding, welke aan de com missie zal worden gegeven, moet blijken, in hoeverre dit doel kan worden bereikt. Deze uitbreiding zal inderdaad noodig zijn, wil hier werkelijk sprake zijn van in alle opzichten vruchtdragend werk en wil de arbeid dezer commissie niet in het zand verloopen. Het moet helaas geconstateerd worden: dit gevaar is niet denkbeeldig. In de achter pnsv liggende anderhalf jaar zijn ervaringen opgedaan, welke voor de toe komst niet bemoedigend zijn. Er heeft zich ook in onze provincie speciaal op het ter rein der sociale voorzieningen een ontstel lend negativisme geopenbaard, dat zijn oorsprong vindt in een onberedeneerd en vaak volkomen ongemQtiveerd vooroordeel. Negativisme is van velen een levenshou ding geworden voorwaar een armzalig geestelijk bezit!Want dit bezit ontbeert ieder fundament en wie enkel en alleen uit de negatie moet leven zal tenslotte, wan neer de toestanden zich herstellen, zijn ho rizon verduisterd vinden.' Voor het welzijn van ons volk is het dringend gewenscht, dat men zijn nuchter heid en zijn zin voor de werkelijkheid her vindt. Het gaat er niet om, en laten wij de dingen maar weer eens' bij den naam noemen dat wij met zijn allen door de zen bezettingstijd heensukkelen, om daar na het leventje van vroeger voort te zet ten. Deze tijd zal ons niet onbewogen la ten, wij Zullen ons hebben in te stellen op gewijzigde levensvormen en - -verhou dingen. Het economisch en sociaal ontwik kelingsproces is maar niet voor een oogen- blik onderbroken, neën, in de revolutie, die Europa op zijn grondvesten doet schud den en het welhaast schijnt te -.verteren, worden de nieuwe vormen geboren, waar naar het maatschappelijk bestel van na den, oorlog zich zal richten. Dat is de voor een ieder duidelijk verstaanbare taal van dezen tijd. Het ordeningsproces, waarvan wij voor den oorlog ten onzent de eerste schuch tere pogingen medemaakten, schrijdt thans op velerlei gebied in sneller tempo voort. Ook op het breede erf der sociale voor ziening. De instelling van de sociale com missie Zeeland is daarvan een symptoom. Weer moet de vraag rijzen: hoe zal zij wor den ontvangen? De commissaris der pro vincie heeft in zijn rede, waarmede hij de commissie installeerde een ontstellend beeld opgehangen van de geestesverwor- ding, waaraan' velen ten prooi schijnen te zijn gevallen. Daarom is er reden, om nu de sociale commissie Zeeland, in een nieuwe poging om de krachten op sociaal en charitatief terrein samen te bundelen, haar werk zaamheden heeft aangevangen, de vraag te stellen; hoe zal Zeeland daarop reageeren? Het antwoord, moge kort zijn. In het uiten van den wensch, dat Zeeland een po sitief antwoord geve, zij de overweging, dat het uiteindelijk niet gaat om een organisa tie en ook niet om de formuleering van een doelstelling. Het gaat er om, dat het sociale werk in Zeeland voortgang vinde. Want door zijn steun aan een commissie als deze te onthouden, wordt niet deze commissie getroffen, maar wel zij, aan wie het werk der commissie ten goede beoogt te komen. Er valt op sociaal-charitatief terrein in Zeeland nog Yeec veel te doen. Dat werk mag niet ongedaan big ven! Naar wat wij thans op dit gebied zullen doen, ieder naar de mate zijner krachten, zullen wij na den oorlog beoordeeld worden. De sociaal achtergestelden mogen nimmer het slachtoffer worden van een negativis me, dat gekoesterd wordt enkel om der wille van het negativisme. Dit werk gaat door, dat zijn wg aan ons zelf, aan onze traditie verplicht en daarbg zullen zij, die geroepen zijn tot de vervulling van deze Zeeuwsche opdracht zeker den weg weten te vinden tot de harten der Zeeuwen. Nog is het tijd, om de beschuldiging van de toekomst te weerleggen. Benoeming van burgemeesters. Het rijkscommissariaat maakt bekend De commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft op grond van art 3 der verordening no. 108/40 (vierde verorde ning over bijzondere bestuursrechtelijke maatregelen) en in aansluiting op art. 4 ai. 1 verordening no. 3/40 over de uitoefe ning der regeeringsbevoegdheden in Neder land, tot burgmeesters benoemd Willem Henkes, candidaat-notaris te Wassenaar tot burgemeester van Amsten- rade, H. H. Kousen, gemeente-ambtenaar te. Kerkerade, tot burgemeester van Wit- tem; G. J. P. Schmalbach te Vaals tot burgemeester van Beek en J. H. J. Joff- man te Valkenburg tot burgemeester van Nieuwenhagen. Tevens heeft dè commissaris-generaal voor bestuur en justitie den burgemeester van Roermond, mr. P. J. Reijmer, belast met de voorloopige waarneming der za ken van den burgemeester te Maasniel en den burgemeester P. H. J. Spiertz te Thorn met de voorloopige waarneming dér zaken van den burgemeester te Wessem. NOORSCH SCHIP GETORPEDEERD. Een- Noorsch schip in Engelschen dienst, onderweg naar de Middellandsche Zee, is getorpedeerd door duikbooten van de as, naar Stefani uit Tetoean meldt. Er zijn 48 overlevenden. De Amerikanen houden rekening met spoedlgen val der Philippijnen. De laatste vijf dagen hebben zich geken merkt door een groote activiteit op ver schillende punten. Uit de hiervolgende sa menvatting der voornaamste gebeurtenis sen valt allereerst het belangrijke feit te vermelden van den val van Hongkong. Donderdagmiddag heeft het Japan- sche keizerlijk hoofdkwartier bekend gemaakt, dat de vijand, die Hongkong bezet hield, zjjn overgave had aangebo den, aangezien hU niet verder in staat was weerstand te bieden aan de voort- durende Japansche aanvallen. Bij de operaties tegen Hongkong werden door de Japansche marine een vijandelijke duikboot, een kanonneerboot en zes torpe dobooten tot zinken gebracht of vernield. Groote hoeveelheden munitie en meer dan 40 voertuigen vielen den Japanners in han den, terwijl in totaal 21 koopvaardijsche pen in beslag werden genomen. De Japanners hebben de verovering zorg vuldig voorbereid. Dag en nacht hebben de Japansche soldaten geoefend met touw ladders om de steile hellingen te beklim men. Voor het doortrekken van de mijnen velden rondom het eiland waren afdeelin- gen zwemmers samengesteld, die door ver maarde recordzwemmers werden getraind. De Engelsche troepen op Hongkong wa ren 22.000 man sterk. De verdediging had een diepte van acht kilometer. Hongkong was na Singapore Engelands sterkste ves ting in Oost-Azië. Als overslaghaven voor de Engelsch-Amerikaansche leveranties aan Tsjoengking speelde Hongkong een zeer belangrijke rol. De Japanners hebben geconstateerd, dat Britsch-Indische troepen het zwaarste deel der gevechten te verduren hebben gekre gen. JAPANSCHE LANDING OP GILBERT - EILANDEN. In een speeiaal bericht uit Wellington meldt Reuter, dat Japansche troepen op 23 December aan land zijn gegaan op het eiland Apaiang, dat deel uitmaakt van de Gilbert eilanden. Sindsdien heeft men geen berichten meer van het eiland gekregen. Ook op Noord Borneo en Serawak zijn Japansche versterkingen aan land gezet. Met; den reeds gemelden val van het eiland Wake hebben de Amerikanen in den Stillen Oceaan een belangrijke vloot- en luchtbasis verloren. Amerika heeft thans meer dan een derde van zijn verdedigings linies op den Grooten Oceaan verloren zien, gaan. Nieuwe Japansche troepen- landingen op de Philippijnen. Wat de strijd op de Philippijnen be treft, ls detoestand voor de verdedigers van het eiland Luzon er gedurende de 'Kerstdagen veel slechter op geworden. Op verscheidene plaatsen van het eiland hebben de Japanners nieuwe troepen aan land gezet, o.a. ten Zuiden van Manilla tegenover Lucena envoor ts op twee an dere plaatsen slechts vijftig mijl van Manilla. De hoofdstad der Philippijnen ligt thans onder het concentrische artillerie vuur der Japanners. De Amerikaansche strijdkrachten die ten Z.W. van Manilla zware tanks in den strijd geworpen hebben, leden zware verliezen. In de Noordelijke frontsector van Luzon zouden de Japan ners, van Apari uit Tuguegarao hebben be reikt. Bij Singajen brengen de Japansche troepen den Amerikanen zware verliezen toe. De geheele Philippgnsche archipel is hevig door talrijke formaties Japansche vliegtuigen gebombardeerd. Militaire doe len te Manilla hadden weer zware aan vallen te verduren. Dat de toestand voor de verdedigers als zeer kritiek beschouwd moet worden, moge hieruit blijken, dat de regeering en de militaire strijdkrachten Manilla hebben verlaten. Een deel van de Amerikaansche luchtmacht op de Philippijnen is reeds naar Ned. Indië uitgeweken. Meer dan dertig groote transportvlieg tuigen staan nabij Manilla gereed om be langrijke documenten naar Nederlandsch- Indië over te brengen, waaruit de conclu sie getrokken kan worden, zoo wordt in een Japansche mededeeling gezegd, dat de Amerikaansche autoriteiten met den spoe- digen val der Philippijnen rekening houden. DE POSITIE VAN DE STAD MANILLA. De woordvoerder van de legerafdeeling in het keizerlijke hoofdkwartier heeft ver klaard, dat de Japansche troepen op het eiland Luzon de verklaring van Manilla tot open stad van de hand wgzen. De woordvoerder wees erop, dat de stad Manilla tot dusver de kern vormde van het Philippgnsche verzet en dat de stad in de naaste omgeving omringd is door belangrijke militaire en marine-inrichtin gen. Hg onderstreepte evenwel, dat de Ja pansche gevechtshandelingen zich streng tot aanvallen op militaire doelen zullen be perken. De Japansche luchtmacht heeft Zater dagmiddag 25 tot 30 zware aanvallen, tel kens met sterke strijdkrachten, onderno men op de schepen die in de havens der baai van Manilla voor anker lagen. DE STRIJD OP MALAKKA. Op Malakka zijn de Japansche troepen nog slechts 800 mijl van Singapore verwijderd. De Pophamllnie, die min stens drie maanden tegenstand zou fcfinnen bieden, werd in 24 uur door broken. Het gros der 20.000 man Britsch-Indi sche troepen is gedecimeerd; o.m. werden 40 pantserwagens eh 60 stekken geschut buitgemaakt. Japansche troepen die met kleine rivier bootjes de Perak zijn overgestoken, vallen thans den vijand in den rug aan. De ge heele provincie Perak bezet. De Bangkok Times meldt, dat 5000 Vqor-Indiers op Malakka zijn overgeloopen. Uit Singapore meldt de Britsche berich tendienst, dat de vrouwen en kinderen uit Ipoh, het centrum der tinindustrie op Ma lakka en op één na de grootste stad, geëvacueerd worden. Ipoh wordt bedreigd door de Japanners. Massale luchtaanvallen op Rangoon. Rangoon heeft verleden week hevige Japansche luchtaanvallen moeten door staan. De eerste aanval geschiedde Dins dag. In twee golven vielen de Japansche bommenwerpers aan en veroorzaakten zware schade en groote verliezen. Talrijke branden braken uit. In luchtgevechten werden 15 Spitfires neergeschoten; vier vgandelgke bommenwerpers en twee jagers werden op den grond vernield. Vier Ja pansche toestellen zgn niet teruggekeerd. Dinsdagmiddag werd een 'tweede mas sale luchtaanval op Rangoon ondernomen. Daarbij zijn 21 vijandelijke toestellen ver nietigd en vijf schepen beschadigd. Twee Japansche toestellen keerden niet terug. Bij een volgenden aanval van Japansche gevechtsvliegtuigen en jagers op Rangoon werden Donderdag 40 Britsche toestellen neergschoten en acht op den grond ver nield. De electrische centrale werd totaal verwoest. Acht Japansche toestellen wor den vermist. - TOT ZINKEN GEBRACHT. Het Amerikaansche ministerie van ma rine heeft Vrgdag medegedeeld, dat de Aziatische vloot der Vereenigde Staten een vijandelijk transportschip, een mijnenveger en hoogstwaarschijnlijk nog een ander transportschip en een bevoorradingsschip voor watervliegtuigen tot zinken heeft ge bracht. Voorts heeft het Amerikaansche departe ment van marine medegedeeld, zoo meldt Reuter uit Washington, dat twee Ameri kaansche torpedobootjagersdoor vijande lijke bommenwerpers beschadigd zgn. JAPANSCH OFFENSIEF IN CHINA. In China vallen Japansche troepen de voornaamste strijdmacht van Tsjoengking langs dé Hsingsjoei-rivier in de provincie Kaengel aan. Zij hebben de strategisch belangrijke stad Woeninghsin bezet. Andere eenheden rukken naar Kaoan in het Noord westelijke deel der provincie Kiangsi op. De steden Woeling en Miling vielen in Japansche handen. Japansche troepen heb ben Vrijdagavond Niling, een sleutelpositie van de 183ste divisie van Tsjoengking, tusschen Fengsin en Kaoan bezet. Japansche troepen, die teit Zuiden van de provincie Hoenan oprukken, hebben Tsjanglokai, vijftig km. ten Zuiden van Jozjof in het Noordoosten van de provincie Hoenan veroverd. Thailand in oorlog met Engeland en Amerika. De plaatsvervangende minister van fi nanciën van Thailand, Panananda heeft in .een radiotelefonisch onderhoud met het blad Nitsji Nitsji Sjimboen verklaard, dat Thailand zich ondanks het ontbreken van een officieele oorlogsverklaring, in oorlog bevindt met Groot-Brittannië en Amerika. Hij deelde mede, dat alle economische be trekkingen met Groot-Brittannië en Ameri ka, alsmede met Burma en Malakka zijn verbroken. Thailand is bereid aan Japan tin, rubber en rijst te leveren, zoodra schepen hiervoor beschikbaar zullen zgn. RADIOBOODSCHAP VAN MINISTER-PRESIDENT VAN THAILAND AAN TSJANG KAI SJEK. Radio Bangkok heeft Vrgdag een per soonlijke boodschap van den minister-pre sident van Thailand, Songgram, aan maar schalk Tsjang Kai sjek, uitgezonden. De premier richt tot China en Tsjang Kai sjek het verzoek den strijd tusschen Tsjoenking en Japan zoo spoedig mogelijk tot een einde te brengen, daar alle Aziaten één groote familie vormen. De Thailand- sche premier en de regeering van Thailand staan ter beschikking voor de bijlegging van het conflict. Indien de regeering van Tsjoengking streeft naar een onmiddellijke overeenstemming, dan is volledig verge lijk mogelijk. BONDGENOOTSCHAP TUSSCHEN ENGELAND EN TSJOENGKING. Intusschen meldt Domei dat de Brit sche ambassade in Tsjoengking tezamen met de regeering van Tsjang-Kai sjek een communiqué heeft uitgegeven omtrent het sluiten van een militair bondgenootschap tusschen Groot-Brittannië en Tsjoengking. De Rijkscommissaris dr. Seyss-Inquart heeft op het Rijkscommissariaat te 's-Gravenhage de berr.annning ontvangen van de reddingboot „Do rus Rijkers" in verband met de redding van 48 mannen van een Duitsch schip, dat op 5 December 1940 bij den Helder strandde. De redders ontvingen uit handen van den Rijkscommissaris een horloge; kapitein Boot een gouden en zijn zoon en de machinist ieder een zilveren horloge. Deze geschenken werden uitgereikt wegens bijzondere verdiesten. (PolygoonZeylemaker) BOLSJEWISTISCHE AANVALLEN MET GP^OTE VERLIF.7EN AFGESLAGEN. Aan het Oostelijk front hebben de bolsje wisten de vorige week hun met giroote bloedige verliezen ondernomen aanvallen voortgezet. Eenige plaatselijke vorderingen warden door een tegenaanval opgeheven. Vijandelijke concentraties voor den aanval werden door Duitsche aanvallen uiteenge slagen. In ,den centralen sector werden 21 Sovjetpantserwagens kapotgeschoten. In de bocht van de Donets leed de Vijand zware verliezen. Tijdens een uitbraakpo- ging bij Leningrad verloren de bolsjewisten meer dan 1000 dooden, 19 tanks en 6 gepantserde vechtauto's. De Duitsche luchtmacht -ondernam met succes aanvallen op olieopslagplaatsen, sta tionsinstallaties, spoorwegtransporten, bat terijen en sovjetkolonnes bij Tnapse, Mos kou, Tichwin en langs den Moermansk- spoorweg. In de straat van Kertsj werden vier vijandelijke troepentransportschepen' tot zinken gebracht, vijf andere schepen werden beschadigd. De vijand leed daarbij zware verliezen aan menschen en mate riaal. De Roemeensche marine bracht in de Zwarte Zee weer een Sovjetduikboot tot zinken. Door een actie ter zee bezetten Flnsche strgdkrachten het eiland Suursvhri (Hogland) ten Noorden van Kotha in de Finsche Golf. Op Kerstmorgen vielen tal rijke Sovjettroepen Italiaansche stellingen aan. Na drie dagen van ononderbroken vechten eindigde deze veldslag met een nieuwe zware nederlaag van den vijand, die meer dan 2000 gesneuvelden en 1000 gevangenen en tal van wapens verloor. De strijd tegen Groot-Brittannië. In den strijd tegen Groot-Brittannië heb ben, volgens de legerberichten na 23 December, duikbooten en de luchtmacht vijf vgandelgke koopvaarders vernietigd en vier gedeeltelijk zwaar beschadigd. Het door de duikboot van kapt. lt. Bigalk in den grond geboorde Brit sche oorlogsschip is inmiddels geïden tificeerd als het vliegtuigmoederschip „Unicorn". Het betreft hier het nieuw ste eerst tijdens den oorlog gereed ge komen schip van deze soort, dat in de Britsche vlootlrjsten als vliegboot- moederschip staat ingeschreven. Voorts hebben duikbooten van het reeds ernstig getroffen vijandelijke convooi ten Oosten van Gibraltar opnieuw 4 schepen met een gezamenlrjken inhoud van 13.000 ton tot zinken gebracht. Daarmede is na hevige aanvallen, die verscheidene dagen duurden, hét volgende totale resultaat bereikt: een vliegkamp schip, negen koopvaardijschepen met een gezam^nlijken inhoud van 37.000 ton tot zinken gebracht, twee koopvaardijschepen zwaar beschadigd. DE GEVECHTEN IN NOORD-AFRIKA. In Noord-Afrika verloopt de strijd volgens de plannen. Bengazi is stelsel matig ontruimd en door den vijand zonder strijd bezet In tegenaanvallen vernietigden Duitsche troepen twee Britsphe batterijen en acht tanks. Duitsche gevechtsvliegtuigen dreven concentraties van den vijand uiteen en bombardeerden militaire installaties. Een Duitsche duikboot bracht voor de Lybische kust een vijandelijken torpedojager tot zinken. De Britsche luchtmacht verloor van 17 tot 23 Dec. 54 vliegtuigen waarvan 19 bo ven de Middellandsche Zee en Noord- Afrika. In dit tijdvak gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 16 Duitsche vlieg tuigen verloren. In de afgeloopen dagen bestookte de Duitsche luchtmacht het vliegveld en de haven La Valetta op Malta met zware bommen. DE OMROEPBLADEN TOT EEN PROGRAMMABLAD SAMENGEVOEGD. De persdienst van den Ned. Om roep meldt: Gelet op de paplerschaarschte, be sloot de secretaris-generaal van het departement van volksvoorlichting en kunsten de verschillende omroep bladen tot één programmablad sa men te voegen, den omvang en de oplage daarvan te beperken, en den Nederlandschen omroep met de uit gave daarvan te belasten. Het inschrijfgeld wend bepaald op twee gulden per half jaar,of tien cent voor weekabonné's. Zij, die per einde 1941 op een radio programma blad waren Ingeschreven, of dit we- kelgks geregeld betrokken, behouden de voorkeur. Zg zullen, indien zij reeds betaalden, het nieuwè blad ble ven ontvangen, als zjj niet schrifte lijk aan het adres'der administratie Keizersgracht 107, Amsterdam, een andere wensch kenbaar maken. Andere radio luisteraars, die dit blad eveneens wekelgks wenschen te ontvangen, worden verzocht twee gulden te storten op postrekening 400.000, ten name van den Neder landschen Omroep, onder, veimelding: „inschrijfgeld - programmablad". De hoofdredactie is opgedragen aan den heer dr. J. Smit te Am sterdam. De nieuwe varkensregeling. Naar wij van het departement van land bouw en visscherij vernemen, zal zeer binnenkort een nieuwe regeling voor de varkens in werking treden, volgens welke slachtvarkens van 30 of meer kg. levend gewicht, alleen krachtens een vergunning mogen worden aangehouden op bedrijven, waar men over voldoende afval beschikt, om het varken verder te mesten. De var kenstoewijzing vervalt dus. Behoudens een voederkern zullen deze varkens geen krachtvoer meer krijgen, daar dit laatste uitsluitend gereserveerd moet blijven voor de instandhouding van den fokstapel. Ook de biggenmerkentoekenning onder gaat een wijziging. Van 1 Februari 1942 af zal elke fokzeug slechts één worp big gen per jaar mogen werpen, die alle bin nen vier dagen na de geboorte moeten worden aangegeven ter merking. Stam boekzeugen vallen niet onder deze bepa ling, teneinde de instandhouding van een hoogwaardigen varkensstapel te bevorde ren. Voor nadere bijzonderheden wordt verwe zen naar de elders in dit blad opgenomen otficieele publicatie. Engelsche vliegtuigen schenden - Spaansche neutraliteit. Woensdagmiddag heeft zich in de ha ven Puerto Carino (bij Vivero aan de Noordkust van Spanje) een- geval afge speeld, dat sterk herinnert aan dat van de „Altmark". Engelsche gevechtsvliegtuigen -hebben daar n.l. na verscheidene aanvallen het Duitsche s.s. „Benno" met zes bomtreffers tot zinken gebracht. Op het reeds zinken de vaartuig lieten de Engelschen nog hun bommen vallen en beschoten met machine geweren de bemanning die in de reddings booten gegaan was. Deze ongehoorde schending van de Spaansche neutraliteit heeft onder de Spaansche bevolking en onder de Spaansche marine autoriteiten groote verontwaardiging gewekt, te meer daar dit in korten tijd het tweede geval is, dat een schip binnen de Spaansche ter ritoriale wateren door Engelsche gevechts vliegtuigen werd aangevallen. Eden naar Tsjoengking. De „Nitsji-Nitsji" meldt, dat volgens berichten uit Tsjoengking de Britsche mi nister van buitenlandscne zaken, Eden. binnenkort aldaar zal aankomen om deel te nemen aan de besprekingen over de versteviging van het front.: Engeland, Ver. Staten, Tsjoengking.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1