PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT ZATERDAG 6 DEC. 1941 Engelsche oorlogsverklaring aan Finland, Hongarije en Roemenië. Bolsjewistische massa-aanvallen in het Zuiden brachten geen vorderingen meer. Het plan van een Amerikaansch expeditiecorps. Steunverleening aan stilgelegde bedrijven. Met Duitschland voor een nieuw Europa. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG. NUMMER 287 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaai 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWA ARDE, INGESTELD DOOR D E V E R E E N I G I N G „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" Reuter heeft in den nacht van Vrijdag op Zaterdag het volgende speciale be richt uitgezonden Aan de Finsche, de Hongaarsche en Roemeensche regeeringen worden offi-. cleele nota's gezonden, als gevolg waar van de oorlogstoestand tusschen deze regeeringen en.Groot-Brittannië zal be- sfcftan. HET ENGELSCHE ULTIMATUM AAN HONGARIJE. De Hongaarsche minister-president en minister van buitenlandsche zaken, Von Bardossy, heeft Vrijdagmiddag in het Hon gaarsche parlement medegedeeld, dat de Engelsche regeering door bemiddeling van het Amerikaansche gezantschap in Boeda pest de Hongaarsche regeering een ultima tieve oorlogsverklaring heeft doen overhan digen. In het Engelsche ultimatum wordt gezegd Engeland acht zich met Hon- garije vanaf 6 December om midder nacht in staat van oorlog te bevinden, indien Hongarije tot middernacht van den vijfden December zijn troepen niet van het Oostelijk front terugtrekt. De Hongaarsche regeering heeft deze on gerechtvaardigde verklaring van Engeland voor kennisgeving aangenomen en is er van overtuigd, dat het geheele Hongaarsche volk achter zgn regeering staat. De verklaring van den minister-president werd door het huis van afgevaardigden met groote geestdrift begroet. Daarmede heeft het wetgevende college van het Hongaar sche volk de houding van de regeering van Hongarije, die den Engelschen ultimatieven eisch van de hand heeft gewezen, eenstem mig goedgekeurd. OOK AFWIJZEND ANTWOORD VAN ROEMEENSCHE REGEERING. De Roemeensche regeering heeft aan den zaakgelastigde Van de Ver. Staten het ant woord van Ropmenië overhandigd op het 1 December ingediende Engelsche ultimatum. De Roemeensche regeering wijst daarin den eisch van de Britsche^egeering haar ge vechtshandelingen tegen het bolsjewisme te staken en haar troepen tot den Dnjestr terug te trekken van de hand. Men is voor- loopig niet voornemens de nota te publicee- ren. Volgens inlichtingen uit officieele bron zijn er ook geen verklaringen over de nota wisseling te verwachten. DE VERHOUDING ENGELAND—FINLAND. Uit Helsinki werd gistermiddag gemeld Omtrent de geruchten welke den laatsten tijd steeds sterker aan den dag treden in zake een in een ultimatum vastgelegde oor logsverklaring van Engeland aan Finland, schrijft het Finsche blad Uusi Suomi, dat ook eenige andere omstandigheden dan deze geruchten erop wijzen, dat de verhouding tusschen Engeland en Finland in een beslis sende phase is getreden. Het blad verklaart de houding van Finland in den oorlog tegen de bolsjewieken en schrijft, dat een strate gisch' gunstige positie noodzakelijk is voor de veiligheid des lands. De beweegredenen voor den verdedigingsoorlog zijn sinds den winteroorlog van 1939/40 niet veranderd. Toen echter heeft Groot-Brittannië een an dere houding aan den dag gelegd. OOK OORLOGSVERKLARINGEN VAN CANADA. Naar de „Associated Press" uit Ottawa meldt, zal Canada waarschijnlijk het voor beeld van Engeland volgen en eveneens een verklaring afleggen, volgens welke de oor logstoestand bestaat met Finland, Honga rije en Roemenië. Naar het D.N.B. verneemt, is gisteren geen opmerkelijke verandering in de situ atie aan de fronten ingetreden. De bolsje wistische massa-aanvallen in de Zuidelijke zóne hebben ondanks de grootste krachts inspanning geen vorderingen meer ge bracht. De eerste gevolgen van de gewel dige verliezen, die de bolsjewisten hier geleden hebben, schijnen reeds zichtbaar te worden. De frontlijn loopt nog steeds ten Oosten van Taganrog. De Duitsche luchtmacht heeft in het gebied rondom Rostof een waarlijk vernietigende actie ontplooid en alle vijandelijke concentraties reeds in de kiem onder een hagel van bommen bedolven. De luchtactie der bolsje wisten neemt steeds meer af. In den centralen sector bij Moskou vriest het weer fel, terwijl er sneeuw valt. Maar zelfs een koude van 25 graden kon het opdringen der Duitsche troepen niet noemenswaard belemmeren. Leningrad wordt door het zware Duit sche geschut bestookt. Hoog oplaaiende vlammen toonden, dat er munitie-opslag plaatsen van den vijand getroffen waren. Nieuwe uitvalspogingen der belegerden werden verijdeld* LUCHTAANVALLEN OP MOSKOU. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 4 op 5 December belangrijke militaire doelen in Moskou aangevallen. Men kon waarnemen, dat een station door verscheidene bommen getroffen werd. DE BEZETTING VAN HANGOE. De stad Hangoe en het omliggende gebied zijn, naar uit een Finsche mededeeling blijkt, goed bewaard gebleven. De kerk, vele openbare gebouwen en het meerendeel der kleine houten huizen zijn^ onbescha digd. De watertoren en hef raadhuis daarentegen zijn verwoest. De kerk was door de bolsjewisten gedegradeerd tot bioscoop. De Finsche troepen die de stad binnen drongen, troffen buitengewoon hechte ver sterkingen aan, die bestonden uit talrijke nesten van verzet, verdedigingslinies, loop graven en geheele dorpen van kazematten. VERLIEZEN DER BOLSJEWISTISCHE OOSTZEEVLOOT. Verdere verliezen van de bolsjewistische yloot op de Oostzee zijn, naar het D.N.B. verneemt, gisteren in Berlijn bekend ge worden. Een bolsjewistisch transportschip van 3000 b.r.t., een schip van 700 b.r.t. en een bolsjewistische motortorpedoboot raakten Donderdag in een Duitsch-Finsch mijnenveld. Na felle ontploffingen, waarbij het transportschip door midden brak, zon ken de drie schepen. Stlmson geeft echtheid De Amerikaansche minister van oorlog, Stimson, heeft gisteren in de persconfe rentie te Washington de echtheid van het door de „Chicago Tribune" gepubliceerde document toegegeven. (De „Chicago Tribune" had, zooals ge meld, een plan gepubliceerd voor een expe ditiecorps van vijf millioen man, dat een offensief zou willen ondernemen op het Europeesche continent.) 'Stimson beweerde evenwel, dat het hier een onvoltooide studie der wapenbehoeften voor de verdediging betrof, welke door den generalen staf w.-.s uitgewerkt. Het betrof hier echter, naar Stimson hieraan toevoegde, niet een door de regeering aan vaard plan. De publicatie van het document zal wel licht de verdediging bemoeilijken. Het ergste van deze publicatie is evenwel het feit, dat er een grpep Amerikanen bestaat, wien het zoozeer aan vaderlandsliefde en loyauteit jegens de regeering mankeert, dat ztf dergelijke documenten publiceeren. AMERIKAANSCHE REGEERINGS- KKINGEN ONAANGENAAM GETROFFFN. Onder het opschrift „Roosevelts geheime oorlogsplan onthuld", drukt ook de „Wasliington Times Herald" de publicaties van de „Chicago Tribune" en „New York Daily News" over de oorlogsplannen van den president af. In regeeringskringen, aldus het blad, is men door deze publicaties zeer onaange naam getroffen. Men spreekt van onvader landslievend, ja, bijna landsverraderljjk optreden. Het trekt de aandacht, dat het Witte Huis deze „onthullingen" tot dus verre niet gelogenstraft heeft. De verklaring, volgens welke Roose velt v^n tijd tot tijd dergelijke rapporten vraagt, zonder dat mén daaruit bepaalde van het geheime plan toe. X gevolgtrekkingen mag maken, wordt aoor het blad weerlegd met het betoog, dat de eerste phase van 't plan immers reeds ten uitvoer gelegd is ep dat men daaruit mag afleiden, dat Roosevelt het plan heeft goedgekeurd. Het blad publiceert voorts de verkla ring van mevrouw Roosevelt, volgens welke vreemdelingen geen interneering behoeven te vreezen, wanneer zij zich rustig gedra gen. Deze verklaring, aldus het blad, be- teekent, dat men van een Amerikaansche deelneming aan den oorlog overtuigd is. EEN OFFICIEEL ONDERZOEK NAAR DE ONTHULLINGEN AANGEKONDIGD. Zoowel het Amerikaansche ministerie van oorlog als dat van marine, hebben volgens International News een officieel onderzoek aangekondigd naar de onthul lingen van de „Chicago Tribune" omtrent het plan tot een Amerikaansch expeditie corps. Roosevelt heeft op het Witte Huis een conferentie gehouden met den minister van marine, Knox en vervolgens in een persgesprek verklaard, dat alle betrokken ministeries een onderzoek instellen om na te gaan hoe de bladen ir. het bezit van het geheime rapport zijn gekomen. OOK CHURCHILL WENSCHT AMERIKAANSCH EXPEDITIELEGER. Ook Churchill wenscht thans een Ame rikaansch expeditiecorps, zoo schrijft de „New York Daily Mirror" in een hoofd artikel. Het blad vraagt waarom Churcliu. wanneer de reserves aan menschen vai. Engeland zoo beperkt zijn, geen soldatei werft in Indië. Het 'beantwoordt de vraag met te verklaren, dat het Indische volk weigert oorlogsdienst voor Engeland te doen. DE DISTRIBUTIE VAN MELK. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij vestigt er de aandacht op, dat de geldig verklaarde bonnen der nieuw uitgereikte melkkaarten voor kinderen, elk recht geven op het koopen van twee rantsoenen melk. Een rantsoen melk blijft gesteld op 1% liter. De met „47 A" gemerkte bonnen geven dus recht op het koopen van 3% liter melk. De hoeveelheid, die wekelijks be schikbaar wordt gesteld, is derhalve onge wijzigd gebleven. Het bovenstaande geldt niet voor de bonnen der reeds in gebruik zijnde, z.g. roode melkkaarten, die in gebruik zijn in de gebieden, waar de melk niet gestan- daardiseert wordt. De met „47 melk 1" gemerkte bonnen van de roode melkkaart geven recht op het koopen van '1% liter melk. In tegenstelling met het destijds gepu bliceerde, wordt er de aandacht op geves tigd, dat de bonnen van de met „D N" ge merkte kaarten in het geheele land geldig zijn, doch de bonnen van de met „D M" gemerkte kaarten uitsluitend in die ge meenten, waar „D M" kaarten zijn uit gereikt. Bij verhuizing van een gemeente, waar „D M" kaarten zijn uitgereikt, naar een gemeente waar „D N" kaarten zijn uit gereikt, kunnén de kaarten „D M" worden omgeruild voor „D N" kaarten. Hiertoe zal echter slechts worden overgegaan, indien uit de distributiestamkaart, die aan den plaatselijken distributiedienst wordt over legd, -Verhuizing blijkt. DE BONNEN 165 EN 166 ZIJN ONGELDIG. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt, in verband met berichten welke in de pers zijn verschenen betreffende het inleveren van de bonnen 165 en 166 van de bonkaart algemeen door het publiek bij de winke liers, bekend, dat de publicatie van deze bonnummers onjuist is. Het inleveren van genoemde bonnen door het publiek in den winkel en het in ontvangst nemen van die bonnen door de winkeliers heeft derhalve geen zin. Aangezien gebleken is, dat in bepaalde gevallen het publiek reeds de met 165 en 166 genummerde bonnen van de bonkaart algemeen bij de winkeliers heeft ingele verd, wordt er op gewezen, dat deze num mers niet voor het koopen van distributie artikelen zullen worden aangewezen en derhalve waardeloos zijn. Degenen, die de bonnen 165 en 166 aan hun winkelier hebben doorgegeven, behoe ven zicïr derhalve geen moeite te geven om deze weer in hun bezit te krijgen. De bonnen hebben voor de detaillisten, die deze in ontvangst hebben genomen, evenmin waarde, aangezien daarop geen toewijzingen zullen wórden uitgereikt. Maatregelen tegen Joden. Het rijkscommissariaat deelt mede: Er bestaat aanleiding nogmaals te wij zen op het strenge in acht nemen van de verordening van den commissaris-generaal voor het veiligheidswezen van 15 Septem ber 1941, betreffende het zich in het open baar vertoonen van joden. De organen van het veiligheidswezen hebben opdracht, op te treden tegen iedere overtreding van deze verordening. Bovendien wordt medegedeeld, 'dat ver zoeken van joden om een vergunning tot verhuizen te ontvangen moeten worden ingediend bij den Joodschen Raad, Lijn baansgracht te Amsterdam. Deze raad zendt deze aanvragen door naar de des betreffende Duitsche instanties. Verzoeken, welke niet langs dezen weg worden ingediend, worden niet behandeld. Klavers bestemd voor zaadwinning. Uit het dezer dagen gepubliceerde be richt betreffende de bij het scheuren van grasland toegestane oppervlakte voor den oogst van ruwvoedergewassen volgt, dat dus ook de klavers behooren tot de beperk te gewassen. Uiteraard geldt dit niet voor stoppelkla vers. Ook zal klaver, welke dient voor zaadwinning, niet onder deze beperkende bepalingen vallen. Wanneer men daarom zijn klaver of een gedeelte daarvan niet onder deze beperkte gewassen gerangschikt meent te moeten zien, dan zal men onder mededeeling van de oppervlakte bestemd voor zaadwinning, dit moeten opgeven bij de landbouwcrisis organisatie. ST. NICOLAASFEEST VOOR NEDERLANDSCHE MILITAIRE OORLOOSGEWONDEN. De Haagsche soldatenmoeder, alias mevr. Hiddink, heeft ook dit jaar voor- de Neder- landsche militaire oorlogsgewonden en in validen een Sint Nicolaasfeest georgani seerd. Door verschillende landgenooten daartoe in staat gesteld, kon aan een 500- tal verpleegden in hospitalen en sanatoria een verrassing worden gestuurd. KARTELBESLUIT 1941. DE AANMELDING VAN KARTELS. Aangezien er bg velen nog eenig mis verstand blijkt te bestaan omtrent de wijze waarop de schriftelijke aanmelding van bedrijfsregelingen, ingevolge het kartelbe- sluit 1941 dient te geschieden, wordt er in een officieele publicatie, elders in dit blad opgenomen, nogmaals de aandacht op ge vestigd, hoe belanghebbenden terzake heb ben te handelen. Met bloed en zweet veroverd voor ons volk, emplacement van - de Bauxiet Mg. te Moengo. ven-aden en verkwanseld. Het (Foto Polygoon-Kol. Instituut) De middelen daartoe worden opgebracht door de takken van bedrijf waartoe gesteunde ondernemingen behooren. In het gisteren vérschenen verordenin genblad is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van het departement van handel, ngverheid en scheepvaart be treffende steunverleening aan stilgelegde bedrijven. In dit besluit wordt bepaald, dat aan ondernemingen, In welker bedrij ven naar het oordeel van den secreta ris-generaal of diens gemachtigde in verband met de huidige buitengewone omstandigheden de werkzaamheden zgn gestaakt, al dan niet bij wgze van voorschot, steun kan worden verleend. De middelen, waaruit de steunbedragen, alsmede de daaraan verbonden kosten, moeten worden betaald, worden in de eer ste plaats opgebracht door de takken van bedrijf, waartoe de gesteunde ondernemin gen behooren. Ter verkrijging hiervan kan de bedrijfs groep aan de nog werkende ondernemin gen heffingen opleggen overeenkomstig een regeling, welke zij, gehoord de daarvoor in aanmerking komende vakgroep, onder goedkeuring van den secretaris-generaal vaststelt. De secretaris-generaal kan een bedrijfs groep opdragen door hem bepaalde heffin gen op te leggen. Ten behoeve van die ondernemingen, welke niet voldoende kunnen worden ge steund door den tak van bedrgf, waartoe zij behooren, kan de secretaris-generaal, de hoofdgroep industrie gehoord, ter verkrij ging van de middelen, waaruit de steun bedragen en de kosten, verbonden aan de steunverleening, moeten worden betaald, voor alle nog werkende ondernemingen of voor bepaalde groepen van nog werkende ondernemingen een heffingsregeling vast stellen. Met de uitvoering van de regelingen is belast de N.V. Maatschappij voor Industrie financiering. De bedrijfs- en vakgroepen zijn verplicht bij deze uitvöering haar me dewerking te verleenen. De secretaris-generaal kan nader bepa len welke ondernemingen van het betalen van de heffingen geheel of ten deele kun nen worden* vrijgesteld, op welke basis de heffingen zullen worden berekend en op welke wgze en bij wien tegen de vaststel ling der heffingen beroep kan worden in gesteld. De secretaris-generaal kan ontheffing verleenen van het betalen van heffingen. De steun wordt verleend overeenkomstig regelingen, onder goedkeuring van den secretaris-generaal vast te stellen door de betrokken bedrijfsgroepen. De secretaris generaal verleent deze goedkeuring, de hoofdgroep industrie gehoord. Hij kan aan wijzingen geven ter wijziging der regeling. Hg kan een bedrijfsgroep opdragen een steunregeling vast te stellen. Tegen de beslissing van de bedrijfsgroep kan door de belanghebbende onderneming beroep worden aangeteekend bij den secre taris-generaal. De steun mag niet meer bedragen dan noodzakelijk is tot instandhouding van het stilgelegde bedrijf. Bg het verleenen van steun kunnen voor waarden in het bijzonder ook met be trekking tot het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheid en met betrekking tot eventueele terugbetaling van het voor geschoten bedrag worden gesteld. Tegen hem die, na tot betaling van een verschuldigde heffing gesommeerd te zijn, in gebreke blijft aan zgn betalingsplicht te voldoen, kan degene, die de heffing heeft opgelegd, een dwangbevel, medebrengende het recht om de goederen van den schul denaar zonder vonnis aan te tasten, uit vaardigen. Met hechtenis van ten hoogste zes maan den of een boete van ten hoogste vijfdui zend gulden kan worden gestraft hij, die een gestelde voorwaarde voor de verleening van steun niet, of onvolledig nakomt, of die bij het doen van opgaven in verband met de uitvoering van het besluit onjuiste me- dedeeüngen doet. Indien deze feiten op zettelijk worden begaan kan een straf van ten hoogste een jaar gevangenisstraf of ten hoogste vijftigduizend gulden boete worden opgelegd. Over alle misdrijven en overtredingen, waartegen in dit besluit straf is bedreigd, oordeelt in eersten aanleg bij uitsluiting de economische rechter. Dit besluit treedt 6 December in wer king. EEN TOELICHTING. Van bevoegde zijde wordt nog het vol gende opgemerkt: De aanleiding tot dit besluit ligt in het feit dat door de schaarschte aan bepaalde grond- en hulpstoffen sommi ge bedrijven van overheidswege moes ten worden stilgelegd, respectievelijk stil kwamen te liggen. Teneinde het apparaat Van deze bedrij ven niet verloren te doen gaan, indien op het behoud daarvan in de toekomst prijs werd gesteld, is een regeling in het leven geroepen die financieele ondersteuning van daartoe in aanmerking komende onderne mingen mogelijk maakt. Deze regeling be treft de industrieele bedrijven, met uitzon dering van* die bedrgven, die werkzaam zgn op het gebied van de voedselvoor ziening. Steunverleening voor laatstge noemde bedrijven kan namelijk zoo noodig op het voedselvoorzieningsbesluit worden gebaseerd. Of het staken van de werkzaamheden moet worden beschouwd als een gevolg van de huidige buitengewone omstandighe den, wordt in geval van twijfel, beslist door den secretaris-generaal van het departe ment van handel, ngverheid en scheep vaart. Indien de betrokken bedrijfstak zelf in staat is, den noodigen steun op te bren-, gen, wordt zoowel de heffing als de steun regeling ontworpen en uitgevoerd door de bedrijfsgroep (de onlangs ingestelde offi cieele bedrijfsorganisatie), die eerst.de be treffende vakgroep hoort. De heffingsre geling bevat de algemeene normen, op grond waarvan de bedrijfsgroep van de in dividueel nog werkende bedrijven bepaal- steunregeling de algemeene regelen geeft de bijdragen kan verlangen, terwijl de voor de steuntoekenningen. Beide regelin gen vereischen de goedkeuring van den secretaris-generaal. De toekening van de individueele steunbedragen geschiedt, wan neer de algemeene regeling is goedgekeurd door de bedrijfsgroep, onder goedkeuring van de Maatschappij voor Industrie-finan ciering. Indien de betrokken bedrijfstak niet zelf in staat is den noodigen steun 0$ te bren gen en dus voor de heffing een breeder draagvlak moet worden gezocht, wordt door den secretaris-generaal, na advies van de, hoofdgroep industrie, een algemeene heffing vastgesteld. De uit,voéring daaïvan geschiedt 'door de maatschappij voor in dustrie-financiering, die zich hierbij kan bedienen van de organisaties van het be drijfsleven, (hoofdgroep, bedrijfs- en vak groepen). De toekenning van den steun geschiedt ook in dit geval volgens een steunregeling, vastgesteld en uitgevoerd door de bedrijfs groep. De basis, waarop de steun 'zal worden verleend, is nog niet uitvoerig geregeld. Alleen is bepaald, dat in geval steun wordt verleend uit de algemeene heffing, die steun niet meer mag bedragen dan nood zakelijk is tot instandhouding van het stil gelegde bedrijf. Er zij op gewezen, dat de lasten die voor de nog werkende ondernemingen voort vloeien uit de steunverleening, niet mogen worden afgewenteld op de afnemers, daar zulks een pcijsverhooging zou beteekenen, die niet zonder de goedkeuring van den secretaris-generaal' van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart mag worden doorgevoerd. Amerika en Turkije. Volgens den zender te Ankara hebben Turksche parlementaire kringen verklaard, dat het Amerikaansche besluit, op grond van de leen- en pachtwet wapens en an der oorlogsmateriaal aan Turkije te leve ren, niet beteekent, dat de Turksche bui tenlandsche politiële veranderd Is. Deze politiekis duidelijk omschreven en zal niet gewijzigd worden. TURKSCHE REGEERING NIET GERAADPLEEGD. De Washington Star schrijft, dat de Turksche regeering over de toepassing van de leen- en pachtwet in het geheel niet geraadpleegd is. Veeleer zijn Roosèvelt en Churchill het over dezen stap eens gewor den. De Turksche gezant in Wasliington ver klaarde eerst uit de pers van de aange legenheid kennis te hebben gekregen. Tur- kfe, aldus de Washington Star, heeft niets onderteekend en ook geen verplichtingen jegens de V.S. op zich genomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1