PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT MAANDAG 3 NOV. 1941 x v VIKTORIE Hoofdstad van de Krim door DuRsche troepen ingenomen. Met Duitschland tegen het bolsjewisme. Distributie van cacaopoeder. ABONNI 'TSPRIJS 19 ct. permeek ot f 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURG5CHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 358 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tel VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWA ARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NED1-RLAND5CHE DAGBLADPERS' Boereneenheid in den Landstand In onzé eerste beschouwing over den Nederlandschen Landstand_ hebben wij de vraagstukken, welke daarfnede aan de orde gesteld werden, van algemeen stand punt bekeken en daarbij gewezen op de noodzakelijkheid, ook voor onze Zeeuw sche boeren, om hun organisatie te ver sterken, wil men niet te ongelegener tijd ervaren, dat hetboerenbelang buiten de boeren zelf om wordt behartigd en niet door onze boeren wordt gedragen. Terwtjl juist de Nederlandsche Land stand beoogt een samenbundeling te geven van boerenenergie en het geheel der acti viteit onzer boerenbevolking 'wil over koepelen. Maar daarmede is geenszins alles gezegd over den Nederlandschen Landstand. De verklaringen van den heer Roskam geven aanleiding tot velerlei beschouwing. De Nederlandsche Landstand is niet een toevallige verschijning. Zijn komst is in de voorafgaande periode voorbereid en hij is, goed beschouwd het organisatorisch sluit stuk van alle pogingen, welke in het vel leden zijn ondernomen, om onze boeren stand te maken tot de eenheid, welke hij ,op grond van afkomst en bestemming be hoort te zijn. Pogingen, die deels vastlie pen in het- zand, ten deele in beginsel wel iswaar strekten tot versterking van de boerenkracht wij denken in dit ver band aan wat Landbouw en Maatschappij tot stand bracht en aan het zeer ver dienstelijke werk van de gewestelijke orga nisaties maar niet vermochten zij de tweespalt, welke in ons geheele maatschap pelijk bestel den arbeidsvrede verstoorden, •bpiten den stand,der boeren te houden. In den_ Nederlandschen Landstand niet alzoo. Wat de organisatie zelf betreft, moet er de aandacht op gevestigd worden, dat het *Nederlandsch Agrarisch front is opgeheven, hetgeen er op duidt dat de mannen, die geroepen waren op organisa torisch terrein ordenend op te treden, het werk van het N.A.F. thans voltooid achten, om htm de boerenbelangen overkoepelend instrument als de consolidatie van de in het N.A.F. neergelegde beginselen, daar voor in de plaats te stellen. Deze nieuwe organisatie kan gezien worden als de uitwerking van nationaal- socialistische denkbeelden, ook voor zoover daarin den verticalen organisatievorm zijn verwezenlijking heeft gekregen, gelijk de boerenleider dien heeft geschetst. De Ne derlandsche Landstand is samenbundelend, waar hg aan de organisatorische gedeeld- heid, zooals deze weliswaar historisch ge groeid was, maar in de practijk zoo dik wijls haar principieele weerlegging vond, een einde maakt. Wanneer men deze fpctoren bij elkander neemt en het zal niet noodig zijn het politiek verloop, dat lèidde tot een erken ning van overheidswege van de drie cen trale landbouworganisaties in den breede uit te meten dan is het duidelijk, dat politieke conjunctuur verweven met het uitgesproken boerenbelang,' dit gelang daaraan ondergeschikt maakte, met- als gevolg een soort gepatenteerde verdeeld heid. De stroomingen als Landbouw en Maatschappij en de Actie van kleine boe ren, om deze twee maar te noemen, waren te beschouwen als de natuur lyke reactie op de misstanden, waarvan zeker niet de minst belangrijke was, dat veelal niet- boeren voor het boerenbelang moesten op komen zij waren anderzijds, positief, werkend aan een nieuwe boerenbewust- wording, de voorloopers van wat wij nu dezer dagen by verordening zagen beves tigd den Nederlandschen Landstand. Het bestaan van deze organisatorische gedeeldheid heeft er zeker, het zijne toe bijgedragen, dat de crisis van 1929 niet het minst op den boerenstand heeft ge drukt, terwijl een en ander mede heeft geleid tot een vervreemding van den boe renstand van de rest van de bevolking. Voor een land als het onze ongetwijfeld een ongezonde en op den duur onhoudbare figuur. Wij laten thans de landbouwcrisispoli- tiek, hoewel nauw verweven met het ont staan der reactionnaire stroomingen het feit dat dg heer Roskam het verdwijnen der landbouwcrisisorganisaties heeft aan gekondigd is symptomatisch rusten, omdat op één belangrijke verklaring van den boerenleider speciaal de aandacht moet worden gevestigd, n.l. zijn mededee- ling, dat ook- de landarbeiders in den Landstand worden opgenomen. Principieel is hiermede een belangrijke stap gedaan op den weg naar den arbeids vrede. De tegenstelling tusschen werkge ver en werknemer hier was ongetwijfeld een der ongezondste verschijnselen op hét platteland. Een tegenstelling welke geleid heeft tot sociale misstanden, vaak ook tot moreele verwording, waardoor uiteindelyk de boerenstand als geheel vervreemdde van zijn grond en natuurlijke bestemming. Hier is de boer geplaatst midden in onze volksgemeenschap, niet uitsluitend als de 'producent-zonder-meer maar als wezen lijk en levenwekkend element, als ge- lykgerechtigde. De boer is wars van valsch pathos en ook onze Zeeuwsche boer dat kerngezonde geslacht van stoere aan grond en godsdienst verknochte werkers moet men niet trachten te omgeven met een onwezenlijk aureool. Hij is afkeerig van leuzen en hij laat zich niet als politiek last dier gebruiken. Hg is in den harden dage- lijkschen strijd in zijn stugge klei®zieh zelf geblevën. Hij ploegde voort als volvoerend zijn van God verkregen opdracht. Hij staat midden in onze volksgemeenschap en velen hebben in het verleden ook onder de boeren zelf deze positie miskend. Dat deze positie thans in den Nederlandschen Landstand in de breedst mogelijke over- EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. Uit het hoofdkwartier van den Führer, 2 November (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Met vastberaden gebruikmaking van onze overwinning op den Krim wordt de achtervolging van den verslagen vyand met geestdrift voortgezet. Over een breed front is de Noordelijke rand van het Jaila- gebergte bereikt. Duitsche en Roemeensche troepen hebben gisteren Simferopol, de hoofdstad van den Krim, ingenomen en hebben thans den opmarsch voortgezet naar SebastopoL Na den doorbraak van de Duitsche troe pen door de eerste ta'ai verdedigde stelling der bolsjewisten in het Noordelijke gebied van Perekop, den toegang tot den Krim, is het op 27 October na zeer zware ge vechten, welke tien dagen hebben geduurd, op een terrein, dat in het geheel geen dek king bood, ondanks zeer zwaar vijandelijk artillerievuur en zeer hevigen afweer van uit de lucht gelukt door de tweede stelling, die »van zeer vele mijnen was voorzien, heen te breken. Het aantal gevangenen, dat totdusver in dit gevechtsgebied 12.000 bedroeg, is tot 27.700 gestegen. Een on overzienbare hoeveelheid oorlogsmateriaal viel .hierbij in Duitsche handen. Overal, waar de bolsjewistische achter hoede in sterke stellingen den Duitschen opmarsch trachtte te stuiten, werden die versterkingen doorbroken. Achtervolgings- afdeelingen drongen diep in de vluchtende bolsjewistische troepen door, waarbij de bolsjewisten zware verliezen leden. DE GEVECHTEN VOOR MOSKOU. In een stoutmoedigen aanval is een Duitsch iiÜTanteriebattaillon, naar van be voegde zijde aan het D.N.B. wordt medege deeld, met steun van tanks een door de bolsjewisten taai verdedigde plaats ten Noordwesten van Moskou binnengedrongen en heeft de plaats hecht in Duitsche han den gebracht. EEN GEBIED VAN 1.530.000 VIERK. K.M. BEZET. Tot den 31en October heeft de Duitsche weermacht in dèn tgd van 141 dagen in den strijd tegen de Sovjet-Unie een' ge bied van 1.530.000 vierkante kilometer be zet. Dit gebied bestaat uit Sovjet-Polen, Litauen, Letland, Estland, Wit-Rusland, de Oekraïne, de "Sovjet-provincies Smolensk, Orel, Kalinin, Toela en Leningrad en het Finsche gebied met Karelië en het Lado- gameer. In de voorafgaande veldtochten tegen de tegenstanders ten Öosten, Noorden, Wes ten en Zuidoosten van het Duitsche rijk heeft de Duitsche weermacht in omstreeks 170 dagen 1.267.000 vierkante kilometer bezet. In den strijd tegen de Sovjet-Unie heeft dus de Duitsche weermacht samen met haar verbondenen een gebied ver overd, dat 300.000 vierkante kilometer grooter is dan het in de andere veldtoch ten van dezen oorlog veroverde terrein. VAN HET FINSCHE FRONT. Naar het officieele Finsche persbureau meldt', hebben de Finsche luchtstrijdkrach ten op 31 October wederom den Moer- mansk spoorweg ten Noorden van Karhu- maeki gebombardeerd en emplacementen, stations en transporttreinen getroffen. Ook vijandelijke troepenkampen werden gebom bardeerd en beschoten. Op het Onegameer zijn vijandelijke vaartuigen bestookt Zaterdag hebben Finsche vliegtuigen een aanval gedaan op vijandelijke schepen in het Oosten der Finsche Golf. Een sleep boot geraakte in brand, twee wachtsche pen werden stuurloos gemaakt. Drie mo- tortorpedobooten werden tot ontploffing gebraqht. Een vijandelijke torpedoboot- jager en twee kanonneerbooten, die te hulp snelden, werden eveneens onder vuur genomen. Op het dek der kanonneerboo ten werden talryke matrozen getroffen. Een der booten geraakte in brand en werd stuurloos. SOVJET-UNIE NOODIGT ENGELAND UIT DEN OORLOG TE VERKLAREN AAN FINLAND, ROEMENIË EN HONGARIJE. De politieke correspondent van de Daily Express meldt, dat de Sovjet-regeering de Britsche regeering heeft-uitgenoodïgd om den oorlog te verklaren aan Finland, Roe- meniö e'n Hongarije. Het blad wijst er in dit verband op, dat de diplomatieke be trekkingen met al deze drie landen zijn verbroken en, dat een oorlogsvèrl^ring derhalve practisch geen verschil zou uit maken. D,e bolsjewistische staatsleiders hebben echten met grooten nadruk hun verzoek ingediend, aangezien zij de groot ste beteekenis hechten aan een formeele daad van dezen aard. Het blad geeft ten slotte de opvatting 'te kermen, dat het En- gelsche kabinet, voordat het een beslissing zal nemen, met de Ver. Staten overleg zal plegen. NIEUW JAPANSCH OFFENSIEF. De Japansche troepen zijn een nieuw offensief begonnen tegen het 85ste leger van Tsjoenking in het Zuiden der provin cie Honan. Ten Noorden van het te Han- kau gelegen Sinjang steunde de lucht macht van het leger de operaties te land en verloor daarby slechts één toestel. TSJINGTAU ONTRUIMD. Het hoofdkwartier van het Japansche leger in Noord China heeft Vrijdagavond laat bekend gemaakt, dat de Japansche troepen Vrijdagochtend begonnen zijn met de ontruiming van Tsjingtau ten Zuiden van de Gele rivier, nadat zijde stad vier weken lang bezet hadden gehouden. Het hoofdkwartier meldt in dit verband het militaire doel is volkomen bereikt. De stad heeft thans haar militaire beteekenis ver loren. Tgdens den bezettingstijd zijn de steunpunten vaan den Zuidelijken oever ingericht, zoodat te allen^tijde een onmid dellijke actie mogelijk is, ingeval de Tsjoengking-troepen mochten probeeren tot nieuwe ondernemingen over te gaan. GENERAAL WAVELL TE SINGAPORE. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is generaal Wavell Zondag per vliegtuig te Singapore aangekomen. Hij zal bespre kingen hebben met den Britschen bevel hebber in het Verre Oosten, Brooke Pop ham, en den commandant der strijd krachten in China, Layton. TWEE AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN VERONGELUKT. Bij de Amerikaansche luchtmacht heb ben zich opnieuw twee ongelukken voor gedaan. Te Find Bay in Ohio is bij regenachtig weer een bommenwerper ge vallen, waarbg de vier inzittenden om het leven kv.amen. Uit Honoloeloe meldt Associated Press, dat eën jachttoestel, dat naar een vermist militair vliegtuig zocht, in zee is gevallen. De bestuurder verdronk. koepeling bevestigd is, moge tot voldoe ning stemmen. Voor onze boeren geldt ook nu speciaal voor hen, die geroepen zijn, om dezen nieuwen organisatievorm in zijn gewestelijke onderscheidenheid tot gelding te brengen e: daardoor de binding tus schen boer en volksgen.eenschap te be vorderen de hand aan den ploeg! SOCIALE VOORZIENINGEN VOOR HUISPERSONEEL. De persdienst van het N.V.V. meldt Er zijn wettelijke maatregelen in voorbereiding, welke de sociale voor zieningen voor het huispersoneel in be langrijke- mate zullen uitbreiden. Het ■huispersoneel ,valt op het oogenblik niet onder de Ongevallenwet en de Ziektewet. Er is thans voor deze cate gorie van werkers een Ongevallen- en Ziektewet in voorbereiding. Hiermede zal een reeds lang gekoes terde wensch van deze arbeiders en ar beidsters in vervulling gaan. De Neder landsche bond van huispersoneel, aange sloten by het N.V.V., heeft hiervoor ge durende een reeks van jaren actie ge voerd. De ziekteverzekering is voor het huis personeel ook daarom van zoo groote be teekenis, omdat immers de ziekenzorg zooals deze in het ziekerifondsbesluit is geregeld; gekoppeld is aan de ziektewet. Op het oogenblik valt het huispersoneel buiten de ziektewet en derhalve eveneens buiten de nieuwe uitgebreide wettelijke ziekenzorg. Nadat de ongevallen- en ziektewet voor het huispersoneel zal zyu afgekondigd, zal ook het huispersoneel recht hebben op de voorzieningen en verstrekkingen, zooals deze in het ziekenfondsbesluit voor de krachtens de ziektewet verzekeringsplich- tige arbeiders zijn voorgeschreven. Het verstrekken van levertraan. •De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat met ingang van 1 No vember 1941 de bonnen, welke door artsen voor het verstrekken van levertraan zijn uitgeschreven, ongeldig zijn. Levertraan mag in den vervolge slechts worden afge leverd op Óe zoogenaamde formulieren voor ziekenvoedsel (md 29) door den behande- lenden geneesheer en den vertrouwensarts onderteekend. Distributie van aardappelen. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende békend met betrekking tot de distributie van aardappelen. Tengevolge van. het feit, dat de met „a" gemerkte bonnen van de aardappelkaar- ten ;,U" recht geven op het koopen van 1% kg. aardappelen per bon, is de onjuiste opvatting ontstaan, als zou een rantsoen aardappelen eveneens 1% kg. bedragen. Een rantsoen aardappelen omvat even wel 3% kg. Bij afgifte van de met eeif rantsoen aardappelen gemerkte bonnen die nen dan ook 3% kg. aardappelen per bon te worden afgeleverd. Voor den nieuwen oroduetleslag hebben de boeren reeds weer de handen uit de mouwen gestoken. Worden ploeg en zaaimacliine met den tractor voort bewogen, voor de eg bewijzen dé sterke viervoeters uitstekende diensten tPax-Holland-De Haan m) 50 gram per vier weken voor kinderen beneden 14 jaar. De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat met ingang van Zon dag 2 November a.s. een aanvang ge maakt zal worden met de distributie van cacaopoeder. In het algemeen zal de dis tributie van cacaopoeder als volgt gere geld zgn. Per periode van vier weken wordt een rantsoen van 50 gr. cacaopoeder vermengd met suiker beschikbaar gesteld aan kinderen beneden 14 jaar. Gedurende de eerste week van deze periode kunnen de consumenten de bon nen inleveren, gedurende de tweede week bevoorraden de detaillisten zich en ge durende de derde en vierde week wordt de cacaopoeder afgeleverd aan hen, die daarvoor bonnen hebben afgegeven. Voor het geval de cacaopoeder vermengd is met andere producten, b.v. suiker, be draagt het rantsoen een hoeveelheid, welke 50 gr. cacaopoeder bevat. Het in distributie te brengen product zal bestaan uit sterk ontvette cacaopoe der, vermengd met suiker in eên verhou ding van 50 gr. 'cacao met 100 gr. sui ker. Elke bon van de cacaokaart geeft derhalve recht op het koopen van 150 gr. cacao met suiker. Aangezien echter bij den handel nog een' voor raad poeder voorradig1 is, welke niet of slechts gedeeltelijk ontvet is, zul len de consumenten in den beginne voor een deel nog volvette of mage re, d.i. slechts in beperkte mate ont- vetté poeder kunnen verkrijgen. Ookf* deze volvette en magere cacao poeder wordt volgens de bovenaangege- ven gewichtsverhouding met suiker ver mengd. De prijs van het product zal, onver schillig of het volvette, magere of sterk ontvette cacao betreft, 0.25 per rant soen, d.i. dus 0.25 per hoeveelheid vap 150 gr., inhoudende 50 gr. cacao en 100 gr. suiker bedragen. Gedurende de eerste distributie- periode van vier weken, welke aan vangt op Zondag 3 November, en eindigt op Zaterdag 29 November zal de met „een rantsoen cacao, eer ste periode" gemerkte bon van de cacaokaart, welke kaart destyds werd uitgereikt aan personen, die op 1 Februari 1941 den leeftijd van 14 jaar nog niet hadden bereikt, recht geven op het koopen van 50 gr. ca caopoeder, vermengd met 100 gr. sui ker. In verband met het feit, dat de winke liers geen voorschot cacaopoeder zullen ontvangen, is bepaald, dat gedurende het tijdvak van 2 tot en met 15 November a.a geen cacaopoeder op de bonnen aan het publiek mag worden afgeleverd. Gedurende de eerste week van dat tgdvak, dus van 2 tot en met 8 Novem ber a.3. kunnen de consumenten de bon nen, welke recht geven op het koopen van cacaopoeder, bij den winkelier inle veren, waarvoor zij dan een ontvangstbe- wrjsje kunnen vragen. De winkelier moet de in ontvangst genpmen bonnen in het tgdvak van 10 tot en met 14 November bij den plaatselgken distributiedienst in leveren ter verkrijging van toewijzingen, waarop cacaopoeder bij den grossier kan worden betrokken. Eerst in het tijdvak van 16 tot en met 29 November mogen de winkeliers dan aan hun klanten die daarvoor bonnen hebben afgegeven, de cacaopoeder afleveren. De aandacht wordt er op geves tigd, dat op de bonnen, welke na 8 November a.s. bg de winkeliers wor den ingeleverd, eerst in de volgende distributieperiode, dus na 14 Decem ber cacaopoeder mag worden afge leverd. Hotels e.d. Hotels, café's, restaurant^ cantines e.d. zullen niet voor toewijzingen of losse bonnen voor cacaopoeder in aanmerking komen. BRITSCHE LUCHTAANVALLEN. DE DISTRIBUTIE VAN BOTER. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend Met betrekking tot de distributie van boter Bg velen blijkt ten onrechte de opvatting te zijn ontstaan, dat het boterrantsoen voor de nieuwe periode van 2 tot en met 20 November a.s., zou zijn verminderd. Deze opvatting is onjuist, daar het rant soen ongewijzigd is gebleven. Bij het inwisselen van de oude boter en vetkaarten tegen nieuwe werden voor elke heele kaart, twee nieuwe kaarten uit gereikt, welke weliswaar tezamen op één blad kunnen voorkomen, doch dan twee maal de nummers 51 tot en met 58 dragen. Voor het tijdvak van 2 tot en met 20 November zijn de bonnen 51 en 52 geldig verklaard, welke eik recht geven op 125 gram boter. Aangezien hoüders van heele boterkaarten en heele vetkaarten thans het dubbele aantal kaarten hebben ontvan gen, hebben deze dus twee bonnen 51 en twee bonnen 52 ter beschikking, waarop in totaal 500 gram boter kan worden ge kócht, hetgeen overeenkomt met het oude rantsoen. EEN MAN EN TWEE VROUWEN GEDOOD. Vrijdagnacht is een aantal Britsche vliegtuigen boven ons land verschenen en heeft brand en brisantbommen omlaag ge- worpent De meeste bommen zijn op het vrye veld of in rivieren gevallen, zonder schade aan te richten. In een plaats in Noord-Holland zijn even wel twee huizen vernield. Verder is een boerderij door een brisantbom vernield. Van de burgerbevolking werden een man en twee vrouwen gedood. Bovendien is een dertigtal huizen meer of minder zwaar beschadigd. In de ver nielde boerderij zgn eèn koe en vier paar den gedood. DISTRIBUTIE VAN B0UWH0UT In de op 1 November 1941 verschenen buitengewone staatscourant is opgenomen een bekendmaking van den directeur van' het rijksbureau voor hout, waarbij het verkoopen en afleveren van bouwhout, d.i. gezaagd naaldhout, zoowel inlandsch als buitenlandsch, zonder vergunning van ge noemden directeur wordt verboden. In dringende gevallen b.v. voor herstel van schade, veroorzaakt door brand, bom- of blikseminslag of ter beveiliging tegen waterschade, is aflevering van bedoeld hout zonder vergunning en tot bepaalde hoeveelheden toegestaan. Voor nadere bijzonderheden wordt Ver wezen naar de in de bladen opgenomen officieele publicatie. RUIM 500 KINDEREN NAAR NEURENBERG. Dinsdag 4 November a.s. om half twee zullen van het station Staatsspoor te Den Haag de 520 kinderen, die door bemiddeling van den Nederlandschen Volltsdienst voor een verblgf van zes weken naar Neurenberg BONNEN 1/20 RANTSOEN BOTER. Destijds zijn bonnen gemerkt 1/20 rant soen boter uitgegeven. De betrokkenen hebben deze bonnen wederom moeten inle veren bg de distributiediensten, aangezien het niet in de bedoeling lag deze bonnen in omloop te brengen. Thans blijkt echter, dat er bonnen van deze soort in omloop zijn. In verband hier mede wordt er de aandacht op gevestigd, dat deze met 1/20 rantsoen boter gemerkte bonnen niet geldig zijn ~n dan ook niet door de distributiediensten worden inge wisseld tegen geldige' rantsoenbonnen. zullen gaan, per extra trein vertrekken. Ditmaal zijn het 240 kinderen uit Rotter dam, 100 uit Den Haag, 100 uit Zwolle, 50 uit Amsterdam en 30 uit Haarlem.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1