PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 24 OCT. 1941 HET ZIEKENFONDSEN&ESLUIT TREEDT 1 NOVEMBER IN WERKING. DE STRIJD OM LENINGRAD. ABONNEMENTSPRIJS S 19 et per week ot 1 3.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1 1.63. Iedere regel meer 33 cent Bi] abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—6 regels 1 0.55. Iedere regel meer 11 et (max. 8 regels) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 250 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlisslngen De BUREAU^ van Je Provinciale Zeeowsche Courant ztJn gevestigd tel VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. teL 10 C2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES Red. en Adminlstr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd teL 2475 OOSTBURGRedactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. tel. 85 BRESKENS t Dorpsstraat 85. teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D I. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D ER L A N D S C H E DAGBLADPERS" Een overzicht van de bepalingen. Vergeefsche doorbraakpogingen der Sovjets. Op 22 October trachtteh de bolsjewis ten, naar het D.N.B. van militaire zyde verneemt, voor Leningrad met sterke pant serstrijdkrachten door te breken. Duitsche pantserwagens stietten echter op verras sende wijze op de aanrollende bolsjewisti sche pantserwagens en stelden na een kort vuurgevecht tfïjf bolsjewistische pantser wagens, die aan de spits voeren, buiten gevecht. Een zesde bolsjewistische pant serwagen reed op een Duitsche mijnver- sperring en vloog in de lucht. Intusschen hadden de Duitsche pantserwagens door handige aanvallen op de overige bolsjewis tische pantserwagens deze tot op een klein terrein opeengedrongen, dat door in fanteristen en pioniers tot in verren om trek was ondermijnd, zoodat 15 bolsjewis tische pantserwagens zich in een val be vonden. Op dit gebied was het vuur van de Duitsche artillerie geconcentreerd, waardoor de bolsjewisten gedwongen wa ren in het nauwe omsingelde gebied heen en weer te blijven rijden. Nadat verschei dene gepantserde kolossen door de Duit sche granaten zwaar waren getroffen, pro beerden de laatsten zich door een krach- tigen aanval naar den grooten verkeers weg aan de vernietiging te onttrekken. Doch ook deZte manoeuvre was tevergeefs. Na enkele minuten bleef de eene bolsje wistische pantserwagen na den anderen kapotgeschoten en brandend op den weg staan. Geen enkele keerde naar Leningrad terug. Zware artillerie van het Duitsche leger nam op 22 October opnieuW belangrijke militaire doelen en ravitailleeringsbedrrj- ven in Leningrad onder krachtig vuur. Met bijzonder succes bestookten de Duit sche kanonnen het bolsjewistische scheep vaartverkeer tusschen Leningrad en Kroonstad. BEVELHEBBER VAN BOLSJEWISTISCH RESERVELEGER GEVANGEN GENOMEN. Bij de zuivering van het strijdgebied in den centralen sector van het Oostelijke front van verstrooide bolsjewistische strijdkrachten hebben Duitsche soldaten op 22 October opnieuw een hoogen bol- sjewistischen officier gevangen genomen, nl. den commandant van een bolsjewis tisch reserveleger, luitenant-generaal Wisjnjewsky. In het kader van de zuivering van het gcvcchtsgebied ten Oosten van Kalinin hebben, naar het D.N.B. verneemt, Duit sche infanteristen een groot aantal ver strooide bolsjewistische soldaten gevangen genomen. Bij een contróle van deze gevan genen bleek, dat er zich onder nen 776 knapen van 14 tot 16 jaar en 50- tot 60- jarige personen bevonden van de bolsje wistische arbeidersmilitie. NIEUWE FUNCTIE VOOR TIMOSJENKO. Naar Havas uit New York meldt, zou volgens Amerikaansche inlichtingen uit Samara, Timösjenko, de bevelhebber in den centralen sector aan het Oostelijke front, een nieuwe functie hebben gekregen. Naar te Stockholm inzake de aflossing van maarschalk Timosjenko verder bekend wordt, wordt als opvolger generaal-majoor Gregor Soekof genoemd. Van deze laatste is alleen bekend, dat hij sedert ongeveer 25 jaar soldaat is en dat hij zich van ser geant heeft opgewerkt. Soekof draagt of ficieel den titel van opperbevelhebber fler Sovjet strijdkrachten aan het centrale front. In een door Londen gepubliceerd bericht uit Moskou wordt geconstateerd, dat Sta lin op het oogenblik, dat de strijd om Moskou zijn hoogtepunt heeft bereikt, een aanhanger heeft afgedankt, dien hij steeds den kundigsten en betrouwbaarsten heeft genoemd. DE ACTIE VAN DE DUITSCHE LUCHTMACHT. Versterkte formaties Duitsche gevechts vliegtuigen en duikbommenwerpers hebben op 22 October bolsjewistische veldstellin- gen in het Zuidelijke deel van het'Oostelijke front aangevallen. Zware bomtreffers ver nielden de bolsjewistische versterkingen. Met groote kracht richtten de aanvallen van de duikbommenwerpers zich op bolsje wistische marschcolonnes en- voertuigen. 250 voertuigen, vier pantserwagens, twaalf stukken geschut en veertien locomotieven werden door de bommen vernield. Een mu nitie- en benzine-opslagplaats vlogen als gevolg van bomtreffers in de lucht. Op verscheidene plaatsen vielen de Duitsche gevechtsvliegtuigen met groot succes lij dende treinen aan. Een Finsch legerbericht deelt mede, dat Finsche jachtvliegtuigen in de Finsche Golf twee Sovjet-motortorpedobooten heb ben vernietigd. DE VERLIEZEN VAN DE BOLSJE WISTISCHE LUCHTMACHT. De bolsjewistische luchtmacht heeft, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, op 22 October wederom zware verliezen gele den. Aan het geheele Oostelijke front wer den in totaal 65 bolsjewistische vliegtui gen vernietigd, waarvan 33 in luchtge vechten. DE STEMMING IN MOSKOU. In verband met den Duitschen opmarsch heeft zich van de bevolking van Moskou een paniekstemming meester gemaakt. De Prawda eischt van de inwoners van Mos kou een ijzeren discipline. Het blad wekt op alle pamekzaaiers zonder genade te ver nietigen. De Izwestia neemt op scherpe wyze stelling tegen de verspreiders van alarmeerende geruchten en zegt, dat men deze menschen met alle mogelijke middelen bestrijden moet. DE AMERIKAANSCHE LEVERAN TIES AAN DE SOVJETS. De ANP-correspondent te Berlijn meldt: Uit New York wordt gemeld, dat de Amerikaansche leveranties aan de Sovjets voortaan hoofdzakelijk zullen geschieden vanuit Boston over den Atlantischen Oce aan, vermoedelijk naar Archangel. Slechts de olie-leveringen zouden over Wladiwo- stok blijven gaan. Deze maatregel wordt gemotiveerd door het toenemen der hoe veelheden. De American Car and Foundry alleen al zou iedere drie kwartier een tank van 12 ton produceeren. Ook uit een ander oogpunt zou de nieuwe reg-Ting rationeel zijn: de industrieele producten komen veël- al uit het Oosten der Ver. Staten, terwijl de petroleum uit de Westelijke Staten komt. Hiertegenover kan echter worden aangevoerd, cfèt Archangel verscheidene maanden van het jaar door het ijs ontoe gankelijk is, terwijl Wladiwostok geen last heeft van ijs. vin de Wilhelmstrasse, waar men van bovenbedoeld bericht nog geen officieele bevestiging had, meende men er reeds een uitvloeisel in te moeten zien van het op treden van het nieuwe kabinet Tojo. Dit heeft de besprekingen met Washington her vat, doch blijkbaar heel wat vastberadener dan tevoren. Amerika vreest waarschijnlijk een verdere ontstemming en mogelijk een onherroepelijk besluit van Tokio, bijaldien de verschepingen naar Wladiwostok aan houden. Ook kan de nieuwe Amerikaansche maatregel een verdere stap zijn op Roose velt's weg in het naloopen van den oorlog, een verdere en wanhopige poging om inci denten op den Atlantischen Oceaan uit te lokken, daar het voorzien van Europa's •doodsvijand met oorlogsmateriaal nimmer door Duitschland getolereerd kan worden. DE KERK IN DE SOVJET-UNIE. De kerken in Klinzy, ten Noordoosten van Gomel, konden, evenals de kerken in andere plaatsen, door de Duitsche bezet tingsautoriteiten weer voor den eeredienst ter beschikking worden gesteld. Van de acht kerken in Klinzy hadden de bolsje wieken er niet minder, dan zeven gesloten. De grootste kerk, de St. Peter en Pauls- kerk, diende tot clubgebouw voor de com munistische partij. In een kerk was een school gevestigd. De andere vijf kerken waren tot pakhuizen verbouwd. Amerika en de oorlog. EEN VERKLARING VAN WENDELL WILLKIE. Uit Washington meldt het A.N.P. Wen dell Willkie heeft in een radiorede gezegd, dat Amerika alle hoop op vrede moet op geven en eindelijk handelen moet, want als het nog langer aarzelt zou de spil zege vieren en alles verloren zijn. Amerika moet niet langer er aan twijfelen, dat Berlijn en. Tokio met elkaar onafscheidbaar ver bonden zyn en dat de overwinning van den een ook de overwinning van den, ander is. Een vrede met Japan is even onmogelijk ais een vrede met Hitier. Wereldschokkende gebeurtenissen hebben zich gedurende de laatste weken afgespeeld, aldus Wendell Vüllkie. AFGEVAARDIGDE FISH TEGEN ROOSEVELT EN KNOX. In een radiorede heeft de republikeinsche afgevaardigde Fish verklaard, dat het door Roosevelt en den minister van ma rine, Knox geëischte uitzenden van Ame rikaansche torpedojagers om op zoek te gaan naar duikbooten in de rechtstreeksche oorlogszones om Engeland, Frankrijk en België "n onverklaarden oorlog en een ver grijp tegen de wet zou beteekenen. Beide personen zouden op grond daarvan uit hun ambt kunnen worden gezet. Vervolgens deed Fish een beroep op Willkie, den minister van justitie Biddle en op de couranten New York Herald Tribune en New York Times, officieel verklaringen te publiceeren waarin z\j een onverklaarden oorlog als on-Amerikaansch. on-democra- tisch en als indruischend tegen de grond wet brandmerken. Moskou staakt levering van oorlogsmateriaal aan Tsjoengklng. Uit Tokio meldt Domei Van gezagheb bende zijde wordt vernomen, dat de Sovjet- regeering onlangs formeel aan de regeering van Tsjoengking heeft medegedeeld, niet in staat te zyn voort te gaan met het leveren van oorlogsmateriaal aan Tsjoengking uit den eigen slinkenden voorraad als gevolg van het feit, dat men zelf dit materiaal dringend noodig heeft wegens den snellen Duitschen opmarsch aan het „Westelijke •front". Valsche geruchten omtrent verhouding Hongarije-Roemenlë. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: In Washington zouden berichten binnen gekomen zfln, volgens welke Roemenië de teruggave van de voor eenigen tijd aan Hon garije weer afgestane Zevenburgsche gebie den zou hebben geëischt. In de Wilhelm strasse meende men zulk al terstond te kunnen dementeeren er was absoluut niets van zoodanige geruchten bekend. In Hon- gaarsche en Roemeensche kringen te Ber lijn rekende men deze geruchten tot de reeds meermalen gesignaleerde campagne van Engelsche en Amerikaansche zijde, om tusschen de Europeesche bondgenooten on- eenigheid te zaaien. De beheersching der luchf aan het Oost front door het Duitsche luchtwapen. Stuka's onderweg voor een aanval op den vijand in het kustgebied tusschen Dnjepr en Krim (Orbis-Holland) DE NIEUWE BONNEN. Voor het tijdvak van Zondag 26 October tot Zaterdag 1 November zijn voor de ge bruikelijke rantsoenen brood of gebak, vleesch of vleeschwaren en melk de bon nen 41 van de daarvoor bestemde kaarten aangewezen, en voor aardappelen bon 41a. Voor de houders van vetkaarten is tevens bon 41b voor aardappelen aangewezen. Na Zaterdag 25 October zijn de bonnen 40 voor brood, vleesch, vleeschwaren, melk en aardappelen niet meer geldig. „NEDERLANDSCHE LANDSTAND" IN HET LEVEN GEROEPEN. Het rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor de bezette Ne- derlandsche gebieden heeft bij de in het verordeningenblad van Donderdag ver schenen verordening no. 196-1941 den „Ne- derlandschen Landstand" in het leven ge roepen. Aan het hoofd daarvan staat de boerenleider, van den ..Nederlandschen Landstand''. Bij de tegelijkertijd verschij nende verordening no. 197-1941 heeft de Rijkscommissaris zich de benoeming van den boerenleider voorbehouden. Op grond van deze verordening heeft hij den heer E. J. Roskam in Lunteren tot boerenleider van den Nederlandschen Landstand be noemd. Joodsch grondbezit. De Rijkscommissaris (commissaris-gene raal voor financiën en economische' zaken) heeft overeenkomstig par. 20 al. 2 van de verordening no. 154/1941 betreffende het joodsche grondbezit het volgende, algemeen bindende besluit genomen In de practyk is bij de interpretatie van de paragraphen 10 en 11 der verordening no. 154/1941 betreffende joodsch grond bezit twijfel ontstaan, of rechtskundige handelingen, die volgens den tekst van de genoemde paragraphen alleen verricht kun nen worden met goedkeuring van. den Rijkscommissaris (cofnmissaris-generaal voor financiën en economische zaken) zonder deze goedkeuring van rechtswege nietig zijn. De paragraphen 10 en 11 verbieden, dat de daarin genoemde rechtskundige hande lingen verricht worden zonder goedkeuring. Dit verbod valt mede onder de strafbepa lingen van de paragraphen 15 en volgende. Een rechtskundige handeling zonder goed keuring is derhalve verboden en dus nietig. Dit blijkt uit artikel 1356 al. 4 van het burgerlijk wetboek, volgens hetwelk voor de geldigheid van een rechtskundige han deling een veroorloofde rechtsgrondslag vereischt is. Stadhouder Kaufmann in Nederland. De stadh-uder van Hamburg, gouwleider Kaufmann, heeft de. eerste dagen van deze week als persoonlijk gast var. den bevel hebber der weerm., den gener. der Vliegers Fr. Christiansen, in Nederland vertoefd. Bij deze gelegenheid heeft hij de haveninstal laties te Rotterdam en Amsterdam, bene vens enkele bedrijven bezichtigd. Ter ge legenheid van een kameraadschappelyken avond der officieren van den staf van den bevelhebber der weermacht had de gouw leider ook de mogelijkheid tot een samen zijn met. den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, rijkscommis saris dr. Seyss Inquart. Stadhouder Kauf mann heeft Nederland vandaag weer ver laten. Prijsaanduldlngsbeslult voor schoenherstellers. In de Staatscourant is een beschikking gepubliceerd, waarin ook de schoenherstel lers verplicht worden hun prijzen op goed zichtbare wyze aan te duiden. De daar voor benoodigde lijsten zijn hun door den directeur van het Rijksbureau voor huiden en leder reeds verstrekt. Dank zij de activiteit van en de goede samenwerking tusschen het departement van sociale zaken en het Nederlandsch Ver bond van Vakvereenigingen, zal op 1 No vember a.s. het ziekenfondsbesluit, opgeno men in het verordeningenblad voor het be zette Nederlandsche gebied, van 16 Augus tus, in werking treden. In verband daarmede is gisteren in het verordeningenblad opgenomen het tweede uitvoeringsbesluit van den secretaris-gene raal van het departement van sociale za ken, waarin in wezen het grootste deel van de voor de uitvoering van het ziekenfonds-- besluit noodzakelijke bepalingen is vastge legd. Het ziekenfondsenbesluit regelt de ver zekering zelve tegen geneeskundige verzor ging en geldelijke uitkeering bij overlijden, alsmede de uitvoering daarvan. KRING DER VERZEKERDEN. Ten aanzien van den kring der verzeker den wordt in het ziekenfondsenbesluit on derscheid gemaakt tusschen zg. verplichte verzekering en vrije verzekering. Tegelij kertijd met het ziekenfondsenbesluit is nl. een besluit van den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken, houden de aanvullingen en wijziging van de ziekte wet, afgekondigd, waarbij wordt bepaald, dat art. 50 der ziektewet met ingang van 1 November 1941 in werking zal treden, en tegelijkertijd het bevallingsgeld van 55 wordt ingevoerd. Art. 50 der ziektewet schrijft nu voor, dat den verzekerde geen ziekengeld toekomt, Indien hij niet is ingeschreven bij een over eenkomstig de ziekenfondsenwet toegelaten ziekenfonds. Dit heeft dus tot gevolg, dat de arbeiders, die onder de ziektewet vallen, vanaf 1 November a.s. ten aanzien van het ziekenfondsenbesluit verplicht verzekerd zijn. Daarnaast opent het ziekenfondsenbe sluit de mogelijkheid voor het afsluiten van een verzekering voor hen, die niet verplicht verzekerd zijn, dus de z.g. vrije verzekering. Aangezien door het geheele besluit heen regelmatig onderscheid gemaakt wordt tus schen de verplichte verzekering en de vrije verzekering, is het ongetwijfeld goed de splitsing, zooals die hierboven gemaakt wordt, schert) in het oog te houden. Zoo bepaalt het ziekenfondsenbesluit, dat de bepalingen voor de verplichte verzeke ring niet alleen gelden voor den arbeider zelf, maar zich mede uitstrekken tot de leden van zijn gezin, wier kostwinner hij >3. In het tweede uitvoeringsbesluit wordt gezegd, dat als gezinsleden te beschouwen zijn de personen, jegens wie de arbeider vol gens de beoalingen van het burgerlijk wet boek onderhoudsplichtig is en tot zijn gezin behoorende stief- en pleegkinderen, met dien verstande, dat kinderen slechts in aan merking komen, indien zij den leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en in zoo verre deze gezinsleden niet zelf vérplicht verzekerd zyn. Waarschijnlijk zal de juris prudentie in de toekomst moeten uitwijzen, wat het ziekenfondsenbesluit onder stief- en pleegkinderen verstaat. Vanzelfsprekend zijn alle voorschriften ten aanzien van de verplichte verzekering scherper en meer dwingend geredigeerd dan ten opzichte van de vrye verzekering het geval is. DE UITVOERENDE ORGANEN. Als uitvoerende organen van het zieken fondsenbesluit zullen fungeeren de zieken fondsen. waaronder verstaan worden door den secretaris-generaal van het departe ment van sociale zaken erkende of toege laten instellingen van iederen aard, welker doel is de uitvoering van de verzekering van personen ingeval van ziekte, overeen komstig de door de overheid vastgestelde minimum eischen. De ziekenfondsen, die zich bezig houden met de verplichte verzekering, moeten door den secretaris-generaal voor de uitvoering daarvan worden toegelaten. Zy zullen den naam moeten voeren van „algemeen zieken fonds". Voor de uitvoering van de vrye verzeke ring moeten de ziekenfondsen door den se cretaris-generaal van het departement van sociale zaken worden erkend. Vanzelfsprekend zullen voor de toe lating strengere regelen worden vast gesteld dan voor de erkenning, zoodat hieruit de conclusie voortvloeit, dat de toegelaten ziekenfondsen zich automa tisch met de vrye verzekering zullen kunnen bezig houden of met andere woorden automatisch erkend zijn. Ten aanzien van het beheer en de admi nistratie moet natuurlek tusschen de beide categorieën een scherpe scheiding worden gemaakt. COMMISSARIS VOOR HET ZIEKENFONDSWEZEN EN DEN „RAAD VAN BIJSTAND". Door den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken is de directeur-generaal der volksgezond heid, dr. C. v. d. Berg, aangewezen als commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen. Met de instelling van het commissariaat is in onze sociale verzekering een nieuwe figuur getreden, n.l. een met verordenende bevoegdheid belaste persoon in plaats van de tot nu toe bestaande figuur, met veror denende bevoegdheid bekleede instanties, raden, colleges, enz. De commissaris voor het ziekenfondswe zen wordt by de uitvoering van zyn toezicht bijgestaan door een „raad van bijstand", die bestaat uit 15 personen, t.w. een groep van 5 deskundige ambtenaren, 5 vertegenwoor digers de;r geneeskundigen en 5 vertegen woordigers der verzekerden. DE ERKENNING EN DE TOELATING. Door den commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, is inmiddels een oproep in de bladen geplaatst, waarbij aan de thans bestaande ziekenfondsen ver zocht is zich ten spoedigste tot hem te wen den met een verzoek om toelating als alge meen ziekenfonds of om erkenning als zie kenfonds voor de vrije verzekering. In het tweede uitvoeringsbesluit wordt in artikel 2 gemeld, welke gegevens by een verzoek om erkenning respectievelijk toe lating moeten worden verstrekt. Te ver wachten is, dat in den loop van de volgende week in de couranten en aan de postkan toren bekend zal worden gemaakt, welke ziekenfondsen door den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken op voordracht van den commissaris, belast met het toezicht op ziekenfondsen, zullen wor den toegelaten. Deze erkenning, resp. toe lating zal slechts gegeven worden aan zie kenfondsen, welke op 1 Augustus 1941 be stonden, waardoor het oprichten van nieu we fondsen onmogelijk wordt gemaakt. De erkenningen, resp. toelatingen, die nu zullen worden verleend, zijn slechts van voorloopigen aard en nemen een einde vóór 30 Juni 1942, aangezien dan definitief er kenning of toelating verleend of wel gewei gerd zal borden. Het ligt ongetwijfeld ln de bedoeling om tijdens den duur van deze voorloo- pige erkenning resp. toelating de nood zakelijke maatregelen te treffen, die voor een sterke centralisatie in het zie kenfondswezen noodig zyn. In het tweede uitvoeringsbesluit wor den in de artikelen 3 tot en met 9 uit voerige voorschriften opgenomen met be trekking tot het toezicht op de bestaande ziekenfondsen, waarbij vooral uit artikel 6 de groote bevoegdheid blijkt, welke de commissaris heeft ten aanzien van de centralisati van het ziekenfondswezen Hy kan n.l. ambtshalve samenvoeging van bestaande fondsen verzoeken resp. gelasten. (vervolg pag; 3 eerste blad.) NIEUWE BOTER- EN VETKAARTEN. ZIJ ZULLEN VOOR 2 NOVEMBER A.S. WORDEN UITGEREIKT. De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visseherü maakt bekend, dat vóór 2 November a.s. nieuwe boter- en vetkaarten ter vervanging van de thans in gebruik zjjnde, zullen worden uitgereikt. Op nader door de plaatselijke distributie- diensten te bepalen data zal men zich bij deze diensten dienen te vervoegen onder overlegging van de distributiestamkaart én alle thans geldige boter- en of vetkaarten. Dit zijn dus de normale boter- en vet kaarten, alsmede de toeslagkaarten van de bonboekjes C en D, voor zwaren en! zeer zwaren arbeid. Tegen inlevering van deze kaarten zullen de nieuwe boter- en vet kaarten worden uitgereikt, welke per kaart acht bonnen bevatten, genummerd van 51 tot en met 58, met de aanduiding „boter" of „vet". De aandacht wordt er op gevestigd, dat uitsluitend boter- en vetkaarten ter inwis seling worden aangenomen, waarop de bon „41" en alle hoogere nummers nog aan wezig zijn. Voorts behoeven de nieuwe kaarten niet in de plaats van inschrijving in het bevol kingsregister te worden afgehaald en de toeslagkaarten voor zwaren arbeid niet in de plaats waar de arbeid wordt verricht. Distributie van vermicelli en maïzena. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij deelt het volgende mede in verband met de distri-, butie van vermicelli en maizena. Zooals bekend, wordt per periode van vier weken een bon van de „bonkaart al gemeen" aangewezen voor het koopen van vermicelli of maizena. Aangezien de win keliers echter by de bevoorrading by den aanvang van elke periode op de vdoor hen ingeleverde bonnen voor vijftig procent toewijzingen voor vermicelli en voor vijf tig procent toewijzingen voor maizena ontvangen, zullen zij uiteraard niet altijd in staat zijn op de bonnen van hun klan ten uitsluitend maizena of uitsluitend ver micelli te leveren. Het publiek- zal er dan ook uiteraard voor het geval zulks noodig is in verband met den voorraad van den winkelier genoegen mede dienen te nemen een gedeelte van de op de ingeleverde bonnen verkrijgbare hoeveelheid in ver micelli e.d. en een gedeelte in maizena e.d. te ontvangen. Brandstoffen voor generatoren. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheep vaart maakt met betrekking tot de distri butie van vaste brandstoffen bekend, dat de met „generator anthraciet tiende perio de" gemerkte bonnen vanaf 24 October ook recht geven op het koopen van één hecto liter (maximum 75 kg.) anthracietnootjea IV. Genoemde bonnen geven dus in het ver volg elk recht op het koopen van één hectoliter (maximum 75 kg.) anthraciet nootjea IV of V of 50 kg. turfcokes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1