PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT WOENSDAG 22 OCT. 1941 Duitsche troepen bezetten het eiland Dagoe. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 9 - 19 ct. per week ot t 2.43 per fcwartaaj Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke aummere 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—6 regela 1 1.66. Iedere regel meer 33 cent. B{J abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 16 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 248 Hoofdredacteur: J. C. Visser, Vlisslngen De BUREAUX ran de Provinciale Zeeuwsche Courant xijn gevestigd t«J VUSSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londenscbe Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 85, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAG «St.UilU V VIKTORIE EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. Het geheele Baltlsche gebied van den vijand gezuiverd. Uit het hoofdkwartier van den Führer, 21 October (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Het eiland Dagoe is ingenomen. Daarmede zijn alle eilanden voor de Baltische kust In Duitsche handen en is het geheele Baltische gebied van den vijand gezuiverd. In voorbeeldige samenwerking met formaties van de marine en het luchtwapen was het aan een divisie infanterie Van het Dpitsc|ie leger op 12 October gelukt, op de Zuide lijke punt van het eiland te landen. In hardnekkige gevechten, die tien dagen geduurd hebben, werd het eiland sindsdien van den vijand gezuiverd. Daarbij vielen 3000 ge vangenen in Duitsche handen. Zes kustbatterjjen werden vernield. Resten van de vijandelijke bezetting werden bjj de poging om over zee te ontkomen, door eenheden van de marine en het luchtwapen onschadelijk gemaakt. De strijd In het Noordelijk deel van het Oostelijk front. Later maakte het opperbevel van de Duitsche weermacht in een extra bericht bekend Door de gemelde bezetting van het eiland Dagoe is het Oostzeegebied thans geheel en al van den vijand bevrijd en daarmede het tijdstip gekomen ook te berichten over de operaties die sedert begin Augustus in den Noordelijken sector van het Oostelijk front hebben plaats gevonden. Na de doorbraak door de Stalinlinie had de legergroep van generaal-veldmaarschalk Ritter von Leeb in samenwerking met de luchtmacht van Generaloberst Keiler tot opdracht gekregen de zich tusschen het Ilmen- en Peipusmeer bevindende strijd krachten van den tegenstander te verslaan, de vesting Leningrad in het Zuiden af te sluiten, alsmede Estland en de Oostzee eilanden van den vijand te zuiveren. On danks de voortdurend sterke bedreiging hunner Oostelijke flank boog het gros van - het leger van Generaloberst Busch tezamen met het pantserleger van generaloberst Höppner allereerst naar het Noorden af. Tijdens buitengewoon hevige gevechten werd de uitgebreide stelling van den tegen stander In ontoegankelijk bosch- en moe rasterrein aangelegd, tusschen Urnen- en Peipusmeer doorbroken, waarbij ongeveer vijf duizend kazematten in gevechten van man tegen man moesten worden bedwon gen en uitgebreide mijnenvelden met meer dan 80.000 mijnen worden opgeruimd. In nieuwe hevige gevechten moesten ver volgens ten Noorden van Loéga zeer sterke vijandelijke strijdkrachten worden vernie tigd, alvorens de aanval op het vestingge- bied van Leningradkon beginnen. Alle po gingen van den tegenstander, om de inslui ting van deze stad door ontlastende aan vallen aan beide zijden van het Umenmeer te verhinderen, mislukten. In den tegenaan val ten Zuiden van het Umenmeer werd het voornaamste gevaar door vernietiging van talrijke vijandelijke divisies afgewend. Ge lijktijdig rukte het leger van Generaloberst von Küchler ten Westen van het Peipus meer over een breed front op tot aan de kust van de Flnsche golf. Na de inneming van Re val en Pemau werd de landing op de Oostzee eilanden voorbereid, terwijl ster ke onderdeelen van het leger ten Noorden van het Peipusmeer naar het Oosten op trokken om aan de gevechten tot omsinge ling van Leningrad deel te nemen. Aan de verovering van de Oostzee eilan den hebben strijdkrachten ter zee onder opperbevel van admiraal-generaal Carls in aanzienlijke mate meegewerkt. Behalve het transport van de landingstroepen hebben zij door aanvallen op de Finsche Golf be dreiging door de Sovjet-marine in de flank nltgescliakeld, de vijandelijke mijnver- sperringen in de wateren rondom de onder havige eilanden opgeruimd en door beschie ting van de vijandelijke stelling van zee uit deelgenomen aan de gevechten te land. In een zware worsteling, onvermoeibaar gesteund door de luchtformaties van de ge- neraals-vlleger Frelherr von Richthofen en Förster, hebben (ie formaties van leger en Waffen SS, die vereenlgd waren in de leger groep van generaal-veldmaarschalk Ritter von Leeb, sinds het weermachtbericht van 6 Augustus meer dan 300.000 gevangenen gemaakt, 1581 tanks en 4063 stukken ge schut buit gemaakt of vernield. Het belang rijkste doel van hun operaties is bereikt ju et de omsingeling van Leningrad. De wan hopige pogingen van de Sovjet-strydkrach- ten, te Leningrad ingesloten, om uit te bre ken, werden door de bank met zware ver liezen voor den tegenstander afgeslagen. Aanzienlijke onderdeelen van deze leger groep en van de luchtvloot van General oberst Keiler zjjn reeds geruimen tijd gele den vrij gekomen om deel te nemen aan operaties op andere punten van het Ooste lijk front. DE VEROVERING VAN DAGOE. De Sovjet gevangenen gemaakt by de verovering van Dagoe, hebben gemeld, dat een deel van hun commissarissen met die van andere Sovjet-formaties op Dagoe reeds na de eerste landing van Duitsche troepen op het eiland hadden gezorgd voor behooriyke gelegenheid tot ontvluchten. Kleinere eenheden der Sovjet marine wer den in een baai verborgen en daar gereed gehouden. Levensmiddelen, dranken en mu nitie moesten in voldoende hoeveelheid door Sovjet matrozen aan boord van deze scheepjes worden gebracht. Terwgl de Sovjet manschappen, aange dreven door enkele commissarissen, geen andere mogelijkheid hadden dan te sneuve len of zich gevangen te laten nemen, ont trokken de meeste commissarissenzich door dc vlucht aan hun lot. DUITSCHE TROEPEN BEZETTEN STALEN O. De Duitsche troepen hebben, naar het D.N.B. verneemt, in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front de be langrijke industriestad Stalino bezet. HET VEROVERDE SOVJETGEBIED. In den loop van vier maanden hebben de Duitsche soldaten in het Oosten een gebied veroverd van anderhalf millioen vierkante kilometer met een bevolking van 65 millioen zielen, een derde van de totale bevolking der Sovjet-Unie. VERIJDELDE TEGENAANVALLEN DER BOLSJEWIEKEN. De bolsjewieken hebben Maandag in het gebied van het Ladogameer tegenaanvallen tegen ,de oprukkende Duitsche troepen on dernomen. Hun aanvallen werden over een breed front en met groote hardnekkigheid geleid en werden door pantserwagens ge steund. Soms nam ook de bolsjewistische artillerie met krachtig vuur aan de ge vechten deel. De Duitsche troepen wisten evenwel al deze'aanvallen der bolsjewieken met succes te veradelen. De bolsjewieken leden zware verliezen. In <ïen Centralen sector van het Ooste lijke front ondernamen de troepen van een Duitsch legercorps een zuiveringsactie in het veroverde gebied. Hierbij maakten de Duitschers alleen in dezen sector 300 be spannen bolsjewistische voertuigen buit. -Naar het D.N.B. van militaire zijde wordt medegedeeld, heeft een Duitsche divisie infanterie in den Zuidelijken sector van het Oostelgk front op 20 October een belangrijk bruggehoofd genomen. Alle po gingen van de bolsjewisten om het Duit sche bruggehoofd te veroveren werden door de Duitsche troepen afgeslagen. Bg de achtervolging van de terugtrek kende bolsjewistische formaties stieten de Duitschers tot diep in de bolsjewistische terugtochtsbewegingen. Zy hebben hierby 102 bolsjewistische trosvoertuigen vernie tigd resp. buitgemaakt. Bij een actie in het zelfde gevechtsgebied ontmoette een andere Duitsche divisie bolsjewistische strijdkrach ten, die de Duitsche troepen trachtten aan te vallen, waarby zij gesteund werden door pantserwagens. De bolsjewistische aanvalspoging werd met bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. 10 pantserwa gens, waaronder verscheidene van 52 ton, werden door de Duitsche troepen ver nietigd. DE ACTIE VAN HET DUITSCHE LUCHTWAPEN. In den Zuidelijken sector van het Ooste- lpke front heeft de Duitsche luchtmacht, ter ondersteuning van de operaties van het Duitsche leger, op 20 October nieuwe groote successen behrald en den bolsje wieken zware verliezen toegebracht. Ver scheidene Sovjet-vliegvelden werden over dag doeltreffend met bommen bestookt. Op een dezer vliegvelden werden vgftien Sovjfet vliegtuigen en zes versperringsbal lons op den beganen grond vernield. Talrij ke battergen werden door bomtreffers bui ten gebruik gesteld. Verscheidene locomo tieven werden eveneens vernield. In het Do- netzgebied werden de achterwaartsche be wegingen van den vgand met succes ver stoord. De Duitsche gevechtsvliegtuigen troffen met» hun bommen Sovjet transport colonnes, spoorüjnen en wegen. Bg de ge vechten in het gebied om Charkof werden drie spoortreinen door voltreffers vernie tigd. De Sovjets verloren bovendien drie pantserwagens en drie kanonnen, alsmede 250 vrachtauto's, die door bomtreffers ver nield werden. Zeven andere pantserwagens en 190 vrachtauto's werden zwaar bescha digd. De Ver. Staten en Ned. Indlë. Een bericht van de New York Times uit Singapore wijst op de noodzakelijkheid voor de Ver. Staten om deel te nemen aan de verdediging van Britsche en Nederland- sche bezittingen in het Verre Oosten. Deze bezittingen zijn volgens het blad weliswaar beslist gekant tegen concessies aan Japan, maar realistisch genoeg om in te zien, dat hun vastberaden houding slechts te hand haven is, indien de Ver. Staten militairen steun toezeggen. Amerikaansche deelne ming aan de verdediging zou het Maleische gebied en Singapore tegen iederen aanval beveiligen. Ook Britsche militairen hebben onlangs de noodzakelijkheid van Ameri kaansche medewerking geuit. Het blad verklaart, dat met nadruk ge zegd dient te worden, dat Nederlandsch- Indië zijn maatregelen tegen Japan zonder Amerikaanschen steun op den duur niet kan voortzetten met het oog op het ge vaar, dat Japan door deze maatregelen tot den strijd gedwongen kan worden. Het gelukte aan Duitsche vliegtuigen een Engelsche snelboot tot overgave te dwingen. Een voorpostenboot sleep! het schip een Duitsche haven binnen (Orbis-Holland) DUITSCHE DUIKB00TEN VALLEN BRITSCH C0NV001 AAN. ZEVEN KOOPVAARDIJSCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT." Duitsche duikbooten hebben met suc ces een Britsch convool op den Atlanti- schen oceaan aangevallen. Zeven Brit sche koopvaardijschepen met tezamen 38.200 brt. werden tot zinken gebracht. In drie dagen tyds verloren de Britten dus 17 schepen raet tezamen 98.200 brt. aan noodzakelijke en voor den oorlog belangrijke goederen. Omtrent dezen aanval wordt gemeid, dat de Britsche drijvende traanfabriek „Svend- foya" van 14596 ton, door een torpedotref fer ernstig beschadigd is. Luchtaanvallen op Engeland. Maandagnacht hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen doeltreffende, aanvallen gericht op de ravitailleeringshaven van Liverpool en op voor den oorlog belang rijke doelen aan de Humbermonding be nevens op andere haveninstallaties aan de Britsche Oostkust. Ten Noordoosten van Huil hebben Duitsche vliegtuigen een Britsche convooi gebombardeerd. Een koopvaarder van 10.000 brt. werd door een voltreffer midscheeps tot zinken gebracht, een tweede koopvaarder van 10.000 brt. werd zwaar beschadigd. NEGEN BRITSCHE BOMMENWERPERS VERNIELD. Naar Reuter meldt, zrjn van de vluch ten der Britsche luchtmacht naar Noord en Noordwest Düitschland Maandagnacht negen Britsche bommenwerpers niet te ruggekeerd naar hun steunpunten. NEGEN BRITSCHE JAGERS EN EEN BOMMENWERPER NEERGESCHOTEN. Negen Britsche jachtvliegtuigen en een Bristol Flenheim zijn Dinsdag, naar het D. N. B. verneemt, volgens tot nu toe ontvangen berichten door Duitsche jagers neergeschoten tydens een poging het Kanaalgebied binnen te vliegen. Aan Duitsche zrjda ging één vlieg tuig verloren. DE ACTIE VAN DE DUITSCHE EN ITALIAANSCHE LUCHTMACHT. Duitsche en Italiaan sche gevechtsvlieg tuigen hebben Maandagnacht opnieuw de havenwerken van La Valetta en andere voor den oorlog belangrijke-doelen en ra- vitailleeringsinstallaties op het eiland Malta gebombardeerd. Alle opgegeven doelgebieden werden door de gevechts vliegtuigen der spilmogendheden bereikt. Zg wierpen een groot aantal bommen met goede uitwerking neer. Het eiland Curasao. Het Madrileensche dagblad „Informacio- nes" vertelt een „kleine geschiedenis van een klein eiland". Op dit eiland leven on geveer 30.000 zielen, voorts groeit er veel suikerriet, waaruit een heerlijke drank wordt gestookt en dan is er nog iets belangrgks: groote raffinaderijen, waar de olie van Venezuela wordt verwerkt. Daar mede is het bezit van dit eiland, dat Cu rasao geheeten is, ongetwijfeld van belang. Toen de regeering van Nederland zich in Engeland vestigde, vertrouwde zg En geland het Nederlandsche imperium toe. „De Nederlanders", zoo gaat de Informa- ciones voort, „leefden in de hoop, dat hun machtige beschermengel hun waardevolle bezit zou weten te verdedigen om het hun terug te geven, wanneer het uur van den vrede zou hebben geslagen. Thans echter heeft Engeland dit mandaat aan de Ver. Staten uitgeleverd. De Yankees zullen zich op Curagao bestelen en de Engelschen heb ben de Nederlanders geprest zich te schik ken in deze „overdracht". Het eiland gaat daarmede over in de derde hand. Waar zal het tenslotte rust vinden? Zgn wettige meesters, de Nederlanders, gevoelen op dit oogenblik een diepen smart. Zg hebben een faux pas gemaaat en moeten er thans voor boeten." Engelsche luchtaanvallen. VIER KINDEREN GEDOOD DE MOEDER EN TWEE ANDERE KINDEREN ZWAAR GEWOND. In de late avonduren van Maandag hebben Britsche vliegtuigen gepoogd ons land aan te vallen. De actieve Duitsche afweer heeft deze poging doen misluk ken. De brisant- en brandbommen kwa men in het vrge veld of in het water terecht Op een plaats in het Westen des lands evenwel is aanmerkelgke schade aange richt. Een brisantbom van groote hoogte geworpen) trof een woonhuis, dat volko men verwoest werd. Daarbg kwamen vier kinderen om het leven. De moeder en twee andere kinderen werd zwaar ge wond. Op een andere plaats werd een schuur getroffen en kregen een groot kantoor gebouw en drie dozgn woonhuizen ernstige glasschade. Nieuwe procureur-generaal In Amstrdam. Het rijkscommissariaat maakt bekend: De rykscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van art. 1 zgner verordening no. 108/40 (vierde verordening over bgzondere be stuursrechtelijke maatregelen) aan den procureur-generaal te Amsterdam, mr. J. A. van Thiel, pensioen verleend. In zgn plaats heeft de rgkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied -op grond van dezelfde* bepaling mr. J. Feitsma, rechter aan de arrondissements-rechtbank te Groningen, tot procureur-generaal in Amsterdam benoemd. Oproep. NEDERLAND ZAL VRJJ ZIJN. Nederland zal zelfstandig zgn in het nieuwe Europa. Voor die vrgheid en die zelfstandigheid strgden duizenden en dui zenden dappere Nederlanders aan het Oostfront. Voor die vrgheid en zelfstan digheid vertrok dezer dagen het eerste bataljon van het W.A.-regiment naar het Oosten, nadat de W.A.-mannen in han den van den leider der N.S.B. den eed van trouw aan den Führer hadden af gelegd. Nederland zal vrg zgn, omdat duizen den Nederlandsche strijders daarvoor hun leven inzetten, omdat Nederlandsche na- tionaal-socialisten hun liefde voor volk en vaderland bewgzen door een dabd. Wordt wakker gij Nederlander, die meent dat de toekomst van ons vader land gediend wordt door gevluchte re geerders, door hitsende radio-omroepers en kortzichtige salon-bolsjewisten. Wordt wakker kerel, bewijs dat 'je werkelgk Nederlander bent, schudt af die on-Ne- derlandsche lamlendigheid, sluit je aan bg hen die strijden voor ons volk. Nederland zal vrg zgn. Het zal een eervolle plaats innemen in het nieuwe Europa. Daarvoor zorgen de mannen van ons legioen, daarvoor kunt ook u zorgen, maar dan moet u zich melden bg het Vrijwilligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22, Den Haag. AMERIKAANSCHE TECHNICI IN IERLAND. Associated Press meldt uit Belfast, dat daar weereen contigent Amerikaansche technici en geschoolde arbeiders ten ge tale van 200 man is aangekomen. REGISTREEREN VAN VOLKSTUINEN. In de Nederlandsche staatscourant van gisteren is een besluit van den secretaris generaal van het departement van land bouw en visscherg afgekondigd, betreffen de het registreeren van volkstuinen. Om een overzicht over het aantal en de oppervlaxte dezer tuinen te verkrggen met het oog op het ver strekken van zaaizaad en pootgoed, zgn krachtens dit besluit, het registra- tiebesluit 1941, volkstuinen, natuurlgke personen, groepen van personen, rechtspersonen (waaronder publiek- rechtelgke lichamen) en vennootschap pen onder firma of commanditaire vennootschappen, die in 1941 grond rechtstreeks ter beschikking van der den hebben gesteld met de bestemming om dodr die derden als volkstuin te worden gebruikt, verplicht hiervan een opgave te verstrekken. In genoemd besluit wordt ondef volks tuin verstaan ieder perceel grond, waarvan d"e opbrengst in hoofdzaak bestemd is voor. eigen en/of gezinsverbruik en dat' met den grond, waarop het woonhuis van den gebruiker van dat perceel is gelegen, niet een aaneengesloten geheel uitmaakt of daaraan onmiddellgk grenst. Dergelijke perceelen worden veelal aan de gebruikers uitgegeven door een vereenl- ging, die den hiertoe benoodigden £rond van een gemeente pacht. Aangezien het in een dergelijk geval de vereeniging is, die den grond rechtstreeks ter beschikking van de volkstuinders stelt, rust de verplichting tot opgave dus op deze vereeniging en niet 'op de gemeente, welke den grond aan de volkstuinvereniging verpachtte. Hiernaast doen zich echter eveneens ge- vallen voor, waarin gemeenten, fabrieka- directies of groote instellingen grond voor; volkstuinen rechtstreeks aan derden-ge bruikers ter beschikking stellen. Uit deit aard der zaak zijn in die gevallen die ge meenten, fabrieksdirecties of instellingen tot het doen der opgave verplicht. Ook komt het voor, dat het uitgeven 'van perceelen grond, welke aan de hier boven gegeven omschrijving van volkstuin voldoen, rdoor particulieren, zooals b.v. land bouwers, geschiedt. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat zij eveneens onder de bepalingen van het# registratie- besluit 1941 volkstuinen vallen. Ten slotte kan nog worden medegedeeld, dat in géhoemd besluit met betrekking tot de verplichte opgave is bepaald, dat deze voor 10 November 1941 schriftelijk moet geschieden bij de landbouw crisis organisa tie, binnen welker werkgebied het desbe treffende perceel grond is gelegen. Belanghebbenden worden voor nadere by- zonderheden verwezen naar de in de bla den opgenomen officieele publicatie. Houden van fotowedstrijden aan toestemming gebonden. In verband met het feit, dat in oorlogs» tgd zoo zuinig mogelgk moet worden ge werkt met het aanwezige materiaal, is be paald, dat zonder toestemming van het departement van volksvoorlichting en kunsten geen fotowedstrijden meer kun nen worden georganiseerd. Voor inlichtin gen kan men zich wenden tot het bureau Fotopers van bovengenoemd departement# Princessegracht 21, Den Haag. Düitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Duitsche en Italiaansche forma ties hebben Maandag bezit genomen van het gebied van Stalino, een der belangrgke bewapeningscentra in het Donptóbekken. Stalino zelf werd door bergjagers ingenomen. De rgksoorlogsvlag wappert van een belangrgke industrieele onderneming dezer stad. Bg de zuivering van het slagveld ten Oosten van Brjansk heeft de opperbevelhebber van het 50e bolsjewistische leger, generaal Petroff, lid van de opperste Sovjet, met verscheidene officieren van zijn staf den dood geyonden. Gevechts vliegtuigen bombardeerden belang rgke installaties in Moskou en Le ningrad. In den strijd tegen de Britsche ravitailleeringsscheepvaart brachten duikbooten op den Atlantischen oce aan zeven vgandelijke koopvaardij schepen van tezamen 38.200 brt. tot zinken. De groote Britsche wal- vischvaarder „Svendfoyen" werd door torpedotreffers zwaar bescha digd. Gevechtsvliegtuigen vernietig den ten Noordoosten van Juli een koopvaardijschip van 10.000 brt. Een ander groot schip werd door bomtreffers beschadigd. Maandag nacht viel de luchtmacht de belang rgke ravitailleeringshaven Liver pool alsmede havens en belangrijke militaire inrichtingen aan de Engel sche Oost- en Zuidoostkust aan. Britsche bommenwerpers lieten in den nacht van 20 op 21 October brisant- en brandbommen vallen op verscheidene plaatsen in Noordwest Düitschland. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewon den. Er werd eenige materieele schade aangericht. Vier der aanval lende vliegtuigen werden neergescho ten. HET IT ALL4AN SCHE. In zgn weermachtbericht no. 506 maakt het Italiaansche opperbevel het volgend© bekend Noord-AfrikaAsm het front van To- broek zijn aanvalspogingen van den vy* and verijdeld door het snelle optreden van onze troepen. Duitsche jagers hebben een Britsch vliegtuig neergeschoten. De vgand heeft luchtaanvallen ondernomen op Benghasi en Tripolis. Er werd lichte schade aangericht. Een andere aanval werd ondernomen op de haven van Cata nia, Aci-Reale, (Sicilië). Er werden eenige huizen getroffen. Er werd een bur ger gedood en vgf burgers werden ge wond. In het centrale bekken van de Mid- dell^ndsche Zee zgn twee van onze torpe dojagers gezonken. Waarschijnlijk zgn zg op mgnen geloopei^ Bgna de geheele be manning der beide vaartuigen is gered. Oost-AfrikaAan de verschillende fronten in den sector van Gondar ver kenningsactiviteit van onze detachemen ten, die steun verleenen aan de onder scheidene aanvalsondernemingen. Overal werd de vijand met verliezen teruggedre ven. Wapens en munitie werden buitge maakt. Tgdens aanvallen op Gondar en Oualag zijn twee vgandeiy'ke vliegtuigen door ons luchtdoelgeschut neergehaald. Britsche luchtaanval op Piraeus. Uit Athene meldt - het D.N.B. De Britsche luchtaanval op den Piraeus heeft den 16en October, naar officieel wordt medegedeeld, 48 slachtoffers onder de burgerbevolkinggemaakt, waaronder 19 dooden. Men wgst er op, dat onder de bevolking van den Piraeus nog nooit zoo veel slachtoffers zgn gevallen als bij dezen luchtaanval. De Grieksche pers wgst er op, dat de Piraeus geen enkele militaire beteekenis heeft, alleen dient voor de ravitailleering der burgerbevolking. Zg uit haar veront waardiging erover, dat de Engelschen door het bombardeeren van deze haven de ra vitailleering der zwaar lijdende Grieksche bevolking bemoeilgken en zegt, dat het Grieksche volk door deze daden zijn wa re vrienden leert kennen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1