PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT WOENSDAG 24 SEPT. 1941 Het Vrije van Sluis. 50 Sovjetdivisies volkomen vernietigd. ABONNEMENTSPRIJS IS 19 ct. per week of 1 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1 1.65: Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs, Kleine advertenties van 1—6 regels 0.55. Iedere regel meer liet (max. 8 regels) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VEIPE JB. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184sfce JAARGANG NUMMER 224 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlisslngen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuw^che Courant zijn gevestigd te: VLISSENGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 189 GOES Red. en Administr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd tel, 2475 OOSTBURG Redactie en Admlnl- st ra tie. Breedestraat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 35, teL 21 Het is gisteren èen gewichtige dag ge weest voor Westelijk Zeeuwsch Vlaande ren. Eèn feestdag bovendien. Want al moesten er dan vele weerstanden worden overwonnen al zal zelfs het verzet hier en daar nog niet geheel en al zijn ver dwenen toch een feestdag: de instal latie van hpt bestuur van het Vrge van Sluis. -.Daarmede kwam een einde aan de ge spletenheid op poldergebied in dit deel van Zeeland. Zij werd tot een eenheid, welke voor Westelijk Zeeuwsch Vlaande ren schoone perspectieven schijnt te ope nen. Er is aan de tot stand koming van deze nieuwe poldergemeenschap veel, zeer veel voorbereidend werk voorafgegaan, omdat het niet slechts ging om een formeeie con structie, maar in dc eerste en voornaam ste plaats om de belangen dé* ingelanden bij deze reorganisatie zooveel mogelijk tot gelding te brengén. Daarvoor hebben velen offers moeten brengen. Ongetwijfeld. Maar is een offer, dat mede d§n weg effent naar" een schoone toekomst, naar betere ver houdingen, niet waard gebracht te wor den? Ook in het kleine wanneer wij althans de poldérgemeenschappen in dit engere verband mogen zien. Het Vrije van Sluis is niet de bezege ling eener ontrechting. Daarvan werd gis teren, tijdens een zeer genoeglijken koffie maaltijd, getuigenis afgelegd. Zonen van dit land werden tot beheerders, tot ge zworenen aangewezen. En ook bij de keuze van deze vertrouwensmannen is men niet over ijs - van één nacht gegaan. In de keuze dezer mannen was mede: de voor waarde 'gelegen voor de goede en geluk kige toekomst van het West-Zeeuwsch- Vlaamsche land. Hoe kan het ook anders! Was het niet 'een Zeeuwsch Vlaming, die dit werk als zijn levenswerk ter - hand nam Wie de waarnemend commissaris dezer provincie, jtir. P. Dieleman,1' over dezen arbeid hoorde spreken, die kreeg onmiddellijk den stel- ligen indruk, dat hier niet iemand aan het woord was, wien sléchts de juridische -fi guur van de nieuwe constructie ter harte ging, maar een die zijn geheele hart ver pand had aan deze groote Zeeuwsch- Vlaamsche zaak, een man die ipet zyn overtuigende en van bezielde welsprekend- /heid geladen zeggingskracht de groote pleitbezorger was e:p is van de belangen zjjner Zeeuwsch-Vlamingen. Zoo kon ook gisteren getujgd worden: mr. Dieleman is nooit Middelburger geworden, hu is Zeeuwsch-Vlaming gebleven. Het Vrije vah Sluis was niet slechts een zaak van goeden wil, vooral een zaak van vertrouwen. Aan wien konden de in* gelanden het bepleiten hunner belangen beter overlaten dan- aan dezen zoon van hun land? Zoo was deze dag een feestdag voor dc gezworenen, voor den geestelijken va- ^er, voor allen, die aan de tot stand ko ming van het Vrije van' Sluis hebben medegewerkt, een blijde dag voor West Zeeuwsch-Vlaanderen. Het feestelijk samenzijn won aan glorie door de aanwezigheid van het voltallige college der. voormalige Gedeputeerden, en van den Beauftragte, die deze gelegenheid aaigreep om zijn groote voldoening er over uit te spreken, dat hier een zoo be langrijk stuk gemeenschapswerk tot stand kon worden gebracht. Het deed goed, dat hier ook het werk van den oud-gedeputeerde, den heer Bom mel van Vloten, in herinnering werd ge bracht. Het Vrije 'van Sluis is een begin, want op den ingeslagen weg wordt voortgegaan. Er staan nog meer poldersamenvoegingen op het programma. Een werk ten dienste van onze 2£euwsche gemeenschap, dat in de institueering van het Vrije van Sluis zgn eerste en gelukkige afsluiting heeft gevonden. Dc dag van gisteren werd daardoor een blijde dag, waarvan de beteekenis niet slechts beperkt blijft tot Zeeuwsch-Vlaan deren. Deze dag was een belofte. Er staat groot werk te gebeuren. Immers, wat leeft streeft voorwaarts. En dat Zeeland leeft, wij hebben het gisteren met voldoening opnieuw mogen constateeren. De kwestie der Dardanelles Het A.N.P. verneemt van welingelichte z\jdc tc Berlijn Het gewirwar van be richten, geruchten en beweringen béiref- fende z. g. pogingen van de spilmogend- heden om met hulp van Bulgarije oorlogs schepen door de Dardanellen te laten komen, wordt in Berijjn opnieuw een tegen Turkije gerichte storingsmanoeuvre ge noemd. Men gelooft hier niet, dat Turkije, dat ongetwijfeld ook op. de hoogte is van de achtergronden van deze manoeuvre, zich door dergelijke aanvallen zal laten afbrengen van zijn heldere beoordeeling der situatie. In zijn voor het buitenland bestemde uit zendingen legt Ankara er in scherpen vorm den nadruk op, dat de Britsche re- gceung zich volstrekt vergist, wanneer zij aanneemt, dat besprekingen van Turkije met Bulgarije en Italië betreffende den doorvaart van Italiaansche oorlogsschepen onder Bulgaarsche vlag door de Dardanellen gevoerd zouden zyn. Mochten voorstellen van dien aard gedaan worden, aldus de Turksche omroep, dan zouden ze 'n ijskoude weigering van den kant der Turksche re- geering ontmoeten. Bulgarije, zoo wordt geconstateerd, moet ondubbelzinnig als oorlogvoerende staat beschouwd worden. De geruchten, die men over het Turksche standpunt in de Dardanellen-kwestie uit strooit; moeten slechts beoordeeld worden als manoeuvres om Turkije van zijn neu traliteitspolitiek af te brengen. Meer dan 570. pantserwagens en 2100 stukken geschut buitgemaakt. Hoofdkwartier van den Führer, 23 September (D.3V.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend Nadat de ultvalspogingeri van de bolsjewistische strijdkrachten, die in het gebied ten Oosten van Kiev waren ingesloten zonder succes gebleven waren, hebben zich toenemende verschijnselen van] ontbinding onder de vijandelijke strijdkrachten ver toond. Op vele plaatsen hebben de officieren en commissarissen dér Sovjets op laffe wijze de vlucht genomen en hun troepen In den steek gelaten, teneinde zichzelf in veiligheid te stellen. Niettemin konden z\j hun lot niet ontgaan. Het aantal krijgs gevangenen uit dezen veldslag is inmiddels gestegen tot 380.000. Meer dan 570 pant serwagens en 2100 stukken geschut werden tot dusver buitgemaakt of vernietigd. Deze cijfers stijgen nog voortdurend. Vijftig divisies der Sovjets kunnen als vol komen vernietigd beschouwd worden. Onder de gevangenen bevindt zich de opper bevelhebber van het vijfde Sovjeflcger. Behalve de reeds genoemde legers hebben aan den gelukkigen afloop van den slag o0k de legers van genaraloberst Freiherr Von ^V'elchs en van den generaal der infanterie Von Stuelpnagel een belangrijk aandeel gehad. DE OMSINGELING TEN OOSTEN VAN KIEV. Op 21 September hebben twee escadrons Sovjetcavalerie een wanhopige poging ge daan, om het voortdurende opdringen der Duitsche troepen ten Oosten van Kiev tot staan te brengen. Door het geconcentreer de vuur mislukte de aanval volkomen. De escadrons werden volkomen vernietigd. De weinige overlevenden werden gevangen ge- 'nomen. Zij vertelden, dat zij de opdracht hadden, den Duits'chen opmarsch naar het Oosten met alle mogelijke middelen tegen te houden. De politieke commissarissen hadden echter hun machinegeweren in stel ling gebracht en gedreigd ieder te zullen neerschieten, die aanstalten maakte om om te kieren of zich over te geven. DE TOESTAND IN KIEV. Naar het D.N.B. van welingelichte zijde verneemt, ibiedt de stad Kiev, ondanks de sinds weken voorbereide en deels door de Sovjets uitgevoerde vernielingen in de eco nomische en ravitVilleeringshedrijven, reeds weer een normaal beeld. De inwoners van de Oekrainische hoofdstad zijn de Duitsche soldaten met vertrouwenl tegemoet getrek den. Met hulp der burgerbevolking zij'1 tal rijke door de bolsjewisten aangebrachte la dingen dynamiet onschadelijk gemaakt;. DE OPMARSCH IN HET ZUIDEN VAN HET OOSTELIJK FRONT. In het Zuidelijk deel van het Oostelijk front zijn, naar het D.N.B. van militaire z\jde verneemt, Duitsche troepen op 22 September in succesvolle gevechten verder opgerukt. Op verscheidene plaatsen tracht ten de bolsjewisten met felle tegenaanval len die door tanks werden gesteund het Duitsche oprukken tegen te gaan. In den lotip van deze gevechten werden door de Duitsche troepen 2000 gevangenen binnen gebracht en 34 Sovjettanks vernield. DE STRIJD BW POLTAWA. In het gebied van Poltawa hebben- de Sovjets in den loop van 22 September ge tracht den verderen opmarsch der Duitsche troepen door sterke tegenaanvallen tot staan te brengen. Ter ondersteuning van lu!m aanvallen wierpen zij artillerie, pant serwagens en een pantsertrein in den strijd. Alle Sovjet-aanvallen werden met zware verliezen afgeslagen. Dé Duitsche troepen hebben, in deze gevechten .dertig Sovjet pantserwagens vernietigd. BOLSJEWISTISCHE AANVALLEN BW SMOLENSK GESTRAND. Naar het D.N.B. van deskundige zijde verneemt, zijn onder geweldige verliezen aan menschen en oorlogstuig bolsjewisti sche aanvallen ver ten Oosten van Smo lensk op Duitsch vuur. gestrand. Talrijke Sovjet eenheden hebben .tweederde en meer van hun omvang bij deze poging om storm te loopen op de Duitsche linies verloren. De bolsjewisten stormden letterlijk over dc lijken der gesneuvelden heen het Duitsche vuur in. Overal zijn zij teruggeslagen. Het is vol komen onjuist om te spreken van een suc cesvol bolsjewistisch offensief, zooals Lon den doet. Het officieele Moskousche nieuwsbureau, zoo verklaart men verder, weet zelfs niet eens iets van deze be weerde bolsjewistische successen. DE GEVECHTEN BIJ LENINGRAD. In den xstrijd om de vestingwerken van Leningrad hebben de Duitsche troepen ook op 22 September succes gehad en hebben zij nieuw terrein veroverd. Op verschillende plaatsen probeerden de Sovjets weer te vergeefs het oprukken van de Duitsche troepen door tegenaanvallen met artillerie en pantserwagens tegen te houden. De bol sjewisten verloren bij deze tegenaanvallen o.a. zeven zware pantserwagens van 52 ton. FINSCHE. SUCCESSEN. De in het Noorden van het Oostelijke front strüdende Finsche troepen hebben de laatste dagen weer groote successen be haald. Het gelukte den Finschen troepen vijf bolsjewistische bataljons te omsingelen en te vernietigen. Na afloop van den strijd werden in het gevechtsgebied alleen 30Ö0 gesneuvelde Sovjet-soldaten geteld. Boven dien maakten de Finsche troepen veel wa pens en oorlogsmateriaal buit. In de ge vechten in den sector van Karelië schoten de Finnen zeven bolsjewistische vliegtuigen neer. Officieel wordt te Helsinki medegedeeld, dat een Finsche motortorpedoboot in den nacht van 21 op 22 September ten Oosten van het eiland Suursari in de Finsche Golf een Sovjet-mijnenveger van. 500 ton tot zinken heeft gebracht. Eén opvarende werd gered en gevangen genomen, de rest der bemanning. die uit 35 koppen bestond, kwam om het leven. Op het Ladogameer is een transportvaartuig der Sovjets,tot zinken gebracht. DE STRIJD OP HET EILAND OESEL. De op het eiland Oesel nog aanwezige resten der Sovjettroepen zijn, naar het D.N.B. verneemt, in den loop van 22 Sep tember in verscheidene golven door Duit sche gevechtsvliegtuigen aangevallen. Veldversterkingen, artilleriestellingen en bunkers kregen treffers. De naar alle kan ten afgesloten bolsjewisten leden daarbij) zware, bloedige verliezen. LUCHTAANVALLEN OP SOVJET- TREINEN. Bij een aanval op een station in de na bijheid van Charkof, waar 15 transport treinen stonden, hebben Duitsche gevechts- vliggers ongeveer 150 spoorwagons ver nietigd. Dezelfde formatie vernielde later op een ander station een transporttrein, terwijl in een anderen trein, die met brand stof geladen was, brand werd veroorzaakt. De tankwagens ontploften en brandden ge heel uit. SOVJETSCHEPEN VERNIELD. Drfitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 22 September in de wateren voor Odessa een transportschip van ongeveer 4000 brt. en twee transportschepen van elk 1000 brt. tot zinken gebracht. SOVJETV LIEGT UIGEN NEERGESCHOTEN. Volgens t,ot dusver ontvangen berichten hebben Duitsche jagers op 22 September in luchtgevechten 29 en Duitsch afweerge schut 14 Sovjet vliegtuigen neergescho ten. Nog 30 andere vliegtuigen wérden bijv aanvallèn op Sovjet vliegvelden op den grond vernield. Het totale verlies bedraagt dus in de laatste 24 uur 73 machines. De in beslag genomen schepen in Amerika. Het federale scheepvaartbureau te Wa shington heeft medegedeeld, dat opnieuw 8 in beslag genomen buitenlandsche vracht schepen zijn toegewezen aan Amerikaan- sche reederijen voor den dienst op routes, die van belang zijn „voor de verdediging der Vereenigde Staten". Naar Associated Press meldt, betreft het hier vier Italiaan sche. drie Deensche en een Estlandsch schip. Met'uitzondering van een Deensche vrachtboot zullen al}e schepen onder Fana- meesche vlag varen. Duidelijke taal van minister Knox. Uit New York meldt het D.N.B. Volgens de United Press heeft de Amerikaansche minister van marine, Knox, zich ter gele genheid van het van stapel loopen van het slagschip Massachusetss van 35.000 ton, duidelijker geuit. Hij eischte niet alleen^de opheffing van de neutraliteitswet. doch ook het optreden van, het leger, waar dit maar noodzakelijk zou zijn. Het leger moet ge bruikt worden wanneer en waar dit noodig is. Knox wees het standpunt van de hand, dat het leger pas in actie treedt, wanneer ..de vijand voet op grondgebied van de Ver. Staten zet". Senator Morris over de hulpverleening. Senator Morris heeft verklaard, dat En geland en de Sovjet Unie elke slechts mo gelijke hulp dienen te krijgen. Opheffing van deneutraliteitswet is ecnier gevaar lijk Indien men schepen naar havens van oorlogvoerende landen zendt en zou oorlog beteekenen. Wapent men de koopvaardij schepen. dan geeft men Duitschland krach tens het internationale recht de mogelijk heid ze tot' zinken te brengen. DE ZEEMANSSTAKING IN DE VER.'STATEN. De vakvereeniging van zeelieden heeft het overnemen van drié vrachtschepen, waarop gestaakt wordt, door de federale regeering beantwoord met het afkondigen van de staking voor de bemanning van drie nieuwe schepen. Volgens de meening van New Yorksche Èladen zal het tusschen het federale scheepvaartbureau en dc vak vereeniging van zeelieden wel tot een hef tig conflict komen ingeval de federale scheepvaartoverheid schepen, waarop ge staakt wordt, blijft overnemen en hen den dienst zal doen hervatten. De vakvereeni- gingssecretaris. Hawk, heeft verklaard, dat de vakvereeniging in zeer korten tijd een algemeene staking zal afkondigen, waaraan ongetwyfeld 20.000 zeelieden gevolg zouden geven, wanneer het federale scheepvaart- bureau aan deze maatregel zal blijven vast houden. Èen fraai span op het concours-hippique te Goes. (Foto Dert) MISLUKTE BRITSCHE AANVAL OP DUITSCH CONVOOL Het D.N.B. meldt, dat Britschp vlieg tuigen op 21 September probeerden een aanval met bommen te ondernemen óp een Duitsch convooi in het Kanaal. De bege leidende schepen van de Duitsche marine en de koopvaardijschepen legden een dich ten versperringsgordel om het gebied boven het convooi, Dientengevolge gelukte het den Britschen vliegtuigen niet, door de versperring heen te dringen. Bij de poging om zulks te ondernemen, werden vier Britsche vliegtuigen neergeschoten. Op 22 September schoot artillerie van de Duitsche mérine, een boven de Noordzee vliegend Britsch" vliegtuig omlaag. Gisternacht heeft een Duitsch gevechts vliegtuig naar het D.N.B. verneemt, ten Oosten ran de monding van de Humber een koopvaarder van 8.000 brt. tot zinken gebracht. De haven van Great-Yarmouth werd door enkele vliegtuigen met bommen bestookt. Denaelfden nacht zjjn dc vliegvelden van Miccabe en Halfar op Malta opnieuw doel treffend gebombardeerd, zoo meldt een speciale correspondent van Stefalii. Alle vliegtuigen keerden op hun steunpunten terug. Op enkele plaatsen in het Zuiden van Jutland hebben, naar het telegraaf agent schap Ritzau meldt, Engelsche vlie gers een aantal .brand- en brisant bommen neergeworpen. Enkele huizen werden beschadigd. Amerikaansch vrachtschip tot zinken gebracht. Het D.N.B. meldt uit Washington. Het departement van buitenlandsche zaken maak bekend, dat hét onder Panameesche vlag en in het oorlogsgebied voor Enge land varende Amerikaansche vrachtschip „Pinkslar" tot zinken gebracht is. De m'ededeeling van het departement van buitenlandsche zaken, volgens welke het onder Panameesche vlag varende vracht schip „Pinkstar" (6850 ton) het vroe gere Deensche vrachtschip „LuncTby" dat behoort tot de Federal Shipping Board van1 de Ver. Staten, tot zinken gebracht zou zijn, wordt door de Amerikaansche bla den overeenkomstig de oorlogspropaganda van Roosevelt groot opgemaakt hoewel, en daarop wijst de Washingtonsche cor respondent van de New York Times, er tot dusver geen bijzonderheden zijn verstrekt. GEREDDEN VAN DE „PINKSTAR" OP IJSLAND. 23 qverlevenden van de „Pinkstar" zijn, naar Reuter meldt, in Reykjavik (IJs land)» aan land gebrach^ ROOSEVELT OVER DE „PINKSTAR". Op de persconferentie heeft men presi dent Roosevelt vragen gesteld over het tot zinken bréngen van het stoomschip „Pink star". Roosevelt zeide, dat de regeering de kwestie van wapéning van Amerikaansche koopvaarders bestudeert en dat alles ge daan wordt om deze schepen te bescher men. Daarvoor zou een verandering van de neutraliteitswet noodig zijn. Uiterlijk de volgende week zal .beslist worden, hoever men zal gaan met de intrekking dezer weJtT Roosevelt gaf toe, dat de „Pinkstar" een stuk geschut voerde en dat Panama eenige zijner koopvaarders gewapend heeft. Hij deelde voorts mede, dat de „Pinkstar" onder Canadeesche escorte had gevaren en een Uslandsche haven zou aandoen. Het schip was op 275 mijl ten Noordwesten van Kaap Vaapvel tot zinken gebracht. Het belangrijkste doel, aldus Roosevelt,, is de verdediging van het land. Men moet dit doel niet uit het oog verliezen „terwille van kleinigheden", zooals de vraag, onder welke vlag een schip vaart en of het een stuk geschut aan boord heeft. Dergelijke bijzonderheden zijn van geen beteekenis, wanneer men staat tegenover een groep, die tracht „de geheele wereld te beheer- schen". Het Congres heeft duidelijk ver klaard, dat de Vereenigde Staten degenen helpen, die zich tegen deze „behefersching der wereld" trachten te verzetten. De yer. Staten doen al het mogelijke om te ver hinderen, dat de „dictatoren" steunpunten verkrijgen, vanwaar zij de Vereenigde Sta ten zouden kunnen „bedreigen". Daarom zijn er Amerikaansche troepen op IJsland en daarom houdt men de zeewegen naar dit strategisch belangrijke eiland open. On getwijfeld, aldus Roosevelt, mogen koop- GEEN ANTHRACIET VOOR K00KD0ELEINDEN. De directeur van het rijkskolenbureau vestigt er de aandacht van het publiek op, dat het den brandstoffenhandelaren tot nader order verboden is anthraciet af te leveren op de bonnen gemerkt K. F. (kook_ doeleinden), peze maatregel is noodzake lijk, omdat anthraciet voor sómmige andere doeleinden onmisbaar is, tei-wyl voor koken zeer goed andere brandstoffen gebezigd kunnep worden. DE NIEUWE BOTERBON. TWEE BONNEN GEDURENDE 19 DAGEN GELDIG. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherjj maakt bekend, dat, zooals reeds eerder werd aan gekondigd, in den vervolge gedurende een tijdvak van 19 dagen twee bonnen voor het koopen van boter zullen worden geldig verklaard. Gedurende het tijdvak van Donderdag 25 September tlm Maandag 13 October a.s. geven de met „36" en „37" genum merde bonnen van de boter- en vetkaart elk recht op het koopen van 250 gram boter. Op de bonnen van de vetkaart zal pef 250 gram boter 22'/2 cent reductie worden verleend. Nog geen erkenningen bij het ziekenfondswezent Het is aan den commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, ter oore gekomen, dat hier en daar in denlande vanwege ziekenfondsen of bij het zieken- fïmöswezen betrokken personen en ook wel door daartoe behoorenöe particuliere instanties wordt getracht andere fondsen te bewegen tot het ondernemen van stap pen van organisatorischen aard. Tevens is men er op uit overheveling van leden te bewerkstelligen. Hierbij zou dan als argu ment worden gebezigd, dat men tot een zoodanig optreden gerechtigd zou zijn, op grond van het feit, dat men reeds erken ning of toelating in den zin van-het zieken- fondsbesluit heeft vèrkregen. Naar aanleiding hiervan maakt de com missaris bekend, dat nog geen erkenning of toelating van ziekenfondsen ingevolge bedoeld besluit heeft plaats gevonden. Zelfs zgn de desbetreffende uitvoeringsvoor- schriften, waarbij zal worden vastgesteld in welken vorm het verzoek tot erkenning of toelating zal dienen te geschieden, nog; niet gepubliceerd. Overigens moet worden opgemerkt, dat erkenning of toelating nog geenszins een optreden als bovenvermeld zou veroorloven. VULKAAN IN ACTIE OP JAVA. Radio Batavia heeft in het Nederlandsch medegedeeld, dat op Oost-Java reeds twee nieuwe kraters in actie zyn gekomen. Onder de bevolking is diepe bezorgdheid ontstaan met het oog op het gevaar van een uitbarsten der vulkanen. 0E VERKOOP VAN DIERENVOEDER. Het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning verzoekt ons er de aandacht op te willen vestigen, dat sedert 14 September 1941 de leveranciers, die tot nu toe aan de bij hen op de klantenlijst ingeschreven klanten voeder voor dieren verkochten, daartoe niet meer in*staat zijn, aangezien geen voeder daartoe meer beschikbaar kan worden gesteld. Hetzelfde geldt voor den verkoop van dierenvoeder aan hen, die op de zgn. postduivenlysten zijn ingeschreven. Een harde winter. De winter vraagt van iedereen extra uitgaven. Vele landgenooten moeten daar door gebrek lijden. Winterhulp Nederland zal zich weer over die Nederlanders ontfermen. Uw bijdrage is daarvoor echter onmis baar. Breast daarom een bewust offer bij -ie begin October te houden ïystencollecte. vaarders op grond van het volkenrecht worden gewapend en het eenige, dat in den weg staat, is de neutraliteitswet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1