PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 18 SEPT. 1941 Amerikaansche camouflage. Brandstofregeling voor kamer- en pensionbewoners. Duitsche troepen trekken over den benedenloop van den Dnjepr. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 3 39 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van' 15 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 0.55. Jedere regel meer liet. (max. 8 regels) „Brieven, of adres bureau van djt blad'1 10- cent extra. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Dit nummer bestaat 4 bladzijden. uit Directie P. van de Velde, P. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 219 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Adminfc stratle Walstr. 58-60. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 85 BRESKENS Dorpsstraat 85. teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NED^RLANDSCHE DAG Roosévelt, de kampioen van het Amerikaansche imperialisme. DE MONROELEER IN DEN BAN. Op het oogenbiik, dat de Duitsche troe pen 18 Sovjet-divisies vernietigden gelijk in een speciaal bericht uit Hitiers hoofd kwartier werd gemeld en de ontwikke ling van Europa's nieuwe orde weer een stap dichter tot haar voltooiing brengen, moet men zich tegelijk door de Roosevelt en Knox uitgedragen politiek der Vereenigde Staten voor oogen stellen. Een Duitsch radio-commentator heeft Dinsdagavond, toen hij het verband legde tusschen Duitschlands jongste overwinning en Roosevelt's bevel, "om, waar ook ter zee, op te treden tegen de oorlogsschepen der as-partners- de woorden in herinnering gebracht, waarmede Roosevelt zich aan den vooravond der verkiezingen tot het Amerikaansche volk heeft gewend de Vereenigde Staten hebben geen belangen in Europa en zij zullen zich ook nimmer tot deelname aanden Europeeschetn oor log -laten verleiden. Deze woorden, thans geciteerd, doen wel zeer wonderlijk aan, nu de Amerikaansche president een maatregel heeft afgekondigd, welke voor het verloop van den oorlog van zeer groote beteekenis kan zijn. Men„ vraagt zich af, of Roosevelt zich ter verzekering van zijn herkiezing inder daad aan plompe volksmisleiding heeft schuldig gemaakt en of het Amerikaansche volk zoo dom is, dat het aan zoodanige bakerpraatjes geloof zal hechten, terwijl de daden van de leider^ in het Witte Huis zoozeer in tegenspraak zijn met hun wodr- den en beloften. De Duitsche radio-comment-,to* heeft deze woorden aangehaald als een sprekend bewys van de Amerikaansche camouflage- politiek. die er ondanks alle schoonklinken de beloften op gericht is, het imperialisme der Vereenigde Staten tot gelding te bren gen. Roqsevelt heeft, uitgaande van de stel ling, -dat wat Duitschland onderneemt ter verwezenlijking van het ideaal eener ge zuiverde en bevredigde Europecsche orde ning, niet anders is dat een uiting van het meest platte imperialisme, den invloed van de vereenigde Staten daartegenover in de weegschaal geworpen. Maar met dat al heeft hy de Monroe-traditie overboord ge zet, terwijl het juist deze traditie was, waarmede Hitler'zich zoo ten volle heeft kunnen vereenigen en hi, r ook voor de Europecsche samenleving heeft gezien als het doeltreffende middel tegen de kwalen, war-aan de oude wereld ten dood,e tpe lijdende is De houding, welke Roosevelt ten aan zien van den Europeeschen oo.'log heeft aangenomen is er liet een van vandaag of gisteren. Zij heeft in wezen geen enkele verandering ondergaan, wijl zy bepaald werd door de anti-nationaal-socialistische opvattingen van het Witte Huis. Men heeft getracht, zulks te vardoezelen, door Myron Taylor en Sumner Welle- naar Europa te zenden, ter bestudeering van de mogelijkheden, om alsnog tot een vergelijk te komen, maar,ook zij kwamen naar de oude wereld als de vertegenwoordigers van democratische opvattingen, welke lijnrecht stonden tégenover de doelstellingen van de as-mogendheden. Lang voor het uitbreken van den Euro peeschen oorlog en ook tydens den oorlog heeft het Witte huis geïntrigeerd tegen Duitschland en Italië. Men denke slechts aan het optreden van den ambassadeur Bullit, over wiens activiteit' in de sedert dien verschenen witboeken tal van ver rassende onthullingen zijn gedaan, of, om- nog verder in de geschiedenis terug té gaan het was Roosevelt, die na de con ferentie van München in 1938 zich scherp tegen de oen verkregen opslossing kantte en zijn stem waarschuwend verhief tegen de politiek van de as-mogendheden. Men heeft dit in Duitschland niet ver geten en door de geheele geschiedenis der laatste jaren ontdekt men de roods dpaad - van Amerikaansch geïntrigeer, dat üiVte- genspraak met Roosevelt's officieele neu- traliteitsbetuigingen eeif volstrekt o afwij zing vormt van de door Monroe verkondig de leerstelling:: Amerika voor de Ameri kanen. Zoo ziet men t>_ Berlyn in Roosevelt een der hoofdschuldigen van den oorlog, een kampioen van het niets en niemand ont ziende groot-imperialisme. Een bewijs voor deze opvatting wordt ook gezien in de. gebeurtenissen, welke ge leid hebben tot den Balkan-crisis in Maart van dit jaar. De bijzondere afgezant van den president der Vereenigde SLaten, kolo nel Donovan heeft in de ontwikkeling dier gebeurtenissen een rol van beteekenis ge speeld eu we behoevo.. maar te herinneren aan -de garantie van st'eun, welke Washings ton aan Belgrado deed toekomen aan den vooravond van de plechtige onderteeke- ning der Duitsch-Yoegoslavische overeen komst, om duidelijk te makerij hoe zeer de Vereenigde Staten zidh geïnteresseerd achtten in den Balkan. Sindsdien is er in de houding van het Witte Huis geen verandering gekomen. Zoowel ten aanzien van de Sovjet-Unie, als met betrekking tot de ontwikkeling in het Verre Oosten heeft Washington een houding aangenomen, welke geenszins voor tweeërlei uitleg vatbaar is: de Vereenigde Staten willen hun woord medespreken in de zaken, welke betre i\ing hebben op de herordening van Europa. De Vereenigde Staterf hebben zich thans bovendien offi cieel partij gesteld in den Europeeschen oorlog, niet slechts voorzoover zy steun verleenen aan de Engelsche zaak, maai vooral doordat zij thans openlyk en zoo noodig met geweld van wapenen zich tot tegenstanders van de as-mogendheden heb ben verklaard. De jongste verklaringen van Roosevelt wij wezen daarop reeds kunnen van vérstrekkende beteekenis zijn, waar de pre sident in feite alle wereldzeeën als vallende onder Amerikaansche cóntrole heeft ge proclameerd.' Kort gezegd Roosevelt heeft order ge geven, de wereldzeeën te zuiveren van oorlogsschepen der as-mogendheden. Daar op komt in zyn consequentie de opdracht neer Hetgeen zou kunnen be teekenen, dat er een zee-oorlog tusschen de as-mogend heden en de Ver et tigde Staten op handen is. Dat het tenslotte zoover moest komen, zal niemand, die de politieke ontwikkeling van het achter ons liggende jaar met op merkzaamheid heeft gevolgd, verwonderen. Dat daarbij overwegingen van econpmi- schen aard in het geding zijn kan 'niet word-.i ontkend en de Duitsch-Amerikaan sche tegenstelling ligt dan ook niet zoozeer in de ideologie al schermt men er mede als wel in hetverzet van de Amerikaansche haute finance tegen de anti-kapitalistische theorieën der spilmo- gendheden. Amerika heeft zich, in strijd met de of ficieel aanvaarde politiek, partij gesteld in het Èuropeesche conflict en zoo ziet het er naar uit, dat wy een herhaling van de jeschiedenis uit den voTigen oorlog zul len beleven. De oorlog tusschen Duitsch land en Engeland ontwikkelt zich geleide lijk tot een Duitsch-Amerikaanschen oor log, hoewel, naar van Duitsche zijde met klem is beoogd,de Duitsche doelstelling in geen enkel opzicht de belangen van de nieuwe wereld beoogt te schaden. In dit opzicht willen de' as-mogendheden niet anders, dan de Amerkaansche Mon roe leer voor Europa in praktijk brengen, reke ning houdend met de levensruimte-behoef ten van Duitschland. Nu en daarop legt men te Berlijn cterk den nadruk dringt voor Amerika de tijd, wy' in Europa de groot, beslissing zich begint af te teekenen. Amerika inspi reerde het Britsch-bolsjewistische ver bond, maar het heeft zich niet van een zoodanige kracht getoond, dat de opmarsch der jonge volken van Europa daardoor tot staan kan worden gebracht. De Duitsche en de .iet hen verbonden legers dringen op tot naar de poorten van Leningrad, Moskou, Kiev en Odessa. Op dat moment worden de incidenten met de „Gree. „de Seefarer" geboren. Roosevelt, die met zijn jongste redevoe ring de Amerikaansche Monroe-leer defini tief torpedeerde heeft de camouflage-poli tiek zoover gedreven, dat hij, om der wille van zyn imperialisme Duitschland „het eerste sc' t" in de s hc men poogt te schuiven. Zoo heeft men in Berlyn de po litiek'van het Witte Huis doorzien., In dit tijdsgewricht, nu beslissingen van wereldomspannend formaat te verwachten schijnen is het goed, dat en den achter- gron van T .t groote gebeuren dezer eeuw ontdekt. Opdat men een juist inzicht krijgt ook in de oogenschijnlijk onsamen hangende gebeurtenissen. NAMEN VAN LEVENDE LEDEN HUIS ORANJE NASSAU. Noemen of gebruiken ervan verboden. - Het rijkscommissariaat deelt mede: In aansluiting op de Dinsdag bekend ge maakte verbeurdverklaring van de vermo genswaarden der levende leden van het huis Oranje-Nassau wordt op grond van artikel 45 (1) Van de verordening no. 138/41 door den commissaris-generaal voor de veiligheid bepaald: Art.»l. Het noemen of gebruiken van namen der levende leden van het huis OranjeNassau door economische en niet-economische yereenigingen en stichtingen, openbare en particuliere instellingen en inrichtingen, alsmede in firmanamen en als aanduiding van een handelsartikel is verboden. Eveneens Is het gebruik van afbeeldingen verboden, waardoor een contact met het huis Oranje Nassau wordt aangeduid. Art. 2. Handelingen in strijd met deze verordening zyn overtredingen en worden overeenkomstig artikel 45' (2) van de ver ordening no. 138/41 bestraft, voor zoover niet volgens andere bepalingen een zwaar dere straf is vastgesteld. Art. S. De afkondiging van deze veror dening geschiedt door bekendmaking in de pers. Zij treedt met haar publicatie in wer king. EEN NIEUWE TEXTIELKAART. TEOEN 1 NOVEMBER A.S. Naar men ons van officieele zijde mededeelt, kan de uitreiking van de nieuwe textielkaart tegen 1 November a.s. tegemoet worden gezien. Uitvoerige mededeelingen over de nieuwe distributieregeling van kleeding en huis- houdgoederen zullen tijdig worden 'ver strekt. Het rantsoen vleesch. De secretaris-generaal van het departe ment van visschery maakt het volgende bekend met betrekking tot het percentage been, dat by de distributie van vleesch mag worden gerekend. In eenige gemeenten zijn m de plaatse lijke bladen of in slageryen vaste ^een- percentages gepubliceerd, waardoor het publiek den indruk zou krijgen, dat het vleeschrantsoen gewijzigd is. Deze publicaties dragen echter geen enkel officieel karakter. Het beenpercen tage is afhankelijk van de kwaliteit van het vleesch en kan derhalve niet vooraf vastgesteld worden. Wel kan in het al gemeen worden gezegd, dat ongeveer 20 tot 30% van de hoeveelheid vleesch, waar op de distributiebonnen recht geven, mag worden berekend voor been. Een rantsoen vleesch, dat, 2ooals bekend is, 100 gram bedraagt, zal dus thans on geveer 7080 gram vleesch en 2030 gram been mogen bevatten. Indien de klant zulks verlangt, moet het been worden bijgeleverd. Voor de maandep October en November 3 bonnen, elk voor één eenheid brandstoffen. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart deelt het navolgende mede inzake de distri butie van Vaste brandstoffen. Binnenkort zal de gelegenheid wor den opengesteld om aanvragen voor vaste brandstoffen in te dienen voor personen, die op kamers of in pensions wonen, indien in het betrokken perceel door middel van „haarden of kachels" wordt gestookt en de verhuurder een bonkaart J of K heeft ontvangen. Ten aanzien van hen, die op kamers of in pension wonen in een perceel, waar door middel van een centrale verwarming wordt verwarmd, in welk geval een bonkaart L aan den verhuurder is uitgereikt, is een af- wykende regeling getroffen, welke één de zer dagen nader bekend zal worden ge maakt. In verband met het feit, Jat wegens ver huizing e.d. zeer veel mutaties voorkomen in de groep kamerbewoners, zal onder de kamerverhuurders een twee-maandelrjksche enqüête worden gehouden, voor de eerste, maal in de maand September 1941 en voorts in November 1941 en in Januari 1942. In deze maanden zullen telkens de bonnen voor de beide daaropvolgende maan den worden uitgereikt. Men dient met de hoeveelheid brandstof fen, welke kan worden aangeschaft op de in September 1941 uitgereikte bonnen toe te komen gedurende October 1941 en Novem ber 1941,- met de hoeveelheid, welke op de in November 1941 uitgereikte bonhën kan worden betrokken, gedurende December 1941 en Jan. 1942 en met de hoeveelheid, welke op dein ^Januari 1942 uitgereikte bonnén kan worden aangeschaft, gedurende Februari 1942 en Maart 1942. Na Maart 1942 zullen geen vaste brandstoffen voor kamerverhuur of pension meer worden beschikbaar ge steld, zoodat de verbruikers, die ook in de. anden April en Mei.wenschen te kc zeer zuinig met de hun toege- v'"' ,"n hoeveelheid dienen te zijn. Dé uit te reiken bonnen zijn voorzien van de aanduiding „een eenheid brandstoffen'' en geven gedurende het geheele stooksei- zoen, derhalve tot en met 30 April 1942, recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. Alle aanvragen moeten worden ingediend door den kamerverhuurder, respectievelijk pensionhouder bij den plaatselijken distri- butiedienst en wel op nader door dezen dienst bekend te maken tijdstippen. De aan vrage dient te worden ingediend op formu lieren MD 121, die by de plaatselijke distri butiediensten op eveneens nader bekend te maken tijdstippen verkrijgbaar zullen zyn. De bonnen worden uitgereikt aan den ka merverhuurder of pensionhouder, uiteraard echter uitsluitend ten behoeve van den ka merbewoner of pensiongast. Brandstoffen mogen alleen worden aan gevraagd voor vertrekken, welke door mid del van haarden en kachels worden ver warmd. Per kamerbewoner of per gast zal in geen geval voor meer dan één kamer een extra rantsoen worden verstrekt. Dit extra rantsoen zal voor de maan den October en November 3 bonnen, elk voor één eenheid brandstoffen, be dragen. Iemand, die meer dan één kamer heeft gehuurd, komt derhalve slechts in aanmer king voor brandstof voor één van deze kamers. Bovendien zal, indien verschillende per sonen samenwonen op één of meer gehuur de kamers, slechts ten behoeve van één van hen een rantsoen brandstpffen beschikbaar worden gesteld. In geen geval mogen voorts brand stoffen worden aangevraagd voor de kamers, welke verhuurd zyn aan ouders, kinderen, klein-, pleeg- en stiefkinderen en ahdere familieleden. Ook kostgangers, die de maaltijden te zamen met het gezin van den kamer verhuurder gebruiken, mogen niet op het aanvraagformulier worden ver meld. Britsche duikboot als verloren beschouwd. In Londen is officieel bekend gemaakt, dat de Britsche duikbodt „P 32" over tijd is en als verloren beschouwd moet' wor den. Hardnekkige Sovjet-aanvallen afgeslagen. Een nieuwe fase in de succesvolle ge vechten tegen de Sovjets is ingetreden, nu de Duitsche Zuidelijke vleugel weder den strijd neeft opgenomen en een energieken aanval tot over den Dnjepr heeft ingezet. Achter dezen belangrijken riviersector waande de Sovjetverdediging zich voorloo- pig volkomen veilig, te n>eer waar het aan houdend slechte weer der laatste weken de bewegingsmogelrjkheid der Duitsche een heden buitengewoon bemoeilijkte. Hoewel de Dnjepr in zijn benedenloop 1 k 2 km. breed is, zijn de Duitsche troepen er toch in geslaagfl hem op die plaatsen te be dwingen, die voor een verdere voortzetting der operaties van belang zijn. De overtocht over den Dnjepr gelukte, hoewel de Sovjets zeer waakzaam waren en herhaaldelijk hevige tegenaanvallen on dernamen op de snel gevormde brugge- hoofden. Een doorslaand succes van den hieuwen Duitschen aanval ten Oosten van de bruggehoofden kan het geheele Dnjepr- front der Sovjets in gevaèr bréhgen. Ten Oosten van den Dnjepr liggen de belang rijke industriegebieden van Charkow en in het Donetzbekken, beide op ongeveer 200 km. afstand van de Dnjepr Bocht. De groote natuurlijke verdedigingslinie ligt echter achter de Donetz, dus ten Oosten van de genoemde industrie-gebieden. DUITSCHE PANTSERWAGENS RUKKEN OP OVER NOODBRUG. By de gevechten om den overtocht over den Dnjepr is het Duitsche pantserwagens gelukt, naar het D.N.B. van militaire zyde verneemt, tezamen met vluchtende bolsje wisten over een 1200 meter lange noodbrug over den Dnjepr op te rukken en op die wijze het eerste bruggehoofd aan den Oostelijken oever van den Dnjepr te vor men. Ondanks de hardnekkige tegenaan vallen der Sovjets, die eenige dagen aan hielden, konden de Duitsche troepen onder zware verliezen der Sovjets het brugge hoofd behouden en verder uitbouwen. Bij de gevechten in dezen sector werden op een dag zeven Sovjet-batterijen tot zwijgen gebracht, talrijke pantserwagens en vijf kanonneerbooten vernield en 1500 ge vangenen gemaakt. Op andere plaatsen aan" den Dnjepr drongen eveneens Duitsche troepen tot den Oostelijken oever"van den Dnjepr door. De volledig verraste bolsje wisten leden ook in deze gevechten zware bloedige verliezen. De telkens weer tegen de bruggehoofden ondernomen bolsjewis tische aanvallen mislukten door de stand vastigheid der Duitsche soldaten. Van hon derd Sovjetpantser^ragens, die in den sec tor van een Duitsch legercorps aanvielen, werden er in korten tijd 68 vernield, terwijl bij een den volgenden dag ondernomen Sovjet-aanval 29 Sovjetpantserwagens in den strijd bleven. Door een ander leger corps werden binnen twee dagen 97 Sovjet- pantserwagens vernietigd. In gevechten, die verscheidene dagen duurden, verloren de Sovjets by pantseraanvallen op een lichte Duitsche divisie 127 pantserwagens. Een Duitsche divisie infanterie maakte bij een aanval vanuit een bruggehoofd onder nomen in anderhalven dag 3700 gevange nen, terwijl tijdens zware gevechten om een ander bruggehoofd 13.000 gevangenen werden gemaakt. VAN HET FINSCHE FRONT. Een Finsche afdeellng onder leiding van een kapitein heeft het strategisch belang- 1 ryke eiland Rahmasaari irf^het Ladoga- meer veroverd. In totaal viejen haar 200 gevangenen in handen. Den 16en September hebben Finsche luchtstrijdkrachten vijandelijke opslag plaatsen en arsenalen, alsmede colonnes vrachtautto's In Oost-Karelië met succes gebombardeerd, en onder vuur genomen. Verscheidene auto's werden in brand ge schoten. Het luchtafweergeschut heeft op de Karelische landengte en in Oost-Karelië twee vijandelijke jachtvliegtuigen en vier bombardementsvliegtuigen neergeschoten. 268 BOLSJEWISTISCHE VLIEGTUIGEN VERNIELD. De laatste vier dagen zijn 268 bolsjewis tische vliegtuigen vernield, terwijl slechts 22 Duitsche machinés verloren gingen, een verhouding der verliezen van 12 tegen 1. AALMOEZENIERS GESNEUVELD EN GEWOND/ Naar uit katholieke kerkelijke kringen wordt medegedeeld, hebben in de weken sedert het begin van den veldtocht in het Oosten zeven geestelijken te velde den hel dendood gevonden. Elf andere werden ge wond. In al deze gevallen trachtten de geestelijken gewonde soldaten te naderen om hen bij te staan. Ook bij de berging van gewonden in meestal uiterst onbegaan baar terrein, onder zwaar vuur vaa den vy'and hebben de geestelijken te velde uit stekend werk gedaan. EEN ENGELSCHMAN OVER DEN TOESTAND. Cyril Laykin heeft voor den Londenschen om roep* verklaard/ dat men niets zou win nen, wanneer men het feit ontkende, dat de toestand der SovjeWin alle drie sectoren kritiek is. Er zijn nooit in de geschiedenis in zoo korten tijd zulke verliezen geweest als in dezen veldtocht, waarin de om iede- ren voetbreed grond strijdende bondgenoo- ten van Engeland werden teruggedrongen. Leningrad is de best verdedigde slad ter wereld. Wanneer de Duitschers voet zouden zetten in deze stad, zou dat een verplet terende slag zijn voor de Sovjets. Door den opmarsch der Duitschers in het Zuiden verkeert Kiev ernstig in gevaar. Aan den benedenloop is de Dnjepr op ver scheidene plaatsen door de Duitschers overschreden en de Krim afgesneden. AMERIKAANSCHE LEENING AAN DE SOVJETS. De Federal Loans Administrator Jesse Jones heeft bekend gemaakt, dat de,Ver eenigde Staten aan de Sovjet-Unie een lee ning zullen verstrekken van honderl mil- lioen dollar voor de financiering van de aankoopen van oorlogsmateriaal. De leening is op schriftelijk verzoek van president Roosevelt verstrekt. Het is eigenlijk geen leening doch een verdrag over den aankoop van bolsjewis tische delfstoffen door de Ver. Staten. Reeds voor de levering der grondstoffpji zal de Sovjet-Unie het geld uitbetaald krij gen, reeds zijn tien millioen dollar betaald en waarschijnlijk de volgende week zullen nog veertig millioen overgemaakt worden. De Sovjet-Unie zal vooral mangaaii, chroom, asbest en platina aan de Ver eenigde Staten leveren. Britsche luchtaanvallen. In den nacht van Dinsdag op Woensdag vonden enkele aanvallen van Britsche vlieg tuigen plaats. Door neergeworpen bommen ontstond vrij groote glasschade aan een kloosterkerk, terwijl ook een sanatorium beschadigd werd. Dooden of gewonden zijn niet te betreuren. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In het Oosten ontwikkelen zich de aanvalshandelingen tot een operatie van den grootsten omvang. Duikbooten hebben in het Noor delijk deel van den Atlantischen Oceaan zes vyandelyke koopvaarders met een totalen inhoud van 27.000 brt. tot zinken gebracht. In het zeegebied rondom Engeland hebben gevechtsvliegtuigen in den nacht van Dinsdag op Woensdag in scheer- vluchten twee groote vrachtschepen zwaar beschadigd. Andere luchtaan vallen waren gericht op havenwer ken aan de Zuidoostkust van het eiland, alsmede op verscheidene vliegvelden. In Noord-Afrika vielen Duitsche gevechtsvliegtuigen op 15 September concentraties van Britsche automo-' bielen aan de Lybisch-Egyptische grens aan en verstrooiden deze door het vuren met de boordwapens. Bij een aanval van Duitsche gevechts vliegtuigen op het vliegveld Heliopo- lis bij Cairo in den nacht van 15 op 16 September ontstonden groote branden en ontploffingen in vlieg tuighangers en munitie-opslagplaat sen. De vy'and wierp Dinsdagnacht met zwakke strijdkrachten een gering aantal brisant- en brandbommen op enkele plaatsen in Zuidwest-Duitsch- land. In woonwijken werd schade aan gebouwen aangericht. Marine- artillerie schoot twee, de luchtdoel artillerie. een Britschen bommenwer per neerT HET ITALLVANSCHE. In zijn weermachtsbericht no. 470 maakt het ltaliaansche opperbevel het volgende bekend: Aan het front van Noord-Afrika en in den' sector van Gondar plaatselijke actie van onze vooruitgeschoven detachementen, die verkenningen ondernamen en vijande lijke af deelingen verdreven. Doeltreffende actie van onze artillerie tegen verdedigings werken aan het front van Tobroek. De Britsche luchtmacht ondernam nieuwe aan vallen op de stéden Tripolis en Benghasi. Er vielen geen slachtoffers. De materieele schade was gering. ltaliaansche en Duit sche vliegtuigen vielen vyandelyke gemo toriseerde colonnes aan in de zone van Giarabub. Talrijke vijandelijke automobie len werden getroffen en zwaar beschadigd. Kwaadaardige laster achterhaald. F. A. A. van der Pas te Tilburg heeft in het openbaar de door niets gegrond© bewering geuit, dat N.S.B.'ers in de Mei dagen van het -vorige jaar in Rotterdam op Nederlandsche soldaten hebben ge schoten. Wegens de lichtvaardige en lasterlijke bedoeling van zijn bewering werd Van der Pas in hechtenis genomen en voor zes maanden naar een concentratiekamp ge stuurd. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. De vijand is in den nacht van 17 bp 18 Sept. met zwakke strijdkrachten ^paar Zuidwest-Duitschland gevlogen en heeft een aantal brisant- en brandbommen ge worpen, die geen noemenswaardige schade veroorzaakten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1