PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT y ZATERDAG 13 SEPT. 1941 Een week van tegenstellingen. Sovjet-Unie heeft meer hulp noodig. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bö abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer Uct. (max. 8 regels) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG* NUMMER 21S Hoofdredacteur: J.- C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeowsche Courant rijn gevestigd tea VLISSINGEN Redactie en Admlnl< stratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen)', Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Adminlatr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini- stratie Breedeatraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 85 BRES KENS Dorpsstraat 85, tel. 2L aangesloten bij het bureau voor publiciteitswaarde, ingesteld door de vereeniging „de nederlandsche dag Hl.lilTtl De omsingeling van Leningrad. CHURCHILL EN ROOSEVELT VOEREN HET WOORD. Twee figuren treden in de samenvatting der gebeurtenissen van deze week naar voren. Het zijn de Hongaarsche regent, admi raal Horthy en de Finsche generalissimus Mannerheim. Men is licht geneigd, daar aan voorbij te-gaan als aan verschijnse len van ondergeschikt belang. Maar deze beide, die irn den strijd van Duitschland tegen het bolsjewisme, naar voren zijn getreden, zijn niet maar toe vallige figuren, die nu op het eerste plan zijn geraakt. In den strijd, die Europa sinds 1917 tegen het bolsjewisme heeft gevoerd hebben zoowel Mannerheim als Horthy een rol van beteekenis gespeeld. In him land heb ben zij ondervonden, wat de bedreiging van de Moskovitischie ideologie te beteekenen heeft. Het bolsjewistische geweld heeft in het Hongaarsche en in het Finsche volks bestaan diepe wonden geslagen, toen vanuit Moskou dit ideologische imperia lisme zijn klauw uitsloeg naar de buur landen. Toen warén het Mannerheim en Horthy, die zich aan het hoofd stelden van hun mannen om een dam op te werpen tegen deze bedreiging. Het is mogeltjk, dat men de beteekenis daarvan beeft onder schat, maar de geschiedenis zal voor deze beide mannen, in wien het anti-bolsjewis- me als 't ware versymboliseerd is, monu menten van graniet bouwen; Zij namen in die dagen e n Europeesche "taak op zich en de vervulling daarvan is de inspiratie geworden voor bun verdere daden. Men moet dit goed tot zich laten,door dringen, om te kunnen begrgpeai, waarom de Hongaarsche politiek zich van den aan vang heeft georiënteerd op de politiek van "de spil. Daarbij ging het niet in de eerste plaats om de bevrediging van zekere nationale aspiraties de herziening van de vredes verdragen drijfveer voor Hongarije was de in zijn oorsprong anti-bolsjewistische tendenz van de Hongaarsche politiek. Door den herzieningsinslag van de Romeinsche protocollen is deze tendenz wellicht een weinig veruoezeld; toen het er echter om ging den bedreiger van Europa'3 bescha ving een definitief halt toe te roepen vond Hitier den Hongaarschen regent ter stond aan zijn zijde. Vandaar ook, dat In de Duitsche pers het bedoek dat Horthy aan het hoofd kwartier van den Führer hèeft gebracht als een gebeurtenis van gróót gewicht wordt geïnterpreteerd. Zoo krijgt ook het feit, d Hitier zijn gast met het ridder kruis van het IJzeren Kruis begiftigde symbolische beteekenis. De raam Horthy is een verschrikking voor de bolsjewisten, die zich zeker zullen herinneren, met welk een kracht deze de agitatie van Bela Kuhn wist te onder drukken. Hetzelfde geldt ook voor Mannerheim, wiens naam aan de machthebbers van Moskou al evenzeer een symbool is van anti-bolsjewistisch verzet. Zeker is het van belang dat Horthy en Mannerheim tegelijk met den Duitschen opmarsch de wapens aangorden om tegen den Sovjet-vijand op te trekken. De voorstelling, als zouden de Finnen er genoegen mee nemen, het in 1939 ver loren terrein te heroveren, moet dan ook berusten op .verkeerd historisch begrip. Zeker, Finlands strijd staat op ander plan, dan de Duitsche. Finlanc* voert een ver dedigingsoorlog en heeft voor alles een nationale taak, maar dat wil geenszins zeggen, dat Mannerheim zijr Europeesche taak, waarin Finland werd ingeschakeld, ontrouw zou worden. Zoo wordt ook de omsingeling van Lenin grad mede door de Finnen ten uitvoer gelegd. De voltooiing daarvan is dezer dagen in, een speciaal Lericht bekend ge maakt. De positie der Sovjets wordt, naar ook u de Duitsche perscommentaren blijkt, langzamerhand hopeloos geaoht, om dat nar verluidt, de Sovjets ook hun re serves in het veld hebben moeten brengen en him ihdu. .rieel apparaat zien gedes organiseerd. Daaraan schijnt-de bezetting van Iran door de Engelschen en d_ Sovjets weinig te kunnen veranderen. De door de Wester- sche democratieën toegezegde steun schijnt niet van dien aard. te zjjn, dat de bolsje wisten daardoor tot het offensief zullen kunnen overgaan, terwijl het omtlastings- offensief van de Britsche luchtmacht tegen de Duitsche centra van te geringe betee kenis wordt geacht,-om de Duitsche leger leiding te verontrusten. Zoo wijst alles op een verdere omsinge ling in het Oosten, waar de Duitsehers niet van plan zijn den tegenstander uit hun greep te doen ontsnappen. Tegenover dit alles twee redevoeringen. Een van Churchill en een van Roosevelt. De Britsche premier heeft uitvoerig den oorlog in het Oosten besproken en daarbij te kennen gegeven, dat het uitsluitend doel van den overval op Iran de verkrijging van een directe verbinding met de Sovjet-Unie was geweest. Verbinding met den Sovjet bondgenoot, aan wien Londen hulp heeft toegezegd. Churchill gaf toe, naar uit het verslag van het Hamburger Fremdenblatt blijkt, dat de hulpverleening problematisch is. De weg is lang en gevaarlijk. De Noorde lijke IJszee, kan ieder oogenblik versperd worden door het ijs en de weg via Wladi- wostok gaat dicht langs Japan. De Japan ners hebben reeds ernstige bedenkingen ge maakt, terwijl de weg van Wladiwostok naar het front nog 11000 K.M. lang is. De verbinding van de Perzische Golf naar de Kaspische Zee Is 900 K.M. lang, maar in slechten staat. Daaruit zou kunnen worden opgemaakt, dat de bezetting van Iran slechts betrekke lijke waarde heeft. Er bleef Churchill dan ook weinig anders over, dan een vriendelijke buiging te maken in de richting van hfet Kreml. De groote belangstelling is uitgegaan naar de radiorede van Roosevelt. Het incident met de Greer, de torpedo jager, die in den Noordelijken Atlantischen Oceaan in conflict zou zijn geweest met een Duitsche duikboot is aan die belangstelling niet vreemd. Over dit geval bestaan twee lezingen en ieder, Berlijn en Washington, beweert gelijk te hebben. Roosevelt heeft slechts de opvatting van het Witte Huis gestipuleerd en voor het óverige heeft hij zijn felle aanvallen op Duitschland en op Duitsche methodes nog van wat zwaarder kaliber gemaakt. Roosevelt gaat uit van de stelling, dat een Duitsche aanval op het Westelijk halfrond te verwachten is. In hoe verre deze opvatting juist is, dat kon ook de Amerikaansche president niet zeggen. De aanval op het Westelijk halfrond, dat is eigenlijk de aanval op Wallstreet, waar de economie van het oude Europa zijn laat ste plechtanker heeft gevonden. Zooals reeds eerder opgemerktde Ver- eenigde Staten zijn partij en nu de tijd zijn woord gaat meespreken, teekent deze figuur zich steeds scherper af. Roosevelt's rede legde er het bewijs van over, ook waar hij zijn houding ten aanzien van de vrijheid der zeeën heef t ^bepaald. Huil heeft daarop nog een toelichting verstrekt, welke in de Amerikaansche pers is geïnterpreteerd, alsof de Amerikaansche verdedigingszóne vrijwel onbegrensd is en geografisch niet is bepaald. Zoo bezien omvat deze zóne alle zeeën. In dat geval komt Roosevelt's waarschuwing aan het adres van de Duitsche en Italla&nsche scheepvaart in een bijzonder licht te staan. De oorlogsschepen van de as zouden daar door allerwege kunnen rekenen met de Amerikaansche oorlogsschepen als tegen standers. Deze figuur is voor het verdere verloop van den oorlog ongetwijfeld van het groot ste gewicht. Het Duitsche antwoord is intusschen niet uitgebleven. Want als antwoord op de wel zeer provoceerende uiteenzettingen van Roosevelt kwam een Duitsche „Sondermel- dung": in hetNoorde van den Atlantischen Oceaan werden 22 schepen vernietigd, ter wijl de aanval op dit convooi wordt voort gezet. De Duitsche oorlogswinterhulp. Oproep van Hitier. De Führer heeft den volgenden oproep omtrent de oorlogswinterhulp van het Duitsche volk in 1941'42 'uitgevaardigd: Voor de negende maal roep ik het Duit sche volk op zijn vrijwillige offer voor de winterhulp te brengen. In een gigantische worsteling strijdt in deze historische dagen onze weermacht voor zijn of niet-zijn van de Duitsche natie, ja, bovendien voor de instandhouding van Europa, dat sedert duizenden jaren de mensdiheid cultuur en beschaving heeft geschonken en dit in de toekomst weer moet doen. Zooals destijds in het binnenland, zoo hebben zioh in de ons thans vijandige wereld het Joodssche kapitalisme en het bolsjewisme vereenigd in het streven om het nationaal-socialistische Duitsche rijk :.ls een sterk bolwerk van dit nieuwe Europa te vernietigen en vooral ons volk uit te roeien. Sinds twee jaar stelt' daarom de Duitsche soldaat- zijn bloed en zijn leven in de waagschaal voor de bescherming van ons dierbaar vaderland en ons volk. Thans strijdt hij in vereeniging met onze bond- genooten van het Noordelijkste deel van Europa tot aan de oevers der Zwarte Zee tegen een vijand, die niet menscheljjk is, doch slechts uit monsters bestaat. De suc cessen van zijn offer aan bloed en zweet, zorgen en ontberingen zijn in de wereld geschiedenis ongehoord. Moge het Duitsche vaderland zich door zijn houding en zijn eigen offervaardigheid de heldendaden van deze zonen waard toonen. Zijn zelfopoffe ring moet het wezen van onze nationaal- socialistische volksgemeenschap in het binnenland bekrachtigen en zoodoende het front versterken door het besef, dat het geheele Duitsche volk er achter staat en zijn strijd derhalve niet vergeefsch is, maar meehelpt aan de verwezenlijking van het groote nationaal-socialistische gemeen schapsidee. De wereld kan hieraan zien, dat front en vaderland in het Duitsche rijk een in trouw bezworen eenheid vormen en der halve onoverwinnelijk zijn. BSSTRUDT SCHURFT EN RUNDERH0R2EL! VERWIJDERT TUBERCULEUZE RUNDERENT VOORKOMT, BESH ETTSLUKVER)VEBPg N. Foto Polygoon-van Bilsen DRIE NIEUWE KAASBONNEN. Van 20 September af alleen eieren voor zieken. Van 20 September alleen eieren voor zieken De secretaris-generaal vaft het depar tement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat in den vervolge, per periode van vier weken, vier bonnen- zullen wor- 'den aangewezen, welke elke recht geven op het koopen van 100 gr. kaas. Aangezien bon „34 kaas" reeds voor het tijdvak van 7 September tot en met 4 October is geldig verklaard, worden thans nog drie bonnen voor kaas aangewezen, welke eveneens tot en met 4 October a.s. geldig blijven. In vérband met het bovenstaande is bepaald, dat gedurende het tijdvak van 14 September tot en met 4 October a.s. de met „35 kaas", „36 kaas" en „37 kaas" gemerkte boimen elk recht ge ven op het koopen van 100 gram kaas. In vele gevallen zal het voor de winke liers niet mogelijk zijn, in het begin van de distributieperiode op alle bonnen de ver- eischte hoeveelheid kaas af te leveren. Het publiek wordt daarom verzocht niet dadelijk alle aangewezen boinen in te wis selen, doch hiermede nog eenigen tijd te wachten, dan wel slechts een gedeelte der bonnen in het begin van de distributie periode in te wisselen en de rest een of twee weken daarna. De met „SS ei" gemerkte bon, wel ke geldig werd verklaard tot en met 13 September as. zal voorts nog gel dig blijven tot en met 20 September as. Na Zaterdag 20 September zal voorlooplg geen bon meer voor het koo pen van eieren worden aangewezen. De beschikbare hoeveelheid eieren zal voorshands uitsluitend voor zieken e.d. ver krijgbaar worden gesteld. In verband hier mede zijn de noodige voorzieningen getrof fen om den handel ini het bezit te stellen van de voor de aflevering op bonnen voor „een ei" en toewijzingen voor ziekenhuizen e.d. benoodigde hoeveelheden eieren. De aandacht van grossiers en detaillisten wordt gevestigd op de desbetreffende offi- cieele publicatie. Er wordt een regeling voorbereid om de voorziening der zieken, ook straks, wan neer de inkrimping van den pluimveesta pel haar beslag zal hebben gekregen en de eierproductie nog verder gedaald zsfl. zijn, zoo goed mogelijk in de hand te hebben. Hierbij zal rekening moeten worden ge houden met plaatselijke omstandigheden en met de vervoersmogelijkheden. Ziekenhui zen en detaillisten, die in de eerstkomende weken moeilijkheden mochten ondervinden om van hun gewone leveranciers de voor zieken noodige eieren te betrekken, kunnen hun grossiers verzoeken, zich voor inlich tingen tot de Nederlandsche centrale voor eieren en pluimvee te De Bilt te wenden. Aanwijzing devlezenbanken. In de maand Juli van het vorige jaar werden door de Nederlandsche bank o.a, de navolgende banken en bankiers als de- viezenbank aangewezen: Amsterdamsche bank N.V., de Twentsche bank N.V., Incasso-bank N.V., .Nederland sche Handel-maatschappij N.V., Rotter- damsche bankvereeniging N.V. De Nederlandsche bank heeft thans, ge bruik makende van de bevoegdheid haar toegekend bij artikel 2, lid 1 yan deviezen- besluit 1941, o.m. de volgende banken en bankiers eveneens als deviezenbank aange wezen: Coöperatieve Centrale Boerenleen bank, Coöperatieve Centrale Raiffeisen- bank, Nederlandsche Middenstandsbank N.V. Het ligt in de bedoeling, dat deze ban ken en kankiers haar functie als devie zenbank op 13 September 1941 aanvaarden. PUF- EN NESTVERVOER. Van bevoegde zjjde deelt mén ons me de, dat het gewenscht is gebleken, voor te schrijven, dat met ingang van 13 Septem ber 1941 het vervoeren of doen vervoeren van puf en nest (te kleine visch, welke voor consumptie ongeschikt is) alleen mag geschieden met geleidebiljetten of vervoer- bewijzen, afgegeven door of namens de Ne derlandsche visscherijcentrale te 's-Gra- venhage. Toelagen van personeel der voormalige Nederlandsche weermacht. Het verordeningenblad bevat een besluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau vah het departement van defensie nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel der voormalige Nederlandsche zee- en landmacht. BtJ dit besluit worden verschillende op grond van het kon. besluit van 4 Decem ber 1933 toegekende ambtstoelagen inge trokken, doch daarnaast wordt bepaald, dat de militairen, die ten gevolge daarvan in inkomsten achteruit zouden gaan, in het genot worden gesteld van een persoonlijke toelage, gelijk aan het bedrag der tot dusver genoten ambtstoelage. Deze persoonlijke toelage wordt ver minderd met ingang van den datum, waar op de jaarwedde van den belanghebbende wordt verhoogd of opnieuw een ambtstoe lage wordt toegekend, en wel niet het bedrag dier jaanveddeverhooging of nieu we ambtstoelage. Dit besluit is gisteren in werking ge treden met terugwerkende kracht tot 1 April 1941, De oalmgroo^erijen beleven gouden dagen. Bij duizenden worden de gevangen exemplaren ean de speten gehangen, om gerookt te worden en zoo hun weg naar de gretige verbruikers te vinden (Pax-Holland-De Heen m) De aanstaande conferentie te Moskou. Volgens betrouwbare berichten -heeft de Sovjetambassadeur, Oemansky, in het onderhoud, dat hij gisteren met Roosevelt heeft gehad, medegedeeld, dat men in Moskou tot zeer verstrek kende militaire maatregelen moet be sluiten, indien het den Westelijken mo gendheden niet zou gelukken, de Sov jet-Unie zoo snel mogelijk hulp te ver- leenen, aldus meldt het D.NJB. uit Bos ton. De Britsche luchtaanvallen op Duitsche steden kunnen een werkelyk krachtige hulp niet vervangen. De toestand aan de fronten is buitengewoon kritiek geworden, doordat men in vertrouwen op een ontlas tingsactie van Engeland al het beschik bare menschenmateriaal en alle uitrusting „in den smeltkroes" heeft geworpen. Door de insluiting van Leningrad en het verlies van Kriwoi Rog zijn de belangrijkste cen tra voor de wapening verloren gegaan, ter wijl de productie van het Donetzbekken zeer te lijdén heeft tengevolge van de ver nieling van den Dnjepr-drjk. Het industrie gebied in den Oeral en Siberië biedt geen voldoende compensatie. Tenslotte heeft, aldus zegt men, Oeman sky er op gewezen, dat men zich er onder deze omstandigheden niet over mag ver wonderen, wanneer door het uitblijven van een energieke actie van Engeland-* in de Sovjet-Unie het gevoel veld wint, dat men evenals in den vorigen oorlog door de Wes telijke mogendheden in den steek wordt ge laten. Naar aanleiding hiervan schrijft de New- York World Telegram, dat het feit, dat de Sovjetberichten vaak vaag en met elkan der in strijd zijn, Washington zorg baart. Men is echter ook bezorgd over de toene mende ontevredenheid der Sovjets over dé gebrekkige Engelsch-Amerikaansche hulp. Ook Stalin heeft, aldus het blad, tegenover den Britschen ambassadeur, Crippe, den toestand ernstig genoemd en de mogelijk heid van „zekere militaire maatregelen" aangekondigd voor het geval, dat geen grootere en snellere hulp wordt verleend, Het blad verwijt den Sovjets, dat hun le« gerberichten voor binnenlandsch gebruik en slechts ten deele voor het buitenland be stemd zijn. Als men met de Sovjet-Unie een alliantie wil sluiten, wenscht men ook te weten, wat er gebeurt. Het vraagstuk van de Amerikaansche leveranties aan de Sovjet-Unie wordt, naar het D.N.B. uit New-York meldt, door de pers min of meer met reserve behandeld* Volgens New-York Times is de eerste Sovjet militaire commissie, welke geduren de verscheidene weken in Amerika ver toefde, onder leiding 'van den Sovjet gene raal Golikov weer naar Moskou vertrok ken, waarbij zij heeft verklaard, dat over de Amerikaansche leveranties vóór de con ferentie te Moskou niets definitiefs gezegd kan worden. Deze conferentie te Moskou zal echter, naar het blad schrijft, nauwe lijks voor begin October gehouden worded, waarbij als motief voor deze vertraging de groote afstand voor de Amerikaansche en Britsche deelnemers wordt opgegeven. Naar uit Washington verluidt, zal ook de Sovjet-ambassadeur tè Washington. Oemansky, aan de conferentie te Moskou deelnemen. In dit verband doen opnieuw geruchten de ronde, volgens welke Oeman sky, die in officieele en officieuze kringen te Washington niet zeer populair is, niet opizijn post zal terugkeeren. ZWITSERLAND PROTESTEERT TE LONDEN. Het Zwitsersche ministerie van buiten- landsche zaken deelt het volgende mede Op grond van het feit, dat de vreemde vliegtuigen, welke in den nacht van 10 op 11 September boven het Westelijk deel van Franscb-Zwitserland hebben gevlogen, En- gelsche bommenwerpers waren, heeft de Zwitsersche gezant te Londen opdracht ge kregen zeer ernstig de aandacht van de regeering van Groot-Brittannië op den ernst van deze schending der Zwitsersche neutraliteit te vestigen en erop aan te dringen, dat strikte bevelen worden ge geven, opdat dergelijke voorvallen voortaan achterwege blijven. DE ENGELSCHE STAATSFINANCIËN. Volgens een bericht van de Financial News heeft de afgeioopen week bijzonder slechte resultaten opgeleverd voor de En- gelsche staatsfinanciën. De staatsinkomsten zijn in deze week met 12.5 millioen pond sterling gedaald, terwijl de uitgaven met 8.3 millioen pond zijn gestegen.' Het week- deficit is met rond 47.8 millioen pond sterling het hoogste van het loopénde fi- nancieele jaar. Tenslotte constateert ge noemd blad, dat het totale deficit in het huidige financieele jaar zoodoende 1.3 mil liard pond sterling bedraagt. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOMBARDEEREN FRANSCHE STEDEN. Eenige steden aan de Fransche Middel- landsche zeekust zijn in den nacht van 10 op 11 September door Engelsche vliegtui gen gebombardeerd, zoo meldt de Petit Parisien. In Cannes wierp èfa Engelsche toe stellen eenige brisant en talrijke brandbom men neer. De bommen vielen in de nabijheid van een vliegveld, waar zich echter geen vliegtuigen bevonden, en in de nabijheid van een gasfabriek. Persoonlijke verliezen en materieele schade zijn niet ontstaan. KUNSTGEBITTEN. Naar men ons mededeelt zal door den di recteur van het rijksbureau voor genees- en verbandmiddelen op aanvragen voor een vergunning tot het'verwerken van tandrub- ber tot nieuwe protheses alsnog gunstig kunnen worden beslist, indient deze aanvra gen geschieden door den behandelenden tandarts, mondarts of tandheelkundige op dakrtoe door het rijksbureau voor genees- en verbandmiddelen te verstrekken formu lieren, echter slechts voor die gevallen, waar het betreft protheses, waarvoor alle extracties waren verricht op 22 Juli 1941, den datum, waarop het persbericht, inhou dende het verbod van de verwerking van tandrubber tot protheses, in de dagbladen gepubliceerd is. Deze maatregel wordt génomen, teneinde te voorkomen, dat de bij de tandartsen, mondartsen, tandheelkundigen en tandtech nische laboratoria nog aanwezige voorraden tandrubber door bederf verloren zouden gaan. De bij de dental-depóts aanwezige voorraad tandrubber blijft gereserveerd voor reparatiedoeleinden. Nieuwe gebitten zullen derhalve slechts kunnen worden ge maakt, wanneer de tandarts, mondarts, tandheelkundige of het tandtechnisch labo ratorium over voldoende tandrubber be schikt, ZIJ ZIJN ALLEN ÉEN. Op de slagvelden zijn alle gewonden een. Daar wordt niet gevraagd, wie/ is vriend en wie is vuand. Daar wordt slechts gevraagd, hoe is dit menschenleven te redden? En als het gaat om het redden van een mensdhenleven. dan is het beste nog maar net goed genoeg. Dan kan er niet snel genoeg gehandeld worden. Vandaar ook, dat de Nederlandsche ambulan ce, die naar het Oostfront gaat, .de beste moet worden,'die ooit werd uitgerust. Daar is veel geld voor noodig. Uw bijdrage zal zeker ook een stéentje bijdra gen aan het totstand komen van deze ambulance. Stort haar nog heden op girorekening 8700 Nederlandsche ambulance. Koninginnegracht 2% 'e-Gravenhage,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1