PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 29 AUG. 1941 Rest van Noord Estland in Duitsch bezit. Nieuwe Iraansche regeering staakt den strijd. Het vreemdelingenverkeer in dezen zomer. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week o 1 J 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—6 regels 1 1.65. Iedere regej meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—6 regels J 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 201 Hoofdredacteur: J, C. Visser, Vlisslngen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zUa gevestigd tea VLISSINGEN Redactie en Admlnl- Btratle Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Admlnistr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admlnl- stratie Breedestraat 46, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 85 BRESKENS Dorpsstraat 35, teU 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERL ANDSCHE DAGBLADPERS Beslissingen van groote beteekenis in de Oostelijke Oostzee voorbereid. Het besturen van de ontzaglijke Duitsche gevechtswagens stelt den bestuurders voor een verantwoordelijke taak (Orbis-Hofiand) Het D.N.B. verneemt van mili taire zijde Aan het front tegen de Sovjets gaat de situatie aan de Finsche Golf thans haar beslissing tegemoet. Het is den Duitschen troepen gelukt, den rest van Noord-Estland in bezit te nemen, de eilanden Oesel en Dagoer uitge zonderd. Om de havens en steun punten Reval en Baltisch-Port wordt thans nog gestreden, doch men kan aannemen, dat ook die binnenkort zullen vallen. Dan zullen de Sovjets nog slechts over de genoemde eilanden Oesel en Dagoer alsmede over het steunpunt Hangoe aan de buitenkust van de Finsche Golf, dat zg in 1940 van Finland hebben afgeperst, be schikken. Inmiddels is het gebied om Pe* tersburg door den Duitschen op- marsch uit het Westen, Zuiden en Zuidoosten weer zoo vernauwd, dat de Duitsche troepen ten deele reeds 50 k.m. voor Petersburg staan. Aangezien ook de Finsche opmarsch op de landengte van Karelië tusschen het Ladogameer en de Finsche Golf voort durend ruimte naar het Zuiden krijgt, wordt de verdediging van Petersburg voor de Sovjets steeds moeilijker. De eenige plaats van beteekenis ten Noorden van Petersburg, welke in 1940 aan de Finnen is ontrukt, t.w. Wiborg (Viipuri) is reeds ingesloten. Zoo beschikken de Sovjets thans iiog slechts over Kroonstaat en Pe tersburg als zeesteunpunten in de Finsche Golf. De succesvolle oorlog met mgnen van de Duitsche marine in deze wateren en het voortdurende optreden van het Duitsche luchtwapen en van de Finsche marine tegen convooien van de Sovjets in de Finsche Golf bemoeilijkt echter ook thans reeds de verbinding der Sovjets met hun buitenposten, welker volkomen af sluiting na den val van Reval en Baltisch- Port verwacht kan worden. Zoo worden in 't gebied van de Ooste- li'ke Oostzee beslissingen van prineipieele beteekenis voorbereid, waarvan het resul taat zal zijn, dat de Sovjet-Unie geheel uit het Oostelijke gebied van de Oostzee verdreven zal worden. VERRASSENDE ANVAL BU HET ELMENMEER. In het gebied ten Zuiden van het Urnen- meer deden snelle Duitsche troepen een verrassenden aanval cp formaties der Sovjets. Onder de volkomen verraste bol sjewisten ontstond een wilde panie'De Sovjet-soldaten name:, de- vlucht met achterlating van hun oorlogsmateriaal en hun geheele artillerie. Handvuurwapenen, stukken geschut en munitie werden buit gemaakt. DE ACHTERVOLGING DER SOVJETTROEPEN BIJ GOMEL Naar het D.N.B. verneemt, hebben de Duitsche troepen bij de achtervolging der bolsjewisten, die bij Gomel vernietigend verslagen waren, groote successen behaald. Twee snelle Duitsche divisies drongen diep in- de Sovjetstellingen en colonnes door, maakten 2200 gevangenen, terwijl 15 stuk ken geschut werden buitgemaakt. In den slag bij Wellikij Loeki is het 22ste Sovjet-leger geheel vernietigd. Het gevangenencijfer, vermeld in het speciale bericht van 27 Augustus, is intusschen ge stegen tot 34.060, het aantal vernietigde en buitgemaakte stukken geschut tot 452. Bovendien zijn in dezen slag groote hoe veelheden oorlogsmateriaal buitgemaakt, waaronder 333 zware granaatwerpers en 19 pantserwagens. IN DEN CENTRALEN SECTOR. Naar het D.N.B. verneemt, trachtten de bolsjewisten in den centralen sector plaat selijke afleidingsaanvallen te ondernemen. Al deze aanvallen, die werden gesteund door pantserwagens en krachtig patrouille, vuur, werden door den heldhaftigen Duit schen afweer verijdeld. Op een punt brach ten de Sovjets drie eskadrons cavalerie tegen de stellingen der Duitsche infanterie in het vuur. Ook deze aanval werd ge smoord in het geconcentreerde vuur van Duitsche infanterie en artillerie. De drie eskadrons werden geheel vernietigd. AAN DEN BENEDENLOOP VAN DEN juXJEPR. Aan den benedenloop van den Dnjepr bemerkten Duitsche infanteristen in den vroegen ochtend van den 27sten Augustus, dat aan den OosLelijken oever Sovjet pioniers- en infanterie-afdeelingen gereed stonden om de rivier over te steken. Klaar- blijkelyk waren de bolsjewisten van plan, met behulp van pontons en rubberbooten naar de overzgde te komen. Onmiddellijk gewaarschuwde Duitsche batterijen namen de Sovjet-concentraties onder vuur. De granaten sloegen in de infanteriecompag- nieën, die uiterst zware verliezen leden. De pontons werden vernield. In hetzelfde gebied heeft een Duitsche stoottroep, bestaande uit pioniers en in fanterie, een vrij groot eiland in de rivier genomen. De bolsjewisten, die het eiland trachtten te verdedigen, werden in een ge vecht van man tegen man overweldigd. DE FINNEN BLIJVEN TERREIN WINNEN. Naar van welingelichte zijde te Helsinki verluidt, worden aan het geheele Oostelijke front in Finland de operaties met succes in de richting van den Moermanskspoor- weg voortgezet. Op de Karelische land engte, tusschen het Ladogameer en de Finsche Golf, blgft de Finsche aanval terrein winnen. In de Finsche Golf be ginnen de bolsjewiki met de ontruiming van het rotseiland Buursaari,- dat zij na den Finsch-Russischen winteroorlog tot een vestingachtig steunpunt hadden gemaakt. DE AANVALLEN DER DUITSCHE LUCHTMACHT. De aanvallen der Duitsche luchtmacht overdag in het gebied tusschen Zaporozje en Dnjepr-petrowsk hebben zich gisteren gericht op de bolsjewistische colonnes van den étappendienst en spoorwegdoelen. Daarbij leden de Sovjets weer zware ver liezen aan materieel, naar het D.N.B. ver neemt. Alleen reeds in dit gebied werden zestig vrachtauto's vernield, een munitie- trein door bommen tot ontploffing ge bracht en rijdende treinen door bommen uit de rails geworpen. Duitsche gevechtsvliegtuigen bestookten op 27 Augustus in de Zuidelijke Oekraine ten Oosten van den Dnjepr een munitie fabriek op succesvolle wijze met bommen van allerlei kaliber. Bij hun vertrek zagen de Duitsche vliegers onder zich de geheele omgeving der fabriek in een geweldige zee van vlammen gehuld. Aan het front van Kiev vernietigde het Duitsche luchtwapen op 27 Augustus 17 pantserwagens der Sovjets en 259 vracht auto's. De spoorlijn Kiev-Neshin, werd op verscheidene plaatsen door voltreffers be schadigd. Door duikvluchten op treinen werden negen rgdende en stilstaande trei nen vernietigend getroffen. De spoorlijn Brjansklgow, Nishin en Tsjemigow werd door talrftke bommen onbruikbaar ge maakt. Bij dezen aanval vernietigden de Duitsche gevechtsvliegtuigen 103 vracht auto's, zes stukken geschut en een zwaar stuk treingeschut. Twee batterijen der Sovjets werden door bomtreffers tot zwij gen gebracht. Op het genoemde traject werden 18 geheel geladen goederentreinen ontspoord. Een munitietrein kreeg ver scheiden voltreffers en vloog met een ge weldigen steekvlam in de lucht. VERLIEZEN DER SOVJET- KOOPVAARDIJVLOOT. Op 27 Augustus is een koopvaardijschip der Sovjets van 3000 brt. door bomtreffers in de Finsche Golf zwaar beschadigd. Bij een aanval op Reval troffen Duitsche bom men op de reede van Reval een torpedo jager en een koopvaardijschip der Sovjets van 4000 brt. Beide schepen werden zwaar beschadigd en bleven met slagzg liggen. Aan de kust van de Uszee werden .twee koopvaardijschepen met tezamen 7000 brt. zwaar beschadigd. De blokkade van Fransch Somaliland. Uit Vichy meldt het A.N.P. De briefwis seling tusschen den Britschen generaal Wavell en den gouverneur van Fransch Somahland, waarin eerstgenoemde de blokkade van Fransch Somaliland aankon digde, is thans door den zender van Dzji- boeti bekend gemaakt, naar te Vichy ver luidt. Daaruit blijkt, dat generaal Wavell aan den gouverneur had voorgesteld, de zijde van Engeland en van het zoogenaam de „vrije Frankrijk" te kiezen. Tevens werd meegedeeld, dat Fransch Somaliland zou worden geblokkeerd, totdat de voor waarden van dit ultimatum waren ver vuld. De gouverneur deelde in zijn weiger achtig antwoord mee, dat hij aan dezen eisch niet kon voldoen, vooral omdat deze eisch een geheele bevolking tót den hon gerdood veroordeelde om haar te dwingen tot rebellie tegen het eigen moederland. De loyauteit der bevolking van Fransch Soma liland jegens de Fransche regeering is onbestreden en een aanval zou evenals in Syrië met wapengeweld worden gekeerd, aldus de brief. Al zijn dan vgf afzonderlijke Franschen uit Somaliland naar dè Engel- schen overgeloopen, dit is toch geen bewijs, want het is slechts een nietig percentage der bevolking en bovendien stond den ge noemden vgf Franschen toch ontslag uit den bestuursdienst te wachten, hetgeen dan ook bekend was. Na deze mededeeling verklaarde de om roeper van Dzjiboeti, dat de Britsche blok kade van dag tot dag onmenschelijker wordt. DE NOOD ONDER DE BEVOLKING. Het radiostation te Dziiboeti wees op den bijzonder emstigen gezondheidstoestand der bevolking van Fransch Somaliland, welke veroorzaakt is door de Britsche blokkade. Het sterftecgfer is in de eerste helft van Augustus weer aanzienlijk gestegen, te weten 150 sterfgevallen op duizend inwo ners. Dit percentage is het dubbele van de tweede helft van Juli en achtmaal zoo hoog als het gemiddelde sterftecijfer in Europa. Radio Dzjiboeti legt er den nadruk op, dat het aantal gevallen van scheurbuik als gevolg van het feit, dat de Éngelschen den invoer belemmeren van versche, vita- minehoudende levensmiddelen, angstwek kende vormen heeft aangenomen. DE NIEUWE BONNEN. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat heden zijn aangewezen de onderstaande distributiebonnen,welke in de week van 31 Augustus tot en met 6 Sep tember a.s. recht geven op de daarachter vermelde rantsoenen 33-4 brood 4 rantsoenen, brood! of gebak; 33 brood 1 rantsoen, brood of gebak; 33 bloem rantsoen, bloem brood of gebak; 33 vleesch f2 rantsoen, vleesch of vleeschwaren; 33 vleeschwaren 1 rantsoen, vleesch of vleeschwaren; 33 kaas 100 gram, kaas; 33 melk 1 1% liter, melk. Gedurende het tijdvak van 31 Augustus tot en met 13 September a.s. geeft voorts de met „33 eieren" gemerkte bon recht op het koopen van één eL De aandacht woerdt erop gevestigd, dat de bonnen 30, 31 en 32 voor kaas geldig blijven tot en met 6 September a.s. De bonnen, welke 31 Augustus 1941 af zijn geldig verklaard, met uitzondering van die voor vleesch of vleeschwaren, mogen reeds op Zaterdag 30 Augustus 1941 wor den gebruikt. Zooals bekend is het koopen van vleesch of vleeschwaren bij den kleinhandel op Maandag en Dinsdag niet geoorloofd. De volgende bonnen zgn na Zaterdag 30 Augustus niet meer geldig 32 brood brood of gebak; 32 vleesch, vleesch of vleeschwaren 32 vleeschwaren vleesch of vleesch waren; 32 bloe. i, bloem; 32 melk 1 melk. 31 reserve, aardappelen; 32 reserve, aardappelen; 33 reserve, aardappelen; 31 eieren, eieren. Aardappelen. De bonaanwijzing voor aardappelen zal bg een afzonderlijk persbericht worden be kend gemaakt. Honden- en kattenbrood. Het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd maakt bekend, dat van 1 tot en met 30 September 1941 op bon no. 16 van de voederkaart voor honden wordt beschikbaar gesteld voor honden van: Groep 1 10 kg hondenbrood; Groep 2 10 kg hondenbrood; Groep 3 8 kg hondenbrood; Groep 4 5 kg hondenbrood; Groep 5 -4 kg hondenbrood; Groep 6 3 kg hondenbrood. Op bon no. 16 van de voederkaart voor katten wordt voor dezelfde periode 1% kg kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 30 September zijn de bonnen no. 16 van vorenbedoelde kaarten ongeldig. Zij mogen nadien niet meer worden aange nomen. DE „SLAMAT" TOT ZINKEN GEBRACHT. Uit Rome meldt Stefanl. Het 11.686 ton' metende Nederlandsche S.S. „Slamat", dat by de Britsche koopvaardyvloot was inge lijfd en dienst deed als transportschip in de Middellandsche Zee, is door de Duitsch- Italiaansche luchtmacht tot zinken ge bracht. De „Slamat", een duibbelschroef stoom schip, is in 1924 bij de Mij. „De Schelde" te Vlissingen gebouwd en was eigendom van den Rotterdamschen Lloyd. Het postverkeer met België. Naar aanleiding van blijkbaar ln ver schillende kringen gerezen misverstand als zou er door de jongste bekendmaking ter zake iets veranderd zijn in het regelmatige postverkeer met België, wordt er de aan dacht op gevestigd, dat zulks geenszins het geval is. De jongste bekendmaking had uitsluitend ten doel er op te wijzen, dat het onregelmatige postverkeer, o.a, langs smokkelwegen en diverse particuliere transpor to rganisa ti e s niet geoorloofd is. In het gewone ordelijke en officieele postver keer met België is door de bedoelde bekend making geenerlei verandering gekomen. Italiaansch bezoek aan ons land. De chef van het Italiaansche propagan- dabureau der weermacht, kolonel van den generalen staf van het luchtwapen, Vecchi, heeft Woensdag vergezeld van zijn mede werkers een bezoek gebracht aan den weermachtsbevelhebber in Nederland. Kolo nel Vecchi inspecteerde o.a. eerst een een heid van de marine, waar hij zich vooral ook op de hoogte stelde van de oorlogs berichtgeving. Verder kregen hij en zijn medewerkers in het stafkwartier van den weermachtsbevelhebber van den chef van den generalen staf, generaal-majoor Schwa- bedissen, een overzicht van de troepenver zorging in Nederland. In aansluiting hierop gaf commissaris-generaal Schmidt een overzicht van den arbeid der beide in stanties, die elkaar op het gebied van propaganda en verzorging aanvullen. Uit Teheran meldt het D.NJ5. Er is een nieuwe Iraansche re geering gevormd. Minister-presi dent is Ali Foeroeghi, die deze functie reeds van 1932 tot 1935 heeft bekleed. Met het oog op de overmacht der Engelsche en Sovjettroepen, die het land zijn binnengevallen, heeft het' nieuwe ministerie in een buitengewone zitting besloten, dat de Iraansche troepen hun tegen stand zullen staken, om verder bloedvergieten te voorkomen. VERKLARING VAN NIEUWEN IRAANSCHEN PREMIER. Het persagentschap Pars meldt, dat de nieuwe premier, Foeroeghi, zijn nieuwe kabinet gisteren aan het parlement heeft voorgesteld. Daarbij heeft hij verklaard, dat de Iraansche regeering met den op rechten wensch goede betrekkingen met de vreemde staten te onderhouden en vrede en rust te handhaven aan de Iraansche strijd krachten bevel heeft gegeven zich van allen tegenstand te onthouden. Het parlement heeft eenstemmig zijn vertrouwen in het nieuwe kabinet uitgesproken, aldus dit agentschap. DE BESCHIETING VAN BENDER- SJAPOER. Sedert de beschieting van de haven van Bender-Sjapoer door Britsche oorlogssche pen zijn, naar het agentschap Pars mede deelt, reeds ongeveer 100 dooden onder de burgerbevolking te beklagen. Het oordeel van kringen uit de Wilhelmstrasse. De staking der vijandelijkheden waartoe de nieuwe regeering van Iran besloten heeft, kan naar het oordeel van kringen uit de Wilhelmstrasse te Berlijn, het tref- De persdienst van de A.N.V.V. schrijft „Hoe zal het seizoen met betrekking tot het vreemdelingenverkeer worden De groote vraag van het begin van den zomer is gewijzigd in die van „Hoe is het seizoen geweest?". En dan kan onmiddellijk ge zegd worden, dat er een druk, in de meeste gevallen zelfs een zeer druk seizoen mocht worden geboekt. Ons volk heeft zich door de omstandigheden niet uit het veld laten slaan, maar heeft de moeilijkheden over wonnen, de beperkingen aanvaard en heeft er van gemaakt, wat er van te maken was, en dat was gelukkig nog heel veel. Dat men in eigen land moest blijven was heelemaal geen bezwaar, want dat eigen land biedt genoeg schoonheid en afwisse ling om er naar hartelust te genieten. Er waren beperkingen, vanzelfspre kend. De Zuid-Hollandsche en Zeeuw sche eilanden waren voor toeristen niet toegankelijk, maar dat was voor de Prov. Zeeuwsche vereeniging vodr vreemdelingenverkeer geen reden om bg de pakken neer te zitten. Zooals in landeiyk verband werd gewezen op die schoonheid van Nederland, zoo pro pageerde de Prov. vereeniging in Zeeland de schoonheid van eigen ge west en met succes. De neiging bestaat een vergeiyking te trekken met vorige jaren. Dit is echter heel moeiiyk, omdat er allerlei andere fac toren in het spel zgn, waardoor een ver gelijking moeiiyk is. In de eerste plaats was de logiesruimte in bepaalde gedeelten van het land beperkt, en in de tweede plaats waren er hotels, die niet aan alle aanvragen wilden voldoen uit vrees, dat de voedselvoorziening moeiiykheden zou geven, en den goeden naam van hun keuken wilden zij in geen geval op het spel zetten. Vandaar dat zy besloten slechts een ge deelte van hun logiescapaciteit te ge bruiken. Voor zoover op het oogenblik is na te gaan, heeft het publiek zich over het al gemeen goed gehouden aan de raadgevin gen die de A.N.V.V. in samenwerking met den E.V.D. in het begin van het seizoen voor vacantiegangers heeft gepubliceerd. Wel zijn er nog enkele menschen zonder fendst vergeleken worden met de houding, die een in zgn woning overvallen weerloos mensch het verstandigst tegenover twee in* brekers zou aannemen. Het geheele voor val, zoo verklaart men, zal echter voos vele volkeren leerryk zgn,, daar de Iraan sche regeering volgens dé vroegere ver strekte Engelsche verklaringen, een derge- ïyken overval eenvoudig voor onmogelgk zou gehouden hebben. BERLDNSCHE PERS OVER DEN AANVAL OP IRAN. De Beriynsche avondbladen bespreken de uitinggn van de Britsche pers, welke ken merkend zgn voor de ware redenen van den Britsch-bolsjewistischen overval op Iran. Vooral wordt daarbg gewezen op de uitin gen, welke de vreugde der Britten verkon digen over het feit, dat zg thans de Iraan sche petroleumvelden onder hun contróla krggen en belangrgke verbindingen over land tusschen Egypte, Syrië en Britsch- Indië eenerzgds en tusschen Britsch-Indië, de Perzische Golf en de Sovjet-Unie ander zijds zullen verwerven. Ook de Britsche uit spraak „Er bestaat geen neutraliteit in een land, waarin zich Duitschers op vrge voe ten bevinden", wordt levendig door de bla den besproken. De Berliner Börsenzeitung schrijft hier over het volgende Duidelgker kan wel niet gezegd worden om welke redenen En geland gehandeld heeft. Duidelgker kan echter ook niet gezegd worden, dat Enge land hiermede een brutale demonstratie tegen alle neutrale landen verricht. Des te opmerkelgker is het, zoo ver volgt het blad, dat Turkge, dat Engeland blgkbaar bgzonder sterk onder druk zou willen zetten, zich niet laat bang maken en openlgk uiting geeft aan zgn sympa thieën -voor den overvallen buurman en aan zgn critiek op de hier gebruikte Britsch- bolsjewistisehe methoden. bonnen op reis gegaan, om dan hoogst ver ontwaardigd te zgn, als zg moeilgkheden ondervonden in restaurants en hotels. Maar deze gevallen behoorden gelukkig tot de uitzonderingen. Hoewel het streven naar vacantiesprei- ding door de omstandigheden tgdeüjk naar den achtergrond moest worden gedrongen, waren diezelfde omstandigheden aan den anderen kant tegelijkertgd oorzaak, dat er in de practgk reeds een zekere spreiding heeft plaats gehad. Het feit, dat vele hotels vol waren, was voor hen, die niet aan een bepaalden vacantietijd gebonden waren, reden, om hun vacantie uit te stel len tot het na-seizoen. Maar niet alleen naar tgd, ook naar plaats heeft een va- cantiespreiding plaats gehad. De indruk, die de N.V.'V., aan de hand van een door haar, onder de V.V.V's ingestelde enquête, heeft, is, dat het seizoen op enkele uitzonderin gen na die overigens hun oorzaak niet in factoren van vreemdelingen verkeer vonden druk, respectieveiyk zeer druk is geweest. Dat was ook het geval en dit in tegen stelling tot eerder in de dagbladen geuite mededeelingen, in Valkenburg, trouwens in geheel Limburg. En een tweede indruk is dat het met vacantie-gaan zich nog wel eenigen tyd zal voortzetten. En daarvoor is September een bg uitstek geschikte maand, omdat men dan meestal veel kans op mooi weer heeft. De warmte van den zomer mist men dan, maar de temperatuur is frisch en opwekkend, uitermate geschikt en aan lokkelijk voor het maken van fiets- en wandeltochten. En in welk een schoonheid tooit zich dan de natuur niet. De blade ren der boomen krijgen reeds dat ryke kleurengamma van rood, geel, bruin en paars in velerlei schakeeringen, waarover de zon een warmen gloed legt. De lucht is kruidig en pittig en dunne nevels ver zachten alle contouren. En bovendien het is nergens vol, zoodat men naar hartelust kan genieten, waarvan dan ook ongetwij feld velen gebruik zullen maken. Een druk seizoen geboekt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1