PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 9 AUG. 1941 Sociale verzorging van den arbeider. DUITSCHE GEVECHTSVLIEGTUIGEN IN ACTIE. abonnementsprijs n 19 cfc per week ot t 2.-42 per kwartaal Franco per poat 1 2.68 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent .advertentieprijs Van 1—6 regels 1 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—6 regels 0.55. iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 12 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER'FIRMA'S'F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER .184 Hoofdredacteur 3 J, C. Visser, Vllssinjren De BUREAUX ren de Provinciale Zeetnreehe Courant rijn gevestigd tel VLISSINGEN Redactie en Admini- atratle Walstr. 58-60. teL 10 (2 lijnen)! Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Lonjdensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 1S9 GOES Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na' kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG 9 Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG I! Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 85, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NIPplANDSCHI DAG Geert politiek in de organisatie '/Van onzen Eaagschen correspondent:) In zgn rede voor de voormannen van de arbeidersorganisaties van ons land en voor de vertegenwoordigers van de "pers heeft de commissaris van het N.V.V., de heer H. J. Woudenberg, uitvoerig de houding be sproken van het Katholiek Werkliedenver bond en de Prot. Christ. Arbeidersorgani satie. Hij deed dit in verband met het Herderlijk schrijven, dat j.l. Zondag vanaf de kansels van alle Katholieke kerken is voorgelezen, en waarin stelling werd geno men tegen een samengaan met'het N.V.V. Tegen dit schrijven voerde de heer Wou- denberg aan, dat het een ideaal is, dat alle Nederlandsche arbeiders deel zullen uitmaken van één organisatie. Dit is voor hen de eenige mogelijkheid zich ten volle te doen gelden. Eén sterkeen hechte orga nisatie, onafhankelijk van politiek inzicht of religieuze overtuiging, is het beste mid del om op sociaal-économisch terrein voor den arbeidersstand datgene te bereiken, waarop hij recht heeft. De commissaris van het N.V.V.' noemde het een dwaasheid, in dien men zal meehen, dat voor Katholieke, Protestantsche of andersdenkende arbei ders verschillende arbeidsvoorwaarden zou den moeten worden geschapen. Hrj stelde daartegenover, dat in een arbeidersorga nisatie alle arbeiders bijeen gebracht moeten worden, 'omdat voor hen allen de zelfde belangen moeten worden behartigd. In .et verleden was de moderne arbeiders beweging nauw verbonden met de sociaal democratische arbeiderspartij, hetgeen voor de confessioneele arbeiders een belemme ring was zich daarbij aan te sluiten. Nadrukkelijk stelde hij vast, dat het N. V.V. thans aan geen enkele politieke partij is gebonden en ook geen mantel-organisatie is van welke partg of beweging ook' Hetia daarom volkomen onjuist, indien van ker kelijke zflde 'wordi. beweerd, dat de maat regelen, welke door het N.V.V. worden ge nomen, gedicht zijn tegen de Katholieke instelling. Deze bewering kenschetste hg als bewuste misleiding, welke ten doel heeft zich te omgeven met een aureool van martelaarschap. Met volledige respecteering van ieders religieuze of politieke overtuiging is er plaats voor de opvatting, dat een ar beidersorganisatie eerst dan haar volledige roeping ten uitvoer kan leggen, indien zg, los van elke religieuze of politieke binding, uitsluitend- werkzaam kan zijn ter behartiging der belangen van het geheele werkende volk. Wat in het afge- loopen jaar reeds werd bereikt op het gebied der sociale voorzienirfg van den arbeider, is hiervoor het beste bewijs. Der halve dient de gedachte van de eenheid van den arbeid ook onder ons verdeelde volk steeds meer terrein te winnen, opdat de arbeider zich die plaats in de maatschappij verwerve, waarop hij, krachtens zijn dienst aan het volk, ten volle recht heeft. De tegenstanders van de huidige leiding van het N.V.V. dienen overigens te be denken/ dat van de bèzettende macht niet kan worden verwacht, dat zg het nastre ven van politieke doeleinden onder den dek mantel van het behartigen van de belangen van de vakorganisatie tolereert. Zeer te recht verwees de heer Woudenberg in dit verband naar de - woprden van den heer De Bruyn, den vroegeren voorzitter van het Roomsch-Katholieke Werklieden Ver bond, die erop wees, dat de bewoners van de bezette gebieden juridisch en zedelijk verplicht zijn, de nieuwe Overheid te ge? hoorzamen en hun plicht te vervullen, om dat immers in overeenstemming met de opvattingen van de Katholieke staatsleer „alle( gezag van God is". A$tn de reeks van sociale maatregelen, welke het huidige N.V.V. heeft verwezen lijkt, zijn weer enkele toegevoegd. De heer Woudenberg kondigde o.a. een be langrijke herziening van de ziektewet aan. Men weet, dut de bestaande wet den ver zekerde slechts een, onvoldoende bescher ming bood, waarvan de economisch zwak- sten de dupe waren. Thans is men zoo ver, dat in een verordening'is vastgelegdr dat de verzekeringsplichtige arbeider naar de voorschriften van de ziektewet lid moet zijn van een erkend ziekenfonds, waarbij de kosten gelijkelijk door werkgever en werk nemer worden gedragen. Ongetwijfeld is hierdoor aan een sociale misstand een einde gemaakt. Een nauwkeurige uiteenzetting van de nieuwe bepalingen van de ziektewet kan men elders in het verslag van de rede van den heer Woudenberg aantreffen. Een tweede belangrijke verbetering be treft een herziening van de^ invaliditeits- en ouderdomsrente. Tot dusver waren deze uitkeeringen ten eenen male onvoldoende, om zelfs aan de meest bescheiden eischen van levensonderhoud te voldoen. Met groote instemming zullen velen te vens hebben vernomen, dat een grondige herziening van de verzekeringstaak door bovengenoemden noodmaatregel niet naar een verre toekomst wordt verschoven en dat hg in tegendeel bedoeld is, als uit gangspunt voor nieuwe plannen ten op zichte vaft de verzorging van den werken den mensch en ter-^vèrzekering van een rustigen en van zorgen-bevrijden levens avond voor hen, die een leven van arbeid in dienst der gemeenschap hebben vol bracht. Een streven, 'als van den thans bijna 100.000 leden omvattenden Bond voor Staatspensionneering, die reeds vele jaren werkt om het menschonwaardige „oud en. arm" uit de wereld te helpen, zal onder deze nieuwe omstandigheden een goede kans van verwezenlijking bieden, naar de heer Woudenberg met enkele woorden iri het vooruitzicht stelde. Eenheid, geen versplintering zal, naar wg hopen, in de toekomst dep arbeider den weg wijzen naar een gelukkiger be staan. De aardappelvoorziening is verzekerd. Tijdelijke moeilijkheden door het slechte weer. EEN VOORLOOPIG RANTSOEN VAN l</2 KG. Zooals reeds in een vorige mede- deeling werd uiteengezet, i hebben de moeilijkheden waarmede, 'mén op het oogenblik brj de aardappelvoorziening te kampen heeft, niéts te maken met de voorraden, welke dit jaar uiteinde lijk ter beschikking zullen komen. De- ze voorraden zullen dat staat na de inmiddels gevallen regens wel vast zeker voldoende zijn voor de voorzie ning van- een ruim rantsoen voor de geheele Nederlandsche bevolking tot aan den volgenden oogst. Inmiddels zijn de tijdelijke moeilijkheden door het aanhoudende slechte weer nog niet overwonnen. Op een deel van de bon nen, waarvoor de bevolking in dexe week aardappelen had moeten betrekken, is nog niets geleverd. Deze bonnen blijven daar om ook in de volgende week gelden en het. ligt voor de hand, dat er in de eerste plaats op déze bonnen zal moeten worden gele verd. Dit zal waarschijnlijk niet kunnen, als er thans weer een bon met het volledige rantsoen van 3 kg. voor de volgende week werd geldig verklaard. Het zou echter ook bezwaar mede brengen, nog in het geheel geen nieuwe bon bekend te maken, omdat de bevolking in die plaatsen, waar de voor ziening in deze week nog behoorlijk func- tionneerde, én men dus op al de oude bon nen reeds aardappelen heeft gekocht, nog in groote moeilijkheden zou komen. Daarom zal voorloopig een bon voor I/2 kg. worden bekend gemaakt, met de bedoeling, om, zoodra dit mogeiyk is, nog een aanvullende bon van l'/2 kg. bekend te maken. Indien de weersom standigheden gunstig worden, zal dit reeds in den loop van de volgende week mógelgk zgn. ïrf ieder geval echter zal het tijdelijke tekort op het rantsoen van 3 kg. in de naaste toekomst wor den Ingehaald door een extra-bon of een tydelgk verhoogd rantsoen. DE ROOI-PREMIES. Om ihmiddels het rooien en leveren van aardappelen voor de telers zoo aantrekke lijk mogelijk te maken, wordt op de reeds bekend gemaakte wijze j bg uitzondering gedurende de volgende week een extra- rooipremie van 50 cent per 100 kg. ver leend, zoodat de prijs, welke de telers ont vangen voor alle soorten aardappelen, van af de maat 28 mm', in deze week 4.75 per 100 kg. af boerderij en 4.90 per 100 kg. per levering aan schip of wagon is. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat het verleenen van eten rooipremie nè 17 Augustus niet'meer zal worden toegepast, zoodat de prijs dan slechts 4.05 per 100 kg. af boerderij zal bedragen voor groep 1, en 4.voor de groepen 2 en 3. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. DRIE DOODEN. In den nacht van Donderdag op Vrtjdag vlogen eenige Britsche vliegtuigen boven ons land. Hier en daar werden blijkbaar zonder bewust doel en geheel willekeurig brisant- en brandbèmmen neergeworpen. In totaal werd aan een tachtigtal woon huizen kleinere of groote schade, voorna melijk glasschade, toegebracht. Drie doo- den zijn te betreuren, een man, een vrouw en een kind. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCH GEBIED. Uit Berlijn meldt het D.N.B.: De vijand is ,in den afgeloopen nacht naar Noord- West- en Noordduitschland gevlogen. Eeni ge vijandelijke vliegtuigen, die een poging deden om Berlijn.aan te vallen, werden door afweervuur gedwongen van koers te veranderen, zoodat geen schade werd aan gericht- Tot dusver is bericht ontvangen, dat nachtjagers twee toestellen hebben neergeschoten. V VICTORIE DUITSCHLAND WINT VOOR EUROPA OP ALLE FRONTEN GROOT SUCCES IN DE OEKRAÏNE. Het opperbevel van de Dultsche weermacht maakt bekend: In vervolge op de nieuwe opera ties, die in de laatste extra berich ten zijn aangekondigd, is in de Oekraine reeds het "eerste groote succes behaald. Het zesde en twaalf de Sovjet-leger, benevens deelen van het achttiende Sovjet-leger, in to taal omstreeks 25 divisies infanterie, berg- en pantserttoepen, zijn, naar zoo juist door de legergroep va'h generaal-veldmaarsehaik von Kund- stedt wordt gemeld, vernietigd in samenwerking met de 'luchtvloot van general-oberst Loehr, Honderddrie duizend gevangenen, onder wie de opperbevelhebber van het zesde en die van het twaalfde leger, zijn ons In handen gevallen. Driehonderdze ventien gepantserde vechtauto's, acht honderdachtenvijftig stukken geschut en een onafzienbare hoeveelheid oor logstuig van anderen aard, waaron der meer dan vijfentwintighonderd vrachtauto's benevens volle spoortrei- /nen, zyn buit gemaakt. De tegen stander heeft zeer zware, bloedige verliezen geleden, waarvan de om vang tot dusver kon'worden bepaald op meer dan tweehonderd duizend man. Generaal Dentz geïnterneerd. Naar Reuter uit Beiroet meldt, zijn ge neraal Dentz en 35 Fransche officieren geïnterneerd. Het Engelsche agentschap noemt dit een tegenmaatregel naar aan leiding van het niet vrrjijlaten van officie ren, die aan Britsche zijde hebben ge vochten. Het persbureau O.F.I. publiceert 't vol gende bericht over de arrestatie van gene raal Dentz „Generaal Dentz en 35 officieren van het Levantleger zgn door de Engelsche autoriteiten in Syrië geïnterneerd. De Engelsche autoriteiten verklaren, dat zij ''eerst weer in vrijheid gesteld zullen wor den, als alle gevangenen, die die Franschen hebben gemaakt, in overeenstemming met de bepalingen van den wapenstilstand van Saint Jean d' Are eveneens vrijgelaten zijn. Een communiqué is hieromtrent niet ge publiceerd. In bevoegde Fransche kringpn wordt de arrestatie van den voormaligen Franschen Hc/ogen Commissaris van Syrië, generaal Dentz, door de Engelschen bevestigd. In politieke kringen te Vichy is dit be richt met verontwaardiging ontvangen. Men onthoudt zich 'evenwel van eiken com mentaar, ook met het oog op het feit, dat tot dusver in Vichy nog geen bijzonder heden ibekend zgn omtrent de maatrege len, die de Engelschen tegen generaal Dentz hebben genomen. Dultsche vliegtuigen boven Engeland. Vgf Britsche vliegtuigen zijn boven Mid- den-Engeland neergeschoten, toen Duitsche gevechtsvliegtuigen aanvallen deden op de vliegvelden in Midden-Engeland in den nacht van 7 op 8 Augustus. Gevechtsvlieg tuigen van het Duitsche luchtwapen ver nietigden in den nacht van 7 op 8 Augus tus 13.000 brt. en beschadigden 19.000 brt. Voqr de acte costumiëre slaagde mej. Jannie Dalebout te Kloetinge. De prijs van aardappelen. In de dagbladen is bekend gemaakt, dat aan de aardappelteler^ gedurende deze week een extra rooipremie zal worden verleend, teneinde hen te stimuleeren tot het spoedig rooien van een deel van den aardappel oogst. Dè gemachtigde voor de prijzen deelt nu mede, dat de consumentenprijzen voor aardappelen hierdoor op geen enkele wijze zullen worden beïnvloed. In een" officieele publicatie van de ge machtigde voor de prijzen worden de ma ximumprijzen voor de periode tot 31 Aug. a.s. nader bekend gemaakt. Petroleum voor kookdoeleltiden. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheep vaart maakt bekend, dat. gedurende het tijdvak van ''li Augüstus tot en met 5 October a.s, elke der met, „13" genummerde /bonnen van de nieuw uitgereikte bonkaart „M" en de nieuw uitgereikte bonkaart „O" recht geeft op het koopen van twee liter petroleum voor kookdoeleinden. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de met „12" genummerde bonnen van bovengenoemde kaarten komen te verval len en dus kunnen worden vernietigd. FRANSCHE JODENWETTEN OOK IN MAROKKO GELDIG. Uit Vichy meldt het D.N.B. Het Joden- statuut, dat onlangs in Frankrijk werd uitgevaardigd, is met een reeks wijzigingen ook in het protectoraat Marokko in wer king getreden. Smolensk tn Duitsche r.sncJeo. - De vluchtende bolsjewisten bedden de stad in brand gestoken. Voorzichtig nadert de infanterie, dekking zoekend teoen eventueele franctlreors (Qrbis-Holland) VAN HET OOSTELIJK FRONT Tal van succesvolle bomaanvallen. DUITSCHE GEVECHTSVLIEGTUIGEN IN ACTIE. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben, een bijzonder succesvollen aanval gedaan op een knooppunt van spoorwegen in de groote bocht van den Dnjepr in de buurt van Dnjepropetrofsk. Het station en het emplacement, waar tien groote goederen treinen stonden, werd door de Duitsche bommen vernietigend getroffen. Alle treinen brandden geheel uit In den middèlsten sector van het Ooste lijk front heeft een vrij groote formatie van de Duitsche luchtmacht Woensdag 13 treinen vernield en ze.s spoorlijnen op ver scheiden punten onderbroken. Een batterij artillerie, vier batterijen luchtdoelgeschut en drie mitrailleurnesten werden vernie tigd en twee tanks en een benzineopslag- plaatè in brand geschoten. Door voort durende aanvallen op marcheerende kolon- nes werden den bolsjewisten bovendien zware, bloedige verliezen toegebracht. BOMAANVALLEN OP SOVJET-TROEPEN. Duitsche stuka's hebben bloedige ver liezen toegebracht aan terugtrekkende Sov- jet-afdeelingen in dén Noordelijken sector van het front. Wegen en spoorwegen werden door bomtreffers onbegaanbaar ge maakt. Deelen der terugtrekkende bolsje wisten werden door de vernieling van brug gen afgesneden. SOVJET-HAVEN GEBOMBARDEERD. Donderdag hebben Duitsche gevechts vliegtuigen de Sovjet-haven Otsjakov aan de Zwarte Zee aangevallen. Verscheidene koopvaardijschepen, waaronder transport schepen van verschillende grootte, werden door bommen ernstig beschadigd. SOVJET-TORPEDOJAGER DOOR BOM GETROFFEN. In de Golf van Riga heeft een Duitsch gevechtsvliegtuig een bóm geworpen op het achterdek van een Sovjet-torpedojager. Er werd op het vaartuig een buitengewoon sterke rookontwikkeling waargenomen. DE HONGAARSCHE KRIJGSVERRICHTINGEN. De chef van den Hongaartchen generalen staf deelt mede „Sedert het op 2 Augukus uitgegeven bericht hebben onze troepen hun aanvals- 'operaties voortgezet en resultaten van be- teekenis behaald in den vernietigingsslag langs de Boeg. In samenwerking met de verbonden Duitsche troepen verijdelden zij de doorbraakpogingen van den vijand,. d?ö daarbij zware verliezen leed. Bijzonder on derscheidde zich> de vaandrig Laszlo Meresz, die ïn een moedigen aanval met zgn kleine pantser- en wielrijdersafdeelin- gen een overmachtige vijandelijke afdee- ling verstrooide en daardoor aanzienlijk bijdroeg tot de behaalde resultaten. De vijand heeft groote verliezen geleden aan gevangenen, die echter vele malen worden overtroffen door zijn verliezen aan dooden* Verscheidene Sovjet-vliegtuigen werden neergeschoten, talrijke gèweren, pantser wagens, auto's en ander oorlogsmateriaal buitgemaakt. De operaties ontwikkelen zich volgens de plannen. SOVJET-FRANC-TIREURS ERKEND. Uit Helsinki meldt het A.N.P. De offi cieele erkenning van den franc-tireur dooï de hoogste Sovjet-autoriteiten wordt offici eel uit Moskou gemeld. In twee decreten van dén oppersten Sovjet der U.S.S.R, worden voor het eerst in den oorlog bolsje wistische franc'tireurs onderscheiden. Twéé franc-tireurs werden benoemd tot helden der Sovjet-Unie en kregen de Lelln-ordé en die van de roode vlag. ORGANISATIE TODT IN ACTIE. 1 Tezamen met de Dpitsche pioniers zgS sinds de eerste dagen van den veldtocht in het Oosten de frontarbeiders der organi satie Todt in actie ter beveiliging van dé ravitailleering. Onvermoeibaar en ononder broken hebben zij kapot gereden wegen hersteld, de overblijfselen van voorafge gane gevechten opgeruimd, nieuwe wegen en rivierovergangen tot stand gebracht en zoo bijgedragen tot de onbelemmerde ra- vitailleering van de strijdende Duitsche troepen. Een afdeeling van de organisatie Todfe heeft in de eerste vgf weken van den veldtocht omstreeks twaalfhonderd kilo meter wegen voor gebruik door ravitaillee- ringscolonnes in orde gemaakt. ENGELAND DOET TOEZEGGINGEN AAN DE SOVJETS. Naar het Zweedsche blad „Stockholms Tidningen" van zijn correspondent in An kara verneemt, zou men aan de Sovjets binnen het bestek van het tusschen dé Sovjet-Unie en Groot Brittannië gesloten verbond, niet alleen een zeer groote mate van .bewegingsvrijheid ten aanzien van Midden- en Oost-Europa zijn toegezegd* maar ook zouden zij de verzekering hebben ontvangen, in de toekomst den Bosporus en de Dardanellen onder contróle te mogen- nemen. Ongevallenverzekering van de brandweer. Bij besluit van de secretaris-generaal van de departementen van sociale zaken en van binnenlandsche zaken is een regeling vastgesteld betreffende de ongevallenverze kering' van de brandweer. Hierin wordt o.m. bepaald, dat zij, die ai dan niet tegen loon werkzaamheden ver richten, bij de vrijwillige brandweer, de plichtbrandweer of de aangewezen brand weer in den zin van artikel 4 onder 1 van het besluit brandwéerwezen, ten aan zien van die werkzaamheden te beschouwen zgn als werklieden in den zin der onge vallenwet 1921. Voor deze personen wordt als werkgever beschouwd de gemeente," in welker bevol kingsregister zij zijn ingeschreven. Deze gemeente wordt ten aanzien van bedoelde werkzaamheden geacht een ingevolge de ongevallenwet verzekeringspliehtig bedrijf uit te oefenen. GEEN THEE OP BON 108. De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij, vestigt er de aandacht op, dat de nieuw aange wezen met 108 genummerde bon van dé bonkaart „algemeen", uitsluitend recht geeft op het koopen van koffiesurrogaat. De eventueel bij de detaillisten aanwezige restantvoorraden thee mogen dus tot na der bericht niet meer worden uitverkocht^' het teeken der overwinning in i den strijd tegen het bolsjewisme

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1