het doornige pad Toenemende spanning in het Verre Oosten. DU1TSCHLAND EN BOLIVIA. Tweede Blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Woensdag 23 Juli 1941 Straatnamen in herbouw-Middelburg. Dr. W. S. Unger brengt advies uit aan B. en W. Een Engelsch-Amerikaansch front In samenwerking met Moskou en Tsjoengking B. en W. hebben aan den Raad overge legd een memorandum van den gemeente archivaris, dr. W. S. Unger inzake de be naming der straten in het te herbouwen gedeelte der stad. Aan dit memorandum ontleenen wg het volgende Dr. Unger verdeelt de straten, die in verband met den herbouw der binnenstad voor beschouwing in aanmerking komen, in twee groepen a. Straten, die op andere wijze zullen komen te liggen of waarvan een grooter of kleiner gedeelte veranderd wordt. b. Straten, die nieuw zullen worden aan gelegd. De eerste groep valt weer uit een in ten eerste straten, die geheel zijn vervallen ten tweede straten, die wel vervallen, doch waarvan de naam kan worden behouden, ten derde straten, die ten deele verbrand zyn, doch waarvan de benaming kan be houden blijven en ten vierde straten, die ten deele zijn vei'brand, en waarbij wijzi ging van het beloop noodig is geworden. Geheel verdwenen zijn Wal, Kapoen straat, Lombardstraat, Mosterdgang, Oude Kerkstraat, Nieuwe Kerkstraat, Stroo- poortal deze namen zullen moeten wor den geschrapt. De loop van de v.m. Lom bardstraat, die naar den oudsten lommerd, aan de zuidzijde dicht bij de Noordstraat is genoemd, wordt wel ongeveer terugge vonden tusschen R.K. kerk en hotel „De Burg", doch hier aan "kan kwalgk de be naming van straat worden gegeven, Oude en Nieuwe Kerkstraat, waarvan de eerste oorspronkelijk alleen Kerkstraat heette, vervallen als het ware in één verbinding LangedelftKoorkerkhof, waaraan de naam Kerkstraat ware te geven. Kapoen straat, Mosterdgang (d.i. Monstergang naar de v.m. Westmonster kerk op de Markt) en Stroopoort zijn verdwenen en hun namen zijn niet te handhaven. Het be loop van den Wal is ook geheel verdwenen en de naam is niet te geven aan een iets Zuidelijker liggênden weg, mede omdat het jongste bodem onderzoek duidelijk heeft gemaakt, dat „De Wal" een zoo precies en speciaal begrip is geweest Hoewel in het nieuwe stratenplan het zoo karakteristiek beloop- de diagonaal van den Langen Burg is opgeofferd, is volgens inzicht van dr. Unger alle reden deze benaming ook voor de nieuw gepro jecteerde verbinding van Markt en Groen markt te behouden. De volgende straten hebben in hun be bouwing geleden, doch blijven in hun tracé vrijwel onveranderd en geven geen aanlei ding tot bijzondere opmerkingenLange Delft, Lange Noordstraat, St. Jansstraat, Heerenstraat, Segeerstraat, Koorkerkhof, Spanjaardstraat, Haringplaats, St. Pieter straat, Korte Burg, Markt, Gortstraat, Pottenmarkt en Kerspel. Ten deele verdwenen en in het nieuwe plan tamelijk ingrijpend gewijzigd zgn de volgende straten Burgemeester Tak- straat, Groenmarkt, Gortstraat, Graven straat en Zusterstraat. De Burgemeester Takstraat heeft maar twee nummers over en daar dit straatje niet ter glorieering van den oud-burge meester, doch omdat deze in 1917 of 1918 het voormalige kantoor der firma J. A. Tak Co. liet afbreken en de monding van de v.m. Korte Lombardstraat deed verbreeden, al zoo genoemd is, heeft het geen zin den naam te handhaven, nu het straatje is afgedamd door het ontworpen hotel. Hoewel de Groenmarkt in de laatste editie van het nieuwe plan, in mindere mate den vorm heeft van een plein, dan vroeger het geval was, worde deze naam, die reeds op het einde der 16e eeuw vbor- komt, uiteraard behouden. Van de Gort- straat verdwijnt weliswaar het stuk, dat tot 1936 Korte Gortstraat werd genoemd, doch de naam die niet met gort, doch met gors (oudtijds drassig terrein aan het einde dezer straat) samenhangt, kan voor het overige blijven. De Gravenstraat is juist wat betreft het gedeelte, waaraan zij haren naam ont leende het v.m. 's Gravenhof, ter plaatse der bijzondere school gespaard gebleven, al krijgt zij ook een eenigszins ander verloop, zij toch strekt zich ook voortaan uit van Kalvermarkt tot Markt. Ook de naam Zusterstraat worde behouden en tevens gegeven aan het verlengde tot de Gortstraat. Nieuwe straatnamen. De archivaris komt dan tot de nieuwe straten en wel het eerst tot de straat van Lange Noordstraat naar Penninghoeksin- gel. Daarvoor past geheel de naam Stad huisstraat, waarbg opgemerkt zij, dat de Simpelhuisstraat wat zal worden ingekort en de naam Helm, waarvan de bocht naar de Noordstraat vervalt om door een afbui ging naar genoemde straat te worden ver vangen, ook op dit nieuwe stuk kan wor den aangebracht. Voor de „straat" van Lange Noordstraathoek R.K. Kerk naar Groenmarkt stelt dr. Unger voor Bachten steene of Bachten's graven steene. Niet alleen vermijdt men dan de qualificatie straat voor een verbinding, die dat karakter ten eene male mist, doch hierdoor wordt tevens de mogelijkheid ge schapen het verleden te laten spreken. Immers, deze verbinding ligt achter (is bachten) het terrein, waarop bijna van den aanvang der stad tot 1827 's gravensteen heeft gestaanhet klooster, dat ter plaat se van het geprojecteerde gymnastieklo kaal ongeveer de fundamenten daar van kwamen bij de opgraving van Maart jl. te voorschijn heeft gestaan, heette dan ook Bachten ('s graven) steene. Deze benaming lgkt hiervoor dan ook geëigend. Desnoods zou van Plantsoen bachten stee ne kunnen worden gesproken, doch Bachten steene, zonder meer, lijkt dr. Unger ka rakteristieker. Voor de straat van Noordstraat naar zooeven genoemde verbinding tegenover den gothischen zggevel van het stadhuis lijkt de naam Torenstraat aan gewezen. In de richting van het stadhuis wordt het oog geboeid door den stadhuis toren, in omgekeerde richting ziet men verscheidene der Abdijtorens. Aan het gan getje van Latijnsche Schoolstraat tegen over de Bogardstraat naar het pleintje achter de R- K. Kerk, dat openbare weg wordt, ware wellicht de naam (Lat ij n- sche; öcnoolgang te geven. Voor de verbinding K. K. Kernü.oor- kerkhof denkt spr. aan het exposé van jhr. ïr. De Ramtz, die dezen „weg" ais een ring van groen voor oogen tooverue, en steit hij den naam „Groene Ring" voor. De ruimte, begrensd ten N. door de Nieu we Kerk en Langen Jan, ten zuiden dooi de ontworpen Zondagschool, daartegenover Polderhuis tot hek nieuwe Lange Burg is door de - ontwerpers bgzonderiga vryge- liouden voor het gezicht op den Abcujto- ren. De naam hiervoor is aan ook als ge- geiven lOtder ten Toren. Voor ue verbinding Koorkerkhof-—Lange Delft noemde dr. Unger reeds Kerkstraat. Voor de verbinding Lange DelftGroene Ring, welk straatje precies tegenover het bekende fraaie huis De Gouden Sonne is getraceerd, zou dr. Unger, indien deze naam niet te mooi is voor zoo n onaan zienlijke straat, het Gouden Zon- nestraatje willen voorstellen als herinnering aan het verloren monument. Overigens kan z.i. de definitieve naamge ving van dit onbelangryke straatje gerust nog even wachten. De verbinding van den Groenen Ring naar de nieuwe Lange Burg Westeiyk van het geprojecteerd polderhuis) kruist den voormaligen Wal. Daarom wordt voorge steld deze verbinding W alstraatje te noemen. De (administratieve) volksmond heeft aan het nieuwe plein tusschen Pottenmarkt en GortstraatZusterstraat reeds in ver band met de bestemming daarvan een naam gegeven, waarvan de kern inder daad karakteristiek is en overgenomen kan worden, nl. Bodenmarkt. Doch markt is hier toch taalkundig minder juist en daarom stelt de archivaris voor te spreken van Bodenplein of, aardiger nog Bodenplaats (vergelijking Haring- plaats). De straat van den Balans naar den Zuidsingel zou dr. Unger in herinnering aan de Joris, en, mocht deze eventueel herrijzen, in levend verband daarmee S t. Jorisstraat willen noemen en in verband daarmede de tegenwoordige St. Jorisstraat tusschen Noordstraat en Pen- ninghoeksingel haar oorspronkelijke naam van Vogelzangstraatje of wil men bjj de heiligen blijven, dien van DIPLOMATIEKE BETREKKINOEN VERBROKEN. Een kort bericht maakte dezer dagen melding van de afkondiging van den staat van beleg in Bolivia. Uit latere berichten blijkt, dat er ook sprake is van een zekere spanning tusschen Bolivia en Duitschland. De Duitsche gezant te La Paz heeft aan de Boliviaansche regeering, in opdracht van de rijksregeering, de volgende nota over handigd De Boliviaansche regeering heeft mij op 15 Juli laten niededeelen, dat zy my niet langer als persona grata beschouwt en dat zij wenscht, dat ik voor 22 Juli vertrek. Eenigerlei motief, dat dit optreden van de Boliviaansche regeering zou kunnen recht vaardigen, is mij, noch de ryksregeering medegedeeld en bestaat natuurlijk ook niet. De door een vertegenwoordiger van de Boliviaansche regeering naderhand aan de pers medegedeelde motiveering typeert zelf als een zuiver verzinsel, waaraan iedere basis ontbreekt. In opdracht van de rijksregeering pro testeer ik ten scherpste tegen het optreden der Boliviaansche regeering dat in strijd is met alle regelen van het internationale ver keer. De Rijksregeering heeft zich harer zijds genoodzaakt gezien den Boliviaanschen zaakgelastigde te Berlijn mede te deelen, dat hij niet langer beschouwd wordt als persona grata en binnen drie dagen Duitschland moet verlaten. De luchtoorlog. Een koopvaarder van 4000 b.r.t. is ten Oosten van Hartelepool in den nacht van 21 op 22 Juli midscheeps getroffen door bommen van zwaar kaliber. Het schip bleef met slagzij liggen. Een tweede koopvaardijschip van 5000 b.r.t. is ten Zuiden van Landsend even eens door bomtreffers zwaar beschadigd. Bij aanvallen op voor den oorlog belang rijke doelen aan de kust werden weder om haveninstallaties in Great Yarmouth, Lowestoft Aldeburgh en Falmouth met succes gebombardeerd. LUCHTGEVECHTEN BOVEN HET KANAAL. Sedert Dinsdagochtend vroeg zijn naar aan het D.N.B. wordt gemeld, boven het Kanaal wederom lievige luchtgevechten geleverd tusschen Britsche vliegtuigen en Duitsche jachtvliegtuigen. Volgens tot dusverre ontvangen berich ten werden acht vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, zonder dat eigen verliezen ontstonden. COMMUNISTISCHE SABOTEURS DOODGESCHOTEN. Uit Belgrado meldt het D.N.B. Wegens een communistische sabotagepoging in de nabijheid van Valjevo in West-Servië is een groot aantal communistische belhamels en joden doodgeschoten. St. Antheunisstraatje ge ven. De verbinding Dwarskaai, Rouaansche kaai, binnendoor loopt over een terrein, rijk aan historische beteekenis. In 1566 immers werden hier toen een eiland door Gelëin Janszone de Hoorne de eerste oogluikend toegestane Gereformeerde pre- dicaties gehouden en daarom luidt het voorstel den naam te geven van G e 1 e i n de Hoorn e-g a n g. De geprojecteerde verbindingsgang NieuwstraatSegeerstraat loopt over het terrein van het voormalige St. Barbara- Gasthuis, waarvan de St. Barbarakapel in de Gasthuiskerk voortleeft. Daarom noemt dr. Unger den naam St. Barbara- gang. Ten slotte moet nog een naam worden gegeven aan de verbinding MarktZuster straat. Daar hiervoor weinig historisch aanwezig is en het verloop ervan eerst nauw straatje, dan plein een benaming niet vergemakkelijkt, ware ook dit voor- loopig open te houden tot dat uit de be bouwing of anderzins wellicht een karak teristieke naam te voorschijn komt. Het is het voornemen van B. en W. over eenigen tijd een voorstel over dit on derwerp aan den raad voor te leggen. ENGELAND ZOU EEN INVAL IN INDO CHINA VOORBEREIDEN. De geheele Japansche ochtendpers behelst alarmeerende berichten uit Sjanghai, Hongkong, Saigon en Hanoi, volgens welke Engeland en Amerika de grootste moeite doen, om binnen den kortst mogeiyken t(jd een gemeen schappelijk front in het Verre Oosten tusschen Moskou en Tjoengking, in aansluiting op de Britsch-Amerikaan- sche steunpunten in het Zuiden, tot stand te brengen. De „Tokio Nitsji-Nitsji" meldt boven dien, dat Engeland met Tsjoengking en de groep van De Gaulle in Fransch-Indo- China een geheime militaire overeenkomst over de bezetting van Indo-China heeft gesloten. In Kwangsi en Yoennan zouden troepen van Tsjoengking gereed gehouden worden voor den opmarsch naar het Noor delijke deel van Fransch-Indo-China, terwijl van Engelsche zijde inlandsche troepen het Zuidelgke deel van dit gebied zouden bin nentrekken. De gouverneur-generaal van Fransch Indo-China, Decoux, is van Sai gon naar Hanoi teruggekeerd en heeft daar een onderhoud gehad met generaal Soemika, den bevelhebber van de Japan sche troepen. JAPANSCHE TEGENMAATREGE LEN ZOUDEN NIET UITBLIJVEN. Koh Isjii, de woordvoerder van het Ja pansche bureau voor de inlichtingen heeft zich gisteren in de persconferentie voor de vertegenwoordigers van de buitenland- sche pers te Tokio twijfelachtig uitgelaten, toen hem vragen werden gesteld door een Fransch correspondent betreffende de pers berichten over voorbereidingen van- En geland en het sjoengkingregieme voor een gewapenaen inval in Fransch Indo-China. Er zgn geen officieele berichten, die de perstelegrammen bevestigen, maar „in- tusschen moeten wg afwachten en oplet ten", zoo voegde de Japansche woord voerder aan zijn verklaringen toe. Op de vraag, of Japan Frankrijk zou bijstaan volgens de bepalingen van het Fx-ansch-Japansche accoord in geval En geland zou beginnen met een gewapende invasie in Fransch Indo-China, antwoord de de woordvoerder: „in zoo'n geval heeft Japan het voornemen de Britsche troepen bewegingen te verhinderen en een protest in te dienen bg de Britsche regeering". Op de verdere vraag, of Japan desbe treffende preventieve maatregelen terstond neemt, antwoordde de woordvoeder: „dat 1 hangt af van de toekomstige ontwikkeling van den toestand". De woordvoerder wei gerde in dit verband bijzonderheden mede te deelen omtrent het recente onderhoud te Vichy turachen Sotomatsoe Kato den Ja- panschen ambassadeur en Darlan, den vice- premier en minister van buitenlandsche zaken der Vichy-regeering. Noodweer in Japan. TYPHOON EN OVERSTROOMINGEN. Sedert ongeveer twee weken wordt ge heel Japan door ononderbroken zware re gens geteisterd, welke een buitengewone hevigheid hebben aangenomen. Ook de temperatuur in Japan is ongewoon laag en uit het Zuidoosten nadert met een buiten gewone snelheid een typhoon, welke reeds in midden-Japan wordt verwacht. Reeds de voorloopers van den typhoon veroorzaakten Zondag ontzaglijke hevige regenbuien, die overal zware materieele schade hebben aangericht. In Tokio en Yokohama zijn de dijken van de rivieren Tsoeroemi en Ta ma bezwe ken, waardoor groote overstroomingen zijn ontstaan, die vooral de rijstvelden onder water hebben gezet. Opnieuw zgn thans 12000 huizen overstroomd. De stad Tsjoe- sjioera is totaal onder water. Daar het na- bijliggende meer Kasoemigaura buiten zgn oevers is getreden, is ook het spoorweg verkeer gedeeltelyk verbroken. De politie autoriteiten nemen thans maatregelen om het uitbreken van besmettelijke ziekten te voorkomen. Koh Isjii wees er tenslotte nog op, dat „ondanks de kabinetswijziging er geen verandering is in de Japansche buitenland sche politiek, welke draait om het drie- mogendhedenpact". JAPANSCHE RESERVISTEN IN SJANGHAI OPGEROEPEN. De Japansche reservisten in Sjanghai zijn onder de wapenen geroepen, hetgeen door den woordvoerder van het Japansche leger, luitenant-kolonel Akiyama is mede gedeeld. Als reden voor dezen maatregel werd opgegeven, dat het noodzakelijk is Japansche reservisten op te leiden, teneinde de weermacht dusdanig te versterken, dat zij in staat is aan iedere situatie het hoofd te bieden. De Britsche politiek in het Verre Oosten. De Britsche politiek in het Verre Oosten verscherpt zich, zoo verklaart de „Yomioeri Sjimboen", verwezende naar de uitzending van Duff Cooper naar het Verre Oosten, waar hij een samenwerking met de Sovjet- Unie via Tsjoengking moet voorbereiden. De gebeurtenissen in Syrië hebben de groep van De Gaulle in Fransch Indo-China een impuls gegeven en daarom moet aan genomen worden, dat die zich thans open lijk tegen Japan zal toonen, nu generaal Catroux in Singapore is aangekomen. Kort samengevat beteekent het uitzenden van Duff Cooper een sterkere activiteit van Engeland ter verstoring van de Japansche politiek in het Verre Oosten. De beveili ging van de gemeenschappelijke Oost Azia tische economische ruimte door Japan moet onder alle omstandigheden worden uitgevoerd, aangezien .zij onafscheidelijk verbonden is met de oplossing van het Chineesche conflict. OVEREENKOMST TUSSCHEN KWOMIN TAN G EN COMMU NISTEN Het blad „Tokio Nitsji Nitsji" deelt me de, dat Amerika en Engeland hun in vloed uitoefenen ten einde tusschen de Kwomintang en de communisten een over komst tot stand te brengen. Ook Moskou zou de Chineeschen communisten hebben bevolen, een overeenkomst met Tsjang Kai tsjek te sluiten. Amerikaansche regeeringsambtenaren verklaarden volgens United Press, dat Amerika probeert tusschen Tsjang Kai tsjek en het Chineesche communistische leger een vrede tot stand te brengen, ten einde te voorkomen, dat een burgeroorlog uitbreekt. Dit is ook, naar de ambtenaren mededeelen, de voornaamste taak van den onlangs door Roosevelt aan Tsjang Kai tjek gezonden specialen afgezant, Owen Lattimore. Lattimores eerste taak zal zijn wegen en middelen te vinden om de bot singen tusschen de beide groepen in Tsjoengking-China onmogelijk te maken. De strijd In Noord-Afrika. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Aan het front in Afrika werden op 20 Juli troepen kampen en vrachtauto's ten Zuiden van Sidi el Barrani met boordwapens aange vallen. Hierbij werd ook een opslagplaats voor brandstof en onderdeelen in brand geschoten. Dertien vrachtauto's werden volkomen vernietigd. Andere auto's wer den beschadigd. In den nacht van 20 op 21 Juli deed het luchtwapen verscheidene malen aanvallen op colonnes voertuigen ten Westen van Sidi el Barrani. Op 21 Juli werden stellingen artillerie bij To- broek met succes gebombardeerd. In den nacht van 20 op 21 Juli werd het vlieg veld El Kabrit aan het groote Bittermeer door Duitsche gevechtsvliegtuigen aange vallen. BRITSCHE AANVAL OP TRIPOLIS AFGESLAGEN. Bij een aanval in den nacht van Zóndag op Maandag op Tripolis slaagden de Brit ten er niet in, naar het D.N.B. verneemt, tot boven de haven en het centrum der stad te naderen. De uitgeworpen bommen vielen aan den rand van de stad in het zand. Eén bom trof een muur en een plantsoen in de nabgheid van een moskee. FRANCES BRAYBROOKE 26) „Er is tijd genoeg om alsnog te gaan. Een jaar of twee naar school zou je ge weldig goed doen. Hoe oud ben je nu?" „Bijna zeventien", gaf hij ten antwoord. „Ik ben al te oud om nu nog naar school te gaan." Toen lady Lascott later in den middag op bezoek kwam, keek hg Mavis grinni kend aan. „Zuster Casslene heeft me gezegd, dat ik naar school moet gaan en wat van die kuren uit me moet laten slaan", kondigde hg aan. Dan, daar zijn moeder aan haar misprijzen en afkeuring uiting gaf, voegde hij er aan toe „Ik geloof, dat ze gelijk heeft." Het is een onbeschaamdheid van zuster Casslene om dergelijke dingen te zeggen", viel de adellijke dame boos uit. „Neen, dat is het .niet. Ze is van het goede soort, moeder. Ze had zelf een auto en ze speelde golf. Ik veronderstel, dat haar vader zijn geld heeft verloren, zoo dat ze verpleegster moest worden om in haar onderhoud te voorzien". Zoudt u den ken, dat, wanneer ik weer naar huis mag, het ziekenhuis haar met ons mee wil laten gaan tot ik weer heelemaal de oude bent?" „Dat denk ik niet", gaf lady Lascott ten antwoord. „Het meisje wordt er voor betaald om hier haar plicht te doen. Ze is geen particuliere verpleegster." Ze nam zich voor geen pogingen aan te wenden, om zich te verzekeren van de diensten van dit veel te aardige meisje, dat zooveel invloed op haar zoon scheen te hebben. Het was nu onmogelgk tus- schenbeiden te komen. Michael moest rus tig en in een goed humeur blgven. Mavis vond het, ofschoon prettig, toch een moeilgk werk om te zorgen voor een dergelijken belangrijken patiënt. Ze was dan ook erg biy, toen haar verlofdag aan brak, dien ze by de Dalbergs zou gaan doorbrengen. Zy en Janet zouden naar een matinée gaan. Ze was van plan, een vroegen trein naar Ardell te nemen om denzelfden avond laat naar het zieken huis terug te keeren. De vader van Janet haalde haar in zgn auto van het station af. Ze was te zeer in beslag genomen door haar plannen voor dien dag om te bemerken, dat hy met meer aandacht naar haar keek dan anders, dat hij verward scheen te zgn en zich weinig op zgn gemak voelde. Toen zg voorbij haar huis. reden, slaakte Mavis een verbaasden uitroep. „Ik geloof, dat vader terugkomt, meneer Dalberg, of heeft hg misschien iemand in het huis laten wonen? Kijk alle ven sters staan open en er worden nieuwe gordijnen opgehangen. Als mgn oogen me niet bedriegen, zie ik twee van onze mei den. Zullen we even stoppen en infor- meeren „Beter van niet Janet wacht op je" mompelde Dalberg, terwijl hg zgn auto meer gas gaf. Janet stond hen al op te wachten. zy was evenmin op haar gemak. Toen de beide meisjes alleen waren, be gon Mavis over Shadowlands. „Weet jij er iets van Komt paps thuis Is hg zgn wereldreis al moe, of" een blik van Janet opvangend „je wilt toch niet zeggen, dat hy ziek is of een ongeluk heeft gehad?-" „Neen, hg maakt het uitstekend" ant woordde Janet. „Hg komt inderdaad bin nenkort terug. Hy heeft de huishoudster opdracht gegeven, het geheele huis schoon te maken en al het personeel weer te laten terugkomen. Mavis, lieve, ik weet niet hoe ik het je moet vertellen maar als hy thuis komt zal hij niet alleen zyn." „Niet alleen", echode Mavis. „Wat be doel je? Ik begryp het niet," „Ik bedoel, lieve, dat hij weer getrouwd is", merkte Janet zachtjes op. HOOFDSTUK XIV. „Weer getrouwd!" riep Mavis uit, niet in staat haar eigen ooren te gelooven. „O, je vergist je natuurlgk, Janet. Dat zou hy me wel hebben verteld Ze brak haar zin af. Verrast door zulk onverwacht nieuws, had ze de oneenig- heid tusschen haar en haar vader een oogenblik vergeten. Getrouwd? Dat kon eenvoudig niet waar zgn. Hg scheen de vrouwen altgd te vermijden. Waarom had hy dat gedaan? Als zg nog thuis was, zou het misschien niet zijn gebeurd. „Het is de zuivere waarheid", hield Janet ernstig vol. „Jullie huishoudster heeft het me gisteren verteld, toen ik haar in een winkel ontmoette." Een nieuwe meesteres in het huis, dat zoo lang het hare was geweest! Het zou moeilgk zijn geweest een stiefmoeder te aanvaarden, als zg er nog steeds woonde. Nu zou het haar niet raken. Mavis py'nigde haar hersens met de vraag, wie haar vader kon hebben uitgekozen van hun vele vrou- weiyke kennissen. Er was er geeneen, die eigenlgk in aanmerking kwam. „Wie is het?" vroeg ze. „Ik heb er geen idee van en juffrouw Rance ook niet. Je vader schreef haar, dat zij alles in gereedheid moest brengen voor zgn terugkomst tezamen met zgn vrouw. Hg was nooit gewoon een verkla ring van zgn handelingen te geven, dat weet je." „Neen, ik veronderstel, dat hg zich een zaam voelde," zei Marvis langzaam. „Per slot van rekening heeft hg volkomen het recht om dit te doen. Ik hoop, dat hg zich gelukkig voelt." „Het is allemaal zoo plotseling gegaan", ging Janet voort. „Hy is maar een paar weken weg geweest. Het moet iemand zyn, die hg op zgn tocht heeft ontmoet." „Dat kan best", stemde Mavis toe. Ze voelde zich in de war. Het was het aller laatste wat zij gedacht had. „Ik vraag me af, wie het is en hoe ze is." „Het is nu maar goed, dat je piet meer thuis bent, anders zou je het misschien heelemaal niet prettig hebben gevonden tenzy het natuurlgk een vrouw met veel begrip is." Eigenlijk gezegd kon Janet zich niet in denken, dat John Casslene trouwde met iemand, wie dan ook, met wie Mavis goed zou kunnen opschieten. De nieuwe me vrouw Casslene zou waarschijnlgk afgun stig op haar stiefdochter zgn. „De krant zal er al wel zgn. Laten we 'm even gaan halen, misschien staat er iets in." Ze rende de kamer uit en kwam weinig oogenblikken later met de krant terug. „Ja, hier staat het. Heb jy wel eens ge hoord van Amaryllis Armstrong?" „Neen, als dat zoo was, zou ik me dien naam wel herinneren." „Hier, lees zelf maar. Ze zgn in het buitenland getrouwd. John Casslene van Shadowlands, Ardell, met Amaryllis Arm strong, weduwe van William Armstrong. Daaruit biykt alleen, dat ze van middel baren leeftijd moet zijn en dat het geen jong meisje is", besloot Janet. Mavis las de aankondiging zonder iets te zeggen. „Het klink goed. Het is duidelgk, dat ze oud genoeg is, om verstand te hebben", merkte ze vervolgens op. „Nou, het is eenmaal zoo, je moet trach ten er het beste van te maken. Laten we eens naar het huis gaan. Misschien kan juffrouw Rance ons nu -erdere inlich tingen geven." Mavis aarzelde. Ze had Shadowlands verlaten met het voornemen er niet eer der weer heen te gaan, dan wanneer haar vader zulks verzocht, maar dit was geen terugkeer en ze had het recht om meer te weten. Met een blik op haar bleeke gezicht, merkte Janet vroolyk op „Ik veronderstel, dat je best met haar zult kunnen opschieten en als ze eenigen invloed op je vader heeft, dan zal ze hem er toe weten te brengen, zgn houding ten opzichte van je verloving te wijzigen." Janet brak plotseling af, daar het haar te binnen schoot, dat sinds Mavis niet langer verloofd was, de oorzaak van de oneenigheid had opgehouden te bestaan. Er was nu niets meer, dat haar verhin derde naar huis te gaan. „Be hoop, dat paps niet het slachtoffer is geworden van een avonturierster en for tuinjaagster, wie het alleen te doen is om zgn geld en een gemakkelgk bestaan", zei Mavis bezorgd, terwijl de beide meisjes zich naar Shadowlands begaven. Het groote weelderig ingerichte huis was haar woning geweest zoo lang ze zich kon her inneren. Wat was er veel gebeurd sinds ze het verlaten had (Wordt vervolgd.) f

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5