Onze Kleintjes DE VEÏ MESTDAGH DriiuiteSlhieme LICHTDRUKKEN c D c MENNES3 Advertentiën DYE CRONYCKE VAN ZEELANDT GOES onomstootelyk bewijs.... Erven Gabriëlse DOMBIMG Ter verzorging kunstgebit G.W. DEN BOER J Kerk- en Schoolnieuws Kunst en W etenschappen Besluiten, benoemingen enz. Marktberichten Heden overleed na een kort stondig geduldig gedragen lijden onze geliefde Man en Vader ABRAHAM TOORENAAR, in den leeftijd van 45 jaar. Wed. C. TOORENAAR— PLADDET. MARTINA. Kloetinge, 17 Mei 1941. Heden overleed na een kort stondig geduldig gedragen lijden onze geliefde Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom ABRAHAM TOORENAAR, in den leeftijd van 45 jaar. Wed. W. TOORENAAR— goetheTer. C TOORENAAR. M. F. ZWEEDIJK TOORENAAR. C. ZWEEDIJK en Kind. Kloetinge, 17 Mei 1941. Heden overleed plotseling onze innig geliefde Vader, de Heer W. P. RIEMENS, in den ouderdom van 48 jaar. HENRI. JOPIE. Gem. Koudekerke, 17 Mei '41. Brcestraat E 48. Heden overleed plotseling onze geliefde Zoon en Broe der, de Heer W. P. RIEMENS, ill den ouderdom van 48 jaar. P. J. RIEMENS— DU1JVESTEIN cn familie. Gem. Koudekerke, 17 Mei '41. Breestraat E 48. Heden overleed plotseling onze geliefde Schoonzoon. Zwager en Oom. de Heer W. P. RIEMENS, in den ouderdom van 48 jaar Wed. J J. SIMPELAAR— FRANQOIS. .Middelburg, 17 Mei 1941. Bleek 15. van Reygersbergh, ver scheen in 1551. Maar sindsdien z\jn er ettelij ke nieuwere werken over de Zeeuwsche historie uitgekomen. Boekhandel De Vey Mestdagh levert U die prompt, evenals alle andere uitgaven, op èlk gewenscht terrein hetzij kinderboeken of vakliteratuur, stichtelij ke werken of romans. Gaarna. sturen we de catalogi van pas uitge geven werken. Onze ver- zend-afdeeling werkt zóó vlot en nauwkeurig, dat U practisch géén tjjd verliest door bij ons te bestellen! VLISSINGEN TELEFOON 69 Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele be wijzen van deelneming bij het overlijden van onzen Broeder, Zwager en Oom, den heer CORNELIS MEINDERT VALKHOFF. Uit aller naam, M. J. LOUWS. Middelburg, 20 Mei 1941. De Slagerspatroonsvcreeniging Vlissingen en Souburg verzoekt het publiek om hun bestellingen Woensdag van 4—6 uur op te ge ven, in verband met den Hemel vaartsdag HET BESTUUR. Wij bieden U uit onzen voorraad aan Diverse merkstofzuigers, als Erres, Waldorp, Protos, enz., Droogscheerapparaten, Kacheltjes, Strijkijzers, Radiotoestellen. Nog 1 A.E.G. electr. Fornuis, 3 plaats, 147.50. A.E.G. electr. Kookplaat, 3-voudig regelbaar, 1200 Watt, 36.75. Groote sorteering Lam- pekappen in zijde en perkament. Campenhuis Lange Noordstraat 57—59 naast Slagerij Weemaes, Telefoon 592 Middelburg. Voor Dame of Heer gemeub. zit(slaap)kamer te huur. Brieven onder nr. A 163, bureau van dit blad te Goes. 4»t óe rechtjchjpen beginselen die doof Groen van Prlniterer en Dr Kuyper destijds werden verkondigd en waarvan de i.g. Chris telijke politiek van dr laatste 20 jaren zoo zeer Is afgedwaald juist In de Natlonaal-Soelalistlsche politiek van Mussert volledig tot hun recht komen, levert J.N N Wamelinck met een over vloed van bewijsmateriaal In des Nieuw verschenen Brochure Groen van Prinsterer Dr. Kuyper Mussert DAMESFAUTEUILTJES eiken 8.90 Tafelhoogte in eiken 12.50 HOEKSTOELTJES 5.90 GANGSPIEGELS 4.50 Grote sortering Salonspiegels. o.h. Postkantoor, Atiddelburg. De zaken van H. BIMMEL en M. REIJNHOUDT Jr. zullen Hemelvaartsdag en 2den Pinksterdag den geheelen dag en 3den Pinksterdag na 12 uur GESLOTEN zijn. van het kunnen wij U leveren FLACONS HYGIDENT 0.46 FLACONS PROKUDENT 0.75 FLACONS OZODONT 0.40 - 0.60 PAKJES GEBITTO 0.26 DROGISTERIJ In het Huis met de Roode Pilaren Middelburg IIMIIIIIIIIIIBIHIHé Londensche Kaal 29, Middelburg Bijeenkomsten e.d. waarvoor voorberichten en/of verslaggever» worden verzocht, alsmede familie berichten, worden in deze rubriek niet opgenomen.) Van 1—5 regels (6-punts ietter) 55 ct. Iedere regel meer 11 ct. (maximum 8 regels). Betaling k contant. Koop es Verhoop) WIJ KOOPKN alle 2de handsch Meu belen. Vloerbedekking, Fornuizen. Ra dio's Gramofoonplateïi (ook onbespeel bare), Rijwielen, vaste Waschtafels, enz. Noordatr. 2, Vlissingen. Telef. 371. Te koop. een STUDIE-PIANO en een MANGEL. Brieven onder letters A.T., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlis singen. Gevraagd TWEE GAREELEN met of zonder liozen, geschikt voor twee groote pony's. Tevens een FLINKEN PAARDENKNECHT. L. GOEDBLOED, Nieuwstraat 32, Vlissingen. •TE KOOP een pracht mahoniehouten linnenkast. 6 keukenstoelen, keukenta fel. 2 pers. veerenbed. radio's, tandem, versterker enz. Adres Noordstraat 2 en 22. Vlissingen. Telef. 371. MODERN WANDELWAGENTJE te koop. Adres: Kenau Hasselaarstr. 35, VllsFingen. Te koop gevraagd: TUINSCH03IMÏX met toebehoren. Prijsopgave enz. aan T. BORSJE, Koudekerkseweg 92, Vlis singen. Te koop Z.g.a.n. -SINGER-TRAP- N A AIM ACH. en cenige dito SINGER- HANDN AAIMAC'H. Naaimachinehandel. Walstraat 10. VÜSBingen. Te koop: een BESTE MELKGEIT, een DRACHTIGE GEIT en SPEKN- GEIT. J. GIDEONSE, Noordweg. Sint Laurens. JONGE RASHOND te koop gevraagd, onverschillig welke soort. Brieven on der leters A.R., Bureau Prov. Zeeuw sche Courant, Vlissingen. Huur en Verhuur J Te huur gevraagd een EENGEZINS WONING, omgeving 't Zand. Lage weg, Nieuwe Vliss. weg of Koudekerke. Brieven onder letter B aan Boekhandel VAN DER PEYU Souburg. Te huur tegen 1 Juni aan den Sin gel te Vlissingen een moderne BENE DENWONING. alleen voor 2 personen. Huur 30.per maand. Franco brieven letters A.O.. Bureau Próv. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. Te huur BOVENWONING, Nieuwst.r. 60. Vlissingen. voor Juffr. alleen of echtp; z. k. 3.50 p. w. Te oevragen 's morgens 'Van der Swalmenstraat 3, Vlissingen. Te huur een BOVENWONING, Groe- newoud 27, VÜ3Singen. Voorzien van electriciteit, gas en waterleiding. Te bevragen beneden. C "Personeel geur. J Stoomwasscherü „Zeeland", Middel burg. vraagt eenige flinke M7CISJES. Gevraagd NET DAGMEISJE, zelf standig kunnende werken. 'T MODE HUIS, Korte Kerkstraat 13. Goes. Dienstaanbieding J Net meisje, 28 j.. P.G.. zag zich gaarne geplaatst in de HUISHOU DING, v.d.e.n.. in Middelburg, Goes of omstreken. Brieven onder letters A.S.. Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlis singen. Cessen Privaat- en diablessen aangeboden voor liet Middenstandsexamen 1942, door H. J. TEN HACKEN, gcdipl. leeraar, Vliss. straat B 316, Koude kerke. Diversen Hallo! Hallo! Hier is de kans om wat te winnen. Neemt één LOTISTCO LOT 4 2.50. Trekking 7 Juli. Verkrijgb. bij S. DE BRUIJNE, Sottegamstr. 88 en bü C. SINKE, Lcpelstr. 4. Vlissingen. Twee leuke jongens ZOEKEN KEN NISMAKING met 2 dito meisjes van plm- 16 jaar. Brieven met foto onder no. 1125, Bureau van dit blad. Mid delburg. ATTENTIE. Naaimachinehandel, naal den. olie, enz. A. VAN DE KREEKK. Vlissingen. Adres voor boodschappen, reparatie, Scheldestraat 10, Vlissingen. Gevraagd: GROSSIERS of WEDER VERKOOP ERS voor onze producten, w.o. distributie vrije levensmiddelen tgeen surrogaten). Brieven te richten aan - SMIT S HANDELSONDERNE MING. Olympiaweg 65. Amsterdam— Zuid. Nette Juffrouw van buiten, alleenst. Weduwe van ra.I., zou gaarne vriend schap sluiten met nette Wed. of We duwnaar te Souburg. Vlissingen of Middelburg, voor gezelligen oingang. Brieven onder no. 10, Boekh. VAN DER PEIJL, Souburg. Zonder bon. Zo juist ontvangen Teca- tlieesurr-, uitstekend geschikt voor het bereiden van chocolademelk, 18 ct. per pakje. Tevens Bota-poeder, maakt van 250 gr. 500 gr. boter. 12 ct. per pakje. C. B. VAN ZWIENEN, SL Jacobsslraat 33, Vlissingen. JUBILEUM Ds. D. POL. Zooals reeds werd gemeld was het 19 Mei jl. 40 jaar geleden dat ds. D. Pol, pre dikant bij de Gereformeerde Kerk te Rys- oord, in het naburige Heerjansdam in het ambt werd bevestigd. In dien tussehentijd diende hy nog de Geref. Kerken te V 1 i s- us i n g e n en Boskoop. Hoewel de jubila- 5 ris in verband met het overlijden van zijn echtgenoote besloten had geen gedachte nisrede uit te spreken of geen receptie te houden, hield hij in de morgenpredikatie na het uitspreken van zjjn rede een korte toespraak tot de gemeente, er op wijzende hoe wonderlijk Gods wegen z\jn. Toen hij 40 jaar geleden te Heerjansdam werd be vestigd door ds. Sleeswijk Visser te Rijs- oord met den tekst: „O, Timotheus, be waar het pand u toebetrouwd", had hij er niet aan gedacht, na vele jaren nog eens predikant in Rijsoord te zullen worden. Nadat hij nog een kort woord had gewijd aan de nagedachtenis van" de overleden ambtsdragers, met wie hy had samenge werkt en de gemeenteleden hadbedankt voor hun sympathie, welke hij in zoo rui me mate had ontvangen, sloot hjj zijn korte toespraak met nog er op te wijzen, dat de Heere al dien tijd zijn Hulp en Sterkte was. Hierna sprak een ouderling namens den kerkeraad een dankwoord. Den jubila ris werd staande de zegenbede uit Psalm 134 vers 1 toegezongen. ALGEMEENE SYNODALE COMMISSIE. De voorjaarsvergadering. In de te 's-Gravenhage voortgezette voor jaarsvergadering van de algemeene Syno dale Commissie rapporteerde ds. J. de Bruijn van Driebergen over de kwestie van com binatie van Gerkesklooster en Augusti- nusga, welke volgens den Raad van Beheer dient te geschieden. Het advies van de be trokken besturen is afwijzend. De vergade ring vereenigde zich daarmede en zal het rapport aan de synode overbrengen. De correspondentie met den kerkeraad van Rotterdam in bétrekking tot het aan stellen van een studentenpredikant zal wor den voortgezet. De vergadering, overtuigd van 't groote belang daarvan, zal deze zaak opnieuw bij de synode aanhangig maken; Een ingekomen schrijven van het comité tot het stichten van een nieuwe gemeente in den Z.O. hoek van Drenthe zal aan het betrokken Prov. kerkbestuur worden door gegeven. De vergadering nam met instemming kennis van de totstand gekomen combina tie van de gemeenten Lutjegast en Sebal- deburen. In verband met een ingekomen schrijven besloot de vergadering dat in het officieel weekblad der kerk de wijze van verkiezing en aftreding van de leden der classicale be sturen is geregeld. Na afdoening van enkele kleinere aange legenheden verdaagde de president de zit ting. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Poortvliet (toez.) cand. H. G. Abma te Ede. Ds. STEINZ VRAAGT EMERITAAT AAN. Naar wij vernemen, heeft ds. Steinz te Goes het voornomen tegen 1 October a.s. emeritaat aan te vragen. Ds. Steinz deed 5 Apiil 1908 te Goes zyn intrede en heeft de Ned.. Herv. meente dus ruim 33 jaar gediend. Geref. Kerken. Beroepen te Drachten (vac. G. Staal) Chr. W. J. Teeuwen te Heerde. GEREF. KERK VAN GEERSDIJK. Teneinde de mogelijkheid van het beroe pen van een eigen predikant door de Geref. kerk van Geersdijk (Z.) te onderzoeken heeft de classis Zierikzeè der Geref. kerken een commissie benoemd. De kerk van Geers dijk wordt gevormd door wijk C. van de burgerlijke gemeente Wissenkerke en telt 211 zielen, waarvan 103 belijdende leden. A jr. van Chr. Onderwijzers. De afdeeling Zuid-Beveland en Omstre ken van de Ver. van Chr. onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland zal Zater dagmiddag 24: Mei a.s. een vergadering houden te Goés, waarin de heer J. Geel kerken van Ovezande spreken zal over: „Herinneringen". JONGETJE VERDRONKEN. Gistermiddag is het vijfjarige jongetje M: H. te Zaandam, terwijl het speelde, in een sloot te water geraakt en daarbij om het leven gekomen. Kunstmatige ademha ling, welke kort na het ongeval nog op het slachtoffertje werd toegepast, had geen succes. SPAANSCH STIERENVECHTER ZWAAR GEWOND. Bij de stierengevechten, die Zondag te Madrid zijn gehouden, is de toreador Pas- cual Marquez zwaar gewond. Zijn toestand is zeer bedenkelijk. De stier, die hem ver wondde, was een buitengewoon groot dier, dat 530 kilogram woog. Ainsterdamsche Beurs. Op de Amsterdamsche effectenbeurs was gisteren in de marktsituatie niet veel ver andering gekomen. Hel publiek betoonde zich uiterst gereserveerd en de hoeveel heid ordei's welke tot uitvoering moesten worden gebracht, waren gering. Daarbij hielden de koopers en v'erkoopers elkaar ongeveer in evenwicht, met het gevolg, dat de koersen vrijwel onveranderd waren. Er was geen enkel aandeel, dat ook maai de geringste neiging vertoonde om uit de band te springen en de beurs had een on belangwekkend er. eentoonig verloop. Op ae petroleum markt waren Olies vergeleken niet het slot van Zaterdag zoo goed als onveranderd. Slechts nu en dan werd een enkele transactie afgesloten. Voor de in- dustrieelen. bestond maar weinig belang stelling. Zelfs in A.K.U.'s ging niet veel meer om. Weliswaar werd nog aanhoudend in een open hoek gehandeld, maar dit hield toch niet in, dat de omzetten groot waren. De stemming was overigens prijs houdend^ De Philipsaandeelen waren ver geleken met de laagste prijzen van Zater dag vrijwel onveranderd. Slechts enkele stukken verwisselden van eigenaar. Unile vers waren eveneens zeer stil en nauwe lijks gewijzigd. De scheepvaartmarkt was geheel in het vergeetboek geraakt. Met den handel in de Indische cultuurfondsen was het pover gesteld. Op de Suikeraan- deelen werd te hooi en te gras een enkel stukje gedaan in H.V.A.'s, welke zich ove rigens gemakkelijk op peil hielden. De tabaksafdeeling was geheel verwaarloosd. De Rubberrubriek vormde geen uitzon dering. Voor Nederlandsche beleggingen was de belangstelling eveneens niet hoog. Bataafsche Petr. Mij. Obl. 3'a 83% A Amsterdamsche Bank 119 A Ned. Gist- en Spiritusfabr. 385 A K.M. De Schelde Nat. Bez. 94 Vi Nederland le lng 1940 4 99% Nederland 2e lng 1940 4 975/, Nederland met bel. fac. '1940 4 99% Ned. a 1000 1938 (3%) 3 89%-89% A Koloniale Bank 190'/2 Indië a 1000 1937 3 90% A Ned. Ind. Handelsbank 132% C Ned. Handel Mij. 137 A Van Berkels Pat. 62'/2 C Calvé Delft 73 A Lever Bros en Unilever .119%-118'A A Philips GÏoeil. Gem. Bez. 215%-214% A Kon. Petroleum Mij. 246 '4-243% A Ned. Scheepvaart Unie 177176 A Handelsver. Amsterdam 429%-426' A Ned. Ind. Suiker U. 252 A Deli Batavia Mij. 204203' C Deli Mij. k 1000 269%-270 WERNER SOMBART OVERLEDEN. De bekende econoom, prof. dr. Werner Sombart, geboren in 1863, is Zondag te Bei-lijn overleden. H\j was van 1906 tot 1931 te Berlijn werkzaam en is vooral be kend geworden door zijn onderzoekingen over het kapitalisme. Werner Sombart. aldus de N.R.Ct., kwam oorspronkelijk" voort uit de historische school van Schmoller. Zijn hoofdwerk Der moderne Kapitalismus ademde dan ook voor een groot gedeelte dezen geest.In zijn Sozialismus und soziale Bewegung toonde Sombart zich min of meer marxis tisch georiënteerd, een standpunt even wel, dat hij later niet heeft gehandhaafd blijkens zijn in 1924 verschenen Der prole tarische Sozialismus, waarin hij een feilen aanval doet op het marxisme. Sombart is steeds sterk anti-liberaal geweest. Zijn laatste groote werk op economisch gebied werd in 1934 uitgegeven en was ge titeld Deutscher Sozialismus. In dit werk stelde hij zich op het standpunt van het nationaal-socialismè. Dat Sombart ook veel oog heeft gehad voor de zuivere the- retische economie blijkt o.m. uit zijn methodologisch boek Die drei National- ockonomien van 1930. Bekend is zijn strijd, tezamen met Max Weber, voor het weren van waarde-oordeelen in de theorie. Van belang was vooral, dat Sombar' steeds oog heeft gehad voor de beteekenis van de economische orde en veel ty<3 heeft gewijd aan het ontleden, van economische structuur. Hierin ligt een belangrijke af wijking van het inzicht der Historische School, immers Sombart stelde zich niet tevreden met het overwegend descriptieve werk, dat genoemde richting in de econo mie kenmerkte. KINDJE VERDRONKEN. In een onbewaakt oogenblik is een twee jarig kindje van den landbouwer Teunissen te Staphorst in een sloot achter het huis geraakt en verdronken. Pogingen om de levensgeesten op te wekken, hadden geen resultaat. A Senembah Mij. 225 C Amsterdam Rubb. 270-268% A Deli Batavia Rubb. Mij 209 A Hessa Rubber Mij. 138% V Serbatjjadi Sum. Rubb. 130'/2 Nederland 1941 4 100 983/i« De secretaris-generaal van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming heeft voor den tijd van één jaar benoemd tot hoofdconsulentc bij de inspectie voor de lichamelijke opvoeding mej. A. Jansma, standplaats 's-Gravenhage. Verder zijn er een 70-tal consulenten, ook voor den tijd van één jaar, benoemd in de verschillende inspecties lager onder wijs, o.a. voor de inspectie Middelburg Ls aangewezen J. Th. Distelbrink; voor Goes S. J. Klompe. Geslaagd voor adspiraht-bouwkundig opzichter (B.N.A.) de heer B. C. Sliggers Jr. te Middelburg. VISCHMIJN VLISSINGEN. Maandag 19 Mei. Aangevoerd door 24 vaartuigen: 1522 k.g. handelsgarnalen a 0.41C.42 2785 k.g. pellerijgarnalen a 0.28 810 k.g. schar a 0.400.48 101 k.g. bot a 0.72ƒ1,79 k.g. tong, griet, gul, (ongesorteerd) k 1,922.66 156 k.g. pufschar van consignatiezendingen k 0.14 0.17 alle plijzen per k.g. MIDDELBURG, 19 Mei. Groentenveiling. Sntjsla 1520, Spinazie 6,407; Postelein 2034; Zuring 24; Wit lof 1034; Koolrapen 4; Andijvie 1532; Rabarber 7,20—9; Prei 12—22 alles per 100 K.G. Peen 8—17; Selderie 6—13; Ra dijs 2,20; Rammenas 1012, alles per 100 bos; Bloemkool 323; Kropsla 3 6, alfes per 100 stuks. Peterselie 1525 c. per chip; Aardbeien 1 y23 c. per stuk. Geraniums 13 c.; Caleiolaria's 10 c., bei den per stuk. GOES, 19 Mei. Aardbeien 3 per 100 stuks en 140 per 100 kg. Groenten per 100 -k.g. Lamsoorn 6— 7.50 postelein 30 rabarber 4 8 anijsla 11—13 stoofsla 12— 13 spinazie 5.607 sjalotten 25 witlof 28 per 100 bos radijs 2 ra- menas 7.508; selderij 8 per 100 stuks bloemkool 523 kropsla 3.60 ƒ6; komkommers 15. Bloemen violieren 7 per 100 bos geraniums 10 per 100 pot vetplanten 6 per 100 pot.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 4