Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant De spanning in het Nabije Oosten. Bemiddeling van Roosevelt afgewezen. De legerberichten van gisteren. De luchtaanvallen op Engeland. De vlucht van Rudolf Hess naar Engeland. ABONNEMENTSPRIJS: IV cent jB' «veek o' 1 2.42 per .twartaa franco per post 2.63 per kwartaal- Afzonderlijke nummers 5 cent 4 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 -6 regei» '1.65. iedere regel meer 33' cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f 0.55, iedere 'ege1 meer 11 cb (max- 6 regels). POSTREKENING 359300 «MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. 184ste JAARGANG NUMMER 115 DONDERDAG 15 MEI 1941 waarin opgenomen de Uitgave der Firma s F van de Velde Jr en G W den boei Naar het D.N.B. uit Istanboel verneemt, zijn omtrent den militairen toestand in Irak in Amman de volgende bijzonderheden ont vangen. De beschieting gedurende twaalf dagen van de vliegvelden van Sennelseban en Sjoeaiti door Iraaksche vliegers en artil lerie heeft zeer zware beschadigingen ver oorzaakt. Sennelseban is een ten koste van zes millioen pond sterling gebouwde sterkte met ondergrondsche opslagplaatsen, onderkomens en bunkers. De doeltreffend heid van deze installaties is door voort durende Iraaksche invallen zeer vermin derd- De talrijke Engelsche vliegeraanval len op de Iraaksche belegeringstroepen hebben slechts weinig kunnen uitrichten. Er wordit gemeld,dat voor de Engelsche aanvallen een heele reeks Engelsche vlieg tuigen -uit Egypte gehaald moest worden. De wegen van Basra naar het Engelsche versterkte vliegerkamp van Sjoeaiti is door Iraaksche strijdkrachten geblokkeerd. Dit verklaart het Engelsche plan om zich in het bezat te stellen van het fort Roetba. Twee -aanvallen zijn mislukt onder de zwaarste verliezen voor de Engelschen. De vervanging der verliezen is voor Enge land zeer moeilijk, aangezien de gevaar lijke situatie in -Egypte het niet veroor looft noemenswaardige versterkingen naar Irak te sturen- Irak daarentegen beschikt juist onder'de stammen over tienduizenden man gevechtstroepen, die tot dusver nog in het geheel niet zijn opgeroepen, omdat men een algemeene mobilisatie voorloopig nog onnoodig acht. GEWEZEN IRAAKSCH PREMIER OVERLEDEN. Het Giornale d'Italia verneemt, naar het D.N.B. meldt, uit Damascus, dat de voormalige Iraaksche premier Taha el Hasjimi plotseling is gestorven. De overledene was de voorganger van den huidigen titularis Kailani. Toen deze aan de macht kwam, vluchtte Hasjimi uit Dagdad. AFGHANISTAN EN DE STRIJD IN IRAK. Het D.N.B. verneemt uit Vichy: Volgens bericht uit Beiroet heeft radio Bagdad gemeld, dat het volk van Afgha nistan zijn regeering verzocht heeft, Irak te hulp te snellen. De regeering van Af ghanistan heeft daarop den Engelschen gezant verzocht, stappen bij zijn regeering te ondernemen om het Iraaksch-Engelsche conflict op te lossen, daar er anders ge vreesd moet worden voor een algemeenen opstand in alle Arabische landen. De Iraaksche minister-president heeft Woensdag, naar verder uit Bagdad gemeld wordt, een beroep gedaan op het Iraaksche volk ten behoeve van de nationale verde diging. Hij herinnerde daarin aan de vroe gere inspanning en offers en verklaarde: „Het is de plicht van "ieder afzonderlek, zgn landgenooten te helpen die naar de wapens gegrepen hebben om de vrijheid en onafhankelijkheid van het land te ver dedigen". ENGELSCHE VROUWEN EN KINDEREN UIT PALESTINA Volgens een door een D.N.B. te Beiroet uit Jeruzalem ontvangen bericht, heeft dte Britsche hooge commissaris het vertrek van alle Engelsche vrouwen en kinderen uit Palestina bevolen. Volgens onbevestigde berichten uit Cairo zullen deze vrouwen en kinderen naar Egypte worden gebracht. De Amerikaansehe staatsburgers in Tur kije, Irak, Syrië, Palestina en Egypte heb ben van de desbetreffende consulaten een mededeeling ontvangen, dat in Suez vier Amerikaansehe schepen in gereedheid worden' gehouden om hen naar Amerika terug te brengen en dat zij zich naar Suez moeten begeven om aan boord te gaan. ROOSEVELT'S BEMIDDELING. Naar het agentschap Stefani uit Beiroet meldt, zou volgens daar uit Bagdad ontvangen berichten de regee ring der Vereenigde Staten haar be middeling hebben aangeboden in het Iraksch-Engelsche conflict. In Irak- sche kringen verklaart men, dat dit aanbod reeds van te voren is gedis crediteerd, daar R-oosevelt als tus- schenpersoon voor Engeland alleen in overeenstemming met de Engelsche belangen zal handelen. GEEN BLOKKADEGEVAAR VOOR IRAK. Naar van Iraaksche zijde verklaard wordt, behoeft Irak, volgens een D.N.B.- bericht uit Istanboel, het blokkadegevaar niet te vreezen, want de autarkie van het land staat in groote lijnen vast. Zelfs als de Engelschen plaatselijke successen moch ten behalen of in staat mochten zijn een of ander plaatsje te bezetten, zoo ver klaart men voorts van Iraaksche zijde, zou dit nietö veranderen aan de succes volle voortzetting van den oorlog, want Irak zal in volstrekte nationale eensge zindheid dooxwechten tot de verovering van zijn absolute onafhankelijkheid. Alle speculaties op meeningsverschillen onder de Iraaksche stammen zullen onjuist big-' ken. HET DUITSCHE. Het -opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: Het luchtwapen heeft Dinsdagnacht in het zeegebied ten Oosten van Sunderland drie koopvaardijschepen met tezamen 14.000 brt., tot zinken gebracht en ver scheidene belangrijke havens in Zuid- en Midden-Engeland gebombardeerd. In Noord-Afrika is een door pantser wagens gesteunde Britsche aanval op een deel eene'r Italiaansche afdeeling mislukt. Daarbg werden zes vijandelijke pantser wagens vernietigd. Andere gevechten le verden den Duitsch-Italiaanschen troepen plaatselijke successen op. In het gebied van Solloem drongen ver- 'kenningstroepen van het Duitsche Afrika- corps ver naar het Oosten en Zuidoosten door. Op het eiland Malta deden Duitsche for maties gevechtsvliegtuigen overdag en des nachts weer aanvallen op-het vlieg veld Lucca. De aanval had een goede uitwerking. De vijand bombardeerde eer gisteravond met zw'akke strijdkrachten het eiland Helgoland. Er ontstond geen mili taire schade. Alleen woonhuizen werden vernield. Verscheidene burgers werden ge dood of gewond. Luchtdoelartillerie schoot twee der aanvallende Britsche gevechts vliegtuigen neer. Boven het gebied van het Duitsche rijk Vonden gisternacht geen gevechtshandelin gen plaats. De bemanning van een ver kenningsvliegtuig met kapitein Pritzel, feldwebel Heinemann, feldwebel Hoppe en onderofficier Haus heeft zich bg de uit voering van moeilijke fotoverkenningen boven Engeland bijzonder onderscheiden. Bg de gevechten in Noord-Afrika heeft de eerste luitenant Schultze zich onder scheiden door voorzichtigheid en dapper heid. HET ITALIAANSCHE. In zijn weermachtsbericht no. 343 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Formaties van het Duitsche luchtwapen hebben op Malta de vlootbasis La Va leria aangevallen en een vliegveld, waarbg branden veroorzaakt werden en een vlieg tuig op den beganen grond vernield werd. Tijdens een gevecht tegen vijandelijke jachtvliegtuigen werden twee Hurricanes neergehaald. In Cyrenaica probeerde de vijand van uit Tobroek met steun van pantserwagens een hevigen aanval te ondernemen, welke door onze troepen op dappere wijze werd afgeslagen. Wg brachten den vijand aanzienlijke verliezen toe aan manschappen en pant serwagens, maakten gevangenen en be machtigden machinegeweren. Tijdens optreden aan het front van Solloem, waarvan melding gemaakt is in het weermachtsbericht van Dinsdag, wer den krijgsgevangenen gemaakt en pant serwagens alsmede zes kanonnen buitge maakt. Twee vliegtuigen van het type Hurricane werden door onze luchtdoel- batterijen neergehaald. Een vijandelijke luchtaanval op Benghasi veroorzaakte on aanzienlijke materieele schade aan woon huizen. Onder de burgerbevolking werden eenige personen gewond. In het Oostelijke bekken van de Mid- dellandsche Zee overvielen onze vliegtui gen een vijandelijk convooi. Een schip van groote tonnage werd getroffen. Een van onze luchtformaties overviel de vloot basis Alexandrië en trof militaire doelen in de haven. In Oost-Afx-ika: Activiteit van de ax-til- lerie in den sector Amba-Aladji, waar een nieuwe vijandelijke aanval werd af geslagen. Italië stelt Joegoslavische en Grieksche krijgsgevangenen In vrijheid. Naar de Roemeensche bladen melden, heeft thans ook de Italiaansche regeering bepaald, dat alle Joegoslavische en Griek sche krijgsgevangenen van Roemeensche afstamming in vrijheid gesteld zullen wor den. De Duitsche legerautoriteiten hadden reeds eenigen tijd geleden een soortgelijke overeenkomst met de Roemeensche regee ring gesloten. De Roemeensche pers be groet thans ook deze geste van vriend schap der Italiaansche regeering. Binnenkort ra' doo> de Nerierlenosch«- t*ank ee« bankbiljet van i. 10 - in omloop wordan gebracht, waarvan de beeltenb op de voorzijde gegraveerd b naar hel schilderij .De schoone herderin" van Paulus Moreelse (Pax-Holland) Duitsche gevechtsvliegtuigen zijn Woens dag gestart voor aanvallen op voor den oorlog belangrijke doelen*in Midden-Enge land en aan de Engelsche Oostkust. Naar het D.N.B. hierover verneemt, is in Not tingham het westelijk deel van een spoor wegwerkplaats door voltreffers vernield. In Great Yarmouth werden ontploffingen en branden in opslagloodsen geconstateerd. Voorts werd een aanval gedaan op het Engelsche vliegveld Waddington. Zware bommen ontploften voor de hangars en vernielden vier viermotorige vliegtuigen. Bovendien zgn Duitsche vliegtuigen Woensdag weer met succes in den strijd geworpen tegen scheepsdoelen op den At- lantiscljen Oceaan en in het zeegebied rond om Engeland. Woensdagmiddag is een koopvaarder van 3000 brt. bij Great Yar mouth door voltreffers midscheeps gezon ken. Na een zware explosie verdween het schip ixi twee minuten in de golven. Ten noordwesten van Ierland werden twee koopvaardei-s van elk 5000 brt. door Duit sche verre afstandsbommenwex'pers in scheervlucht aangevallen. Zij voeren in con_ vooi. Treffers, gevolgd door ontploffingen toonden aan, dat de schepen aanzienlijk beschadigd werden. Bij de vernietigende Duitsche aanvallen op Londen is gebleken, dat het personeel voor luchtbescherming en brandweer mach teloos stonden tegenover het groote aantal branden in de zakenwijk en het haven gebied. De minister van binnenlandsche zaken, Morrison, heeft derhalve last ge geven tot vorming van een brandweerbri gade in Londen, waarvoor ook bewoners van de omliggende provincies worden op geroepen. Voorts zijn alle electriciëns van 18 tot 50 jaar. naar 'de Engelsche be richtendienst op 13 Mei bekend heeft ge maakt, naar Londen, Liverpool, Middles- borough en andere bewapepingscentra in Midden- en Zuid-Engeland gezonden om de grootste schade uit'den weg te ruimen. Ten gevolge van de vernieling van groote electrische centrales en lichtleidingen lig gen ook de bewapeningsbedrrjven die niet rechtstreeks door Duitsche bommen zijn getroffen, stil. De strijd in het gebied van de Middellandsche zee. In het gebied van de Middellandsche zee hebben Duitsche gevechtsvliegtuigexx Woensdagochtend het vliegveld Lucca met succes aangevallen. Talrgke inslaande bom men en branden in de schuilgelegenheden werden waargenomen. NEDERLAND OP DE NAJAARSBEURS TE LEIPZIG. De economische voorlichtingsdienst zal op de najaarsbeurs te Leipzig, welke van 31 Augustus tot en met 4 September zal plaats vinden, evenals op de voorjaarsbeurs, naast zijn gebruikelijke representatieve in zending een collectieve inzending organi- "seeren, welke zal worden ondergebracht in het ring-messhaus. VISSCHERSVAARTUIG VERGAAN. Vyf opvarenden omgekomen. Een Fransche visschersboot met twin tig opvarenden is gisternacht ter hoogte van Martiques in den storm gezonken. Vijf opvarenden kwamen om het leven, de andere vgftien konden door een red dingboot geboi-gen worden. DE OMZETBELASTING EN DE PRIJZEN. Gelijk bekend, werd in een persbericht van 9 Januari j.L door den secretaxis- generaal van de departementen van handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw en visscheinj bekend gemaakt, dat de door berekening van de nieuwe omzetbelasting in de prijzen was toegestaan, behoudens voor eenige met name genoemde artike len. Bij deze doorberekening moest worden uitgegaan van de. prijzen, zooals die vóór 1 Januari 1941, exclusief omzetbelasting, waren. Voor zoover bij de doorberekening afrondingen noodzakelgk waren, moesten zij naar beneden geschieden. Tegelijk werd in het persbericht medegedeeld, dat fa brikanten of handelaren, die thans minder omzetbelasting betalen dan vóór 1 Janu ari, hun prgzen dienovereenkomstig moes ten verlagen. Bij een onlangs afgekondigde beschikking is deze regeling wettelijk vastgelegd. De nieuwe regeling gaat in zoovexre verder dan de krachtens het persbericht toege laten regeling, dat ook de op vervoerkosten te betalen omzetbelasting mag worden doorberekend. De regeling is dus thans zoo, dat de omzetbelasting in haar ge heel in de prijzen mag worden doorberekend, behoudens in de prijzen van aardappelen, brood, melk en peulvruchten. Nadrukke lijk wordt er de aandacht op ge vestigd, dat d^ze regeling slechts getroffen is, teneinde het normale handelsverkeer zoo min mogelijk te belemmeren. Zij veronderstelt niet, dat geen enkel bedrijf de om zetbelasting zelf kan dx*agen. Bg de prijsbepaling in de toekomst zal dan ook vaix geval tot geval worden nagegaan in hoeverre de betrokkenen de omzetbelasting voor eigen rekening kunnen ne men. Tegeiyk met de in het bovenstaan b bedoelde beschikking, welke geacht wor it van 1 Januari j.l. af in werking te zgn getreden, is een beschikking tot aanvul ling van de prijzenbeschikking invoergoede- ren no. 1 verschenen, welke een nadere bepaling gèeft van het begrip „inkoops prijs", zooals dat in deze beschikking voorkomt. De bedoeling van deze begrips bepaling is slechts duidelijk tot uitdruk king te bx-engen, dat ook importeurs ver plicht zijn hun verkoopsprijzen te ver lagen met het bedrag, dat zij thans min der aan invoerbelasting moeten betalen dan vóór 1 Januari het geval was. Hij wilde vrede stichten. BERLIJN VERKLAART ZIJN OPTREDEN UIT LICHAMELIJK LIJDEN. Leeningen voor de Amerikaansehe boeren. Uit Washington meldt het D.N.B. dat het huis van afgevaardigden met 275 tegen 63 stemmen een wet heeft aangenomen, vol gens welke den boeren leeningen van 85 procent der waarde van de nieuwe oogsten verleend moeten worden. Onder deze wet vallen tarwe, katoen, mais, tabak en rijst. Men verwacht, dat door deze leeningen de prgzen van levensmiddelen met tien tot twintig procent omhoog zullen gaan. Rudolf Hess, de plaatsvervanger van d!en Führer, omtrent wiens sensationeele verdiwjjning naar Engeland wij reeds be richtten, heeft naar het A.N.P. uit inge wijde kringen te Berlijn verneemt, toen hij naar Engeland vertrok, tamelijk uitvoerige aanteekeningen achtergelaten. Hieruit blijkt, dat hg zich in staat achtte uit eigen initiatief een compromis-vrede tusschen Duitschland en Engeland tot stand te brengen, als het hem zou gelukken „de waarheid in Engeland te brengen". De drijfveer van zijn optreden, dat in zijn volstrekte miskenning van de werkelijke mogelijkheden en in de wijze van uitvoe ring slechts verklaard kan worden door de aanwezigheid van waanvoorstellingen, schijnt ixx de eex-ste plaats haar oorsprong te vinden in algemeen menschlievend ge voel, waaxwoor hg als gevolg van zijn zwaar lichamelijk lijden bijzonder toegan kelijk was. Rudolf Hess, zoo verneemt de Berlijn- sche correspondent van het A.N.P. verder, was weliswaar uiteraard niet ingewijd in de plannen van de opperste militaire lei ding van het rijk, waarmede slechts een zeer kleine ki-iixg van personen bekend is, naar men weet, maar anderzijds wist hij genoeg °,n overtuiging te koesteren, dat uitvechten van len Duitsch-Engel schen oorlog tot de uiterste consequentie, welken steun Engeland ook nog moge krij gen, niet slechts moet eindigen met een nederlaag, maar zelfs met de vernietiging van Engeland. Hij wist, dat Engeland niet alleen bij de taxatie van die militaire, maar ook van de binnenlandsche en economische situatie in Duitschland van onjuiste pre missen uitgaat. Uit zgn papieren big kt onmiskenbaar, dat volgens hem de voort zetting van den oorlog door Engeland slechts mogelijk is door bedrog j'egens het Engelsche publiek van de zjjde van Churchill en zijn kliek, hetgeen naar hg schrijft het eenige is, dat een beletsel vormt voor den vrede op de wereld, waar-, uit vreeselijke gevolgen voor de mexxschen op het eiland moeten voortvloeien. Hess gelooft nu, naar hij opmerkt, dat het mogelijk zon zgn Engeland te over tuigen van den waanzin der houding van zijn huidige leidende figuren, als het hem zou gelukken andere Engelsche persoon lijkheden omtrent de ware situatie in te lichtën. Hiex-voor kwam volgens hem Lord Hamilton in aarxmerking, dien hij blijk baar van de Olympiade in 1936 te Berlijn kende. Inderdaad is hij, toen zgn benzine op was, in de nabijheid van diens landgoed met een parachute uit zijn vliegtuig ge sprongen. Blijkbaar rekende hij er op, dat Hamilton en zijn kring in Engeland vol doende invloed bezateix. Hess meende, dat een bespreking met Churchill doelloos was, want hij heeft uit drukkelijk opgemerkt, dat hij in geen ge val den Engelschen premier zelf wilde spreken. Naar voorts uit zijn aanteeke ningen blijkt, was hij vast overtuigd van het succes van zijn missie. Hij rekende er op binnen omstreeks twee dagen weer terug te zgn, ja, hij geloofde zelfs, dat men in Engeland de noodige benzine voor de terugreis tot zijn beschikking zou stel len. Hij heeft niemand, ook zijn familie niet, die hij spoedig hoopte terug te zien, van zijn voornemens verwittigd. Van welingelichte^ zgde verneemt het A.N.P. voorts uit Berlijn, dat men in poli tieke leringen aldaar niet zonder belang stelling kennis neemt van de reactie, die de zaalc-Hess in de internationale pers heeft gewekt. Men wgst op de gereser veerdheid in de geheele Europeesche pex*s, die de laatste jaren en vooral in het ver loop der tegenwoordige oorlogsverrichtin gen illusies van werkelijkheid heeft leeren onderscheiden. Men acht het geenszins te verwonderen, dat de pers, die haar rc- dactiebureaux ver van de Europeesche werkelijkheid heeft, aan de zaak-Hess nieuwe illusies vastknoopt. Op het gebied der buitenlandsche poli tiek is de geheele aangelegenheid, ixaar men in de Wilhelmstrasse zeide, hoog stens interessant, dat enkele landen pro- beeren, de zaak-Hess te gebruiken voor een tendentiexxze propaganda. Het ligt geheel in de lijn der Engelsche illusiecampagne en der Amerikaansehe propaganda, als men in de Angelsaksische wereld de dalende stemming van het volk tracht op te hou den met de zaak-Hess, zonder dat men acht slaat op den feitelijken toestand. In beide Angelsaksische staten denkt men klaarblijkelijk echter niet aan de ontnuch tering. die hun volken zullen ondergaan, wanneer zg op zekeren dag zelf zien, wat illussie en wat werkelijkheid is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1