Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant DE GRIEtfSCHE CAPITULATIE IN EPIRUS EN MACEDONIË. Ciano in Weenen. De handel in paarden geordend. De rijwielbelasting verdwijnt. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 97 DONDERDAG 24 APRIL 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS; 19 cent par waak of f 2-42 par kwartaal Franco par post f 2.63 par kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cant ADVERTENTIEPRIJS: Van 1-5 regel* H.6& ledara regel maar 33 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 -5 regels 10.55, Iedere regel meer 11 et (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" Het opperbevel van 'de Dulfcsche weermacht maakt bekend: Binnen het bestek van den aanval van Duitsche afdeelingen op de diepe flanken, van het Grieksche leger in het Noorden, zyn er sinds den 20en April plaatselijke capitulaties ont staan en heeft het twaalfde Duitsche leger verzoeken om wapenstilstand ontvangen. Nadat op 22 April een Grieksche delegatie ook aan den be velhebber van het Italiaansche elfde leger aan het Epirus-front om wapen stilstand heeft verzocht, heeft thans het geheele Grieksche leger in Epirus en Macedonië, dat in het Noorden door de Italiaansche weermacht, in het Oosten door Duitsche troepen was ingesloten en was afgesneden van de achterwaartsche verbindingen, gecapi tuleerd. De capitulatie werd tusschen de ge allieerde oppercommando's eenerzyds en den Griekschen opperbevelhebber anderzijds in Saloniki voltrokken. Van welingelichte zijde verneemt het A.N.P.: In Berlijnsche politieke en mili taire kringen vormt de capitulatie van het Grieksche leger in Epirus en Macedonië het onderwerp van gesprek. In deze kringen wijst men er met na druk op, dat de capitulatie van dit grootste deel van het Grieksche leger mede door de snelle vlucht der Engelschen is veroor zaakt. De flank van dit Grieksche leger was ongedekt gebleven vanaf het oogen- blik, dat de Engelschen wegvluchtten, zoo verklaart men in deskundige kringen te Berlijn. Dit feit herinnert aan Noorwegen, waar dJe Engelschen een dergelijke situatie veroorzaakt hebben. GRIEKSCHE VELDTOCHT KAN ALS GEËINDIGD WORDEN BESCHOUWD. Volgens betrouwbare inlichtingen bevat ten de Gneksche legers, die in Epirus en Macedonië gecapituleerd hebben, 16 tot 18 divisies, d.w.z. het gros van het Grieksche leger, zoo meldt Stefani uit Rome. Feite lijk kan de veldtocht in Griekenland hier mede als geëindigd beschouwd worden. Er blijven nog slechts over de strijdkrachten die belast zijn met de dekking van de vlucht der Engelschen. Die laatste phase zal slechts enkele dagen eischen, vooral nu de Duitsche troepen de vijandelijke verzetlinie in de pas van Thermopylae doorbroken hebben, waar de dekking voor den aftocht speciaal is toevertrouwd aan de Australiërs en Nieuw-Zeelanders, die den opmarsch van de Duitschers naar Athene probeeren te vertragen. Ook in Berlijn werd te verstaan gege ven, dat de veldtocht in den Balkan met deze capitulatie voor het grootste deel als voltooid kan worden beschouwd. Met de capitulatie der legers in Epirus en Macedonië is, naar aan het D.N.B. ge meld wordt, de sinds weken en maanden op Noord-Griekenland drukkende last weggenomen. Met vreugde en een zucht van verlichting hebben de Grieken, vooral de soldaten, er kennis van genomen, dat deze kanslooze strijd in dienst van Enge land geëindigd is. Uit deze stemming valt hun houding jegens de Duitsche weer macht te verklaren. De Grieksche soldaat heeft den Duitschen soldaat leeren bewon deren. De woorden van de Duitsche mili taire delegatie bij het voltrekken van den wapenstilstand„Wij betreuren de ont wikkeling van Griekenland, hebben echter respect voor den strijd van het dappere Grieksche leger", hebben diepen indruk gemaakt Tijdens de onderhandelingen over de capitulatie in het Grieksche hoofdkwartier met de Grieksche opperbe velhebbers, verzamelden zi-Ji voor dit ge bouw groote groepen Grieksche soldaten, onder wie een afdeeling Euzonen, de Grieksche elitetroepen, bijzonder opvielen. Ook groote groepen der bevolking wachtten met ongeduld op den beslissen- den ommekeer, welke de gevechtshande lingen in Noord-Griekenland eindelijk zou besluiten. Toen dan het resultaat der on derhandelingen bekend werd, ontstond er overal een vreugdevolle stemming. De me nigte begroette de vertrekkende officieren en er werd „Heil Hitier" geroepen. WIJKENDE ENGELSCHE TROEPEN ONDER DUITSCH VUUR. Duitsche gevechtsvliegtuigen doen naar het D.N.B. meldt voortdurend aanvallen op de wijkende Engelsche trepen in Grieken land. Duikbommenwerpers hebben op ver scheidende plaatsen de enkele wegen, welke naar het Zuiden voeren, vernield, zoodat de Britsche afdeelingen in wanorde ge raakt zijn. De Duitsche troepen blijven met succes oprukken. Groote hoeveelheden oorlogsma teriaal, dat de Engelschen bij hun aftocht niet meer konden meenemen, is den Duit schen afdeelingen in handen gevallen. Daaronder bevinden zich groote voorraden munitie. De Australische troepen, die den aftocht der Britten met eenheden uit Nieuw Zeeland dekken, hebben bij de ge vechten in Griekenland groote verliezen geleden. De Duitsche troepen hebben tal rijke Nieuw-Zeelanders gevangen geno men, DE GRIEKSCHE KONING NAAR KRETA. Koning George van Griekenland heeft een boodschap gericht tot het Grieksche volk, waarin hij zegt genoodzaakt te zijn zich op Kreta terug te trekken. CIANO BIJ DEN FCHRER. Graaf Ciano, de Italiaansche minister van buitenlandsche zaken is te Weenen aangekomen voor een bespreking met Hitler en Von Ribbentrop. Het bezoek heeft, naar het A.N.P. meldt in Berlijnsche politieke kringen uiteraard belangstelling gewekt. In de Wilhelm - strasse vestigde men er de aandacht op, dat de besprekingen te Weenen tusschen Von Ribbentrop en graaf Ciano niet het doel hadden, tot een definitief resultaat te geraken over de territoriale kwesties welke ontstaan zyn als gevolg van de in eenstorting van Yoegoslavië en de stich ting van den Kroatischen staat. De be sprekingen zoo werd er van Duitsche zijde aan toegevoegd, zijn veeleer van inleiden den aard geweest. Beide ministers van buitenlandsche zaken hebben voorloopig eens van gedachten gewisseld. In dit verband wijst men er in politieke kringen van de Rijkshoofdstad op, dat de Balkan een der moeilijkste afbak enings- gebieden ter wereld is. Niets ligt meer voor de hand, dan dat de verschillende aan het vroegere Yoegoslavië grenzende landen hun opvattingen over de nieuwe vorming van het gemeenschappelijk grens gebied hebben. Naar algemeen inzicht van deze kringen zullen all'e meeningen over deze vraagstukken op objectieve en za kelijke w\jze door Duitschland en Italië worden overwogen. Over de mogelijke nieuwe grenzen in dit gebied verluidt te Berlijn niets. In de Wilhelmstrasse merkte men alleen op, dat wel de bekend gemaak te grenzen der bezetting, richting zullen geven aan de oekomstige vorming van dit Zuid-Europeesche gebied, doch dat zij in geenen deele vooruitloopen op eenige la tere- grensafbakening. GRIEKENLAND BREEKT MET BULGARIJE. Volgens een bericht van het officieele Bulgaarschc persbureau heeft de Griek sche gezant te Sofia heden namens zijn regeering een nota overhandigd aan den Bulgaarschen minister van buitenlandsche zaken, waarin gezegd wordt, dat Grie- kenland de diplomatieke betrekkingen met Bulgarije verbroken heeft. YOEGOSLAVISCHE SCHEPEN DOOR ITALIË OVERGENOMEN. De beide In de haven van Genua bij het uitbreken van de vijandelijkheden met Yoegoslavië in beslag genomen Yoegosla- vische schepen „Una" en „Dubac", die voor Zwitsersche rekening transporten uitvoerden, zyn door Italië overgenomen en met behoud van hun oude namen in het Italiaansche scheepsregister opgenomen. Gedeeltelijke ontruiming van Istanboel. Uit Istanboel meldt het D.N.B. Tegen het einde van deze week zullen de eerste transportschepen met een deel der bevol king van Istanboel vertrekken. Waar schijnlijk zullen zich dan 12.000 bewoners van Istanboel naar Anatolië begeven. De schepen zullen alle havens der Turksche Zwarte Zeekust aandoen. De Turksche regeering heeft een cre- diet van 1 millioen Turksch ponden be schikbaar gesteld voor de levering van meel aan Istanboel. Voor dit bedrag zul len voorraden meel gekocht worden, daar de broodvoorziening van de stad aan den Bosporus met haar millioen inwoners de laatste maanden met moeilijkheden ge paard is gegaan. In dit verband wordt van welingelichte zyde beweerd, dat de eva cuatie niet in de laatste plaats wegens deze broodmoeilijkheden is geschied. Von Papen nog steeds in Duitschland Naar men in Berlijnsche politieke krin gen verneemt, bevindt de Duitsche am bassadeur te Ankara, von Papen, zich nog steeds in Duitschland, Ook gisteren werd van Duitsche zyde niets gezegd over de betrekkingen tusschen Duitschland en Turkije. DE STRIJD BIJ T0BR0EK. Uit Berlyn meldt het D.N.B. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren by Tobroek met succes Britsche gepantserde vrachtauto's bestookt met bommen en schietwapens. Verscheidene auto's ge raakten in brand. Bovendien ontspon zich een luchtgevecht, waarbij Duitsche jagers één vijancelyk vliegtuig neerschoten zon der zelf verliezen te lijden. By Solloem blijven de Duitsche en Itali aansche verkenningsafdeelingen bedrijvig. Duitsche afdeelingen hebben eenige ma chinegeweren buitgemaakt en gevangenen gemaakt. MAXIMUMPRIJZEN VASTGESTELD. Naar de gemachtigde voor de pre zen mededeelt, is thans een regeling tot stand gekomen in den vorm van het „Paardenbesluit 1941 (handel en prijzen)waarbij de verkoopprijzen van paarden aan bepaalde maxima worden gebonden. Dit besluit bepaalt o.m., dat het koopen van paarden slechts is toegestaan aan gebruikers, die in het bezit zyn van een schrifte lijke vergunning van de landbouw cri sis organisatie en aan paardenhande laren, aan wie door de Nederlandsche Veehouderycentrale een daartoe strek kende schriftelijke vergunning is ver leend. De paarden worden voortaan 4n twee kwaliteitsklassen ingedeeld, die elk weer in vier ouderdomsklassen zijn onderschei den. Maximumprijzen zijn voor al deze categorieën vastgesteld.' Voor ieder paard, dat ten verkoop wordt aangeboden, wordt een zgn. verkoopkaart verstrekt, waarop naast de verschillende kenmerken van het paard, ook de ge taxeerde verkoopwaarde wordt aangege ven. Deze taxatiewaarde mag niet hooger zijn dan de in het besluit vastgestelde maximumprijzen en mag by den verkoop niet worden overschreden. Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt voor den wederverkoop door een paardenhandelaar, die op den overeengekomen verkoopprijs een bepaalden vastgestelden opslag voor kosten en winst mag leggen. Deze ver hooging van den verkoopprijs mag echter slechts éénmaal plaats vinden. De taxatie der paarden en de verstrek king van de verkoopkaarten geschiedt door de taxatiecommissies, welke door de Nederlandsche Veehouderij-centrale wor den ingesteld. LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND. Sterke gevechtsformaties van het Duit sche luchtwapen hebben in den afgeloopen nacht, naar het D.N.B. verneemt, havens en vliegvelden in Zuid. en Zuidoost Enge land op doeltreffende wijze aangevallen. In Plymouth, waar nog twee oude, groote branden van den aanval van den vorigen dag den vliegtuigbemanningen den weg wezen, werden verscheidene nieuwe groote branden en ontploffingen in de haven en de stad waargenomen. Voorts werden voor den oorlog belangrijke doelen by Ports mouth met talrijke bommen bestookt, welke eveneens branden en explosies de den ontstaan. Naar het D.N.B. van bevoegde zijde verneemt, hébben de Duitsche luchtaan vallen van Dinsdagnacht op Plymouth on dernomen, bijzonder veel effect gehad. Duitsche verkenningstoestellen hebben gisteren geconstateerd, dat op scheeps werven en kaden nog steeds reusachtige branden woedden. Vooral de rijkswerven te Plymouth-Devenport hadden van de massale aanvallen te lijden gehad. De strijd tegen de Britsche koopvaardij. Uit Berlyn meldt het D.N.B. dat het Duitsche luchtwapen Dinsdagnacht ook verscheidene succesvolle aanvallen heeft ondernomen op scheepsdoelen ror.dom Groot-Brittanje. Aan de Schotsche Oost kust en aan de Zuidoost- en Zuidwestkust van Engeland werden zes vijandelijke koopvaarders met in totaal een inhoud van 22000 b.r.t. tot zinken gebracht, resp. zoo zwaar beschadigd, dat verwacht kan worden, dat zij verloren zijn. Ook zijn aan vallen gericht op haveninstallaties in dit zelfde zeegebied, waarby eveneens effec tieve treffers werden waargenomen. DE OORLOG TER ZEE. BRITSCHE HULPKRUISER TOT ZINKEN GEBRACHT. Naar Reuter meldt, is de Britsche hulp kruiser „Rajputana", een zusterschip van de „Rawalpindi", getorpedeerd en ge zonken. De „Rajputana" had een waterverplaat sing van 16.644 ton. Voor den oorlog voer hij als passagierschip van de Peninsular en Oriëntal Steamship Company tusschen Groot-Brittannië en Britsch-Indië. New Yorksche scheepvaartkringen dee- len mede, dat voorts het Engelsche vracht schip „Malancha", groot 8.124 brt., in het Zuiden van den Atlantischen oceaan tot zinken is gebracht. Acht en dertig op varenden zyn gered. Uit Oslo meldt het D.N.B., dat het 4276 ton metende Noorsche s.s. Samnan ger", dat in Engelschen dienst voer, naar de reederij mededeelt, verloren is gegaan. Tegenstellingen in Noivd Afrika In snel tempo rijden de pantserwagens van het Duitsche Afrika-corps door Cy-naTea naar het Oosten. De ezelrijders hebben voor dit ongewoon verkeer ruim baan gemaakt (W eltbild- Pax- Holland) Met ingang van 1 Mei a.s. Het heden verschenen verorde ningsblad vermeldt het besluit van den secretaris-generaal van het de partement van financiën, waarby de rijwielbelastingwet wordt inge trokken met ingang van 1 Mei 1641, behalve ten aanzien van de dan reeds verbeurde boeten en van de begane strafbare feiten. Deze maatregel beteekent de voltrek king van de door den Rijkscommissaris in zyn rede te Amsterdam aangekondigde opheffing der rywielbelasting. Deze belas ting was in haar heffingsvorm zeer on sociaal, daar zij zonder onderscheid van inkomen (behoudens de kostelooze ver strekking van rywielmerken aan zekere categorieën van onvermogenden en werk- loozen) in gelijke mate voor ieder gebruikt rijwiel werd gevorderd. Daardoor was zy juist voor de minvermogende bevolkings klasse en in het bijzonder voor kinder rijke gezinnen een onevenredig hooge hef fing. De verdwyning van de rywielbelasting in den tegenwoordigen tijd, die juist we gens de sterke beperking van de andere verkeersmogelijkheden tot een toegenomen gebruik van rijwielen leidde, hetgeen van fiscaal standpunt bezien een niet onbe langrijke verhooging van inkomsten uit deze belastingbron met zich bracht, be wijst dat de bezettingsoverheid ernaar streeft, ook in geval van tegenstelling met financieele overwegingen de levensomstan digheden van de Nederlandsche bevolking zooveel mogelijk te verlichten. LAATSTE COLLECTE WINTERHULP NEDERLAND. OP 2 EN 3 MEI. Op 2 en 3 Mei a.s. zal de laatste col lecte van dezen winter over het geheele land worden gehouden. De speldjes, die ditmaal worden verkocht, dragen afbeel dingen vgn bloemen. Het voorjaar heeft zyn intrede gedaan. Het weer is allengs milder geworden, de ergste koude is verdwenen, de natuur ont sluit zich weer, de bloemen komen aller- wege reeds te voorschijn. Een gevoel van bevryding en vreugde vervult ons telken jare als de lente is genaderd. Deze bevryding en vreugde, houden he laas geen intocht in de woningen van vele landgenooten. Geringe middelen en een groote achterstand veroorzaken, dat hun huishouden zoo uiterst sober moet worden gevoerd, dat een voortdurende spanning hen voor de voorjaarsopleving ongevoelig maakt. De bloemencollecte van de Winterhulp Nederland wil alle Nederlanders tezamen brengen in een offer, dat in deze vele behoeftige gezinnen eenige vreugde kan brengen. Om deze collecte te doen slagen zijn vele collectanten noodig. Meldt u daarom voor deze laatste inzameling in grooten getale aan, om tot besluit van deze actie een succes te behalen, dat een practisch bewys levert van de verantwoordelijkheid, die het Nederlandsche volk tegenover zijn minst bedeelden beseft. Werkgevers en werknemers, werkt ook nu samen door vrij te geven en u aan te melden als collectant by het plaatselijk bureau in uw woonplaats. Nieuwe hoofdcommissaris van politie te Amsterdam. LUITENANT-KOLONEL 8. TULE BENOEMD, Het rijkscommissariaat maakt het vol gende bekend: De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied verleende op grond van par. 1 zyner verordening nr. 3-1940 over de uitoefening van de regeeringsbe- voegdheid in Nederland aan den hoofd commissaris van politie te Amsterdam J. J. Versteeg eervol ontslag met toekenning van pensioen. In zijn plaats benoemde de rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van par. 16 zijner ver ordening nr. 1081940 (vierde verordening over bijzonder bestuursrechtelijke maatre gelen) den luitenant-kolonel bid S. Tulp tot hoofdcommissaris van politie te Am sterdam. De heer Tulp werd 26 Maart 1891 te Leeuwarden geboren, den 20en Juli 1912 werd hij tot tweeden luitenant der infante rie bij het Indische leger benoemd, waar hy in October 1912 in functie trad. In 1916 werd hy eerste luitenant, in 1926 kapitein. Later diende hij vier jaren als commandant van de troepen in Suriname. In 1935 keerde hij in den rang van majoor naar Nederlandsch-Indië terug, waar hy in 1936 tot luitenant-kolonel werd bevorderd. In 1938 verliet hij 's lands dienst met pensioen. De heer Tulp behoort tot de be kende leden der N.S.B. De heer Tulp is officier in de Oranje Nassau-orde. De persdienst van de N.SR. meldt om trent den levensloop van den nieuwen hoofdcommissaris van Amsterdam het vol gende Als 2e luitenant in 1912 naar Ned.-Indië vertrokken, diende hij 26 jaren als officier der infanterie by het Indische leger, waar bij hy gedurende een vijftal jaren, naast zijne militaire functie belast was met het civiel bestuur achtereenvolgens over de onderaf deelingen Dairlanden (Sumatra). Boven Matan (W. afd. Borneo) en Zuid Midden Timor. Na als adjudant van den inspecteur der infanterie op het departement van oorlog te Bandoeng te zijn werkzaam geweest, werd hy in de jaren 19321936 belast met het commando over de troepen in Surina me, waarna hem bij terugkeer in Ned.- Indië, na bevordering tot luitenant-kolonel, het plaatselijk commando van Batavia werd opgedragen. In verband met een ongesteldheid, die hem voor den tropendienst minder geschikt maakte, verzocht hy met ingang van 31 Augustus 1938 ontslag uit den militairen dienst. In Nederland teruggekeerd maakten de heer en mevrouw Tulp een 8-raaandsche reis in Duitschland en Italië, waarna zy zich metterwoon in Den Haag vestigden. Na zijne pensionneering trad de heer Tulp als lid toe tot de N.S.B. Hij vervulde eenigen tijd de functie van groepsleider in kring 66, Den Haag centrum. DE ONTSLAGVERGUNNING. De persdienst van het N.V.V. meldt o.m.: Daar het reeds herhaaldelijk is voorge komen, dat de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden, die in iedere ontslagver gunning wordt aangetroffen, vestigt het N.V.V. de aandacht der betrokkenen op hun verplichting, van de verleende ont slagvergunning onverwijld schriftelijk rae- dedeeling te doen aan die arbeiders, wièn op grond van deze vergunning ontslag is aangezegd. Dit is niet alleen in het belang van den ontslagene, die, indien hij niet onmiddellijk ander werk vindt, zonder deze schriftelijke mededeeling van den werkge ver niet voor kasuitkeering van zijn vak organisatie of voor steunverleening in aan merking kan komen, doch tevens in het belang van den werkgever zelf, die zich by niet nakoming van bovengenoemde ver plichting in ernstige moeilijkheden kan bréngen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1