Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant DE TOESTAND IN HET VERRE OOSTEN. Japansche bezorgdheid over oorlogs voorbereidingen van Engeland en Amerika. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 43 WOENSDAG 19 FEBRUARI 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 19 cenl per week of f 2.42 per kwerfeel Franco per post f 2.63 per kwarts el, Afzonderlijke nummer» 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.50, iedere regel meer 30 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 5 regels f 0.52. iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. ngesloten bij het bureau voor publiciteitswaarde. ingesteld door de vereeniging „de nederlandsche dagbladpers- Bereid als bemiddelaar op te treden. ïn de buitenlandsche persconferentie te (Tokio heeft de woordvoerder van het Ja pansche regeeringspersbureau, gezant Isjii, een verklaring afgelegd betreffende den toestand in het Verre Oosten, welke, naar de woordvoerder betoogde, beschouwd diende te worden als een verklaring van de Japansche regeering. Verscheidene alarmeerende geruchten, aldus de verklaring van gezant Isjii, wek ken den indruk alsof de toestand in Oost- Azië uiterst gespannen geworden is. Japan Is verrast, dat eenige vreem de landen zich met deze beweerde spanning bezig houden en wenscht daarom nadrukkelijk te verklaren, dat er geen reden voor alarmeerende be richten over den toestand in het Verre Oosten bestaat. Japan herhaalt, dat het doel van het driemogendliedenpact vreedzaam is. Het kan daarom niet nalaten een zekere bézorgheid, om niet te zeggen groote vrees, te koesteren ten aanzien van de oorlogsvoorberei dingen der Britsche en der Amerikaan sche regeering. De pers maakt melding van Britsch en 'Amerikaansch optreden. De hierdoor ont stane ernstige vrees heeft in Japan tot de opvatting geleid, dat Japan geen tijd mag verliezen om de noodige stappen te onder nemen, ten einde aan de ergste mogelijk heden in den Stillen Oceaan het hoofd to bieden. Dé tegenwoordige toestand vereischt ©en hoogst verantwoordelijke staatslei ding. Japan is bereid, als bemiddelaar op te treden of op andere wijze werk zaam te zijjn, ten einde normale toe standen te herstellen, en wel niet al leen in Groot-Oost-Azië, maar ook el ders ter wereld. De leidinggevende mogendheden hebben een groote verantwoording ten aanzien van het herstel van den wereldvrede. Een der gelijke verantwoording kan echter alleen door een verstandige en breed opgezette staatsleiding in groot verband worden be reikt, welke bereid is ook te luisteren naar de verlangens en meeningèn van anderen. Op de vraag wat verstaan moet worden onder oorlogsvoorbereidingen van de En gelsche en Amerikaansche regeering, ver wees dewoordvoerder naar de versterkin gen van Samoa, Guam, het leggen van mijnen bij Singapore enz. Het is niet ver standig van andere landen, zoo vervolgde de woordvoerder, Japan uit te dagen. Op een andere vraag bevestigde Isjii, dat de Britsche ambassadeur Craigie de laat ste dagen een onderhoud met Matsoeoka gehad heeft, waarbij de algemeene toe stond is besproken. Een verzoek aan Japan om als bemiddelaar voor het verkrijgen van vrede op te treden, heeft Craigie daar- bjj evenwel niet gedaan. „DE PHIL1PPIJNEN MOGEN GEEN GEVAAR VORMEN VOOR HET JAPANSCHE RIJK." United Press meldt uit Tokio Naar aanleiding van de besprekingen die Zaterdag in het departement van staat to Washington hebben plaats gehad, ver klaarde de Japansche plaatsvervangende minister van buitenlandsche zaken Ohasji to het parlement: Het is te betreuren dat de besprekingen ©ver den Zuidelijken Stillen Oceaan die te Washington hebben plaats gehad, ge baseerd waren op de onjuiste berichten dat Japan van plan was een naar het Zuiden gerichte actie ten uitvoer te leg gen. Indien echter op grond van zulke berichten de poging gedaan zou worden tegen Japan op te treden, dan zouden wij gedwongen zijn de passende tegenmaat regelen te nemen. Dit zou tot de ernstig ste gevolgen kunnen leiden. Hoewel de rechten en belangen van Japan in het Zuiden voor ons beslissen over leven en dood, zoo is de Japansche regeering be sloten die kwesties op te lossen door vrede lievende diplomatieke onderhandelingen, Want door een beslissing met de wapens zou overal verwoesting ontstaan en Japan zou er geen voordeel van hebben. Wij doen ons best te verhinderen dat de Phi- lippijnen in de toekomst een gevaar voor Japan worden". Op een vraag, hoe dit verhinderd kan worden, gaf Ohasji geen antwoord, doch hg verklaarde slechts, dat Japan de Phi- uppgnen als een vrlendschappelijken na buur beschouwt. EEN ONGUNSTIGE INDRUK TE WASHINGTON. S. P. T. meldt uit Washington: In politieke kringen te Washington is de verklaring van den plaatsvervangenden Japanschen minister van buitenlandsche zaken, in het lagerhuis, volgens welke Japan bezig is de noodige voorbereidingen te treffen om te zorgen, dat'de Philippij- nen niet langer een gevaar voor Japan zijn, niet in goeidle aarde gevallen. Men zegt, dat de spanning ih het Verre Oosten hier door grooter is geworden. De correspondent van de New Vork Herald Tribune, te Washingtin schrijft in dit verband o.a.: Wat de Japansche mi nister bedoelt, is nog niet duidelijk. De Amerikaansche regeering beseft nu beter dan ooit, dat de Philippxjnen voor ons be waard moeten blijven en dat wij iederen aanslag zonder pardon en zonder te let ten op de gevolgen moeten afslaan. JAPAN EN NED. INDIE. Verklaringen van Ohasji. Uit Tokio meldt DomeiTsjoetsji Ohasji, de Japansche vice-minister van buitenlandsche zaken, heeft gisteren ïn den Japanschen Landdag verklaard, dat Japan op het oogenblik onderhan delingen voert met de uitgeweken Ne derlandsche regeering te Londen als de autoriteit welke het bestuur uit oefent over Nederlandseh-Indië. Ohasji erkende, dat de positie van de uitge weken Nederlandsche regeering „zon der precedent" was en wees er op, dat Japan thans de onderhandelingen voortzet met de regeering van Neder- landsch-Indië, die haar orders ont vangt van de uitgeweken regeering te Londen. In antwoord op een interpellatie in een vergadering van een commissie uit het Lagerhuis, gaf Ohasji vervolgens een uit voerige uiteenzetting van het verband tus- schen de Nederlandsche regeering te Lon den en Nederlandsch-Indië, alsmede tus- schen de regeering t» Vichy en Fransch Indo-China, waarbij hij opmerkte, dat Ne derlandsch-Indië een deel vormt van het Nederlandsche grondgebied, terwijl Indo- China een Fransche kolonie is. Vervolgens gaf Ohasji als zijn meening te kennen, dat normaliter verwacht mocht worden, dat de Nederlandsche regeering haar toevlucht zou zoeken in Nederlandsch-Indië, welke een deel vormt van haar grondgebied, in plaats van in Engeland. Thans bestaat daardoor de onnatuurlijke toestand, dat de Neder landsche regeering zich in Engeland be vindt, terwijl Nederlandsch-Indië haar grondgebied vormt. Ten slotte vroeg een interpellant aan den heer Ohasji hoe deze toestand in verband gebracht kon worden met artikel 2 van het driemogendhedenpact, waarbij Duitsch- land en Italië er in toestemden het leider schap van Japan bij de vestiging van een nieuwe orde in Groot-Oost-Azië te erken nen en te eerbiedigen. Hierop antwoordde Ohasji door als voorbeeld aan te halen de Japansche bemiddeling in het geschil tus- schen Thailand en Fransch Indo-China, waaraan hij toevoegde „Het beteekent, dat Japan de ver antwoording op zich neemt er voor te zorgen, dat er geen geschil zal ont staan tusschen deverschillende volke ren in dit deel van de wereld, ten einde hun geluk en welvaart te bevorderen. Het beteekent niet, dat Japan er toe zal overgaan van geweld gebruik te maken om ze te bezetten of te ver overen". JAPANSCHE PERSSTEMMEN. Uit Tokio meldt het D.N.B.: De geheele Japansche pers deed gisteren voor een deel in uiterst scherpen vorm behalve op de Ver. Staten ook aanvallen op Engeland. Men heeft den indruk, zoo schrijft de Hotsji Sjimboen, dat de Engelschen onder hun angstgevoel voor een invasie thans alles probeeren om onrust en spanning te wekken in het Verre Oosten. Wat deze vijandige houding van Engeland ook voor motieven moge hebben, wanneer zij de uitvoering van de Japansche nationale politiek in den weg blijft staan, bestaat er maar één mogelijkheid, n.l. dien hin derpaal met de grootste beslistheid uit den weg te ruimen. Het blad noemt de ge meenschappelijke militaire voorbereidingen van Amerika, Engeland, Australië en Ne derlandsch-Indië het practische begin van een omsingeling van Japan. De Kokoemin Sjimboen waarschuwt En geland, dat zijn optreden ongetwijfeld tot oorlog moet leiden, wanneer Japans le venslijn en daarmede zijn bestaan bedreigt wordt. NOODLANDING VAN ENGELSCH VLIEGTUIG IN PORTUGAL. Een Engelsche bommenwerper, die op weg was naar Gibraltar, heeft in de nabij heid van Setubal (Portugal) een noodlan ding moeten maken, waarbij het vliegtuig werd beschadigd. De bemanning van elf koppen werd te Lissabon geïnterneerd, In een Nederlandsche.... koffieplantage. Witlofknollen, die voorheen als veevoeder werden gebruikt, zijn nu geschikt bevohden voor de bereiding van koffie-surrogaaL in de kassen heerscht groote bedrijvigheid bij het oogsten van de imitatle-koffieplanten (Foto Pax-Holland) Duitsche luchtaanvallen op Engeland. Volgens den Engelschen berichtendienst zijn gisteren in den loop van den dag Duit sche vliegtuigen boven het Zuiden en Zuid westen van Engeland, alsmede boven Oost- East Anglia verschenen. De in East-Ang- lia aangerichte schade is „aanzienlijk groo ter dan aanvankelijk werd aangenomen". Verdere bijzonderheden 'berden niet mede gedeeld. Een koopvaardijschip bestookt. Gistermiddag heeft een Duitsch gevechts vliegtuig een gewapend vijandelijk koop vaardijschip van 2 3.000 brt. ten Oosten van Harwich aangevallen. De neergewor pen bommen waren voltreffers op het voor- en achterschip. Een andere bom reet den zijwand open. Aangenomen kan wor den, dat het schip verloren is gegaan. Aantal slachtoffers in Januari. Uit New York meldt het D.N.B.: Vol gens een bericht uit Londen heeft het Engelsche ministerie van binnenlandsche veiligheid bekend gemaakt, dat bij de luchtaanvallen in Januari 1502 burgers gedood en 2012 gewond zijn. De oorlogsschade in Frankrijk. De Fransche minister van verkeer, Ber- thelot, heeft in een radiorede verklaard, dat gedurende de oorlogshandelingen 60.000 gebouwen verwoest en 180.000 be schadigd zijn. Het overwonnen en verarm de Frankrijk kan de oorlogsschade echter niet volledig dragen. Niettemin heeft de staat reeds verschillende wetten afgekon digd om naar mogelijkheid financieelen steun bij het herstel der gebouwen te ver- leenen. Reeds op 5 Augustus is een wet tot stand gekomen, op grond waarvan voor het herstel van beschadigde huizen bedragen tot 50.000 frank versterkt kun nen worden. De wet van 11 October staat voor den herbouw van vernielde huizen steunbedragen van 80 procent en leenings- faciliteiten toe. Bovendien voorziet zij in financieelen steun voor den aankoop van meubelen enz. ENGELSCH VLIEGTUIG MOET IN BELGIË LANDEN. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Dinsdag ochtend is een britsch gevechtsvliegtuig in België gedwongen geworden te dalen. Een officier en drie verdere inzittenden werden gevangen genomen. BRITSCHE MIJNENVEGER TOT ZINKEN GEBRACHT. De Engelsche admiraliteit heeft Dinsdag ochtend medegedeeld, dat de Engelsche mijnenveger „Huntley" tot zinken is ge bracht. De naaste bloedverwanten der opvarenden zijn op de hoogte gebracht. OBERBEFEHLSLEITER FRIEDRICHS IN NEDERLAND. Oberbefehlsleiter Friedriehs uit den staf van den plaatsvervanger van den Filhrer vertoeft sinds eenige dagen in ons land. Maandag bezocht hij het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in den Niederlanden en liet zich door de verschillende afdeelings- hoofden inlichten over hun werkterrein. Daarbij informeerde hij in het bijzonder naar den stand van het Winterhilfswerk en van het werk der Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Gisteren heeft de heer Friedriehs de ope ning van de eerste Duitsche jnoederschooi te Amsterdam bijgewoond, Orkaan teistert Lissabon. MEER DAN 100 DOODEN. Volgens berichten uit Lissabon, die eerst gisteravond te Madrid ontvangen zijn, is de Portugeesche hoofdstad Zaterdag door noodweer geteisterd. Reeds op den morgen van dezen „zwar ten Zaterdag" loeide een orkaanachtige Zuidwesterstorm door de hoofdstad-en haar omgeving, 's Middags nam de kracht van den storm nog toe. Een springvloed, die de monding van de Taag binnenstroomde, zette in de geheele haven va^i Lissabon de kaden onder water. Meters stond de be roemde Praca Docommercio onder water. Verscheidene sloepen en lichters werden tegen de kademuren geslingerd, zoodat zij zonken. De stad zelve bood in de vroege middag uren een beeld van verwoesting ontwor telde boomen, brokstukken van omgewaai de schoorsteenen, afgerukte daken en in gestorte muren van huizen bedekten de straten. Op tallooze plaatsen werden de telefoonkabels vernield, evenals de boven leidingen van de electrische trams. In het groote park van den dierentuin zijn alle boomen ontworteld. De brandweer bleef tot Zondagochtend in alarmtoestand en moest bij de hulpverléening door con tingenten pioniers ondersteund worden. Vele honderden menschen zijn op straat ten deele zwaar gewond door neervallende brokken puin en glassplinters. Het aantal dooden, dat aan het nood weer ten offer is gevallen, bedraagt 102, voor zoover thans bekend. Bovendien rijn duizenden gekwetst. Ook is veel vee om gekomen. In alle wouden van Portugal zijn zware verwoestingen aangericht. Ook het zaaisel is voor het grootste deel vernield. De Por tugeesche regeering heeft een voorloopig crediet geopend van 20 millioen escudos voor het lenigen van den meest dringenden nood. DE STORM IN SPANJE. Uit Bilbao wordt gemeld, dat daar vrij wel geen huis door den storm onbescha digd is gebleven. Meer dan vijftig huizen rijn ingestort. Talrijke hoogoven- en fa- brieksinstallaties hebben ernstige schade geleden. Alle straten zpn bedekt met puin, ontwortelde boomen en omgevallen licht masten. Talrijke personen hebben min of meer ernstige verwondingen opgeloopen. DE BRANDCATASTROPHE IN SANTANDER. Volgens de laatste berichten zijn als ge volg van de geweldige brandcatastrophe in Santander (Spanje) ongeveer 35.000 menschen dakloos geworden. De schade wordt op 250 millioen pesetas geraamd. Van de handelshuizen is 95 procent ver woest, waaronder alle groote zaken. In totaal zijn ruim 300 huizen uitgebrand of ingestort. Voor Santander en omgeving is het oorlogsrecht afgekondigd en op plundering de doodstraf gesteld. Uit alle deelen van Spanje komen giften binnen in den vorm van levensmiddelen en geld. Ook in andere provincies hebben btanden en instortingen ernstige gevolgen gehad. Te Sestaó in de omgeving van Bilbao zijn 200 huizen door brand verwoest. Het dorp Trevgana in de provincie Logrono is ge heel in de asch gelegd. ORKAAN BOVEN STRAAT VAN GIBRALTAR. Tengevolge van den voortdurend in kracht toenemenden orkaan, die op het oogenblik in de straat van Gibraltar woedt, zijn daar talrijke vaartuigen ge- Strand en gezonken. Onder de gestrande Provinciale voedsel- commlssarissen kunnen paarden vorderen. Een besluit van den secretaris-generaal van. het departement van landbouw en visscherij is verschenen, op grond waar* van provinciale voedselcommissarissen kunnen overgaan tot het vorderen van paarden, bestemd voor naar him oordeel daarvoor in aanmerking komende gega digden. Hij, die paarden voorhanden of In voor raad heeft, is verplicht, indien en voor zoover zulks door den provincialen voedsel- commissaris vvordt verlangd, de paarden te leveren of te doen leveren. De levering wordt gevorderd door afgifte van een schriftelijken last. Door den provincialen voedselcommissa- ris worden onder goedkeuring van den di recteur-generaal van de Voedselvoorzie ning één of meer taxatie-commissies inge steld, welke de vergoedingen bepalen, wel ke voor de geleverde paarden worden toe gekend. Tegen de vaststelling van het bedrag der vergoeding kan de belanghebbende bin nen 14 dagen, nadat de beslissing der taxa tiecommissie te zijner kennis is gebracht, in beroep komen by een beroepscommissie, welke door den directeur-generaal van de voedselvoorziening voor het werkgebied van iederen provincialen voedselcommissa- ris een beroepscommissie zal worden in gesteld. Wie krijgen levertraan De geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid verzocht ons opneming van de volgende mede deelingen. Het is gebleken, dat ten aanzien van de levertraanvoorziening nog misverstand bestaat. De betrekkelijk geringe voorraad heeft het noodzakelijk gemaakt het gebruik te beperken tot enkele groepen van de be volking. Voor prophylaetische doeleiden mag levertraan alleen worden verstrekt aan kinderen van V2 tot 3 jaar (tot den derden verjaardag dus). Wat betreft het gebruik als geneesmiddel, hier komt slechts een enkele ziekte in aanmerking. Men kan levertraan verkrpgen op een recept of bon van den arts. Ik wil een dringend beroep doen op het publiek de geneesheeren niet onnoodig lastig te vallen. Zij zijn gebonden aan de bestaande voorschriften, en kunnen niet ingaan op verzoeken levertraan voor te schrijven aan kinderen van 3 jaar en ouder of aan pa tiënten, die niet voor de verstrekking van levertraan in aanmerking mogen komen* DE VLIEGERAANVAL OP ROTTERDAM. In een der hospitaalschepen te Rotter dam is gisteren de 47-jarige heer W. J. van Dijk uit de Tweede Gijsinghstraat aan zijn verwondingen, opgeloopen bp het jongste luchtbombardement, overleden. Het slachtoffer bevond zich tijdens den Engel schen vliegeraanval op Rotterdam in de getroffen Provenierswijk en werd door bomscherven ernstig gewond. schepen bevinden zich het Britsche ce- menttransportschip „Saint George" het Fransche s.s. „Rose Sehiaffine" en een tankschip benevens verscheidene kleine vaartuigen. Het geweld van den storm was zoo groot, dat zelfs in de beschermde haven van Gibraltar twee geladen bar kassen en verscheidene motorbooten zon ken. Voort is in Gibraltar aanzienlijke schade toegebracht aan de electrische lei- dingen*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1