Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant de britsche heerschappij ter zee. betalingen voor radio- luistervergunningen. bezoldiging personeel 0pb0uwd1enst. het uitgaansverbod en de nachtarbeid. Oplaag 16.000 ex. J 184ste JAARGANG NUMMER 19 DONDERDAG 23 JANUARI 1941 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS» 19 M«t par waak al I 2.41 par kwartaal. France par pert f 2.63 par kwartaal Afzonderlijke nummer* 5 can*. ADVERTENTIEPRIJS s Vaa 1 -5 regels f1.50. Iedere regel «Mar 30 aant B* abonnement speciale pHJs. Kleine advertentie*ven 1 -5 regels f 0.52, Iedere regel meer 10 ei. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" EEN REDE VAN CHURCHILL. Naar 't D.N.B. aan den Engelschen be richtendienst ontleent, heeft Winston Chur chill het tweedaagsche debat in het lager huis over de Engelsche productie en het gebruik van menschenmateriaal besloten met een lange rede, waarin hg o.a. zeide, dat hij een oorlogskabinet, bestaande uit vier of vijf personen, die geen ministers functie hebben, op het oogenblik niet raadzaam acht. Met betrekking tot de werkzaamheden van den onlangs gevorm- den uitvoerenden raad voor deii invoer meende Churchill, dat deze raad nog niet tot een conclusie heeft kunnen komen over de wijze, waarop men den invoer van Engeland het beste kan opvoeren. Bijzon der moeilijk noemde de premier de voor ziening der industrieën met geschikt men schenmateriaal. In dit verband wees hij ook op de als gevolg van het gebrek aan scheepsruimte moeilijk geworden militaire transporten naar overzeesche gebieden, doch hij gaf ten slotte als zijn meening te kennen, dat de Britsche oorlogsmachine, „binnen afzienbaren tijd op volle toeren" zou draaien. Het is opmerkelijk, zoo meldt het D. N.B. uit Berlijn, dat men juist uit Engel schen mond de mededeeling moet ver nemen, dat de positie van Groot-Brittan- nië ter zee steeds beter wordt. Dezelfde man, die deze woorden heeft gesproken het was Lord Chatfield beweert zelfs, dat de Britten zich over de recente lucht aanvallen in de Middellandsche Zee in het geheel niet erg bezorgd behoeven te maken. De spreker heeft ten slotte, zooals Reuter in den middag van 21 Januari ge meld heeft, den volgenden zin uitge sproken: „Ohze schepen hebben nog de heerschappij ter zee en zullen haar, naar mijn meening, om principieele redenen, ook steeds behouden." Juist na de jongste slagen door het Duitsche en Italiaansche luchtwapen ziet het er voor de Britsche heerschappij in de Middellandsche Zee niet rooskleurig uit. Ook op de andere zeeën wordt Engelands scheepvaart steeds weer zwaar getroffen. Deze feiten spreken een niet mis te verstane taal. Het is nutte loos met Lord Chatfield een militair de bat aan te gaan, of Engeland nog steeds de heerschappij ter zee bezit. Sprekender is een op 22 Januari in New-York ver spreid bericht, volgens hetwelk het Brit sche passagiersverkeer tusschen Engeland en New-York wegens de Duitsche aan vallen moest worden gestaakt. Vredesonderhandelingen tusschen Thailand en Indo China? De Bangkok Chronicle erkent, dat vre desonderhandelingen gaande zijn tusschen de regeering van Thailand en Roger Gar- reau, den Franschen gezant. Er is geen aanrakingspunt gevonden, toen de Thai- 'landsche regeering met Garreau over vrede onderhandelde, nadat de radio van Saigon den wensch tot een wapenstilstand geuit had, schrijft het blad. De regeering van Thailand, kan zich niet vereenigen met Garreau's stelling, dat Thailand het eerst aangevallen heeft en derhalve het initiatief moet nemen tot opschorting van de vijan delijkheden. De onderhandelingen te Bang kok worden evenwel voorgezet. Intusschen deelt het blad volgens Domei mede, dat de radio van Saigon vredesbe sprekingen voorstelde met den elsch, dat Thailand eerst zijn gewapende macht op eigen gebied zou terugtrekken. Thailand heeft altijd vrienschappelrjke onderhande lingen met de regeering van Fransch Indo- China begeerd, maar het blad twijfelt, of Indo-China tot dergelijke onderhandelin gen zal overgaan, ais de Thailandsche troe pen eenmaal zijn teruggetrokken. Het Japansche blad Asahi publiceert een speciaal telegram uit Bangkok, waarin ge meld wordt, dat, naar daar verluidt, wordt verwacht, dat Fransch Indo-China de Thai landsche eischen zal inwilligen betreffende teruggave aan Thailand van de streek van Luangprabang in het Noorden van Laos en de streken langs de rivier Mekong rond om Lakse. In dit telegram wordt er op ge- Wezen,dat deze gebieden niet van belang rijn voor Indo-China. Engelsche vliegtuigen neergehaald. Duitsche jachtvliegtuigen hebben aldus Woensdagmiddag boven 't zuide lijk deel van de Noordzee een Engelsch vliegtuig van het type Bristol-Beaufort neergeschoten. Gistermiddag hebben Duitsche jacht vliegtuigen boven de Noordzee ook nog een Britschen bommenwerper van het type 3ristol-Blenheim na een kort ge vecht neergeschoten. ER HEERSCHT GRIEP TE SPAKENBURG. Wegens de griep zijn de scholen te Spa kenburg eergisteren voor een week ge- Sloten. Ongeveer tweederden der bevol king ligt te bed. De doktoren kunnen het Werk bijna niet meer aan en nog steeds breidt de ziekte zich uit. Gelukkig komen fir geen ernstige gevallen voor. Aftrek vrijwillige luisterbijdragen niet toegestaan. Het hoofdbestuur der P.T.T. deelt het volgende mede Nu de betalingen voor de radioluister- vergunningen beginnen binnen te komen, blijken er luisteraars te zijn, die van de verplichte luisterbijdrage hun vrijwillige bijdrage aan de omroepvereeniging, waar bij zij zijn aangesloten, aftrekken. Dit Is echter niet. toegstaan. Iedere luis teraar moet het thans verschuldigde vol- 1 e bedrag betalen, hetzij door radiozegels te koopen, hetzij door op de postrekening van het staatsbedrijf der P.T.T. no. 400200 de volgende bedragen te storten, resp. over te schrijven 9 voor één jaar, 4.50 voor een half jaar, 2.25 voor een kwartaal. Wenscht men een aan een omroepveree niging betaalde vrijwillige bijdrage terug te ontvangen, dan dient men zich recht streeks tot die vereeniging te wenden. De omroepvereenigingen zijn verplicht, aan verzoeken van dien aard te voldoen. Britsche vliegtuigen boven West-Duitschland. Uit Berlijn meldt het D.N.b": In de eerste helft van den nacht van 22 op 23 Januari zijn eenige Britsche vliegtuigen, weinig in getal, naar West-Duitschland ge vlogen. Zij wierpen een klein aantal bri sant- en brandbommen neer, die slechts onbelangrijke schade aan particuliere eigendommen aanrichtten. Kleine branden, die uitbraken, werden in den kiem ge smoord. Verliezen aan menschenlevens zijn tot dusver niet bekend geworden. Het Amerikaansche volk en de oorlog. De rector der universiteit te Chicago, Hutchins heeft,"naar het D.N.B. meldt, in een radiorede verklaart, dat naar zijn mee ning het Amerikaansche volk op het punt staat zelfmoord te plegen wanneer het aan den oorlog meedoet. Het volk der Vereenigde Staten is noch moreel noch geestelijk op een oorlog voorbereid. De bepalingen van de wet tot hulpverlee ning aan Engeland zou men kort geleden nog als een oorlogshandeling beschouwd hebben. De Engelsche regeering heeft her haaldelijk geweigerd haar oorlogsdoelen te verkondigen. Het eiland Malta. Doelwit der Italiaansche en Duitsche luchtmacht Beide kaartjes geven de situatie weer, waar momenteel de Italiaansche en Duit sche luchtmacht het meest actief zijn, voornamelijk in de straat van Sicilië. Door deze straat begeleiden de Britten hun convooien om naar het eiland Malta en elders te komen; eenige dagen geleden had tusschen Cozo en Pantelleria een zee slag plaats, de Duitsche vliegers, operee- rende vanuit Catania, bestookten de Engel sche vloot hevig, met gevolg dat een krui ser verloren ging en verscheidene schepen werden beschadigd. Ook het eiland Malta zie het onderste kaartje) staat voortdurend aan luchtaan vallen bloot waarvan de oorlogshaven La Valetta het meest te lyden heeft. Veel gevraagd en veel gezaagd als het hout tegenwoordig is, heeft deze dubbele waarheid tot gevolg, dat In Noord- Holland vele dorpswegen gevoelig „gedund" worden, (Foto Pax Holland). Blijkens besluit van den secretaris generaal van het departement van a2ge- meene zaken betreffende de voorloopige bezoldiging van het personeel van den Opbouwdienst, zijn. eenige wijzigingen in die bezoldiging aangebracht, waarbij het volgende is bepaald De bezoldiging van officieren op non activiteit, ingedeeld bij den Opbouwdienst, zal bedragen de activiteitsbezoldiging, welke zij bij de landmacht zouden hebben genoten. Kindertoelage wordt in rekening ge bracht. De bezoldiging van officieren en mili tairen beneden den rang van officier, ont slagen onder toekenning van wachtgeld en ingedeeld bij den Opbouwdienst, zal be dragen voor personeel van de landmacht de activiteitsbezoldiging, welke het bij de landmacht zou hebben genoten voor personeel van de zeemacht het be drag van den wachtgeld-grondslag, even tueel vermeerderd met periodieke en an dere bezoldigingsverhoogingen, waarop op of na den datum van op wachtgeldstelling recht zou zijn verkregen en verminderd met het bedrag, waar-op de vrije genees kundige hulp, enz. ten aanzien van den pensioengrondslag is geschat, voor zoover in artikel 3a niet anders wordt bepaald. Kindertoeslag wordt in rekening ge bracht. Personeel van de zeemacht, ontslagen onder toekenning van wachtgeld met een grondslag van niet meer dan 541 per jaar en voor hetwelk het recht op wacht geld eindigt, ontvangt een zakgeld van 0.45 per dag. Personeel van de zeemacht, ontslagen onder toekenning van wachtgeld met een grondslag van meer dan 541 per jaar en voor hetwelk het recht op wachtgeld eindigt, ontvangt een bezoldiging overeen komstig de in artikel 4 gestelde regelen. Dit besluit treedt in werking met terug werkende kracht tot 1 Januari 194L Wilkie naar Engeland vertrokken. Wendell Willkie is gisterochtend met den Yankee Clipper via Lissabon naar Enge land vertrokken. Hij wordt vergezeld door Cowles, den uitgever van de Minneapolis Star Journal en door den bankier Therne. Willkie verklaarde, dat zgn reis een par ticulier karakter draagt. Hij kon niet zeggen, wanneer h$ naar Amerika zal te- rugkeeren. Hij zeide te hopen terstond na ztfn aankomst in Londen, Churchill, den minister van arbeid Bevin en andere En gelsche staatslieden te ontmoeten. BRITSCHE TORPEDOBOOTJAGER VERLOREN GEGAAN. Uit Stockholm meldt het DN.B. 7 Te Londen is officieel medegedeeld, dat de Britsche torpedobootjager „Hyperion" ver loren is gegaan. De „Hyperion" is in 1936 in dienst ge nomen, het schip had een bemanning van 145 koppen. De waterverplaatsing bedroeg 1340 ton en de bewapening bestond uit 4.7 duims geschut, benevens acht torpedo- lanceerbuizen. De snelheid bedroeg 36 knoopen. 909 millioen dollar voor de Amerikaansche vlootbewapening Het Amerikaansche huis van afgevaar digden heeft goedkeuring gehecht aan een crediet ten bedrage van 909 millioen dol lar voor de vlootbewapening. Van dit be drag zijn 400 millioen bestemd voor motor- torpedobooten en andere kleine schepen, 315 millioen voor uitbreiding van de scheepswerven en 194 millioen voor de be wapeningsindustrieën. Bijzondere vergunningen kunnen worden verstrekt. De persdienst van het N.V.V. meldt 7 Overeenkomstig de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder- landsche gebied van 22 October 1940 is het aan particulieren verboden zich tusschen 24 uur en 4 uur op straat te begeven. Dit heeft tengevolge, dat zij, die gedeeltelijken nachtarbeid moeten verrichten, eenige uren voor den aanvang van het werk op het werk aanwezig moeten zijn, öf wel eenige uren moeten wachten. Het N.V.V. heeft zich tot het departe ment van justitie gewend met het ver zoek om aan bakkers en dergelijken, die in bovenstaand geval verkeeren, een bij zonder bewijs te doen verstrekken, waar door zij in staat zijn in de verboden uren van en naar hun werk te gaan. Het departement van justitie heeft me degedeeld, dat aan het verzoek zal worden voldaan en dat zij, die voor een dergelijke vergunning in aanmerking willen komen, zich moeten wenden tot den districtscom mandant der rijkspolitie van het district, waarin de woonplaats van den aanvrager is gelegen. Japan Is op alles voorbereid. EEN MOTIE IN DEN JAPANSCHEN RIJKSDAG. Bjj de opening der plenaire bijeenkomst van den Japanschen rijksdag heeft de vroegere voorzitter van de Minseit-partij, Machida, de door de rijksdagfractie in gediende motie besproken, waarin ge vraagd werd versterking der oorlogspa raatheid van Japan op te voeren. Ma chida wees op de toenemend vijandige houding van Engeland en de Ver. Staten jegens Japan, zoodat men op het ergste moet zijn voorbereid. Beide landen, zoo vervolgde hg, vergissen zich, wanneer zij meenen, Japan met economische repressail- les te kunnen kleinhouden. Japan heeft de verzorging van grondstoffen in China en Mandsjoekwo voorbereid teneinde tegen eiken toestand te zijn opgewassen. De rgksdag moet daarom zijn plicht doen in den geest der nieuwe nationale structuur. Deze motie werd onder zeer grooten bg- val aangenomen en eenstemmig goedge keurd. Tevens werd meegedeeld, dat een zelfde motie in het Hoogerhuis zal wor den ingediend en dat beide huizen het erover eens zijn, om met achterstelling van groote interpellaties de begrooting en de dienovereenkomstige wetsontwerpen in commissies te behandelen. Volmachten voor de Japansche regeering verlangd. Invloedrijke Japansche regeeringskringen zouden, naar Domei meldt, van meening zgn, dat het kabinet met uitgebreide vol machten dient te worden bekleed, om bg een snel wisselenden internationalen toe stand de voor de landsverdediging noodige maatregelen te kunnen treffen. Daarom moet de wet op de algemeene mobilisatie dienovereenkomstig aangevuld worden, ter wijl de regeering volmachten moet krijgen: 1. voor het uitvoeren van de in de wet voorziene maatregelen en 2. voor het bfl- eenbrengen van de hiertoe noodige mid delen. Het plannenbureau is, naar ver luidt, reeds bezig met het opstellen van een desbetreffend wetsontwerp. AMERIKA BOUWT VRACHTSCHEPEN. Uit Washington meldt het D.NJ3.De financieele commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft geadviseerd tot het verleenen van een bijzonder crediet van 212.5 millioen dollar voor den bouw van 200 nieuwe vrachtschepen. Ir. Mussert te München. Dezer dagen zijn enkele leidende figu ren der N.SlB. voor besprekingen naar Duitschland vertrokken. Uit München wordt thans door het D. N.B. gemeld, dat de plaatsvervanger van den Ftihrer, Rudolf Hess, in tegenwoordig heid van den rijkscommissaris voor Ne derland, rijksminister Seyss Inquart, Dins dag 21 dezer in de senatorenzaal van het Brüine Huis te München den leider der N.S.B., tr. A. A. Mussert ontvangen heeft. Naar wij vernemen wordt einde dezer week ir. Mussert weer in ons land terug verwacht. Het D.N.B. meldt dat de leider der na- tionaal-socialistische beweging in Neder land, Mussert, die, eenige dagen te Mün chen heeft vertoefd, is ontvangen door den rijksleider S.S., Heinrich Himmler, wiens gast hij tijdens zijn verblgf te München is geweest. Door het leggen van een krans bij de „Ewige Wache" heeft Mussert met zijn naaste medewerkers de gevallenen der N.S.D.A.P. geëerd. Woensdagavond heeft hij de hoofdstad der beweging weder ver laten. Verhooging van steunnormen. De persdienst van het N.V.V. meldt Naar aanleiding van de stappen, die het N.V.V. heeft gedaan bij de betrokken in stanties om te geraken tot algemeene ver hooging van steunnormen, is kort geleden een publicatie van den persdienst van het N.V.V. verschenen. Deze publicatie had hoofdzakelijk ten doel de onjuiste geruch ten te ontzenuwen, welke grootendeels waren verspreid onder de „uitgevroren'* werkverruimingsarbeiders. In deze publicatie was toen o.m. mede gedeeld, dat het N.V.V. steunverhooging wenschelijk achtte en dat het departement van sociale zaken de oplossing zoo veel mogelijk wilde vinden in het verstrekken van warm eten beneden kostprijs, thans aangevuld met het verstrekken van toma tensoep in blik, blijkens recente mede deeling van het departement van sociale zaken. De persdienst van het N.V.V. heeft ln bedoeld artikel medegedeeld, dat binnen kort nader op deze zaak zal worden terug gekomen. Wg kunnen thans mededeelen, dat, in verband met de weersgesteldheid, die nog steeds geen grondwerk toelaat, de alge- heele toestand van de ondersteunden naar het inzicht van den commissaris van het N.V.V., den heer Woudenberg, verhooging van den steun noodzakelijk maakt. Ver schillende met redenen omkleede vertoo- gen zgn tot'de betrokken autoriteiten ge richt. Hopelijk zal het departement van sociale zaken het dringende van spoedige verbetering inzien. Japan en Ned. Indlë. Een verklaring namens de Ned. Indische regeering. Uit Tokio meldt Domei: Naar uit Ba tavia gemeld wordt, heeft de fungeerend perschef van de Nederlandsch-Indische re geering J. H. Ritman, ten overstaan van buitenlandsche correspondenten verklaard, dat een wijziging in de situatie in Europa of in de Japansch-Amerikaansche betrek kingen geen invloed zou uitoefenen op de, handelsbesprekingen tusschen Batavia en Tokio en voorts, dat de Japansche voor stellen voor de komende handelsbesprekin gen terstond ter goedkeuring voorgelegd zullen worden aan de Nederlandsche re geering te Londen,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1