Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant ZATERDAG 28 DECEMBER 1940 183ste JAARGANG NUMMER 301 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS i 18 cent per «reek of f2.30 per ïtwarteaL Franco per post f.2,50 per kwortaoL Afzonderlijke nummers 5 cent. APVERTENTlEPRÜSs Van 1 -5 regels f 1.50. tedere regel meer 30 eeni Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50. Iedere regel meer 10 et (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit vier bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU V OOR F U B L I C 1 T E I T S W AA R D E. ING E S TE L D DOOR DE V E K E E N I G 1 N G „D E NEDER L ANP! C H E -D A BIL AP PER De maatregelen betreffende de radio. De aangifteplicht en de luistervergunning. Het besluit van den directeur-generaal der P.T.T. betreffende maatregelen op het gebied van den Nederlandschen radio-om roep luidt, aldus het A.N.P., als volgt Op grond van de paragrafen 3 en 5 der verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betref- fende regelen inzake den Nedei'landschen radio-omroep nr. 232/1940, wordt bepaald 1. Zonder in het bezit te zijn van een luistervergunning is het verboden an ders dan ten vervoer of in opslag aan wezig te hebben een inrichting door middel waarvan de uitzendingen van den radio- omroep kunnen worden ontvangen (ont- vanginrichting) 2. Ter verkrijging van een luistervergun ning moet hg, die anders dan ten ver voer of in opslag een ontvanginrichting aanwezig heeft a. hiervan aangifte doen bij het hoofd bestuur der P.T.T. te 's-Gravenhage b. jaarlijks tot instandhouding en ver deren uitbouw van den Nederlandschen radio-omroep een door den directeur-ge neraal der P.T.T., na gepleegd overleg met den secretaris-generaal van het departe ment van volksvoorlichting en kunsten, telkenjare te bepalen bijdrage (luisterbij drage), welke een bedrag van 12 niet zal te boven gaan, voldoen. '3. De luistervergunning wordt afgege ven door het staatsbedrijf der P.T.T. op de in de bijlage van dit besluit aangegeven wijze en onder de in deze bijlage omschre ven voorwaarden. Deze bijlage bevat daar naast de voorschriften, welke ter uitvoe ring van het in dit besluit bepaalde noodig zijn. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 1941. Bepalingen. Aan een bij dit besluit behoorende bij lage ontleenen wij het volgende Onder 'n ontvanginrichting worden ver staan a) een radio-ontvangtoestel, door middel waarvan de uitzendingen van den radio- omroep kunnen worden ontvangen b) een aansluiting op een radio-centrale, door middel waarvan de door de radio-cen trale doorgegeven programma's naar keuze van den aangeslotene volledig kunnen wor den ontvangen c) iedere andere technische inrichting, door middel waarvan de uitzendingen van den radio-omroep kunnen worden ontvan gen. Hij, die op 1 Junuari 1941 anders dan ten vervoer of in opslag aanwezig heeft een ontvanginrichting, is. verplicht daarvan aangifte te doen vóór 15 Januari 1941. Wie na 1 Januari 1941 houder wordt van een ontvanginrichting, is verplicht daarvan aangifte te doen binnen 14 dagen, nadat hij de inrichting - anders dan ten vervoer of in opslag aanwezig heeft. De aangifte van de ontvanginrichting dient te geschieden op een daartoe be stemd formulier, dat kosteloos bjj alle postinrichtingen verkrijgbaar is. Na toezending van het aangifteformulier ontvangt de houder van de ontvanginrich ting vanwege het staatsbedrijf der P.T.T. een luistervergunning. De luistervergunning vervalt aan het einde van het kalenderjaar, waarop bij be trekking heeft. De luistervergunning staat op naam van den houder der ontvanginrichting en mag zonder toestemming van den directeur-ge neraal der P.T.T. niet aan derden worden overgedragen. Zij moet ter plaatse, waar de ontvang inrichting zich bevindt, op verlangen van de daartoe bevoegde ambtenaren worden getoond. Voorts is zij alleen van kracht, in dien zij is voorzien van het bewijs, dat door den houder aan de verplichting tot het be talen van de luisterbijdrage is voldaan. Betaling der luisterbijdrage. Voor het kalenderjaar 1941 wordt de luisterbijdrage bepaald op 9 per jaar. De omroepvereenigingen zijn verplicht aan de houders van een ontvanginrichting, voorzoover mogelijk in den vorm van radiozegels, terug te betalen hetgeen deze als lid of als luistervink aan vrijwillige bij dragen, anders dan als abonnement op een omroepblad, voor 1941 of deel daarvan aan deze omroepvereenigingen vóór 1 Januari 1941 hebben betaald. De houder van een ontvanginrichting kan aan de verplichting tot het betalen van de luisterbijdrage voldoen a. door vóór den 15en van iedere ka lendermaand een radiozegel ter waarde van 1/12 gedeelte van de luisterbijdrage (voor 1941 een radiozegel van 0.75) te plakken op het daartoe bestemde vakje van de luis tervergunning b. door jaarlijks, halfjaarlijks dan wel driemaandelijks een bedrag, overeenkomen de met de luisterbijdrage, resp. y2 en gedeelte der luisterbijdrage (voor 1941 be dragen van resp. 9, 4.50 en 2.25) over te schrijven of te storten op postreke ning no. 400200 van het staatsbedrijf der P.T.T. te 's-Gravenhage. Deze bedragen moeten worden voldaan binnen 2 weken na den aanvang van den termijn, waarvoor zij gelden. Voor de betaling kan men gebruik ma ken van radio-zegels welke verkrijgbaar zijn bij de postinrichtingen. Hij, die zijn ontvanginrichting afschaft, dient hiervan door het opzeggen van zijn luistervergunning kennis te geven aan een postinrichting. De houder van één luistervergunning mag in het bij hem in gebruik zijnde per ceel, vervoermiddel of in zijn eigen woning te eigen gebruike of ten gebruike van het gezin, waarvan hij het hoofd is, meer dan één ontvanginrichting aanwezig hebben. Deze ontvanginrichtingen mogen echter op grond van één luistervergunning niet ge lijktijdig worden gebruikt. Wenscht de houder van meer dan één ontvanginrichting deze-gelijktijdig, te ge bruiken of te doen gebruiken, dan is voor iedere ontvanginrichting afzonderlijk een luistervergunning noodig. Zij, die van den verkoop, de verhuur of het herstel van ontvanginrichtingen een be roep maken, mogen zonder in het bezit te zijn van een luistervergunning van de in hun verkoopruimte of werkplaats aan wezige ontvanginx-ichtingen geen gebruik maken. Zij mogen echter op grond van een luistervergunning meer dan één ont vanginrichting gelijktijdig in hun verkoop ruimte of wei'kplaats gebruiken. In bijzondere gevallen kan vrijstelling van de vex-plichting tot het betalen van de luisterbijdrage worden vex-leend. Hierbij wordt als algemeene norm aan genomen, dat niet meer dan 10 pet. van het totaal aantal houders van ontvangin richtingen van het betalen der luisterbij drage vrijgesteld kan worden. De door den directeur-generaal der P.T. T. aan te wijzen ambtenaren hebben, op vertoon van een legitimatie-bewijs, te allen tijde toegang tot alle plaatsen, waar rede lijkerwijs kan worden aangenomen, dat een ontvanginrichting aanwezig is. Overtreding van het in dit besluit be paalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 maanden of met een geld boete van ten hoogste 1000. Niet-nakoming van het in dit besluit bepaalde wordt beschouwd als overtreding. Engelsche torpedojager gezonken. Uit Berlijn meldt het D.N.B. De En gelsche admiraliteit deelt mede, dat de Engelsche tox-pedojager „Acheron" tot zin ken is gebracht. De naaste familieleden der opvarenden zgn verwittigd. De Engelsche torpedojager „Acheron" behoorde tot de Acasta-klasse, die in 1930 van tsapel liep. De „Acheron" had een wa terverplaatsing van 1330 ton en een snel heid van 35 knoopen. De „Acheron" was bewapend met acht torpedolaneeerbuizen. De normale bemanning bestond uit 138 officieren en manschappen. VIJF ENGELSCHE SCHEPEN GETORPEDEERD. Het Engelsche vrachtschip „Motaro" van de Blué Star Lijn is te Buenos Aires aangekomen met 15 opvax-enden van een niet genoemd Engelsch stoomschip, dat op den Atlantischen Oceaan door een duikboot getorpedeerd is. Uit New York meldt het D.N.B. De ondergang van het Britsche vrachtschip „Aracataca" (5378 ton) is bevestigd door de aankomst van 15 overlevenden in een Oost-Canadeesche haven. Het schip was 700 mijl ten Westen van Ierland getorpe deerd op 1 December. Men weet niet, wat er van de 49 andere opvarenden is gewor den. Voorts wordt gemeld, dat het 12.823 ton metende Britsch vrachtschip „Waio- tira", dat als koelschip was ingericht, per radio heeft medegedeeld, dat het op 400 rnjjl ten Noordwesten van de Iersche kust getorpedeex-d is. Uit New York meldt het D.N.B.: Het Engelsche vrachtschip „Ardanbhan" ter gx-ootte van 4980 bi\t. is, naar Associated Press meldt, voor de Schotsche kust ge torpedeerd. Het Londensche filiaal van de Standard Oil Company heeft aan haar hoofdbureau in New Jersey medegedeeld, dat het aan de maatschappij toebehoorende tankschip „Charles Pratt" (8982 ton), dat zich sinds 5 December met vijf millioen gallons petro leum op weg bevond naar Freetown in Britsch Gambia in West-Afrika, tot zinken is gebracht. Van de uit 42 pex-sonen be staande bemaixning zijn er vermoedelijk 22 om het leven gekomen. Wijziging der deviezen- bepalingen. Blijkens het Vrijdag verschenen Ver ordeningenblad no. 42 zijn eenige wijzigin gen aangebracht in het deviezenbesluit. O.m. is thans bepaald Het deviezeninstituut kan bepalen, dat voor den In- en uitvoer van bepaalde be taalmiddelen en geldswaardige papieren geen maxima gelden. Het is aan niet-ingezetenen, die het be zette Nederlandsche gebied binnenkomen, verboden betaalmiddelen en "geldswaardige papieren in te voeren tot hoogere bedra gen dan de door het deviezeninstituut te bepalen maxima. Deze maxima worden in de Nederlandsche Staatscourant bekend gemaakt, Het roggebrood rantsoen ook op 180 gram gesteld. De nieuwe bonnen. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend met betrekking tot de distributie van brood. Zooals bekend, gaf tot dusverre elke' bon van de broodkaart recht op het koo- pen van ongeveer 125 gram roggebrood óf ongeveer 100 gram ander brood. De vaststelling van het roggebx-oodrantsoen op 125 gram hield o.a. verband met het feit, dat het z.g. „droge stof gehalte" van roggebrood afwijkend was ten op zichte van andere soorten brood. Aangezien echter sindsdien het ge halte aan droge stof van het rogge brood krachtens wettelijk voorschrift is gebracht op eenzelfde gehalte per broodeenheid als dat van de andere broodsoorten, is thans de reden voor het vaststellen van een afwykend rantsoen voor roggebrood vervallen. Ook het roggebroodrantsoen wordt derhalve met ingang van Maandag 30 December a.s. gesteld op onge veer 100 gram per bon van de brood kaart. Gedurende hèt tijdvak van Maandag 30 December tot en met Zondag 5 Januari a.s. geeft elke der met „21" genummerde bonnen van de broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram rogge- brood of ander brood. Voorts geeft elite der met „21" genummerde broodbonnen recht op het koopen van een rantsoen ge bak. Dit omvat voor de hierna genoemde bakkerijproducten ten minste het daar achter geplaatste aantal grammen Beschuit 75 gram, biscuits en wafels 90 gram, speculaas 140 gram, andere koekjes 200 gram, koek 160 gram, cake 300 gram, gevuld klein korstgebak (b.v. amandelbroodjes) 400 gx'am, gevuld groot korstgebak (b.v. botelletter) 500 gram, taart en gebakjes 600 gram. Voor geheel of ten deele uit meel of bloem, gebakken producten, welke hier boven niet -genoemd zijn, geldt, dat een rantsoen een hoeveelheid omvat, waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt. De op 5 Januari nog niet gebruikte bonnen blijven voorts nog geldig gedu rende de week van 6 tot en met 12 Janu ari a.s., met dien verstande, dat zij gedu rende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt in hotels, restaux-ants e.d. Voorts geven de met „3" genummerde bonnen van de bloemkaart gedurende het tijdvak van Maandag 30 December tot en met Zondag 26 Januari a.s. elk recht op het koopen van 50 gram brood öf een half rantsoen „gebak" als hierboven ge noemd. TARWEBLOEM. De met „3" genummerde bonnen van de bloemkaart geven gedm-ende het tijd vak van Maandag 30 December tot en met Zondag 26 Januari a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel öf tarwe bloem öf roggemeel öf roggebloem óf bakmeel öf boekweitmeel. Verzilvering waardebons Winterhulp. De Winterhulp Nederland deelt mede: Wij maken er de winkeliers nogmaals op attent, dat de waardebons der Winter hulp Nederiand reeds nu als wettig betaal middel zijn aan te nemen. De verzilvering dezer bons kan terstond b(j iedere 'bank plaats vinden en behoeft niet (zooals sommigen abusievelijk meenden) te wach ten tot na de Winterhulp-campagne. De Amerikaansche huïp aan Engeland. MEENINGEN VAN AMERIKAANSCHE CONGRESLEDEN. Het telegram van 150 Amerikanen aan president Roosevelt, waarin deze verzocht wordt op de meest volledige wijze tot hulp- vei'leening aan Engeland over te gaan, heeft verscheiden senatoren en afgevaar digden aanleiding gegeven hun standpunt te kennen te geven. De democratische senator King eischt de grootst mogelijke hulp aan Engeland, terwijl senator Holt verklaarde, dat de oproep afkomstig is van oorlogsophitsers e.d., die financieel belang hebben bij een voortzetting van den oorlog. De republt- keinsche afgevaardigde Fish stelde voor den onderteekenaars te vragen, of zij Ame rika bij den oox-log willen betrekken. De republikeinsche senator Gurnay was van meening dat alle voorstellen voor een hulpverleening aan Engeland door het par lement uiterst nauwgezet dienden te wor den ovex-wogen. Terwijl de democratische afgevaardigde Sparkman opkomt voor een zoo uitgebreid mogelijke hulpverleening aan Engeland, waarschuwt de republikein Hoffman, dat men eerst aan de Ver. Sta ten en het Amerikaansche bewapenings program moet denken. Hij stelt de vraag, of Amerika voor Engeland oorlog voert of uitsluitend Amerika verdedigen wil. De democratische afgevaardigde Ramspock sprak zich voor hulp aan Engeland uit, doch verlangde tevens, dat men rekening houdt met de behoeften der Amerikaan sche bewapening. Een klimpartij oyer rotsblokken als oefening voor de infanterie der Duitsche weermacht (Foto WeltbilcD Regeling van uitgestelde betalingen. INSCHRIJVINGEN IN HET GROOTBOEK VAN DEN WEDEROPBOUW. Verschenen is een besluit tot regeling van de uitgestelde betalingen bij ont eigeningen. In artikel 2 van dit besluit wordt ge zegd, dat indien de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw bepaalt, dat de betaling van de vex-goeding wordt uitge steld, het bedrag dier vergoeding aan vankelijk in het grootboek voor üen we deropbouw wordt ingeschreven. Deze inschrijvingen worden gesteld ten name van hen, die op het tijdstip der onteigening bij het kadaster als eigenaren bekend stonden en dragen een rente van vier procent, te rekenen van den eersten dag van de maand, volgende op die waar op de onteigening heeft plaats gehad, welke rente betaalbaar is in halfjaarlijk- sche termijnen. In afwijking hiervan kan de algemeen gemachtigde bepalen, dat de inschrijvin gen een rente dragen, hetzij voor het ge- heele bedx-ag hetzij voor een gedeelte daarvan, te rekenen van den eersten dag der maand volgende op die van de ver woesting. De algemeen gemachtigde kan zulks bepalen voor bepaalde gebieden of van geval tot geval, doch alleen bij ont eigening van onroerend goed waarop ge heel of gedeeltelijk verwoeste opstallen staan of hebben gestaan. De over de inschrijvingen verschuldigde rente komt ten laste van dengene, te wiens name onteigend is. Het rijk stelt zich aanspi'akelijk voor de betaling, voor de vergoeding en voor de renten. Bij de inschrijvingen wordt melding ge maakt van de hypotheken en andere zake lijke rechten, welke op het tijdstip van de onteigening op het onteigende goed rustten. De inschrijvingen kunnen noch worden vervreemd, noch worden verpand behoudens met toestemming van den al gemeen gemachtigde. Deze toestemming wordt niet verleend, indien de rechten der zakelijk gerechtigden op de vergoeding' niet voldoende gewaarbox-gd zijn. De houders van hypotheken kunnen geen vex-haal op de hoofdsom der in schrijvingen uitoefenen, behoudens al weer met toesteming van den algemeen ge machtigde. Wel zullen zij up de renten over de inschrijvingen verhaal oefenen. Noch op de inschrijvingen, noch op de renten kan beslag worden gelegd en de inschrijvingen blijven buiten het faillisse ment van den rechthebbende. Hij, die ten oprechte niet in het groot boek is ingeschreven of van wiens recht ten onrechte geen melding is gemaakt, kan mits aan de onteigening op den voet van artikel 8 van het onteigeningsbesluit be kendheid is gegeven, te dier zake geener lei aanspraak doen gelden, zoo hij niet voor de betaalbaarstelling van de ver goeding of van de renten schriftelijk aan de directie van het grootboek om verbe tering of aanvulling heeft verzocht. De betaling der vergoeding, hetzij in geld, hetzij in onroerend goed, geschiedt op den voet van het bepaalde in het meer genoemd onteigeningsbesluit, zoodra de al gemeen gemachtigde van oordeel is, dat het belang van den wederopbouw een ver der uitstel niet meer vordert. In geen geval kan de betaling langer dan vijf jaar na de onteigening worden uitgesteld. OP OUDEJAARSAVOND OM 12 UUR THUIS! Geen wijziging van de uitgaansbepalingen. De commissaris-generaal voor de open bare veiligheid heeft in opdracht van den Rijkscommissaris bekend gemaakt, dat ook' voor den nacht van 31 December op 1 Ja nuari a.s. de bepalingen betreffende het verblijf ixx de open lucht tusschen midder nacht en 4 uur voormiddag en inzake de beperking van den kleinverkoop van sterk alcoholhoudende dranken onveranderd gel den. Voorts wordt bekend gemaakt, dat het afsteken van vuurwerk en andere pjto- techixische artikelen in de open lucht streng verboden is. Ook wild Is een crisisproduct. Bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij zijn „pluimvee en ander voor menschelijke consumptie geschikt gevo gelte, en tevens wild" aangewezen als cx'isisproduct in den zin der landbouw- crisiswet. Tot dusver werd in dit ver band alleen pluimvee genoemd. Nieuwe voorschriften tegen prijsopdrijving. De straffen worden verscherpt. Naar wij vernemen zal binnenkort een besluit worden afgekondigd, waarbij de handhaving van de prijsvoorschriften cen traal wordt geregeld. De op prijsopdrijving staande, straffen, welke tot nu toe op de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet zijn ge baseerd, worden aanmerkelijk verscherpt. Het maximum van de gevangenisstx-af wordt aanzienlijk verhoogd. Daanxaast zal een geldboete tot onbeperkt bedrag en zul len ook andere maatregelen, zooals slui ting van een bedrijf en verbeurdverkla ring van goederen en goederenvoox-raden van den prijsopdrijver, kunnen svoxden op gelegd. De procedure van de vervolging van overtredingen der prijsvoorschriften wordt, voor wat de geldboete en de ge- noemde maatregelen betreft, aanmerkelijk vereenvoudigd. Deze zullen, door admi nistratieve instanties, die onder den ge machtigde voor de prijzen ressorteerén, kunnen worden opgelegd. Geen Duitschers in Joodsche huishoudingen. ZIJ MOGEN ER GEEN ARBEID VERRICHTEN. In een verordening van den Rijkscom- missaris betreffende het doen verrichten van arbeid door Duitschers iix Joodsche huishoudingen wordt o.m. bepaald: Het is verboden, personen van Duitsche nationaliteit, van Duitschen of stamver wanten bloede, arbeid te doen verrichten in huishoudingen van gezinnen, waarvan een Jood het hoofd is of waarvan een Jood blijvend dan wel tijdelijk, mits voor langeren tijd dan vier weken ononder broken, deel uitmaakt. Ovei-eenkomsten zijn nietig, voor zoo ver zij de verplichting tot het verrichten van arbeid in strijd met de verbodsbe palingen van artikel 1 inhouden. Voor den werkgever wordt niet als dringende reden in den zin van artikel 1639 p., lid 1, van het bui-gelijk wetboek beschouwd het feit, dat de bepalingen van het eerste lid van artikel 1 op die dienstbetrekking van toepassing zijn of worden. Overtredingen worden gestraft met ge- vangenisstraf van ten hoogste een jaar; en met geldboete van ten hoogste tien duizend gulden of met een dezer straffen* Uitgaven openbaar onderwijs. TOT NADER ORDER VERLENGT. Bij besluit van den secretax-is-generaal van het departement van opvoeding, we tenschap en cultuui'beschex-ming is de gel digheidsduur van de - artikelen 1 en 3 van paragraaf 2 der wet van 22 Februari 1936 betreffende de uitgaven van het openbaar onderwijs tot nader order ver-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1