Provinciale Zeeuwsche fa rait Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant iLEHTPUnT %inuwHUti ZATERDAG 30 NOVEMBER 1940 183ste JAARGANG NUMMER 279 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's H van de Velde Af. en G. W, den Boer ABONNEMENTSPRIJS! 18 C#n4 por of f 2.30 per kwartaal Franco por post f 2.50 per kwartaal, Afzonderlijk® nummers 5 cent. APVERTEMTIEPRIJSt Vsa 1 —5 roflcJs f 1.50, Iedere regel meer 30 eent Eg sbonnoment speciale Kiekte advertenties van 1 —.5 regel» f0.50. ieder® regel meer 10 et («sax. 8 regels). POSTREKENING 399300 (MIDDELBURG). DU nummer bestaat uit vier bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR I* TJ B L I CI TEITSWAARDE. INGESTELD DOOR DE VEREEN! GING „DE N E D RL A N P S C H E DAGBLADPERS" NOG BEZORGDHEID IN ROEMENIE. HORIA SIMA MAANT TOT KALMTE. In den politieken toestand van Roemenië is een verdere ontspanning ingetreden, doch hij geeft echter nog steeds redenen tot bezorgdheid, zoo bericht het D.N.B. uit Boekarest. Het is op het oogenbliWnog niet mogelijk vast te stellen, hoeveel acties tegen de vijanden van de legion naire beweging ten uitvoer zijn gelegd en wie het slachtoffer zijn geworden van ideze actie. Er schijnen zich hieronder poli tici te bevinden, die eenige jaren geleden de IJzeren Garde bestreden hebben, ver der politieagenten, die schuldig waren aan het vermoorden, mishandelen en ver volgen van legionnairen, alsmede Joden, die bijzonder gehaat waren en tenslotte nog andere elementen, waarop de legion nairen gezworen hadden wraak te zullen nemen. Het centrum van deze acties ligt waarschijnlijk, in Plojeschti, waar steeds een bijzonder actieve groep legionnairs heeft bestaan, uit welke groep destijds ook de plegers van den aanslag op den vroegeren minister-president Calinescu afkomstig waren. Het aantal personen, dat in Plojeschti is neergeschoten, wordt op twintig geraamd. Horia Sima is zelf naar Plojeschti vertrokken en heeft giste ren in den met generaal Antonescu over eengekomen geest de leiding der legion nairen aldaar overreed om verdere acties achterwege te laten. Horia Sima heeft zijn wil geheel en al doorgezet. De voorzorgs maatregelen, die géneraal Antonescu ge nomen heeft, zijn intusschen gehandhaafd. Daartoe behooren de militaire bezetting van de post-, telegraaf- en telefoonkanto ren te Boekarest en in de meer belang rijke steden van het geheele land. Het toepassen van de nieuwe wet, waarbij' zware straffen zijn gesteld op moord en vrijheidsberooving, ook op diegenen, die in de laatste dagen op eigen gelegenheid gehandeld hebben, zou zeer moeilijk zijn. Deels zqn de daders onbekend en wórden zij door hun kameraden in .bescherming genomen. De groep, die in Jilava de moor denaars van Codreanu heeft doodgescho ten, heeft bij dé doodkist van den kapitein ongestoord een godsdienstoefening kunnen houden en kon daarna vertrekken. De daad te Jilava wordt ook door het v.olk algemeen goedgekeurd. De legionnaire commandant Mironovici is benoen-tot hoofd der politie te Boe karest. Hij is een oud-medestrijder van Codreanu., Zijn voorganger, kolonel Za- voianu, eveneens een -oud-lid der legi onnaire beweging, is Woensdag van zijn functie ontheven, nadat gebleken was, dat ook in de politiegevangenis te Boekarest eenige politieke arrestanten, onder wie de vroegere chef van den geheimen dienst van het leger, Moruzov, zijn doodgescho ten. Woensdag was aanvankelijk een ver trouwensman van Antonescu en vroeger^ adjudant van koning Michael, kolonel Ba- lanceanu, tot opvolger van Zavoianu be noemd. Toen deze aankwam om iri dienst te treden, weigerde Zavoianu zijn post te verlaten. Horia Sima moest toen uit de vergadering van den ministerraad naar het hoofdbureau van politie gaan om Za voianu tot toegeven te bewegen. De be noeming van Mironovici, die als een kalm en energiek man en als overtuigd aanhan ger van Sima bekend staat, wordt be schouwd als een compromis tusscheh ge neraal Antonescu en de legionnaire bewe ging. De bijzetting van Codreanu. BALDUS VON SCHERACH EN BOHLE. De deelname van Rijksleider Baldur von Schirach en gouwleider Bohle aan de bijzettingsplechtigheden voor Codreanu en de andere 13 martelaren van den 30en November 1938 heeft, naar het D.N.B. uit Boekarest meldt, in Roemeensche politieke kringen diepen indruk gemaakt. Men ziet daarin een erkenning van den harden strijd der legionnaire beweging door het Duitsche volk en een huldiging van den grooten doode en wegbereider van het jonge Roemenië. In de kringen der legion naire beweging verklaart men, dat de ach ting van Duitschland voor den strijd van het legioen een fundament voor den we deropbloei van Roemenië is. De Duitsche delegatie zal Zondag ochtend om half negen in de kerk, waarin het gebeente van Codreanu en zijn 13 medestrijders is opgebaard, de kransen leggen van den Führer en van den plaats vervanger van den Führer. Op dezelfde wijze zal de militaire missie de nagedach tenis van den grooten en söldatesken op voeder van de Roemeensche jeugd eeren. De Italiaansche gezant zal een krans van Mussolini leggen en de vertegen woordigers des fasces een krans der Itali aansche zwarthemden. Na de godsdienst oefening, waaraan ook generaal Anto- .lescu, bun vertegenwoordiger van den ko ning, de leiders der legionnaire beweging en de Roemeensche regeering tezamen met de verwanten der- dooden zullen deel nemen, zal de rouwstoet midden door de stad over twee boulevards naar het „Groene Kruis" trekken .Het plein voor de kerk is evenals de kerk zelf geheel behan gen met groen vlaggedöek, waarmede ook de gevels der huizen zijn bedekt. De weg, die de rouwstoet zal nemen, is eveneens rijk met vlaggen versierd. Op alle pleinen, waar de stoet langs trekt, ziet men groote zuilen met het portret van Codreanu, als mede groote offerschalen. Maaltijden in hotels en restaurants. VERPLICHTE INLEVERING VAN BOTER- OF VETBONNEN. Verstrekking van wisselbon kaarten. De secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement van landbouw en vis- scherij maakt het volgende bekend. Met ingang van Dinsdag 3 December a.s. zullen in hotels, restaurants e.d. geen maaltijden, samengesteld met gebruikma king van boter, margarine of vet, meer aan de gasten mogen worden verstrekt, zonder dat daarvoor bonnen van de boter- of vetkaart worden Ingeleverd. In verband met de hoeveelheid boter of margarine, welke op een bon worden ge kocht (250 gram), verstrekken de distri butiediensten aan de genoemde instellingen z.g. „wisselbonkaarten", bestaande uit 50 wisselbonnen. Elke wisselbon geeft recht op het koopen van 1/50 rantsoenen boter of margarine (5 gram). Deze wisselbonnen mogen, evenals is bepaald met betrekking tot de wisselbonnen voor brood, vleesch en kaas, uitsluitend gebruikt worden in ho tels, restaurants e.d. De distributiediensten stellen deze wisselb'onkaarten vanaf heden in beperkte hoeveelheid verkrijgbaar voor hotels, e.d. In afwijking van de voor de wisselbonnen voor brood, vleesch en kaas geldende regeling kunnen voorts ook par- ticuliéren tegen inwisseling van bonnen der boter- of vetkaart wisselbonnen bij de distributiediensten verkrijgen; hetgeen vooral van belang is voor hen, die regel matig maaltijden buitenshuis gebruiken. De wisselbonnen hebben 'n onbeperkten geldig heidsduur. Ten einde te voorkomen, dat zy, die een bon van de boterkaart of van de vetkaart inruilen voor wisselbonnen, niet zouden beschikken over een bon voor het aanschaffen van boter of margarine voor huishoudelijk gebruik, kan gednrende de eerstvolgende distributieperiode (Zaterdag 30 November tot en met Vrijdag 6 De- cembei() niet slechts de voor die periode geldig verklaarde bon 19, doch desge- wehscht ook reeds bon 20 bi.i de plaatselijke distributiediensten en met ingang van Dinsdag 3 December bij de hotels, restau rants, café's e.d. worden ingeruild voor wisselbonnen. Dit komt er dus op neer, dat bon 20 vanaf Dinsdag 3 December a.s. desge- wenscht reeds gebruikt kan1 worden bij gebruik van boter of margarine in hotels e.d. Men bedenke echter, dat deze bon in de naaste toekomst alsnog zal worden aangewezen voor het koopen van de ge noemde artikelen bij den winkelier. Tenslotte wordt er de aandacht op ge vestigd, dat de voor boter, margarine, vet, vleesch, .vleeschwaren en kaas aangewezen bonnen in den vervolge ook gedurende de tweede "week van hun geldigheidsduur in hotels, restaurants e.d. gebruikt zullen mogen worden. Dit laatste geldt echter niet voor de bonnen, welke recht geven op het koopen van brood, gebak en eieren. Het verdrag tusschen Tokio en Nanking. Oproep aan Tsjlang-Kai-sjek. Op den vooravond van de onderteekening van het verdrag tusschen Nanking en Tokio heeft de chef van de Nankin-regee- ring, Wang Tsjing Wei, een Iaatsten oproep •gericht tot Tsjiang-Kai-sjek, waarin hij wordt opgeroepen zich met zijn regeering bij de vredesbeweging aan te sluiten. Met de onderteekening van het verdrag, aldus verklaart Wang Tsjing Wei, kan een be gin worden gemaakt met den wederop bouw van de vernielde gebieden. Het ver drag heeft de Japansch-Chineesche sa menwerking als basis. Met de onderteeke ning komt ooit het tijlstip van het terug trekken van de Japansche troepen uit het Chineesche gebied nader. Na het sluiten van dit verdrag is China in staat met andere landen, die China vriendschappe lijk gezind te zijn, een bond te vormen, die de veiligheid van China in den hul digen onrustigen toestand van de wereld zou garandeeren. AANSLAG OP TREIN SJANGHAI— NANKING. Uit Sjanghai meldt het D'.N.B.: Op een personentrein, rijdende tusschen Sjanghai en Nanking, is een aanslag gepleegd, waar bij meer dan honderd menschen om het leven gekomen of gewond zijn. De Eve ning Post meldt, dat de aanslag, waarbij gebruik gemaakt is van een zware dyna- mietmijn, is gepleegd op 8 kilometer ten Zuidoosten van Soetsjau. Vjjf wagons wer den cheel vernield. ITALIAANSCHE KRUISER NIET GETROFFEN. Uit achtereenvolgens ontvangen berich ten blijkt, dat de Italiaansche kruiser „Fiume", die volgens de eerste gegevens getroffen was door een projectiel, hetwelk niet ontploft was, onbeschadigd uit den zegevierenden lucht- en zeeslag ten Zuiden van Sardinië gekomen is. Bon 19 voor boter, margarine en vet. HET VETRANTSOEN OP 2 ONS GESTELD. Over 14 dagen een halve flesch slaolie. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van landbouw en visscherij maakt met betrekking tot de distributie van boter, margarine en vet bet volgende bekend. Gedurende het tjjdvak van Zaterdag 30 November 1910 tot en met Vrijdag 6 De cember 1940 geeft de met „19" genummer de bon van de boterlcaart en van de vet kaart recht op het koopen van een half pond boter of een half pond margarine öf twee ons vet naar keuze, voorzoover voorradig. De aan de bonnen „17" en „18" der boterkaart verbonden faciliteit, dat deze desgewenscht ook recht geven op margarine, blijft derhalve ook r'oor bon 19 gehandhaafd, terwijl bovendien op dien bon naar keüze vet beschikbaar wordt gesteld, zulks met dien verstande, dat het vetrant- soen geen half pond, doch twee ons be draagt, aangezien het vetgehalte en dus de voedingswaarde van vet grooter is dan die van boter en van margarine. De met „19" genummerde bonnen, die op Vrijdag 6 December nog niet gebruikt zijn, blijven voorts nog geldig tot ën met Vrijdag 13 December. H'ST VETRANTSOEN. In verband met d^' vaststelling van het vetrantgoen op 2 on;;,- zullen de producen ten in den-veL-volge^arisluiterid'vet in ver pakking van 200 gram of veelvouden daar van vervaardigen. De op 29 November 1940 reeds bij de producenten of in den handel aanwezige voorraden in verpakking van 250 gram mogen tegen inlevering van één met „19" genummerde bon van d® boterkaart of de vetkaart worden uitver kocht, aangezien het niet mogelijk is deze alsnog te doen ompakken. Voor het tijdvak van Zaterdag 7 Decem ber 1940 tot en met Vrijdag 13 December 1940 zal wederom een bon van de boter kaart en van de vetkaart voor het koopen van boter of margai'ihe of vet aangewezen worden. SLAOLIE. Gedurende het tjjdvak van Zaterdag 14 December 1940 tot en met Vrjjdag 20 De cember 1940 zal voorts de mét „21" ge nummerde bon van de boterkaart en van de vetkaart recht geven op het koopen van naar keuze een half pond boter öf een half pond margarine öf een halve flesch slaolie. De met „21" genummerde bonnen, die op Vrijdag 20 December nog niet gebruikt zijn, bljjven voorts nog geldig tot en met Vrijdag 27 December 1940. Is de bon ge bruikt voor het koopen van slaolie, dan mag de slaolie ook nog in het tijdvak van 28 December 1940 tot en met 31 Januari 1941 worden afgeleverd. Aangezien de detaillisten momenteel over geen of zeer geringe voorraden slaolie be schikken, dienen de consumenten, die te zjjner tjjd de met „21" genummerde bon wensclien te gebruiken voor het koopen van slaolie, dezen reeds thans by den winkelier in te leveren. Deze zal dan in het tijdvak van 14 December tot en met 31 Januari 1941 aan de klanten, van wie hjj één of meer bonnen 21 heeft ontvangen, slaolie afleveren. Met nadruk wordt er de aan dacht op gevestigd, dat het detaillisten verboden is vóór Zaterdag 14 December a.s. slaolie op de ingeleverde bonnen 21 aan het publiek af te leveren. Het zal aanbeveling verdienen, dat de detaillisten aan de klanten, die een of meer met „21" genummerde bonnen bj1 hen in leveren, teneinde daarvoor t.z.t. slaolie te ontvangen, een ontvangbewijs afgeven. Het ligt voorts in de bedoeling voor het tijdvak van 21 tot en met 27 December 1940 een bon voor boter öf margarine en voor het tijdvak van 28 December 1940 tot en met 3 Januari 1941 een bon voor boter öf margarine öf vet naar keuze, voorzoover voorradig aan te wijzen, Resumeerende zal dus de distributie van boter,, margarine en vet gedurende het tjjd vak van 30 November 1940 tot en met 3 Januari 1941 verloopen volgens onderstaand schema tfldvak bon 30 Nov. t.m. 6 Dec. (bon blijft geldig 19 t.m, 13 Dec.) 7 Dec. t.m. 13 Dec. (bon blijft geldig l?, t.m. 20 Dec.) 14 Dec. t.m. 20 Dec. (bon blijft geldig 21 t.m. 27 Dec. slaolie mag worden afgeleverd t.m. 31 Januari). 21 Dec. t.m. 27 Dec. (bon blijft geldig ffi' t.m. 3 Jan.) 28 Dec. t.m. 3 Jan. (bon blijft geldig Lï t.m. 12 Jan.) Een Engelsch koopvaardijschip ward het siachtotter van een aanval door een Duitschen Junker. Het vaartuig kreeg een voltreffer en liep aan de-n grond (Foto Holland-Atlantic) Dr. Ir. Ringers in Zeeland. De algemeen gemachtigde voor den we deropbouw, dr. ir. J. A. Ringers, heeft de zer dagen een bezoek gébracht aan Zeeuwsch-Vlaanderen, ten einde zich op de hoogte te stellen van de vorderingen van den wederopbouw in dat gedeelte van ons land. O.m. werd het plaatsje Westdorpe be zocht, 'waar vele huizen door oorlogsge weld verwoest zijn. De vernielde huizen zullen voor het grootste deel op dezelfde plaats worden opgebouwd en een groot aantal is reeds gereed of zoo goed als ge reed. Ook bracht dr. Ringers een bezoek aan Terneuzen, waar de wederopbouw nog niet zoo ver gevorderd is, doch waar de nood zakelijkheid bleek om noodwoningen te bouwen. Hiermede zal onmiddellijk een aanvang gemaakt worden en binnen 14 dagen zal een aantal noodwoningen klaar zijn. Ten slotte vertoefde dr. Ringers nog In Middelburg, waar hij besprekingen had met dr. Münzer, beauftragter voor de provincie Zeeland, dr. ing. Roloff, reichsplanungslei- ter en met het gemeentebestuur over den herbouw van de stad. Ook het weöerop- bouwplan voor Middelburg nadert thans zjjn voltooiing. Duitsch oorlogsschip op den Jndischen Oceaan. Uit New York meldt het D.N.B. De be manning van het s.s. „Exchange", welk schip behoort aan de American Export Line en dat Woensdag uit Indië te Boston Is aangekomen, heeft verklaard, dat een Duitsch oorlogsschip in September en October in den Indischen Oceaan minstens vjjf Britsche schepen tot zinken heeft ge bracht en nog steeds in die wateren ope reert. De kapitein van de „Exchange" is voor zijn vertrek uit Indië daarop opmerk zaam gemaakt. De reis van de „Exchange" is echter zonder incidenten verloopen. WINKELRUITEN VAN DE NED. UNIE VERNIELD. Evenals in den nacht' van Dinsdag op Woensdag is gisternacht de propaganda- winkel van de Nederlandsche Unie aan het Korte Rapenburg te Leiden het mik punt geWeest van politieke hartstochten. Er werden drie groote spiegelruiten en het raam van'de winkeldeur vernield. rantsoen 250 gr. boter of 250 gr. margarine of 200 gr. vet (oude voorraden 250 gr. vet). 250 gr. boter of 250 gr. margarine of 200 gr. vet (oude voorraden 250 gr. vet). 250 gr. boter of 250 gr. margarine of flesch slaolie. 250 gr. boter of 250 gr. margarine. 250 gr. boter of 250 gr. margarine of 200 gr. vet. In een publicatie zijn nadere bijzonderheden, welke voor de detaillisten van be lang zjjn, gepubliceerd. ENGELSCHE BOMMEN OP ONS LAND. Eif gewonden. In den nacht van Donderdag op Vrijdag is in eenige plaatsen van .ons land lucht alarm gegeven, meestendeels gelukkig on- noodig. Een aantal bommen kwam neer op het platteland, waar zjj bijna geen schade aan richtten. Een boerderij is afgebrand, elders is een woonhuis zwaar beschadigd. Grooter was de schade in een plaats in Zuid-Holland, waar acht woonhuizen min of meer zwaar zijn beschadigd en talrijke huizen glasschade kregen. Helaas zijn ook onder de burgerbevolking slachtoffers te betreuren, namelijk elf gewonden, onder wie twee zwaar gewonde kinderen. Materialen van Nederlandsche versterkingswerken. Eigendom van de Duitsche weermacht. De bevoegde instanties der Duitsche weermacht in Nederland wijzen erop, dat materialen, welke afkomstig zijn van de vroegere Nederlandsche versterkingswer ken, zooals hout, allerlei metalen enz, eigendom zijn van den bevelhebber der Duitsche weermacht in Nederland en niet eigenmachtig in bezit kunnen worden ge nomen door de bevolking of Nederlandsche instanties. Iedere diefstal van materiaal uit de Nederlandsche versterkingswerken wordt strafrechtelijk vervolgd en volgens de bestaande wetten streng gestraft.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1