Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant VlissiHgen opnieuw door bomljardemeiiten geteisterd. IVOiSOL O© KederSarsdsoh® Tandpasta Bericht aan ahonné's en adverteerders 183ste JAARGANG NUMMER 248 VRIJDAG 25 OCTOBER 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS; 18 cent per week of f2.30 per Wartaal. Franco per post f 2.50 per Wartaal. Afzonderlijke ADVERTENTIEPRIJS: Van 1-5 regels f1 .50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f 0.50, Iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit één blad A ANG ES LOTEN BIJ HET BUREAUVOOR PUBLICITEITSWAAR DE, INGESTELD DOOR D E V E R E E N I G IN G „DE NEDERLANDSCHE DAGB LADPER Groote materieele schade. Geen slachtoffers te betreuren. Opnieuw is de Vlissingsche bevolking hedennacht zwaar getroffen door eenige bombardementen die in verschillende, deelen der stad groote schade aan gebouwen heb ben toegebracht, doch gelukkig zijn ook dit maal geen slachtoffers te betreuren. Het begon reeds gisteravond. Vrij kort na het verschijnen werd luchtalarm gegeven, dat ongeveer een half uur duurde. Eenigszins verontrust legde de Vlissingsche bevolking zich ter ruste. Alles ging goed totdat men tegen den morgen werd wakker geschrikt door het lawaai van het scliieten van het afweergeschut en het geloei der sirenes. Zwaar klonken ook de slagen van de neer vallende bommen. Na een half uur was het weer rustig totdat anderhalf uur later op nieuw een vliegtuig boven de gemeente ver scheen. Wederom werd het sein luchtgevaar ge geven, doch ook thans kon weer vrjj spoe dig wórden afgeblazen. Tot vanmorgen bij het dag worden was het hun die niet direct in de getroffen ge deelten der stad wonen, niet bekend wat zich vannacht, terwijl de gemeente in een helder maanlicht baadde, was geschied. Doch vrij spoedig ging het als een loopend vuurtje door de stad dat Vlissingen voor de zooveelste maal aan enkele zware bombar dementen blootgesteld was geweest. Vanmorgen hebben wjj de getroffen ge deelten bezocht en hebben kunnen consta- ren dat het oorlogsgeweld velen inwoners weer in totaal voor duizenden guldens schade heeft bezorgd. Doch overal was men btj alle narigheid weer dankbaar dat een en ander geen slachtoffers had geëischt. Voor het overige gaven de getroffen ge deelten weer overal hetzelfde beeld te zien. Met man en macht werd aan het oprui- mingswerk gewerktglas werd bij elkaar geveegd, ramen werden dichtgespijkerd, pannen werden weer op de daken gelegd en kamers en gangen werden „uitgemest" van het vele puin en stof dat zich daar had op gehoopt. Wat de aangerichte schade betreft kan het volgende worden medegedeeld In de Vrouwestraat groote schade. Zwaar getroffen werden in de eerste plaats de panden Vrouwestraat 16, 14 en 12. Tusschen deze straat en de St. Jacobs- S tra at is een bom in de achtertuintjes te recht gekomen, waar een groot gat in den grond werd geslagen. Een loodsje werd met den aardbodem gelijk gemaakt. Er valt van dit houten gebouwtje niets meer te bespeuren. De achtergevel van de mode zaak van den heer Ventevogel in de St. Jacobsstraat, waar vroeger de damesmode zaak van den heer Daalhuizen was geves tigd, is geheel weggeslagen. De heer Ven tevogel had dit pand eerst kort geleden betrokken. Daardoor waren aan den ach terkant nog niet veel meubels opgeslagen, terwijl de bewoners afwezig waren. Niet temin is de schade welke hier, en aan de naastgelegen panden aan de achterzijde werd aangericht zeer groot. Ook de tegenover gelegen achterkant vernielingen aangericht. In de beneden- van de Vrouwestraat en met name in de hierboven genoemde panden zijn groote achterkamer van pand 14 in de Vrouwe straat sliepen vier personen. Zij zijn er met den schrik afgekomen. De menschen werden door den bominslag wakker en Kregen vele huishoudelijke voorwerpen en zeer veel aarde op zich. De kamers in deze panden aan de Vrouwestraat waren alle met een dikke laag aarde overdekt. Zelfs in de gesloten kasten, welke door de ex plosie werden opengerukt, ontdekten wij bij een bezoek aan de woningen groote hoeveelheden grond welke het glas- en aardewerk bedekten. Vanzelf sprekend is er in deze woningen ook veel vernield. De pannen zijn van de daken gerukt, de deu ren uitgeslagen en de ramen uit de ko zijnen gevlogen. De materieele schade aan de huishoudelijke voorwerpen is groot. Het is een trieste en droevige aanblik, welke de achterzijde van deze woningen bieden. Vier bommen in de Boterbloemstraat. Ook Tuinstad is weer zwaar geteisterd. In het straatdek voor de perceelen 1, 3, 5 en 7 zijn dicht bij elkaar drie bommen gevallen en tot ontploffing gekomen. Een bom is voorts gevallen in het open terrein kort bij de eerste woning van de rij twee-verdiepingsgebouwen. De in het wegdek voor perceel 3 terecht geltomen bom heeft de voorgevel van deze woning weggeslagen en een groote ravage aange licht. Het huis werd dan ook geheel ver nield. Ook de nabijgelegen woningen en de twee-verdiepingswoningen aan de over zijde der straat hebben ernstig van de ex plosies te lijden gehad. Ook hier zijn haast alle dakpannen van de daken geslingerd. Niet alleen aan de overzijde, doch ook aan den achterkant der woningen. Natuurlijk zijn de verwoestingen, welke dë ontploffende bommen in de woningen hebben aangericht enorm groot. De be woners waren druk doende orde in den chaos te scheppen. Even verder in de straat is een bom te rechtgekomen in den toegang waar den achterkant der tuintjes, tusschen de per ceelen 13 n 15. Enorm zijn hier de verwoes tingen. De zijgevel van de woning no. 13 is weggeslagen de ravage in dit huis is zeer groot, ook de naastgelegen woonhui zen hebben alle aanzienlijke schade opge- loopen. De ravage in deze straat is belang rijk, zij biedt een troostelooze ruineuzen aanblik. De Riebesstraat, welke tegenover perceel 13 in de Boterbloemstraat, begint, heeft ook zeer te lijden gehad van deze bomontploffing. Ruiten zijn vernield, dak pannen van de daken gerukt en in de ka mers is ook groote schade aan meubilair e.d. ontstaan. De Riebesstraat en de Boter bloemstraat liggen bezaaid met glas, stuk ken dakpannen, steenen enz. Voorts is een bom op de Groote Markt gevallen. In het wegdek werd een kleine trechter geslagen terwijl van omliggende huizen de ruiten werden vernield en en kele scherven in de muren drongen, In de Palingstraat. De omgeving van Palingstraat dat ook reeds bij vorige malen in zoo ruime mate haar tol aan den oorlog heeft moeten beta len, werd opnieuw geteisterd. In de Pa lingstraat hoek Wijnbergschekade viel een bom op het trottoir. Het hoekhuis werd hierbij zwaar beschadigd, terwijl een scherf tegen een gashouder terecht kwam, tenge volge waarvan deze is leeggeloopen. Bo vendien ontstond daar nog brand waarvoor „groot alarm" werd gemaakt. Vrij spoedig was het vuur bedwongen. Voorts sprong in deze omgeving o.m. de waterleiding terwijl een andere bom in de nabijheid een groote trechter sloeg in een stuk weigrond dat thans als .opslagplaats dienst doet. De zware explosies hadden tot gevolg dat weer in wijden omtrek de ruiten het moes ten ontgelden. Tenslotte heeft niet in het minst de om geving van den Steenenbeer van het bom bardement te lijdert gehad. Een bom, die midden op den weg neerviel, had tengevol ge dat van alle huizen in de omgeving de ruiten werden verbrijzeld en deuren uitge rukt. Vooral het postkantoor heeft zwaar geleden. De ijzeren platen voor de ramen werden er aan de afdeeling telegraaf finaal afgerukt, terwijl een scherf in den verdeeler van de telefoon vloog, waardoor tal van aansluitingen werden verbroken. Op liet oogenblik is men druk bezig met het her stellingswerk, doch het valt niet te zeggen wanneer de storing zal zijn opgeheven. Ge lukkig heeft ook het personeel dat vannacht de wacht had en juist in deze omgeving sliep, geen letsel bekomen. Macliinefabrlek Walcheria verwoest. Het in de Lampsinsstraat staande bedrijf van de firma Somers en Eekman, is door drie voltreffers volkomen verwoest. De voorgevel is blijven staan, doch het inte rieur der fabriek biedt een beeld van groote verwoestingen. IJzer, hout, balken enz. liggen als een wirwar door elkaar. Ook de naastgelegen woning liep groote schade op. Verder is een bom terechtgekomen in het pad naast het straatdek der Lampsinsstraat. Een boom is hierbjj ontworteld, doch de verdere schade welke deze bom veroorzaakte is niet groot te noemen. In verband met de gebeurtenissen zijn door de politie de volgende straten afgezet de Vlamingstraat, den Koudenhoek, een ge deelte bij do Gasfabriek, de Dijkstraat, de omgeving van de P.Z.E.M, en de Bloemen- laan. Broodbakkerijen en Allerheiligen. Bij beschikking van den wnd. secretaris generaal, wnd. hoofd van het departement van Sociale Zaken, is bepaald ten aanzien van broodbakkerijen in alle gemeenten des rijks, waarin ter viering van den R. Kath. feestdag van Allerheiligen op Vrijdag 1 November 1940 geen arbeid wordt verricht dat1. door hoofden of bestuurders en door bakkersgezellen in afwijking van het bepaalde in artikel 35, tweede lid, der Ar beidswet 1919, op Donderdag 31 October 1940 te 3 uur des voormiddags met den bakkersarbeid mag worden aangevangen, met dien verstande, dat, voor zoover be treft broodbakkerijen, voor welke een vergunning als bedoeld in artikel 37, eer ste lid, der Arbeidswet 1919, is verleend, te 1 uur des voormiddags met arbeid, be staande in het gereedmaken van deeg en ovens, mag worden aangevangen 2. door bakkersgezellen, in afwijking van het bepaalde in artikel 40, eerste lid, der Arbeidswet 1919, op Donderdag 31 Oc tober 1940 gedurende ten hoogste 10 uren arbeid mag worden verricht, tenzij een kennisgeving (coupon), als bedoeld in arti kel 35, tweede lid, onder b, dier wet, tijdig is ingezonden aan 't districtshoofd der Ar beidsinspectie, in welk geval de werktijd ten hoogste 13 uren mag bedragen. Doos 20 ct. Tube 60-40-25 ct. TOEWIJZING VOOR RUNDVEEVOEBER. Het rijksbureau voor de voedselvoor ziening in oorlogstijd deelt mede, dat voor de periode van 11 November 194026 Mei 1941 een toewijzing van rundvee zal wor den verstrekt. Deze rundveevoedertoewijzing zal dus in tegenstelling met die van den vorigen win tel-, in eenmaal plaatsvinden. Deze maatregel is getroffen om de vee houders zooveel mogelijk in de gelegen heid te stellen met het voeder, hetwelk zij voor hun vee kunnen öntvangen, af te nemen op den tijd, dat zij er het meest behoefte aan hebben. Iedere rundveehou der krijgt t.z.t. mededeeling van de hoe veelheid voeder waarop hij voor den winter 1940/1941zal kunnen rekenen. De toegewezen hoeveelheid voeder zal afgenomen moeten worden in tenminste 4 keer, met een tusschenruimte van ten minste 4 weken, terwijl per distributie periode niet meer dan 25% van het voe der kan worden afgenomen. Nadere bijzon derheden worden in een in de advertentie kolommen opgenomen officieele publicatie vermeld. N.V.V.-GEMEENSCHAP „VREUGDE EN ARBEID" OPGERICHT. Een uiteenzetting over de plannen. OFFICIEELE OPENING OP ZONDAG 3 NOVEMBER. „Vreugde en Arbeid", de nieuwe ge meenschap, die als onderdeel van het Ne derlandsche verbond van vakvereenigingen is gesticht, zal over enkele dagen een aan vang maken met de uitvoering van een aantal zeer omvangrijke plannen in dienst van de geestelijke en cultureele verheffing van den Nederlandschen arbeider. De instelling van een „vreugde- en ar- beid"-organisatie die onder leiding zal staan van den heer A. 't Hart, bekend uit het „Instituut voor Arbeidersontwikkeling", beteekent een uitbreiding van het werk der Nederlandsche vakbeweging over een ter rein, dat ondanks alle goedbedoelde pogin gen door de versnippering onvoldoende is bewerkt. Het werk van „Vreugde en Arbeid" zal op Zondag 3 November a.s. officieel wor den geopend. Ter gelegenheid daarvan wordt in het Concertgebouw in Amster dam een buitengewoon concert gegeven door het Concertgebouw-orkest, onder lei ding van prof. dr. Willem Mengelbei-g. Het tot stand komen van deze eerste uit voering spreekt duidelijke taal ten aanzien van de plannen, die de leiding van „Vreug de en Arbeid" heeft ontworpen. Ontspanning en kunstgenot zullen in het V. en A.-werk een belangrijke plaats in nemen. Er zal verandering komen in den hoogst ongewenschten toestand van een elite-kunst, die geheel vreemd blijft staan tegenover de wei-kende bevolkingsgi-oepen, waaruit het Nederlandsche volk zijn kracht en zijn geheele bestaan put. De Nedeiiandsche ai-beider, die in de ge mechaniseerde en gerationaliseerde groot bedrijven maar al te vaak dreigde te wor den tot een nummer of een machineslaaf zal in een op hoog peil staande kunstzinnige ontspanning het tegenwicht vinden voor de in vele opzichten onvermijdelijk geest- doodende ai-beidsomstandigheden van on zen tijd. Muziek en tooneel, cabaret en kleinkunst, film en dans zullen alle tot de cultureele verheffing van den werkenden mensch bijdragen. De geestelijke ontwikkeling van den ar beider zal evenzeer deel uitmaken van het werk van „Vreugde en Arbeid". Niet in de laatste plaats zal daarbij ook het vraag stuk worden behandeld van de vei-betering van het handwerk, de stimuleering van de vakbekwaamheid en de uitbreiding van de bedrijfsscholing. Kennis van de geschiedenis van eigen volk en eigen cultuur zal aan een ieder een inzicht geven in zijn plaats en taak in de arbeidsgemeenschap. Niet minder belangrijk is de lichamelijke ontwikkeling, de beoefening van sport en gymnastiek. De verzorging van vacantie-reizen, de inrichting van vacantie-vei-blijven, op groo te schaal, het regelen van aangelegenheden van vervoer, moeten het mogelijk maken breede lagen der bevolking te brengen tot een doelmatige besteding van den vacan- tie-tijd, doelmatig in dien zin, dat een wer kelijke ontspanning een verandei-ing van omgeving en een daaruit voortvloeiende verruiming van blik en inzicht worden ver kregen. Door de mogelijkheden, die een groote organisatie bieden kan, valt dit doel te bereiken zonder dat financieele bezwaren een ovei-wegende rol gaan spelen. Vanzelf sprekend zal dit onderdeel van de gemeen schap V. en A., meer in het bijzonder voor zoover het buitenlandsche reizen betreft, eex-st in een rustiger internationaal tijdperk volledig tot zjjn recht kunnen komen, t.aenkèti Onderlinge molestverzekering. STAATSTOEZICHT IN VOORBE REIDING. De laatsten tijd zijn er verschillende instellingen of vennootschappen opgericht, die ten doel hebben om het molestrisico van verschillenden aard op onderlinge basis te dekken. Zijn wij goed ingelicht, aldus het Alg. Handelsblad, dan zou het in de bedoeling liggen om dergelijke instellingen aan een zekere controle te onderwerpen. Binnenkort zou er nl. volgens het blad een verordening verschijnen die ten doel heeft om van dergelijke instellingen, zooals hiei-boven bedoeld, binnen 14 dagen opgaven te verkrijgen van den opzet en constructie van de onderneming, vex-eeniging of ven nootschap. Uitvoerige vragenlijsten zouden moeten worden ingevuld, waarin o.a. zal moeten worden medegedeeld, op welke wijze de voorschot-premies worden besteed.. D.D.D. Is oen heldere vloei stof, die diep ln de poriën doordringt en de ziekte kiemen doodt. Flacons a 75 ct., I. 1.50 en t 2.50. Straatmuziek en venten. Niet door lieden die werken knnnen. De secretaris-genei-aal van sociale zaken heeft, naar de Tel. meldt, aan de gemeente besturen medegedeeld, dat de Duitsche auto riteiten bij herhaling zijn aandacht hebben gevestigd op het optreden van straatmuzie kanten. Onder deze personen bevinden zich' tal van jonge menschen (meestal geen be roepsmusici), die in staat zijn tot het ver richten van productievén arbeid en daarom niet als straatmuzikant werkzaam dienen te zijn. De secretaris-generaal acht het wensche- lijk, dat voortaan geen vergunningen tot het maken van straatmuziek worden ver leend aan personen in de kracht van hun leven, die tot het verrichten van meer pro ductieven arbeid in staat zijn. Verder is hem gebleken dat jonge krach tige personen, die tot wex-lcen in staat zijn, in den laatsten tijd trachten als venter aan den kost te komen op een wijze, die veel weg heeft van bedelarij. De secretaris-gene raal verzoekt den gemeentebesturen dit soort venten, dat als een uitwas dient te worden beschouwd, tegen te gaan en daar mede rekening te houden bij het verleenen van ventersvergunnir.gen. Aan dergelijke personen zal in voorkomende gevallen werk, zoo noodig in Duitschland, moeten worden aangeboden. Naar het Vad. verneemt is deze circu- laix-e een vervolg op een reeds eerder door den secretai-is-generaal gezonden brief. De inhoud van dezen brief heeft in Den Haag tot gevolg gehad dat per 5 dezer de ver gunningen voor de z.g. straatorkestjes zijn ingetrokken. Ernstige schending van de Amerikaansche neutraliteitswet. Munitie voor Singapore en China, Naar Ti-ansozean meldt, heeft de ern stigste, totdusver bekend geworden open lijke schending van de Amerikaansche neutraliteitswet door het Amerikaansche schip „President Monroe", dat de haven van Hongkong is binnengeloopen, in isola tionistische lti'ingen in de Vereenigde staten een zeer pijnlijk opzien gewekt. Dit passagiei-sschip is boordevol met munitie geladen, waai-van klaarblijkelijk een ge deelte voor Hongkong en een gedeelte voor Singapore is bestemd, terwijl de rest via Rangoon naar Tsjoengking zal worden ver stuurd. De Amerikaansche neutraliteitswet verbiedt uitdrukkelijk, dat Amerikaansche schepen geladen met oorlogsmateriaal de haven van een oorlogvoerend land binnen- loopen. Het binnenloopen in de haven van Hong kong door de „President Monroe" vormt derhalve een schending van. de „Cash en Carry" voorschriften. Zoowel in officieele als in officieuze kringen alsmede in scheepvaartkringen weigert men- een of an dere opgave te doen over de reis van de „President Monroe", hetgeen als een indi recte bevestiging van dit sensationeele be richt wordt beschouwd. AAN DE GEVOLGEN VAN BEROEPS ONGEVAL OVERLEDEN. De 69-jarige W. Vermeulen uit Sliedrecht is in het Diaconessenliuis te Meppel over leden, aan de gevolgen van een ongeval, dat hm op den zuiger „Verhitland" van de Zuiderzeewerken overkwam. V. ge raakte, tijdens zijn werkzaamheden, in een lier bekneld en werd dientengevolge zwaar inwendig gekneusd. In zorgwekkenden toestand werd hij te Blokzijl aan land ge zet en vérvolgens naar Meppel vervoerd. De hulp, hem hier verleend, heeft echter niet meer mogen baten. Tijdens hef bombardement van he dennacht is in de naaste omgeving van onze drukkerij een z.g. Blindganger terecht gekomen. Met het oog daarop zijn van overheidswege maatregelen tot ontruiming getroffen. Ten gevolcï daarvan zijn wij tot onze spijt niet i:x staat, onze courant in den gebruikc - lijken omvang te doen verschijnen. 'Wij vertrouwen, dat zoowel de ad verteerders als de abonné's zullen wil len begrijpen, dat wij ons hier geplaatst zien voor een toestand van force ma jeure en dat zij allen den beperkten omvang van ons blad van beden zul len kunnen billijken. Wij hopen, dat dit ongerief spoedig zal zijn overwonnen en dat wij reeds morgen op normale capaciteit kunnen werken. In verband hiermede zijn wij ge noodzaakt, ook een aantal advertenties te laten overstaan, terwijl ook eenige van onze dagelijksche rubrieken tot een volgend nummer bewaard moeten blijven, Kolenvervoer op Zondag toegestaan. Blijkens het algemeen politieblad heeft de secretaris-generaal van het departement van justitie een schrijven gericht tot de procureurs-generaal, waarin hij erop wijst, mede namens zijn ambtgenoot van water staat, dat onder de bestaande omstandig heden ook op Zondag kolen kunnen worden vervoerd en gewasschen. Vanwege de directie van de Nederland sche Spoorwegen was medegedeeld, dat van de zijde van sommige politieautoriteiten was te kennen gegeven, dat zij het vervoe ren op die dagen door particulieren zouden beletten en proces-verbaal zouden opmaken. Voornoemde secretaris-generaal acht het onder de tegenwoordige bijzondere omstan digheden verkieslijk, dat zulk optreden wordt nagelaten, terwijl de eventueel na 12 October ter zake opgemaakte processen- verbaal ongedaan waren te maken. VREES VOOR K0LENTEK0RT ONGEGROND. Van. bevoegde zijde vernemen wij, dat de blijkbaar bij het publiek bestaande vrees voor een kolentekort in den loop van den komenden winter, ongegrond is. Er bestaat alle reden voor de verwachting, dat de aanvoer van steenkolen voldoende ver zorgd zal kunnen worden. In dit verband wijst men eer op, dat dit in den vorigen winter, die uitzonderlijk streng was, in Duitschland ook is gelukt. De wederopbouw van Oostende. EEN BREED OPGEZET PLAN. De speciale commissie belast met de studie van de ontwerpen voor den wederop bouw van het, door de oorlogsgebeurtenis sen, zwaar beproefde Oostende, is reeds met een deel van haar werkzaamheden klaar gekomen. Het algemeene plaix omvat drie deelen herstel van de binnenstad met het Wapenplein en de Christina- en Kapel» lestraten, aanleg van een autostraatweg, verwezenlijking van het Groot-Oostende. Zeer waarschijnlijk zal, volgens de Brus- selsche correspondent van de N.R.Ct., het Wapenplein, zonder het raadhuis, maar met de andere gebouwen, oxxgeveer hersteld worden zooals het vroeger was. Een modern opgevat en ingericht theater en èen flatge bouw zullen het thans geheel met den grond gelijk gemaakte stadhuis vex-vangen. De Clu'istina- en Kapellestraten, die in het badseizoen de drukste verkeerswegen van deze mondaine stad waren, zullen worden verbx-eed. Het dex-de havenbassin nabij het voorma lig spoorwegstation' Oostende-stad, wordt gedempt, waardoor een schilderachtig hoekje verloren zal gaan. Op het aldus tot stand komende plein zal het nieuwe raad huis worden gebouwd. Het is ook van dit punt, dat de groote autoweg Oostende Stamboel zou begimien. Wat de verwezenlijking van het derde deel van het algemeene plan betreft, zou de bedoeling voorzitten vex-scheidene nabu rige gemeenten geheel of gedeeltelijk te axxnexeeren. Oostende telt' thans 50.272 in woners en beslaat een oppervlakte van 124S hectaren. Groot-Oostende, tevens Steene, met de Oostendsche luchthaven, Zandvoor de en Bredene omvattend, zou een bevol king hebben van 65.845 zielen en zich uit strekken over een gebied van 4809 hectaren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1