Provinciate Zewwsdn Oourant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Italiaansche troepen zijn Brltsch Soimaliland binnengerukt. 183sfe JAARGANG NUMMER 181 DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 18 cent oei week of f2.30 per kwartaal. Franco per post 2.50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1 50, iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 5 regels f0.50, iedere régel meer 10 ct (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladert Verschillende steden werden reeds veroverd. Terwijl in de krijgsverrichtingen een be trekkelijke kalmte was ingetreden, wordt thans plotseling de belangstelling gevraagd voor operaties der Italianen in Britsch So- maliland, een Engelsche kolonie in Oost- Afrika aan de golf van Aden, ter. grootte van 176.000 KM2 met plm. 300.000 inwo ners. Dit gebied dat voor een groot deel uit bergland -bestaat,-ligt ingesloten door Ita- liaansch Somaliland, het voormalige Abes- synië en Fi-aijsch Somaliland met de beken de havenplaats Dzjibo,eti. Maandag-hebben de Italiaansche troepen hun offensief ingezet en volgens aan de Syrische grens uit het aan de overzijde van de golf gelegen Aden ontvangen berichten blijkt dat de Italianen in dx-ie kolonnes, op een afstand van 100 KM. van elkaar, con centrisch opinkten naar Berbera, dat de hoofdstad .en de grootste' haven des lands is. De Engelsche gemotoriseerde cavalerie, die een, tegenaanval deed, .w'erd volgens het D.N.B. met zware verliezen teruggeslagen eix zocht, voor zoover dat nog mogelijk was, een goed heenkomen. Voor een deel zouden de Italiaansche kolonnes reeds de helft van den afstand tusschen de grens en Berbera hebben afgelegd. De eerste kolonne heeft reeds Zeila bereikt, dat slechts 25 KM. van de grens van Fransch Somaliland ligt en 50 KM. van Dzjiboeti. „Van ontzaglijke beteekenis". Het D.N.B. meldt uit Milaan: Over den aanval van de Italiaansche troepen op Britsch Somaliland, die door de Italiaansche dagbladen als de gx-oote ge beurtenis van den dag zeer naar voren wordt gebracht, schrijft de „Popoio d'Ita- lia" o.m.: Britsch Somaliland vormt met het bastion van Aden en met het steunpunt Perim een versterkingssysteem zooals Gi braltar en Malta, waarmede Engeland ge tracht heeft zijn heerschappij te verzekeren en zijn bedreigingen van daar uit te onder nemen. Evenals in de Middellandsche zee houdt Italië in de Roode zee en den Indi- schen oceaan opruiming onder het Britsche strategische systeem. Dit feit heeft voor Europa en voor het geheele Oosten een ontzaglijke beteekenis. Om de beide elkander bestrijdende imperia staat de ontzaglijke mexxigte toeschouwers der Arabische en Indische wereld ge schaard, welke kan constateeren, dat de eene slag na den anderen door Italië aan Engeland wordt toegebracht. Dit alles heeft reacties in de ziel van die menschen, welke gewoon zyn den Engelschen wil te moeten dulden, schattingen te betalen en Engeland te beschouwen als den gehaten heerschei-, tegen wien niets gedaan kan worden, Thans echter is het Italië, dat zijn rekening met Engeland vereffent. De Italianen zijn zich ten volle bewust van de strekking en de historische beteekenis van dezen oox*- 2og, die in vele opzichten herinnert aan den oorlog van Rome tegen Carthago. WAT ENGELAND ER VAN ZEGT. Naar aanleiding van dezen oprnax'sch heeft het officieuse Britsche Telegraaf- Agentschap via de radio een nieuw officieel communiqué en een verklaring uit bevoeg de Londensche kringen gepubliceerd, die aldus Stefani beide een nieuw bewijs geven van de belachelijke huichelarij, die de Engelsche houding tegenwoordig ken merkt tegenover de mislukkingen en neder lagen, die niet Verheimelijkt kunnen wor den. In dit communiqué wordt gezegd, dat. op 5 Augustus een Italiaansche colonne Zeila is binnengerukt. Onmiddellijk daarna wordt in dit communiqué echter een ver- geefsche poging gedaan, dit succes, te vex-- kleinen, door te verklaren dat deze'colonne bijna geen tegenstand heeft ontmoet. Het communiqué vervolgt dan met* te verklaren, dat op denzelfden dag belang rijke Italiaansche strijdkrachten, bestaande uit tanks, artillerie, mitrailleurs en vlieg tuigen, Hargeisa hebben verovex-d. Ook de ze nederlaag probeert het communiqué te verdoezelen door te zeggen, dat de Engel sche troepen, die tot taak hadden den vij- andelijken opmarsch te stuiten, den vijand zware verliezen hebben toegebracht en dat zij drie tanks buiten gevecht hebben ge steld. Onze verliezen, aldus het commu niqué, waren onbeteekenend. Tenslotte wordt nog toegegeven, dat in den ochtend van den 6en Augustus de vijand Odweina heeft bezet met detachementen infanterie, kanonnen en pantserwagens. Een gemoto riseerd detachement Somaliërs wist den vijandelyken opmarsch te stuiten. In de verklaring van bevoegde Londen sche kringen wordt echter nog een belache lijker poging gedaan het belangrijke succes van de Italiaansceh strijdkrachten, die in Britsch-Somaliland zijn binnengedrongen en vordex-ingen maken, te verkleinen. In deze verklaring wordt xxl. gezegd, dat Zeila reeds in 1935 aan Italië is aangeboden, doch dat dit toen werd geweigerd. Men veinst in Londen vergeten te zijn, dat dit schamele aanbod door Italië werd geweigerd omdat Italië geheel Ethiopië wilde hebben en dat het dit land heeft ver overd ondanks de tegenwerkingen, intriges en den economischen oorlog, die door Groot-Britannië tegen Italië op tomv wer den gezet. In de verklaring van bevoegde Londen sche kringen wordt dan nog verder hoopvol verklaard, dat de Italianen om Berbera te bereiken over een kustweg van 200 kilo meter lengte moeten trekken en dat. dan de Britsche tegenstand in het bergachtige gebied van dit land zal beginnen. Zooals altijd verpandt Groot-Britannië de toekomst en zwijgt het over het heden. De Engelsche zaak vervalt thans van kwaad tot erger. DE CIJFERS SPREKEN. In verband met de beweringen van het Britsche ministerie voor de inlichtingen, dat Engeland onkwestbaar en onoverwin nelijk is, wijst de Italiaansche Tevere op de nuchtere taal der getallen in de Italiaan sche legerberïchten. Daaruit blijkt, dat het Italiaansche luchtwapen en de luchtafweer tot dusverre 285 vijandelijke vliegtuigen hebben neergeschoten of op. den grond ver nield, tex-wijl de Italiaansche verliezen be perkt bleven tot 45 vliegtuigen. Wat de verliezen ter zee betreft, heeft Engeland sedert het begin van den oorlog een krui ser, zeven torpedobooten en elf duikhooten verloren. Voorts zijn de slagschepen Hood en twee van het type Warspite, twee vlieg tuigmoederschepen, acht kruisers, drie tor pedobooten en twee duikbooten zwaar be schadigd. Daarbij komt het verlies van vier tank schepen en een vrachtschip. De Italiaansche verliezen daarentegen bedroegen slechts een lichten kruiser, drie tox*pedobooten, zeven duikbooten en een mijnenveger. Italiaansche .verliesHjsten. Het Italiaansche hoofdkwartier pübli- ceert de vex-liezen der max-ine in Juli. De lijst bevat de namen van 130 gewonden, 99 dooden en 69 vermisten. Tevens worden de verliezen van de luchtmacht in Juli gepu- bliceex-d: 109 gewonden, 89 dooden en 62 vex-misten. In Oost-Afrika hebben leger en fascistische militie gedurende de maand Juli 31 dooden verloren. LUISTERT NIET NAAR VERBODEN RADIOZENDERS OVERTREDER TE AMSTERDAM AANGEHO UDEN. Hoe gevaarlijk het is, wanneer men tegen het uitdrukkelijk verbod in naar andere radiozenders luistert dan die, welke in de betreffende verordening zijn toegelaten, is gisteren weer eens gebleken te Amsterdam, waar een 55-jarige bewo ner van de Marcusstx-aat door de Amster- damsche politie is aangehouden wegens het luisteren naar de Engelsche radio. Ook had hij zich binnenshuis beleedigend uitgelaten over de Duitsche weex-macht. Hij is ter beschikking van den officier van justitie gesteld. Zooals bekend, kan men voor het eerste feit worden gestraft met gevangenisstraf van twee jaren en geld boete van honderdduizend gulden of een van beide en in bijzonder ernstige gevallen met gevangenisstx-af van tien jaren en geldboete van onbepex-kte hoogte of een van heide. WELKE TACTIEK ZAL DUITSCHLAND TEGEN ENGELAND TOEPASSEN? Een bijzondere correspondent meldt ons uit Bei-lyn Onder het pseudoniem „Arminius" zijn in de Duitsche oladen zeer belangwekkende artikelen vex-schenen over de strategische zijde van den Duitsche». luchtoorlog tegen Engeland. Volgens Arminius ziet de Duit sche tactiek er als volgt uit: De taak van de Duitsche luchtmacht is een tweevoudige. In de eerste plaats dient zij er voor te -xxrgen, de suprematie üi de lucht te verwerven, te behouden en to be stendigen, terwijl in aansmiting daax-op de strqd, gecombineerd te land en te water, uiteraard met ondersteuning van het lucht wapen, moet worden, doorgezet. Die strijd om de besliste »ieerschappij in de lucht is veel gecompliceerder dan de leek zou ver onderstellen. Ook hier wachten den vlieger twee taken. In de eerste plaats dient htf 't vijandelijke luchtwapen te verwai-ren en te vernietigen, zoo mogelijk reeds op den grond, voordat de vijandelijke toestellen gelegenheid hebben gehad om op te stijgen en een luchtgevecht te openen. In de twee de plaats dienen de vliegvelden te worden vex-woest en onbruikbaar te worden ge maakt; eenzelfde lot is den vliegtuigfabri' ken, werven en commandoposten beschoren. Zijn deze doelen eenmaal bereikt, zoodat van deze zijde geen verzet en aanvulling Verschillende woonhuizen in de Seilerstrasse te Hannover zijn door Engelsche bommen aetroffen en beschadigd De opbouw van België energiek Ier hand genomen Men meldt ons uit Brussel: In België is de opbouw van het land met kracht ter hand genomen. Zoo kon den wij reeds bex-ichten dat het spoorweg vervoer weer vrijwel normaal is en dat in den loop van September het verkeer langs de rails weer volgens vaste dienstregeling zal plaats hebben. De opbouw beperkt zich evenwel niet alleen tot degladde, ijzeren staven, doch houdt zich eveneens bezig met kanalen en bx-uggen. Met de zelfde energie en wilskracht, waarmede men aan het herstel der spoorwegver bindingen werkt, wordt ook reeds sedert vele welcen geai-beid aan het herstel van bruggen en waterwegen. Als voorbeeld moge dienen, de werk- zaamheden aan het grootendeels bescha digde Albertkanaal. Hier zijn rond 600 firma's met in totaal 20.000 aibeiders aan het werk om de door den ooi-log aan gerichte schade te herstellen, dank zij de hulp van Duitsche zijde zal men reeds tegen het midden van Augustus een groot deel van het kanaal voor schepen met een diepgang van 2,50 meter kunnen vrij geven. Tegen het midden van September hoopt men liet kanaal geheel gereed te hebben, zoodat de belangrijkste industrie centra' van België weer via den watexweg met elkaar in verbinding zullen staan. Ook de Maas, de tweede belangrijke water weg van België zal binnen afzienbaren tijd weer bevaarbaar zijn, hetgeen de toevoer van ijzererts uit Frankrijk voor het industriegebied van Luik ten goede zal komen. Daarmede is dan tevens de vrees Voor moeilijkheden in de levensmiddelen- vooi-ziening gedurende denkomenden win ter uitgebannen. Geen Belg zal dezen Winter honger behoeven te lijden. De Belgische arbeiders, die zich vrijwil lig onder Duitsche leiding hebben gesteld, en thans in Noord-Frankrijk, België en Duitschland wei-ken geven op ondubbel zinnige wijze uiting aan hun tevredenheid. De aibeidsvooiwaarden en levensomstan digheden zijn dan ook bijzonder gunstig. „Ik kan slechts verzekeren," schrijft een hunner in een bi-ief, welke gepuhliceex-d werd in een Belgisch blad, dat wij nog nimmer door onze werkgevers en direc- teux-en zoo goed behandeld zijn als hier. Het eten is voedzaam en overvloedig en ook het onderdak laat niets te wenschen over. van de vijandelijke luchtmacht meer kan worden verwacht, dan wacht het Duitsche luchtwapen een nieuwe taak. Dan moet de strijd van de gee bineerde land- en zee strijdkrachten worden ondersteund, bijvoor beeld door hec afwerpen van valscherm- jagex-s en landingstroepen, achter het vij andelijke front voor dix-ecte ondersteuning van de aanvullende infanterie en pantser divisies; tenslotte door het aanvallen van de vestingen en versterki gen van den vij and. r-iiinius heeft di' schema opgesteld aan de hand van den strijd in Frankrijk, waarmede natuurlijk niet. gezegd is dat tegen Engeland nu ook dezelfde tactiek zal worden toegepast, hoewel de eerste symptomen reeds merkwaardig met elkaar in overeenstemming zijn. Eerst de toekomst, en wellicht efn zeer nabije toekomst zal ons leeren in hoeverre deze hypothesen KINDERSCHOENEN ZONDER BON. Met ingang van gisteren is het den schoenenwinkeliers, volgens de Tel., toe gestaan, alle soorten kinderschoenen tot en met maat 23 af te leveren zonder bon. Zij behoeven daarvoor zelfs geen inzage van de stamkaart te vragen. Wel moet de fabrikant bij het Rijksbureau voor Hui den en Leder een afleveringsvergunning aanvragen, wanneer hij een order krijgt van een winkelier, die zijn voorraad wil aanvullen. De Engelsche maat 23 komt overeen met de Nederlandsche maat 6, hetgeen wil zeggen dat de schoen een 'engte heeft van ongeveer 15 /2 c.m. Deze schoenen zullen kinderen van" drie tot vier jaar passen. DE VERKLARING VAN CUDAHY VERWEKT OPSCHUDDING IN AMERIKA. Het D.N.B. meldt uit Washington De verklaring van den vroegeren Amerikaan- schen ambassadeur in Brussel, Cudahy, over het keurige gedrag van de Duitsche soldaten in België, alsmede in het bijzonder zijn vergelijking met de Amerikaansche soldaten, die zich, volgens zijn meening, niet zoo correct gedragen zouden hebben, heeft hier gx-oote verbazing gewekt. De verklaring is in alle dagbladen afgedrukt en ook door de radio meex-malen herhaald. De plaatsvervangende minister van bui- tenlandsche zaken, Welles, verklaax-de, dat hij iedere commentaar van de hand wees, alvorens de nauwkeurige tekst van de ver klaring van Cudahy gelezen te hebben. Deze tekst heeft hij aan den Amerikaan- schen ambassadeur te Londen, Kennedy, opgevx-aagd. DE ENGELSCHE PERS ONTHUTST. Het Zweedsche blad „Nye Dagligt Alle- handa" meldt uit Londen, dat in diploma tieke kringen aldaar de mededeelingen van den vroegeren Amerikaanschen gezant in België, Cudahy, op levendige wijze worden besproken. Hij wordt scherp becritiseerd wegens de ze mededeelingen, waarin hij de wijze loof de, waarop de Duitsche bezetting was ge schied. De „News Chronicle" schrijftDergelijke uitingen van een buitenlandschen diplomaat komen niet te pas. Zij wekken den indruk alsof hij van meening is, dat alles weer in orde zal zijn, wanneer Engeland na eenige weken zal zijn verslagen. Te Londen meent men, dat zijn mededeelingen een ongeluk kige uitwerking op de Britsche openbare meening zullen hebben, juist nu de goede betrekkingen tot de Vereenigde Staten voor Engeland van levensbelang zijn. De opbouwdienst gaat zingen. De samenstelling van een zangbundel voor den Opbouwdienst bevindt zich in een vergevorderd stadium van voox-bex-ei- ding. Het ligt in de bedoeling t.z.t. aan al het pex-soneel van dezen dienst een exem plaar van den bundel te verstrekken. Het ligt "oorts in het voornemen 12 Augustus a.s. over te gaan tot inrichting van een muziekopleidingsinstituut' te 's-Gravenhage, waar de aanstaande dis- tri cts-muziek-leiders en corpszangleiders zullen worden opgeleid. GEEN CANADEESCH GRAAN NAAR FRANKRIJK. Naar uit Quebec (Canada) wordt ge meld, is aldaar in kringen van de Fran- sche Canadeezen levendige ontstemming ontstaan, dat door een besluit van het Londensche blokkadeministerie de ver scheping .van 100.000 ton Canadeesche tar we naar Frankrijk is verboden. Het betreft hier orders, die naar verluidt, nog afkom stig zijn van de vroegere Fransche re geering Reynaud en welke begin Augus tus hadden moeten worden uitgevoerd. De nieuwe Fransche regeering had door be middeling van den Amex-ikaanschen con sul-generaal te Quebec de Canadeesche regeering laten verzoeken om met het oog- op de moeilijke voedselpositie in Frank rijk als gevolg van de oox-logsgebeurtenis- sen ten minste een deel van de in Cana da geplaatste en reeds betaalde bestel lingen te doen uitvoeren. De Canadeesche regeering te Ottawa was daartoe, naar in Quebec bekend geworden is, ook be reid. Uit Londen kreeg zij echter een tegenbevel, zoodat alle door Frankrijk ge plaatste orders in Canada, ook die reeds betaald waren, moesten worden geannu- leex-d. Londen weigert Frankrijk ook graan uit Argentinië. Drie Grieksche schepen met graan uit Argentinië voor Frankrijk zijn op 3 Au gustus niet uit Buenos Aires naar Mar seille verti-okken, zooals oox-spronkelyk het voornemen was. De lading staat op rekening van de Fi-ansche regeering; die hier door bemiddeling van haar ambas sade en van de diplomatieke vertegen woordiging der Vex-eenigde Staten en de Engelsche ambassade ervan in kennis had gesteld, dat het graan uitsluitend voor de verzorging der Fransche bevolking in de door den ooi-log geteisterde gebieden be stemd was. Daar aanvankelijk van Engel sche zijde geen bezwaar gemaakt was, konden de noodige voorbei-eidingen voor het inladen van het graan en het ver trek van de schepen getroffen worden. De Engelsche consul-generaal te Buenos Aires heeft inmiddels den scheepskapitein rechtstx-eeks eenige uren voor het voorge nomen vertrek meegedeeld, dat het Lon densche blolckademxniste2-ie op zijn aan vrage de goedkeuring geweigerd had. De schepen moesten er dus op rekenen onder weg door Britsche zeestrijdkrachten te worden aangehouden. Daarop werd van het vertrek der schepen afgezien. Extra brood- en vetrantsoenen voor landarbeiders. De secretaris-generaal, waax-nemend hoofd van het departement van landbouw en visschery deelt mede, dat landarbeiders wei-kzaam in den hooibouw, en landarbei ders die zware oogstwerkzaamheden ver richten, nog tot 1 September 1940 voor een extra broodrantsoen van lOu in aanmerking komen. Genoemde categox-ieën van landarbex- dei-s kunnen gedurende deze periode ech ter geen aanspraak maken op extra boter of vetkaarten voor „zeer zwaren" arbeid. Zij komen derhalve uitsluitend voor de extra boter-- of vetkaarten voor „zwaren arbeid", dat is dus voor een extra boter- of vetrantsoen van 50 in aanmerking. Na 1 September 1940 wordt het extra broodrantsoen van genoemde landarbei ders tot 50 teruggebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1