EFnviicïale Zeeuwsche Courant Dommelsch lier is beter Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Maarschalk Pétain zal Frankrijk een nieuwe grondwet geven. 183ste JAARGANG NUMMER 157 DONDERDAG 11 JULI 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's'F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS; 18 cent per week of f2.30 per kwartaal. Franco per post f 2.50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent, ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.50, iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50, iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359 300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEIT .5" WA ARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIG1NG „DE NEDERLANDS C.H E PA GB LAPPERS Het parlementaire systeem heeft afgedaan Het D.N.B. meldt uit Genève: De Fransche Nationale Vergadering heeft gisteravond, naar uit Vichy wordt gemeld, met groote meerderheid 569 tegen 80 stemmen) het volmachtenontwerp aan genomen, dat de' regeering machtiging geeft tot uitwerking van een nieuwe grondwet. Daarmede heeft het laatste par lement van de Derde Republiek ook zijn eigen afdanking- onderteekend. Een groot aantal der parlementsleden heeft zich reeds reisvaardig gemaakt. Wellicht vloeien uit de voorstellen van se nator Reibel en afgevaardigde Tixier- Vig- naneourt nog eenige discussies voort. Bei den hebben in hun voorstellen de regeering uitgenoodigd om zonder verwijl de opspo ring ter hand te nemen en de bestraffing van degenen, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan, de leiding en de voort zetting van den oorlog. Overigens is thans het woord aan de regeering. Zij zal de nieuwe grondwet opstellen volgens de be ginselen, die in de eergisteren aan het parlement voorgelegde motiveering zijn samengevat. In Vichy zullen alleen'de in aanmerking- komende parlementaire commissies de re geering ter raadpleging ter 'beschikking staan en aldus de achterhoede vormen van het scheidende parlement. HET VERLOOP DER ZITTING. Bij den aanvang derzitting heeft de voorzitter van de Kamer, Herriot, volgens een bericht uit Vichy vérklaard, dat de afwezige parlementsleden indertijd op in structie van de regeering vertrokken wa ren en dat hij, Herriot, in het bezit was van den -ekst dezer instructie. Z|j had den zich ingescheept, op het stoomschip Massilia, dat hun door de regeering ter beschikking was gesteld. Herriot verklaar de stappen te hebben ondernomen om hun den tydigen terugkeer naar Vichy moge lijk te maken, doch hij had hiermede geen succes gehad. De plaatsvervangende minister-president Laval bevestigde, dat de regeering erover gedacht heeft, haar zetel naar Perpignan te verplaatsen. Maarschalk Pétain had toen echter beslist, dat de regeering in Frank rijk zou blijven. Laval verklaarde daarop, dat het waar was, dat de regeering met het vertrek van de „Massilia" accoox-d ging. Hiei-op las Laval het eenige artikel van de machtigingswet voor, welke op zijn voorstel werd voorgelegd aan een speciale commissie, bestaande uit de leden van de Senaatcommissie voor burgerlijke wetge ving en de kiesrechtcommissie van de Kamer. De speciale commissie nam het ontwerp met 47 tegen 4 stemmen aan. Daarop werd, de machtigingswet door de nationale vergadering in geheime zitting aangenomen, waarna de zitting werd op geheven. De machtigingswet luidt: De machtigingswet geeft aan de regee ring der ï-epubliek onder de handteekening en het gezag van maarschalk Pétain alle volmachten om de nieuwe grondwet van den F'ranschen staat af te kondigen. De grondwet moet de rechten van den arbeid, van het vaderland en van het gezin waar- horgen. Zij zal door de natie geratificeerd en- door de vertegenwoordigende licha men, in de oprichting waarvan zij voor ziet, toegepast worden. REORGANISATIE VAN -HET KAB1NET- PÉTAIN VERWACHT. Uit Vichy wordt gemeld, dat politieke klingen aldaar voor het. einde van deze week een reorganisatie van het kabinet- Pétain vei-wachten. SPAANSCHE TWIJFEL. Het D.N.B. meldt uit Madrid: De correspondenten der bladen 'A.B.C. en Y.A. 'in Vichy geven uitdrukking aan hun vei-wondering over hei: feit, dat ondanks de goede bedoelingen van de Fransche afgevaardigden de onge- lukkige partijgeest ook in de Nationale Vergadering'voortleefde. De Derde Repu bliek heeft weliswaar opgehouden 'te be staan, maar haar me.thodes .zij nog niet. geheel verdwenen. Zoó draagt men het onderzoek in' de kwestie der politieke ver antwoordelijkheden op aan. een speciale paxdementaire commissie. Niemand zal ge loof slaan aan het harakiri der Fransche republiek, zoo lang de parlementsleden, die schuldig zijn aan Frankrijks catastro phe, nog verder kunnen beslissen over het wel en wee van het land. Nooit kan een nationale revolutie uitgevoerd worden door degenen, die nog voor een maand den staat, dien zij thans willen begraven met volle overtuiging verheerlijkten. De avances van -Herriot, Leon Blum, Paul Boncour, van. de socialistische, radicaal- socialistische, democratische coalitie etc, zjjn te mooi-om waar te zijn. De correspondent van de Y.A. vergelijkt de Fransche parlementsleden met reizi gers. die hun trein op een tusschenètation hébben gemist. KABAAL. Het agentschap Stefani meldt nog uit Vichy. De jonge ï-echtsche afgevaardigde Tixier Vignancourt heeft Dinsdag in de Fran sche kamer voorgesteld de voor de cata strophe verantwoordelijke politici .op te sporen en te bestraffen. Hei-riot heeft dit voorstel ter zijde willen leggen onder het voorwendsel, dat het onvereenigbaar was met een clausule in het reglement van orde. Daarop verweet Tixier Vignancourt hem onder stormachtigen bijval van het huis, dat hjj zich tot medeplichtige maak te van degenen die met misdadige licht zinnigheid. geëischt hadden dat de oorlog zou worden voortgezet tot den definitie ven ondergang van Frankrijk. Bovendien protesteei-de Tixier Vignancourt tegen de aanwezigheid van Revnaud en van den multimillionnair Dreyfuss als twee der grootste oorlogsopruiers. De woorden van Tixier Vignancourt deden een zoodanig tumult ontstaan, dat de voorzitter zich gedwongen zag de zitting op te heffen. Er komt een straffe distributieregeling voor textielgoederen. Puntenkaarten worden ingesteld. Gelijk reeds gemeld, is een distributie regeling voor alle soorten textielgoederen in voox-bereiding. Op het oogenblik is de verkoop van deze goedex-en x-eeds in eenigs- zins vrij verband gerantsoeneerd, doch eex- lang zal er een straffe distx-ibutieregeling komen. Met het oog op de invoering hiei'van is een zeer nauwkeurige inventariseering van alle textielvoox-raden in ons land, ook bij de winkeliers, noodzakelijk. In vei'band hiermede kan worden venvacht, dat over cenigexx tijd alle winkels, welke textiel producten vex-koopen, (hieronder vallen dus alle kleedingstukken) eenigen tijd, waarschijnlijk een dag of vierj gesloten zullen zijn. Naar verluidt, aldus de Tel., zal de dis- trlbutieregeling, evenals dit in Duitsch- land het geval is, geschieden door middel van zoogenaamde puntenkaarten. Dit stelsel werkt aldus, dat ieder met het oog op de aanschaffing van kleeding en andere textielpi-oducten de beschikking krijgt, telkens voor een bepaald tijdvak, over een zeker aantal punten. Deze kan men binnen het tijdvak waax*voor de kaar ten gelden naar behoefte besteden. Bij aankoop van ieder artikel moet men het hiervoor te voren vastgesteld aantal pun ten inleveren. Wie dus bv. voldoende on- derkleeding heeft, kan des te meer ovex*- heniden koopen en wanneer men geen ovex-jas noodig heeft, heeft xnen des te meer armslag met het oog op het koopen van een costuum enz. De voedselvoorziening der bevolking Is een der belangrijkste vraagstukken, waarvoor de autoriteiten in Frankrijk zich geplaatst zien, daar de vlucht van de inwoners deze organisatie zeer bemoeilijkt Distributie op straat te Le Bourget „Frankrijk heeft den oorlog voorbereid en gewild". Even schuldig als Engeland, zeggen Duitschland en Italië. 3000 Nederlandsche militairen gesneuveld en 7000 gewond. Voorloopige verliescijfers van de Nederlandsche weermacht. Naar de Tel. verneemt is tlxans van omstreeks 3000 personen komen vast te staan, dat zij in de uitoefening van him militairen plicht zijn gevallen. Het aantal zwaar- en lichtgewonden te zamen. be- di-aagt omstreeks 7000. Hiex-van zullen er vermoedelijk niet meer dan 150 blijvend invalide zijn, waaronder ook zijn begre pen zij, die een arm of een been missen. Van een deel der gewonden is bericht ont vangen, dat zij weer als geheel genezen zyn ontslagen. Er moet evenwel rekening mee gehou den worden, dat er nog eenige duizenden vermisten zijn. De meesten dezer vermis ten zijn, naar vermoed wordt, naar Frank rijk uitgeweken. Ook bij deze categorie zullen dooden en gewonden te betreuren zijn, zoodat een definitieve balans nog niet kan worden opgemaakt. Nog dagelijks komen er bij de militaire instanties nalatenschappen binnen van als vermist opgegeven personen, waaruit dan al of niet met zekerheid, kan worden vastgesteld, of zij gesneuveld of gewond 'zijn. Eenige onzekerheid wordt ook nog ver oorzaakt door het feit, dat een aantal Nederlandsche 'krijgsgevangenen vrijwillig in Duitschland is achtex-gebleven om te blijven werken. Niet van al deze militairen is volledig.bericht binnengekomen of zij zich in leven en goeden welstand bevinden. Ook zijn er nogenkele gewonde' Neder- landers in Duitschland aanwezig. De verhouding tusschen Frankrijk en 1 Engeland, de vroegere bondgenooten is de laatste week heel wat vex-anderd. Deze wij ziging welke zich vooral openbaarde na de gevechten tusschen de Britsche en Fran sche vloot- en luchtstrijdkrachten, o.a. bij Oran, Gibraltar en in de Middellandsche zee, heeft bij sommigen den indruk ge wekt, dat Frankrijk nu de bondgenoot van Duitschland en Italië zou worden. Deze meening is niet juist. Duitschland blijft bjj zijn standxunt, dat met Fx-ank- x-jjk alleen een wapenstilstand is gesloten. Duitschland is Poincaré, Olemenceau, Bri- and of Reynaud niet vergeten, en ook niet de bezetting van het Roer- en Rijn gebied en de afwijzing van de ontwape ningsvoorstellen 'an den Führer. De Fran sche politiek is hecht aan die van Enge land gekluisterd en Frankrijk heeft steeds toegegeven aan den Engelschen druk. Hoe de Italiaansche bladen er over den ken moge blijken uit de hieronder volgen de pex-sstemmen. Frankrijk heeft zich met Engeland verbonden. Het Italiaansche blad Tevex-e keert zich tegen de pogingen om medelijden tegen over Frankrijk te laten gelden, de Fran- schen als slachtoffers eener goedgelovig heid tegenover Engeland voor te stellen en het perfide Albion als de eenige schuldige te brandmerken. De ware toedracht is werkelijk andex-s, zegt het blad. Frankrijk heeft zich met Engeland verbonden om daarmede de hegemonie en de heerschappij in Europa te deelen. De Entente Cordiale tusschen de beide mogendheden was op deze gemeenschappelijke voorwaarde ge grondvest. Frankrijk wist, dat zijn leger niet tegen zijn taak was opgewassen, maar het rekende op de Poolsche divisies en op andere coalities. De zaak is echterscheef gegaan. Frankrijk heeft den ooi-log voor bereid en gewild, evenals Engeland hem heeft voox-bereid en gewild. De verantwoor delijkheid van den een en van den ander is volkomen gelijk. De politieke schuld van den overwonnene blijft. Naar de Romeinsche correspondent van de Deutsche Zeitung in den Niederlan- den meldt, heeft Gayda in een hoofdar tikel in de Giornale d'Italia het militaire en politieke standpunt van de spil, zoo als dit na het laatste ophelderende con tact gebleken is, als volgt omschreven: 1. Tusschen do beide spilmogendheden bestaat volledige overeenstemming met betrekking tot de voortzetting van den oor log tegen Engeland en zyn impei-iale po sities tot aan de definitieve overwinning; 2. De acties van Duitschland en Italië vinden plaats op grond van een verdeeling van werkzaamheden. Hun doel is de blok kade van de Britsche eilanden en het rechtstreeksche breken van het verzet op het nationale grondgebied, de overzeesche bezittingen van Engeland en op de zeeën. 3. Met het oog op de aanstaande ont wikkeling van deze onvex'biddelijk beslis sende acties verdienen de mistastende bui- tenlandschë geruchten over een adempauze niet eens een tegenspraak; 4. Tegelijkertijd met den stx-ijd tegen Engeland zorgen de spilmogendheden voor de uitvoex-ing van den wapenstilstand, waarom Frankxijk op grond van zijn er kende nederlaag en in het bewustzijn van de noodzakelijke consequenties heeft ge vraagd. De dramatische ineenstorting van het Engelsch-Fx-ansche bondgenootschap vei'mag in de voorwaarden niets te wijzi gen. De ovexwonnene blijft met zijn ge- lxeele politieke schuld in zijn positie tegen over Duitschland en Italië; 5. Duitschland en Italië zullen overeen komstig hun gegronde rechten en die hun ner vrienden rechtvaardigheid oefenen. Een kern van krachten met dubbele Pool. In de Duitsche pers vindt men de weer klank van deze uiteenzetting Zoo waar schuwt de Deutsche Zeitung in den Nie- derlandeii tegen de opvatting, dat de uiter lijke ovex-neming van de Duitsche bestuurs vormen voldoende zou zijn om de ernstige oorzaken van conflicten tusschen Duitsch land en Frankrijk uit den weg te ruimen. De nieuwe i-egeling van de Duitsch-Fran- sche betrekkingen,, waartoe het eerst na het sluiten, van. den vrede kan komen, moét uit pi-incipieele overwegingen geschieden. Zy moet alle momenten uit den weg rui men, en dan nog voor immer, die tot- dusver tot duui-zame spanningen gedurende vele eeuwen gevoerd hebben. Een groote mogendheid Frankrijk, die gelijkgerech tigd naast Luitschland in Eui-opa kan optreden en een aan dit land vijandige actie ontvouwt, bestaat niet meer. Er bestaat thans in Europa een kex-n van krachten met dubbele pool Duitschland- Italië en deze alleen kan het politieke lot van dit continent door zyn leiding be palen. Wanneer Frankryk thans nieuwe grondslagen zoekt voor zijn sociale, eco nomische en politieke leven is dat een binnenlandsch-Fx-ansche aangelegenheid. Frankrijk heeft zich aan den oorlog medeschuldig gemaakt en het feit, dat het door zyn bondgenoot verraden is, ont last het niet van zijn schuld. De histo rische verantwoordelijkheid moet worden goedgemaakt en de grondslagen voor een nieuwe Europeesche orde moeten vrij van alle sentimentaliteit geschapen worden. „Frankrijk zal daarin geenszins meer öe rol kunnen spelen, welke het tot schade van het Rjjk in vorige perioden gespeeld heeft. Het heeft ons eeuwen nationale ont wikkeling ten achter gebracht en daarom is het tyd een stabielen grondslag -voor de wisselvallige betrekkingen te scheppen. Het zullen de betrekkingen moeten zyn tusschen den, overwinnaar, die omhoog streeft en een leidende rol in Europa ver vult en tusschen den overwonnene, wiens rol van groote mogendheid is uitgespeeld, daar Iijj er niet tegen opgewassen was". Bescherming van kinderen onder de 18 jaar. In Maart heeft de Duitsche minister van binnenlandsehe zaken een politieverorde ning tot bescherming van kinderen onder de 18 jaar uitgevaardigd. Deze mogen niet 's avonds na negenen op straat slenteren noch zich in café's of openbare vermake lijkheden bevinden, tenzij door ouders of voogden begeleid. Voor jongelui onder de 16 is het betreden van ontspanningslokalen in het algemeen verboden met hetzelfde voor behoud. Voor het overige heeft de politie last in zulke gevallen met takt in te grij pen. Klopjachten zijn uitgesloten, want zij beschouwt zich in deze materie in dienst van de bescherming van het opgroeiende geslacht naar lichaam en geest. Ze rekent daartoe op de medewerking van de opvoe ders of wie hen vervangen, want in geval van een overtreding zijn deze evenals de schuldigen zelf aansprakelijk. Dit geldt ook voor jeugdige dienstboden, maar een knaap, die den heelen dag voor een examen ge blokt heeft, behoeft niet te duchten des avonds te worden ingerekend, als hij een luchtje schept, noch de verloofde van een mindex-jarige van zijn meisje gescheiden te worden, mits de vexioving echt is en de jonge dochter daarvan een bewijs mee draagt. (N.R.Ct.) Centraal Europa en de Balkan. ITALIAANSCHE BESCHOUWIN GEN OVER DE BESPREKINGEN TE MüNCHEN. Stefani meldt uit Rome: De Italiaansche ochtendbladen wijden hun voorpagina's aan den zeeslag tusschen de Italiaansche en Britsche vloot en aan de historische bijeenkomst te München, waar Hitler in aanwezigheid van graaf Ciano en Von Ribbentrop de vertegemvoordigex-s van het bevriende Hongax-ije, graaf Teleki en graaf Csaky ontvangen heeft. De „Messaggero" publiceert hierover een uitvoerige correspondentie van zijn speci- alen bex-ichtgever, waarin deze schrijft, dat de dag van München een bevestiging is van het souvereine prestige, dat de as op het continent en in de geheele wereld vex-kre- gen heeft door haar prachtige denkbeel den van herstel en door de onvergelijkelijke kracht van haar wapenen. Hongaxije zoo vex-volgt het blad heeft verzocht zich met de as te verstaan en zijn actie te ver binden aan het werk van Italië en Duitsch land. Daarom is het gesprek van Hitier en Ciano met Teleki en Csaky om den in vloed, welke daarvan zal uitgaan op den loop der gebeurtenissen in het Donaubek- leen en op den Balkan en in het geheele Westelijke bekken van de Middellandsche zee, van de grootste beteekenis. Na de Rus sische bezetting van Bessarabië en de Boe- kowina, is het in het wezenlijke en drin gende belang van alle Donau- en Balkan- volkeren gewenscht en noodig, dat ziclx geen nieuwe „coup de théatre" voordoet. Het blad zegt er zeker van te zyn, dat Hon garije nooit iets zal doen, dat op eeniger- lei wjjze de plannen van den vijand zal kunnen begxuxstigen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1