Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant De Provinciale Staten van Zeeland bijeen. waarin opgenomen de 183ste JAARGANG NUMMER 155 DINSDAG 9 JUL I 19 4 0 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 18 cent oer week of 2.30 per kwartaal Franco per post 2.50 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.50, iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs Kleine advertenties: van 1 5 <-egels 0.50 iedere regel meer 10 ct. (max 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E. I N G E S T L B DOOR DE VE REE NI GING „DE NED ERLAN DSC Hg DAGBLADPERS': Een zwaren arbeid wacht ons allen". Hedenmorgen kwamen de Provinciale Staten van Zeeland bijeen in de eerste ge wone vergadering in 1940, welke vergade ring werd gehouden in het museum van het Zeeuwsch Genootschap. De Commissaris der Koningin, jhr. rar. J. W. QuarJes van Ufford, opende met de vol gende korte rede: „Mijne Heeren, Met mij zult Gij allen ongetwijfeld van oordeel zijn, dat in dezen ernstigen tijd geen woorden maar daden van ons worden gevraagd. De omstandigheden nopen ons tot voortvarenden, snellen ai'beid en daar om zal ik thans geen uitdrukking geven aan de talrijke gevoelens, welke mij' bezie len, maar meen ik ook als Uw Voorzitter naar kortheid te moeten streven. Ik wil echter niet nalaten met een en kel woord de nagedachtenis te eeren van hen, die in den strijd voor 's Lands onaf hankelijkheid het leven lieten. Ook in on ze provincie zijn meerdere slachtoffers ge vallen en mét groote deernis denk ik daar bij ook aan de mannen van onzen provinci alen bootdienst, die in volle plichtsbetrach ting aan hunne gezinnen zijn ontrukt. Hun allen brengen wij eerbiedig hulde en dan ken wij voor de wijze, waarop zij zich van hunne taak hebben gekweten. Het is onze oprechte bede, dat God hunne nabe staanden kracht en troost sclienke om hun zoo zwaar verlies te dragen. Mijne Heeren, Het leven gaat voort, kent geen stilstand; leven moet zijn vooruit gang. Een zware arbeid wacht ons allen, vooral ook in onze provincie, welke zoo ernstig door het oorlogsgeweld is ge teisterd. Ons aller plicht is het om met volle toewijding, kloekheid, vastberaden heid, eendrachtelijk en zelfbeheerscht den arbeid, welke op onze schouders rust, op te vatten, daarbij het oog richtend op den Al- machtigen God, in Wiens handen wij de toekomst van ons land veilig weten. Aan den arbeid dan tot heil van ons Ge,west en Van zijne ingezetenen.'' De voorzitter deelde vervolgens mede, dat bericht van verhindering was binnenge komen van de heeren Van Mazijk, Locke- feer, De Looze, Erasmus en Stieger, Verder waren afwezig de heeren: Goos- sens, Hamelink, Van Rompu en Dekker. FIN AN CESELE MACHTIGING VOOR GED. STATEN. Zooals wij in ons bladreeds uitvoerig hebben gemeld, vragen Ged. Staten aan de Prov. Staten een vérgaande financieele machtiging, tot het nemen van maatrege len, welke zij noodig achten om te voorzien in de gevolgen van oorlogshandelingen en voorschriften van hooger hand. De hier be doelde gevolgen van oorlogshandelingen betreffen vnl. de administratie der Provin cie, het archief en de Griffie, den Provinci alen Waterstaat en de Prov. Stoomboot diensten. Ged. Staten veronderstellen, dat het op geen 1000 na met zekerheid te zeggen is welke bedragen hiermee gemoeid zullen zijn en daarom vragen zij een machtiging om te doen wat zij goed achten en de be talingen te verrichten, welke zij meenen, dat noodig zijn. Zonder bespreking wordt deze machti ging verleend. HET VEERRECHT KORTGENE— WOLPHAARTSDIJK. Ged. Staten hebben van de N.V. Maat schappij tot Exploitatie van onroerende goederen Rhoon, Pendrecht en Cortgene het veerrecht KortgeneWolphaartsdijk gekocht voor 15.000. In het belang van de rechtszekerheid, wenschen Ged. Staten den aankoop, van het veex-recht te gronden op een besluit van de vergadering der Prov. Staten. De heer VTENINGS vraagt nog een klei ne inlichting, welke de heer Van Bommel van Vloten hem, namens Ged. Staten, ver strekte. De heer DE LANGE maakt- uit de woorden van den heer Van Bommel van Vloten op, dat de bouw van een brug over de Eendracht nog wel geruimen tijd op zich kan laten wachten. Spr. vraagt of Ged. Staten, om in die mogelijkheid te voorzien, reeds een exploitatierekening hebben opgemaakt voor de betrokken ve ren. De heer VAN BOMMEL VAN VLOTEN antwoordt, du.t Ged. Staten tot hun spijt nog geen gelegenheid hebben gehad zich daarover te beraden. Het voorstel van Ged. Staten wordt daarop zonder meer aangenomen. HET TOLGELD OP DE THOOLSCHE BRUG. De brug van Tholen naar den Auvergne- polder is door oorlogshandelingen bescha digd. In het verkeer over de Eendracht wordt thans voorzien door een voetbrug. Voor den overtocht wordt een bedrag ge vraagd, dat ook gold op, de gewone brug. Hoewel Ged. Staten niet overtuigd zijn van het feit, dat de gemeente Tholen récht heeft op dit bruggeld, meenen zij de rechtskwestie beter later aan de orde te kunnen stellen. Om zeer bedenkelijke financieele gevolgen voor de gemeente Tho len te voorkomen, stellen zij voor de be staande tarieven voor een jaar te hand haven. Naar aanleiding van dit voorstel vraagt de heer DE PAUW of Ged. Staten kun nen mededeelen of binnenkort verbetering zal worden gebracht in de. provinciale veerverbindingen. De heer VAN BOMMEL VAN VLOTEN wjjst er op, dat de Prov. Bootdiensten op het oogenblilc slechts over weinig mate- rieél beschikken. De „Koningin Wilhelmina" is hersteld. Het is de bedoeling, dat dit schip binnen-, kort in dienst wordt gesteld op de ljjn HansweertWalsoorden. Verder beschikt de Provincie over de. „Koningin Emma", de. „Zeemeeuw" en het gehuurde schip „Koningsplaat". Een reserve.is niet aanwer zig. Het is niet te verwachten, dat spoe-, dig beschikt zal kunnen worden over meer veerbooten, daar door het niet-intact zijn van een aantal bruggen in ons land de vraag naar dergelijke schepen veel groo- ter is dan liet aantal, dat op korten ter mijn gebouwd kan worden. Spr. geeft ech ter de verzekering, dat Ged. Staten alles zullen doen wat in hun macht is om de veerverbindingen weer zoo goed mo gelijk te doen functionneeren. Het voorstel van Ged. Staten wordt zon der stemming aangenomen. DF STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. Ged. Staten hebben voorgelegd de balans per 31 December 1939 en de resultaten rekening over 1939 van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Ged. Staten stellen voor het tekort op de zen dienst volgens de stukken vast te stellen op 228.835,56. Aldus wordt z.h.s. besloten. DE DIENSTEN OP DE OOSTER- SCHELDE. Ook de balans en de resultatenrekening van den Prov. Stoombootdienst op de Ooster-Schelde hebben G. S. aan de Prov. Staten, voorgelegd. Zij stellen voor om volgens deze stükken het tekort op dezen dienst te bepalen op 37.384. De heer DE LANGE vraagt naar de oor zaak, dat een aantal posten een belang rijk nadeelige uitkomst heeft gegeven dan geraamd was. De heer VAN BOMMEL VAN VLOTEN wijst op de prijsstijging van stookolie als voorbeeld van een der oorzaken. Verder is in bepaalde gevallen ruimer afgeschre ven dan eerst geraamd was, als Ged. Sta ten dat noodig achtten. Spr. kan niet alle betrokken posten thans uiteenzetten, doch spr. hoopt, dat de heer De Lange vol daan is. Zonder verdere bespreking wordt het tekort dan vastgesteld volgens het voorstel van Ged. Staten. Daarop is er niets meer aan de orde. Met een woord van dank sluit de VOOR ZITTER de vergadering, welke nog geen twintig Ininuten geduurd heeft. Nederlandsche kinderen naar de Oostmark. Een oproep van het comité. Het Nederlandsch Centraal bureau voor' de kinderactie „Nederland-Oostmark" heeft den volgenden oproep verspreid Nederlanders, De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, rijksminister Seyss- Inquart heeft in zijn te Rotterdam gehou den rede uitdrukking gegeven van zijn bijzondere voldoening over het feit, dat hjj thans de gelegenheid had tot het in het leven roepen van een actie voor kinderen van behoeftige Nederlandsche gezinnen, en zijn dank te kunnen toonen voor de in de na-oox-logsjaren van Nederlandsche zjjde gevoerde hulpactie voor Oostenrijk- .schc kinderen. Indertijd waren duizenden Oostenrijk- sche kinderen voor ontspanning in Neder land. Thans heeft de Rijkscommissaris toegezegd, dat 6000 kinderen naar de mooie gouw Opperdonau (Salzkammer- gut) kunnen gaan. Met de voorbereidingen voor deze reis is het Nederlandsch-Duitsch comité gereed. De. eerste vacantietreinen voor deze ont spanning behoevende kinderen kunnen vertrekken op 15 Juli a.s. De duur van het verblijf is gerekend tot October, zoo dat een absolute ontspanning gewaarborgd is. In Oostenrijk staan de kinderen onder toezicht van Nederlanders. Bovendien staan alle kinderen onder geneeskundige controle. Zij woi'den ondergebracht in vrijgemaakte hotels, vacantieoorden en bij gegoede families, en wel uitsluitend in de mooiste gedeelten van Opper-Oosten- rijk, op verren afstand van den oorlog. Uitsluitend uit sociaal oogpunt worden de kinderen uitgezocht, d'.w.z. dat die kinderen die een ontspanning het meest noodig hebben het eerst in aanmerking komen. De politieke en godsdienstige richting, der ouders speelt hierbij geen rol. De gouw Opperdonau zal alles doen Nederland op zyn mooist. Middagrust in het gras langs den weg onder de knotwilligen. De herder mét zjjn schapen in het vredige Zuid-Hol- landsche landschap. De strijd tusschen Frankrijk en Engeland. Het slagschip „Hood" kreeg bomtreffers. Volgens een Havasbericht uit Algiers wordt officieel meegedeeld, dat bij den over val op de Fransche vloot te Oran Fransche jachtvliegtuigen en kustbatterijen twee Britsche vliegtuigen hebben neergeschoten. Het slagschip „Hood" (het grootste Engel- sche slagschip) werd meermalen getroffen en twee Britsche torpedojagers werden zoo zwaar beschadigd, dat zij wellicht gezon ken zjjn. BRITSCHE LUCHTAANVALLEN OP MERS EL KEBIR. Naar uit Frankrijk aan het D.N.B. te Genève wordt gemeld hebben Britsche vlie gers gisteren wederom aanvallen onderno men op de Fransche marinebasis Mers el Kebir, bij Oran. De vliegtuigen waren op gestegen van een in de nabijheid liggend Engelsch vliegtuigmoeders'chip. Het Fran sche afweergeschut kwam in werking. Minstens twee Britsche vliegtuigen zouden zijn neergehaald. FRANSCHE OORLOGSVLOOT UITGELOOPEN. De in Casablanca liggende Fransche oor logsschepen zjjn, volgens berichten in de Italiaansche bladen, uitgeloopen om jacht te maken op Britsche koopvaardijschepen in den Atlantischen Oceaan. Uit Tangei" wordt bevestigd, dat na het bombardement op Gibraltar door Fransche vliegtuigen de aldaar gestationneerde Brit sche vlooteenheden zijn uitgevaren. Op het oogenblik ligt nog slechts één Engelsch oorlogsschip in de haven van Gibraltar. DE BRITSCHE AANSLAGEN OP DE FRANSCHE VLOOT. Het D.N.B. meldt uit Bern Het offici- eele Fransche nieuwsbureau Havas ver klaart naar aanleiding van de pogingen van Churchill en de Britsche propaganda, de aanslagen op de Fransche vloot te recht vaardigen, het volgende. „In welingelichte kringen acht men de Engelsche voorstelling van zaken om de volgende redenen niet steekhoudend De Fransche regeering was vastbesloten, den wapenstilstand van de hand te wijzen, wan neer het vlootvraagstuk niet bevredigend geregeld, d.w.z. wanneer de Fransche vloot door Duitschland zou worden gebruikt. Het wapenstilstandsverdrag bepaalde, dat de wat in haar vermogen ligt te vergoeden wat Nederlanders destijds voor de Oos- tenrijksche kinderen hebben gedaan. ■Aanmelding. De ouders moeten zoo spoedig mogelijk opgave doen bjj den burgemeester van hun gemeente. Er mag niemand geweigerd worden. Om transportredenen mogen op het oogenblik maar 6000 kinderen worden op genomen. Men wende zich in geval van twjjfel tot het Nederlandsch Centraal bureau voor dc kinderactie Nederland- Oostmark, Den Haag, Binnenhof 29, tele foon 18.38.20, toestel 26. vloot naar de havens der niet bezette gebie den zou worden gebracht om daar ontwa pend te worden. Zij zou bovendien door Fransche bemanningen worden bewaakt. De Engelschen vei-langden, dat de vloot naar Engelsche havens zou worden ge bracht. De Fransche schepen, die zich bij het sluiten van den wapenstilstand daar bevonden, werden echter als vijanden be handeld en de officieren en bemanningen werden van boord gehaald. Hieruit blijkt, dat men van Engelsche zijde zich in werke lijkheid van de Fransche vloot meester wilde maken. Had Frankrijk aan den En gelschen druk toegegeven, dan zou liet een gegeven woord geschonden en- het wapen stilstandsverdrag op een der belangrijkste punten overtreden hebben. De vloot te Oran werd ontwapend, de vuren gedoofd en een deel der bemanning was aan den wal. De munitie werd juist ontscheept-. De sluit stukken waren reeds van een aantal kanon nen verwijderd. De marine was derhalve inderdaad bezig, deze schepen onbruikbaar te maken, waardoor Engeland de garantie werd geboden, die het voorgaf te willen hebben. En toch zijn de Engelschen, met miskenning van de militaire eer tegen een vloot in dezen toestand opgetreden Zjj hebben de matrozen, die zich niet konden verdedigen, vermoord. Met dezen eersten moord niet tevreden, wierpen de Engelschen zich nogmaals op het zieltogende slachtof fer en beschoten met machinegeweren de matrozen, die in de booten een toevlucht zochten. Terecht heeft een Amerikaansch blad gesproken van een moord met voorbe dachten rade van Kain op Abel. DE FRANSCHEN IN ENGELAND WORDEN ALS BUITENLANDERS BEHANDELD. Het D.N.B. meldt uit Londen Officieel verluidt, dat de Franschen van nu af aan in Engeland als buitenlanders worden be handeld. De Fransche staatsburgers zijn derhalve van Maandag jl. af, evenals ande re - buitenlanders, onderworpen aan beper kingen, zooals het uitgangsverbod en het verbod, zonder bijzondere vergunning mo torrijwielen en auto's te gebruiken. Boven dien gelden thans ook voor hen de verorde ningen, die aan alle buitenlanders den toe gang tot.de' verdedigingszónes zonder spe ciale vergonming cl er politie verbieden, DE „RICHELIEU" VERLOREN? Reuter meldt, dat de Britsche vlootop den ochtend van 8 Juli haar operaties tegen dè eenhedenvan de Fransche vloot heeft voortgezet. -Deze- actie was gericht tegen het nieuwste. Fransche. pantserschip „Richelieu" (35.000 ton). Reuter beweert, dat de actie met succes is bekroond. Het Nationaal JongerenverBond verboden. 'Naar de N.R.Ct. verneemt is "het Natio naal Jongerenverbond elke verdere werk zaamheid verboden. Het Verbond houdt op te bestaan. Bommen op Sliedrecht. Negen personen die zich niet stoorden aan luchtalarm, werden gedood. Maandagmiddag even na twee uur heb ben Engelsche vliegtuigen een aantal bom men gewoi'pen op Sliedrecht. De vliegtui gen vlogen op groote hoogte en waren in de zware onweerswolken af en toe zicht baar. Door de bommen werd een aantal huizen geheel of gedeeltelijk vernield. Negen personen zijn om het leven geko men, verscheidene anderen werden meer of minder ernstig gewond. Ook doktoren van buiten Sliedrecht hebben geneeskundige hulp verleend. Van de gewonden bevindt zich nog een aantal in levensgevaar. Alle personen, die om het leven zijn gekomen, onder welke een echtpaar, vrouwen en kinderen, bevon den zich buitenshuis, niettegenstaande de or luchtalarm waarschuwden. OOK BOMMEN OP SLIKKERVEER GEWORPEN. Maandagmiddag heeft een vliegtuig op het terrein van een scheepswerf te Slikkerveer (gemeente Ridderkerk)waar thans een centrale werkplaats voor jeug dige werkloozen is gevestigd, een drietal bommen geworpen. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor. Alleen werd ina- terieele schade aangericht. Van een school, welke in de nabijheid staat, sprongen de ruiten. HOEK VAN HOLLAND IS GROQTENDEELS VRIJWILLIG GEËVACUEERD. De anders omstreeks dezen tijd zoo bloei-? ende badplaats Hoek van Holland biedt thans een troosteloozen aanblik. „Rotter dam aan zee" staat bijna dagelijks bloot aan de zinnelooze Engelsche bombarde menten. Vele woningen zijn dan ook zwaar beschadigd. Een groot deel der Hoeksche bevolking is vrijwillig geëvacueerd. Tal van huizen zijn geheel verlaten, de ramen zijn met planken dicht gespijkerd, 's Nachts is Hoek van Holland nagenoeg uitgestorven. De meeste menschen, die er overdag nog wonen, gaan des avonds in 's-Gravenzande en andere naburige Westlandsche gemeenten slapen, omdat de Engelschen b.ij voorkeur des nachts hun bommen over de huizen uit strooien. Engelsche bommen bij Zwolle. Twee Engelsche vliegtuigen hebben gis termiddag half vijf een vijftal bommen uitgegooid in de omgeving van Zwolle. Er werden vijf menschen gewond. Een meisje kreeg lichte kwetsuren. Twee schip pers en een vrouw werden zwaar gewond en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. MAN GEDOOD BIJ BOMAANVAL TE DEN HELDER, Zondagnacht om half vier is een Britsch toestel boven Den Helder geweest en heeft een bom laten vallen in de Ooievaarstraat, op den hoek van de Havikstraat, oj) zeven meter afstand van het hoekhuis. Honderden ruiten werden vernield,spon ningen uit de ramen geslagen en vooral de huizen, staande op den hoek Ooievaar- straat, Havikstraat bekwamen ernstige schade meldt de H. C. Ook tal van huizen in de Havikstraat werden beschadigd. In hoofdzaak ruiten en pannen moesten het hier ontgelden. Zelfs vele woningen in de Reigerstraat bekwamen ruitehschade. Het meest droevige van dezen bomaan val is echter, dat er weer een menschen- leven geëischt werd. De kappersbediende van den kapper v. Berkum, uit de Spoorstraat, de 26- jarige ongehuwde, K. Scholtes, werd doodelijk getroffen. Cadetten en adelborsten worden opgeleid voor den opbouwdienst. Op 15 Juli zullen, zoo vernemen wij, in de Kon. Militaire Academie in het kader van den Opbouwdienst cursussen beginnen, die de cadetten voor een burgerlijk beroep moe ten voorbereiden. Zij zullen voor de techni sche vakken drie en voor de administratieve vakken zes maanden duren, en zijn ook voor adelborsten toegankelijk. Het te" geven on derwijs zal de cursisten in de gelegenheid stellen hun studie aan 'n universiteit voort te zetten. Cadetten van het wapen der genie zullen zich voor het volgen van het onder wijs aan de Technische Hoogeschool kunnen voorbereiden, de cadetten der administratie voor accountancy e.d. kunnen volgen, en anderen, bijv. voor leeraar in lichamelijke opvoeding. Generaal-majoor H. C. G. baron van La- wick, gouverneur der Kon. Mil. Academie, heeft de leiding, en leeraren van deze instel ling geven de cursussen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1