Provinciale Zeeuvsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant waarin opgenomen de 183ste JAARGANG NUMMER 145 DONDERDAG 27 JUNI 1940 Uitgave der Firma's F, van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 18 een- -e- weeh ot 2-30 per kwartaal, Franco per post 2.50 per kwartas'- Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 -5 i egeis 1 50. iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs- Kleine advertenties: van 1—5 egels 0.50. iedere rage' meer 10 ct (max 5 regels). Dit nummer bestaat uit twee bladen Ingevolge besluit der Vereeniging „de Nederlandsche Dagbladpers" Is het den dagbladen met ingang van den 1sten Juli a.s. niet meer toegestaan aan de abonnementen verzekeringen, van wel ken aard ook, te verbinden. Met ingang van genoemden datum zal de verzeke ring van abonné's der Vlissingsche Cou rant dus een einde nemen. Distributie van varkensvleesch midden Juli verwacht. Midden Juli verwacht men distributie van varkensvleesch, zoo meldt de „Vee- en Vleeschhandel". De komende distribu tie van varkens zal zich bij den aanvang nog wel niet direct uitstrekken over het golieele land. In de provincies met de groote steden en groote abattoirs zal wel het eerst worden begonnen en zoodra de distributie ook inhoudt rantsoeneering waarbij dan wel onvermijdelijk zal zijn de vleesch- en spekbon voor het publiek dan zal de varkensvleeschdistributie zich ook uitstrekken over het platteland en daar zullen dan, gelijk in den vorigen oor log, weer centrale slachtplaatsen worden aangewezen. De Ned. Veehouderijcentrale zal dan de geheele varkensproductie onder zich nemen en deze productie verdeelen voor de gewone binnenlandsche voorzie ning, fijne vleeschwarenbereiding en ex port. Misschien is dit alles voorlooper van een rundvleesch-distributie. Veel hangt af van de ontwikkeling van den oorlog. Uit de overwegingen, die het blad aan deze mededeeling verbindt wordt nog het volgende ontleend De Regeering: zal den varkensstapel moeten inkrimpen en is er reeds aan bezig door de afneming van de zware varkens voor invriezing en de.lichte varkens voor inblikking, waarbij rug- en buikspek dezer lichte varkens voor de zouterij, dusvoor voorraadvorming wordt bestemd. De vraag werpt zich nu op moeten met het nog beschikbaar zijnde krachtvoer zooveel mogelijk varkens worden gemest tot een meer bescheiden gewicht of moet de productie van spek, vet en vleesch ge zocht worden in een kleiner aantal, maar dan zwaardere varkens? Ook onze Regee ring zal evenals in Duitscliland het geval is, bedacht zrjn om de vet-, spek- en vleeschproductie via den varkensstapel zooveel" mogelijk op peil te houden en het is verheugend, dat men hiér te lande de voedervoorziening ook uit afvalproducten ter hand neemt. Slacht men te veel varkens af en zoekt men de vet- en vleeschproductie in de „zwaarmesterij" dan tast men ook het fundament der fokkerij en de fokrichting aan. Ook dat moet zooveel mogelijk wor den vermeden. De gulden middenweg wor de gevonden en dan ligt het voor de hand, dat de varkensproductie niet wordt gezocht in die van louter zouters (bacon- varkens), maar evenmin in die van spek- varkens. OOK VETDISTRJCBÜTIE Hoe staat het nu' met de vooruitzichten t.a.v. de toekomstige vetvoorziening Gezien den oorlogstoestand moet ver wacht worden, dat van overzee hier te lande vrijwel geen grondstoffen zullen kunnen worden ingevoerd. Dit beteekent, dat de bereiding van de plantaardige vet ten en oliën groote moeilijkheden zal on dervinden. De margarine- en de bak- en braadvet productie zal dan oók, wanneer de voor raden grondstoffen verwerkt zijn, wel grootendeels stil gelegd moeten worden. Dit beteekent weer, dat bij een langeren duur van den oorlog 50 pet. van onze be staande dekking van het vetverbruik zal uitvallen en ons land vrijwel geheel aan gewezen zal zijn op de dierlijke vetten. Nu schuilt gelukkig in dezuivelproduc- tie een groote reserve. De vraag, of de slachtvetten eventueel voor vervanging der wegvallende plantaardige vetten zou den kunnen dienen, moet ontkennend wor den beantwoord. De hoeveelheden rundvet en reuzel, die ter beschikking komen, zul len zelf al - kleiner worden. In de eerste plaats, doordat er geen rundvet meer kan worden ingevoerd; zelfs niet uit België en in de tweede plaats, doordat de kleinere krachtvoerverstrekking ook de productie van rundvet en vooral, reuzel beteekenend zal doen dalen. Men komt totde conclusie, dat er, mocht onverhoopt de huidige oorlog lang duren, waarschijnlijk' een duidelijk tekort aan vet zal ontstaan, zoodat aan een vet- distributie niet te ontkomen zal zijn. 28 dooden bij luchtaanval op Palermo. Stefani meldt uit Rome De lijst van slachtoffers is gepubliceerd van een vij- andelyken luchtaanvalop de Italiaansche stad Palermo op den 23sten Juni j.l. Hier bij werden 28 personen gedood en 168 ge wond onder wie vele vrouwen en kinderen. Engelsche bomaanvallen op Nederlandsche steden en dorpen. Den Helder getroffen. Uit Den Haag In een persconferentie van de Presse-Abteilung van het rijks commissariaat heeft de Pressedezernent, de heer W. Janke, gewezen op de grootere activiteit in do lucht, welke de Engelschen de laatste dagen aan den dag leggen. Zij toonen daarbij, aldus de heer Janke, de zelfde methode als in Duitschland. De aanvallen vinden meest 's nachts van groote hoogte plaats, als het zicht slecht is en het wolkendek schuilgaan mogelijk maakt. De Engelschen vliegen dan in kleine groepen of met een enkel vliegtuig en werpen bommen zonder ander aanwijs baar doel, dan om de bevolking te terro- riseeren. Deze methode bereikt het tegen deel van wat er mee bedoeld wordt. En heeft geen ander effect dan het uitlokken van repressailes, die intusschen reeds - gonnen zijn. Ook hier te lande lijden vreedzame visschersdorpen, afgelegen boerderijen, woonhuizen, die ver van elk militair doel verwijderd zijn,, onder deze Engelsche wijze van oovlogsvoerm. Bij de Engelschen wordt het bezit der „bondge- nooten" blijkbaar niet ontzien, aldus de heer Janice. De laatste dagen heeft spe ciaal Den Helder, waar geen militaire objecten, meer bestaan, sinds de Neder landsche marine deze plaats verliet, een en ander van deze Engelsche methode ervaren. Het meest schokkende feit daar bij is, dat bet marinelazaret ditmaal bij uitzondering overdag terwijl de Roode Kruisteekens kilometers ver zicht baar zijn, op Vrijdag 21 dezer door bom men getroffen werd en de vliegtuigen bo vendien met machinegeweervuur op bur gers in de omgeving schoten. In het laza ret waren geen militaire gewonden aan wezig. Uitsluitend burgers zijn van deze handelswijze het offer geworden. Ook in den. afgeloopen nacht werd Den Helder opnieuw aangevallen en is een aantal woonhuizen, die ver van elk militair object voorzoover men daarover in Den Helder nog zou kunnen spreken, verwijderd zijn, getroffen. VELE DOODEN EN GEWONDEN. Naar verschillende correspondenten van hét A.N.P. in Noord-Holland nog melden, heeft de bevolking van Den Helder ernstig geleden onder de nachtelijke aanvallen der Engelsche bommenwerpers op de burger lijke bevolking. De bommen werden ov.er verschillende deelen van Den Helder uitgestrooid. Er zijn vele dooden gevallen en tal van ge wonden. Onder de bevolking heerschte de grootste verontwaardiging, die zich vaak in de heftigste bewoordingen tegen de Engelsche belagers uit. Vele menschen zijn uit Den Heidér gevlucht en vonden in de omgeving gastvrij onthaal. Sommigen zijn veel verder gevlucht en in Amster dam aangekomen. Allen zijn het er over eens, dat de hommen g'ecn militaire doel einden troffen, de Engelschen hadden het blijkbaar öp de burgers voorzien, die zij in den slaap overvielen door van zeer groote hoogte hun bommen neer te wer pen. 36 dooden, 22 gewonden. De Tel. meldt omtrent den aanval op Den Helder nog o.m. NadatVrijdagmiddag Engelsche bom bardementsvliegtuigen een aantal brand en explosieve bommen, die ook in enkele burgevwïjken verwoestingen aanrichtten, boven Den Helder hadden uitgeworpen, is de marinestad in den nacht van Maandag op Dinsdag j.l. massaal gebombardeerd. Deze aanval heeft een. aantal slachtoffers onder de burgerbevolking geëischt en groote vernieling in' de stad teweegge bracht. Te ongeveer half twaalf 's avonds wer den de bewoners opgeschrikt door eenige explosies in de verte. Even daarna vielen de eerste bommen in Den Helder. Ofschoon men had verondersteld, dat de toestellen zich uitsluitend zouden bepalen tot aanvallen op militaire doelen, bleek dit niét het geval té zijn. Het werd een bombardement, dat geen enkele' bewoner van, Den Helder ooit zal kunnen vergeten. Het' hield aan tot half vier in den morgen en toen het zoo laat was, bleek, dat de stad zwaar geleden had. Verreweg het grootste aantal der ongeveer tweehonderd bommen is neergekomen in het midden van de stad. Het is niet moeilijk zich de ontsteltenis van.de bevolking voor te stellen. Een aan tal branden brak uit, doch er was zooveel bluschmaterieel vereischt, dat tal van brandhaarden niet voldoende bestreden konden worden. Een groot aantal panden is met den grond gelijk gemaakt. Een aantal personen begafzich op straat om hulp te verleenen en het is te betreuren, dat juist van -hen velen getroffen, worden. Per ambulance-auto werden de zwaar- en lichtgewonden naar militaire hospitalen vervoerd. Eerst tegen het aanbreken van den da geraad vertrokken de machines. Wat zij nalieten, was een stad, die op verschei dene plaatsen in lichter laaie stonder waren tal van personen gedood en zwaar gewond. Hoewel er van het aantal slacht offers nog geen nauwkeurige cijfers be kend zijn, vernam het blad, dat het aantal dooden tot Woensdagmiddag twaalf uur, zes en dertig bedraagthét aantal zwaar gewonden twee en twintig. Indien er ooit een bombardement doel loos is gewec .c, dan is het wel dit. Slechts een enkele maal werd een mili tair doel geraakt, maar verreweg de meeste bommen troffen burgerhuizen, winkels en straten en dat speciaal in het centrum van de stad. EEN „VREDESPARTIJ" ONDER CHAMBERLAIN In een bericht van het Noord-Ameri- kaansche nieuwsagentschap Associated Préss wordt gezegd, dat in Engelsche parlementaire kringen beweerd wordt, dat tusschen de oorlogspartij onder leiding van Churchill en eén „geboren wordende" vredespartij onder Chamberlain een be langrijke politieke strijd aan den gang is. Volgens deze voorstelling van zaken zouden de aanhangers van Churchill trachten Chamberlain uit het kabinet te verwijderen uit vrees voor een pacificatie politiek. De vertegenwoordiger van de Associated Press in Londen meldt verder, dat zijn berichtgevers verklaard hebben, dat Churchill zich slechts aan het stuur kan handhaven met behulp van 200 veilige conservatieve stemmen in het Lagerhuis. Men gelooft, dat Chamberlain de regee- ring-Churchill ten val kan brengen en een vredeskabinet kan vormen. In zekere kringen, zoo besluit dit bericht van de Associated Press, wordt tegelijkertijd het denkbeeld uitgesproken, dat mogelijk Lloyd George in plaats van Chamberlain in hét kabinet-Churchill zitting zal ne men. DE WINKEL STOND OPEN. Aan het blad „Nefeka" vakblad voor den kantoorboekhandel wordt uit De Bilt het volgende staaltje verteld, dat de moeite van vermelden waard is en als tegenhan ger mag dienen voor plaatsen, waar het omgekeerde het geval was. In de haast van evacuatie- had men vergeten ie winkeldeur te sluiten. Na terugkomst van een afwezig heid van enkele dagen .lag op de toonbank een briefje waarop stond „Ik kocht een potlood bij U", Ei" naast lag een dubbeltje. Verder was alles op dé oude plaats. FTRANSCH GOUD NAAR DE VEREENIGDE STATEN. Het Amerikaansche ministerie van finan ciën heeft medegedeeld, dat de kruiser „Valenciennes", die tot het in de Portu- geesche wateren gestationneerde Europee- sche eskader behoorde en onlangs is afge lost, groote hoeveelheden Fransch goud naar dc Vercenigde Staten heeft gebracht. SUIKER OP BON 80. De Secretaris-generaal, waarnemend, hoofd van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Vrijdag 28 Juni a.s. tot en met Donderdag 25 Juli a.s. de met „80" ge nummerde bon van het algemeen distri butiebonboekje recht geeft op het koopen van één kilogram suiker. Notaris Jonkers failliet verklaard. GEEN REDEN TOT ONGERUSTHEID. Ter terechtzitting der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg van 26 Juni 1940 is failliet verklaard H. Jonkers, van be roep notaris, te Goes, wiens tegenwoordige verblijfplaats onbekend is. Rechter-Commis- saris mr. J. H. F. Bloemers Curatoren mr. H. C. J. Zaaijer, advocaat te Goes, en J. Meijling, candidaat-notaris te Goes. Eenige bijzonderheden. In verband met dit officieele bericht, vernemen wij van bevoegde zijde nog het volgende De heer Jonkers is op Zondag 12 Mei 1.1. (Pinksterzondag) naar Hoedekensker- ke uitgeweken en vandaar naar Zeeuwsch- Vlaanderen vertrokken. Na een kort op onthoud aldaar, is hij verder gereden Waar hij zich thans bevindt, is nog on bekend. Door den voorzitter van de ka mer van toezicht werd mr. M. R. Krans tot waarnemend notaris aangewezen. Bij het openen- van de brandkast bleek al het contante geld te ontbreken. De effec ten, die door cliënten bij notaris Jonkers in bewaring gegeven waren, werden alle in de desbetreffende dossiers aanwezig bevonden. Later werd een schrijven van notaris Jonkers ontvangen, waarin hij verklaarde het contante geld meegeno men te hebben teneinde dit elders „in veiligheid" te brengen. Hoewel de heer Jonkers, die, volgens zyn omgeving in overspannen toestand verkeerde, meende hiermee de belangen van zijn cliënten te dienen, was deze han delwijze ongetwijfeld een feut, die ern stige gevolgen kon hebben, daar de eeni ge liquide middelen die overbleven, nu bestonden uit het saldo bij den post-giro- dienst. Hiertegen stond een veel grooter bedrag aan dadelijk opeischbare verplich tingen. Algeheele voldoening van de eer ste crediteuren, die hun gelden zouden op vragen, zou mogelijk benadeeling van de later opkomenden kunnen meebrengen en daarom werd besloten voorloopig aan nie mand uit te betalen. Notaris Jonkers kwam niet terug en zoo werd het met den dag noodzakelijker om gerechtelijke maatregelen te nemen, want realisatie van zijn overig vermogen zou geruimen tijd vergen en bovendien moest er een bevoegdheid bestaan om met deze liqui datie te beginnen. Surséance van betaling zou misschien voor de hand gelegen heb ben, maar moet volgens de wet door den schuldenaar zelf verzocht worden en deze is juist afwezig. Pogingen aangewend, om het benoodigde groote bedrag aan liquide middelen te verkrijgen, zyn mislukt. Daar om werd door den officier van Justitie in het openbaar belang het faillissement van notaris Jonkers aangevraagd en werd dit gisteren door de arrondissements rechtbank te Middelburg uitgesproken. Doordat de waarnemend notaris onmid dellijk nadat hem gebleken was dat no taris Jonkers met de kasmiddelen ver trokken was, nu een nieuwe eigen kas had. aangelegd, konden de na het vertrek van notaris Jonkers ontvangen renten, pachten enz. gewoon aan de rechthebben den uitbetaald worden, terwijl ook het financieele verkeer na dien dag (koop sommen, hypotheken enz.) normaal bleef functionneeren. Aan degenen die op het kantoor betalingen ten bate van derden moesten doen, was verzocht dit niet op de postrekening van notaris Jonkers te gireeren, maar op een nieuwe rekening van den waarnemend notaris mr. M. P... Krans. Onze Bureaux zijn gevestigd MIDDELBURG BIERKAAI 11 Administr.: Tel. 1 39 VLISSINGEN Redactie en Adm Walstraat 58-60 Telefoon 10 (2 lijnen) GOES Redactie en Adm.: Turfkade 15 Telefoon 2863 SOUBURG Kanaalstraat 45, Telefoon 35 BRESKEKS Dorpsstraat 35, Telefoon 21 GERAFFINEERD OPLICHTER IN DE VAL. Een geraffineerde oplichter, die jaren lang met succes zijn duistere praktijken heeft uitgeoefend, is gisteren door de poli tie te Amsterdam gearresteerd. De man, een zekere de B. 42 jaar oud, gaf. zich meestentijds uit voor ambtenaar van den burgerlijken, stand of ambtenaar van maat- schappelijken. steun. Waren er menschen, die met een van beide instellingen moei lijkheden hadden, dan bezocht hij hen en wist het dan meéstal spoedig, dank zij zijn radheid van tong, zoover te brengen, dat men hem opdroeg de moeilijkheden uit den weg te ruimen. Uiteraard kostte dit geld en gewoonlijk bleef succes achterwege. Van een vrouw, die geseheiden was en de ondersteuning van haar gewezen echtge noot niet regelmatig ontving, wist hij tri den loop van eenige jax-en liefst 1100. los te krijgen. Voorts heeft hij een 60-jari- ge vrouw onder bedriegelijke voorwendsels 600.ontstolen. Deze vrouw bezat een aantal obligaties ter waarde van 700. welke zij niet kon verzilveren. Hij zou dit wel voor haar opknappen. Onkosten 600 en van verzilvering geen sprake. Alleen z\i die aan notaris Jonkers zelf vóór zyn vertrek gelden hebben toever trouwd, of te wier behoeve op diens eigen postrekening gelden zyn gestort, kunnen schade lijden. Degenen voor wien na dit vertrek op het kantoor is betaald, of op de postrekening var den waarnemend no taris is gestort, behoeven niet de minste ongerustheid te koesteren. Het kantoor blyft onder le'ding van mr Krans nor maal doorloopen eu alle zaken die na 13 Mei 1.1. aldaar zijn opgedragen, worden zonder eenige stoornis behandeld en af gewikkeld. De stadsgracht van het fraaie plaatsje Hu'st in Zeeuwsch Vlaanderen wordt in werkverschaffing schoongemaakt Met voortvarendheid wordt gowerkt aan het hei stel der opgeblazen bruggen. Groote bokken doen dienst bij het heffen der gebroken deelen van de verkeersb, ug over den Rijn te Arnhem

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1