Provinciale Zeeuwsche Omrand Hitler ontvangt de Fransehe onderhandelaars Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Regeling van liet personen- en goederenvervoer. fad Hotel „Britannia'5 waarin opgenomen de 183ste JAARGANG NUMMER 141 ZATERDAG 22 JUNI 1940 Uitgave der Firma's F- van de Velde Jr. en G. W, den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 18 een' ,s weeK of '2.30 per kwartaoï, franco per post 2-50 per kwartaal- Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 - 5 egeis 1 50, iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale orijs. Kleme advertenties: vart 1—5 egels 0.50, iedere rege1 meer 10 ct. (max 8 regels). Dit nummer bestaat uit drie bladen Op dezelfde plaats en in hetzelfde rijtuig waar in 1918 de wapenstilstand werd gedicteerd. Het D.N.B. meldt uit Compiêgne ,s Op precies dezelfde plaats en in hetzelf de rijtuig, nameljjk in den salonwagen in het bosch van Compiêgne, waarin maar schalk Focli op 11 November 1918 onder onteerende omstandigheden den Duitschen onderhandelaars den wapenstilstand dic teerde, hebben gisteren onder veel waar diger uiterlijke omstandigheden, welke den verslagen tegenstander niet deemoedigden, de gevolmachtigden van Frankrijk uit den mond van den gevolmachtigde van den op persten bevelhebr ;r, den chef van het op perbevel der Duitsche weermacht, generaal- kolonel Von Keitel, de voorwaarden in ont vangst genomen, waaronder Duitschland bereid is een wapenstilstand toe te staan. Aan de aftakking naar het bosch van Compiêgne staan posten. Tot op grooten afstand is het gebied afgezet. Rechts van den weg, die leidt naar de plaats der wa penstilstandsonderhandelingen van 1918 en 1940, ligt een ruime tent. Deze is voor de Fransche delegatie bestemd als verblijf plaats voor hun beraadslagingen. De inrich ting is eenvoudig, maar comfortabel. Een staande kalender toont de historische da tum van den 21sten Juni 1940. Op een tafel in een hoek staan een karaf water en glazen, schrijfbenoodigdheden, aschbakjes. Het monument van den wapenstilstand van 11 November 1918 is bedekt met de rijksoorlogsvlag. In de korte allee, die naar de plaats der toenmalige onderhandelingen leidt, staat een eere-compagnie met twee treinen van het leger en een van het lucht- wapen opgesteld. Midden over het plein loopen twee rails. Daartusschen ligt, iets hooger, de gedenksteen met het opschrift „Hier strandde op 11 November 1918 do misdadige hoogmoed van het Duitsche kei zerrijk, overwonnen door de vrije volken, die het zich aanmatigde te onderwerpen". Vlak boven den steen wappert de stan daard van den Führer. Rechts van den steen staat, precies op dezelfde plaats als in 1918 het rijtuig, -waarin toen de onder handelingen werden gevoerd. Het is een normale restauratiewagen van de internationale slaapwagenmaatschappij, die volledig onversierd is gebleven. In het midden staat een groote rechthoekige tafel. Daarop staan witte plaatskaarten met het gouden souvereiniteitsteeken. Op het tweede spoor geeft een gedenk steen de plaats aan, waar in 1918 het rij tuig der Duitsche gevolmachtigden stond. Aan dezen kant is ook het monument voor Focli opgericht, met het front naar het rjjtuig. Op de plaats, waar toen het Duit sche rijtuig stond, hebben de vertegen woordigers der binnen- en buitenlandsche pers hun plaats, terwijl vlak voor het rjj tuig de generaliteit en admiraliteit en de eere gasten van staat en party op den Führer wachten. Onder hen ziet men den rijksleider der S.S. Himmler, rijksminister Lammers, rijksperschef, dr. Dietrich, rgks- leider Bormann, den chef van het weer- machtsleidingsbureau, generaal majoor Jodl, generaal luitenant Bodenschatz, de persoonlijke en militaire adjudanten van den Führer en generaal Glaise Hostenau. DE AANKOMST VAN DEN FÜHRER. Even voor drie uur marcheert de eere compagnie op. Om kwart over drie arri veerde de Führer per auto op het plein van het gedenkteeken. Hg werd door generaal veldmaarschalk Goering, grootadmiraal Raeder, generaal-kolonel Van Brauehitsch, generaal kolonel Keitel, den rijksminister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop, en den plaatsvervangervan den Führer, Rudolf Hess, ontvangen. Gevolgd door deze persoonlijkheden liep hg langs de eere compagnie. Aangekomen op het ronde plein, begaf hg zich naar den gedenksteen en stapte daarop met zijn gevolg in het rgtuig. Iets later, om half vier, verscheen de Fransche delegatie, die Donderdag de voor ste Duitsche linie bij Tours was gepasseerd en die door den opperkwartiermeester van het leger, generaai-luitenant Von Tippels- kirch, naar Compiêgne was begeleid. De gevolmachtigden van Frankrijk hadden in een hotel in Parijs overnacht. Gisterochtend werden zg naar Compiêgne gebracht, waar zij door oberstleutnant Thomas, den com mandant van het hoofdkwartier van den Führer, naar het ronde plein werden ge leid. Generaal Huntziger bleef een oogenblik nadenkend staan, voor hg om 15 uur 35 in het rijtuig stapte. In het rijtuig waren de Führer en zjjn gezelschap opgestaan. De Führer begroette elk der Fransche gevolmachtigden door het opheffen van de rechter hand. Daarop na men de deelnemers hun plaatsen in. De Führer had plaats genomen aan het midden van de tafel, rechts van hem zaten gene- raal-veldmaarschalk Goering, groot-admi raal Raeder en de rijksminister van buiten landsche zaken, Von Ribbentrop, links ge neraal kolonel Keitel, generaal kolonel Von Brauehitsch en Rudolf Hess. Aan den an deren kant nam de leider der Fransche de legatie, generaal Huntzinger, de midden plaats in. Aan zijn linkerzijde zat vice- admiraal Leluc, aan zijn rechterzgde am bassadeur Noel en generaal Bergeret. Toen stond de chef van het opperbevel der weermacht, generaal-kolonel Keitel op en las op bevel van den Führer de pream bule voor van de wapenstilstandsvoorwaar den. In aansluiting hierop werd de preambule vertaald door gezant Schmidt. Daarop stonden alle aanwezigen op en de Führer verliet met zijn gezelschap om 15 uur 42 het rijtuig, terwijl generaal-kolonel Keitel met de Fransche gevolmachtigden in het rijtuig bleef. Toen de Führer de allee naar het plein voor het monument had bereikt, meldde zich de commandant der eerecompagnie bg hem met de woorden„Mijn Führer, de Groot-Duitsche weermacht groet haar op persten bevelhebber". De Führer zeide dank, de volksliederen weerklonken. De historische handeling in het bosch van Compiêgne was geëindigd. De preambule. Het D.N.B. meldt verder De gebeurtenis van gisteren in het bosch van Compiêgne heeft gepleegd onrecht te genover de Duitsche wapeneer ultgewisclit. De waardigheid der handeling tegenover den in eere verslagen tegenstander stond in tegenstelling tot de eeuwige haatzaaiende gedenkteekanen van deze plaats, waar eens Gallische laagheid het niet overwonnen Duitsche leger smaadde. De preambule, welke generaal-kolonel Keitel voorlas, luidt als volgt In opdracht van den Führer en oppersten bevelhebber van de Duitsche weermacht heb ik U dé volgende mededceling te doen In vertrouwen op de door den Ameri- kaanschen president Wilson aan het Duit sche Rgk gegeven en door de geallieerde mogendheden bevestigde toezeggingen heeft de Duitsche weermacht in November 1918 de wapens neergelegd. Daarmede vond een oorlog zjjn einde, dien het Duitsche volk en zjjn regeering niet hadden gewild en waarin het, ondanks ontzagljjke overmacht, den tegenstanders niet gelukt was het Dnitsche leger, de marine of het Duitsche luchtwapen op eenigerlei wjjze beslissend te overwinnen. Reeds op het oogenblik der aankomst van de Duitsche wapenstilstandscommissie echter begon het verbreken der plechtig gegeven belofte. Op 11 November 1918 be gon daarmede in dezen trein de Igdenstgd van bet Duitsche volk. Wat aan onteering en vernedering aan menscheljjk en mate rieel leed een volk kon worden toegevoegd, vond hier zgn begin. Woordbreuk en mein eed hadden tegen een volk samengezworen, dat na een ruim vierjarigen heldhaftigen tegenstand slechts vervallen was in de eenige zwakheid van geloof te slaan aan de beloften van de democratische staats lieden. Op 8 September 1939, vjjf en twintig jaar na het uitbreken van den wereldoor log, hebben Engeland en Frankrjjk, weder om zonder eenigen grond, Duitschland den oorlog verklaard. Thans is de beslissing der wapenen gevallen. Frankrjjk is over wonnen. De Fransche regeering heeft de Rjjksregeering verzocht haar de Duitsche voorwaarden voor een wapenstilstand be kend te maken. Wanneer voor het in ontvangst nemen van deze voorwaarden het historische bosch van CompP-vne werd aangewezen, dan geschiedde zulks om door deze hande ling van een weer goedmakende gerechtig heid eens en voor al een herinnering uit te wisschen, die voor Frankrjjk geen roemrjjk blad in zjjn geschiedenis was, maar die door het Duitsche volk gevoeld werd als do diepste schande van alle ty- den. Frankrjjk is na een heroieken tegenstand in één enuele reeks bloeuige slagen over wonnen in ineengestort. Duitschland heeft derhalve niet het voornemen aan de wapen stilstandsonderhandelingen de karakter trekken te geven van beschimpingen tegen over een zoo dapperen tegenstander. Het doel der Duitsche eischen is 1. Hervatting van den strjjd te verhin deren. 2, Duitscblanil alle waarborgen te bieden voor de hem opgedrongen voortzetting van den oorlog tegen Engeland. 8. De voorwaarden in het leven te roepen voor d© vorming van een nieuwen vrede, welks belangrjjkste inhoud zal zjjn het her stel van het aan het Duitsche Rjjk zei' 'met geweld aangedane onrecht". De historische wagon naar Berlijn. Na beëindiging van de plechtigheid in Compiêgne heeft de Führer de volgende bevelen gegeven 1. De historische "wagon, de gedenksteen en het gedenkteeken van de Gallische over winning moeten naar Berlgn worden over gebracht. 2. Het emplacement van de beide treinen moet vernietigd worden. 3. Het gedenkteeken voor maarschalk Foch moet ongeschonden behouden blijven. BESPREKINGEN. Nadat de Führer met zgn staf het bosch van Compiêgne had verlaten en de Fran sche onderhandelaars van generaal-kolonel Keitel de voorwaarden der capitulatie had den ontvangen, trokken de Fransche gevol machtigden zich om 16.25 uur in de voor hen ingerichte speciale tent terug voor in terne bespreking. Vanuit deze tent, hebben zg, zooals reeds gemeld, een draadlooze- en verreschrijfverbinding met hun regeering te Bordeaux. Om 18.00 uur begaven zg zich wederom in het historische rijtuig, waar het contact met de gevolmachtigden van den Führer en oppersten bevelhebber, gene raal-kolonel Keitel, werd voortgezet. DE SMAAD VAN 1918 UITGËWISCHT. Het D.N.B. meldt uit Berlijn „De smaad van 1918 in Compiêgne uitge- wischt". Onder deze en dergelgke opschrif ten vermeldt de geheelö Zaterdagochtend pers in grooten opmaak .l'.et overhandigen van de Duitsche wapenstilstandsvoorwaar den. De Duitsche bladen wijzen op de waar dige behandeling van den eervol verslagen vijand alsmede op het feit, dat Hitier de Fransche delegatie ontving. fleemt Uw welverdiende vacantie in Hotel „HERMITAGE" gelegen in het rustige ^EI§T Rflaiige prijzen. Het incident in de Indische wateren. Nederlandsche gezant overhandigt nota te Tokio. Het Domei meldt uit Tokio: De woordvoerder van het Japansche de partement van buitenlandsche zaken deelt mede: In zake het incident van 6 Mei, waarbij een Nedez'landsche vliegboot op een Japan sch visschersvaartuig heeft ge schoten, heeft de Nederlandsche gezant, de heer J. C. Pabst, vanmorgen een officieele nota gezonden aan het ministerie van bui tenlandsche zaken, in antwoord op het Japansche protest. Deze officieele Neder landsche nota behelst de volgende vier punten: 1. Het onderhavige incident is voort gesproten uit het onverantwoordelijke op treden van een onderofficier der Neder landsche luchtmacht, de Nederlandsche regeering zal de volle verantwoording voor het incident op zich nemen. 2. De Nederlandsche regeering geeft uiting aan haar grondige leedwezen over het incident, dat ontstond uit een verbre king der belofte harerzijds om daden van uitdagend karakter tegen Japan in Ne- derlandsch-Indië te verhinderen. 3. De Nederlandsche regeering heeft degenen die voor dit incident verantwoor- Ijjk zijn reeds zwaar gestraft. 4. De Nederlandsche regeering ver wacht, dat de Japansche regeering be grijpt, dat bovengenoemde stappen welke de Nederlandsche autoriteiten genomen hebben om het incident te regelen, een waarborg vormen voor de toekomst. Verordeningen van den Rijkscommissaris. Het verordeningenblad van den rijks commissaris voor het bezette Nederland sche gebied bevatte gisteren een verorde ning betreffende het vervoer van perso nen en goederen. Het eerste uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal van het dep. van Water staat bepaalt, dat het gebruik van een motorrijwiel of een motorrijtuig, ingericht voor het vervoer van personen anders dan met autobussen in den zin: van de wet autovervoer personen, ter bevordering van een zoo beperkt mogelijk 'verbruik van benzine, slechts geoorloofd is, indien aan den houder voor het betrokken voertuig een daartoe strekkende vergunning is ver leend van. wege den inspecteur-generaal van het verkeer. Aanvragen voor een derge lgke vergunning voor het district Zeeland moeten gericht worden tot den rijksin specteur van het verkeer in Zeeland, ir. J. A. Ch. Oudemans, Bellinkstraat 32, Mid delburg. De rijksinspecteur van het verkeer kan zich bjj het nemen van een beslissing om trent het al dan niet verleenen van een beslissing omtrent het al of niet verlee nen van een vergunning laten voorlichten door vanwege den secretaris-generaal van het departement van waterstaat voor zgn district aan te wgzen deskundigen op het gebied van het personenvervoer. Ten bewijze, dat aan den houder van een motorrijtuig een vergunning, als be doeld in artikel 1', is verleend, dient op de voorruit of, zoo deze niet aanwezig is, op een andere duidelijke zichtbare plaats een herkenningsteeken te worden gevoerd, waarvan het model wordt vastgesteld door den inspecteur-generaal van het verkeer. Indien op een aanvrage om een vergun ning door den rijksverkeersinspecteur af- wgzend is beschikt, kan binnen 14 dagen na dagteekening van beschikking schrif telijk beroep worden ingesteld bij den se cretaris-generaal van het departement van waterstaat. Behandeling van het beroep vindt plaats, nadat bjj genoemd departement bericht is binnengekomen, dat een bedrag van twee gulden vijftig cent 2.50) is bggeschreven op postrekening no. 166620 ten name van de afdeeüng kabinet en secretarie van het departement van water staat, onder vermelding: beroep inzake vergunning personenvervoer. Het vervoer van goederen langs den weg in eigen vervoer is slechts geoorloofd, in dien aan den. vervoerder voor het betrok ken voertuig een daartoe strekkende ver gunning is verleend vanwege den inspec teur-generaal van het verkeer. Onder eigen vervoer wordt te dezen ver staan het vervoeren van eigen goederen in eigen voertuig en, indien met behulp van personeel, met eigen personeel. Een vergunning is niet vereischt voor het vervoer van goederen anders dan met motorrijtuigen, behoudens met die voer tuigen, waaromtrent de secretaris-generaal van het departement van waterstaat met betrekking tot een district als bedoeld in par, 3 of een gedeelte daarvan in afwij kenden zin heeft bepaald. Een aanvraag om een vergunning moet worden gericht tot den rijksinspecteur van het verkeer in het district waar de ver voerder gevestigd is. De rijksinspecteur van het verkeer be slist over het al dan niet' verleenen van een vergunning, gehoord een commissie, welke voor zijn district aangewezen door een of meer organisaties. In spoedgevallen kan door den rijksin specteur van het verkeer een beslissing worden genomen, zonder dat vorenbedoeld advies is ingewonnen. Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. Evenals voor het hierbovengenoemde personenvervoer is bepaald, moet de hou der van een voertuig op een zichtbare plaats een gewaarmerkt herkenningstee ken voeren en kan binnen 14 dagen een schriftelijk beroep worden ingesteld, waar door 2.50 moet worden gestort. Voorts is het vervoeren van goederen ten behoeve van derden langs den weg slechts geoor loofd, indien aan den vervoerder voor het betrokken voertuig (motorrijtuig) een daar toe strekkende vergunning is verleend van wege den inspecteur-generaal van het ver keer. Een aanvraag van een vergunning kan slechts worden ingediend, indien de ver voerder lid is van of dooi middel van het lidmaatschap van een vereeniging, die aangesloten is bij een door den secretaris generaal van het departement van water staat voor de toepassing van deze regeling erkende organisatie. Het vervoer door middel van motorrij tuigen zal geschieden op beurtvaartadres, zooals- dit is vastgesteld door dé met het Nederlandsch binnenvaartbureau samen werkende organisaties. De voor de toepassmg van het vorige lid vast te stellen quotaverdeeling ge schiedt onder toezicht van den accoun- Onze Bureaux zijn gevestigd MIDDELBURG Redactie: Tel. 269 Administr.Tol.139 BIERKAA111 VLISSINGEN Redactie en Adm Walslraat 58-60 Telefoon 10 (2 lijnen) GOES Redactie en Adm.: Turfkade 15 Telefoon 2863 SOUBURG Kanaalstraat 45, Telefoon 35 BRESKENS Dorpsstraat 35, Telefoon 21 Ififlf®f nu de su'ber schaarsch !s J?bd komen de babbelaars bij de thee weer in eere. Overal in Zee land zijn de boterbabbe aars van „Den Soeten Inval" tegen billijken prijs verkrijgbaar. Uw winkelier siaat voor U klaar en wil U graag bedienen. VLISSINuEN. VERZÜRGOE D NERS K e n Menu f2.25. Groot Menu f3.50 Zateraag en Zondag geopend tot ii2 uur. PENEN-CONCERT, Maatregelen ter bescherming van schuldenaren. Uit Den Haag: Het Vrijdag verschenen „Verordeningenblad" bevat tal van veror deningen van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. De eerste verordening betreft de be scherming van schuldenaren van de bur gerlijke en strafrechtpleging, alsmede van het administratieve recht, met het oog op de sinds 10 Mei 1940 ingetreden bijzon dere omstandigheden. Volgens het eerste uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal van het dep. van justitie kan de rechter een schulde naar, die tengevolge van de bijzondere omstandigheden, welke zich sedert 10 Mei hebben voorgedaan, niet tijdig aan zijn vóór dien datum aangegane verplichtingen kan voldoen, een uitstel van ten hoogste zes maanden verleenen. Het uitstel kan voor een gedeelte van de verplichtingen worden verleend of met terugwerkende kracht De rechter kan over het uitstel een voorloopige beslissing ge ven. Een definitieve beslissing geeft hg niet dan nadat de schuldeiseher gehoord, althaps behoorlijk opgeroepen is. De be slissingen nopens het uitstel zijn noch aan hooger beroep, noch aan cassatie onder worpen. AANTAL REGEERINGSGEBOUWEN TE TOKIO DOOR BLIKSEMINSLAG VERNIELD. Gisteravond is de bliksem op twintig verschillende plaatsen in Tokio (Japan) ingeslagen waardoor een zware brand is ontstaan, waarbij twee personen omkwa men en 108 werden gewond. Dertien regee- ringsgebouwen, die tijdelijk waren opge trokken na de aardbeving van 1923, wer den verwoest. Verschillende departemen ten worden thans in andere gebouwen on dergebracht Alleen in het ministerie van financiën wordt de aangerichte schade op vijf millioen yen geraamd. tantsdienst van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Er zal franco worden vervoerd, tenzij de omstandigheden zulks niet toelaten. In het laatste geval kan gevorderd worden, dat de vracht wordt betaald alvorens de zending wordt afgeleverd. Het uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van 1 Juli 1940.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1