Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche» Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Overeenstemming tusschen Hitler en Mussolini waarin opgenomen de 183ste JAARGANG WOENSDAG 19 NUMMER 138 j JÏÏ NI 1940 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer abonnementsprijs. 18 cem je. week ol 2 30 per kwartaal. Franco per post 2.50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS; Van 1-5 regels 1 50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs Kleine advertenties: van 1—5'egels 0.50, iedere regel meer 10 ct. (max 8 regels). Dit nummer bestaat uit twee bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBIICITEITSWAARDE. De bijeenkomst te Miiixcheix. De minister-president der nieuwe Fran- sche regeering maarschalk Pétain heeft Maandagmiddag, naar men weet, de Duit- sche regeering in kennis gesteld van het feit, dat Frankrijk de wapens moet neer leggen. De grijze maarschalk vroeg daar bij om de voorwaarden waaronder het Duitsche rijk bereid is te voldoen aan de Fransche wenschen. Hitler en Mussolini besloten als gevolg van. dit verzoek van den Franschen minis ter-president tot een gedachtenwisseling, waarin de houding der beide staten zou worden vastgesteld. Waar de bijeenkomst tusschen deze beide staatslieden zou plaats hebben werd niet bekend gemaakt. Mussolini vertrok giste ren uit Rome en Hitler die aan het front vertoefde, begaf zich eveneens direct naar de plaats van samenkomst. Gistermiddag werd bekend dat de beide staatshoofden hun bespreking in Zuid- Duitsche stad München zouden houden. De bevolking van München, de hoofd stad der beweging, heeft den Führer gis teren bij zijn aankomst een grootsche ont vangst bereid. De xit per auto door de versierde stad was een ware triomftocht. AANKOMST VAN MUSSOLINI. Mussolini die per extra-trein reisde, ar riveerde des middags op het hoofdstation te Innsbruck, dat met de Duitsche en Itajiaansche kleuren was versierd. Een groote menigte juichte den leider der Italiaansche regeering toe. De Duce inspecteerde een eere-compagnie, waarna de trein naar München vertrok, terwijl de menigte zong: wir fahren gegen Eng land. Bij z\jn aankomst te München werd Mussolini, die o.a. was vergezeld van den minister van bultenlandsche zaken,, graaf Ciano, begroet door den Führer. Een geweldige, geestdriftige menigte bevond zich in de straten waardoor de beide staatslieden reden van het station naar het Prinz Karlpaleis, waar Mussolini zijn intrek nam. DE BESPREKINGEN. Reeds een uur na aankomst van den Duce begonnen de besprekingen in den Führerbau aan het koninklijk plein. Van Duitsche zijde werd hieraan o.m. deelge nomen door den minister van buitenland- sche zaken Von Ribbentvop en door ge neraal overste Keitel. Na afloop der besprekingen weid medegedeeld, dat de Führer en de Duce over het standpunt van de bei de verbonden regeeringen, ten aanzien van het Fransche verzoek om een wapenstilstand tot overeenstemming zyn gekomen. Hitler en Mussolini verschenen na de besprekingen op het balcon van den Führerbau om een. minutenlange ovatie van.de ontzaggelijke menigte in ontvangst te nemen. De Führer en de Duce zijn daarop weer uit München vertrokken. De gevechtshandelingen duren nog voort. De Duitsche bladen van hedenmorgen wijden hun aandacht aan de ontmoeting van Hitler en Mussolini te Mueiichen en aan de groote successen van de Duitsche weermacht. In hun commentaren wijzen zy erop, dat dusver noch de capitulatie van Frankrijk r.och de wapenstilstand een feit is, en dat de gevechtshandelingen dientengevolge worden voortgezet om Duitschland mili tair tegen alle verrassingen te beveiligen. Onder den druk der rustelooze achter volging, schrjjft de „Deutsche Allgemeine Zeitung", gaat de militaire ineenstorting van Franlcrijk snel verder. De „Berliner Boersen Zeitung" keert zich tegen Fransche en Franschgezinde stemmen, die thans een beroep willen doen op Duitschlands grootmoedigheid. Wij heb ben. niets vergeten, schrijft'het blad, en we ten, dat de oogen, die daar nu tranen stor ten, gelachen hebben, toén men ons na het wapenstilstandsbedrog van Compiègne de bajonet op de weèrlooze borst zette, toen Duitsche vrouwen en kinderen by honderd duizenden den hongerdood stierven en Duitschlands eer mét voeten getreden werd. De stemmen, die nu aldaar het mede lijden van de wereld probeeren te vinden, hebben gejuicht, toen men ons in Versail les de slagaders doorsneed en 'zij hebben geen gelegenheid laten voorbijgaan om het Duitsche volk in zijn ongeluk met spot en hoon en beleedigingen te overstelpen. De schreeuwers in het buitenland, die het thans zoo voorstellen, alsof grootmoedig heid en mildheid tegenover Frankrijk de meest vanzelfsprekende zaak ter wereld zijn, moeten er nog eens aan herinnerd worden, hoe men in October 19,18 met Duitschland omgesprongen heeft. Vijf da gen moest Duitschland wachten totdat zijn verzoek om wapenstilstand aan Amerika een antwoord waardig geacht werd, en vijf weken lang draalden de vijandelijke mo gendheden met het sluiten van den wapen stilstand. De hongerblokkade werd ge handhaafd, de Duitsche gevangenen werden als gijzelaars en arbeidsslaven jai'eniang achtergehouden, kortom, men schrok voor geen middel terug om Duitschland tot het uiterste te verzwakken om tot een willoos voorwerp van de willekeur der overwin naars te maken. Grootmoedigheid, mild heid? Wanneer heeft Frankrijk die ooit beoefend jegens het Duitsche volk, dit Frankrijk, welks lieele politiek 300 jaar lang gedicteerd is geworden door de zucht naar vernietiging, haat en brutale hebzucht. Zeven jaar lang hebben voor Frankrijk alle deuren in Duitschland open gestaan, zeven jaar lang was er tijd om te onderhandelen. Nu is het te laat. Frankrijk heeft geweigerd in vrede en vriendschap met ons aan een gelukkig Europa te bou wen, en het zal het zich nu moeten laten welgevallen dat de opbouwende krachten alleen aan het herstel werken. Geen gevoe lens, ook geen wraakgevoelens zullen daar bij den doorslag geven, doch de heldere nuchtere grondbeginselen van het ver stand. Franschen en Franschgezinden kun nen gerust zijn. Zij behoeven niet bang te zijn voor het gebruik van Fransche recep ten, waar Europeesche verantwoordelijk heidsbesef en een onomkoopbare wil naar gerechtigheid de toekomst gaan vormen. GROOTE BOSCH- EN HEIDEBRANDEN IN DENEMARKEN. De laatste dagen hebben bosch- en heide branden aanzienlijke schade aangericht in verscheidene deeleti van Denemarken. Zoo is op een der grootste heiden van Jut land, ten zuiden van Aalborg brand ont staan. Door omploegen van het bedreigde terrein gelukte het weliswaar een zekere beperking te bereiken, maar het vuur heeft toch op enkele plaatsen verder om zich heen gegrepen. Een boschbrand, die dezer dagen by Vejers, in de nabijheid van Esbjerg uitbrak, is dank zij het in grijpen van Duitsche militairen gebluscht voor hij een grooteren omvang aannam, voor hij grooteren omvang aannam. Giste ren is een gevaarlijke brand uitgebroken in de onder natuurbescherming staande heide bij Hundested in Noordseeland. Binnenkort distributie van vleesch. Ook vet-distrlbutie in voorbereiding'. De Nederlandsche Veehouderij Centrale zal, zeer binnenkort overgaan tot het doen aanmaken van varkensvleesch in blik. De bedoeling is te doen verwerken ongeveer 70.000 varkens en wel ongeveer 5000 per week. Hiervoor zullen varkens bestemd worden met een geslacht gewicht van 85 a 90 Kg. Rugspek, buikspek, nekken en kin nebakken zullen niet in de blikken worden verwerkt, doch worden ingezouten. HET VLEESCH-RANTSOEN. Het varkensvleesch in blik zal worden verstrekt in de vleesch-distributie, welke dezer dagen tegemoet kan worden gezien. Over de hoeveelheid in distributie te ver krijgen vleesch is nog geen beslissing ge nomen. Verwacht kan echter worden, dat 4 a 5 ons per hoofd per week beschikbaar zal worden gesteld. Tot op heden was het vleeschverbruik in ons land ongeveer 7 ons per hoofd per week. Waarschijnlijk zullen ook alle oude melk koeien worden afgeslacht en ingeblikt. VET-DISTRIBUTIE. Voorts is mede een vet-distributie (boter inbegrepen) in voorbereiding, doch het we- keiyksche kwantum hiervan kan eerst worden vastgesteld, wanneer de aanwezige voorraden opnieuw zyn opgenomen. Ons land was voor vet voor een belangrijk deel aangewezen op Amerika en België, doch deze import staat thans uiteraard stil. En aangezien de aanmaak van boter tenge volge van afslachting eveneens sterk zal terugloopen, is te verwachten, dat het we- kelijksch kwantum niet erg groot zal zijn. MINDER EIEREN. Tenslotte kan nog worden medegedeeld, dat, bjj gebrek aan voeder, zeer veel kip pen zullen moeten worden opgeofferd, waardoor de aanvoer op de dierenmarkten sterk zal terugloopen. De Rijksmiddelen in Mei. Opbrengst indirecte belastingen sterk gedaald. Van de rijksmiddelen over Mei hebben de indirecte belastingen slechts 25,6 millioen opgebracht, tegen 36,5 millioen in 1939. De totale opbrengst over 5 maanden ad 1S5,4 millioen, was nog iets hooger dan vorig jaar. De loodsgelden brachten 3597 op tegen 71702 in Mei 1939. De directe belastingen brachten tot en met Mei op 60,4 millioen tegen 51,2 millioen in dezelfde periode van 1939. De inkomsten, ten bate van het Werkloosheidssubsidiefonds bedroegen tot en met Mei 1940 54 millioen tegenover 26,3 millioen in 1939. CHURCHILL IN HET LAGERHUIS: Engeland blijft verder strijden „zoo noodig jaren lang, zoo noodig alleen". Fransche opperbevel aansprakelijk gesteld voor de „kolossale militaire ramp". Het D.N.B. meldt uit Londen: In het Lagerhuis heeft Churchill gisteren een ver klaring afgelegd over den oorlogstoestand. In den aanvang van zijn rede schi-eef hy de schuld aan de „kolossale militaire ramp" toe aan het Fransche opperbevel, dat den terugtocht van de Noordelijke legers uit België na den dooi-bi-aak door het Fransche front bij Sedan en aan öe Maas had vertraagd. Deze vertraging heeft liet verlies van vijftien of zestien Fransche divisies ten gevolge gehad en het geheele Britsche expeditieleger tijdens de critieke periode uit zyn actie geworpen. Het uitblijven van een Engelsch expe ditieleger motiveerde Churchill er mede, dat het verlies van het materiaal in den slag in Vlaanderen eenige weken had ge- eischt voor het opnieuw vervaardigen van ooxTogstuig. In de eerste twee van die weken is de slag in Frankrijk verloren. Slechts dxie Bi-itsche divisies, hadden aan het fi-ont kunnen blijven. Zij hebben zware verliezen geleden. Voortgaande keerde Churchill zich tegen de oneenigheden betreffende de samen stelling van het kabinet. Zijn leden zullen ook verder naast elkander blijven staan en met goedkeuring van. het Lagerhuis den oorlog verder voeren. Churchill stelde voor de debatten uit te stellen tot de geheime zitting op Don derdag. Reeds veertien dagen geleden heeft hy gezegd, dat, wat er ook in Frank rijk zou gebeuren, dit geen effect zou heb ben op de vastbeslotenheid van Engeland om verder te stiïjden. „Zoo noodig jaren lang, zoo noodig alleen." Verder zei Churchill, dat de Franschen hun toekomst op hét, spel zouden zetten, wanneer zij niet den oorlog zouden voort zetten, volgens him verdragsvei'plichtingen, waarvan Engeland hen niet bevrijd heeft. CHURCHILL ONTKENT DE MOGE LIJKHEID VAN EEN AANVAL Ol ENGELAND. In het verdere vei'loop van zijn rede sprak Churchill over de mogelijkheid van een inval in Engeland uit zee of uit de lucht, welke mogelijkheid hij ontkende. Voortgaande sprak hij over de redenen, waarom Engeland den ooi-log wil voort zetten. Deskundigen hebben hem aange raden zulks te doen. Er bestaat goede hoop op een eindovei-winning. De Domi nions hebben vei-klaai-d het. lot van het moederland te willen deelen en tot het einde te willen volhouden. Nadat Churchill tenslotte Frankrijk had beticht van een verdragsschending, wan neer het eventueel den oorlog niet voort zet, verklaai-de hy in denzelfden adem, dat Engeland na de eindoverwinning Frankrijk wilde doen deelen in de winst. Hetzelfde beloofde .hij den riolen, den Noren, den Nederlanders, den Belgen en allen anderen, die hun zaak vereenigd hadden met de Britsche. DE ENGELSCHE PERS. De Londensche avondbladen klemmen zich.vast aan de vei-klaring van Churchill, dat Engeland besloten heeft verder te vechten. „Evening Standai-d" bevat een beroep tot „opstand tegen Hitier", dien Engeland met zijn'propaganda en ieder ter beschik king staand middel moet steunen, ten einde een „continentale revolutie" te ver wekken.. De „Evening News" schrijft, dat Enge land tot iederen prys zal volhouden, t,en- einde een.,,Pax Germanica", die Engeland tot slaaf zou maken,-te verhinderen. Een eenheidsband voor fietsen. Hoewel op het oogenblik nog geen dis tributie van rijwielbanden voor het publiek wordt overwogen, kan reeds worden mede gedeeld, dat de banden, zooals wij tot op heden gebruikten, niet meer worden aan gemaakt. In de plaats daarvan zullen de rubberfabrieken, in overleg met het Rijks bureau voor rubber, voortaan een eenheids band vervaardigen van zwarte kleur. Hoe hoog de prijs hiervan zal zijn, is nog niet bekend. De nieuwe band zal niet van synthe tische, doch van gewone natuurrubber wor den gemaakt. De zwarte kleur is gekozen, omdat deze het minst gevoelig is voor bij menging met andere producten, welke de eenheidsband zal moeten bevatten. Het eenige verschil, dat nog tusschen de fabx-i- katen der onderscheiden fabrieken zal be staan, zal gelegen zijn in het profiel, in de bepaling waarvan producenten vry zrjn. In verband hiermede zal het den fabx-i- kanten niet mogelijk zyn, de gebruikelijke gax-antiebepalingen te handhaven. De nieu we eenheidsband wordt zonder garantie af geleverd. Ook de garantie op reeds gele verde banden van het oude fabrikaat is, blijkens een mededeeling aan den handel, vervallen. Op basis van het vroegere verbiüik zul len de rijwielhandelaren regelmatig toewij zingen krijgen van eenheidsbanden. Wan neer het publiek zich verstandig gedraagt en niet tot onnoodige en overijlde inkoopen overgaat, zal het, naar de directie van een groote bandenfabriek aan de Tel. mede deelde, niet noodig zijn om alsnog distribu tie voor deix vex-bxuiker onder de oogen te zien. Doodskopregiment S.S. troepen in ons land. Vanmiddag te half een heeft op het Binnenhof te 's-Gravenhage, de Rijkscom missaris van het .bezette Nederlandsche gebied, rijksminister Seyss Inquart, een défilé afgenomen aan een „S.S.-Totenkopf- regiment", een keurkorps dat met onze marechaussee te vergelijken valt, dat hier te lande met een politietaak is aange komen. Onze Bureaux zijn gevestigd MIDDELBURG 'ERKAA.,1 VlISSINGEM Redactie en Adm Walstraat 58-60 Telefoon 10 (2 lijnen) GOES Redactie en Adm.: Turfkade 15 Teleloon 2863 SOUBURG Kanaalstraat 45, Telefoon 35 BRESKENS Dorpsstraat 35, Telefoon 21 MIJN ONTPLOFT BIJ SCHEVENINGEN, Vischkotter aan groot gevaar ontsnapt. Gistermiddag was de Scheveningsche kotter Sch. 12, schipper G. den Heyer, van de visscherij op weg naar huis. Het schip had bijna de Scheveningsche haven bereikt, toen ongeveer 20 nieter achter den aciitei'steven een hevige ontploffing plaats vond. Een geweldige waterzuil spoot omhoog, terwijl de kotter als het ware uit het water werd gelicht. De rui ten vair de stuuxihut moesten het ontgel den en het kompas raakte onklaar. Hevig ontdaan bracht de bemanning het schip de haven binnen waar bleek, dat verder geen noemenswaardige schade was aangericht. Vermoed wordt, dat men hier te doen heeft gehad met een magnetische mijn, die echter gelukkig te laat tot ontploffing is gekomen. De kerk en de citadel van Dinant zijn gespaard gebleven. De brug over de Maas werd bij de nadering van de Duitsche troepen opgeblazen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1