rven, Stoomwasscherij EERSTE BLAD g r 1928 ST00MB00TDIENST Dienstregeling „VGORNE& PUTTEN" Nieuw-Helvoet. Franco verzending door geheel Flakkee. M. SPOON Az. GIMBORITê TIJANOl ZATERDAG 10 NOVEMBER 1928 11E JAARGANG. Nc Week-revwe. FEU 1 LLETQ N. ROSA MARINA Een kraakheldere wasch, waarvan ieder stuk er weer geheel als nieuw uitziet. Dit is Uwe belooning indien U de wasch regelmatig doet met stelling in ontvangst kan nemen. En toch leveren de fabrieken 12 vliegtuigen per week, maar de bestellingen overtreffen verreweg de productie en men bereid zich voor, om het volgend jaar vijfentwintig toestellen per week te kunnen leveren. Het lichte vliegtuig gaat een groote toe komst tegemoet. Een auto voor de week ends geeft in Amerika geen voldoening meer. Alleen het vliegtuig is nog in staat om zyn bezitter in korten tijd buiten de paperassen en bananenschillen te brengen, welke zich in de groote steden elke week opnieuw op stapelen. Steeds grooter wordt dan ook het aantal gelukkigen, dat den auto voor een lichten eendekker ruilt. Voor het vliegtuig bestaan geen slechte wegen, geen blinde hoeken en modderpoelen en een snelheid van 150 K.M. geeft dezelfde sensatie als een rus tig ritje over het asphalt. En het reizen daar boven is zooveel mooier dan hier beneden. Daar zijn geen heete stoffige wegen. Hebt ge het te warm, ge stygt en kiest zelf uw temperatuur. Niemand, die u hindert en niemand, die u ziet. Ge krijgt geen bekeurin gen voor te snel rijden, ge behoeft niet te stoppen voor overwegen of tollen. Ge vliegt en uw eenige gezellen zijn de witte wolken met haar rand van goud. Er komen dagen dat de aarde somber en triestig is onder een dek van dichte, grauwe luchten. Slechts hier en daar een stukje blauw, slechts om het uur een zonnestraal Welnu', stap in uw vliegtuig en stijg op. Boven het wolkendek wacht u de zon, gij vliegt in een atralenden dag en onder u liggen de wolken roerloos in het licht als golven van een ver steende zee. En hier en daar een scheur, waardoor ge de sombere aarde ziet. Maar dat is ver beneden u en ge wilt niet aan terug gaan denken. Ge vliegt en de wereld trekt onder u als een droom voorby. Vliegen, dat is het droomen van dezen tyd. besten tdljk et Spui S, atiën. MIDDELIIARNiS-ROTTERDAM v.v. via VLAARDINGEN s.s. „MIBDELHARNSS" aanvangende 7 Oct, 192S van AiiddeUtarnis op Maandag en Dinsdag V. Middellands 4.36 ra. A.Vlaard. 7.08 va.* A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (befi. Zon- en Feestd.) V.Middeliiarnis 6.40 vm.A.Vlaard. 9.10vn. A. Rotterdam 10.00 vm. A. Brlelle I0.20via.§ van Rotterdam ®p Maandag en Dinsdag V.Rotterdam2.15ib. V.Vlaard.3.00nm. A. Middelbands 5.30 om. Overige dagen (beb. Zon- en Feeatd.) Van 7 October t/m 3 November em vanal 10 Februari. V. Rotterdam 3.00 nm. V. Vlaard. 3.55 nm V. Brlelle 2.25 nm.§ Middelbands 6 20 Van 4 November t/m 9 Febrnarl V. Rotterdam 2.15 nm. V. Vlaard. 3.00 nm. A. Middelbands 5.30 nm. in aansluiting op den trein van 7.21 vm en. 7.12 vm. van Vlaardlngen, In aansluiting op den trein van 9.21 vm. en 9.42 vm. van Viaardingen. f In aansluiting op den trein van 14.40 (2.40) en 14.51 nm. (2.51) te Vlaardlngen. tt In aansluiting op den trein van 15.40 (3.40) nm. en 15.51 (3.51) te Vlaardlngen. 5 Te Vlaardlngen overstappen. Op Zaterdag 1.25 n.m. AI* Feestdagen zija to be*chouwen: Nleawjaaridag, 2» Paatcbdag, Hemelvaartsdag 5# Plnlnterdag co de belde Kerstdagen. Ligplaats Boompjes tegenover Reederijstraal NIEUW-HELVOET. luixmau LAAT NIET LOS Verkrijgbaar bij alle Boekk^defan 9 Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,076 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. Binnenland. Iu het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de Justitie-begrooting, wijzen verschillende leden er op, dat het beroep van advocaat, hetwelk in vroeger dagen werd beschouwd als een „nobile ofleium" nu door de gebeurtenissen der laatsten tijd Veen- dammer flnancieelen tevens advocaten-schan daal in bedenkelijke mate is geschokt. Alleen in het Arrondissement 's Gravenhage zyn in den tijd van één jaar maareventjes dertien advocaten tijdelijk geschorst, variee- rende van 1 tot 6 maanden. Verschillende leden der Tweede Kamer achten de opgelegde straffen lang niet streng* genoeg en dringen tevens aan op publicatie dezer straffen, daar zelfs mede-advocaten hiervan soms geheel en al onkundig zijn. Bij de behandeling in de Kamer zal dit nog wel nader ter sprake komen. By het lezen van zoo'n bericht verbaast men er zich eigenlijk over, dat al nietveei eerder tot strenger optreden tegen verkeerde elementen wordt opgetreden. Het argument dat mede-advocaten soms geheel en al on kundig zijn van een tljdeiyke schorsing is trouwens niet zoo klemmend, dat ook het publiek hiervan geheel en al onkundig wordt gehouden. Indien iemand rechtskundige hulp verzoekt aan een advocaat, dan moet hy dezen volledig kunnen vertrouwen. Boven dien krijgen de goeden, door de kwade prac- tyken van enkelen een minder gunstige repu tatie. Geheimhouding van opgelegde straffen, werkt het kwaad in de hand. In den tegen- woordigen tijd neemt corruptie en zwendel hand over hand tos en het wordt meer dan tijd, dat er eindelijk eens zeer streng tegen wordt opgetreden. De Rotterdamsche Bankvereeniging heeft aan het Rokin te Amsterdam een „Vrouwen- bank" geopend, onder directie van de dames Meijer en Kleinhoote. Zoo langzamerhand heeft de moderne vrouw zich in vrij wel alle beroepen weten in te dringen. Vrouwelijke gemeenteraadsledenKamerledenadvocaten enz., waren reeds heel gewoon en nu hebben we twee heusche vrouwelijke bankdirecteur ren, aan het hoofd staande van een speciale vrouwenbanb, welke de flnancieele belangen van een uitsluitend vrouwelijke clientele zal behartigen. Het verbaast ons eigenlijk, dat dit niet reeds veel eerder is opgericht. Nu het begin is gemaakt mogen we waarschijn lijk nog veel meer dezer speciale vrouwen- banken verwachten, want waar de vrouw, in tegenstelling met de ouderwetsche uit drukking van zwakke geslacht, in menig opzicht over manlief den scepter zwaait informeer maar eens b(j de gehuwde heeren der schepping (als hun vrouw er niet bij is) en dus ook iu financieels aangelegenheden zooveel te zorgen hebben, schijnen deze vrouwenbanken een geweldig perspectief te hebben. In Belgie en in Frankrijk ziet men op ver schillende handelsbeurzen naast de man trouwens de vrouw staan en deze laatste beslist, of er bepaalde zaken worden af, sloten. Een Hollandsch koopman, die hier- DOOR MELATI VAN JAVA. 20 .,En kom je daarvoor expres van Amsterdam, dat vind ik heel beleefd. Wien gaat het nieuwtje aan?" „Mij, oom, en niemand anders! Ik ben geënga geerd met Rose-Marie. „Wat! Hoe kom je daarbij? Je hadt me toch beloofd. „Geen liefdeshistorie met haar te beginnen. Dat heb ik ook niet gedaan; het eerste lieve woordje moet ik nog met haar wisselen, maar ik heb haar voor dien tijd ten huwelijk gevraagd." „En wat zegt je moeder er van?" „Ma is natuurlijk niet in haar schik, zij kent haar vhlstrekt niet, maar dat doet er niet toe." „En houdt je veel van haar?" „Ik, oom? Dat weet ik niet!" „Maar je wil haar trouwen!" „Het eene volgt toch niet uit het andere. Het meisje trekt me aan, zij is anders dan alle andere vrouwen; meisjes zoogenaamd van mijn stand, vind ik onuitstaanbaar banaal en conventioneel. Zij is frisch, nieuw, oorspronkelijk; zij hoeft niet te spreken. Haar aan te zien is reeds een genot, een genot jgi afwisseling, en wat voor mij de deur dich/doet, ik heb haar noodig als model, over een Fransch collega in de maling wilde nemen en opmerkte, dat de mannen daar zoo weinig te zeggen hebben, zelfs in zaken, kreeg het snedige antwoord te hooren, dat de Hollander zich wel kalm kon houden, want dat het eenige verschil hier was, dat de Franschman zijn vrouw meenam en dat deze Hollander de instructies van zyn vrouw meenam. Dit laatste lijkt ons in elk geval dan toch nog altijd iets verkieslijker. Vermelden we tot slot nog even den hon derdsten internationalen voetbalwedstrijd Holland-Belgie te Amsterdam, eindigende in een gelijk spel 1-1. De sportenthousiastelingen hebben over de samenstelling van ons nationaal elftal van te voren reeds heftig gesputterd en zfln na afloop dezer wedstrijd zeker niet minder te vreden. Ondanks al deze ontevredenheid zijn we er gelukkig met een gelijk spel afge komen en onze sportpaladijnen hebben hier door ten minste redenen, om over dit resul taat tevreden te zijn. Dat er tegenwoordig een geweldige liefhebberij voor voetbal be staat, is bij dezen wedstrijd wel weer ge bleken. De belangstelling was zoo groot, dat een deel der liefhebbers zelfs moest worden teleurgesteld. De organisatie betreffende de regeling der plaatsen had hieraan tfouwens schuld, waardoor zich zelfs eenige wanorde lijkheden hebben voorgedaan. Eenige tien tallen ontevredenen hebben geprobeerd om de eeretribune te bestormen, doch de orde werd zeer spoedig hersteld. Het flnancieele resultaat dezer wedstrijd is in alle opzichten bevredigend. INGEZONDEN MEDEDEELING. Buitenland. Aan strubbelingen en crisissen hebben we tegenwoordig zeker geen te kort. Het Duit- sche economische leven, dat dank zij de herstel-betalingen reeds op een zware proef wordt gesteld, wordt bovendien nog gehan dicapt door talrijke arbeidsconflicten. De voorgaande conflicten, hoe dreigend ze er ook uitzagen, zijn allen via den weg van arbitrage en bindend-verklaring bezworen, doch het huidige conflict in de Rijnsch- Westfaalsche metaalindustiie is hierop ge strand, doordat de werkgevers hebben ge weigerd, deze bindend-verklaring te accep teeren en tot uitsluiting der arbeiders zyn overgegaan. Uit een conflict van twee par- tijeB, n.l. van werknemers en werkgevers, is nu een strijd van drie partyen geboren. Waar er geen vrijwillige overeenstemming tusscben beide partijen was te bereiken en het intreden van een loontariefloozen toestand zoowel economisch als sociaal onhoudbaar was, is krachtens art. I hoofdstuk 6 van de wet op arbeids-arbitrage van 28 October 1923, de bindend-verklaring over het voorstel van den arbiter uitgesproken. Volgens deze bindend-verklaring door het ministerie van en zij wil op geen andere manier voor mij zitten." „En daaraan wil je dit kind opofferen?" „Opofferen? Integendeel, ik wil haar redden uit haar omgang en ellendige omgeving!" „Men trouwt uit liefde, uit convenance, zooals je wilt, maar niet uit philanthropic of uit kunstzin. Ten minste, men deed het in mijn tijd niet, maar de wereld is in de twaalf jaar, dat ik er uit ben, zoo veranderd, dat ik er niets meer van begrijp. Het is mij te hoog, veel te hoog; maar wat niet veranderd is, dat zijn de rechten van elke menschen ziel, en ik geloof dat je mooi op weg bent die van Rose-Marie te verkorten. Vertel me alles!" „Er is niets te vertellen, oom. Ik kom niet voort met mijn werk; dat gezichtje van Rose-Marie vervolgde mij overal, ik kon het niet vasthouden op mijn papier. Ik heb nu juist een impressie in 't hoofd, zoo echt typisch, „Rose-Marina" wilde ik het noemen, een zeegezicht meteen, zee en vrouw moeten dezelfde stemming opwekken. Iets nieuws, iets zeer oorspronkelijks, beide moeten vibreeren; of men haar aanziet of de zee, dat moet identiek zijn. Van beide gaat licht uit! O, zoo vreemd, zoo origineel. Ik ben zeker, het zal lukken en het zal knap werk worden! maar ik had haar noodig om te poseeren, en ik kon haar niet krijgen hoeveel ik ook bood, Zij wou niet voor model spelen, zeide zijl" „Flink, ferm! Dat had ik juist van haar ge dacht!" en de-dokter tachte tevreden. „En ik werd radeloos I Het werk wou niet vlotten, en toen kwam 't in eens bij mij op. Waarom zou ik haar niet trouwen? Het is in het belang van mijn kunst. Zij is een meisje als elk ander, maar voor mijn werk schatten waard, want nooit zag ik een physionomie beter in staat alle Arbeid worden de loonen ongeveer 3 a4% verhoogd. De werkgevers voeren aan dat deze verhooging te zwaar is en weigeren hierop in te gaan. Ze hebben hun arbeiders ont slagen en beweren nu met de geheele arbitrage-wetgeving niets te maken te heb ben. De organisaties voeren hiertegen aan, dat een opzegging van alle arbeiders, zonder dat dezen door anderen worden vervangen, een stillegging der. bedryven beteekent, hetgeen zonder voorafgaande kennisgeving niet geoorloofd is. De rijksminister van Arbeid en die van Economische Zaken overwegen bemidde lingspogingen op basis eenernieuwe regeling. Overwogen wordt beide partijen te bewegen tot een vervroegde bespreking over een nieuw contract voor den tijd van een jaar. Kan een vrijwillig accoord niet worden bereikt, dan moeten beide partijen zich by voorbaat neer gen, bij een alsdan te vellen arbitrale uitspraak. De werkgevers verzetten zich niet alleen tegen een verhooging der loonen, doch eveneens tegen het bindend karakter der staatsbemiddeling in arbeidsconflicten. Dit is de politieke kant van deze geweldige economische strijd. De communisten zijn er natuurlijk als de kippen bij om de verwarring nog grooter te maken en indien mogelijk een vergelijk te verhinderen. Het deert hen niet of hierdoor gevaar ontstaat, dat duizenden arbeiders hier van de dupe worden en dat het heele eco nomische gebouw van Duitscbland daardoor tot in al zijn voegen kan worden ontwricht. Hier zijn zieltjes te winnen en ofschoon er in den as. winter in Rusland weer duizen den door den honger zullen sterven, omdat de sovjet niet in staat is voor eigen burgers, of proletariërs te zorgen, dat belet Moskou niet, om flnancieele steun aan te bieden. Zelfs aannemende dat de Duitsche arbeiders in deze kwestie geheel en al geljjk hebben, dan is de houding van Moskou niet te ver dedigen. De Amerikaansche bankiers, welke voor belangrijke bedragen by de Duitsche industrie zijn geinterresseerd en die ook met een begeerig oog naar Rusland kijken, zullen hierover weinig gunstig denken. De staking of uitsluiting heeft tot heden een ordelijk verloop gehad en de leiders doen alles om de orde te blijven verzekeren. De burgemeesters der betreffende gemeenten hebben gezamelyk vergaderd, om steunmaat regelen voor de arbeiders te treffen. De Engelschen hebben door de gemeente raadsverkiezingen reeds een klein voorproefje gehad van de algemeene verkiezingen in '29, welke volgens de laatste berichten waar schijnlijk in Mei zullen worden gehouden. Waar de belangstelling voor de gemeente raadsverkiezingen by de conservatieven en ook bij de liberalen niet zoo groot is als bij Labour, kunnen de uitslagen dezer gemeen teraadsverkiezingen niet ais een juiste weer- piegeling der krachtsverhoudingen worden genomen. De uitslagen geven evenwel zoo wel de conservatieven en ook de liberalen Voor Allen die Sukkelen met Verstopping of moeilijken, tragen en onregelmatigen Stoelgang zijn Mijnhardt's Laxeertabletten onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn. Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 cent. (Adv.) sentementen en sensaties uit te drukken." „En daarvoor trouw je, het is schandelijk!" „Maar oom!" „Ja zeker. En zij, heeft zij je lief?" „Dat heb ik haar ook niet gevraagd." „Dan zeg ik je dat het een dubbel schandaal is, als je haar moreel dwingt je te trouwen, enkel om uit haar omgeving verlost te worden." „Is dat geen goede zijde, oom? Zij komt er uit ten minste." „En wat zijn verder je plannen? Hoe wil je haar behandelen?" „Wel, oom! heel goed! Ik ben niet in staat een vlieg kwaad te doen, en ik zal haar een prettig leven bezorgen. Wij zullen ergens gaan wonen, waar het voor mijn studiën het beste is; ik denk, zoolang ik met Rosa Marina bezig ben aan zee en later misschien in Laren of zooiets. Ik hoop maar dat moeder haar toestemming geeft, dan kunnen we dadelijk trouwen." „Maar het kind moet zich toch een weinig vinden in haar nieuwen kring. Je moet haar onder menschen brengen en wat leeren." „Dat hoeft niet, oom! Ik wil haar niet geleerder of beschaafder hebben. Zij zou er haar oorspronke lijkheid door verliezen, en dan heb ik er niets meer aan. Zooals zij nu is, heb ik haar noodig „Frank," zeide de dokter ernstig, „je vergeet dat je niet van een dier spreekt, een lief, mooi katje, maar van een mensch met een onsterfelijke ziel, een ziel waarvoor hij verantwoordelijk is tegenover zijn schepper. Een ziel, die je niet tot speelpop mag gebruiken, als een middel om een gezicht mooier te maken of interessanter! Het is een gevaarlijk en onzedelijk spel, dat je met dit weerlooze kind spelen wilt, en ik durf het gerust INGEZONDEN MEDEDEELING. desondanks voldoende stof tot denken. De conservatieven hebben namelijk maar even tjes ruim 120 zetels vorloren, terwijl de liberalen een 30 zetels hebben verloren. Labour is met de groote winst uit de bus gekomen en heeft een 170 zetels winst ge maakt. Dit is werkelijk geen kleinigheid en voorspelt aan Baldwin al heel weinig eds. Volgens deze uitslagen heeft hy geen schijn van kans, dat hy na de algemeene verkiezingen aan het bewind zal blij ven De kansen van een absolute Labour-overwinnig zijn aanmerkelijk gestegen. Her meest waarschijnlijke is evenwel een labour-liberale coalitie, waarbij de liberalen een krachtigen rem kunnen zijn voor al de dure en vooruitstrevende experimenten van zeggen, het is een verachtelijke streek!" „Oom, u is in de war!" „Neen, ik spreek ernstig. Jij hebt van jongs af het leven opgevat als een coinedie, als een pretje; je weet niets, noch van plichten, noch van rechten, noch van verantwoordelijkheid. Je hebt plezier in schilderen gekregen, je hebt veel over kunst ge hoord en gelezen, nu verbeeldt jij je dat je talent hebt. Het kan ook best wezen, ik spreek het niet tegen, en nu meen je aan dat talent alles te kunnen opofferen! Het heeft je geld gekost, je moeder betaalde het geduldig. Je hebt gereisd en geleefd alleen om inpressies op te doen, en nu heb je daarvoor een onschuldig kind noodig. Je kunt op geen andere manier haar in je atelier krijgen en je besluit in onbegrijpelijke lichtzinnigheid haar leven vast te leggen. Zij neemt je uit nood, en van dien nood maak je misbruik, dat is laag, dat is gemeen!" „Oom!" „Ja zeker, dat is hetJelui jongelui van den tegenwoordigen tijd hebt afgerekend met allerlei ouderwetsche dingen: godsdienst, plichtbesef, eer bied voor je ouders, voor vrouwen en kinderen. Zeker, wij waren vroeger ook niet allen heilige boontjes, alles behalve! Maar als wij verkeerd deden, dan wisten wij het en vroeg of laat werden wij wakker en zagen het in, maar jelui stopt alle gaatjes van je ziel toe, of liever je doet eenvoudig of je geen ziel hebt. Je lichaam, je hersens die zijn je genoeg; pas op, jongen! er komt een oogen- blik, dat die ziel zich niet langer laat opsluiten, dan breekt zij los, dan laat zij zich voelen en komt op voor haar geschonden rechten, dan laat zij zich niet langer het zwijgen opleggen. Zij vervolgt je dag aan dag. Jij meent buiten haar om te kunnen Labour. De Engelsche bladen geven uitvoerige beschouwingen over den uitslag der gemeen teraadsverkiezingen en het liberale blad, „Star" erkent volmondig, dat de kansen voor een Labour-overwinning aanmerkelijk zyn gestegen. Berustend trekt het blad de con clusie, dat als er een Labour-regeering in Westminster mocht komen, het land zich zoo goed mogelijk zal hebben te schikken. De moedveeren van dit liberale blad hangen nu reeds slap en vormen een merkwaardige tegenstelling met de voorspelling van Lloyd George, dat de liberalen in '29 met een aan merkelijke winst uit de algemeene verkie zingen zouden te voorschijn komen. In het algemeen is de Engelsche politiek en vooral de buitenlandsche, den laatsten tyd niet handelen, maar dan zal je voelen dat zij er is, dat zij eigenlijk de mensch in je is, en niet dat vod van een lichaam waarvan je alle eischen inwilligde en dat met kunst en vliegwerk in orde moest worden gehouden. O, je zult het voelen, en dan is het te laat en niets helpt meer, niets!" De dokter had met vuur gesproken, als niemand ooit van hem zou vermoed hebben; de aderen van zijn voorhoofd zwollen op, zijn borst hijgde. Frank zag, dat wat hij sprak, uit het diepste van zijn wezen opwelde, en het hem pijn deed het te uiten Hij liet het hoofd vermoeid op de hand vallen en snakte naar lucht. „Het skelet rammelt, ik hoor 't," was alles wat de kunstenaar dacht. „Maar oom," zeide hij kalm, „de kunst is iets hoogers, een trek naar het ideale." „Houd op met je idealen. Nu praat je over idealen en anders weet jelui moderne artiesten, hoe je op dat ideaal zult smalen. Het ideaal! Waar zit dat aan vast, als je de ziel wegloochent?" „Een dokter die voor de rechten van de ziel uitkomt, een anachronisme in onzen tijd?" „Des te erger. Er is zeker een tijd geweest, dat ik er ook op pochte nooit met mijn scalpel op de ziel te hebben gestooten, maar ik weet het nu beter, ik heb het anders geleerd en ik voel het genoeg. Wij hebben iets hoogers in ons, een beter, een heilig ik, dat zich niet laat uitdooven en niet laat verstikken. Gooi er asch op en slijk en goud en verf, wat je maar wilt, eens komt zij toch door alles heen! Denk daaraan, Frank, ik waar schuw je bijtijds, je stopt haar toe met je groote woorden, en niet alleen je eigen ziel, maar van dat lieve reine kind, die zoo vol goedheid en on schuld uit haar oogen schittert, wil je verspelen.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1