Ge eet rf Be/iecd etolades ót II van aeelenvan sleeding lts U$§r <2 „Bona" gespaard. n s i n e WOENSDAG 3 OCTOBER 1928 ROSA MARINA Bieten rooien PUROL f 'Z yl si ri Sr Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,076 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 94 Voor huis en hof. IN DEN BLOEMENTUIN. Meer en meer trekt de natuur haar herfst- kleed aan en dit laat zich geducht merken in den bloementuin. Vooral nu het mooie, warme weer plotseling door eenige koude dagen werd onderbroken, de eerste voorloo- pers die ons nu reeds waarschuwen wat ons te wachten staat, is dit zeer duideiyk te merken. De jaargetijden gaan hun eigen weg eu de afwisseling van eenige zomersche dagen is niet in staat dit proces te stuiten, daar de groeikracht en de warmte daarvoor te gering is. De tijd der zomerbloemen is voorbij en menig tuintje legt hiervan door het uiterlijk getuigenis af, de bloemen staan te verwelken of geven zaad. De echte bloemenliefhebber, die voor een oordeelkundige beplanting heeft gezorgd, heeft evenwel nog de beschikking over vol doende bloeiend materiaal. Een nadeel van al deze herfstbloeiers is, dat zij reukloos zijn en dat voor het grootste gedeelte ook hun kleuren niet zoo schitterend zijn als die der eerste voorjaarsboden, doch waar het aantal herfstbloeiers steeds schaarschers worden naarmate we verder in den herfst komen, waardeeren we deze late bloeiers des te meer. blekende herfstbloeiers zijn Chrysanten, Dahlia's, Najaarskrokussen en late rozen, zooals de Tbeehybridesoorten. De Herfst- asters in hun bODte verscheidenheid zijn nu op het schoonst en de groote kunst is het nu maar, als het weer niet al te ongunstig is, om hiervan zoo lang mogelijk te profi teered Het komt er daarom nu meer dan ooit op aan, om de grond rondom de planten vrij te houden van onkruid, te schoffelen en geregeld den bovenkorst van den grond voorzichtig los te houden. Eenige regen buien slaan den grond dicht, hetgeen de werking der wortels in erge mate belem mert, omdat daardoor lucht en warmte slechts zeer onvoldoende kunnen toetreden. Bij de Theehybride-Rozen en andere soor ten verdient het aanbeveling goed op te let ten, welke van het wit hebben geleden en nog lijden, want ook in het najaar treedt dit dikwijls op. We kunnen dan maatregelen treffen ter bestrijding. Alle aangetaste bla deren worden zorgvuldig verzameld en ver brand, we bestrijden de kwaal met zwavel en in den winter verwijderen we van de aangetaste plekken zorgvuldig den boven grond en vervangen dezen besmetten grond door versche aarde. Op deze wijze kunnen we de kwaal onderdrukken. Voor de najaarsstormen schade aanrichten onder de klimrozen, binden we alle lange scheuten aan, opdat door het heen en weer zwaaien de knoppen niet worden beschadigd. Het is nu eveneens de tijd voor den najaars- snoei van struikrozen. Vroeger werd hieraan al zeer weinig aandacht besteed en hoewel het tegenwoordig nog wel wat te wenschen overlaat, valt er toch een belangrijke verbe tering te bespeuren. Alle scheuten, die in den zomer zijn afgestorven, worden weg gesnoeid, terwijl de niet-bloeiende levende scheuten worden ingekort. We kunnen nu reeds alle zwakke scheuten verwijderen, die anders in het voorjaar worden opgeruimd. Voor de sterkere, overblijvende scheuten is dit uitstekend, aangezien deze dan beterde FEUILLETON. DOOR MELATI VAN JAVA. I kans brijgen, zich voldoende krachtig te ontwikkelen, hetgeen den bloei van het vol gende jaar weer ten goede komt. Koude kasplanten kunnen nu niet langer buiten blijven en brengen we naar binnen, voordat de koude ze doet kwijnen. Het gieten wordt ook minder, doch hierbij gaan we zeer voorzichtig te werk en laten de overgang zoo geleidelijk mogelijk plaats vinden. Geef de binnengebrachte planten inzonderheid zooveel mogelijk licht en lucht, niet alleen nu, doch ook in de komende maanden. Menige plant sterft wegens gebrek aan licht en lucht en heeft hieraan een ontijdig einde te danken. Lucht steeds van den wind af, sluit reeds na den middag bij kassen de raampjes en open dan de roosters, om toch steeds frissche lucht binnen te laten. FBDIT OOGSTEN. Met verlangen hebben we uitgezien naar den oogsttijd, naar het oogenblik, dat al onze zorgen en moeiten beloond worden door een overvloed van talrijke, mooie vruchten. Menigmaal wordt aan onze hoopvolle ver wachtingen den bodem ingeslagen, doordat reeds tijdens den bloeiperiode een nachtvorst of daarna door plantaardige of dierlijke vjjanden van ons fruit een groot deel van het fruit wordt vernietigd. En zelfs als we hieraan zijn ontkomen en ons reeds zeker wanen van een goeden oogst, dan nog kan een traditioneele vruchtenstorm enorme schade aanrichten. Geregeld veroorzaakt zoo'n vruchtenstorm in den regel veel min der schade dan de leek vermoedt en in heel wat gevallen is een dergelijke natuurlijke vruchtdunning zelfs gewenscht. Het is en blijft altijd een lang verbeid genot de met kleurige vruchten beladen boomen van hun vruchten-overvloed te ontdoen. Dat oogsten van appels en peren lijkt op het oog zoo buitengewoon eenvoudig, doch voor velen schijnt het nog niet eenvoudig genoeg te schijnen en daarom bepalen dezeu zich nog maar al te vaak tot haastigen ruw afplukken van de gemakkelijkst te bereiken vruchten en de rest wordt heel eenvoudig eventjes afgeschud. Deze wat al te overdreven eenvoud geeft ons zeer zeker belangrijke tijdwinst, doch hiertegenover staat zoo'n ge weldig groot verlies aan goede, houdbare vruchten, dat deze aanvankelijke tijdwinst meerdere malen wordt overtroffen. Om goed te kunnen oogsten, dient men er in de eerste plaats op te letten of de vruchten voldoende rijp zijn. Op groote kweekertjen is dit niet altijd mogelijk en is men vaak gedwongen tot te vroeg plukken. Ook de noteeringen aan de veilingen werken dit euvel in de hand. Indien een bweeker eenige weken te vroeg plukt, hetgeen meer dan eens het ge val is, en hij krijgt hiervoor desondanks een goeden prijs, in verband met geringe aan voer en veel vraag, dan verlokt een derge lijke hooge noteering eveneens andere kwee kers dit voorbeeld tot navolging. Deze schijn bare voordeelen zijn dan ook maar tijdelijk doch aan de hand van veilingsnoteeringen is het ieder jaar weer te constateeren, dat soorten, welke in het laatst van September moeten worden geplukt, soms zelfs in Augus tus reeds worden aangevoerd. Het te vroeg oogsten is om twee redenen af te keuren De vruchten groeien juist in de laatste dagen het meest, zoodat dus het totale gewicht minder is dan normaal en bovendien krijgt een te vroeg geplukte vrucht IV. „Daar heb je het lieve leventje weer aan den gang," zeide dokter Adrichem, den volgenden morgen in de huiskamer komende, waar zijn neef reeds over zijn schetsboek gebogen zat, nu en dan blikken naar buiten werpende, terwijl de regen in volle stroomen neerplaste. „Wat is aan den gang, oom?" „Buiten regen, binnen storm! Mijn huisfee is ook onderworpen aan stemmingen, en is het buiten betrokken weer, dan raast zij binnen nog harder." Frank lichtte het hoofd op en luisterde; in de keuken hoorde men een luid rinkelen van porselein en kletteren van keukengereedschap en daar- tusschen de scherpe fausset van juffrouw Bol. „Nu die kan 'tEn wie is daar het slachtoffer van?" „Trientje natuurlijk. Zij heeft zich verslapen; ik heb om mijn koffie gebeld, want ik ben er van nacht nog twee keer uit geweest, en dat kon zij niet verkroppen. Trientje moet nu voor haar fout boeten. Luister maar eens. Daar gaat het!" „Kinderen doen altijd kinderwerk. Sta daar niet zoo te suffen, doedelkop! Kijk nu de boel eens om je heen staan. Zoo zijn zulke schapen nu altijd een oud mensch kan geen oogenblik haar gemak nemen of dan loopt de heele boel in het honderd. Je werkt je er hoe langer hoe meer in! Kijk me nou zoo'n melkpan aan! Kon dat niet schoon, zeg je! Dat zal ik eens kijken! Zoo, zoo! Kom ik er vandaag niet, dan kom ik er morgen, maar zet je pooten er eens flink op. 't Is je vader of moeder niet! Moet ik je nog leeren een pan schoon te maken? Drie jaar heb ik het al met je uitgehouden en als de dokter je niet de hand boven het hoofd hield om je arme bloeien van een moeder en'.groot moeder, dan had ik je al lang de deur uitgesmeten. Je bent een hossekios „Neen nu gaat het wat erg!" zeide de dokter lachend; „om jou een impressie te bezorgen van een zich naar buiten uitend menschzijn, kan ik Trientje niet opofferen." Hij belde en al brommende, haar handen aan den voorschoot afvegend, kwam de juffrouw binnen. „Dokter, ik wou dat u even aan de deur riep „Juffrouw, kom asjeblieft binnen!" Schellen doet men een meid, maar als u een mevrouw had zou u het wel laten haar uit de keuken te bellen." „Hoor eens, juffrouw Bol! Dat je Trientje eens de ooren wascht, dat kan zijn nut hebben, maar wacht er mee tot ik uit ben. Je weet, ik heb liefst een stil huis; mijn neef- hoort je graag brommen en zal er wel een uurtje voor over hebben om naar je te luisteren; breng de eieren nu binnen en schenk onze thee in!" Juffrouw Bol wierp de heeren een woedenden blik toe, trok de deuren met geweld dicht, hetgeen de dokter een gebaar van pijn ontlokte, en kwam een oogenblik later met tw.ee eieren terug. Met nooit de volle smaak. Het is op papier niet aan te geven wat de juiste tyd van plukken is en het geven van datums kan hoogstens een aanwijzing geven. Allerlei factoren be palen dit tydstip en iedereen is in staat zelf uit te maken, wanneer de vruchten rijp zijn. Het afvallen van eenige vruchten by appels bijvoorbeeld, is nog lang geen bewys, dat er nu reeds geplukt moet worden. De amateur kan zeer gemakkelijk het z.g. doorplukken toepassen, waarbij de eerste rijpe vruchten1 worden geplukt en de overige nog eerst blij ven zitten. Deze laatsten zullen dan nog aanmerkelijk aanzwellen en op deze wijze krijgen we de mooiste en beste oogst. "Wintervruchten laten we zoo laat mogelijk op het hout zitten. October geeft nog menige mooie dag, waardoor de vruchten aanmerke lijk vooruit gaan. Overdrijving is ook hier niet gewenscht, doch in het algemeen wordt er veel en veel meer te vroeg geplukt dan te laat. Ruwheid en hardhandigheid wordt bij het plukken zooveel mogelijk vermeden en ook het gebruik van plukschorten verdient geen aanbeveling. De plukkers of plukster stoot by het klimmen of dalen voortdurend tegen den ladder, waardoor talryfee vruchten min of meer kneuzen. By de vroege soorten geeft dit al spoedig rotting en hoewel bij de latere soorten lichte kneuzingen wel weer verdwij nen, toch treedt later op deze plekken het eerst rotting op. De beste methode is daarom gebruik te maken van plukmanden, waarin van binnen een zak is aangebracht. Hier door wordt vrywel iedere kneuzing voor komen en wordt de houdbaa) heid der vruch ten tot het hoogste opgevoerd Om in Januari nog goede appels te hebben is geen kunst, doch om de vruchten tot Mei of Juni te be waren is wel kunst. Hoe dit het best is te bereiken, zullen we in ons volgend artikel uiteenzetten. INGEZONDEN MEDEDEELING. Kloven, ontvellingen, schrammen en andere huidverwondingen ver zacht en geneest men snel met Doos 30 en 60 ct. Rusland en het Bolsjewisme, VII In den beginne werkten de Socialisten en de Bolsjewiki samen. Toen L^nin terug in Rusland kwam, veranderde alles, en er was van een samenwerken geen sprake meer. Lenin zag maar al te goed dat het Russische volk te weinig ontwikkeld was en er geen organisatie bestond. Hij zag al dadelijk alle kwalen waaraan het volk leed, en meende een speciaal geneesmiddel te hebben. De revolutie ging, volgens hem, veel te lang zaam vooruit. De arbeiders wilden niet wer ken, omdat er te veel kapitalisten waren; de boeren weigerden graan af te leveren, omdat zy er niet zeker van waren, of al het land wel zou worden verdeeld; de soldaten wilden niet meer vechten, omdat zy meen den, dat er een imperialisten oorlog werd gevoerd. Volgens Lenin moest men dadelijk maar met geweld beginnen het socialisme door te voeren, dan zouden de arbeiders zich wel onder hun banier scharen. De idee van 't Socialisme d.w.z. het stelselmatig opbou wen van een gezonden arbeidersstaat, was hem vreemd. In 1917 werd dan een manifest uitge vaardigd, om zonder dralen met Duitschland vrede te sluiten. De boeren moesten zich nu van het land maar meester maken, en de arbeiders moesten de fabrieken zelf maar beheerschen en besturen. Zij begonnen het volk op te hitsen en steunden de werk stakingen. Dat door zoo op te treden, het Socialisme en de Revolutie veel schade werd toegevoegd is duidelijk. In plaats van de belangen der arbeiders op een gemeenschap pelijk doel te richten, begon het Bolsjewisme oude wonden open te maken, en uit den haat der armen tegen de ryken, van den hongerigen tegen den verzadigden munt te slaan. De Bolsjewiki maakten het lichtge- loovige volk wys, dat de Mensjewiki den oorlog onnoodig verlengden, en dat zy het land niet wilden verdoelen en den arbeider geen brood wilden geven. Men moest maar toegrypen en zelf maar moedig handelen. bevende handen schonk zij de thee in, die natuur lijk over het kopje morste. „Voorzichtig, juffrouwl voorzichtig! Het kopje is om uit te drinken en niet het schoteltje. Hoe is jou ei, Frank? 't Mijne is als een bikkel gelijk; u weet, juffrouw, drie minuten, en deze hebben er bepaald tien minuten over gedaan. Wil u mij een ander bezorgen?" „Ik hou wel van harde eieren," zeide Frank, en at het zijne met smaak op, „meer dan van zachte." „Harde zijn onverteerbaar! Ik duld ze niet aan mijn tafel." „Dat valt me mee!" bromde juffrouw Bol. „Zorgt u voor een nieuw ei?" Als 't u belieft." „Voor mijnheer ook!" „Dat doe ik niet." „Je ?ult het doen!" „Neen." „Juffrouw!" De dokter lichtte zijn wenkbrauwen op en zag haar ernstig aanzij ontweek zijn blik, werd zenuw achtig en wierp de melkpot omver. „Daar heb je 't nu, dat komt van ai dat gezeur!" En als een wervelwind stoof zij de kamer uit. „De eieren, juffrouw, denkt u aan de eieren?" riep de dokter haar kalm na. „Oom," zeide Frank, toen zij zich verwijderd had, „dat gekibbel met een huishoudster, hoe houdt u het vol?" De dokter lachte. „Wat wil je, Frank! Je raakt op 't laatst gewend aan je oude huismeubels. Zij heeft veel goeds, alleen zulke buien heb je soms te verwachten." „Oom," zeide de jonkman na een poos, „wat een kleurloos bestaan hebt u," INGEZONDEN MEDEDEELING. De venijnige steken van SpSt in den overvallen U onverwachts. Grijp dadelijk naar Akker's Kloosterbal sem. welke tot diep in de weefsels doordringt, de pijn stilt, ophoo- pende ziektestoffen doet verdwij nen, snel en grondig verlicht. Kloosterbalsem ,,Ceen goud zoo goed" De oorlog kon dadeiyk ten einde worden gevoerd. De agitatie der Bolsjewiki viel by het minder ontwikkelde volk bijzonder in den smaak; vooral bij de reserve-soldaten werkten de Bolsjewistische ideën zéér. Men begon het wezen van het Bolsjewisme zoo op te vatten, als zou het een tegenzin heb ben in oorlog te voeren. Men begreep een voudig de manipulatie der Bolsjewiki niet. Ook de arbeiders geloofden dat het Bolsje wisme dadelijk maar alles in een paradijs zou veranderen. Het Socialisme trachtte de massa tegen het Bolsjewisme te beschermen en bestreed den ingeslagen weg van anarchie en roof; maar tegenover de wildste harts tochten, tegenover haat en wraakneming die zich in doellooze programs uitte, stond hat Socialisme machteloos. De Bolsjewiki spoorden de menigte aan tot gewapend verzet en oproer, en bevor derden het vernietigingsproces. De Bolsje wiki waren droomers en fantasten; zij ge loofden aan een sociale revolutie van geheel het Westen, en meenden, dat het Russische volk socialistisch was, omdat de massa zich bij hen aansloot. Zy waren met anarchisti sche gedachten bezield en geloofden, na met geweld alles omver te hebben geworpen, er genoeg bouwmeesters zouden zijn, om het staatsgebouw naar de nieuwste eischen weer op te bouwen Het Bolsjewisme was te avon tuurlijk aangelegd Volgens de Bolsjewiki sloot zich de massa toch by hen aan, omdat de macht in handen hadden. Zy hadden dan ook de macht in handen weten te krij gen, maar zy zagen ook spoedig in, dat hun rekening niet uitkwam, en dat was dan ook de reden, dat zij met de democratische be ginselen braken en de Nationale vergadering uiteen jaagden. Zy hadden nu eenmaal de staatsmacht in handen, en nu moesten zij ook hun belofte vervullen en het volk bevredigen. Dat zij erg schrokken, toen zy zich eens goed in't licht gingen bezien, wordt bewezen doordat reeds heel in 't begin van hun machtsverheffing, zes commissarissen heengingen. Deze hielden het voor onmogelijk, om zonder de hulp van de andere partyen te kunnen regeeren. Reeds in 't begin der Bolsjewistische heer- schappy kregen de steden en de soldaten zoo goed als geen koren meer; het volk begon overal en alles te vernietigengrond en be zittingen werden afgenomen en verdeeld; gewerkt werd er heelemaai niet meer; de soldaten verlieten het front en de kazernes en verkochten paarden, kanonnen en munitie aan den vijand, aan de Duitschers. Voor bespotteiyk lage pryzen werden de beste geschutten verkocht. De matrozen ver kochten alles wat op de schepen was, en ten slotte ook de schepen zelf voor slechts eenige honderd roebels. Het volk begreep het nega tieve programma van het Bolsjewisme maar al te goed. Vechten was overbodig, plichten bestonden niet meer, werken was uit den booze. Slechts stelen en nemen wat maar in hun bereik kwam, was de leuze. Lenin had toch zelf gezegd: „Roof het geroofde." Het Bolsjewisme trachtte zich van het volk mees ter te maken door alles te veroorloven en geloofden, dat wanneer het met zijn positief programma kwam, het ook overvloedig steun by de massa zou vindep. Het tegendeel was waar. De Bolsjewiki geloofden, dat in Duitsch land de revolutie zou uitbreken zoodra Rus land den oorlog zou beëindigen. Dat was ook verkeerd bezien. Door volkomen nederlaag der Duitschers zou in Duitschland de revo lutie komen, en niet door het imperialisme. En dat wisten de vijanden van Duitschland ook maar al te goed't is daarom dat zy niet den oorlog wilden beëindigen, maar Duitsch land wilden vernietigen. De Entente had reeds lang vrede kunnen sluiten, maar men wilde niet, want dan was Duitschland kort daarna toch weer gekomen, en zeker, als er nog een keizer zou geweest zijn. Daarom was besloten om Duitschland fijn te wrijven, zoodat het niets meer kon beginnen. ïn de verwachting nu, dat in Duitschland de revo lutie zou uitbreken, werd te Brest-Litowsk met de Duitschers over den vrede onder handeld. Daar werd verklaard, dat Rusland geheel zou demobiliseeren en geen oorlog meer zou voeren. Men geloofde, dat door deze verklaring de Duitsche soldaten zouden weigeren Rusland binnen te dringen. En dat was weer een niet kleine vergissing, en een bewijs, dat de Russen het Duitsche karakter niet kenden. De Duitschers rukten op tot voor Petersburg. Nu waren de Bolsjewiki genoodzaakt, om zoo vlug mogelijk op te trekken tegen de Duitschers. Maar, het was te laat. Lenin had de hoop gesteld op een leger van millioenen vrijwilligers; er kwamen slechts eenige dui zenden, en zij die kwameü, behoorden nog tot het maatschappeiyk schuim. Het Bolsje wisme had het leger gedemobiliseerd en kon „Vind je? Dat dunkt me niet. Afleiding genoeg. Van nacht ben ik er twee keer uit geweest onder regen en wind, eens voor een boer, die een koliek had, en eens om een armen kleinen kerel in de wereld te helpen, die hem weinig pleizier belooft. Als dat geen afleiding, geen kleur Is, dan weet ik het niet. „Dat bedoel ik niet, dat is uw werk! Maar wat glans, wat gloed geeft aan het leven: kunst, liefde, poëzie, dat mist u geheel." „Wel neef, ik dacht dat je die dingen ook al gezien en onderzocht hadt en tot de slotsom waart gekomen: ,,'t Is alles ijdelheid." „Dat zegt men wel eens, oom, maar men meent het niet en merkt dat het beste als men ze ont beren moet. Een visch waardeert het water, de mensch de lucht niet, of liever hij denkt er niet aan, voordat hij versmacht door het gemis. Zoo gaat het precies met ons! Wij hebben ons in deze eeuw een atmosfeer gemaakt, zoo vol kunstmatige opwinding, zoo vol gedachten, woorden, boeken, couranten, gevoelens, dat men zich niet licht emand voorstellen kan, die zich vrijwillig daar buiten plaatst." „Och, ik vind het leven zóó eenvoudiger; daar buiten is 't mij te druk, te roezemoezig. Ik voel er mij niet meer thuis." „Maar u staat zoo geheel alleen. Zelfs een prettig interieur heeft u niet, tot levensgezellin een on gemakkelijke oude tang, die u brutaliseert en trotseerd, terwijl er toch beschaafde vrouwen ge noeg zijn, dié uw eenzaamheid zouden willen deelen." De dokter antwoordde niet; hij at zijn brood en legde een courant, waaruit hij las, naast zijn bord. Frank gaf het niet op. „Oom," vroeg hij na een poos, „heeft u een skelet in huis?" „Wat belief je? Een skelet? Neen, alleen een doosdkcp," Hij wees met den vinger naar een kast achter hem, waarboven een doodskop grijnsde. „O, dat zag ik al lang, Memento mori! Ik bedoel een skelet, wat de Engelschen noemen„A Skeleton in a culboard". Mijn vraag is wat onbescheiden." „Dat gaat nogal!" ,,Ik krijg zoo'n vreemde impressie van uw leven, oom! Iemand zooals u twaalf jaren geleden was, bijna zoo oud als ik, met een prachtige positie in het vooruitzicht, knap, flink, enfant chéri des dames, en dan u hier opsluiten, dat doet men niet zonder goede reden." „Beste neef, ieder zijn zin, niet waar?" „Zeker, maar heeft u geen behoefte om in Am sterdam te komen? U zal het zoo veranderd vin den; 'tis zoo'n genot eens dat groote hart van een kleine wereld tegen het zijne te voelen klop pen." „Dank je, Frank! De stad kan mij missen en ik kan de stad missen. We hooren niet bij mekaar. De zee en ik zijn een. Hoe vind je haar vandaag? Even pruilig als mijn booze Bol, maar veel mooier.' „Ja, ik mag ze zoo wel, maar wat de badgasten vandaag zullen beginnen?" „Badgasten, zijn die er dan?" „Ja, mijn twee reiskameraden. Gisteren zaten ze op het strand, maar nu zijn ze opgesloten in het boudoir van vrouw Krijns." „Met recht voor pleizier uit! Maar wat doen zulke kinderen ook zoo ver van huis? Laten ze blijven, waar ze zijn!" (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1