J KOOPT L V [RIEVEN EERSTE BLAD Predikbeurten. Geeft U op als Abonné. in, MIDDELHARNIS sluier en lint enz. 'ootaardappelen Ihelminatarwe /O POTHEEKBANI UKZEE "t weer. \RNIS V erkoopingen. Op WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1928 44.95.25 H.(V.(89 Gem.283 R.P.IB.) BOUWLAND b- 2.99.30 H.fl. (5 Gera. 297 R.P.IH.) BOUWLAND 1,96.50 H.A. (4 Gem. 84 R.ïJ.) BOUWLAND, bij die firma's die in dit blad adverteeren WOENSDAG 19 September 1928 10e jaargang. - n°. 90 Landbouw. feuilleton. ROSA MARINA 5> Pluimveeteelt. Bij Scheren (sant, afslag, één dab) loebehoorend SLUYS. ;R 1928, vei lt 1928, 's av. te Ouddorp, huur aldaar, 0.5260 HA. land aldaar, gebruik bij SLUYS. [928, Veiling; 's avonds [ïerberge van 5 50 H A. [land, in den (end aan J. SLUYS Draisma van J Leeuwarden ieboekje met jen bekenden jet genoegen pen gelukkig J kan worden Iwèl vooruit; jatne. Het l.V. Draisma Jparne zonder Ik bij de ver- Ttelü. TREIN koffer. Iject Altona- 1 de stadions (gevonden l den Bergh- (riek Dlmen- heer Nord- lit den trein len van het Jikmesje met Bntengevolge lentificeeren, pken. [gende steden jm het spoor Sen sneltrein Jrdman, den lek Delmen- t Tot dusver jsch geweest. Woensdag iplaats, waar Donderdag dat de heer lO uur van kokken met den sneltrein die aldaar om 11.17 uur aan komt en die onderweg slechts driemaal stopt, n.l. te Harburg, Buchholz en Rotenburg. Het schijnt, dat Nordman, terwijl hij sliep is aan gevallen. Nordman is wel is waar een sterk man, maar schijnt overvallen te zijn. Zijn aanvaller heeft hem klaarblijkelijk niet in oen coupé vermoord, doch alleen maar uit den trein geworpen. Dit blijkt hieruit, dat het lijk geen óf andere voorwerpen, draagt. Horloge, porte- monnaie en portefeuille ontbraken, toen het lijk werd gevonden. De bandiet heeft ook de reistasch en het regenscherm van zijn slacht offer meegenomen. De jas van Nordman werd rechts, zijn hoed links van de rails in de nabij heid van het station Rotenburg gevonden. Nordman was 51 jaar oud. Hij was gehuwd en vader van vijf kinderen, waarvan het jongste vijf jaar is. Gemelo wordt nog dat in de nabijheid van de plaa.s waar het lijk van Nordman werd ge vonden, is een strooien hoed ontdekt, die ver moedelijk aan den aanrander heeft toebehoord. Deze hoed was gekocht te Rotterdam. Zondag 16 September 1928. NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK. diddelbarnis, vm. dhr. Kanmijer en 's av. ds. v. d. Zee. Sommelsdgk, vni. ds. Van Ameide en 's av. dhr. Kaumjjer Dirksiand, vm. ds. Luteijn en 'sav. ds. Van der Wal. Herkingen, vm. en 'sav. dhr. Van Ieperen. Melissant, nm, ds. Van Ameide. Stellendam, vm. en 'sav. dhr. Bonman. Goedereede, 'sav. ds. Polhujjs. Ouddorp, vm. leeskerk en nm. ds. Polhuijs. Nieuwe Tonge, vm. leeskerk en nm. dhr. Van Ieperen. Oude Tonge, vm.ds. Van der Wal,'s av.leeskerk. Ooltgensplaat, vm. leeskerk en 's av. ds. Van Ameide. Langstraat, vin. en nm. dhr. Vetter. Oen Bommel, vm. ds. Van der Zee en 's av leeskerk Stad aan 't Haringvliet, vm. ds. Polhuijs (doop) en nm. leeskerk. GEREFORMEERDE KERK. Middelharnis, vm. en 's av. ds. Schuurman uit Den Haag. Stellendam, vm. en 's av. dhr. Snoei uitTinte. Ouddorp, vm. en nm. ds. Diemer. Ooltgensplaat, vm. en 'sav. leeskerk. Den Bommel, vm. en nm. ds. Schaafsma, Stad aan 't Haringvliet, vm. en 's av. ds. De Graaft'. Hellevoetsluis, 's av. ds. Westerhuijs. Nieuw-Helvoet, vm. ds. Westerhuijs. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE. Stad aan 't Haringvliet, vm.,nm.en'sav.leeskerk GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Middelharnis, vm. en 'sav. leeskerk. Dirksiand, vm. en 's av. ds. De Blois. Herkingen, vm. en 'sav. leeskerk. Ouddorp. vm. en 'sav. leeskerk. groen gerooide arantJe, 1 door Ei. M. v. L. J. M. Jacobs, 3DELHARNIS. eerst eens een toestel. U kunt nord te hebben, ckelijker zal zijn. 5EVELEND, JELHARNIS. Opgericht 1768 RING, Wet- xzekeringen. lappijen namiddags half drie uur (z.t) te OOLTGENSPLAAT, in Hotel MOELKER, Afslag van te OOLTGENSPLAAT, en te DEN BOMMEL. Meerendeels nog voor 3 jaren ver huurd. Behoorende tot de nalatenschap van Wijlen Mej. P. M. VAN WEEL te 's-Gravenhage. Op Vrijdagen 28 September en 5 October 1928 s avonds 7 uur(z t.) te MELISSANT, ter herberge van Van der Werff, veiling en afslag van in den Gabriëllinapolder. Dadelijk te aanvaarden. Toebehoorend aan J. MIJNDERS Jotz. 2-1 Notaris VAN DER SLUYS. Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,07' ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 18 UITBREIDING DER KEURING TAN AARDAPPELEN GEWENSCHT? De meer of mindere belangstelling van de zijde der telers voor aangifte van de keurin gen te velde is uit den aard der zaak voor een groot gedeelte afhankelijk van de vraag naar te velde goedgekeurde producten. Het is algemeen bekend dat van alle te velde goedgekeurde landbouwproducten ge woonlijk de vraag naar pootaardappelen bet grootst is. Dit is in de eerste plaats een ge volg van de groote hoeveelheid pootgoed, welke per H.A. noodig is, doch de groote achteruitgang, waaraan de aardappelen ten gevolge van ziekten onderhevig zón, speelt hier eveneens een belangrijke rol. De groote vraag naar te velde goedgekeurde pootaardappelen heeft tot gevolg gehad, dat in sommige provincies gemeenschappelijke verkoopbureaux werden opgericht. De erva ring heeft geleerd, dat deze verkoopinrich tingen in bloei toenamen, indien het hoofd product, hetwelk kon worden verhandeld, bestond uit te velde goedgekeurde pootaard appelen. Verkoop van te velde goedgekeurde zaaigranen of peulvruchten over een verkoop bureau werkt in 't algemeen, in verband met het groote aanbod, minder gunstig. De groote vraag naar pootgoed, is hoofd- zakelijk een gevolg van den afzet naar het buitenland. In 't algemeen werden in 't buitenland geen hooge eischen gesteld aan de kwaliteit der consumptieaardappelen. Onze Holland- sche Eigenheimers waren in 't algemeen te goed voor het buitenland om tegen loonenden prijs als pootgoed te kunnen worden ver kocht. De laatste jaren is dit echter ver anderd. Het Buitenland gaat hooger eischen stellen, het gevolg hiervan is, dat de vraag naar goede geelvleezige consumptieaardappe len toeneemt. De resultaten, welke in het buitenland zijn behaald met ods goedgekeurd pootgoed, waren van dien aard, dat meerdere groote aankooporganisaties in verschillende landen in en buiten Europa de laatste jaren groote partijen pootgoed in Nederland aan kochten. De vraag naar goedgekeurde poot aardappelen is de laatste jaren grooter dan het aanbod. Het gevolg hiervan is, dat bij de verkoop organisaties de laatste jaren reeds vóór dat met het oogsten wordt begonnen, de te ver wachten opbrengst aan pootgoed is uitver kocht. Het is wel van veel belang eens na te gaan of er in de.naaste toekomst uitbreiding der deelname mogelijk en gewenscht is. Volgens de „Verslagen en mededeelingen" van de Directie van den Landbouw worden in de Provincie Zuid-Holland iaarlijks ge middeld 12000 H.A. consumptieaardappelen verbouwd, waarvan 9000 H A. op de Eilan den. In Noord-Holland bedraagt de met aard appelen beteelde oppervlakte 7000 H.A. Er worden by de Hollandsche Maatschappij van Landbouw voor keuring te velde aan gegeven in de Prov. Zuid-Holland jaarlijks 500-800 H.A., waarvan 75-85% wordt goedgekeurd en 15 20000 H L. onder plombe en met Certificaat afgeleverd. DOOR MELATI VAN JAVA. Alles zag er binnen uit in overeenstemming met buiten; een heldere met looper belegden gang, glimmende deuren en muren. Links het spreek kamertje van den dokter, tevens apotheek, rechts de huis-, studeer-, ontvang- en eetkamer; alles even regelmatig en stijf gemeubeld, helder en glimmend. „Hoor eens jongen!" zeide de dokter gul, „als je een atelier noodig mocht hebben, spreek er dan met de juffrouw over. Ze heeft zeker wel een kamertje op zolder, waar jij je kunt opschieten." „Dank u wel oom! Een atelier heb ik niet noodig; de open lucht is het beste, het eenige atelier." „Ook ai goed! Die vind ik hier naar hartelust. Kijk eens aan! Dat is nu mijn kijkje in de wereld der poëzie!" Hij wierp het raam tegenover die, welke op de straat uitkwamen wijd open en Frank staarde over een aardappelveld en een breed stuk strand, op de thans in vollen zonneglans tintelende zee. „Dat is mijn'poëzie, mijn kunst, mijn comedie, mijn concert, mijn schilderijententoonstelling, alles wat je verlangt!" „Ik maak u mijn compliment, oom Théol U In de Provincie Noord-Holland is de aan gifte voor keuring bfj de H. M. v. L. hoog stens 4 h 5 van het totaal aantal H.A. hetwelk jaarlijks wordt verbouwd. Wanneer wfj aannemen, dat per H A. on geveer 20 H.L. pootgoed wordt gebruikt, dan is yoor de beide provincies jaarlijks ongeveer 420.000 H.L. noodig. Indien veldgewas wordt gebruikt, waarvan de opbrengst op 400 H.L. per H.A. wordt berekend, dan zouden alleen ter voorziening van deze provincies ruim 1000 H.A. goedgekeurde aardappelen noodig zijn. Gewoonlijk worden echter potermaat gebruikt, waarvan 80H L. per H.A. wordt geoogst. By gebruik van deze maat zou dus de opbrengst van 5000 H.A. noodig zijn. Ofschoon wij direct op den voorgrond wil len stellen, dat men wellicht nooit, althans niet binnen afzienbaren tyd, zoover zal ko men, dat uitsluitend te velde goedgekeurd pootgoed wordt gebruikt, mogen wy toch wel aannemen, dat nog velen, wanneer zij eenmaal overtuigd zijn van de voordeelen, welke goed zaaizaad en pootgoed opleveren, met de oude sleur, gewone marktwaar te koopen, zullen breken. Meerdere deelname aan de keuringen te velde is dus reeds uit een oogpunt van voor ziening in eigen behoefte in onze beide provincies, reeds gewenscht. Hieraan moet echter worden toegevoegd, dat de vraag naar het goedgekeurde pootgoed eerst zoodanig moet toenemen, dat met de uitbreiding der keuring de afzet eenigszins verzekerd is. Wi) hebben hierboven reeds medegedeeld, dat de laatste jaren de vraag naar goedge keurde pootaardappelen belangrijk grooter is dan het aanbod. Dit houdt echter verband met den grooten afzet naar bet Buitenland. Afgezien dus van de meerdere te ver wachten belangstelling van de zijde der aard appelverbouwers in onze beide provincies, is de toestand dus reeds van dien aard, dat meerdere deelname aan de keuring gewenscht en aanbevelenswaardig is. In de Prov. Friesland worden jaarlijks on geveer 14.000 HA. consumptieaardappelen geteeld, waarvan i 9000 HA. in de klei- bouwstreek. In deze provincie worden dus ongeveer een gelijk aantal H.A. aardappelen verbouwd als in Zuid-Holland, terwijl de oppervlakte der pootgoed voortbrengen de streken voor beide provincies eveneens weinig verschillen. Door de Friesche Maatschappij van Land bouw worden jaarlijks ongeveer 2000 k 2200 H.A. aardappelen te velde gekeurd, waarvan door de Z. P. C. jaarlijks .meer dan 100 000 H.L. voor pootgoed wordt verkocht. In deze provincie is dus de deelname aan de keuring belangrijk grooter dan in onze provincies, terwijl de afzet naar het buiten land naar evenredigheid is. Het meerendeel der vanwege de Friesche My. van Landbouw te velde goedgekeurde aardappelen vindt zyn weg naar het Buiten land. Zonder twyfel mogen wy aannemen, dat deze afzet, zoo niet geheel, dan toch zeker voor een groot deel is te danken aan de goed georganiseerde verkooporganisatie, de „Z. P. C." Zonder verkooporganisatie ie afzet der goedgekeurde producten op groote schaal naar het Buitenland vrijwel uitge sloten. Op de Zuid-Hollandsche Eilanden is sedert de oprichting der Coöperatieve Hollandsche Telersvereenieing de afzet van de vanwege de H. M. v. L. te velde goedgekeurd zaai- heeft een goede keuze, de loge laat wat te wenschen over, maar het stuk en zijn mise en scène vind ik subliem." Het was inderdaad een prachtig zeestuk, de thans zoo kalme, licht kabbelende, in duizend- voudigen weerglans fonkelende, zacht deinende golven, waarover de lichten als kleine sterren hup pelden en trildénjnu eéns in de diepte verdwijnend, dan even trippeód b'pven op de punt der witte, vlokkige kammen, schalks stoeiend met kleuren en schaduwen; in de verte een witte pluim, aan een stoomboot ontsnapt, en twee, drie zeilen van visscherspinken, 'ich loom wiegelend onder de zachte liefkoc van het briesje. De lijst oi stuk vormde het raam, dat geheel met L0Qjnrank was omslingerd. „Zie van.hie stoort de voorgrond niet; 't is de zee en i ;f dan de zee, wat je voor je hebt!" spfa k(er en Frank zette zich peinzend neer, kantoorstoel van zijn oom, die zich juist o, lek bevond. „Ja, 'tis mooi, Knap!" verzekerde de artist; „toch prefereer ik een andere stemming van dan die van het oogènblik. Grijze golven, zware luch ten! Woeste jacht! Niet zoo sufferig, niet zoo net!" „Kan je ook krijgen, als je maar geduld hebt. Zie je., dan doen wij zóó!" En met zijn krachtige handen schoof de dokter een groote glasruit van terzijde voor het raam. „Zoo nu is er een glas voor het schilderij, en dan hindert het niet, of het winter of zomer, nacht of morgen is!" „Oom!" riep Frank na een oogènblik zwijgens, „mag ik haar eens hier brengen?" „Wie?" „Dat meisje waarmede ik getramd heb!" zaad en pootgoed belangrijk toegenomen. Ook hier is, in verband met de steeds toe nemende büitenlandsche vraag, de laatste jaren vóór dat met het oogsten wordt be gonnen, de te verwachten voorraad pootgoed geheel uitverkocht en moeten tal van orders onuitgevoerd biyven, terwijl het aanknoopen van nieuwe handelsrelaties geen voldoenden voortgang kan vinden. De toestand is op 't oogènblik zoo, dat de vraag naar te velde goedgekeurd pootgoed bet aanbod verre overtreft, terwyi, gezien de gunstige resultaten, welke in verschillende landen worden behaald, mag worden aan genomen, dat de afzetmogeiytheden nog belangryk kunnen worden vergroot. Teneinde aan de vraag naar het Buiten land te kunnen voldoen, is het noodig, dat de aangiften voor de keuring belangryk wor den vergroot en de verkoop zooveel mogeiyk over een centraal verkoopbureau wordt uit gevoerd. Wy hebben hierboven een vergeiyking gemaakt van onze beide provincies tegen over Friesland, waarby blijkt, dat wy met de aangifte voor de keuring en afzet van goedgekeurd pootgoed ver bij deze provincie achter zyn. De Jervaring heeft ons de laatste jaren geleerd, dat door wyziging van onze cultuur- methoüe en goed uitgevoerde selectie onze kleigronden uitstekend geschikt zyn voor het kweeken van gezonde pootaardappelen In Friesland worden vanwege de Fr. M. v. L. jaariyks 2C00 of meer H.A. aardappelen gekeurd, waarvan 100.000 H L. tegen een prys, welke ver boven d- s consumptiepas is, voor pootgoed werden verkocht. Ook voor de Noord- en Zuid-Hollandsche aardappel verbouwers is er op de wereldmarkt nog voldoende ruimte om den afzet van pootgoed tot 100.000 H.L. op te voeren. Waarom zouden wij dan achterbiy ven Wy hebben ons altyd op het standpunt gesteld, de uitbreiding der aangifte voor de keuring niet aan te moedigen, zoolang de vraag naar goedgekeurd zaaizaad en pootgoed niet in evenredigheid van het aanbod was, of finan- tieel geen voordeel voor de deelnemers af werpt. Aan de hand van de ervaringen der laat ste jarenen de toekomstige vooruitzichten tneenen wij er echter thans bij onze aard appelverbouwers sterk op te moeten aandrin gen het as jaar al hun aardappelen, spe ciaal Eigenheimers en Eerstelingenwelke daarvoor in aanmerking komen voor keuring bij de Hollandsche Maatschappij van Land bouw aan te geven. In een volgend artikel zullen wy trachten aan te toonen, dat by de tegenwoordige te volgen werkwijze het telen van gezond poot goed met minder moeite en kosten gepaard gaat, dan voor eenige jaren terug. Klaaswaal, September 1928. De Hoofd-Contr. v. Z -H. G, A. van der Waal. INGEZONDEN MEDEDEELING. géén Pijn en naschrijnen of stukgaan der huid, indien men vóór het inzeepen de baardoppervlakte Inwrijft met Doos 30, Tube 80 ct. PUROL Vragen, deze rubriek betreffendekunnen door onze abonné"s worden gezonden aan Dr. B. J. G. te Hennepe, Diergaarde singel 96a Rotterdam. Postzegel van 7\ cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. Ziektebestrijding door oordeelkundig fokken. Over sluipmoordenaars en geharnaste ridders. Onder pluimvee komen zeer veel ziekten voor, die soms besmettelijk zijn. soms niet. Vooral de besmettelijke veroorzaken enorme schade en tot de gevaarlijkste moeten gerekend worden: pest, cholera, klein'sche ziekte, tuberculose, diphiherie, pullorum en coccidi- osis. In beschrijvingen over ziekten wordt veel over bacteriën gepraat en het publiek komt daardoor tot. een bacteriecrisus, die aan den eenen kant, als zij tot reinheid en desinfectie opwekt wel goed is, doch aan den anderen kant vaak een heel voorname zaak doet vergeten. Er kan n.l. geen besmettelijke ziekte zijn of er moet naast de smetstof ook een daarvoor gevoelig dier zijn. Dat is nu een der voornaam ste punten in de bestrijding der ziekten, n.l. de dieren ongevoelig maken of ongevoelige dieren te fokken. Zeer veel diersoorten zijn van nature onge voelig voor menschencholera en de mensch is ongevoelig voor kippencholera, althans tot zekere grens. Een muis is erg gevoelig voor miltvuur, een konijn minder en een rat heele- maal niet. Een schildpad en een krokodil zijr ongevoelig voor een der vergiftigste bacteriën, n.l. die der kaaklem en zoo zijn er nog een massa voorbeelden op te noemen Hoe geweldig gevoelig aan den anderen kant sommige dieren voor smetstoffen zijn kan blijken uit de volgende proef Men kan kippen binnen de 24 uur dooden door ze in te spuiten met 0.000,000,000,000,01 kubieke centimeter cholerabacillen-cultuur, terwijl duiven nog sterven aan 0.000,000,000,000,000,000,01 (een sectillioenste) kubieke centimeter. In 1 kubieke centimeter zitten dus minstens sextillioen bacteriën, d.w.z. met één druppeltje smetstof kan men gemakkelijk alle kippen en duiven ter wereld binnen 24 uur dooden aan cholera. Het spreekt dus wel van zelf hoe ontzettend gevaar lijk dergelijke smetstoffen zijn en hoe men door onzichtbare hoeveelheden mest, bloed of ander vocht van een ziek dier aan schoenen, handen of kleeren mee te nemen, talrijke dieren be smetten kan. Hierdoor is te verklaren hoe sommige ziekten zooals cholera soms enorm veel slachtoffers eischen en hoe als eenmaal drinkwater of slooten te Volendam besmet zijn, de zaak haast niet meer te redden is. En toch zien we dat niet alle dieren aan een besmettelijke ziekte sterven als zij besmet worden. Heel duidelijk ziet men dit bij de rattenverdelgingen, muizen etc. Deze berust er op dat men ratten en muizen voert met bacterie-culturen welke bij hen een soort typhus veroorzaken. In een korten tijd breidt zich deze ziekte onder de dieren uit en doet ze sterven. En toch een jaar later zitten de huizen, pakhuizen, stallen enz. weer vol en als men dan hetzelfde middel toepast, helpt het niet meer. Hoe komt dat nu? Onder elke partij dieren zijn er eenige van nature sterker dan de anderen en deze weer staan de besmetting en blijven dus over. Nu kunnen deze zich spoedig daarop vermenig vuldigen en krijgt men dus al heel gauw een „Waarom niet? 't Is waar, ik ben een oudvrijer en jij een jong mensch, maar mijn juffrouw is respectabel genoeg om als chaperon gastvrouw te spelen." Op het oogènblik kwam de huishoudster van den dokter binnen, een vrouw tusschen de vijftig en zestig jaar, met een klein gerimpeld gezichtje, dat door een zwarte muts omlijst werd, en een hoofd veel te klein voor haar lange, hoekige gestalte. „Juffrouw Bol, dat is mijn neef Frank van Haeren! Gaan we spoedig eten?" „Als het tijd is, dokter! Mijnheer van Haeren wil u je eerst wat opkanppen? De kamer is klaar, dan zal ik ze u wijzen." „Met pleizier, juffrouw!" „Nu juf, erger je maar niet," zeide de dokter. „Mijn neef is een kunstenaar, dat weet je, en zulk volk is altijd verbazend slordig en onregelmatig; 't plast met het water en laat alles slingeren." „Erger dan u 't doet kan 't moeilijk, dokterl Kijk, daar- ligt nu waarlijk uw hoed en daar uw stok. Waarvoor heeft men toch standaards in den gang staan? Ik heb er anders met mijnheer wel op gerekend, want ik denk altijd zoo oom, zoo neef! Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de appel valt niet ver van den boom." „Nu, juffrouw, 't zal wel meevallen, denk ik," zeide Frank. Zoodra hij met menschen sprak die het niet over de kunst konden hebben, klonk zijn stem veel natuurlijker en eenvoudiger. De weg, dien juffrouw Bol den logé van haar mijnheer liet maken, ging langs een helder geschuurde trap met drie op elkander liggende loopers bezet; de logeer kamer was blijkbaar van de zolder afgeschoten en geslacht muizen en ratten dat gewoon weg van de geboorte af ongevoelig is. Spoedig ver dwijnt deze ongevoeligheid weer in volgende geslachten als zij niet voortdurend gesteund worden door fokproeven in bepaalde richting, wat natuurlijk bij ratten niet plaats vindt. Toch hebben wij in deze ervaring de kern van een bestrijdingsmethode van besmette lijke ziekten waar ik al geruimen tijd de aan dacht op gevestigd heb en die mijns inziens zeer veel belooft voor de toekomst. Door het doorfokken met z.g. ongevoelige exemplaren heeft de landbouw bij granen verrassende resultaten bereikt en graansoorten gekweekt die ongevoelig zijn voor bepaalde schimmel ziekten. Bij marmotten heeft men al opgemerkt dat. als men met tegen een bepaalde ziekte ingevoelige dieren doorfokte men dan in de volgende geslachten ook ongevoelige dieren kreeg en dat als men deze dieren kruiste met gevoelige marmotten de ongevoeligheid zich net precies overerfde als andere erfelijke eigenschappen (kleuren, haarvorm enz. Dit zelfde is nu bij proeyen met witte muizen en Japansche muizen ook gebleken. We zijn dus thans zoover dat we weten dat de ongevoelig heid tegen bepaalde ziekten overerft. Dat nu is een zeer belangrijk punt en in den laatsten tijd heeft men bij pluimvee zeer belangrijke proe ven in deze richting genomen. Zelf huldig is al jaren lang dit foksysteem op mijn proeffokstation te Volendam met de eenden. Ik houd deze dieren onder betrekkelijk ongunstige omstandigheden, 's winters betrek kelijk guur en koud, vaak dik in de sneeuw, nooit zwemwater, nooit groenvoer. Daardoor heb ik thans een stam eenden gefokt, die er als het ware tegen kunnen doordat wat er niet tegen kon van zelf stierf. Ik voel er niets voor om zwakkelingen kunstamtig in leven te houden. Wat zwak is moet er uit en mag niet voor de fokkerij gebruikt worden. Dit zelfde principe heeft men nu en in nog sterkere mate ook bij kuikens toegepast. Men heef' een groote partij kuikens kunstmatig besmet met pullorum. Natuurlijk stierf het grootste aantal, doch eenige bleven goed gezond. Deze waren dus van nature ongevoelig. Van deze kuikens heeft men het volgende jaar weer gefokt en toen men van deze dieren de kuikens weer besmette naast gewone kuikens toen zag men dat onder de z.g. ongevoelig gefokte kuikens de ziekte veel en veel minder heerschte dan onder gewone kuikens. Men is thans bezig met een dergelijke proef bij de z.g. Klein'sche ziekte, een soort typhus der kippen die in ons land nog al schade ver oorzaakt. De Klein'sche bacil is een zusje van de pullorum bacil. Men besmette op het proefstation in Iowa 220 kippen en daarvan stierven er 105 of 47.7% Van de kippen die niet ziek werden is verder gefokt en bleek dat de nakolomelingen beter tegen de ziekte bestand waren dan gewone kippen. Ziehier dus een nieuwe richting in de fokkerij, n.l. het uitzoeken en doorfokken van ongevoelige dieren. Hoewel ik dag-in dag-uit mijn werk vind in de smetstoffen, zie ik toch de toekomst der bestrijding van besmettelijke ziekten niet in het vacterien-vangen doch in verbetering der yygiënische omstandigheden en het fokken van weerstandbiedende dieren. Bij de hygiëne behoort ook zooveel mogelijk vernietigen van smetstof, doch absoluut alle smetstoffen vernietigen dat bereikt men nooit, daar ze ons op veel te veel onbereikbare wegen op het lijf vallen, (met voedsel, water, inge- zag tot Frank's teleurstelling op de dorpstraat uit; zij maakte toch een gezelligen en helderen indruk, ondanks het hoogst eenvoudige meubilair. Juffrouw Bol streek hier en daar met haar vinger langs, om te zien óf er misschien nog ergens een stofje was blijven liggen en zag toen met welge vallen rond. ,,'t Is alles wat wij hebben, mijnheer l" verklaarde zij. ,,'t Zal u wel wat simpeltjes voorkomen, maar ziet u, de dokter is een eenzelvig mensch; hij houdt om zoo te zeggen nooit logés, zelfs uwes Ma niet en nu heb ik 't maar ingericht zoo goed en zoo kwaad als het kon." „Nu juffrouw Bol, ik vind 't keurig, zoo recht inkeurig, en ik houd van keurigheidin mijn slaapkamer." „Mijnheer zal 't in Amsterdam wel anders ge woon zijn," vervolgde de juffrouw, innerlijk gevleid door de goedkeuring van haar gast, „daar zijn de menschen zoo precies." ,,'t Kan niet halen bij u, juffrouw Bol." Toen Frank een kwartier later bij zijn oom terug kwam, zeide deze lachend: „Wel neef, 'tzal niet lang meer duren of je krijgt hier een naam van een echten Don Juan, die de zielerust van alle Duinwijksche schoonen komt verstoren. Eerst die twee reizigsters en nu mijn eerzame huishoudster." „Hoe zoo ,oom?" „Je hebt haar conquête gemaakt! Geheel en al. Ze kwam me hier een lofrede op je houden, van belang. Wat een nette mijnheer is dat en zoo in de puntjes, alles even fijn. Hij pakte zijn valies uit en rangeerde alles zoo keurigjes op de wasch- tafel, zijn borstels, zijn fleschjes zoo heel anders dan u, die smijt het maar neer. Waar het terecht komt, daar komt het terecht!" „Zoo ziet u oom, wat een verschil er bestaan kan tusschen principes en handelingen van een mensch. Ik haat netheid met een hartgrondige haat en ik ben in mijn privaat leven zoo ordelijk als een kostschoolmeisje en u dweept er mee en is in de practijk slordig en nonchalant!" „Hoe bevalt je anders je kamer? 't Is geen Amstelhotel, hè?" „Typisch. Echt Duinwijksch! niéts mankeert er aan dan de zee!" „Die kan je hier naar hartelust genieten. Ver beeld je, hoe je reeds hoog aangeschreven staat bij mijn huisplaag, zij heeft de karafjes klaar gezet, hoewel 't pas tien minuten vóór half twee is, alleen om jou pleizier te doen. Wat voor indruk heeft ze nu op jou gemaakt?" „Volstrekt geen!" „Des te beter, dan maak je ze mij niet afhandig. Een bittertje, een cognacje, wat belief je?" „Een glas water!" „Maar je brengt mijn Bolletje het hoofd op hol. De sympathie steelt haar hart. Ze is een teatótaler moet je weten en het eenige bittertje, dat ik mij voor het eten gun, ergert haar telkens als ik 't neem. Juffrouw Bol, een glas water, voor mijn heer!" De dokter riep dit door de deur in den gang. „Trientje, zal het brengen!" werd op hoogharti- gen toon van uit de keuken geantwoordmaar na haar meester dit lesje te hebben gegeven, scheen juffrouw Bol besloten te hebben de daad niet bij het woord te voegen en kwam zelf het heldere water in een kristallen karaf op een blaadje binnen brengen. (Wordt vervolgd),

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1