NIGROIDS H. HIJS p dit adres. EERSTE BLAD R.H.B. S. ante Verf in Tuben RGPPELS, MER ONZE Bruidsportretten S. VAN DER PLAAT eiMBOEN'S jlfANOI Adverteert in ..Onze Eilanden" len aan mooie tinten ken Boekhandel. ZATERDAG 15 September 1928 10e jaargang. - n°. 89 30 ets. per doosje feuilleton. ROSA MARINA COQbêlNGBlo 79 - ROTTERDAM Grootste inrichting in Nederland DAMES Indien tijdig bericht ontvangen wordt, sss is een cabine voor U gereserveerd. I K.G. Tunis 11,16, Canada K.G. Clipped Clipped no. 2 pt./afl. f 10,60. Mixed no. 2 -lever, f 195 stoom, f 197, sp. f 208, id. Z.-Afr.no 4 f 205. tenl. granen, en beurs. Mais 96, verwacht -t. per Vellin, 24 Sept. per alland f 199, /April f 209, n./April leva- verwacht ansche loco .60, Nov./Mrt. "estern Arry Zaan f 13.40. nenlandsche tarwe f 11 0J -11, ehe- 0J-10J.dui- onen f 12— vale erwten ppeleii. -n waren t: Brielsche wsche blau- f 2 40-2.70, h.f2.60—8, ets; poters voer, tame- Aardappe- 40 per H.L. nveranderd, Vlas (opgaaf K.G. blauw Groningsch f 1.05-1.30 Op WOENSDAGEN 12 en 19 SEPTEMBER 1928 namiddags half drie uur (z.t.) te Ooltgensplaat resp. in Hotels Hobbel en Moelker, veiling en afslag van Bouwland te Ooltgensplaat en Den Bommel Meeren- deels nog voor 3 jaren verhuurd. Behoorende tot de nalatenschap van Wyien Mej. P. M. van Weel te 's-Graven- hage. Notaris VAN DER SLUYS. Op DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1928, veiling, en Op DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1928, 's avonds half acht uur (z.tter herberge van Van der Werf, te Melissant. afslag, vanTwee Woningen (onder één dak) aldaar aan de Voorstraat, toebehoorend aan Ding. Soldaat c.s. Notaris VAN DER SLUYS. Op ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1928, vei ling, en Op ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1928, 's av. 7 uur (z t.) in Hötel Akershoek te Ouddorp, afslag, van: Een Huis met Schuur aldaar, aan den Doorn v» eg en van: 0.52 60 H A. (1 Gem. 44 R. V.M.) Bouwland aldaar, aan den Wester Westdijkin gebruik bij J. Meijer Jzn. Notaris VAN DER SLUYS. Ecu berucht inbreker gearresteerd. GRONINGEN, 10 Sept. Dank zij den nasporingen van de recherche alhier, was reeds veertien dagen geleden gebleken, dat een Spanjaard de dader was van de inbraak, gepleegd by den juwelier Kiestra. Het spoor kon gevolgd worden tot Antwerpen. Daar bleek, dat bij eenige dagen na het hier ge pleegde feit naar Spaüje was vertrokken. Intusschen werden door de politie maatrege len genomen in binnen- en buitenland wat tot gevolg had, dat de man Vrijdagavond te Antwerpen is gearresteerd. Zijn uitlevering zal door den Officier van Justitie alhier wor den gevraagd. De Groningsche politie heeft met dezen inbreker een goede vangst gedaan, aangezien de gezochte, behalve in Groningen, ook te Arnhem, Utrecht en Amsterdam in de af- geloopen maanden inbraken heeft gepleegd, o.a. bij een juwelier te Arnhem, waar ook een groot bedrag werd ontvreemd. De dader is genaamd Basterechia; zijn voornamen zyn Manuel Vincent. Hij is 28 jaar oud. De man is een internationale inbreker, die reeds in Zwitserland en ook te Rotterdam in handen van de politie is geweest. Zijn uitlevering kan wel eenigen tyd duren, aan gezien hij in Belgié nog een straf te goed heeft van zeven maanden Van de bij Kiestra gestolen voorwerpen is nog niets terugge vonden. Dagelijks ur voorm. en van volgens afspraak. No- 236. ANDEN ten zonderveer IDDELEN alen, Viouwen- n, enz. f2,25 per flacon. per flacon e bekende bloedsomloop cces verzekerd worden onder volle Niet goed, geld dies: OTTERDAM. s ook per brief, amsvormen door rachtpillen, een van 80 pillen zijn onovertrefbaar: fijne kleur keurige afwerking Aanbevelend, Hobbemastraat - Middelharnis 2e atelier van af het station taCETPASlA IAAT NIEJ 8.03 Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. A A tin Lompen, metalen, zolderopralmlngen. AAUi/ Wij betalen de HOOGSTE prijzen. HENDRIK WIJGERS, at 38a - Tel. 31748 - ROTTERDAM. mpleet doosje f 1,14. Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,07s ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. Week-revue. Binnenland. In deze verlichte eeuw, waarin de techniek ons schier dagelijks nieuwe vindingen brengt, waarin nieuwe denkbeelden zich baanbreken, verbazen we ons over niets meer. Hoogstens slaken we een uitroep van verwondering en vinden het daarna heel gewoontjes. En onver droten brengt iedere dag ons iets nieuws. Doch wat zich nu met de Muidertol heeft afgespeeld, dat is dan toch wel iets geheel bijzonders. De Muidertol is een der overge bleven verkeersbelemmeringen, die jaarlijks een 20 mille winst oplevert aan het Hoog heemraadschap van den Zeedijk te Ooster- muiden en daarom bestaat er bij genoemd Hoogheemraadschap al heel weinig lust tot opheffing, tenzij hiervoor door den minister ineens een bedrag van 125.000 wordt ver goed. Talrijke adressen en acties zijn reeds ondernomen, om een einde te maken aan dezen rniddeleeuwschen toestand, doch tot heden zonder het geringste resultaat. Ver schillende automobilisten weigerden tot heden met succes het betalen van tol, doch waar het aantal weigerachtigen steeds voort durend toenam, besloot het Hoogheemraad schap den steun der marchaussees in te roe pen. En zoo was afgeloopen Zondag de tol door genoemde marchaussees bezet. Doch ook de mopperaars tegen dezen tol zaten niet stil. Ze reden in gesloten colonne, een twintig wagens tot vlak voor den tolboom en weigerden tol te betalen. De tolboom bleef gesloten en het aantal wagens steeg met de minuut. Er werden onderhandelingen aangeknoopt, begeleidd door het geloei van claxons en het werd een helsch concert. De stroom groeide aan tot een stoet van over de duizend wagens en nadat no. 1 en 2 waren genoteerd, capituleerde de tol en kon den de wagens passeeren. De burgemeester van Muiden heeft Minis ter van der Vegte reeds verzocht om maat regelen te treffen, opdat een herhaling van het gebeurde wordt voorkomen. Waar er nog meerder acties worden verwacht, is het gewenscht dat er niet al te veel tyd ver loren gaat met overwegen, daarvoor is de strijd in een te acuut stadium gekomen. Onze minister van buitenlandsche zaken heeft te Genève besprekingen gehad met minister Huymans over het Nederlandsch- Belgische vraagstuk. Het is een zeer lang durig onderhoud geweest en natuurlijk waren zoowel de Belgische als de Nederlandsche journalisten meer dan extra nieuwsgierig, wat het resultaat dezer besprekingen wel waren. Het feit dat geen der ministers genegen was zich hierover uit te laten, maakte de zaak nog geheimzinniger en deed zoo moge lijk de nieuwsgierigheid der heeren nog meer prikkelen. Met smartelijk ongeduld werd daarom uitgezien naar een communiqué en nu dit is verschenen is ieder wreed teleur gesteld. Dat heel communiqué zegt namelijk niets meer, dan dat er een bespreking heeft plaatsgehad tusschen de betrokken ministers, dat de oplossingen die in aanmerkingen komen besproken zijn en dat ze tot overeen stemming gekomen zijn, om de besprekingen voort te zetten. Nu piekeren al die teleur- gestelden dezer nietszeggende tij ding er over, waarom er zoo geheimzinnig met dit bericht werd omgesprongen. Laten we hopen dat er straks betere én duidelijker berichten uit dien geheimzinnigen koker zullen komen. Ons vaderlandje is gelukkig gemaakt met een nieuwe politieke partijEen bericht maakt er melding van, dat er een nieuwe partij is gevormd van hoofd- en handenarbeiders, een partij, die het volgende jaar eveneens aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer hoopt deel te nemen. Als men in het veen is, kijkt men niet op een turfje en zoo gaat het lang zamerhand in de politiek ook. Het is niet allemaal meer bij te sloffen hoeveel politieke partijen we hebben, en het zou een dagtaak zijn zich geregeld op de hoogte te stellen, wat al deze partijen en partijtjes wel beoogen enz. Wat we van de nieuwste party, ten minste als er nadien al weer geen andere is bijgekomen, weten, is al heel weinig en ook de punten van het program zijn maar weinig, n.l. twee, ver betering van het parlementair stelsel en staatspensioen. Als we juist zijn ingelicht is dit nu de 35ste politieke party, zoodat het zeker niet aan een te weinig aantal politieke partijen zal liggen, indien het binnenkort geen ideale toestand zal worden. We vreezen echter dat al deze versnippering juist het tegenovergestelde zal veroorzaken. voor rookérs (Adv.) DOOR MELATI VAN JAVA. 4) „Ja om niets anders! De mensch is op de wereld om impressies te ontvangen, het leven betaalt immers uit impressies en is zelf een groote im pressie." „Zoo ik meende tot nu toe dat het bestond uit handelingen." „Nu ja dat is goed voor het gros, maar er moeten toch altijd lui zijn, die doen en anderen die toezien, de eenen maken het leven, de anderen kijken er naar." „En je rangschikt je onder de toeschouwers? „Ja, ik betaal mijn entree en noteer mijn in drukken." „Dan was dit zeker ook een soort van entree of honorarium of wat je het noemen wilt, dat ik je zag betalen in het dragen van het meisje." Frank glimlachte flauwtjes. „Een actie, die een impressie betaalde. Ik ver zeker u oom, ik ben goedkoop uit geweest. Wat dat kind mij te genieten gaf is haast met geen goud te betalen." „Maar waardoor toch? Ze heeft dunkt me zwaar werk gehad, jou iets te doen genieten, ik meende dat hemel en aarde daartoe niet meer in staat waren." Buitenland. Yoor den aanvang van de vergadering van den Volkenbond te Genève gaf heel de pers beschouwingen over de te verwachten be- langryke gebeurtenissen. In het algemeen waren de verwachtingen vrij hoog gespannen en in den aanvang geleek het er veel op, dat deze verwachtingen zouden worden be waarheid. De gedelegeerden confereerden, zeiden elkaar vriendschappelijke beleefd heden, overgoten de oesters met champagne en dit alles terwijl een mild zonnetje met verkwikkende stralen alles opluisterde. Alle gedelegeerden waren dus in een uitstekend humeur, behalve Woldemaras, die daarvoor ook wel eenige redenen had. Het is niet pret tig in het openbaar te worden afgedroogd en behalve dat hy tydens het debat over de Poolsch-Litausche kwestie dingen heeft moe ten hooren die minder aangenaam waren, heeft hy bovendien achter de schermen zoo veel moeten aanhooren, dat heel begrypeiyk is, dat hij niet al te opgeruimd keek. Met hand en tand heeft Woldemaras zich tegen zijn nederlaag verzet, bij heeft meer dan 2 uur gesproken, doch het eenigste resultaat van zyn rede was, dat hij Wilna voor den tweeden keer verloor, terwijl er tevens een einde moet komen aan zijn gechicaneer. Er zullen nieuwe onderhandelingen plaats heb ben tusschen Polen en Litauen en wel op 3 November te Koningsbergen. Mochten ook deze onderhandelingen weer mislukken en dit is aan geen twijfel onderhevig dan zal de Raad zijn technische hulp aanbieden. Tevergeefs heeft Woldemaras zich verzet tegen een dergelijke inmenging van den Volkenbond, doch daarmee bewees hy alleen dat hij het Pact van den Volkenbond al heel slecht kende en Jhr. Beelaerts bewees hem aan de hand van art. 4 en 28 van het Pact, dat een dergeiy'ke inmenging volkomen ge rechtvaardigd was, aangezien wegens den bestaanden toestand de belangen van derden kunnen worden geschaad. Met een zuurzoet gezicht slikte Woldemaras zijn nederlaag en sloot zich ten slotte aan bij de hulde die onze minister, volkomen verdiend overigens, in ontvangst had te nemen over de wijze, waarop hy als rapporteur in deze netelige zaak is opgetrepen. Om de pil der nederlaag wat te vergulden is Woldemaras naar een der Italiaansche badplaatsen vertrokken. Of hij zich evenwel enkel en alleen aan onschul dige badgenoegens zal overgeven, istwyfel- achtig. De hoofdschotel van Genève, de vervroegde ontruiming van het Rynland, is een weinig aangebrand. De internationale koks waren het lang niet eens en het zag er een oogenblik zeer dreigend uit. Weg was de goede stem ming, alle hoopvolle verwachtingen waren voor een oogenblik vernietigd en dat nog wel op een oogenblik, dat het allerminst zou worden verwacht. Heel Duitschland heeft er op gerekend, dat de Duitscbe delegatie op het gebied der vervroegde ontruiming succes zal* hebben, een verwachting die voor een groot deel ook gewettigd scheen. DeEngel- schen zouden niets liever wenschen dan een vervroegde ontruiming, hun politiek is even wel geheel in Fransche richting gezwaaid en daarom zullen ze angstvallig alles ver mijden om Parijs onaangenaam te zijn. De gen zien natuuriyk eveneens naarPary's en zeggen op alles wat Parijs doet ja en amen. Van Italiaansche zyde en ook .vanwege de Vereenigde Staten van Amerika waren geen onoverkomeiyke bezwaren te duchten. Met beladgstelling wordt daarom uitgezien, wat Frankrijk zou antwoorden op de Duitsche verlangens. Hermann Muller, de leider der Duitsche delegatie heeft in een uitvoerige rede nog eens het bekende Duitsche stand punt in dezen uiteengezet en heeft zich hierbij woorden laten ontvallen als „oneerlijke hou ding van zekere mogendheden in het ont- wapeningsvraagstuk" enz. en deze uitlating heeft Briand uitermate geprikkeld. Hij heeft dit opgevat als een persoonlijke aanval op Frankrijk (wij zeggen hier in Holland „Wie de schoen past trekt hem aan") en heeft geantwoord met een redevoering, die voor een wijle alle optimisme voor somberheid deed plaats maken. Alle samenwerking tus schen Duitschland en Frankrijk scheen afge loopen. Briand erkende dat Duitschland aan zyn verplichting tot ontwapening had vol daan, doch wees er tevens op, dat Duitsch land beschikt over een leger ter sterkte van 100.000 man. Bestaande uitsluitend uit offi cieren en onder-officieren, een kaderleger dus, dat in staat is een groot en geducht leger te encadreeren. Verder betoogde Briand dat de Duitschejindustrie zich ten allen tijde kan gaan toeleggen op den aanmaak van oorlogsmateriaal. „Ik meende dat ook, maar dat kind heeft het mij anders geleerd. Verbazend, wat een mobiliteit." „Waarvan?" „Van sentimenten, en dan een capaciteit, om ze uit te drukken. Het ging als met een electrische draad op en neer; in één minuut ging het de hecle scala langs van alle impressies, van majeur telkens in mineur, het was een symphonir, een kleuren gamma van gloeiend rood tot ziekelijk blauw en zilverwit, alles even fijn van toon, even zacht van schakeering. Zoo'n model is schatten waard, schatten!" „Frank, ik feliciteer me zelf, is het de zeelucht reeds, die je zoo opgewonden maakt? Het zal je moeder pleizier doen en ik zal weinig moeite hebben je te genezen van je overspanning." „Overspanning?" „Ja, je moeder schreef me ten minste toen zij belet voor je vroeg, dat je zoo overspannen waart van je intensief werken." „Schreef mama dit? Juist iets voor haar. Ik heb den heelen winter niets gewerkt, of liever ik heb veel gewerkt, al is 't met afwisselend geluk." „In impressies." „U houdt me voor den gek, ooml Maar 'tis waar, ik ben op impressies uit geweest, en kon ze niet vinden. Waar in de wereld vind je nog iets nieuws? Ze hebben er mij een mooie boel van gemaakt, van die wereld; alles even conventioneel, banaal en vecu. Alles even onfrisch en daarom wilde ik vluchten naar de zee; de aarde hebben zij bedorven maar aan de zee kunnen ze voorloopig niet knoeien." „Nu, ga je gang, hoor! Haal uit de zee, wat uit de zee te halen is, er zal genoeg uit overblijven, al heeft Mesdag het gras of liever de golven voor INGEZONDEN MEDEDEELING. TELEFOON N§ 10632 voor blijvende haargolving systeem „EUGEN" benevens watergolving, ondulatie „MARCEL", manicuren, pedicuren, massages, enz. Uit deze rede bleek dus duideiyk dat de Fransche vrees voor revanche nog altyd spoken ziet en dat er van vertrouwen in werkelijkheid al heel weinig te bespeuren is De Duitsche pers is lang niet malschin haar critiek op deze rede, die trouwens op meer punten aanvechtbaar is. Het is onbe- grypelijk waarom Briand zich zoo heeft laten meesleepen door zyn temperament. Een der Duitsche bladen noemt de rede van Briand een mokerslag tegen Duitschland, waardoor een einde is gemaakt aan het jaren lang streven den vrede in Europa te bevorderen. Alleen de Duitsch-Nationale bladen zijn ver heugd over deze rede, omdat volgens hen nu ondubbelzinnig blijkt, dat het geflirt der Franschen slechts huichelarij is geweest en dat dit er toe zal bijdragen, dat de richting der Buitenlandsche politiek van Duitschland zal worden herzien. Er is dus reden tot bit terheid genoeg al zal het zoo'n vaart wel niet loopen als eenige dezer bladen voor spellen. De Duitschers hebben met alle staten die bij een vervroegde ontruiming zyn be trokken besprekingen gevoerd en deze be sprekingen zijn reeds gevolgd door gemeen schappelijke besprekingen. Terwyl wij dit overzicht schrijven is hierover nog maar weinig bekend. De kansen zLjn door dit inci dent niet verbeterd. Om nu echter reeds aan te nemen, dat de vervroegde ontruiming als mislukt moet worden beschouwd is op zijn minst erg zwartgallig en voorbarig. Er staan hier te groote belangen op het spel en daar om zal er alles worden gedaan, om tot een bevredigende oplossing te geraken. Ook zon der deze herrie is er nog genoeg aan den politieken hemel om de toekomst te ver duisteren. Lykt het er op het oogenblik op, dat de politiek der Duitschers in het Westen een echec zal hebben te slikken, ook in het Oosten hebben ze een zwaar verlies geleden en wel door het plotseling overlijden teBeriynvan graaf Broekdorff-Rantzau, Duitsch gezant te Moskou. De politiek van toenadering tot je voeten afgesneden en zoovelen na hem." „O, Mesdag, ik ben Mesdag niet en zijn navolger nog minder." „Maar je bent toch van plan in hun genre te werken?" „In hun genre? Wel neen? Ik werk in mijn genre. Hoe zou een artist in andermans genre kun nen werken? Dan was hij werkman, meer niet. Ik ben Mesdag niet, dus kan ik geen Mesdags genre leveren, maar ik ben ik en 't is mijn persoonlijk heid, het leven van mijn ziel, dat ik in mijn werk tracht te doen overgaan. Gelukt mij dit niet, dandan, ja dan zou ik beter doen tram conducteur te worden." „Zoo kwaad niet! Neem me niet kwalijk hoor. Ik ben nog van het oude licht of de oude duisternis. Maar 't zal me pleizier doen als de zee je hier inspireert tot iets, waarmee je naam zult maken en geld." „Naam, geld! Daarvoor werkt een artiest niet'. Hij geeft zichzelf en vraagt naar niets anders." „Gelukkig dat je vader in zijn tijd gewerkt heeft van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, nu heeft zijn zoon geld om zichzelf te zoeken, te vinden en terug te geven." „De zee valt me hier toch niet mee, ik vind haar onbeduidend vergeleken bij 't gezichtje van mijn reiskameraad." „Was 't zoo'n mooi kopje?" „Mooi! Goddank niet! Wat is er vervelender en banaler dan iets moois! Maar er zit leven, karakter toon in elk van haar bewegingen, in elk van haar trekjes of liever, er zitten twintig, dertig, misschien wel honderd karakters in; de kunst is ze uit te vinden." „Nu ik ben nieuwsgierig dat wondermeisje te Moskou heeft de Duitschers overigens al heel weinig plezier gedaan en zoowel den omvang der hier behaalde orders als de wfize waarop de Russen hun financieele verplich tingen zyn nagekomen, heeft menigeen in Duitschland teleurgesteld. Graaf Brockdorff- Rantzau had zeer veel invloed te Moskou en was een uitstekend bemiddelaar tusschen Berlijn en Moskou en meer dan eens heeft hij het vastgeloopen karretje weer in het rechte spoor gebracht. Aan zyn invloed was het eveneens te danken, dat de Duitsche ingenieurs in het bekende sabotage-proces er zoo goed zijn afgekomen. Hij was zeer bevriend met vooraanstaande leiders te Mos kou en het zal moeilyk zijn een geschikt opvolger voor hem te vinden. Kralinin en Litwinof hebben naar aanleiding van dit plotseling overlijden telegrammen van deel neming gezonden aan Hindenburg en Dr. Streseman. Van de verdere berichten vermelden we: In Rusland dreigt het met de graanin- zameling weer mis te loopen en daarom wordt weer overgegaan naar de knoet-metho de. Tot heden ook al met zeer weinig effekt. De financieele toestand baart eveneens zorg. Voor propaganda ten doel hebbende de pro letarische wereld-revolutie te doen losbarsten worden groote sommen vereischt die voor een niet gering deel hetzij met opzet of per vergis wel eens in een particulieren zak ver dwijnen. Die het dichtste bij het vuur zit, warmt zich het best. Op den Balkan is de toestand vrywel on gewijzigd, d. w.z. nog even beroerd. Men past ook daar Mexicaansche methoden toe en laat gevaarlijke tegenstanders op hard handige wijze verdwijnen. De nieuwe vorst van Albanië heeft met zijn gevaarlijksten concurrent afgerekend. Al zijn tegenstanders is echter ook hem onmogelyk, want dan zou hij waarschijnlyk 80 zijner onderdanen moeten laten arresteeren dat zou toch een weinig te veel zijn. Hij is bij Mussolini in de leer en hiervan kan hy nog heel wat leeren. zien. Vrouw Krijns haalde ze af; ze vertelde me juist dat zij „dames" uit Amsterdam verwachtte. Ik had niet gedacht mijn neef in zulke nauwe aan raking met die „dames" te vinden, 't Schenen mij eenvoudige kinderen toe en ik dacht het ook wel, dat het iets heel bescheidens zou wezen van fortuin namelijk over het andere kan ik niet oordeelen. Ik ken het intérieur van vrouw Krijns." „Practiseert u daar?" „Ik ben de eenige dokter, ik kom dus overal." „Oom wat heeft U aan dit plantenleven, of liever 't is in het geheel geen leven dat u hier leidt. Ma zer 't mij laatst: Oom Théodoor versuft en verboert daar heelemaal. Als hij zicli in Amsterdam vestig de, zou hij toch een practijk krijgen zoo groot als hij maar wou. Vooral met onze relatiën, er zijn juist een paar dokters dood; 't oogenblik is gun stig." „Dank je. Ik ben hier goed." „En nooit komt u er uit. U leeft hier als een gevangene." „Mijn gevangenis is nog al ruim, moet je be kennen. Hier de zee, daar de duinen!" „En is u gelukkig?" „Ben jij 't?" „Van geluk, het geluk voor ons artiesten is heel iets anders, heel iets aparts. Van geluk gesproken, dat kind daar in de tram is ook een artiest in de hooge, de volle beteekenis van het woord, meer dan menigeen die zich tevreden stelt kunst-kunst aan de markt te brengen; zij is in de hoogste mate artistiek begaafd." „Welke kunst beoefent zij dan?" „Geen enkele kunst hoogst waarschijnlijk, maar de kunst." „Zoo ,wij zijn er, de tram stopt. Stap maar uit?" Het huis van den dokter was, zooals meer huizen in het dorp van planken, helder groen geverfd; de ruiten blonken in de zonnestralen en het rood der pannen stak frisch tegen de groene muren af; ook het hekje was groen, en in het tuintje, dat tusschen hek en huis een smalle strook vormde, stonden zeer stijve bloemen, stokrozen, zonne bloemen, phlox en cineraria; een kneuterig klinker paadje leidde van de huisdeur naar den weg. „Oom, hoe houdt u, een man van uw beschaving en ontwikkeling, het in zoo'n omgeving uit," zeide Frank, zoo iets door en door épicierachtigs, want zelfs de zee is hier burgerlijk, dom." De dokter lachte even en haalde de schouders op. - „Ik heb 't te druk om aan mijn omgeving te denken. Ze is net en dat is voldoende." „Net, net! Net is het ongeluk van de Hollan ders." „Nu, probeer ze op te leiden tot een volk van smeerpoezen, als je dat artistieker of stijlvoller vindt." „Zootang Holland zijn netheidsmanie niet van zich kan afschudden, komt er van zijn kunst niets terecht. De Hollander is nog veel te veel ervan overtuigd dat zijn schoon het net-schoone is, van daar onze sympathie voor schoonmaaksters; dat is onze artistieke zin die zich ook uitspreekt in onzen smaak voor schilderijen. Wat niet netjes afgewerkt, keurig vernist, regelmatig opgezet is, deugt niet. Het volle, rijke leven der menschen en dingen willen ze niet zien dan door een paar helder gewasschen ruiten." „Och ja, van vegen en kladden en doffe ramen moeten wij 't niet hebben. Kom binnen! en rede- I neer niet op straat 1" i (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1