NIGROIDS MoieertDop OnzeEilandeii. "iep en Influenza He Koude \matiek vpijnen ipijn )ijn ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1928 30 ets. per doosje DWAALLICHTEN. COOLêINGBlo 79 - ROTTBRDAM Grootste inrichting in Nederland ameren, |7 c.,46 h 47 c., 72J c., 20 25 Is weder i bleven ging waren lerhalve jen ruim j pryzen |ek Em Yl\ cent Ten aan- |l, in de waien |er kalm i vorige Irk t wa- koeien, M 88- slacht- If 320- pe kwal. levend 114-21, larkens, iGelder- Ins 88 larkens- 1 f 120— 1100,000 ,75 per kanvoer regende kt R.M. zonder I eieren f 6-8 2,20- (Boe- blauw |3, voer- ^ren de awsche -4 e, feimers -44 c., [lies per raag. Lanvoer |0, idem 7.50- Cjranen enz., Meel en Oliën. ROTTERDAM, 27 Aug. Buitenlandsche granen. (Bericht van de makelaars Hagen- beek Van der Schalk Stemming flauw. 'Rogge. Western gol disp. 13 65, Western N 2 12 90,«id. stoomend 12. Canada Western lid. 12.25, 74/5 k.'Bulgaar id. 12.50. Gerst [Ameiik. N 2 disp. 216, stoomend 205,ladend/ geladen 196, Canada N 3 stoomend 224, October afl 204, Tunis/Alg. disp. 195, 62 3 Donau disp. 218. Haver. Canada N 3 disp. 11 40, stoomend 10 90, Canada feed N 1 disp. 10 60, stoomend 10 40, 36 White clipped N 3 Sept. afl. 9 40. Mais per 20C0 kilos Amer. Mixed stoomend 223, id. Jan/April lev. 193, .La Plata disp. 194, id aangekomen 191,id. I stoomend 192, witte platte ZAfr. N 3 aan gekomen 201. In publieke veiling werden heden verkocht |400 a 500 tons B/S Laplata maïs van f177 tot f 145 per 200 k ca. 100 tons Donau tarwe f 9 50-945 per 100 k. plus 1 pet. veiliugskosten. De geannonceerde Boheem- sche haver en gedroogde Amerik. tarwe werden opgehouden. ROTTERDAM, 27 Aug. Binnenlandsche granen en peulvruchten. Tarwe. Ruim ter markt lager verkocht van f 11.40—11.75, extra puike daaiboven, afwijkende soorten f 11 11.25. Rogge f 10 75 11.50 Gerst Che valier f 11.50. Haver lager van f 11-11.25. Erwten kleine groene f 2022. Schokkers ruim aangeboden, lager verkocht, f 20-23 50. Alles per 100 kg. AMSTERDAM, 27 Aug. Buitenlandsche granen. Mais, La Plata gele aangekomen en verwacht heden perst Winkleigh f 190, ver wacht 1 Sept. per st Cambrian Empress. Dem pandelis; 2 Sept. per st. Waterland, 6 Sept. per st. Bornemouth en Eisenach alles f 1918 Sept. perst Maasland en 11 Sept. per st Cap tain Rokos f 192, Sept/Dec. levering f 194, Jan./April f 204, Amer. mixed Jan /April lev. f 191. Lijnkoeken. Noord-Amerikaansche loco f 13.50; Sept /Dec. levering f 13 75, SK Loco f 13 70, per st. city of Alton f 13 75inlandsche voorslag loco f 18,45. AMSTERDAM, 27 Aug. Binnenlandsche granen (Boerennoteering) oude tarwe f 11 12,/aï nieuwe tarwe f 11 11V2;roggefKF/a 11V4Chevalier gerst f 11 lli/4haver f 10i/2 11; groene erwten f 20 221/2vale erwten f25 28; alles per 100 kg jkarwgzaadf 18— I8V2 per 50 kg. nniminiiiiiuiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiimiiiiiimDiiniinniiTnjiminiTiiiimuutiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiu overname aangeboden. Spoed. Jheidsredenen een prima Zaak in jreedschappen, Rijwielen en Eleclriciteit stand te Rotterdam. lm 1 6GG0,Brieven en boodschappen motto JLEVLIET 47, ROTTERDAM. Men lette vooral op den- naam Sanapirin daar deze tabletten wettig beschermd zijn tegen namaak en Vervalsching. Prijs 40 en 75 ct. Proefbui sj e s 25 ct. Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 85 Week-revue. Binnenland. Volgens de berichten zal er nogmaals worden getracht de schatten van het in 1798 bij Terschelling vergane Engelsche schip „de Lutine" te bergen. Toen dit schip aldaar is vergaan was er voor een totaal van 20 mil- lioen aan goud en zilver aan boord. Reeds zgn meerdere pogingen aangewend om de schatten te voorschijn te brengen en in totaal is er voor een 1£ millioen geborgen. Er moet dus nog voor een waarde van ongeveer ruim 18 millioen in het wrak zitten. Twee Neder- landsche bergingsmaatschappijen hebben zich door een contract met de Lloyds te Londen, voor vijf jaar het recht verzekerd tot berging dezer goud en zilverwaarden. De laatste po ging dateert reeds van 1886 en inmiddels bedekt een zandlaag van 12 meter dikte het vergane schip. Deze zandlaag moet eerst worden verwijderd, alvorens de duikers aan het werk gaan. Voor de ondernemers is het te hopen, dat we te gelegener tijd worden onthaald op berichten over groote goudvond sten enz., doch voorloopig zijn ze nog lang zoo ver niet. De gemeenteraad van Rotterdam is be rucht geworden door de rapaillepartij, doch al is de heer Coremans ook uit den raad verdwenen, dan wil dit nog geenszins zeg gen, dat de vroede vaderen altijd vreedzaam bijeen zijn om over het wel en wee der Maasstad te beraadslagen. De heer Van Burink (com.) schijnt er behagen in te schep pen zoo af en toe eens de boel op stelten te zetten en als deze heer het op de heupen krijgt, dan is het gevaar wel over, doch de heibel niet. De kruik gaat zoolang te water tot ze breekt en zoo is het ook hier. Van Burink heeft het in Maart zoo bont gemaakt, dat hij gedagvaard is om 6 September te verschijnen voor de rechtbank te Rotterdam, beschuldigd, dat hij omstreeks Maart (29) j.l. als lid van den raad der gemeente Rotter dam de openbare raadsvergaderingbij woonde, opzettelijk door het verwekken van wanorde en het maken van gedruisch, die vergadering heeft gestoord, voorts dat hij ter plaatse, alwaar de burgemeester, de secretaris en de leden van den raad der gemeente Rotterdam als ambtenaren in het openbaar in de recht matige uitoefening hunner bediening werk zaam waren, opschudding heeft veroorzaakt en na het door den burgemeester gegeven bevel zich niet heeft verwijderd. Het is wel indroevig dat een raadslid zijn mandaat op een dergelijke wijze misbruikt. De Maasstad heeft de primeur dat een hare vroede vade ren hiervoor door de justitie wordt ter ver antwoording geroepen, doch de Rotterdam mers laten zich op deze primeur allerminst voorstaan. Vol verlangen wordt er uitgezien naar de benoeming van een burgemeester, doch tot heden vergeefs. Reeds zijn meerdere candidaten hiervoor gedoodverfd en een der Maasstadbewoners deed in een ingezonden stuk zelfs reeds het denkbeeld aan de hand om minister Kan hiervoor te inviteeren. Zwemwater hebben we in Rotterdam vol doende, doch het is twijfelachtig of dit wel voldoende aantrekkingskracht heeft, temeer waar behalve een lastige raad ook de ge- meente-financiën niet bepaald erg aanlok kelijk zijn hier de taak van burgemeester te aanvaarden. Het aantal liefhebbers is ten minste al heel gering. De provincie Drente blijft voortdurend op cultuur en economisch gebied de aandacht vragen van regeering en volk. Er is geen provincie aan te wijzen waarover den laatsten tyd zooveel is geschreven als over Drente. Onder de eminente leiding van Mr. Lint- horst;|Homan, Drente's gouverneur, wordt schier alles beproefd om Drente tot bloei te brengen. Helaas zonder geld geen Zwitsers en zonder kapitaal geen welvaart in Drente. Er is hard gewerkt om dit gewest tot wel vaart te brengen, doch ondanks de onder vonden steun is Drente niet in staat deze taak alleen naar behooren te beeindigen. En terwijl heel ons land zich reeds ver heugt op den herdenking van H.M. de Ko ningin, is onze Landvrouwe naar Drente vertrokken, om door eigen aanschouwing zich een juist beeld te vormen, wat er reeds in Drente is verricht en wat er verder nog gedaan moet worden. Overal hebben de Drenten de Kon. fam. met enthousiasme begroet, voor een wijle zijn de zorgen ver geten en heeft men zich beijvert om te tco- nen hoe verknocht de Drenten zijn aan Oranje. Bij iedere gelegenheid ervaart de natie, hoe Hare Majesteit meeleeft met haar volk en putten we kracht uit Haar voorbeeld van nauwgezette plichtsbetrachting enzelf- ontzegging. voorzangers en redenaars (Adv.) FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 94) Maar in dien tijd vol leed en smarten had ook de oude Hartmut, de zoon van Zalika met haar onstuimig bloed en toomeloozen levenslust opge houden te bestaan. Met den naam Rojanow, dien hij voor altijd van zich had geworpen, scheen ook het rampzalig erfdeel zijner moeder vernietigd. Zijn dikke, zwarte lokken begonnen nu pas weer aan te groeien, maar des te duidelijker viel het hooge, edel gewelfde voorhoofd en daarmee ook de gelijkenis met zijn vader in het oog. De jonge vrouw aan zijne zijde was daarentegen het beeld van bloeiende jeugd en geluk. Wie haar vroeger had gezien, zoo trotsch en koel en ongenaak baar, zou haar nauwelijks herkennen, die blanke, blonde gedaante in dat eenvoudig, licht zomer japonnetje met een ruiker frisch geplukte veld bloemen in de hand. De glimlach en de toon, waarmee ze thans tot haar man en vader sprak, had mevrouw van Walmoden dan ook nooit ge- Buitenlcmd. De onderteekening van het Kellogg-pact te Parijs door vijftien staten is geworden tot een indrukwekkende plechtigheid. Vijf tien staten hebben door deze onderteekening den oorlog prijsgegeven, d.w.z. ten opzichte van hun medeonderteekenaars. Het pact is van kracht zoodra alle onderteekenaars het verdrag hebben geratificeerd. Indien ook maar één dezer vijftien staten hierin nalatig zou zijn, dan vervalt alles en zijn allen volken- rechterljjk volkomen vrij. Alle staten der wereld, dus ook Rusland (hiertegen had Engeland aanvankelijk bezwaren) kunnen toetreden en zullen hiervoor worden uit- genoodigd. Hoe meer staten dit anti-oorlogs- pact teekenen, hoe minder oorlogsgevaar. De toekomst zal hebben te bewgzen, in hoeverre dit pact aan de gestelde verwach tingen beantwoord. Een der oorspronkelijke onderteekenaars, n.l. Italië, verwacht al heel weinig goeds van deze heele vredes-mani- festatie. De Italiaansche bladen hebben zelfs heftige aanvallen gedaan op -Woodrow Wilson en Kellogg. Ze betitelen Wilson als een vol slagen idioot en noemen Kellogg zijn opvol ger. Menigeen zal zich afvragen waarom Italië ondanks dit alles tot de oorspronkelijke onderteekenaars behoort. Is de duce bevreesd geweest zich door een weigering te veel te isoleeren en zich te veel in de kaart te laten kijken? Persoonlijk heeft de duce zich ont houden van ieder commentaar aangaande het Kellogg-pact, doch het is duidelijk dat Italië dit verdrag niet bevorderlijk acht om de internationale politieke spanning te ver minderen, eerder het tegendeel. Als men bedenkt dat Italië nog altijd vurig verlangd naar meerdere koloniën en lustig voortgaat den onrust op den Balkan te doen bestendi gen, dat zoowel Mussolini als de geheele Italiaansche pers steeds maar biyft hameren op meer expansie, dan is deze houding be grijpelijk. Doch dan beginnen we meteen ook te begrijpen, dat de plechtigheid te Parijs weinig meer is geweest als een gebaar en dat de ontroering toen Briand sprak: „Ik stel U voor aan al onze doodenuitden grooten oorlog deze gebeurtenis te wijden", maar al te spoedig zullen zijn vergeten. Laten we hopen dat wij ons hierin volkomen vergissen, dat we te zwartgallig zijn, dat de herinnering aan deze miljoenen dooden en verminkten niet vergeefs zijn geweest. Van Parijs gaat de belangstelling naar Genève. Te Parijs heeft Streseman reeds besprekingen gehad met Briand en Poincaré en hoewel hierover geen inlichtingen zijn verstrekt, ligt het voor de hand, dat Stre seman de wenschen der Duitsche republiek naar voren heeft gebracht. Voorloopig hebben we onze nieuwsgierigheid op dit punt nog te bedwingen. Als punt I op het program prijkt het eindelooze conflict Polen-Litauen. De Polen zullen opnieuw verslag uitbrengen van al hun vruchtelooze pogingen om met Woldemaras te onderhandelen en eindigen met opnieuw bijstand te vragen. Hun taak (d.w.z. die der Polen) is dus niet moeilijk en Woldemaras heeft zelfs de vriendelijkheid gehad, opnieuw openbaar te verkondigen, dat hij niet genegen is zijn standpunt te herzien en dat er voorloopig geen uitzicht bestaat, dat de onderhandelingen met Polen zullen slagen. Ter gelegenheid van de opening der Oost-Litausche landbouwtentoonstelling te Utena, eenige kilometers van de Poolsche grens, verklaarde Woldemaras, dat eerst Wilna met omliggend gebied weer moeten zijn herwonnen, alvorens er van normale betrekkingen met Polen sprake kan zijn. Dit laat aan duidelijkheid niets te wenschen over. Woldemaras heeft lak aan heel den Volkenbond, beweert bg hoog en laag dat zijn land onrecht is aangedaan en tracht met alle middelen een herziening hiervan te verkrijgen. Zijn houding in deze kwestie is niet erg sympathiek, doch de slimmeling weet heel goed, dat men er te Genève erg op gesteld is, dat het in Oost-Europa rustig is en hiervan tracht hij party te trekken. Met belangstelling wordt uitgezien naar de de debatten over deze netelige zaak en hoe de Volkenbond zich hieruit zal weten te redden. Zal het opnieuw een ophangen aan een commissiekapstok worden, een nieuw brevet van onmacht? Voor het prestige van den Volkenbond is het niet te hopen, want het is reeds meer dan dwaas, dat een staat van eenige miljoenen het gezag van den Volkenbond ondermijnt en weigert eigen beloften, plechtig te Genève gedaan, na te komen. De Duitsche pers geeft beschouwingen over het onderteekenen van het Kellogg-pact, over Genève en praten nog wat na over de bekende kruiserkwestie. Met moeite is de vrede in den boezem der S.D.A.P. hersteld, doch de heeren zyn nog lang niet uitgepraat. De Germania (Centrum) heeft den rooden coalitiegenooten in een artikel de les gelezen en hun aangeraden zich bij de verkiezings beloften te houden binnen de grenzen van het mogelijke en van het algemeen staats- INGEZONDEN MEDEDEEL1NG. TELEFOON N2 10Ö32 voor blijvende haargolving systeem „EUGEN" benevens watergolving, ondulatie „MARCEL", manicuren, pedicuren, massages, enz. DAMES Indien tijdig bericht ontvangen wordt, is een cabine voor U gereserveerd. belang. De Vorwarts (S.D.A.P.) ziet dit nu| blijkbaar ook in en erkent dit in de volgende1 bewoordingen: „Een partij mag zich, alszy in de oppositie is niet zoo gedragen, dat zij, regeeringsparty zijnde, in strijd komt met haar vroegere houding." Voorloopig zijn er geen verkiezingen in 't zicht, doch het is aan gerechtvaardigden twijfel onderhevig, of deze gulden regel in de practijk steeds toepassing zal vinden. Het verschijnsel is internationaal dat er aan den vooravond van verkiezingen wel eens meer wordt beloofd dan voor vervulling vatbaar is. Hoegrooter de kiezersvrees is, hoe grooter en talrijker deze beloften zijn. De communisten vallen buiten deze regel, daar zij binnen afzienbaren tijd geen schijn van kans krygen ooit in de regeering te komen. Zij kunnen zich ten volle de luxe veroorloven er maar op los te be loven, doch hierin schuilt tevens het gevaar, dat de Vorwarts hierdoor zal worden ge dwongen haar stelling van heden te vergeten. Er zijn trouwens wel meer personen en richtingen, die niet graag herinnerd worden aan vroegere afgelegde stellingen en beloften. Volgens een correspondent der Koelnische Zeitung schreef Mussolini in 1912: „Een Italië waarin 36 miljoen burgers hetzelfde willen, zou een gekkenhuis zijn of het rijk van domheid en verveling. „Toen Mussolini dit schreef was hij journalist zonder verdere pretenties, doch dank zij zijn systeem begint het er in Italië al heel aardig op te gelijken. Met alle kracht onderdrukt het fascisme iedere oppositie, dwingt dus allen hetzelfde te willen denken. Daardoor wordt getracht van iedere Italiaan een automaat te maken envul maar in lezer. Mussolini is deze uitlating natuurlijk al lang vergeten, vooral als men ergens niet graag aan wordt herinnerd, dan vergeet een mensch zeer spoedig. Maar Mussolini heeft het druk, zeer druk. Dat hy overigens niet ondankbaar is en bewezen diensten weet te waardeeren, blgkt uit het volgende, Albanië, bekend door het korte avontuur van Prins van Wied, die gedwongen was zyn land te ontvluchten, zonder evenwel afstand te doen van zyn rechten op den kend; deze had zij eerst als Ada van Falkenried geleerd. „Maar nu niet verder!" zeide de generaal ter wijl hij bleef staan. „Gij moet dat geheele eind te rug en Hartmut mag zich nog niet te veel vermoei en. De dokter zegt immers, dat gij je nog moet ontzien." „Maar ge weet niet, vader, hoe neerdrukkend 't is altijd nog als patiënt beschouwd te worden, terwijl men zich al lang weer gezond en krachtig voeltmerkte Hartmut verdrietig aan. „Ik ben wezenlijk sterk genoeg „Om wat ge nu gewonnen hebt weer te wagen," viel zijn vader in. „Geduld hebt ge nog altijd niet geleerd, maar gelukkig staat ge onder Ada's toe zicht, en zij is streng op dat punt." „Ja, als Ada er niet was geweest, zou ik er nu ook niet meer zijn," zeide Hartmut met een teede- ren blik op zijne vrouw. „Ik geloof, dat 't er slecht met mij uitzag, toen zij bij mij kwam." „De dokters gaven mij ten minste geen hoop, toen ik haar per telegram ontbood. Toen gij even tot bewustzijn kwaamt, verlangdet ge naar haar tot mijn overgroote verbazing, daar ik niet eens wist dat gij elkaar kendet." „Ge hadt er toch niets tégen, niet waar papa?" vroeg de jonge vrouw, glimlachend tot haar schoon vader opziende, die haar naar zich toetrok en op het voorhoofd kuste. „Gij weet wel, wat ge voor Hartmut en mij zijt, mijn kind! Ik dankte God, dat ik hem onder je hoede kon achterlaten, toen ik wegmoest. En ge hadt ook gelijk met hem nu hier te houden, hoe- troon, wordt geregeerd door Achmed Bei Zogoe. Deze eerzuchtige Mohammedaansche groot-grondbezitter danst geheel naar de pgpen van Mussolini, is dus niets anders dan een zetbaas van Rome. Een der Engelsche bladen schreef eens over deze Achmed Bey Zogoe, dat hij een der meest sympathieke politici was van geheel Albanië, want terwyi alle andere politici in Albanië zich door iedereen lieten omkoopen, laat Achmed Bei Zogoe zich alleen door Rome omkoopen. Doch ware vriendschap wordt het beste onder houden door kleinegeschenken.Nuis Achmed Bey Zogoe er niet bescheidener op geworden en hij verlangt nu niets minder dan de kroon van Albanië. Aanvankelgk maakte Rome hiertegen bezwaar, waarschy'nlijk beangst dat er dan niet zooveel met hem was te beginnen, doch nu geen der hiervoor gepolste staten bezwaar maakt, heeft ook Rome hierin be willigd. Achmed Bey Zogoe laat zich nu bekogelen met verzoeken om den troon te aanvaarden en ziet waarschynlijk reeds uit naar een heusche prinses als waardige vrouw. a Tusschen de Europeesche Balkan en de Aziatische Balkan „China" bestaat veel over eenkomst. Ook in China is de toestand ver van fraai. Eenige onderbevelhebbers van Peng zyn in opstand gekomen en de heibel is weer aan den gang. De bevolking is niet by'ster tevreden over hetgeen de Kwomintang presteert. De algemeene klacht is dat de belastingen ondraaglijk zwaar zijn en dat de corruptie eer toe- dan afneemt. Deze klacht is trouwens niet beperkt tot China alleen. De Kwomintang heeft wel zeer veel belooft, doch de oplossing der fundamenteele pro blemen blijft achterwege en de heeren ver liezen zich in allerlei kleine kinderachtig heden enz. De verhouding tot Japan is er ook weer niet op verbeterd en in verband met deze nieuwe onlusten versterken de Japanners alvast hun troepen in het gebied van Tangsjan. wel de dokter hem wilde wegsturen. Hij moet zich eerst weer thuis gevoelen in zijn vaderland en dit opnieuw leeren kennen en liefhebben.'" „Moet hij dat nog leeren?" vroeg Ada verwij tend. „Wat hij u en mij vandaag voorlas, is toch wel een bewijs, dat hij dit al geleerd heeft al klinkt zijn nieuw gedicht ook geheel anders dan dat opgewonden „Arivana." „Ja, Hartmut, je nieuwe werk is wat waardI" zeide Falkenried, zijn zoon de hand toestekend. „Ik geloof, dat het vaderland nog eens eer aan je zal beleven, ook in vredestijd." Hartmut's oogen schitterden, terwijl hij dien handdruk beantwoordde. „En nu vaarwel!" riep de generaal,,zijne schoon dochter nog een kus tot afscheid gevende. „Ik rijd van Burgsdorf terstond naar de stad, maar over een paar dagen zien wij elkander terug. Vaarwel, kinderen!" Toen hij tusschen de boomen verdwenen was, namen Hartmut en Ada den terugweg aan, die hen langs den vijver van Burgsdorf voerde. Zij bleven onwillekeurig staan en zagen op het stille, kleine water neer, dat door zijn krans van riet en waterrozen omgeven, in den zonneschijn glinsterde. „Hier heb ik zoo dikwijls met Willy gespeeld," zeide Hartmut zacht, „en hier begon mijn ongeluk op dien noodlottigen avond. Ik begrijp eerst nu ten volle, wat ik in dat rampzalig uur tegen mijn vader heb misdreven." „Maar dat hebt ge nu wel weer goedgemaakt!" antwoordde Ada, terwijl ze het hoofd tegen den schouder van haar echtgenoot vlijde. „Ook voor de wereld is 't uitgewischt, zooals je blijkt uit de bewondering en dankbaarheid, waarmee gij en papa van alle kanten overstelpt werdt, toen men hoorde, wie dat heldenfeit had volbracht." Hartmut schudde ernstig en somber het hoofd. ,,'t Was een daad van wanhoop, niet van helden moed. Ik geloofde niet, dat ze zou gelukken en niemand geloofde 't; maar ook als ik was gevallen, zou ik met dien rit middendoor de vijanden mijn verloren eer heroverd hebben. Dit wist Egon en daarom liet hij mij de redding ondernemen. Toen wij destijds afscheid namen in dien killen winter nacht, binnen de doorschoten muren van die kleine, half verwoeste kerk, gevoelden wij wel, dat 't een afscheid voor eeuwig was, maar meenden beiden dat ik het offer zou wezen, daar ik een bijna zeke ren dood tegemoet ging. Het lot heeft 't anders beschikt; 't deed mij als aan de hand van een beschermgeest, ondanks gevaren, die ik volgens menschelijke berekening onmogelijk kon trotseeren, het voorgestelde doel bereiken terwijl Egon bijna op dat zelfde oogen- blik viel! Gij behoeft je tranen niet voor mij te verbergen, Ada; ik ben niet jaloersch op den doode. Ik heb immers evenveel van hem gehouden als hij van u!" „Eugenius heeft mij zijn laatste groeten over gebracht," zeide de jonge vrouw met tranen in de oogen, die zij vruchteloos voor haar man had po gen te verbergen. „En ook Stadinger schreef mij om aan het bevel van zijn stervenden meester te voldoen. Ik vrees, dat de oude man hem niet lang overleeft. Zijn brief was zoo innig bedroefd," „Mijn arme Egon!" De trilling in Hartmut's stem getuigde, hoe diep hem deze herinnering schokte. „Hij was zoo opgewekt en levenslustig, zoo geschapen om gelukkig te zijn en gelukkig te maken. Misschien zoudt gij met hem gelukkiger zijn geworden, Ada, dan met je driftigen, onhan- delbaren Hartmut, die je nog dikwijls genoeg zal kwellen met al de sombere zijden van zijn bestaan I' Ada zag hem aan, nog 'met betraande oogen glimlachend. „Maar ik houd nu eens van dien driftigen, on- handelbaren Hartmut en wensch geen ander geluk dan zijne vrouw te heeten!" Bosch en zee lagen in droomerige middagrust verzonken. De oude dennen verhieven zich ern stig en statig hemelwaarts, zacht fluisterde het rietgras aan den oever en op den waterspiegel dansten duizenden vonken. Maar daarboven welf de zich het blauwe uitspansel, waarnaar de knaap eens had willen opstijgen, den valk gelijk, waaaan zijn geslacht den naam ontleende, al hooger en hooger, de zon te gemoet. 't Straalde thans in schitterende pracht ook boven het drassige weiland in het verschiet met zijn bedrieglijke dwaallichten. (Slot.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1