len en andere Goederen ijke Openbare Verknoping te OUDE TONGE geheelen Inboedel, )ank Middelharnis-Sommelsdijk \wpijnen WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1928 Pluimveeteelt. DWAALLICHTEN. van Schoolstraat (oude school) ig 29 Augustus 1928 des nam. 7% uur (6i uur oude tijd) en |ag 39 Augustus 1928 des nam 3 uur (2 uur oude tijd) bestaande uit: imer- en Slaapkamerameublementen .billende stijlen en houtsoorten, asten, tafels, buffeten, stoelen, crape- lè, divan met. kleed, gramafoon met zoo goed als nieuw Singer trapnaai- Jeden, tapijten, matten, tafelkleeden, en kamervloerzeilen, porcelein, servie- |klokken en pendules, schrijfbureau met iten met toebehooren, spiegels schilde- Ier zeldzame schilderstukken, ook twee els, keukengereedschappen en andere se artikelen. iensdag 29 Augustus 1928 van 10-6 uur Deurwaarder GROENENDIJK. VOORSTRAAT 5, MIDDELHARNIS. DAGELIJKS van V.m. 9 12 uur; n.m. van 2—4 uur. ZATERDAG van 91 uur. MAANDAG en DONDERDAG n.m. 6-7 uur. 3.6 Rentevergoeding met halve maanden. werkt uitsluitend in het belang der Spaarders en kan daar- lijke zekerheid garandeeren. Strikte geheimhouding, lig, ook van grootere bedragen. Dagelijksche inbreng en terug- p, veilig en solide. a bl] bel Nederlandsch Spaarbankburean. FOTO'S zijn van Jansen. Ziet hem hier en daar! Illen, zijn hoofdpijn verdwenen en wat is zijn geheim fjnpoeder van Dr. J. B. MEENK, gekocht bij een Drogist fit wonder. Het is een nieuwe Jansen. Hij meldt, dat er In handel is, dus opletten, dat U de echte poeders be vist, met de driehoekzegel E. M. B. achterop en het p. MEENK in de poeder. BRASKAMP, RIJSWIJK (Z.H.) Men lette vooral op den- naam Saoapirin daar deze tabletten wettig beschermd zijn tegen namaak en vervalsching. Prijs 40 en 75 et'. Proefbuisjes 25 ct. Bij1 Apotb. en Drogisten. Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 84 Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonné's worden gezonden aan Br. B. J. 0. te Hennepe, Diergaarde singel 96a Rotterdam. Postzegel van 7£ cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. HENNEN OP HANEN NAAR VERKIEZING. Een April-mop? of een wereldhervormende Uitvinding. Toen ik de eerste vage berichten over het nieuwe waarover ik nu ga schrijven las, dacht ik werkelijk aan een April-mop en hoewel ik de berichten verzamelde, legde ik ze op zij zonder er veel waarde aan te hech ten. Doorgaans gaan zulke sensatieberichten een korten rond in de pers, worden van t\jd tot tijd nog eens herhaald en verdwijnen dan van het tooneel. Met het nieuws dat ik nü bedoel ging het juist omgekeerd. Voortdurend kwamen er meer geloofswaardige berichten en tenslot te heb ik thans officieels gegevens en rap porten uit Amerika ontvangen die mij er toe brachten nu toch maar met de zaak voor den dag te komen en haar te bespreken Mjjn functie als secretaris der wereld-pluim vee-vereeniging en als redacteur van het in ternationale orgaan .dier vereeniging (Inter national Review of-Poultry Science) bréngt mee dat ik dagelijks stapels berichten uit alle landen der wereld krijg omtrent pluim vee-wetenschap. Boeken, tijdschriften, bro chures, brieven enz. Daaronder kreeg ik nu deze week voor het eerst een meer stellig bericht over de ge nomen proeven. Laat my eerst even de nieuwsgierigheid der lezers bevredigen en in eens met de deur in huis vallen en ver melden dat de nieuwe uitvindiDg hierop neer komt dat men door het belichten van broedeieren met X-stralen in de eieren den mannelijken aanleg kan dooden, terwijl de vrouwelijke overblij ft. Uit dergelijke eieren ont staan dus voor 100 cum hennetjes Het klinkt werkelijk ongelooflijk maar als mijn verhaal geëindigd is dan zal men inzien dat er toch grond is de nieuwe ont dekking te aanvaarden en als we dit doen staan we werkelijk op den drempel vaneen nieuwe wereldschokkende hervorming want wat met kippenbroedeieren kan, dat kan ook misschien in de toekomst met andere kiemen en de gevolgen van een dergelijke wille keurige beïnvloeding van het geslacht der geboren individuen is heden nog absoluut niet te overzien. Maar laten we, waar alles nog in de eerst8 kinderschoenen staat, nog niet te veel over de gevolgen gaan fanta seer en. Voor my ligt dan een publicatie getiteld „The secret is out". (Het geheim is ootdekt) De machtige X-stralen voorzien in de be hoeften der hedendaagsche pluimveehouderij door de hanen uit te schakelen voordat deze gelegenheid krygen de voordeelen der hennen op te aten. Gij kunt nu naast raszuivere kuikens ook 1Ö0 henkuikens koopen of eieren die alleen hennen zullen leveren. Hoe is de geschiedenis der uitvinding? Gedurende den oorlog kwam de pluimvee fokker Hadley in Tanwood in contact met Dr. Steiner, een bekend Roentgenoloog in New-York. Hi) deelde deze zijn ideeën mede om door behandeling met X stralen de broedeieren inwendig zóó te veranderen dat er alleen maar hennetjes uit zouden komen. Jaren en jaren zijn met proeven nemen ver- loopen en hierin werd ook betrokken Dr. Dieffenbach, eveneens een Roentgenoloog uit New-York. Deze begiDg de groote onvoor zichtigheid een vrouwelijke journaliste tot zyn laboratorium toe te laten en daarmee was het geheim ten einde. Spoedig stonden allerlei couranten vol van de wonderbaar lijke proeven van Dr. Dieffenbach en Hadley. Ik kan er wel direct bij zeggen dat de: methode zelf gepatenteerd is en dat bijv. al direct aan vier voorwaarden voldaan moet worden n.l. Ie moet een bepaalde soort straal ge bruikt worden. 2e de straal moet een bepaalden tijdsduur inwerken. 3e er moet een bepaalde voltage'gebruikt worden. 4e de eieren moeten op een bepaalden af stand van de lamp liggen. Ik kan natuurlijk hier niet nauwkeurig uitleggen waarop het verschijnsel berust. Het komt ongeveer op het volgende neer: Men weet dat het geslacht der kiemen bepaald wordt door bepaalde lichaampjesin de kernen der geslachtscellen, de z g. chro mosomen. By' een bepaald soort fruit-vliegen in Texas heeft men al jaren geleden dit ont dekt en ook door bestraling het geslacht beheerscht. Hadley nu bracht dit principe in toepassing bij kipeieren. Door een bepaalde bestraling wordt de mannelijke aanleg (chro mosoom) in de kiemcellen gedood en blijft alleen de vrouwelijke. Ziedaar dus de theorie en nu depractijk! In het voorjaar nam men onder controle 360 eieren van een bekend fokker. 180 werden bestraald, 180 niet. Daarna werden ze in dezelfde broedmachine gelegd en uit gebroed. Tegen den 18e dag werden ze in 2 partyen gescheiden en de kuikeris ge scheiden opgevangen en gemerkt. Welnu toen de kuikens grooter werden bleek de eene lade 100 hennetjes geleverd te hebben en de andere lade de gewone verhouding tusschen hennen en hanen (50 van elk ongeveer). Verder bleek dat de bestraling ook een enormen invloed op den groei had en vond men het volgende omtrent de gewichten der kuikens op verschillenden leeftijd. Hadley-kuikens. Gewone kuikens. 3e week gewicht 116 gram. 88 gram. 5e week gewicht 216 gram. 154 gram 6e week gewicht 298 gram. 225 gram. Een enorm verschil in groei en gewicht dus wat ook alweer enorme mogelijkheden voor de toekomst oplevert. En nu tenslotte een proef die thans verloopt is de volgende. Het regeerings proefstation van den staat New-Jersey waarin Tanwood ligt heeft een paar honderd eieren naar Hadley gezonden om door hem bestraald te worden. Daarna zijn deze eieren op bet proefstation in een machine gelegd naast gewone eieren en wor den ze op het oogenblik uitgebroed Over een poos zyn dus de officieel e resultaten bekend en zal ik die natuurlijk ook direct mededeelen. Hadley zelf bouwt thans een inrichting waardoor hij in 1929 een broedeapiciteit van 250.000 eieren per drie weken krijgt en dus allemaal eendagshennetjes af kan leveren. Zooals gezegd, het bericht klinkt wonder baarlijk en toch vind ik in de beschreven gegevens aanleiding genoeg om aan een ern stige zaak te denken en dus alvast er nu mee voor den dag te komen. DR. TE HENNEPE. INGEZONDEN MEDEDEELING. Doorzitten ipl W T H Stakloopen ja Zonnebrandig^ w t wt* en Smetten Voor huis en hof. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) „O, ik ben nog véél slimmer dan ge denkt," hernam zij zegevierend, „want ik heb die zaak al in orde gebracht. Ik wendde mij tot oom Schönau en bracht hem aan het verstand, dat als hij nu nog eens een uitval waagde, de vesting zich wel zou overgeven. Hij gromde wel geducht en be weerde, dat hij er nu genoeg van had en er voor bedankte zich opnieuw belachelijk aan te stellen, maar hij schijnt zich toch eindelijk bedacht te hebben. Voor een kwartier kwam hij hier aan, maar ik mocht 't mama niet zeggen, en zie, daar is hij!" Zij wees op den opperhoutvester, die juist op het terras verscheen en deze laatste woorden hoorde. „Ja, daar ben ik!" herhaalde hij, „maar de hemel sta je vrouw bij, Willy, als ze mij om den tuin heeft geleid; 't is ter harer verantwoording alleen, dat ik hier kom! Zij zal je wel op de hoogte gebracht hebben, hoe 't met ons gesteld is, dat wil zeggen met mij, want je moeder is natuurlijk weer even onverstandig, eigenzinnig en stijfkoppig Het vervroegen van bol gewassen binnenshuis. II. TULPEN, CROCUSSEN, SCILLA SIBIRICA EN NARCISSEN. Tulpen. Wat wij in ons voorgaand artikel over de cultuur der Hyacinthen hebben geschreven is eveneens van toepassing op de tulpen, enkele zoowel als dubbele. De cultuur op water vindt in de practyk geen toepassing, doch uitsluitend in potten met tuingrond. In tegenstelling met de hyacin then plaatst men de bollen der tulpen zoo danig, dat ze ongeveer een c.M. boven den grond uitkomen, terwijl hier nog meer dan bij de hyacinthen gelet dient te worden op het voortdurend vochtig houden van den grond, daar de planten zich anders onvol doende ontwikkelen. Een droge, te warme kameratmospheer is meermalen oorzaak van het mislukken en daarom de potten zoo ver mogelijk van de kachel af. Verder veel zon en frissche lucht. Voor het vervroegen nemen we geen Darwin of andere late soorten, daar deze zich niet leenen voor kamercultuur. Deze soorten ziin alleen te vervroegen als men over kassen beschikt. Crocus. De crocussen stellen zeer weinig eischen, doch moeten zoo vroeg mogeiykin het najaar een paar c M. diep worden opge plant in potten met gewonen tuingrond, of in wit zand. Laat het den bollen gedurende de wortelvorming niet aan het noodige vocht ontbreken. Na het oppotten zetten we de potten of schotels in een koele donkere ruimte en halen ze begin Januari in de kamer* Bollen die geen voldoende wortels hebben gevormd geven teleurstelling, daar ze enkel blad geven en geen bloemen. Haal ze niet te vroeg naar binnen, behoedt ze voor te groote droogte en warmte Hoe lan ger de potten buitenshuis blijven, hoe fraaier zullen ze bloeien. Seilla sibiriea. Voor potcultuur verdient de blauwe seilla sibiriea alle aanbeveling. De bolletjes lijken wel iets op kleine hyacin then en worden ongeveer 3 c.M. diep in met tuingrond gevulde potten, bloembakjes en en dergelijke uit geplant. Ze moeten vrij dicht opeen worden geplaatst, waardoor hun be scheiden bloei meer effekt geeft. De tijd van oppotten is Augustus-September, de cultuur verder als by hyacinthen en binnenshuis brengen in het. begin van Januari. Narcissen. Vrijwel alle variëteiten leenen zich voor kamercultuur. De vroegstbloeiende is de Narcissus Paperwhite grandifiorus, welke zeer gemakkeiyk is te kweeken in een platte kom met niets anders als grint en water. We bedekken den bodem der kom of schotel met een laagje fijn grint, ter dikte van ongeveer 1 a 2 c.M. Op deze laag plaat sen we de bollen en vullen de kom verder bij met grint, waardoor de bollen voldoende vast komen te staan. Daarna gieten we de kom vol met water, waarmee meteen alle werkzaamheden voorloopig zijn geschied. De kom wordt direct voor een zonnig raam gezet of in de serre (ook weer zoo ver mo- geiyk van de warmtebron af) en al heel spoedig komen de eerste groene bladpuntjes te voorschyn. Dit proces gaat al heel snel en de in Augustus September opgepotte Narcissen hebben in November reeds bloem stengels, terwyi de eerste bloemen ontluiken in het begin van December. De bloemen groeien in een scherm by een, zijn welriekend en elegant van vorm. De andere variëteiten leenen zich beter voor potcultuur. Als grondmengsel nemen we gewonen tuingrond waardoor wat blad- aarde gemengd is. De bovenkant van den hals der bol laat men even boven de aarde uitsteken. Narcissen verlangen een koelen vochtigen bodem, zoodat we er dus voor te zorgen hebben, dat het vochtig houden vooral niet wordt vergeten. Soorten als Gulden Spur, Victoria, Henry Irving en Cervantes kunnen in Januari in de kamer worden gebracht, doch de latere soorten niet eerder dan in Februari. Verder veel lucht en frissche lucht en in geen ge val in bloei „jagen". Hiermede hebben we de voornaamste soor ten behandeld en hopen we, dat het ons is gelukt amateurs een hart onder de riem te steken. als altijd maar toch wil ik haar tot vrouw heb ben." „Goede hemel, oom, als zij u maar wil hebben!" riep Willibald, die niet kon nalaten deze omschrij ving van zijne moeder, en dat nog wel door een minnaar, eenigszins vreemd te vinden. „Ja, dat's juist de kwestie!" hernam Schönau bedenkelijk, „maar je vrouw gelooft „Ik geloof dat we geen minuut langer mogen wachten!" viel Marietta in „Mama is in hare ka mer en vermoedt niets van de overrompeling. Willy en ik houden ons vooreerst schuil, maar rukken desnoods als reservetroep aan. Voorwaarts, oom, voorwaarts, Willy!" En mevrouw Marietta van Eschenhagen duwde met haar mooie handjes den deftigen opperhout vester en haar forschgebouwden echtgenoot zon der complimenten voorwaarts. Zij lieten zich dan ook duwen en Schönau mompelde slechts: „Merkwaardig, zooals zij allen, groot of klein, kunnen kommandeeren die kunst is haar aan geboren Regina stond aan het venster in hare z;tkamer en zag naar buiten, naar haar dierbaar Burgsdorf, dat zij ovèr eenige dagen zou verlaten. Hoezeer zij overtuigd was van de noodzakelijkiieid van dit besluit, viel 't haar toch allesbehalve licht. De krachtige, onvermoeid bedrijvige vrouw, die dertig jaar lang aan het hoofd van zulk een uitgebreid huisbestier had gestaan, zag geweldig op tegen het rustig en werkeloos leven, dat haar wachtte. Zij had dat stadsleven immers al leeren kennen tijdens de eerste scheiding van haar zoon en zich toen zoo allerongelukkigst gevoeld. Onverwachts werd de deur geopend en trad de opperhoutvester binnen. Wat zal mijn kind worden? INGEZONDEN. V. Ik denk juist aan onzen grooten Boland. Wat was hij in het begin? Eerst was bij pupil op de korporaalschool te Kampen, en toen klerkje op een postkantoor, maar voor beide beroepen deugde hij niet. Hij ging studeeren, deed examen Engelsch M.O. en is toen opgeklommen tot een van de ge leerdste professoren die we kennen. Een werkman of een middenstander heeft in den regel toch niet de noodige middelen om bun kind verder te laten studeeren, waartoe dan zooveel moeite gedaan? Was het dan niet véél beter, hom naar de ambachtsschool te sturen en een goed ambacht te laten leeren Wat heeft zoo'n jongen daaraan, als hij een eindexamen heeft en geen betrekking? Hoe lang moet hij soms wachten en hoeveel moet hy schrijven om toch maar iets te vinden. En als hy dan nog iets vindt, wat verdient hij dan? Twintig heele guldens in de maand, en na vier of vijf jaar misschien zestig gulden. Zou het voor zulk een kind niet beter zijn geweest de ambachtsschool te hebben bezocht? Zou hij dan niet méér kunnen verdienen, en wellicht een steua voor het gezin zyn? Nu heeft hij een baantje als pennelikker, of, zooals men wel eens zegt, een schitterend ellendig bestaantje; dan echter was hij een flink en nuttig lid in de maatschappij. Is het nu noodig, dat een zwak begaafd kind van een werkman of middenstander een H B.S.bezoekt? Waar toe dat streven naar kennis die hy toch niet kan bereiken, 'tls toch als een kind, dat achter een zeepblaasje loopt om het te vatten, en als het denkt, nu heb ik het, dan is het vervlogen. Och, waartoe een ambacht? Tegenwoordig gaat alles met de machine. Een goed am bachtsman wordt nog overal gezocht, en onze ambachtsscholen leiden de kinderen zoodanig op, dat ze ook in de fabrieken een plaats kunnen vinden. En dat de machines het werk wegnemen enz. zijn praatjes. Dat kan alleen iemand zeggen die geen kennis van zaken heeft. Juist door de machines ontstaat er véél meer werk op een ander gebied. Ik geef hier een voorbeeld. We nemen alleen de gummibanden en al de gummi die Ford gebruikt. Om aan die behoeften te voldoen verdienen jaarlijks ruim 180.000 menschen hun brood. Goed te verstaan, alléén voor de gummibereiding voor Ford; nu komen al die andere fabrieken enz. nog daartoe. Een boer doet bijna alles met ma chines, zaaien, ploegen, maaien, dorschen enz. enz. bijgevolg heeft hy veel minder werklieden noodig dan vroeger het geval was.- Zeer juist; maar nu moet men eens rekenen, hoeveel menschen die anders op het land werkten van vroeg tot laat, in weer en wind tegen een karig loontje, werken thans in de fabrieken waar die machines gemaakt worden. Ik ken een fabriekje waar slechts hééle kleine landbouwwerktuigen worden gemaakt, en daar werken gemiddeld 700 800 menschen tegen een goed loon. En nukomen die honderden, neen, duizenden andere fabrieken alleen op dat gebied nog daartoe. De schepen worden heden machi naal geladen en gelost. Ook weer een strop. Niet waar! Reken nu maar eens die groote en vele fabrieken waar 5 20.000 menschen werken om al die machines te maken, te repareeren enz. enz. Vroeger gingen van de eene plaats naar de andere voerlieden, beurt schippers enz. Thans zijn er trams en sporen. Och, die arme menschen, nu zyn ze hun brood kwijt! Alweer die machines! Niet waar! Reken nu alleen maar eens het per soneel wat noodig is om een tram of spoor goed te doen werken. Vroeger, op een afstand van 5 10 uur hadden de voerlieden, de beurtschippers, de boden enz. tesamen mis schien 20 man noodig, en thans? Kijk zelf maar eens wat er aan personeel noodig is. Neen, het werk heeft zich verplaatst, van het land in de fabriek, van de haven in de fabriek enz. Vroeger, ja, toen was het een andere tijd. Toen waren er véél meer paar den en kon een hoefsmid ook nog wat ver dienen, maar nu? Met al die auto's!'t Vet is van den pot. Ja, maar hoeveel menschen die thans een auto hebben hadden vroeger geen paard en wagen; zeker de helft niet. En ziet nu eens al die garages enz. waar zooveel personeel aan verbonden is. Het werk heeft zich alweer verplaatst en ver meerderd van uit den hoefstal in de garages en de reparatie-werkplaatsen. Er is geen gebrek aan werkhet werk heeft zich alleen verplaatst en nu moet men probeeren daar heen te komen, waar het werk thans is. Voor ons, die al een beetje ouder zijn, is het vaak moeilijk om ons aan de nieuwe toestanden en de nieuwe manier van werk zaamheden aan te passen, dat is welwaar; maar daarom moeten wij bij de beroeps keuze van ons kind een beetje verder zien en een beetje meer verstand gebruiken. Er „Maurits, zijt gij daar!" riep Regina verrast. „Dat's verstandig, dat ge toch nog gekomen zijt." „Ja, ik ben altijd verstandig!" zeide mijnheer van Schönau recht stekelig. „Gij waart wel niet zoo vriendelijk om mij te verzoeken, maar ik wilde toch persoonlijk je belofte komen halen om Toni's huwelijk bij te wonen. Gij komt dan immers met je kinderen op Furstenstein?" „Zeker komen wij maar wij zijn allen verrast van die haast. Ge hadt immers eerst een buiten voor het jonge paar willen koopen, en dat gaat toch maar niet zoo hals over kop." „Neen, maar toch zal het huwelijk doorgaan, Die heeren militairen zijn zoo trotsch en laat dunkend geworden na hunne heldendaden. Wal dorf verklaarde inïj na zijn terugkomst kort en bondig: „Mijnheer Schönau, ge hebt bij het af scheid gezegd: Eerst overwinnen en dón trouwen! Het koopen van dat landgoed heeft al den tijd, maar de bruiloft niet, en die is het voornaamste." En daar Toni ook hiervan doordrongen was, bleef mij niets anders over dan den trouwdag te bepa len." Mevrouw van Eschenhagen lachte. „Ja, die jongelui zijn schielijk klaar om te trou wen, en ze hebben toch al den tijd om te wachten!" „Maar de oudelui niet!" viel Schönau in, die slechts een aanknoopingspunt zocht en dus schie lijk partij trok van hare opmerking. „Hebt gij er nu nog eens over gedacht, Regina?" „Waarover?" „Wel, over ons trouwen? Ik hoop, dat ge nu in een „stemming" daartoe zijt?" Regina wendde min of meer beleedigd het hoofd af. „Gij houdt er van met de deur in huis te vallen, Maurits! Hoe komt ge nu zoo onverwachts daarop? „Hoe? Noemt ge dit met de deur in huis vallen?" riep de opperhoutvester verontwaardigd. „Nu vijf jaar geleden heb ik je het eerst gevraagd, nu een jaar geleden voor den tweeden keer, nu kom ik voor de derde maal en hebt ge nu nog niet tijd genoeg gehad om je te bedenken? Ja of neen? Als gij mij nu weer wegstuurt, kom ik nooit weer, daar kunt ge op aan dan is 't voor altijd tus schen ons uit!" Regina antwoordde niet; maar 't was geen be sluiteloosheid, die haar deed aarzelen. Ook deze kloeke zelfstandige vrouw had een haartje poëzie in het hart, de liefde tot den man, die eens haar echtgenoot had zullen worden, tot Hartmut van Falkenried. Toen hij eene andere tot vrouw nam, had zij wel is waar ook een ander hare hand gereikt, daar zij niet gedschapen was om haar leven treurend en werkeloos door te brengen; maar dezelfde bittere smart, die haar als jong meisje had bezield, toen zij destijds voor het altaar trad, ontwaakte thans wederom in het hart van de be jaarde vrouw en sloot haar de lippen. Dit duurde echter slechts kort, en daarop wierp zij vastbe raden den droom harer jeugd, die herinnering van zich af en stak haar zwager de hand toe. „Nu dan, ja, Maurits! Ik zal een goede en trouwe vrouw voor je zijn." „Goddank! riep Schönau, diep ademhalende, daar hij hare aarzeling als de voorbode van een derde blauwtje beschouwde. „Dat hadt ge eigen lijk al voor vijf jaar kunnen zeggen, Regina; maar beter laat dan nooit! Eindelijk zijn wij 't dus ééns!" En hiermede sloot de standvastige minnaar de nu toch eindelijk veroverde levensgezellin in de armen. 't Was een heete zomerdag en zelfs in het bosch gevoelde men iets van den zonnegloed, die daar buiten op de velden en weilanden brandde. Op het pad door het bosch, onder de hooge dennen, wan delde Falkenried met zijn zoon en dochter, die hem een eind uitgeleide deden naar Burgsdorf, waar hij een bezoek wilde afleggen. Falkenried was inderdaad een geheel ander man geworden, dan hij in de laatste tien jaren was ge weest. De oorlog, die ondanks alle overwinningen en zegevierende intochten voor zoo menigeen van de teruggekeerden noodlottige gevolgen had en hen vóór den tijd deed verouderen, scheen voor hem een verjongingskuur te zijn geweest. Wel waren het witte haar en het gerimpeld gelaat hem bijge bleven als onuitwischbare getuigen van een bitte ren, zwaren tijd; maar dat gelaat had toch weer leven, die blik'weer vuur en uitdrukking gekregen, en men kon 't thans duidelijk zien, dat die man geen grijsaard, maar nog in de kracht van zijn leven was. De jonge Falkenried was nog niet geheel her steld, zooals zijn uiterlijk verried. Hem had het krijgsleven niet verjongd, integendeel was hij ouder, ernstiger geworden, en zijne altijd nog bleeke ge laatstrekken met het breede donkerroode litteeken op het voorhoofd getuigden van den zwaren tijd, dien hij achter den rug had. De op zichzelf niet diepe hoofdwohde was door het sterke bloed verlies, door de groote inspanning bij dien nachte lijken rit en de geweldige kou zoo gevaarlijk ge worden, dat men in het begin alle hoop opgaf en 't maanden lang duurde, eer men Hartmut's leven als gered beschouwde. (Slot volgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1