>eders A.M. tjn NIGROIDS Abonneert II op Onze Eilanden. ze|M :n's studie-waterverf ortretten :R PLAAT Het Beste! ANDEL HUISKES APON s Bewijs van echtheid ZATERDAG 25 AUGUSTUS 1928 DWAALLICHTEN. 30 ets. per doosje Bij Scheren BINNENLAND stuks, we- ludsche met ]dere qual. - 50. Handel Aanvoer ,50, Idem f7,50-6,50 57 k ren boter, in den -8 ets liën. ienlandsche re: nieuwe van f 11,50 it Chevalier 75. Erwten, okkers van was ruim. Buitenland makelaars Stemming 3.75; Wes- ,75; Canada f 228; dijo md/geladen f234; 62 k. 3 k. Donau kko aange- omenf 11; witte clip- 6 pd. idem disp. f 205; mend f202; idem Jan •Afr. No. 3 No. 2 stoo- :n verkocht 'an f191.50 ït. 'ijue zaden. f 33-35, td f21-23, snl. granen 12—12£, -11£, Che- 04 -ll.gr. 5 28, alles f 18£ - 18£. Groenten, Fruit en Aardappelen. ROTTERDAM, 20 Aug. Heden waren de prijzen der aardappelen als volgt: Brielsche Eigenheimers 5-6 c., Zeeuwsche blauwe 54-6| c., dito Eigenheimers 3£54 c., dito bonte 5£-6£., blauwe Eigenheimers44-5£ c., Westl. Zand rond 7 8 c blauwputters 5-7, alles per kg. Met flinken aanvoer, redelijken vraag. Huiden, Loer, Wol, Diversen. ROTTERDAM, 30 Aug. Aanvoer van vlas: (Opgave van den marktmeester 2900 kg. Groningsch, f 1,10 f 1,30. 5000 kg. Holl- gele, f 1,25-f 1,40 per kg. Stemming stil. Burgerlijke Stand. SOMMELSDIJK. GeborenMarinus Arend, z. van Jan Knape en Klaasje Groen. Ondertrouwd: Abraham Koote, 27 j. te Middelharnis en Aaltje Scbellevis, 28 j. alhier. Overleden: Maatje Peekstok, 63 j. weduwe van Leendert Wielard. DEN BOMMEL Geboren: Adriaantje, d. v. H. Fris en P. Kamp; Maria Pieternella, d. v.J. M. van Dis en A. M. Esselink; Karolus, z v. K. Bakker en H. du Pree; Suzanna Annetje, d. v. P. Bakelaar en A. Huljor; Jan Cornelis, z. v. C. Berkhoff en H. Verweel. Getrouwd: G. Winkels, 57 j. en J. v. d. Maden, 33 j. Overleden: Jacomina Koene, 84 j., wed. van G. v. d. Capelle. BRIELLE. Ondertrouwdj Leendert Kruik en Jacoba van Adrighem. Gehuwd: Gysbert de Weers, 26j.enJijke Bouma, 20 j. Overleden: Anna Elizabeth Verhagen, 79 j. echtgenoote van Jacobus Krujjne. VERKOOPINGEN. Op DINSDAGEN 21 en 28 AUGUSTUS 1928, 'a avonds uur (Oude Tijd) te Nieuwe Tonge, reap, ter herberge van De Witte en schippers Veiling en Afslag van: een Huis bewoond door J. Holleman Wz. Notaris VAN DER SLUYS. aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiijiiuiiiiiiiiin irtrefbaar: kleur ifwerking bevelend, Middelharnis BINNEN ENKELE DAGEN bij ondergeteekende verkrijgbaar een boekwerk, (groot 314 bladz.) Drie maanden Schooier En hoe de Schooier Bruidegom werd. Een ware geschiedenis. Bestellingen worden nureeds aangenomen PRIJS 90 CENT. Aanbevelend, C.DEMOOIJ- Boekhandel-OUDDORP ADVERTEERT IN ONZE EILANDEN 'D/i AHR' Lompeo. metalen, zolderopmlmlngen IXfttWjU Wij betalen de HOOGSTE prijzen. HENDRIK WIJGERS, -aat 38a - Tel. 31748 - ROTTERDAM. jgbaar in eiken boekhandel. T 279, bij het Viaduct - Tel. 9238 - ROTTERDAM Kleermakersfournituren Manchester gelsch leer Billart- en Bestuurstaiellahen Gevestigd 1882 verdrijft men spoedig met in doosjes van 6 stuks 45 CU Bij de goede drogisten. staat op elke poeder A.M. Let hierop I Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,07s ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 83 Week-revue. Binnenland. De vacantie is voor velen weer achter den rug en uitgerust of heelemaal niet uit gerust, zijn de dagelijksche bezigheden weer hervat. Maar al te vaak is de slotsom der vacantiegenoegens, dat de kosten en moei ten in wanverhouding staan tot het genotene. Onze badplaatsen hebben hun besten tijd ge had en het aantal nablijvers wordt voort durend minder. Zelfs de komst van Josephine Baker te Den Haag en Scheveningen kon hieraan niets veranderen. Dat ze in Den Haag ge weldig succes heeft gehad is duidelijk. Wat Josephine Baker in haar genre brengt is werkelijk subliem al zullen er zeer velen zijn, die niet begrijpen, waarom ze zoo'n overdreven reclame voor haar maken. Ook Rotterdam krijgt een bezoek en de Maasstad neemt maatregelen om haar waardig te ont vangen. Sceptische menschen schudden het hoofd en halen medelijdend de schouders op. Het behoort nu eenmaal tot de bon ton om alles wat als kunst wordt aangediend te aanbidden, althans dat schijnt zoo. Het is het heilige huisje en dat mag niemand aanraken. Wie het toch doet, wordt voor achterlijk versleten. Een bokskampioen ver dient met één klap en een filmster met één lach meer, dan de knapste kop der weten schap in een geheel jaar. In het algemeen voelen ze zich dan ook een klas menschen apart en daarom is het heel goed verklaar baar, waarom één artiest alléén meer ver waant is dan alle kopstukken der weten schappen samen. En de massa die zich schuldig maakt aan zoo'n overdreven huldi ging bewijst alleen hoe oppervlakkig ze is. Met de Drentsche venen is het weer voor de zooveelste maal misère en ondanks den laatsten grooten veenbrand, waarbij groote partfien turf door den rooden schipper zfin ontvangen en betaald, is de voorraad turf zoo groot, dat de nieuwe campagne zeer be langrijk moet worden ingekrompen en vele verveners financieel niet eens in staat zijn, het volgend jaar opnieuw te beginnen, om dat hun bedrijfskapitaal in de oude voorraad zit. Reeds eerder heeft minister Kan door een toeslag van een kwartje per kubieke meter turf de afzet kunstmatig bevorderd, verwachtende, dat de verveners nadien zelf maatregelen zouden treffen, om de productie te doen aanpassen aan de vraag. Dit is niet geschied en nu zitten de heeren in zak en asch en kloppen opnieuw aan voor een toe slag van een kwartje. Het heeft er veel van, of de verveners de staat zoo langzamerhand als een peereboom beschouwen, waaraan op gezette tfiden maar eens geschud behoeft te worden. Vadertje staat mag opdraaien voor de fouten der vernevers en als de heeren over een of twee jaren weer in den put zitten, zullen ze wel weer komen aanklop pen om steun. Het bekende kwartje van Kan, zal op deze wijze aangroeien tot een heel duur kwartje, zonder dat er misschien eenige verbetering komt in het Drentsche veenbedrijf, want indien het op deze wijze blijft voortgaan, dan zal onophoudelijk steun noodig zyn. De Amsterdamsche straatjeugd heeft zich weer dapper geweerd tijdens den Hartjesdag FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 92) Marietta wendde slechts even het hoofd om, zonder zich echter uit de armen van haar man los te wikkelen, en zeide schalks: „We zijn immers nog in de wittebroodsweken na onze lange scheiding, en gij weet toch ook bij onder vinding, hoe men die doorbrengt, niet waar, mama?" Regina haalde de schouders op. Hére witte broodsweken met Eschenhagen, zaliger gedachtenis waren van geheel anderen aard geweest! „Gij kreegt straks een brief van je grootvader, Marietta," zeide zij, van dit onderwerp afstappend. „Hebt ge goede tijding?" „O, best! Grootpapa is gezond en we! en ver heugt zich de volgende maand op Burgsdorf te komen; maar hij schrijft, dat 't dezen zomer erg stil is in den omtrek van Waldhofen. Sinds Ro- deck zijn meester heeft verloren, sinds den dood van den jongen vorst, is alles daar gesloten. Ook op Ostwalden is 't eenzaam en stil en op Fursten- stein zal 't nu ook gauw leeg en eentonig worden. Toni trouwt over veertien dagen en dan blijft oom van Schönau geheel alleen achter." en het is een geknal geweest dat hooren en zien verging. De politie en de brandweer hebben een zware taak gehad, want de lieve en brave jeugd maakt het bij deze gelegen heid wel eens al te bont. Vroeger was dit nog erger dan tegenwoordig, doch zooals het nu is, is het al meer dan erg genoeg. Eenige jeugdige Hartjesjagers sloegen het record door een zolderschuit waarop een groote voorraad aardewerk in houtwol was verpakt, in brand te steken. In een oogen- blik stond de heele schuit in brand en was het ééne vuurzee. Da brandweer is byna twee uur in touw geweest om het te blus- schen. Verzekering dekt de schade. Voor het meerendeel is het de jeugd, die zich te bui ten gaat aan deze baldadigheid, een baldadig heid die zich trouwens ook wel op andere dagen dan by Hartjesdag demonsteert. Leeg staande woningen zijn ook altijd een trek pleister voor de jeugd en talrijke ruiten moeten het heel vaak ontgelden. Voor de politie is het buitengewoon moeilijk om de daders dezer baldadigheid te betrappen. tegen den hce'st (Adv.) Buitenland. De "internationale atmosfeer geeft weinig aanleiding tot optimisme, ondanks het feit, dat er de laatste jaren meer is geschreven en gesproken over toenadering, afschaffing van tariefmuren, het buiten de wet stellen van den oorlog en meer dezer fraaie dingen, welke allen te samen van dit tranendal een appart aardsch paradijs zouden maken. Tal- looze malen zijn we verblijd met de tyding dat we nu toch werkelijk een flinke stap in de goede richting hebben gedaan, doch na eenigen tfid komt men weer tot de teleur stellende ontdekking, dat de misère nog even erg is, zoo niet erger. De moeilijkheden zijn te groot en te talrijk om zoo maar eventjes in een handomdraai te worden opgelost. Er wordt hard gewerkt in de verschillende ministeries van buitenlandsche zaken, doch men vergete niet, dat de genezing slechts zeer langzaam kan plaats hebben, omdat we laboreeren aan een chronische kwaal en wel hebzucht en wantrouwen. De plechtige on- derteekening van het Kellogg-pact te Parijs is een der resultaten van het internationaal genezingsproces en de bespreking straks te Genève zullen de ontruiming van het Rijn land ter tafel brengen. Dit netelige probleem, waarop de Duitschers steeds weer met ver wijzing naar Locarno terugkomen, is oorzaak geweest en is dit trouwens nog, waarom er volledige samenwerking tusschen'Duitsch- land, Frankrijk en Engeland ontbreekt. En deze samenwerking is voor Europa onont beerlijk, aangezien deze samenwerking de hoeksteen is, waarop de vrede in Europa moet steunen. De Duitsche regeering heeft Londen, Parijs, Rome en Brussel er officieel mee in kennis gesteld, dat de Duitsche dele gatie te Genève de ontruiming van het ge- heele Rijnland ter sprake zal brengen. De Deze laatste woorden werden met een zekere beteekenis geuit en gingen van een eigenaardigen blik der jonge vrouw op hare schoonmoeder ver gezeld. Deze lette echter hierop niet, maar hernam: „Ja, 't is een wonderlijke inval van Hartmut en Adelheid, hier in die dennenbosschen in een kleine gehuurde villa de eerste weken van hun huwelijk door te brengen, terwijl ze het groote kasteel op Ostwalden en al de landgoederen van de Stahl- berg's ter hunner beschikking hebben." „Maar ze wilden immers nog gaarne in de buurt van hun vader blijven," merkte Willibald aan. „Welnu, dan had Falkenried toch ook verlof kunnen nemen om naar hen toe te gaan. De man herleeft letterlijk, nu hij niet meer zoo bitter ge stemd is en zijn zoon terug heeft. Niemand weet zoo goed als ik, hoe zwaar hem indertijd de vlucht van dien jongen trof, dien hij in stilte vergoodde, hoewel hij hem uiterlijk zoo streng behandelde, Nu, wat Hartmut met zijn nachtelijken rit heeft bewerkt, waardoor hij zijn vader en diens troepen het leven redde, dat delgt méér uit dan alleen een dwazen jongensstreek, die eigenlijk veeleer de schuld was van zijn moeder." „Maar op die manier gaan alle bruiloftsfeestelijk heden onzen neus voorbij!" zeide Marietta prui lende. „Willy en ik moesten ons in alle stilte laten trouwen, omdat de oorlog toen uitbrak, en nu die goed en wel achter, den rug is, volgen Hartmut en Adelheid ons voorbeeld." „Ja, kind; maar als men zulke dingen heeft ondervonden als Hartmut, vergaat niemand de lust om feest te vieren," zeide mevrouw van Eschenhagen ernstig. „En bovendien is hij nog niet geheel hersteld. Ge zaagt zelve, hoe bleek hij nog was bij het trouwen. Adelheid's eerste huwe- Fransche sociaal-democraten hebben zich on- gs reeds uitgesproken voor geheele ont ruiming zonder tegenprestaties der Duit schers, doch ook in de conservatief-nationa- listische kringen in Frankrijk begint men de logica der Duitsche regeering in te zien en te erkennen. Men erkent ook in deze kringen, dat een ontruiming billik is, al zal men niet genegen zyn, deze ontruiming te bevorderen zonder tegenprestaties. De Duit schers zullen er trouwmis gaarne een offer voor over hebben. Yoor chrDuitsche regeering zou een vervroegde ontruiming een groot succes zijn, de politieke hemel in Europa zou er merkbaar door worden opgeklaard, hetgeen trouwens ook meer dan tyd wordt. Het Duitsche regeeringsscheepje laveert tot heden tusschen de vele klippen door al gaat dit dan ook niet altijd even gemakke lijk. Het besluit der regeering om over te gaan tot den bouw van een pantserkruiser heeft de sociaal-democraten in een benauwde positie gebracht, omdat ook de sociaal-demo cratische ministers hieraan hun fiat gegeven hebben. De communisten hebben dit besluit een dankbare reclame aanvaard en zijn direct begonnen met de groote trom te roeren, waardoor de ongerustheid in socialistische kringen niet weinig werd verhoogd. Het partijbestuur der sociaal-democraten en de Rfiksdagfractie is er voor bijeen geweest, om te beraadslagen over de houding der sociaal democratische ministers in deze penibele kwestie. Rijkskanselier Müller heeft de situa tie gered door de verklaring, dat reeds bij de vorming van het kabinet over den bouw dezer kruiser was beslist en dat al deze be sprekingen waren geschied in nauw contact met het partijbestuur. Deze verklaring heeft den storm bezworen.en met een resolutie is de geheele geschiedenis van de baan. Duitsch- land krfigt zyn kruiser en de sociaal-demo craten treden niet uit de regeering. Dat de communisten hun dit nog lang onder de neus zullen houden is duidelijk en bij de behandeling in de Rijksdag zullen er nog wel eenige harde note over worden gekraakt. Sinds Chamberlain zijn verklaringen heeft afgelegd over het bereikte vlootaccoord met Frankrijk, zijn we nog maar weinig wijzer geworden, wat dit accoord eigenlijk betee- kent. De eerste optimistische berichten hier over hebben plaats gemaakt voor pessimisme nu bekend is, dat de Vereenigde Staten meer dan koel zijn tegenover dit accoord. Eerst werd verklaard, dat nadere verklarin gen pas gegeven konden worden, wanneer de andere regeeringen hiermede bekend waren en nu heet het, dat het hier gaat over zulke ingewikkelde technische dingen, dat ze voor de leek onbegrijpelijk zijn. Het eenige begrijpelijke hierin is, dat er al zeer weinig kans van slagen is en dat men waar schijnlijk hierom liever niet tot nadere ver klaringen overgaat. Het is voor de Joegoslavische regeering niet gemakkelijk om het Rome naar den zin te maken. Pas zijn met groote moeite de verdragen van Nettuno bekrachtigd, ondanks een heftig verzet der Kroaten, of een incident te SpalatoJ is weer aanleiding tot een nieuw protest van Rome aan Belgrado. De Italiaan- sche consul en vice-consul zijn te Split lijk is vrij wat schitterender gevierd. Haar vader was ondanks zijne ziekte daarop gesteld, en de bruid was toen met haar satijnen sleep en al hare kanten en diamanten wezenlijk een vorstelijke verschijning. Nu zag ze er heel anders uit, toen zij met haar Hartmut voor het altaar trad, in haar eenvoudig witzijden japon en tulen sluier maar ook heel wat gelukkiger! Levenslang heb ik haar zoo niet gekend. Die arme Herbert! Zijn vrouw heeft hem nooit liefgehad." „Hoe zou men ook van zoo'n ouden Excellentie in een diplomatenrok kunnen houden? Dat had ik nooit gekund!" riep Marietta onbesuisd, wat haar een berisping op den hals haalde van hare schoonmoeder, die de nagedachtenis van. haar broeder zeer in eere hield. „Gij zoudt daartoe niet licht in de aanleiding zijn gekomen," antwoordde zij verstoord. „Een man als Herbert van Walmoden zou nooit verliefd zijn geworden op zoo'n nietig, overmoedig kind als gij Ze kwam niet verder met hare strafpredikatie, daar het overmoedige kind de armen om haar hals had geslagen en vleiend riep: „Niet boos zijn, mamaatjeI Ik kan 't toch niet helpen, dat ik meer van mijn ondiplomatischen Willy houd dan van alle mogelijke Excellenties en gij ook, niet waar, mama?" „Vlcistertje!" zeide Regina met een vergeef- sche poging om haar gelaat in een strenge plooi tc houden. „Ge weet maar al te goed, dat men niet boos op je kan blijven en hier op Burgsdorf zal 't nu wel een pantoffelregeering geven, zooals nergens te vinden is. Willy schaamt zich nu nog eenigszins voor mij; maar als ik eens weg ben. geeft hij zich onvoorwaardelijk over." (Spalato) door een troepje opgewonden be- toogers afgeranseld. Met heel veel moeite zyn de Italianen in hun auto ontkomen. Onmiddellijk heeft Rome laten protesteeren en eischt schadevergoeding. De regeering te Belgrado heeft een ernstig onderzoek laten instellen en hoewel haar rapporten hierover belangrijk afwijken van de lezing der Italianen hierover, verwacht men evenwel, dat Bel grado zich bereid zal verklaren om de toe gebrachte schade aan de eigendommen der Italianen te vergoeden. 9 6 De verkiezingen in Griekenland zyn een geweldige overwinning geworden voor Veni- zelos. Yan de 250 zetels bezetten de Veniza- listen er 228, de monarchisten 15 en eenige kleinere groepen 7. Dat is een radicale op ruiming onderzijn tegenstanders en Venizelos zal over dit resultaat meer dan tevreden zyn. Zyn tegenstanders beschuldigen hem nu, dat er bij deze verkiezingen gezwendeld is en dat deze uitslag allerminst een weer- spiegelin g is van wat er leefd onder de kiezers. Generaal Pangalos, die dank zy Venizelos nit de gevangenis is ontslagen, is niet her kozen. Hij zit inmiddels reeds weer achter de dikke deur, omdat hij geschoten heeft op een voorbijtrekkende groep aanhangers van Venizelos, waarby vijf personen werden gewond. Het is ook wel een beetje erg vreemde wijze, om zjjn dankbaarheid over zyn invrijheidstelling te uiten. De Polen hebben alle pogingen aangewend, om Woldemaras te bewegen tot nieuwe onderhandelingen voor het byeenkomen van den Volkenbondsraad, doch hierin hebben de Litauers hegiijpelijker wyze al heel weinig lust. Ze hebben zich dan ook uitgeput in het bedenken van chicanes, om deze onder handelingen na Genève te doen plaats heb ben. Alle Poolsche voorstellen hebben ze ewezen, doch of ze hiervan veel genoegen zullen beleven is nog de vraag. Woldemaras voelt zich niets lekker en moet niets hebben van GeDève, waarvan hij alles te wachten heeft, doch weinig goeds. Onze minister van buitenlandsche zaken, die als rapporteur rapport hierover zal hebben uit te brengen, beleeft eveneens al zeer weinig genoegen van al zijn moeiten om de partijen bij elkaar te brengen. Te Gèneve wordt druk besproken, wie als voorzitter der 9e Assemblée zal fungeeren. Waar Nederland als niet-permanent lid zijn plaats zal hebben in te ruimen, en het ver leden jaar in zwang is gekomen, dat een aftredend niet-permanent lid, het president schap der Assemblée bekleedt, bestaat er dus kans, dat wij opnieuw voor de tweede maal hiervoor zullen worden aangewezen. Mussolini zal ook ditmaal niet te Gèneve verschijnen. Het is opvallend, hoe weinig Mussolini deelneemt aan internationale be sprekingen. Ook de onderteekening van het Kellogg-pact geschiedt zonder Mussolini en hij schjjnt er al heel weinig voor te gevoelen om met de leiders van de buitenlandsche politiek persoonlijk van gedachten te wisse len. Mogelfik is hy wel bevreesd, dat zyn vryheid kan worden beperkt door zelfge maakte afspraken. De laatste nieuwigheid van den duce is, dat er zeer streng wordt opgetreden tegen snelheidsmaniakken en woekeraars. Ook tegen corruptie worden strenge straffen uitgedeeld. Een nieuw wet boek van strafrecht zal het opleggen van nog zwaardere straffen mogeiyk maken. Een motorrijder, die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van doodelyke aanrijdingen, kan volgens dit nieuwe wetboek worden gestraft met 20 jaar gevangenisstraf. Wat zal er straks in Italië voorzichtig gereden worden. Dat wordt een ideaal land voor voetgangers. géén Pijn en naschrijnen of stukgaan der huid, indien men vóór het inzeepen de baardoppervlakte inwrijft met Doos 30, Tube 80 ct. PUROL (Adv.) INBREKER LOOPT IN DE VAL. Amsterdams politie doet een goede vangst. 's-GRAVENHAGE, 21 Aug. - Van de party kousen ter waarde van ongeveer 1800. die eenigen tijd geleden bij de firma Spruyt van Rietschoten in de Veene- straat alhier werd gestolen, is thans, dank zij de voortvarendheid der politie, een ge deelte teruggevonden. Tevens was hiervan een tweetal arrestaties het gevolg. Zaterdag j.l. kreeg de Amsterdamsche politie bericht, dat iemand in verschillende café's met zyden kousen ventte. Eenige rechercheurs trokken er onmiddellijk op uit en brachten den man, dien zy in een café aanhielden, naar het bureau over. Hier bleek, dat men te doen had met den 25-jarigen A. F. F. T., geen onbekende van de politie. Hij is een Hagenaar, die sedert Februari 1.1. in de hoofdstad woonachtig is. In zijn woning vond men een party dameskousen, ongeveer veertig paar, die in beslag werd genomen. T. beweerde deze kousen gekocht te hebben van iemand, die by maar terloops kende en die hem zelf was komen bezoeken. Inderdaad verscheen dien middag ten huize v. T. de kousenleverancier. Toen deze echter van de buren vernam, dat de politie zijn cliënt had ingerekend, maakte hij snel rechtsomkeert en rende de trap af. Dit kwam de recherche ter oore, met het gevolg, dat ook deze man werd aangehouden. Het was de 28-jarige P. J. S. nu eens geen oude bekende van de politie die in een pension in Den Haag woont. Zijn koffer bevond zich echter in depót aan het aan het Amsterdamsch Centraal Station. Men vond daarin een vijftig paar kousen, die evenals de andere, afkomstig bleken te zyn uit de zaak van de firma Spruyt van Rietschoten te Den Haag. Hoewel ze dooreen genomen een waarde hebben van zes gulden per paar, werden zij verkocht voor vijftig cent. Beide aangehoudenen zyn Zaterdagavond naar Den Haag overgebracht. Vooral met S. bleek men een goede vangst gedaan te heb ben. Zijn vingerafdrukken kwamen n.l. nauw keurig overeen met die, welke gevonden waren bij de firma Zijlstra in de Wagenstraat alhier, waar op 20 Juni j.l. een partij stoffen gestolen was. Eenige meters van deze stoffen werden trouwens nog in het bezit van S. gevonden. Het voortgezet onderzoek wees verder uit, dat S. zeer waarschijnlijk nauw betrokken is by twee vry belangryke inbraken te Am- „Mama, blijft ge nog altijd bij dat plan?" vroeg Willibald verwijtend. „Wilt ge nu heengaan, nu er enkel liefde en vrede tusschen ons heerscht?'' „Ik ga juist om dien vrede te laten voortduren. Dring daarop maar niet verder aan! Ik ben er nu eens op gesteld om wéar ik ben de eerste te zijn. Dat wilt gij nu ook wezen en dus passen we niet meer bij elkander; en ook je kleine prinses zal zich déarin best kunnen schikken. Tot nu toe had den wij genoeg te doen met ons bezorgd te maken over onzen zoon en man; en men twist niet, als men dag op dag dezelfde angsten deelt. Nu is dat voorbij, en ik ben te veel een mensch van den ouden stempel, om met al dat jonge en nieuwe genoegen te nemen. Doet wat ge wilt, maar in mijn huis moet alles naar mijn zin geschieden en daarom ga ik heen." Zij keerde zich om en ging het huis binnen, ter wijl de jonge landheer haar met een half gesmoor- den zucht nakeek. „Misschien heeft zij gelijk," zeide hij zacht; „maar ze zal zich ongelukkig voelen als ze zoo alleen is en niets meer om handen heeft. Ik weet stellig, dat zij die gedwongen rust op den duur niet uit houdt. Gij hadt haar ook moeten vragen om te blijven, Marietta!" De jonge vrouw legde het kroeskopje tegen den schouder van haar man en zag schelms tot hem op. „O neen, ik doe wat beters. Ik zorg wel, dat mama niet ongelukkig wordt, als ze ons verlaatl" „Gij? En hoe zult ge dit aanleggen?" „Heel eenvoudig ik huwelijk mama uit." „Maar kind, hoe bedenkt ge 't?" „O, gij slimme Willy I Hebt ge wezenlijk niets daarvan gemerkt?" riep Marietta lachend en 't was weer die zelfde zilveren lach, waarmee ze hem destijds al te Waldhofen zoo betooverd had. „Begrijpt ge dan niet, waarom oom van Schönau zoo slecht gehumeurd was, toen we hem voor drie dagen te Berlijn ontmoetten, en waarom hij vol strekt niet op Burgsdorf wilde komen, hoe drin gend we hem ook verzochten? Mama verzocht hem niet, omdat ze bang was, dat hij haar dan met een aanzoek aan boord zou komen; en dat begreep hij wel en daarom was hij zoo woedend. Ik heb 't al lang vermoed. Toen mama bij ons te Waldhofen kwam en hij haar op zulk een bitteren toon ver weet, dat zij hem goed genoeg vond om als „figu rant" een trouwplechtigheid bij te wonen, merkte ik best, dat hij nog wel eens graag de hoofdpersoon daarbij zou willen zijn. Maar, Willy, hoe trekt ge zoo'n wonderlijk gezicht? Nu ziet ge er net uit als toen ik je pas leerde kennenl" De jonge landheer zag er in zijn grenzenlooze verbazing inderdaad niet zeer snugger uit. Nooit had hij aan de mogelijkheid gedacht, dat zijne moeder zou hertrouwen, en dan nog wel met haar zwager! Maar hij begreep terstond, dat dit een uitkomst zou zijn. „Mariëtta, ge zijt ontzettend slim!" riep hij, zijn vrouw vol bewondering aanziende, die zich dit met innige voldoening liet welgevallen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1