WRtGlEYS öeders A.M. NIGROIDS teert in Onze Eilanden. EEKSTE BLAD Transpireerende Voeten Voor en Na het Eten s Bewijs van echtheid ZATERDAG 18 AUGUSTUS 1928 DWAALLICHTEN. 30 ets. per doosje COOBêINGBB 79 - ROTTBRDAM Grootste inrichting in Nederland DAMES Indien tijdig bericht ontvangen wordt, SS is een cabine voor U gereserveerd. Land- en Tuinbouw. t bevel van den wy bezaten, naar ~eD, was het ant- den wjjn gister lieten we je in iom den rabby'n loop der kwestie yze man besliste: gehecht z\jn als wel ijk niet door sch medewerker iten. Ter veemarkt '3S vette runde- 1191 schapen of yzen per kilo: 50 - 53 c ossen kalveren 55 60 chapen 28 c., 34 r stuk; varkens ossen was ruim. 'e pryzen bleven Een enkele ~t 2 cent boven aanvoer, onbe- teering. im aangevoerd. pryzen waren ger. Een enkel n 5 tot 7^ cent aren zeer ruim tameiyk en in dering. er aanfevoerd. e pryzen waren s. Ter veemarkt 9 vette koeien, le kwal 106 3e kwal. 70— t; 150 melk- en tuk; 168 vette .t., 2e kwal. 80 per kg. levend ren f 13-21, stuk; Holl. le 80—82 ct., per en Gelderscbe vette varkens "icht54 paar- eren. s. Eieren. Aan voer 75,COO stuks. Prijzen f6,50—7,75, mid- delprljs, f 7,25 de 100 stuks. Handel vlug. OUDEWATER, 13 Augustus. Kaas. Aan voer 119 partyen, tezamen 5355 stuks, we gende 26,775 K G. Eerste soort Goudsche met rijksmeik f 53 a 57, idem mindere qual. f 49 52; zonder rjjksmerk f 47 k 50. Handel vlug. Groenten, Fruit en Aardappelen. ROTTERDAM, 13 Aug. Heden waren de pryzen der aaidappelen als volgt: Brielsche eigenheimers 5-6 c .Zeeuwsche blauwe 6 6£, Zw. eigenheimers 3J 4£, Zw. bonte 6 blauwe eigenheimeia 5 6, Westl. zand langen 6-7. Westl. klei langen 4-5. Westl. zand ronde 7-8, Westl. klei ronde 4-6en Westl. kleine ronde 3-5 ct., alles per kg. Met flinken aanvoer, kalme vraag. RODENRIJS, 13 Augustus. Veilingbericht. Coöp. Groenteveilingvereen. Berkelen Roden- ry's. Holl. komkommers le s. f 7 10.70, 2e s. f 3.60-6.20, witte komkommers le;s f7 9,80, 2e s. f 4 5 10, bloemkool le s. f 11 27 40, 2e s f 3-8, sla f 0.91, roode kool f 8 20, spitskool f 2 60, andyvie f 1.40, me loenen f 43, alles per 100 stuks; stok prin- cesseboonen f 22 27.90, stam princesseboo- nen f 19—24, pronkboonen f 11 15 70, snij- boonen f 15, postelein f 2.30 8 80, tomaten A f 23.20 -27.60. B f 18 -24 40, alles p. 100kg. Huiden, Leer, Wol, Diversen. ROTTERDAM, 13 Aug. Vlas. (Opgaaf van de marktmeesters). 2000 kg. Groningsch f 1.20-1.35, 8000 kg. Holl. geel f 1.20-1.40 per kg. Handel traag. Granen enz., Meel en Oliën. ROTTERDAM, 13 Augustus. Binnenland- sche granen. Geen noteering. ROTTERDAM, 13 Augustus. Fyne zaden. (Boerennoteering). Karwijzaad f 33-85, bl. maanzaad f 34—35, koolzaad f 2L 23, geel mosterdzaad f 24, alles per 100 kg. ROTTERDAM, 13 Augustus. Buitenland- sche granen. (Bericht van makelaars Hagen beek Van der Schalk.) Stemming flauw. Rogge, Western golf disp. f 13,65, 72 k.La Plata disp. f 12,85, Canada Jad/gel. f 12,35, 74/5 k., Bulgaar stoomend f 12,75. Gerst, Amerik. no. 2 disp. f231, id. stoomend f220, Canada no. 3 disp. f 242, Canada no. 4 disp. 237, Donau disp. f232, Marokko aangekomen f 210. Haver, Canada no. 3 disp. f 11,60, id. stoomend f 11,15, Canada feed 1 stoomend f 10,50, 96 pd. White Clippel no. 3, Sept. afl. f 9,40. Mais per 2000 kilos Anier Mixed Aug. afl f 224, id Nov. afl. f 196, id. Jan./ April levering f 192, La Plata aangekomen f 220, id. stoomend naar aankomst f 219 f 209, id. Sept./Dec. levering f 200, gele platte Z -Afr. N. 4 stoomend f 215, N. 2 Z -Afr. idem f 219. knapt men van WRIGLEY'S Kauw gom het beste op. Hebt ge na een drukken dag geen eetlust, dan wordt dezë door WRIGLEY'S P.K. weer heerlyk opgewekt. En door bevordering der speeksel afscheiding helpt WRIGLEY'S Kauwgom na het eten de spijs vertering; Uw gebit wordt gerei nigd en de adem verfrischt. HI-17 P.M. KAUWGOM verdrijft men spoedig met n in doosjes van 6 stuks 45 ct» Bij de goede drogisten* staat op elke poeder A.M. Let hierop f Prijs per kwartaal f I,— Losse nummers 0,07® ADVERTENT1ËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 81 Week-revue. Een uitverkocht stadion is getuige geweest van de plechtige sluiting der Olympische spelen. De groote strijd is gestreden en bij een terugblik hierop kuunen we met ge noegen constateeren, dat wy met de resul taten tevreden kunnen zijn. De laatste dagen hebben nog veel goed gemaakt, zoodat wy een goed figuur hebben geslagen in dit inter nationale sporttournooi. Duizenden buiten landers hebben eenige idee gekregen van ons land, terwyi de buitenlandsche journalisten door hun waardeerende artikelen veel hebben bijgedragen tot meerdere kennis omtrent ons land in den vreemde. Alle voorspellingen van buitenlanders ten spyt, was de organi satie schitterend en is alles vlot van stapel geloopen. Ook de financieele resultaten geven geen teleurstelling en waarschynlijk hebben de spelen een surplus opgeleverd. De zaken- menschen in Amsterdam klagen niet al te hard, waaruit mag worden afgeleid, dat het ook bier nog wat is meegevallen. Klagen is by velen een gewoonte en een Hollander moppert nu eenmaal graag. Sjef van Dongen, de kranige employé der Nederlandsche Spitsbergen Compagnie te Rotterdam, die zich zoo schitterend heeft gehouden op zijn tocht met kapitein Sora, om Nobile en zijn manschappen te redden, is bij zfin terugkeer in het vaderland op geestdriftige wyze te Rotterdam en Arnhem gehuldigd. De directie der Nederlandsche Spitsbergen Compagnie heeft het initiatief genomen tot vorming van een studiefonds voor van Dongen, waardoor het mogelijk is, dat hij gedurende drie jaren kan studeeren, om zich verder te bekwamen. Gedurende drie jaren zal hem hieruit ƒ2400,— worden ter hand gesteld. De Italiaansche consul gaf by' de huldiging te Rotterdam uiting aan de groote dankbaarheid voor hetgeen van Don gen voor de Italianen heeft gedaan. Ons deftig Haagje, de mondaine residentie, heeft Josephine Baker op waardige en enthou siaste wyze ontvangen. En Josephine Baker, die er den slag van heeft de harten van het publiek te winnen, heeft direct verklaard, dat ze ten zeerste opgetogen was over de bij zonder harteiyke ontvangst. Wie durft er nu nog beweren, dat wij Hollanders te nuchter zyn om zoo iets te kunnen doen. Trouwens, we hebben ons tijdens de afgeloopen Olym piade duchtig geoefend in een vervaariy k aan- moedigingsgehuil, dat wel eens op Indianen- gehuil begon te geiyken. Duizenden waren in den Haagopdebeon om de reveu-ster by uitnemendheid te zien. De politie had de grootste moeite om de orde te handhaven. Het werd een complete zegetocht voor de danseres. Er werden zoo veel bloemen aangeboden, dat het wel geleek of eenige bloemenwinkels finaal geplunderd waren. Enthousiaste bewonderaars stonden te bedelen op de receptie om een handtee- kening en als ze hierin geslaagd waren gingen ze verheugd heen, alsof ze het kostbaarste hadden veroverd. Hoeveel huwelyksaanzoe- FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) Deze woorden kwamen hem met moeite en afge broken over de lippen, die hem reeds den dienst schenen te weigeren; maar ze lieten geen twijfel over omtrent de beteekenis van dien groet. Euge- nius was naderbij gekomen, toen hij den naam van zijne zuster hoorde, en boog zich nu over den ster vende. Deze zag nog den broeder van Adelheid, hij herkende de wezenstrekken, die zoo op de haren geleken, en weer vloog de glimlach van straks over zijn gelaat. En daarop legde hij rustig en kalm het blonde hoofd aan de borst van zijn ouden boschgeest",, en sloten zijn goede, vriendelijke oogen zich voor altijd. 't Was een korte doodsstrijd, zonder pijn of smart, bijna een insluimeren. Stadinger bewoog zich niet en liet geen geluid hooren, wel wetende hoe dit zijn jongen meester zou aandoen, dien hij als kind op de armen had gedragen en die nu daar in den adem uitblies. Maar toen alles voorbij was, kon de oude man zich niet langer goedhouden; wanhopig wrong hij de handen bij het lijk en schrei de als een kind. ken ze heeft ontvangen is ons nog niet be kend, doch dat zullen er ook wel heel wat zijn. Waarschynlijk gaat ze van Den Haag nog eenige dagen naar Amsterdam. In den komkommertijd worden we af en toe onthaald op een of andere wonderlijke ontdekking, een wonderdier zooals een zee slang van eenige honderden meters lengte of meer van deze bijzondere dingen. Goed- geloovige zielen, die zooiets voor waarheid slikken zyn er altijd nog wel te vinden. Van uit Amerika, ze zijn daar nog steeds ongesla gen kampioen in het lanseeren van sensatie- berichten, komt het bericht, dat een knap scheikundige een gasslaapmiddel heeft uit gevonden, waardoor het mogelijk is, dat heele legercorpsen in tyd van oorlog in diepen slaap zijn te brengen. Vliegers zullen de troepen beschieten met slaapbommen en generaals plus Jan-soldaat knappen een uiltje van een week. Welk een heerlijk vooruitzicht zou de oorlog dan hebben. Wy begrijpen alleen niet, waarom de leidende politici, indien deze op het punt staan een oorlog te ontketenen, dan eerst op een dergelijke slaapbom worden onthaald. Zoodra de heeren het met elkaar aan de stok hebben, en dat is vrywel doorloopend, moesten ze maar in slaap gebracht worden. Alle kwesties zouden dan slapende worden uitgevochten. Om te beginnen lijkt het dan wel gewenscht om met vriend Woldemaras te beginnen. Mogeiyk dat er dan eens een einde komt aan de Poolsch-Litausche kwestie, de nachtmerrie van den Volkenbond. Trouwens er zouden nog veel meer der politici voor een slaapbom in aanmerking komen. Dat het de Litauers het geharrewar met de Polen nog niet verveelt, blijkt wel uit de mededeeling van eenige Lithausche bladen, die berichten, dat Litauen onder geen voor waarde de Poolsche voorstellen, om te Genève plenaire onderhandelingen te voeren, zal ac cepteeren. By het groot aantal mislukkingen komt het hier op een of minder niet aan. Het vervolg van dit drama speelt straks voor den Volkenbondsraad, daarna opgehangen aan een commissie, mitsgaders rapporten en zoo biyven we doordraaien in het beruchte kringetje. tegen heeschhèid (Adv. Den lie Augustus was het in Duitschland de herdenkinsdag der republikeinsche grond wet, hoewel de Rijksdag geweigerd heeft, dezen dag tot een algemeen nationalen feest dag te maken. Van alle officieels gebouwen werd gevlagd, doch verder was er van feest vreugde al zeer weinig te bespeuren. Een feestrede in de Rijksdag, een inspectie van Hindenburg, wat vuurwerk en dat was alles. De groote massa is er niet voor in beweging gekomen, de ware geeststemming mankeerde. Volgens de berichten uit Berlijn, staat het vast dat minister Streseman den 27e dezer Ook aan gene zijde van de bergpassen bescheen de heldere winterzon de zegevierende Duitsche legerscharen. De onderhandelingen met den kom- mandant van R. waren ten einde, de vesting had zich overgegeven. Juist werd zij door de krijgs gevangen bezetting ontruimd, terwijl een deel van de overwinnaars haar reeds binnengerukt was. Op de groote markt van de tegen de hoogte gebouwde stad stond generaal van Falkenried met zijn stof, op het punt van naar de vesting op te breken. In den zonneschijn zag men de helmen en geweren van de soldaten flikkeren, die den weg naar de citadel optrokken en telkens weer door nieuwe afdeelingen gevolgd werden. Falkenried had nog verschillende bevelen uitgevaardigd, en nu stelde hij zich aan de spits zijner officieren en gaf het teeken om te vertrekken. Op eens kwam uit de hoofdstraat in razenden galop een ruiter aandraven. Het edele dier, dat hij bereed, was met zweet en schuim bedekt en zijne zijden bloedden van de scherpe sporen, die 't telkens weer hadden voortgedreven, als de kracht 't dreigde te begeven. Maar ook het aangezicht van den ruiter was misvormd, door het bloed, dat gutsend te voorschijn kwam onder den doek dien hij om het voorhoofd had gebonden. Zoo snel als de wind vloog hij voorwaarts, zoodat alles rechts en links uiteenstoof, bereikte het plein en joeg midden door de officieren op den generaas toe. Slechts weinige schreden van het doel verwij derd waren de krachten van het paard echter uit put. 't Stortte neer. Doch op dit zelfde oogenblik sprong de ruiter ook uit den zadel en ijlde haastig op den opperbevelhebber toe: „Van den bevelvoerenden generaal!" naar Parijs zal gaan ter onderteekening van het Jelloggpact. Ontruiming van het Ry'n- land, vaststelling der herstelbepalingen zul len te Parijs niet ter sprake komen. Hierover zal te Geneve worden gesproken. Daarom betreuren de Duitschers het dubbel, dat Cham berlain in verband met zijn ziekte niet te Geneve zal verschynen. Ondanks dit zullen ze niet met leege handen van Geneve terug- keeren, al zullen al hun verwachtingen waar- schynlyk niet zoo vlug in vervulling gaan, tn ze wel wenschen. Een der Rechtsche bladen in Duitschland geeft eenige onthullingen over de plannen van Dr. Luther, plannen, welke beoogen een vorming van een groot Noord-Duitsch Rijks- land. De plannen zijn door Dr. Luther nog niet geheel uitgewerkt, zoodat de publicatie hiervan wel een beetje te vroeg is. Reeds meerdere malen zijn er pogingen in deze richting gedaan, welke destijds zyn mislukt. Het doel van Dr. Luther is een groot Noord- Duitsch Ryksland te vormen, bestaande uit Pruisen met de andere staten, met uitzonde ring van Beieren, Saksen, Wurtenberg en Baden. Deze blfiven als afzonderlijke staten bestaan, kunnen echter toetreden, zoodra ze hiertoe genegen zyn. Door het groot aantal staten heeft Duitschland een zeer kostbaar bestuursapparaat en door dit plan, zouden er jaarlijks groote sommen, kunnen worden bezuinigd, afgezien van de andere voordeelen, welke hieraan zfin verbonden. Persooniyke kwesties spelen by dit vraagstuk een groote rol, want diegenen, wiens baantje door deze verandering overbodig wordt, voelen er zeer weinig voor. Het is wel jammer dat hier het algemeen belang voor wordt ten achter gesteld. De critiek die er van verschillende kanten op wordt gegeven, komt vooral uit kringen, die zich in hun persoonlijk belang bedreigd gevoelen. De bestrijding der werkeloosheid blijft een der talrijke en lastige zorgen der Engelsche regeering. Baldwin heeft in een persoonlijk rondschryven aan de werkgevers een beroep op medewerking in dezen gedaan. Het En gelsche gouvernement heeft besprekingen gevoerd met de Canadeesehe regeering, welke besprekingen tot resultaat hebben, dat 10.000 Engelsche werkeloozen, voornamelijk myn- werkers, naar Canada zullen gaan. "Voor een groot deel zyn deze werkeloozen reeds naar Canada vertrokken. Dit resultaat is natuur lijk alleen te bereiken, doordat de Cana deesehe regeering alsook de scheepvaartmy alle medewerking verleenen. Waar het aantal werkeloozen in Engeland ongeveer 1 millioen bedraagt, beteebent deze maatregel weinig meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Bovendien is het ge vaar lang niet denkbeeldig dat een deel der vertrokken Engelschen mislukt in Canada, hetgeen tot gevolg kan hebben, dat Canada verder bedankt voor verdere proeven op dit gebied. Opleving in de industrie en voorna- meiyk in de kolenmijnen, kan eenige op luchting van beteekenis geven, doch dan zullen een groot deel dezer mynen eerst moderniseerd moeten worden, willen ze met succes de concurrentie kunnen aanvaarden. Waarschyniyk is de regeering genegen door het geven van een toeslag de export van kolen te bevorderen, doch dit kan niet anders zyn dan een tydeiyke maatregel. Falkenried ontstelde bij deze woorden. Hij had dat bebloed gelaat niet herkend; hij begreep alleen dat de man, die daar op leven en dood kwam aan rennen, een dringende boodschap moest brengen, Eerst bij het geluid van die stem kreeg hij plotse ling eenig vermoeden van de waarheid. Hartmut wankelde en legde éen oogenblik de hand tegen het voorhoofd 't was, alsof hij even als zijn paard zich niet langer op de been kón houden; maar met de uiterste krachtsinspanning hield hij zich staande. „De generaal Iaat u waarschuwen er is ver raad in het spel, de vesting vliegt in de lucht, zoo dra de bezetting is afgetrokken Hier is de depêche I" Haastig haalde hij een papier te voorschijn en overhandigde dit aan Falkenried. De officieren schaarden zich verschrikt rondom hun bevel hebber, alsof zij slechts van dezen de bevestiging van het ongeloofelijk bericht verwachtten; maar zij kregen iets wonderlijks te zien. Hun generaal, wiens onverschrokken bedaardheid zij allen ken den, die nooit van zijn stuk geraakte, wat hem ook mocht overkomen was doodsbleek geworden en staarde den spreker aan, alsof er een geest voor hem uit den grond was opgerezen, terwijl hij het papier nog ongeopend in de hand hield. „Generaal de depêche!" zeide een der adju danten halfluid, die evenmin iets van de toedracht der zaak begreep als de anderen. Maar dit was vol doende om Falkenried tot bezinning te brengen. Hij rukte den brief open en vloog den inhoud door en thans was hij weer de militair, die niets kende dan zijn plicht. Met een luide, vaste stem gaf hij zijne bevelen; de officieren reden ijlings heen, commando's en INGEZONDEN MEDEDEELING. TELEFOON NS 10632 voor blijvende haargolving systeem „EUGEN" benevens watergolving, ondulatie „MARCEL", manicuren, pedicuren, massages, enz. De begrafenis van Stephan Raditsj heeft te Zagreb zonder incidenten plaats gehad. Talrijke speciale treinen voerden duizenden zyner volgelingen naar Zagreb, om den over leden leider de laatste eer te bewijzen. Het is een imposante uitvaart geworden. Een half millioen menschen trok door de straten en een 30.000 kransen, waaronder een door nenkroon, waaraan de revolverkogel was be vestigd, waardoor Raditsj op 20 Juni in de Skoepstjina was getroffen, werden door Kroa tische boeren voor den lijkstoet uitgedragen. Onder die duizenden kransen trok de krans van den koning zeer de aandacht. Deze was vervaardigd van zuiver zilver ingelegd met gouden letters. De indrukwekkende plechtigheid had een ordelijk verloop en van haat tegen Belgrado was niets te bespeuren. De rust is schyn- baar teruggekeerd in Joego-slavië. De debat ten over de regeeringsverklaring zijn be ëindigd met een votum van vertrouwen in de regeering. Het wetsontwerp tot ratificatie van de verdragen van Nettuno met Italië zijn aangenomen. De oppositie verliet voor de stemming de zaal. De overblijvende leden, 158 van de 313, waren juist voldoende om de aanneming te bekrachtigen. Of de rust van langen duur zal zijn, mag worden be- twfifeld. Daarvoor zijn de tegenstellingen daar te talrijk en de gemoederen daar te heftig. Over de verdere buitenlandsche berichten kunnen we kort zijn. De verschillende regeeriDgen toonen zich tegenover China steeds meer toeschietelijk. Het gaat wel niet altyd van harte, doch de een is bang dat de ander met de vette kluifjes gaat strijken. Te Saloniki is het tijdens een verkiezings vergadering tot relletjes gekomen tusschen monarchisten en Venizelisten. De gevangen genomen politici, die de vorige week door bandieten waren ontvoerd, zy'n in vrijheid gesteld, nadat het losgeld aan de bandieten was voldaan. De Sovjet heeft in verband met de slechte vooruitzichten wat den oogst betreft, weer graanzorgen. Op een algemeens graanconfe- rentie zullen maatregelen worden getroffen, om de broodvoorziening te waarborgen en om te voorzien in de behoefte aan zaaizaad voor den winter. Ook het groot aantal bedelende kinderen te Moskou baart hen zorgen. De toevloed vanuit centraal-Rusland houdt nog steeds aan, terwijl de beschikbare ruimte onvol doende is, hen in tehuizen onder te brengen. Het gemeentebestuur van Moskou dringt aan op een krachtiger controle bij de transport middelen, teneinde de verdere toevloed dezer ongelukkige kinderen te voorkomen. Derge lijke toestanden zijn werkelijk niet bepaald aanlokkeiyk. INGEZONDEN MEDEDEELING. en transpireerende handen en oksels moet men behandelen met Purol-Strooipoeder, zijnde de meest afdoende poeder daarvoor. In bussen van 60 ct. en 1 gld. Bij Apoth. en Drogisten signalen werden in alle richtingen vernomen; en weinige minuten later zag men reeds, hoe de naar de vesting oprukkende afdeeling tot stilstand kwam, terwijl de bezetting, die haar verliet, even plotseling halt maakte. Nu werd er ook boven op de citadel alarm geblazen. Vriend noch vijand wist wat dit beteekende; 't had al den schijn, alsof men de juist veroverde plaats aanstonds weer wilde ontruimen, maar alle bevelen werden met de ge wone snelheid en stiptheid ten uitvoer gebracht, alle manoeuvres, hoe haastig ook, geschiedden in volmaakte orde en de manschappen marcheer den naar de stad terug. Falkenried stond nog op de markt, bevelen uitdeelende, berichten ontvangende en met zijne blikken het geheel overziende en leidende. Maar toch vond hij even tijd om zich tot zijn zoon te wenden, wien hij tot hiertoe woord noch teeken had gegeven, dat hij hem herkende. „Ge bloedt laat je verbinden!" zeide hij. Hartmut schudde driftig en ontkennend het hoofd. „Straks. Eerst moet ik den terugtocht, de red ding zien." Zijn geweldige opgewondenheid hield hem inder daad staande; hij wankelde niet meer, maar volgde met koortsige spanning elke beweging van de troepen. Falkenried zag hem van ter zijde aan en vroeg daarop: „Welken weg zijt gij gekomen?" „Over de bergpassen." „Over de bergpassen?" herhaalde de generaal. „Maar daar staat immers de vijandI" „Ja daar staat hij." „En kwaamt ge dan tóch langs dien weg?" DE AFZET VAN LANDBOUW PRODUCTEN. Om onze landbouwers steeds op de hoogte te houden, welke maatregelen in het Buiten land worden getroffen en welke gevaren ons voortdurend bedreigen, die den export onzer producten kunnen belemmereu, nemen wy weer gaarne het in de Tuindery voorko mende artikeltje „Controle op den uitvoer in Bulgarijeover. Dit artikel luidt als volgt; „Naar het Ministerie van Landbouw in „Bulgarije mededeelt, zal binnenkort de uit- „voer van groenten en fruit onder contröle „worden gesteld. Dit zal geschieden op uit- „drukkelijken wensch van kweekers- en han delsorganisaties in Bulgarije. „De export vooral naar Duitschland en „Ik moest wel, anders was het bericht niet bij tijds hier geweest. Gisteren avond ben ik pas weggegaan." „Dat is een onvergelijkelijk heldenstukI Maar hoe hebt ge dat gedaan gekregen?" riep een van de hoofdofficieren, die juist een melding had ge bracht en deze woorden hoorde. Hartmut zweeg. Alleen sloeg hij den blik lang zaam tot zijn vader op. Nu ontweek hij die oogen niet meer, die hij zoolang had gevreesd, en wat hij daarin las, zeide hem, dat hij ook hier was vrij gesproken. Maar ook de uiterste wilskracht heeft hare grenzen 'en deze was thans bereikt door den man, die een bijna bovenmenschelijke daad had ver richt. Het aangezicht van zijn vader was het laatste wat hij onderscheidde; toen was 't, alsof een bloedige sluier zich voor zijne oogen uitbreidde, weer voelde hij iets warms en vochtigs over zijn voorhoofd gutsen, en daarop werd 't duister om hem heen en zonk hij ter aarde. Plotseling klonk een slag, die de geheele stad deed dreunen en daveren. De citadel, welker om trekken zich zoo even nog zoo helder en duidelijk tegen de blauwe lucht hadden afgeteekend, ver anderde plotseling in een krater, die vuur en ver derf spuwde. De barstende muren daar in de hoogte braakten een regen van steenen en rots- brokken uit, die zich hoog in de lucht verhieven, om dan, alles in het rond verbrijzelend en vermor zelend, neer te zinken, en weldra vlamde en brand de 't op alle punten van den reusachtigen puin hoop en steeg uit rook en walm een groote vuur kolom hemelwaarts. (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1