KWALITEIT NIGROIDS EERSTE BLAD IRN'S STUDIE-WATERVERF Het Beste! Griep en Influenza vatte Koude leumaiiek \nuwpijnen )qfclpijn ispijn oris DUS.EjSCHT STAAT AAN DE SPITS ZATERDAG 28 JULI 1928 30 ets. per doosje DWAALLICHTEN. F ietstocht en PUROL jne Zaden. (Boe- |34, blauw maan- 1-24 per 100 kg. i u i t e n 1 a n d- |acht 24 Juli per oer Montferland [Georgios f 226, Aug. per Ken- per Cambrian land f220; Sept lixed loco f 242 If 241 (in balen), panschelocof 14, eoomschip Inoco olandsche voor- 3 90. Irdappelen. ■eden waren de Volgt: Brielsche heimersf5$-7, schoolmeesters, |i ronde f 5-7, naasche blauw- 3 f 10—13, alles piversen. (Opgaaf van |L600 kg. blauw, Groningsch Ikg. Holl. geel. jogsch verkocht, bt. [|Ter veemarkt, vette koeien, -106 c., 3e 76 -74 c., perk.g. balfkoelen f 280 beren 2e kwal. fik.g. levend ge- |4 18,22 scha- darkens, Overz. 177 c., 2e 72- per k.g. h20 240. Van twee kivaden. De vrouw van een inbreker moest als getuige optreden in de strafzaak van haar man. De advocaat die den man verdedigde had verlof bekomen tot de getuige eenige vragen te richten. Bent u de vrouw van dien man? Ja, mijnheer! Wist u dat hy inbreker was voor dat u hem trouwde? Ja, mijnheer! Hoe kwam u er dan toe een huwelyk met dien man te sluiten? Wel zeide de getuige sarcastisch, ik begon al wat op leeftijd te komen en had te kiezen tusschen een advocaat en een inbre ker. De advocaat had verder niets meer te vragen. Waarom hij niet tegen het duel opzag. Je hebt gisteren Van Bemmel belee- digd, hy wil je uitdagen, Bahdat zal hy wel laten. Neen, hij meent het in vollen ernst. Neem je in acht, hij is een voortreffelyk schutter O, die doet mij toch niets. Hij weet dat ik niet verzekerd ben en ik ben hem nog een groote som gelds schuldig! Op het examen. Professor: Welke plant bevat de meeste eiwitbestanddeelen Candidaat: Spinazie met spiegeleieren. Haat aan weerskanten. En dus zijn juffrouw Smit en mynheer Jansen getrouwd? Was het een huweiyk uit liefde? Integendeel, ik zou zeggen een huwelyk uit haat. Hoe zoo? Dat begryp ik niet. Wel zij haatte het een oude vryster te wezen en hij haatte zyn armoede. ■RVDAA/iH* Lompen» metalen» zolderoprnimlngen. JE Y IVf\i\\Jl/ Wij betalen de HOOGSTE prijzen. HENDRIK WIJGERS, ^straat 38a - Tel. 31748 - ROTTERDAM. trljg'baar in eiken boekhandel. vooral op den- naam Sanspirin daar deze tabletten wettig beschermd zijn tegen namaak en Vervalsching. Prijs 40 en 75 ct. P r o e f b.u i s j e s 25 ct. Blf Apoth. en Drogietefl. Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel, Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 75 Week-revue. Binnenland. Onbewust van het vreeselijk gebeuren dat heel het deftige den Haag, mitsgaders al die deftige Hagenaars zou doen opschrikken uit de dagelijksche sleur, lag ons Haagje te bla keren onder een milde zomerzon. Bewust van de waardigheid van zijn ambt en het byzondere van zijn opdracht, schreed met statigen tred een deurwaarder naar het depar tement van Buitenlandsche Zaken. Wie be schrijft de verbazing van den plichtsgetrou wen portier, toen de deurwaarder hem kwam vertellen, dat hy niets meer of minder kwam doen, dan beslag leggen op het departement. Niemals dagewesen. Het is een historisch oogenblik geweest, toen de chef der afdeeling Comtabiliteit een afschrift van het exploit uit handen van den deurwaarder ontving. Hiermee was de heele geschiedenis afgeloo- peD. Deze beslaglegging is niets anders dan een uitvoering van het vonnis der Haagsche rechtbank vau de zaak Wenniger, gewezen kanselier bij de Nederlandsche legatie te Tokio. Genoemde heer heeft als gevolg van een ontvangen ontslag op zeer korten termijn, vadertje staat aangesproken voor geleden schaden, met het resultaat dat de staat werd veroordeeld tot het vergoeden van 4500,- schadevergoeding. De termijn binnen welke deze betaling moest geschieden was verstre ken, weshalve de heer Wenniger beslag liet leggen. Het is ons uit de berichten hierover nier duidelijk, waarom dit beslag niet is voorkomen. De vierdaagsche afstandsmarschen onder leidiDg van den N. B. L. O. trekken ieder jaar meer belangstelling. Aan de laatste afstands marschen is door 1150 personen, militairen en burgers, waaronder ook buitenlanders en 8 dames deelgenomen. Van deze 1150 deel nemers hebben 1062 den geheelen tocht vol bracht, hetgeen zeer zeker een gunstig resul taat kan worden genoemd. Van de buiten landsche zoowel als van de deelemende 8 dames is niemand uitgevallen. Dit laatste bewijst nog weer eens, hoewel geheel over bodig trouwens, dat we de uitdrukking „zwak ke geslacht" hebben te herzien. Dames die gedurende 4 achtereenvolgende dagen 40K.M. per dag afleggen, beschikken over een flinke ausdauer. Een vermakelijk geval vernamen wy in verband met deze afstandsmarschen van militaire zijde. Ieder regiment of ander onderdeel laat zoo mogelijk door een twintig tal manschappen deelnemen, welke hun regi ment of onderdeel vertegenwoordigen. Ge durende deze vier dagen volgt iedere comman dant met groote belangstelling de lijst der uitvallers. Een onzer regimentscommandan ten deed dit ook en was niet weinig trotsch, dat de lijst van uitvallers geen manschappen van zijn regimont vermeldde. Drie dagen duurde dit zoo achtereen en het humeur der overste wedijverde met onze vriendelijke zomerzon. Toen kwam de groote teleurstel ling. Hy deed toen de ontdekking, dat in verband met onvoldoende training en het te weinige aantal der manschappen, deze laatsten niet aan de afstandsmarschen had den deelgenomen. Men had vergeten den overste hierover in te lichten. Pas hebben te Rotterdam de groote inter nationale vliegfeesten plaats gehad, waarbij tienduizenden hebben genoten van de lucht- acrobatiek van den Duitscher Fieseler, die zijn naam van luchtduivel ten volle verdient, of er heerscht groote verslagenheid op Waal haven. Een toestel der K. L. M. dat gebruikt werd voor vliegtochten boven Rotterdam, waarvoor den laatsten tijd zeer groote belang stelling bestond, is by het opsty'gen in de Waalhaven gestort, waarbij een der vijf inzit tende dames om het leven is gekomen en twee anderen lichte kwetsuren hebben op- geloopen. De piloot kwam er met eenige schrammen en den schrik af. Bij het opstijgen slaagde de piloot er niet in, na met veel moeite een schutting te hebben vermeden, den mast van in de haven liggend rijnschip te ontwijken, waardoor het toestel in het water stortte. IJlings toegeschoten hulp slaagde er in passagiers en piloot te redden, doch toen de laatste dame uit de cabine werd gehaald, bleek deze reeds te zijn overleden. Het toestel is gelicht en weer ter beschikking der K. L. M. gesteld. De oorzaak ligt waar- schijnlyk in een wisselwind, waardoor de piloot in verband met de nog geringe snelheid van het vliegtuig, de macht over het toestel verloor. Hiernaar wordt nog een onderzoek ingesteld. Dit is het eerste ongeluk dat de K. L. M. met de korte passagiersvluchten heeft. bestaande garanties en overeenkomsten en ook ondanks het Kellogg-verdrag, duurt de bswapenings-wedstrijd onverminderd voort, ten koste van een zeer groot deel der wel vaart. Dit feit alleen bewyst reeds hoeveel vertrouwen de staten in al deze verdragen stellen. Als eenige dronkaards onder den in vloed van een hevige n kater den borrel af zweren, dan weet ieder, dat dit alleen effekt zal hebben, indien de jeneverflesch niet meer onder hun bereik komt. Tot op zekere hoogte is de situatie op internationaal gebied eener- lei. Ook hier houden de staten de beschikking over een goed toegerust oorlogsapparaat. Welke waarde we aan papieren verdragen moeten toekennen, heeft de geschiedenis ons meer aan duidelyke en onaangename erva ring doen weten. Overdreven optimisme is in dezen niet alleen ongewenscht, zelfs ge vaarlijk. Naast dit Kellogg-pact moeten we komen tot een krachtige internationale ont wapening. Zoolang heel de wereld tot aan de tanden blijft bewapend, komen we niet van onze chronische kwalen af en blijven we voortsukkelen. Het Kellogg-verdrag heeft alleen de verdienste, dat het een nieuwen slagboom vormt tegen den oorlog. Verdere verwachtingen mogen hieraan niet worden vastgeknoopt. Voor het welzijn der geheele menschbeid, is het te wenschen, dat de toe komst bewijst, dat dit verdrag de hoeksteen is geworden van een groot en waarachtig vredeswerk. vooriangers en redenaars (Adv.) FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Qeautorlseerde uitgave van D. BOLLE.) 84) „Ver van daar! Ik ben ten minste de vreedzaam heid in persoon!" riep Waldorf opgeruimd. „Mijn heer van Eschenhagen, ik verheug mij, den neef van mijne aanstaande te leeren kennen, en dit des te meer, daar gij u ai in den heiligen echtelijken staat hebt begevenWij hadden 't u graag nagedaan en ook ons huwelijk voor de trom gesloten, maar mijn aanstaande schoonvader zette zijn grimmigst gezicht en zeide: „Eerst overwinnen en dan trouwen!" Nu, het eerste hebben wij a! sedert vijf maanden onophoudelijk gedaan, en als ik weer thuiskom, zal ik niet lang wachten met het tweede. Hij schudde Toni's vroegeren verloofde vriend schappelijk de hand en wendde zich vervolgens tot den vorst. „Wij hebben iets voor u meegebracht, Hoog heid, dat we daar ginds hebben opgevangen. Ordonnans van Rodeck, voorwaarts voor Zijne Hoogheid, luitenant vorst Adelsbergl" De deur werd geopend, en niettegenstaande de invallende duisternis herkende de vorst het ge rimpeld gelaat en spierwit haar van den binnen tredende. Hij sprong op. Buitenland De Fransche pers heeft lange, enthousiaste beschouwingen gehouden over de belangrijk heid van het Kellogg-verdrag. De mogend heden, die in de eerste plaats zyn gepolst, heb ben allen hun instemming betuigd, zoodat niets meer een formeele onderteekening in den weg staat. Of dit evenwel redenen zijn om het gejubel der Fransche pers ten volle te rechtvaardigen, is nog aan gerecht vaardig den twijfel onderhevig. Met voldoening con stateeren de Franschen, dat elke natie steeds vry blijft eigen grondgebied tegen een aanval te verdedigen en dat het systeem van garan ties op grond van de bestaande verdragen blyft gehandhaafd. Het pact-Kellogg wordt als een nieuwe garantie beschouwd, zij het dan ook moreel, doch die in depractljkvan meer gewicht zal zijn, dan alle voorgaande garanties te zamen. Dit zal, gezien de onder vinding met de voorgaande verdragen ook inderdaad te hopen zijn. Dit verdrag zal er zeer zeker toe bijdragen, dat het oorlogs gevaar wordt beperkt, doch optimisten, die hiervan verwachten, dat alle oorlogsgevaar nu geweken is, bewyzen alleen, dat ze al heel weinig kijk hebben op de werkelijkheid. Deze werkeiykheid zet op dit optimisme een zwaren domper. Ondanks al de voorgaande Hoe moeilijk het is de oude tante Europa van haar kwalen te genezen, blykt ook steeds weer als de ontruiming van het Rijn land ter sprake komt. De Duitschers ver langen ontruiming, bewerende, dat zij aan hun militaire verplichtingen hebben voldaan, dus recht hebben op vervroegde ontruiming en dat daarna moet worden vastgesteld, hoeveel Duitschland definitief als oorlogs schuld zal hebben op te brengen, welke voorloopig is bepaald op 132 milliard. Het is duidelijk dat dit bedrag aanmerkelijk moet worden verlaagd, aangezien het voor Duitsch land onmogelijk is een dergelijk reusachtig bedrag op te brengen. Chamberlain heeft zich uitgesproken voor een vervroegde ont ruiming, doch er tevens op laten volgen, dat hij in dezen geen initiatief wenscht te nemen. Frankrijk en ook België verklaren zich voor een vervroegde ontruiming, doch vragen gelijktijdig nieuwe garanties voor eigen veiligheid en voor de veiligheid van Polen, welke veiligheid, volgens de Duit schers, voldoende is verzekerd door de ver dragen van Locarno, het anti-oorlogspact en Genève. Wat de verlaging der oorlogsschuld betreft, hiervoor zijn zoowel de Franschen als de Engelschen te vinden, mits Amerika een evenredig deel der vorderingen op Frankrijk en Eogeland verlaagt, Amerika zal dus den prfis hebben te betalen voor de rust en stabiliteit in Europa. Dit is ook een Amerikaansch belang, doch dit wil nog geenszins zeggen, dat Amerika genegen is alleen op te draaien voor iets wat in de eerste plaats een Europeesch belang is. eds wordt dit onderwerp opnieuw aan gesneden en steeds ontbreekt het niet aan talrijke raadgevingen. Europa blyft evenwel nog altyd het proefkonijn van talrijke kwak zalvers, waarvan niemand den moed schijnt te hebben, het mes diep in de wond te plaatsen. Dat ondanks dit alles de toestand in Duitsch land nog niet zoo sober is, ervaart men, indien men aldaar een kykje gaat nemen. Duitschland, dat door den oorlog milliarden heeft verloren, dat jaarlijks een geweldig bedrag zal hebben op te brengen als oorlogs schuld, heeft honderden millioenen uitge geven voor woningbouw en sociale maat regelen. De oppervlakkige toeschouwer moet wel verbaasd staan, indien hij hier ziet, hoe na een tijd van schreeuwenden credietnood, hier met millioenen wordt gegoocheld. Be halve dit, bekostigen de Duitschers een zeer talryk en daardoor kostbaar ambtenaren corps. Men vergete hierby echter niet, dat de stabilisatie der vroegere mark een groot deel der rijks- en gemeenteschulden heeft weggevaagd en dat het huidige Duitschland in verhouding tot andere landen veel minder heeft op te brengen voor leger en vloot. Dat de toestand hier werkelijk niet zoo slecht is, wordt ook bewezen door de voorstellen tot aanmerkelijke verlaging der belasting tot en met ƒ9000, De vroegere Duitsche Rijksminister van binnenlandsche zaken, Von Keudel, heeft als lid van den Ryksdag(Duitsch-Nationaal) ge bruik gemaakt van het recht van initiatief en een ontwerp voor een ryksschoolwet in gediend, een ontwerp nagenoeg gelijk aan de vroegere schoolwet, waarop de oude coalitie is gestrand. Dit ontwerp beoogt de invoering van drie schooltypen en wel: a. een gemeenschapsschool, waar onder richt wordt gegeven op religieuzen grond slag en waar iedere richting het recht heeft een eigen godsdienstleeraar te benoemen; b. uitsluitend voor één richting op religieus met granaten geschoten, hetgeen overigens nog niet zoo dom is. Ook Egypte beleeft weer eens een ernstige regeeringscrisis. De bladen staan onder strenge cencuur en te Alexandria hebben talrijke botsingen plaats gehad tusschen de politie en de menigte, waarbij zeer harde klappen zyn uitgedeeld. De regeerings-crisis in Joegoslavië duurt nog steeds voort. De partijleiders zijn op nieuw door den Koning in audiëntie ont vangen, om te trachten op den grondslag der oude regeeringscoalitie een arbeidsregee- ring te vormen. Er zullen heel wat kram metjes noodig zijn om de Serven en Kroaten bijeen te brengen. De toestand in Roemenië is voor het hui dige kabinet ver van aangenaam. Bratianu kan zich alleen staande houden, indien hy spoedig met een groote buitenlandsche lee ning wordt geholpen. De voor eenigen tijd ontdekte zwendelarijen met staatsolieterrei nen, hebben in heel Roemenië een storm van verontwaardiging verwekt en hebben de positie van het kabinet ernstig verzwakt. De oppositie onder leiding van Maniukomt hierdoor weer meer op den voorgrond. INGEZONDEN MEDEDEELING. Het Doorzitten bij Wielrijden, eendoor de zon verbrande Huid, Schrijnen en Smetten verzacht en geneest men met Doos 30,60, Tube 80 ct. „Alle goede geesten Peter Stadinger!" 't Was wezenlijk Stadinger in levenden lijve, die vóór zijn jongen meester stond, en ook voor de andere officieren scheen hij geen vreemde te zijn, hoewel zij hem voor de eerste maal zagen, daar zijne komst met een algemeen gejuich werd be groet. „Nu moeten we in de eerste plaats licht maken om den ouden „boschgeest" van Zijne Hoogheid eens goed op te nemen!" riep Waldorf, terwijl hij twee kaarsen aanstak en deze met komieke deftig heid rechts en links vóór den ouden man op de tafel zette. Egon lachte. „Ge ziet, Stadinger, welk een veel genoemde en veel besproken persoonlijkheid gij hier zijt. Laat mij je nu ook in alle vormen voorstellen! Ziehier, mijne heeren, Peter Stadinger, bekend door zijne verregaande brutaliteit en aangrijpende zeden- preeken. Hij verbeeldt zich waarschijnlijk, dat ik zonder beide niet bestaan kan en wil daarom ook hier in het veld in een bestaande, hoewel niet gevoelde behoefte voorzien. Ik hoop, dat gij allen ook iets meekrijgt, mijne heeren en nu, Stadin ger, steek maar van wal!" Maar in plaats van aan dit bevel te voldoen, nam de oude man de hand van jongen meester in de zijne en zeide op diep getroffen toon: „O, Hoog heid, wij hebben ons op Rodeck zoo bezorgd over u gemaakt!" „Nu, dat's beleefd en vriendelijk genoeg 1: merkte Eugenius Stahlberg aan; maar de vorst trok een knorrig gezicht. „Wel zoo! En zijt gij daarom maar op weg ge gaan en laat ge nu op Rodeck alles in het honderd loopen? Neen, nooit had ik gedacht, dat ge zoo plichtvergeten en lichtzinnig zoudt zijn." c. een openbare school zonder religieuzen grondslag. Zoodra 40 leerlingen worden opgegeven moet een school worden gesticht. Het rijk zal een bedrag ineens ter beschikking moeten stellen, om deze uitgaven te bestrijden. Waar dit ontwerp onder de huidige omstandig heden evenwel nog minder kans heeft, dan het vroegere, kan men dit voorstel niet anders beschouwen dan een poging om het ranke regeeringsscheepje te doen kelderen. Van de verdere buitenlandsche berichten memoreeren wij het volgende: In de Belgische Kamer zijn de legerdebat- ten troef, waartegen vooral de socialisten obstructie voeren. Voor aanvulling en verdere encadreering is door de regeering 1 milliard franc aangevraagd. Het ïyk van den bankier Loewenstein is door visschers gevonden en aan de familie overgegeven, die de identiteit vaststelde. Hiermede zijn dus alle geruchten over het plotseling verdwijnen;van deze internationale bankier, als zou hij nog in leven zijn, weer legd. De gehouden proeven met het vlieg tuig, waaruit hij boven zee gevallen zou zijn, hebben aangetoond, dat het vrijwel onmoge lijk is voor een man, om tydens de vlucht de deur te openen. Op last der familie zal een onderzoek omtrent de doodsoorzaak worden ingesteld. Wij betwijfelen of de raadselachtige nevelen, waarin het ongeluk Loewenstein is gehuld, geheel zullen optrekken. Portugal heeft voor de verandering weer eens een revolutiepoging gehad. De regeering is den toestand meester en eenige leiders dezer poging zijn gearresteerd. De lezer stelle zich zoo'n rovolutie in Portugal niet al te tragisch voor. Er wordt mieer met spek dan Stadinger zag hem geheel verbluft aan. „Maar ik kwam immers op hoog bevel! Uwe Hoogheid heeft mij immers geschreven, dat ik mij reisvaardig maken en Louis uit het hospitaal afhalen zou gij zoudt wel voor de reis en alles zorgen. Van middag ben ik aangekomen en heb den jongen nog al opgemonterd aangetroffen; de dokter zegt, dat ik hem over acht dagen wel zal kunnen meenemen, en dat alles goed terecht zal komen. Maar wat Uwe Hoogheid aan Louis en de andere Rodeckers heeft gedaan, die mee zijn uitgetrokken, dat's niet in woorden te brengen God moge 't u duizendmaal vergelden!" Egon trok knorrig zijne hand terug. „Luitenant heet ik hier. Onthoud dat ik ben op mijn militairen titel gesteld! En wat moet 't beteekenen, dat ge vandaag, terwijl ik nu eens bij uitzondering op je brutaliteit reken, zoo zacht moedig zijt als een lam en ons zoo'n aandoenlijk tooneel voorspelt? Ge moet weten, heeren, Louis is de kleinzoon van dien ouden boschgeest en een brave, knappe jongen; maar hij heeft een zuster, die nog veel knapper is. Ongelukkig stuurt die domme grootvader haar altijd weg, ais ik op Rodeck ben. Waarom is Zenz niet met je mee gekomen? Ge hadt haar moeten meebrengen!" Dit hielp eindelijk tegen Stadinger's even onge wone als beangstigende zachtmoedigheid en maak te een eind aan zijn aandoenlijke stemming. Hij hief zich stram en stijf op en zeide met zijn oude vrijpostigheid: „Ik dacht, dat Uwe Hoogheid hier in den oorlog geen tijd meei^had om zich met zulke gekheden op te houden." „Pas op, nu begint 'tl" zeide de vorst tot Wal dorf die naast hem stond, en liet er toen luid op WAT ONZE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE VERMAG. Niet alleen de Rotterdammer, maar ook elke Nederlander zal moeilijk kunnen onder drukken een gevoel van nationalen trots, nu spoedig in de vaart zal worden gebracht het nieuwste schip van de Holland-Amerika-Lijn de „Statendam", welke op de Wiltonwerf zyn voltooiing begint te naderen. Reeds uit den naam van het schip blijkt, dat hiermede wordt voortgezet de fiere reeks van vooraf gaande „dams", van welke er vooral twee in den laatsten tyd algemeene bekendheid hebben verkregen: de „Veendam", welke gelukkig voor onze nationale vloot behouden kon blijven, en de „Rijndam", waarmede de Nederlandsche Reisvereenigirg dit jaar voor het eerst haar triomftochten naar Noorwegen en Engeland maakt. Aan den Nieuwen Waterweg ziet men het nieuwe schip zijn silhouet reeds omhoog steken. Juist ruim een jaar geleden werd het casco, op een werf te Belfort gebouwd, naar de Wilton-werven te Schiedam gesleept. De afwerking werd dadelijk met bekwamen spoed ter hand genomen Eu wanneer men slechts de cfifers raadpleegt, kan men zich een indruk vormen van hetgeen er in twaalf maanden tyds werd gewrocht. Niet minder dan 2.000.000 K G. staal werd aan bet vaar tuig verwerkt, waarvoor 750.000 K.G. klink nagels noodig waren; hierin zijn nog niet begrepen de drie geweldige schoorsteenen, welke nog ontbreken. De masten steken 54 M. boven de kiel uit, en de hoogte van kiel tot sloependek bedraagt 25 M. De lengte van het schip is 213 M., de breedte 25 M. Het draagvermogen zal 30.000 ton bédragen. Het electrische net is niet minder dan 730 K.M. lang; de lengte der pypen voor stroomend volgen: „Dan vergist gij jc zeer, men verwildert totaal in den oorlog, en als ik weer thuiskom „Dan heeft Uwe Hoogheid beloofd eindelijk te gaan trouwen kwam de oude man zijn gelieu- tegen hulp en lokte hiermee een luid gelach van de jonge officieren uit. Ook Egon lachte mee, maar toch klonk dit eenigszins gedwongen, evenals zijn antwoord: „Ja, ja, beloofd heb ik dat wel; maar ik ben onderwijl weer tot andere gedachten gekomen. Over tien jaar zal ik stellig woord houden, mis schien ook over twintig maar eerder niet." Dit bracht Stadinger, die ondanks het ontvangen bevel voor geen geld van de wereld zijn heer en meester als luitenant wilde aanspreken, daar dit in zijne oogen een verlaging van de vorstelijke waardigheid was, natuurlijk in éene verontwaar diging, zoodat hij zich niet langer kon inhouden. „Heb ik 't niet gedacht! Als Uwe Hoogheid eens een verstandigen inval krijgt, houdt hij geen vier entwintig uur stand en wijlen uw vader is toch ook getrouwd, en elk mensch moet toch eens trou wen, en als men trouwt, houden van zelf alle gek heden op en „Ziezoo, nu is hij goed op gang, laat hij u nu eens de les lezen, heeren!" zeide Egon, en de jonge officieren, die dit een kostelijke grap vonden, terg den den armen Stadinger dan ook werkelijk zoo lang, dat hij allen eerbied uit het oog verloor en zich in al zijn kracht als boetprediker deed kennen. Na een kwartier ongeveer maakten Willibald en Eugenius Stahlberg zich gereed om op te i breken. Zij traden op den vorst toe om hem goe- dendag te zeggen. 1 „Marcheert ge morgen dus verder?" „Met het aanbreken van den dag mavcheeren wij naar R. waar generaal-majoor van Falkenried met zijn brigade staat, 't Zal al licht nog eenige dagen aanhouden, eer wij daar aankomen, wijl de geheele streek tusschen hier en R. nog door den vijand bezet is en we ons den weg eerst vrij moeten maken." Zeg dan maar aan den generaal, Wiliy, dat ik op zijn laatst acht dagen nakom," viel Eugeniüs in. ,,'t Was erg genoeg, dat ik hier zoolang moest achterblijven ter wille van een schampschot, dat zoo goed als niets te beteekenen had. Maar de volgende week meld ik mij gezond, de dokter mag zeggen wat hij wil, en voeg mij dan dadelijk weer bij mijn regiment, nog vóór de inneming van R., naar ik hoop." Dan moet gij je haasten, zeide Egon, „want waar generaal van Falkenried staat, duurt het verzet gewoonlijk niet lang, zooals we al dikwijls ondervonden hebben. Hij is met zijn troepen ai- tijd vooraan, altijd de eerste bij de bestorming, en heeft ongeloofelijke feiten verricht, 't Schijnt, dat er voor hem niets onmogelijk is." „Maar hij heeft ook het geluk, overal aan de spits geplaatst te worden," merkte luitenant Waldorf aan. „Nu kan hij R. weer innemen, ter wijl wij hier God weet hoe lang hokken, en hij zal 't nemen, daaraan valt niet te twijfelen, heeft 't misschien al ingenomen. De berichten komen immers langs allerlei omwegen, zoolang de vijand tusschen ons staat." (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1