ers A.M. oofdpijn Kiespijn NIGROIDS adres. Geeft U op als Abonné. PELS, H landen" Tandarts i. H. BilIJS Voorstraat 209 - Sommelsdijk Vraagt ons Advertentie-tarief ST00MB00TD1ENST ZATERDAG 21 JULI 1928 KKRSTE BLA1) DWAALLICHTEN. COOIoêlNGBb 99 - ROTTERDAM Grootste inrichting in Nederland DAMES Indien tijdig bericht ontvangen wordt, is een cabine voor U gereserveerd. aar ;en. ide wy ea op het or- en. bespeurde weldra, dat het beste wat zy kon doen was, naar Italië terug te keeren. Breken deden zij niet, en van tijd tot tijd wisselden zij nog brieven. Daarop werd het vrouwtje ziek en schreef dat aan haar man. Hy ant woordde dat hy geld had gemaakt en met een Amerikaanschen dokter naar Italië ging terugkeeren: die dokter zou haar zeker ge nezen. Reeds dezen brief had in zekeren zin genezend effect. Maar Tamasso kwam niet Hy schreef opnieuw, ditmaal dat zyn zaken hem beletten de V. S te verlaten, en sloot daarby een tleschje met een wit poeder in, daar naar hij zei een geneesmiddel van byna wonderbaar lijke macht was. Dat had hy van den Ameri kaanschen dokter gekregen, Zy moest naar een beek in de nabijheid hunner woning gaan, en met behulp van water daaruit het poeder innemen. Maar niemand mocht zij er over spreken en den brief moest zy verbranden. En zoo ging het jonge vrouwtje en deed wat haar was aangeraden, zy kwam aan de beek en nam daar de medicyn in. Toeristen vonden haar later dood aan den oever liggen. Zij had niet den moed gehad den brief te vernietigen, die nu het geheim van den moordenaar aan de overzijde van den oceaan verried; een geneesheer stelde vast, dat zy aan vergiftiging was overleden. De Italiaansche autoriteiten vroegen on verwijld de arrestatie van Martin, die intus- schen uit New York verdwenen bleek te zyn. Eerst dezer dagen heeft men hem in een klein plaatsje in Uruguay gearresteerd. Hy zal aan de Italiaansche jusitie worden uit geleverd en in zyn vaderland berecht. Natuurlijke historie. „Welk dier komt den mensch het meest naby „De kikvorschdat is het eenige beest, dat kuiten heeft." EN rveer LEN uwen- r flacon, flacon. de omloop zekerd. ndervolle ed, geld pillen. Spreekuren Dagelijks van 87a tol 10 uur voorin, en van 1 tot 27a n-m- en volgens afspraak. Telefoon No. 236. MIDDELUARWS-ROTTERDAM v.v. via VLAARDINGEN s.s. „MIDDELHARNIS" Dienstregeling aanvangende 15 MEI 1928 van Middelliarnls op Maandag en Dinsdag V. Mlddelbarnis 4.30 vm A. Vlaard. 7.00 Tm.» A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (beb. Zoo- en Feestd.) V Middelbarnis 6.40 ym.A.Vlaard. 9.10vm A. Rotterdam 10 00 vm A. Brlelle 10.30 vm.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V.Rotterdam2.15nm V.Vlaard.3.00nm. f A. Middelbarnis 5.30 om. Overige dagen (beb. Zon- en Feestd.) V. Rotterdam3.15nm.V.Vlaard.4.00nm ft V. Brlelle 2.15 nm.§ A. Middelbarnis 6.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm en 7.12 of 7.40 vm. van Vlaordlngen. In aansluiting op den trein van 9.21 ym. en 9.42 vm. van Vlaardlngen. t In aansluiting op den trein van (2.40) 14.40 en (2.51) nm. 14.51 te Vlaaxdlngen. ff- In aansluiting op den trein van (3.40) nm. 15.40 en (3.51) 15.51 te Vlaardlngen. Tc Vlaardlngen overstappen. All Feestdagen zijn te beschouwen Nlonwjaarcdag, Se Paaacbdag, Hamelvaarttda( la pfakaterdae en de bolde Kerstdagen. verdrijft men spoedig met sjes van 6 stuks 45 ct. de goede drogisten. wijs van echtheid op elke poeder A.M.. Let hierop I Prijs per kwartaal Losse nummers ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelbarnis. 10E JAARGANG. - N°. 73 Week-revue. Binnenland. De diverse weerprofeten, en dat zijn er niet weinig, hebben met hun voorspellingen gelijk gehad. Zoodra de eerste berichten over de hittegolf uit het buitenland kwamen, werd ook hier iets desgeiyks voorspeld. IJsco- mannetjes hebben een ongekende vraag be leefd naar hun producten en Schevenmgen mocht zich in een buitengewoon druk be zoek verheugen. De talrijke gasten op het strand die in vredige rust lagen te blakeren onder de felle zonnestralen zyn evenwel door toedoen onzer marine, hierin op wreede wijze gestoord. Eenige watervliegtuigen en torpedojagers kwamen onverwachts voor de kust om oefeningen te houden. Dat was een aangename afwisseling voor de argelooze badgasten, welke er geen flauw vermoeden van hadden, hoe ze hiervan gedeeltelijk de dupe zouden worden. De snelle oorlogsbo dems kwamen zoo dicht mogeiyk onder de kust en veroorzaakten door hun snellen gang een kleinen springvloed aan het strand, die de strandbezoekers volkomen verraste. De in loome houding liggende gasten deden nog krampachtige pogingen om dezen wateraan- val onzer marine te ontkomen, doch te laat. Velen die zich behaaglijk hadden uitgestrekt in een uitgegraven kuil, lagen plotseling te spartelen in een klein meertje en deden hopeiooze pogingen om uitgetrokken schoe nen, kousen en dergelijke, welke dreigden weg te spoelen, in veiligheid te brengen. Menige kous en hoed is aan deze onver wachte gebeurtenis ten offer gevallen. Het was een koddig gezicht te zien hoe eenige corpulente dames met triomfeerend gezicht zich reeds veilig wanend, juist op het laatste moment in een kuil als slachtoffers vielen en als druipnatte poedels hieruit te voor schijn kwamen. Een magazijn in kousen heeft flinke zaken gemaakt door dezo oefe ningen der marine en we zijn overtuigd, dat de eigenaar van dit magazijn, zeker niet het minste pret heeft gehad over dit vermakeiyke voorval. De lange, droeve l(jst van slachtoffers onzer kolenmijnen is tengevolge van een explosie in de mijn „Hendrik" te Brunssum met een dertiental vermeerderd. Tien dezer slacht offers van hun beroep zyn onder zeer groote belangstelling begraven. Dit ernstige ongeluk heeft grooteu indruk gemaakt in Limburg. Onze mynen hebben op het gebied der vei ligheid een uitstekende reputatie en kunnen een vergelijking met het buitenland glans rijk doorstaan. Voor groote mijnrampen zoo als die in het buitenland zyn geweest, waren we voorheen gespaard gebleven. Ondanks al die veiligheidsmaatregelen, blijft het beroep der mijnwerkers een ge vaarlijk beroep. De minste onachtzaamheid kan zeer ernstige gevolgen hebben. Zwy- gend dalen de my nwerkers af naar de don kere ingewanden onzer planeet en 13 dezer hebben den tol voor bun beroep met hun leven moeten betalen. Het grootste deel der slacht offers is gehuwd, zoodat talrijke familiesin diepen rouw zijn gedompeld. De begrafenis der slachtoffers was een droeve dag voor de ngvere mynstreek. Hartroerende tooneelen hebben zich aan de groeve afgespeeld. Om trent de oorzaak van dit ongeluk is tot heden nog niets bekend. Degenen, welke in lichtingen zouden kunnen verschaffen, zyn by dit ongeluk gedood, het geheim in het graf meenemende. Het financieele drama der Veendammer Hypotheek heeft afgedaan. De uitspraak van dit geknoei zonder weerga is voor Woltman Jun. op een teleurstelling uitgeloopen. Wolt man Sen. is tot 4 jaar veroordeeld en Wolt man Jun. tot 1 jaar. De andere verdachten zy n vrijgesproken. De belangstelling voor deze laatste zitting was zeer groot, zoodat alle plaatsen bezet waren. Toen het vonnis werd voorgelezen, kon men een speld hooren vallen. Met spanning werd iedere zin gevolgd. Toen Mr. Briët verklaarde, dat de rechtbank aan Woltman Sen. de zwaarste straf zou hebben opgelegd, indien bij geen hulp had gekregen van de rechtsgeleerden, die zich er toe leenden schynbaar toelaatbare handelin gen in formeel-juridisch juisten vorm te gie ten, ontstond er beweging in de zaal. Er zyn weinig processen aan te wyzeD, welke zooveel opschudding hebben gebracht, als dit. tegen den heest 30 ets. per doosje (Adv.) Buitenland. De geweldige hitte, die zich in verschillende Europeesche steden doet gelden heeft ook te Beriyn slachtoffers gemaakt, Het is daar zelfs aanleiding geweest tot een zeer byzonder proces. Als een gevolg der ondrageiyke hitte trok het mannelijk personeel van een groot handelskantoor de jassen uit en de heeren werkten in hemdsmouwen. Een der leden van het vrouweiyk personeel vond dit in hooge mate onbehoorlijk en de in haar eer gevoel gekwetste jongedame keerde naar huis terug. Op grond van contractbreuk weigerde de patroon tot uitbetaling van salaris tot op den laatsten dag, waarop het meisje de zaak voor de rechtbank bracht. Op den dag der behandeling was het byzonder warm en de leden der rechtbank zullen waarschynlijk graag het voorbeeld der aanstootgevende kan- toorheeren hebben gevolgd. Of dit den door-, slag heeft gegeven in het uitgesproken von- nis, waarby de patroon in het gelijk werd' gesteld is ons niet bekend, doch de jeugdige, al te y verige kampioene voor eer en deugd, 3d een volslagen nederlaag. Waar op politiek gebied de berichten erg schaars zijn en we dus in den komkommertijd verkeereü, worden wü rykelijk onthaald over by zonderbeden van warmte, aantal slacht offers, hoe druk er gebaad wordt enz. enz. Alleen de berichten uit Rusland maken hierin een uitzondering, doch hetgeen deze berichten melden, is geenszins een aanbeveling voor de zoogenaamde heilstaat. Dageiyks worden nieuwe gevallen van corruptie gemeld, be nevens gedetailleerde bijzonderheden hier over. Het Russische blad „Rebrotschaja Mos- FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 82) „Door vorst Adelsberg, die van middag bij mij is geweest. Hebt ge een brief van hem ontvangen?" „Neen, niet anders dan een bericht 1" antwoord de Hartmut met trillende lippen. „Die korte regels bevatten geen enkel woord aan mij persoonlijk, op zaakrijken toon deelden ze mij iets mede, wat de vorst begreep, dat ik weten moest en ik ver stond 'zijn bedoeling volkomen." Adelheid zweeg; ze had wel geweten, dat dit hem in den dood zou drijven. Langzaam stapte zij met hem voort, eenigszins onder de beschutting van het geboomte, daar 't nauwelijks mogelijk was zich bovenop de hoogte in dien stormwind op de been te houden. Hartmut scheen hiervan evenwel niets te gevoelen. „Gij kent den inhoud van dat schrijven, zooals ik merk," nam hij wederom het woord, „en be vreemden zal 't u zeker niet. Ge wist, wat inder tijd op Rodeck is voorgevallen; maar geloof mij, Ada, datgene wat ik gevoelde op het oogenblik, toen gij vóór mij stondt in dat bovenaardsche schijnsel, dat in dien ontzettenden nacht aan den hemel gloorde, toen ik tot besef kwam, dat ik voor kwa" meldt, dat in het gouvernement van de Moermanskust een bende brandstichters, bandieten en dronkaards is ontdekt, waartoe verschillende leden dercommunistischeparty behooren. Gelden bestemd voor verbetering van scholen en ondersteuning der bevolking, verdwenen door het keelgat der heeren, om hun chronisch droge lever te verkwikken. Hieraan namen ook deleden der plaatseiyke executieve commissie deel. Om nog aan meer geld te komen werden kostbare bosschen omgekapt en verkwanseld. Een andere, zeer veel geruchtmakende zaak heeft zich te Kiëff voorgedaan. Het betreft hier een communistischen directeur van een darmenfabriek, welke de lieftalligste arbeidsters der fabriek tot tydeiy'k samen leven dwong. Een secretaris der communisti sche partijcel was van deze scbandeiyke prac- tyken op de hoogte, doch heeft dit ter wille van hooge omkoopbedragen, verzwegen. Ver der is een vroegere directeur eener gevange nis voor de rechtbank gedaagd, omdat deze' de gevangenen vermoordde. En zoo zouden we kunnen doorgaan. Er schynt geen eind te komen aan de talrijke schandalen. Tien tallen verantwoordelykaambtenaren verduis teren groote bedragen en in vele gevallen doen de hiervoor in de plaats getreden amb tenaren het nog erger. Onlangs is te Constan- tinopel meer dan 90 der ambtenaren der Sovjet-Handelscommissie ontslagen of ge vlucht, omdat eenige honderdduizenden wa ren verduisterd. De betrokken ambtenaren kregen order naar Rusland af te reizen ten einde zich te verantwoorden, doch om be- grypelljke redenen, zijn de heeren naar Parys vertrokken. Het verblijf aldaar lijkt in alle opzichten te prefereeren boven een verblijf in een Russische gevangenis, waarin toestan den bestaan, welke iedere bescbry ving tarten. De voortgezette reddingspogingen betref fende de bemanning der verongelukte Italia hebben zooveel succes gehad, dat heden alleen nog ontbreken de bemanning van het afgedreven luchtschip, benevens Amundsen met zijn 2 metgezellen. De scherpe critiek der Noorsche pers over de voorbereidingen van Nobile, er is zelfs reeds aangedrongen op een gerechtelijk onderzoek, heeft in Italië veel kwaad bloed gezet De Italiaansche pers wijst al deze beschuldigingen met veront waardiging van de hand en doet de Noren en Zweden heftige verwy ten. Volgens gene raal Nobile, zou ook de nog niet gevonden bemanning plus Amundsen zich nog in leven bevinden. Pogingen, deze slachtoffers op te sporen,' worden voortgezet, doch het optimis me van den Italiaansche generaal wordt door evaren poolreizigers niet gedeeld. De Russi sche ysbreker „Krassin", die zich bij het opsporen en redden der slachtoffers zoo heeft onderscheiden, is opnieuw uitgevaren voor een nieuwen onderzoekingstocht. Van de verdere berichten vermelden we, dat de verkiezingsstrijd in Amerika is inge zet. Ford en meerdere industrieelen hebben Hoover flnancieelen steun toegezegd. Het zal een harde en zware strijd worden voor Smith. Ook in Engeland zyn de politieke partyen druk in de weer. De Labour (arbeidersparty) heeft een lijvig verkiezingsprogram opgezet. Nieuwe gezichtspunten worden evenwel niet naar voren gebracht Het is een herhaling van het oude, hier en daar wat opgekalefaterd, om het wat aantrekkeiyker te maken. INGEZONDEN MEDEDEELING. TELEFOON NS 10632 voor blijvende haargolving systeem „EUGEN" benevens watergolvirig, ondulatie „MARCEL", manicuren, pedicuren, massages, enz. Het maatschappelijk vraagstuk van onzen tijd. ui. Uit deze kleine gemeente van de Jongeren van Jezus, hebben zich in den loop der eeuwen verschillende groote gemeenten of kerken ontwikkeld, waarvan de R K. kerk wel de meest bekende is. Wat nu heeft deze kerk zoo groot gemaakt? Haar hiërarchie, haar sterk en goed georganiseerd priesterdom en de absolute gehoorzaamheid die zij van de priesters en van de leden verlangt. Dit ab solutisme is nog heden een groote kracht voor haar, en tegeiyb een factor, waarmede wel rekening dient gehouden te worden. Nu moeten wy het juiste standpunt in het oog houden met betrekking op den in vloed die al deze kerken op het leven van de menschen hebben uitgeoefend. (We kun nen er ook by voegen, alle party'en). Hebben nu deze kerken of vereenigingen, hoe zij ook mogen heeten en welke kleur zy ook bekennen, de menschen vry gemaakt van zijn gebreken? Hebben zij de menschen vrij gemaakt van de hartstochten en driften die In ons wonen Hebben zy het menschdom uit de duisternis geleid? Hebben zy'zelf getracht de leer van Jezus in de praktyk te brengen, en hebben zij getracht de menschen te brengen daar, waar Jezus ze hebben wilde? Hebben zy de ryken vermaand, om hunne overvloedige rijkdommen met de armen te deelen? Hebben zij getracht de ellendige maatschappelijke toestanden te verbeteren, en armoede en overvloed in evenwicht te houden? Hebben zy de menschen gelukkig gemaakt en het maatschappelijk vraagstuk opgelost? Uit één mond zullen zy zeggen, ja, dat alles hebben wy getracht en gedaan. Maar, dat zy dat niet hebben gedaan, en dat zy het maatschappeiyk vraagstuk niet hebben op gelost, weten we allen zéér goed. Maar we mogen nu geen onrecht doen. Zy allen, zon der onderscheid, de een minder, de ander meer, hebben toch veel voor de menschheid gedaan. Dat moeten we eerlijk bekennen. Zy hebben, vooral deR.K. Kerk, voorbeel den van arbeid gegeven, kunst en wetenschap beoefend en geleerd, ook het Evangelie ge predikt. Zy hebben ook ieder afzonderlijk, beperkt voor de armen en zieken gezorgd. Zij hebben allen veel gedaan, maar den mensch gelukkig gemaakt nog geenszins. Bekyken we nu eens dat beeld van den anderen kant. Zoodra nu een van deze kerken de heerschende werd, is zij van de eenvoudige leer van Jezus afgeweken, en in de plaats van die eenvoudige leer, heeft zij een heel ge- compliseerd menschelyk leerstelsel gebracht, dat steeds meer en meer uitgebreid werd. Dat hebben alle kerken op hunne beurt, (waar ze de gelegenheid hadden) gedaan Het Evan gelie werd alzoo e9n gesloten boek, iets, wat de gewone leek niet begreep of mocht be grijpen. En zulke menscheiyke leeringen heeft Jezus zoo veroordeeld. En omdat Jezus zoo tegen al deze uitwen dige instellingen was, werd hij voor Joodsche priesters gevaarlijk. Hy vermaande hen dage- ïyks terug te keeren tot God Daarom besloten de Hoogepriesters, Hem maar uit den weg te ruimen. Zooals de Hoogepriesters deden, hebben ook al deze kerken gehandeld, waar zij de heerschende was. Inplaats van mede te helpen dat de eenvoudige leer van Jezus werd ver kondigd, hebben zy de predikers van deze leer vervolgd, gebrandmerkt en verbrand. Geen enkele kerk uit de middeleeuwen is hiervan vry te spreken. De Grieksche, de Roomsche, de Calvy'nsche, de Luthersche kerk, kortom alle kerken hebben zich daaraan schuldig gemaakt. Calvyn heeft ook anders denkenden laten ter dood brengen, en Luther riep ook: „Slaat die honden dood". Op dit gebied hebben ze elkaar niets te verwijten. Het communisme dreef en drijft het nog erger. De politieke macht van de kerken is in de meeste landen gebroken, en dat is maar goed ook. "Wij mogen en kunnen ons verheugen, dat we nu vrij mogen denben en spreken, zonder bang te zy'n voor den brand stapel. Dat wil echter nog niet zeggen, dat hy, die zyn meening vry naar voren brengt u in het stof was vernederd dit zou zelfs mijn vader bevredigd, dit zou alles gewroken hebben, wat ik ooit tegen hem misdreven heb." „Gij beoordeelt hem verkeerd," antwoordde de jonge vrouw ernstig. „Gij zaagt slechts de barsch- heid en onverbiddelijkheid, waarmee hij u van zich stiet. Ik zag hem als een geheel ander man, toen ik na uw vertrek bij hem kwam. Toen was hij diep, radeloos bedroefd, toen liet hij mij een blik slaan in het hart van een wanhopig vader, die zijn zoon boven alles ter wereld heeft liefgehad. Hebt gij na dien tijd nooit een poging aangewend om hem te overtuigen?" „Neen. Hij zou mij evenmin gelooven als Egon, Wie eens zijn woord heeft gebroken, heeft alle ge loof verloren, al wilde hij 't met zijn leven terug- koopen. Misschien had mijn dood op het slagveld hem en Egon de oogen geopend; als ik nu de hand aan mijzelf sla, zullen ze daarin slechts de ver twijfelde daad zien van iemand, die zich schuldig gevoelt, en mij zelfs nog in het graf verachten.', „Niet allen!" zelde Adelheid zacht. „Ik geloof aan je, Hartmut ondanks alles!" Hij zag haar aan, en te midden van den stik- donkeren nacht, die in zijne ziel heerschte, viel plotseling een lichtstraal. „Gij, Ada? En zegt ge mij dit op deze plek, waar ge mij zoo minachtend hebt afgewezen? Toen wist ge nog niet „En juist daarom had ik een afkeer van den man, wien niets heilig was, die geen andere wet kende dan zijn eigen wil en zijn eigen verlangen; maar dien nacht, toen ik je aan de voeten van je vader zag knielen, kwam ik tot inzicht, dat gij veel eer gebukt gaat onder een samenloop van ongeluk kige omstandigheden dan onder een schuld. Van dien tijd af weet ik, dat gij het rampzalig erfdeel uwer moeder van je kunt en moet werpen. Schep moed, Hartmut! De weg, dien ik je destijds aan wees, is nog open, en hetzij hij tot het leven of tot den dood voert in elk geval voert hij opwaarts!" Hartmut schudde bedrukt het hoofd. „Neen, dat is voorbij. Ge weet niet, hoe mijn vader mij geknakt heeft met die vreeselijke woor den, wat mijn leven van dien tijd af is geweest. Ik laat mij daarover zwijgen, niemand kan dit begrijpen, maar ik dank je voor je geloof aan mij, Ada dit zal het sterven mij minder zwaar doen vallenl" De jonge vrouw maakte een snelle, angstige beweging naar den kant, waar het geweer nog op den grond lag. „In 's hemels naam, neen dót moogt ge niet doen!" „Maar wat zal ik nog met mijn leven aanvangen? barstte Hartmut driftig en onstuimig uit. „Mijne moeder heeft mij immers een brandmerk op het voorhoofd gedrukt en dit sluit eiken weg tot ver zoening, tot redding voor mij af. Ik ben vogelvrij verklaard, verstooten uit de gelederen van mijn volk, waar zelfs de armste dagiooner mag mede strijden; het recht, dat men alleen den eerloozen misdadiger weigert, wordt ook mij gezegd, want ik ben niets anders in Egon's oogen. Hij meent zeker, dat ik ook voor mijne eigen landgenooten een verrader een spion zou kunnen zijn!" Buiten zichzelf van smart en wanhoop, sloeg hij de handen voor het aangezicht en bracht de laat ste woorden steunend uit. Nu voelde hij, hoe een andere hand zacht op zijn arm werd gelegd. „Dat brandmerk wordt uitgewischt mét den naam Rojanow. Werp dezen van je af, Hartmutl Ik breng je, wat ge vruchteloos zocht te verkrijgen de aanneming bij het leger." Hartmut staarde haar aan verbaasd en onge- loovig. „Onmogelijk! Hoe kunt gij „Neem deze papierenI" viel Adelheid hem in de rede, terwijl zij een brieventasch te voorschijn haalde. „Ze bevatten het signalement van Jozef Tanner, negenentwintig jaar oud, slank, met een donkere gelaatskleur, zwart haar en oogen. Ge ziet, alles komt uit daarmee zal men niet weige ren een vrijwilliger in dienst te nemen." Zij overhandigde hem de tasch, waaromheen hij de rechterhand krampachtig sloot, alsof 't de kostbaarste schat was. „En die papieren? vroeg hij, nog altijd aar zelend. „Behooren aan een doode en zijn mij wel is waar met een ander doel toevertrouwd, maar de doode heeft ze niet meer noodig en zal 't mij vergeven, als ik daarmee een levende red." Hartmut opende haastig de brieventasch. De wind ontrukte hem bijna de bladen, en slechts met inspanning gelukte 't hem den inhoud te ontcijfe ren, terwijl de jonge vrouw voortging'. „Jozef Tanner had een kleine betrekking op Ostwalden. Van morgen kreeg hij een bloedspu wing, het gevolg van een slechts in schijn te boven gekomen ziekte hij had nog maar een paar uren te leven en droeg mij op, de laatste groeten en souvenirs aan zijne moeder over te brengen. De arme vrouw zal alles ontvangen, eiken brief, elk snippertje papier, dat eenige waarde in de herinne- rin'g voor haar kan hebben, alleen zijn paspoort heb ik er uitgenomen voor u. Wij berooven daarmee niemand; voor zijne moeder, aan wie ze thans toe- behooren, zijn die papieren van niet de minste waarde. Een streng rechter noemt dit misschien bedrog; maar ik neem 't weigemoed op mij God en mijn vaderland zullen 't mij vergeven!" Hartmut sloot de tasch en stak haar bij zich; zijne borst zwol onder een ongekend verruimd gevoel. Toen hief hij zich op en streek de doornatte lokken van het voorhoofd, dat voorhoofd, het eenige wat hij van zijn vader had geërfd en dat hem ook op dit oogenblik, evenals toen bij het flikkerende weerlicht, onmiskenbaar op Falken- ried deed gelijken. „Ge hebt gelijk, Ada," zeide hij. „Met woorden kan ik je niet bedanken voor wat ge mij geeft; ik zal 't trachten te verdienen!" „Dat weet ik! Vaarwel en tot weerziens!" „Neen, wensch mij dat niet!" zeide Hartmut somber. „De strijd kan mij wel met mijzelf ver zoenen, maar niet met mijn vader en Egon, daar zij 't nooit te weten zouden komen als ik in het leven bleef, en dan zou het oude leed opnieuw be ginnen. Maar als ik val, zeg hen dan, wie onder een vreemden naam op vreemden bodem rust; dan zullen zij je misschien gelooven en mij niet meer ook na mijn dood nog verachten." „Wilt ge vallen?" vroeg Adelheid, op smartelijk verwijtenden toon. „Ook als ik je zeg, dat ge mij daarmee bedroeft?" (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1