fëcantfè BUS Boerenleenbank he Veiling Rotterdam F ft ZOON - Middelharnis-Sommelsdijk D.JOPPECz. te Sommelsdijk Vraagt ons AdvertentiB-tariel WOENSDAG 18 JULI 1928 Pluimveeteelt. DWAALLICHTEN. Slapeloosheid Voor huis en hof. BINNENLAND kop ilde aar een een ven ooi de and van oo- ug te INGEZONDEN MEDEDEELING. Doorzitten bij Wielrljden.Stukloopen van Huid en Voeten, en Verbranden der Huid door de zon, verzacht men dadelijk en geneest men spoedig, door onmiddellijk te behandelen met Predikbeurten. Zondag 15 Jnll 1928. NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK. Middelharnis, nm. dhr. v. leperen en 'sav. ds. Polhuijs. Sommelsdjjk, vm. Ierskerk en 's av.ds. v. Ameide. Dlrksland, vm. en 'sav. ds. v d. Wal. Herkingen, vm. en 'sav dhr. Van Ieperen. Melissant, nm. ds v. d- Zee. Stellendam, vm. en 'sav. dhr. Bouman. Goedereede, nm dhr. Bouman. Ouddorp, vm, leeskerk en nm. ds. v. d. Wal. Nieuwe Tonge, vm. ds. v. Ameide. Oude Tonge, nm. ds. v. Ameide (doop) en'sav. leeskerk. Ooltgensplaat, vm. leeskerk en 's av. dhr. Vetter. Langstraat, vm. dhr. Vetter. Den Bommel, vm.ds. v.d. Zee en 'sav. leeskerk. Stad aan 't Haringvliet, vm. ds. Polhuijs en nam. leeskerk. Hellevoetsluis, vm. en 'sav. ds. Timmer, Nieuwenhoorn, vm. ds.de Voogd v. d.Straaten. Heenvliet, vm. ds. Romyn. PROTESTANTENBOND. Sommelsdijk, (Langeweg) 's av. zes aar Ds. L. S. P. van der Chys Luth. pred uit Rotterdam. Brielle, (Kerkstraat) geen opgaaf. GEREFORMEERDE KERK. Middelharnis, vm. en 'sav. ds. Van Velzen. Stellendam, vm. en nm. dhr. v. d. Kooy uit Maas land. Ouddorp, vm. en 'sav. ds. Diemer. Ooltgensplaat, vm. en 'sav. ds. de Lange. Den Bommel, vm. en 'sav. ds. Schaafsma. Stad a. 't Haringvliet, vm. en 'sav. leeskerk. Hellevoetsluis, vm. en 'sav. leeskerk. Nieuw-Helvoet, geen dienst. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE. Stad aan 't Haringvliet, vm.,nm.en 'sav.leeskerk GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Middelharnis, vm. en 'sav. leeskerk. Dirksland, vm. en 'sav. ds. De Blois. Herkingen, vm nm. en 'sav. leeskerk. Ouddorp. vm. en nm. leeskerk. Bescheiden aanmaning. „Als ik jou zie, denk ik altyd aan Leen man die is mij ook nog een tientje schuldig." Snel getroost. Vriend (tot jonge weduwe) j „Het is wel treurig, dat uw man overleden is; maar ik vermoed, dat u niet weduwe zult blijven." Jonge weduwe: „0, mijn vriend, dat komt zoo onverwacht." ERVERZENDERS! t U als regel steeds te weinig voor Uw Er wordt geen rekening gehouden met de zoodat zij, die mooi goed leveren sterk prijs maken dan U nu voor Uw eieren krijgt? ichtingen bij Warmoezlerstraat O 37—39. ntröle voor H.H. Zenders» Opgericht 1768 BEZOROEN: 3 ZIEKTEVERZEKERING, Wet- heid en alle andere verzekeringen. - Prima Maatschappijen lijks en van De bank leent gelden aan leden tegen 4.6 's jaars. Zij neemt gelden op tegen 3,84 °/0 's jaa s, ook van niet-leden. Voorschotten kunnen dagelijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maan dagavond en Vrijdagavond van 68 uur ten huize van den kassier De Centrale Proeftuin voor Goeree en Overflakkee te Middelharnis (Langeweg) Is op eiken werkdag voor belangstel- ledden GRATIS TOEGANKELIJK. Desgewcnscht geeft de tuinman alle Inlichtingen, die mochten worden ver- laapd Prijs per kwartaal Losse nummers ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 72 Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonné"s worden gezonden aan Dr. B. J. C. te Hennepe, Diergaarde singel 96a Botterdam. Postzegel van 7\ cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. EEN EN ANDER OVER EENDEN- H0UDERIJ. Over het algemeen wordt er in ons land zeer veel over de kippenhouderij geschreven en betrekkelijk weinig over de eendsnhou- derlj. Dit is eigenlijk wel opmerkelijk daar Nederland toch in verschillende streken een echt waterland is en veel gelegenheid biedt om eenden in hun natuurlek element te houden. Laat mU direct beginnen met te zeggen dat de moderne leg-eend absoluut geen zwemwater noodig heeft, noch om veel te leggen, noch in den foktoomtyd. De moderne legeend, waaronder ik dan versta de Reebon- te en witte loopeend en de Khaki-Campbell eend hebben geen zwemwater noodig. Men treft in ons land wel van oudsher de z.g. hoereneend aan, een soort tamme, wilde eend, doch die reken ik niet tot de legeen den, al kunnen zij soms onder gunstige om standigheden ook nog al aardig leggen. De eendenhouderij werkelijk als bedrijf werd veel in Waterland beoefend, doch dit bedrijf was gebaseerd op betrekkelijk goed koop voer (mais en ondermaatsche visch) en de gewone hoereneenden, die in Noord- Holland nog weer min of meer verdeeld waren en dan witborsten, spreeuwkoppen, krombek-eenden enz. genoemd werden. Dit bedryf ging vooral toen de voerprtjzen laag waren tamelijk goed en een eend die onge veer 120 eieren legde kon zich al rendabel maken. Tegenwoordig ziet men in Landsmeer en elders al veel deze eenden door kippen of door moderne legeenden vervangen, om dat het ouderwetsche bedrijf niet loonend meer is. Door de fouten die dit bedrijf te Volendam aankleefden is er te Volendam in de laatste jaren geweldig veel geld ver loren en z(jn vele eendenhouders dan ook diep in de schulden by particulieren en de regeerüDg geraakt. De fouten van dit bedrijf gaf ik toen in 1921 aan en gaf ook de mid delen ter verbetering aan, doch tot heden is er weinig verbeterd en zijn vele eenden» houderijen te Volendam dan ook verdwenen, de eigenaars in de schulden achterlatende. Dit bedrijf was gebaseerd op het voeren der eenden met visch en wel:kleine vischjes uit de Zuiderzee z.g. „nest"en kleine(hoofd- zafeeiy k) platvisch uit de Noord-Zee z.g „puf". Later is men „nest" en „puf" ook wel door mosselen gaan vervangen, een methode waarmede ik proeven genomen heb en de bruikbaarheid van aangetoond heb. Door deze vischvoedering is dit soort bedrijf nauw verbonden aan het probleem der Zuiderzee- droograaking. Als over een paar jaar de Zuiderzee geen visch genoeg meer oplevert, wordt het voedsel' nog schaars. Het „puf" probleem is ook zeer moeilijk daar een deel der visscbers beweert dat door het wegvangen van de kleine platvisch in de Noord-Zee, de grootere visscheiy ook enorme schade lijdt Het instellen van een puf-ver- bod zou echter weer op groote practische en economische moeilijkheden stuiten, zoodat men daartoe ook niet gemakkelijk over kan gaan. Nu tegenwoordig de maisprljzen zoo ge weldig hoog zijn is dit soort bedrijf heelemaal niet loonend meer met de gewone N. Hol- landsche eenden en komt men dus voor groote moeilijkheden te staan in de eendenhoudende plaatsen van Waterland. Ik wijs er op dat het mislukken veel aan de soort der eenden ligt, want als men te Harderwijk aan den tegenover Volendam liggenden oever der Zuiderzee komt zal men verbaasd staan over de reusachtige eenden- houderljen die daar in de laatste jaren ge vestigd zijn. Deze eendenhouderij en liggen te Tonsel, tusscben Harderwijk en Ermelo, op den drogen, hoogen, witten zandgrond en blijken met mais en Zuiderzeevisch (of gar nalen) wel te rendeeren. Zy werken echter met de door my als legeenden genoemde soorten en hebben in den beginne wel met de Noord-Hollandsche eenden begonnen, doch deze direct afgeschaft toen zij vergelijkingen konden gaan maken met de moderne leg eenden. Tevens bewijzen deze bedrijven de waar heid van mijn stelling dat deze eenden geen zwemwater noodig hebben. Ik mag gerust zeggen dat ik vanaf 1921 toen ik met de proeven inzake eendenhouderij begon, een der grootste propagandisten geweest ben voor de goede eendenrassen en veel tot de uitbreiding der eendenhouderij bijgedragen heb. Vandaar dat ik, vooral in het buitenland bekend ben als een eenden-specialist en dat ik nu deze positie, na eerst den boel aan den gang gebracht te hebben, moet gaan gebrui ken om de eendenhouderij, die op onverstan dige wyze hier en daar opgevat, weer in de normale banen te krijgen. Ik heb steeds het voor en tegen tegenover elkaar gezet en telkens de menschen gewaarschuwd toch vooral voorzichtig te beginnen en langzaam uit te breiden. De meeste menschen vergeten dat eenden houden heel ander werk is dan kippen houden en dat een goed kippenhouder van eenden vaak niets terecht brengt in den beginne. Een eend is een heel ander dier dan een kip en al kan men nu een eend, zooals ik door langjarige en uitgebreide proeven bewezen heb, goed zonder zwemwater houden en met droog meel voeren net als een kip, daarom is de eend nog lang geen kip en stelt aparte eischen. Het water is voor de eend het na tuurlijke element en de onnatuur van het verblijf op het land kunnen wij alleen tot voordeel aanwenden als we zorgvuldig allerlei kunstgrepen toepassen, waar we bij kippen op het land geen last van hebben. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 81) „Die diep beleedigde, geweldig verbitterde manl Hij kan niet onbevooroordeeld zijnt Maar, gij, Hartmut's vriend, die met hem op- en neergingt, gij moest zijn partij opnemen en hem verdedigen!" Egon zag de opgewonden vrouw half vragend, half verwonderd aan. „Dat schijnt gij te willen doen, mevrouw!" zeide hij langzaam. „Ik kan 't niet, want er is te veel in Hartmut's leven, dat dien achterdocht bevestigt. Alles is mij nu duidelijk geworden, wat mij vroeger raadselachtig toescheen, en 't zijn be paalde feiten, waarop de aanklacht berust „Tegen zijne moeder! Zij is van jongsaf het onge luk, het verderf van haar zoon geweest maar hij wist niet tot welk een schandelijk bedrijf zij hare hulp verleende en woonde, niets kwaads ver moedende, bij haar in. Ik zag, hoe hij ineenkromp van ontzetting, toen zijn vader dat vreeselijke woord noemde, hoe hij daartegen als in doodsangst opkwam. Dat was waarheid, dat was de wanhoop van een man, die zwaarder gestraft wordt dan hij ooit heeft misdreven. Die vlucht, die ongelukkige woordbreuk ontrooft hem nu het geloof diergenen, tengevolge van de zomerwarmte, overwint men spoedig door het gebruik van een paar Mijnhardt's Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten (Adv.) Vooral onder de tegenwoordige voeder- prijzen moet men al heel voorzichtig zijn om aan de eendenhouderij veel geld te bestedeD en daarom besluit ik, die als een der grootste propagandisten beschouwd wordt en ook als een goed kenner (wat ik in mijn eigen oogen ook wel ben met de noodige dosis verwaand' heid) met een waarschuwing, om goed voor en tegen te overwegen voor men aan de eendenhouderij begint. Als men nu gewapend is met de noodige voorzichtigheid, dan zullen we den volgenden keer eens zien, wie nu wèl en wie niet in de termen valt eenden te gaan houden. Dr. Te Hennepe. Een! ge Cactussen geschikt voor kamercultuur. Wij hebben in ons voorgaand artikel be loofd eenige soorten van cactussen eens nader te bekijken en aan te geven, hoe ze te behandelen. Uit den aard der zaak kunnen we niet meer dan een greep doen uit de talrijke soorten. Ais zoodanig komen hier alleen in aanmerking die soorten, welke weinig ruimte innemen en die geen al te hooge eischen stellen, wat de verzorging betreft. Tot de meest verspreide cactussoorten be- hooren de Opuntia's. Het eenige bezwaar van deze soort is, dat ze nogal tamelijk veel ruimte innemen en dat ze weinig bloeien. Als een der vroegbloeiende soorten hiervan noemen we de Salmiana. Het is een struik achtig opgroeiend plantje, met sterk bedoorn- de stengels. Deze doorns hechten zich zeer gemakkelijk in de huid vast en veroorzaken dan niet zelden het afbreken van een geheel stengeldeel, terwijl dit tevens aanleiding kan zyn tot een pijniyke ontsteking der huid. Ze groeien uitstekend in zandige, kalkrijke aarde. Neem den pot vooral niet te groot. Te voedingrijke bodem doet de stengels te lang uitgroeien, het bloeien wordt minder en de mooie gedrongen vorm der plant gaat ver loren. De geelgekleurde bloemen met hun rood gespitste bloembladeren, welke boven dien een roode rugstreep vertoonen zijn on geveer 3 cM. lang en verschijnen aan de uiteinden der stengels. Na den bloei vormen zich roode besvruchten (zaadloos), welke eenige jaren aan de plant kunnen blijven zitten en waaruit nieuwe stengels ontspruiten. Een heel bekend soort is de Zweepcactus, welke veel als hangplanten worden gekweekt. Ze verlangen een vlakken pot met bladaarde en klei en zoodra de plantjes reeds een jaar oud zyn, pronken ze al met enkele roode bloempjes. Hoe ouder de plant boerykerde bloei Na het bloeien (voorjaar) wordt de plant naar buiten gebracht op een weinig beschaduwde plek en tamelijk vochtig u houden. Alvorens de nachtvorsten komen, halen we de plant weer binnen en plaatsen haar voor een zonnig raam. Is eenmaal de plaats goed uitgekozen, dan laten we haar daar rustig staan, aangezien veranderen deelig is voor het bloeien. In het begin van Junuari beginnen we heel langzaam aan weer wat meer water te geven. Voor den liefhebber met beperkte ruimte zyn de Echinicactussen de meest gewenschte. De meeste dezer soorten blijven klein en kunnen dus met heel weinig ruimte volstaan. Een groot voordeel is ook, dat ze over het algemeen weinig zorg vereischen, toch mooi bloeien en als ze uitgebloeid zyn, ons oog weten te boeien door haar kleurige doorns en vormrijkheid. Enkele dezer soorten bloeien reeds als kleine planten en naarmate ze ouder worden, bloeien ze steeds rijker. Een heel mooi soort hiervan is de Rebutia minuscula, welke in Mei en Juni bloeit met steenroode bloempjes, ontstaan aan het onderste gedeelte van de plant. Het merkwaardigste hierby is, dat de eerste bloemknoppen zich ontwikkelen aan de van het licht afgekeerde zyde. Dit is de reden, waarom de pot vanaf het voorjaar tot na het bloeien, niet gedraaid mag worden, want dan gaan heel vaak die bloemknoppen verloren. Wordt de plant na het bloeien gedraaid, dan bloeien ze het volgende jaar aan de andere zyde. Het voortkweeken dezer soort is zeer eenvoudig. In de eerste plaats verschijnen aan den voet der plaht een groot aantal jonge plantjes, terwijl de oude plant na bet bloeien zaad rondom zaait. De uit dit zaad ontwikkelde plantjes bloeien reeds in het tweede jaar. Een werkelyk fraai effect bereikt „men door ze te planten in een groote vlakke 'schaal. Bescherming tegen al te felle stralen der middagzon is noodzakelijk, ook in het voorjaar. Tot de veel voorkomende en geliefkoosde soorten behooren de Echinopissoorten. De Ecbinopsis, de bolvormige cactus, heeft het echte oer-type van den cactus bewaard. Hier in treffen we zoowel de goedkoope als de veel duurdere soorten aan. In de kamer gekweekt worden ze bij voorkeur voor een raam op het Zuid-Oosten geplaatst, waar ze zonder den pot te draaien, tot na het bloeien blijven staan. In den zomer matig vochtig en 's win ters nagenoeg droog. Heeft de plant eenmaal gebloeid, dan wordt dit iederen zomer rijker herhaald. Het stekken en enten der cactussen kan deze maand nog plaats hebben, terwijl ook de overjaarsche zaailingen kunnen worden verplant. die hem het naast zijn: maar al wordt hij door zijn vader en vriend veroordeeld, ik geloof aan hem. 't Is niet waar, hij is niet schuldig!" De jonge vrouw had zich met edele verontwaar diging in hare volle lengte opgericht, haar wangen gloeiden, haar oogen schoten stralen, en toon en woorden getuigden van die opgewonden geestdrift, die slechts de liefde kent, als zij het geliefde voor werp verdedigt. Egon stond onbeweeglijk en zag haar aan. Daar was 't, het ontwaken, waarvan hij zoo dikwijls gedroomd had, de ijszee straalde gloed en leven uit, een bloeiende wereld steeg daaruit op maar 't was niet hij, maar een ander, die deze had doen ontluiken. „Ik durf niet beslissen of gij al dan niet gelijk hebt, mevrouw," zeide de vorst op gesmoorden toon, na éene seconde te hebben gezwegen. „Ik weet alleen dit: hetzij Hartmut schuldig of on schuldig moge zijn zelfs nu vind ik hem te be nijden." Adelheid schrikte. Zij begreep de beteekenis dier woorden en boog zwijgend het hoofd voor den droef verwijtenden blik, die haar trof. „lk kwam om afscheid te nemen," vervolgde Egon. „Ik had nog een vraag, een verzoek met dat afscheid willen verbinden maar dat's nu voor bij. Ik behoef u alleen nog maar vaarwel te zeggen Adelheid hief de oogen, waarin twee dikke tra nen stonden, tot hem op en stak hem de hand toe. „Vaarwel! De hemel zij met u in den strijd!" Maar de vorst schudde slechts ontkennend het hoofd. „Nu nu kan 't mij niets meer schelen, hoe 't met mij afloopt!" barstte hij eindelijk op bitte ren toon uit. „Ik zou 't liefst Neen, zie mij niet zoo smeekend aan, ik weet nu immers, dat ik in een noodlottige dwaling verkeerd heb, en zal u MIJNRAMP TE BRUNSSUM. Vermoedelijk 12 dooden. HEERLEN, 18 Juli. Een mijnramp heeft heden plaats gevonden in de kolen mijn „Hendrik" onder Rumpen-Brunssum. Daar ontstond vanmiddag te twaalf uur een explosie ten gevolge van myngaswerking. De- gevolgen zijn van zeer ernstigen aard. Hoewel de autoriteiten nog sober zyn met mededeelingen over de bijzonderheden van het gebeurde, vernemen wLj, dat vele dooden naar boven zijn gebracht. De lijken zijn ver voerd naar het hospitaal te Heerlen. Uit het gebeurde blijkt, dat alle voorzorgsmaatrege len, bestaande uit z g. stof barrières, niet ge holpen hebben. Hedenavond te halftien werd ons gemeld, dat er nog zeven personen in de myn waren en dat hun redding hoogst moeilijk zou wezen. De lichamen der ge- dooden vertoonden brandwonden, zoodat zeer waarschijnlijk de explosie door brand gevolgd is. Nadere bijzonderheden. Nader wordt ons gemeld, dat er ook eenige mijnwerkers gewond zijn. Ongeveer twintig arbeiders werden in bewusteloozen toestand boven gebracht. Bij het meerendeel gelukte het, het leven weer op te wekken. Met eenige anderen is men nog bezig. Er wordt, zooals gemeld, nog naar zeven arbeiders gezocht. Men vreest echter, dat deze onder het ge steente zyn bedolven. De middagploeg is nie^ afgedaald: ook de nachtploeg zal niet in dienst gaan. niet lastig vallen met een liefdesverklaring; maar, Adelheid, ik zou gaarne door een kogel zijn ge vallen, als ik daarmee den blik en den toon voor mijzelf kon koopen, die gij straks voor een ander overhadt Vaarwel!" Hiermede drukte hij nog eens hare hand aan zijne lippen en snelde heen. De wind was in den loop van den namiddag toe genomen; hij Joeide in de bosschen, huilde rondom de kale bergtoppen en joeg de wolkgevaarten on stuimig door het luchtruim. Ook op die hoogte, waar den vorigen herfst zulk een gewichtige ont moeting tusschen twee menschen had plaats ge had, stormde 't nu geweldig; maar de man, die daar zoo eenzaam tegen een boomstam leunde, scheen dit niet te gevoelen, want hij stond onbe weeglijk te midden van al dat rumoer. Hartmut zag doodsbleek; maar een strakke, akelige rust lag over zijn gelaat uitgebreid en zijne schitterende oogen hadden al hun glans en gloed verloren, terwijl het dikke haar hem op het voor hoofd kleefde. De wind had hem den hoed van het hoofd gerukt, maar hij merkte 't niet, even min als de regenvlagen, die hem doornat maakten. Na verscheidene uren door het bosch te hebben gezworven, was hij eindelijk op deze plek terecht gekomen, waarheen een onbestemde herinnering hem dreef 't was de rechte plek om zijn oogmerk te volvoeren. Eindelijk had hij de met zulk een koortsige spanning verwachte tijding ontvangen: geen brief, slechts een paar regels, zonder opschrift en niet anders onderteekend dan: „Egon, vorst Adels- berg" maar in die enkele regels lag het doem- vonnis voor hem, die ze ontving. Voor altijd uit de maatschappij verbannen, ook door zijn vriend GROOTE VERSLAGENHEID TE BRUNSSUM. HEERLEN, 14 Juli, ('s nachts 2 u. 30). Toen wij gisteravond laat bij de myn „Hen drik" arriveerden, waren nog slechts een paar honderd personen aanwezig, die in angstige spanning wachtten op nadere berichten. De directie kon ons geen nauwkeurige mededee lingen doen, daar blijkbaar een goed onder zoek naar de oorzaak van de ramp nog niet kon worden ingesteld. Omtrent de personen, die zich nog in de mijn bevinden, was nog niets naders bekend. Er waren nu reeds acht lijken geborgen, terwyi er nog vier mynwerkers in de myn zijn, van wie men veronderstelt, dat zij even eens het slachtoffer van het noodlottige onge luk zyn geworden. In het ziekenhuis St. Jozef te Heerlen zyn drie arbeiders opgenomen, van wie er een levensgevaarlijk is gewond. Zyn toestand is zoo ernstig, dat men eraan twyfelde of hy den ochtend zou halen. Tragische omstandigheden. Een tragische omstandigheid is verder, dat zich onder de verongelukten ook een jongen bevond, die deel uitmaakte van de reddings brigade. Op de plek waar hij aan het werk was, dreigde geenerlei gevaar, doch hy achtte het zijn plicht dadelijk zyn in gevaar ver- keerende makkers ter hulp te snellen. Terwyi de man, dien hy wilde redden naar boven kon worden gebracht is hij zelf het slachtoffer van zijn heldenmoed geworden De ontploffing had plaats in een schacht, die 537 meter diep ligt. De nachtploeg kon later weder aan het werk gaan, maar de arbeid werd slechts in een klein gedeelte van de afdeelingen hervat, daar de mynwerkers het beneden niet vertrouwden. Namen yan slachtoffers. Nader wordt gemeld: Van de laatste vier slachtoffers die zijn bovengebracht, zyn thans ook de namen bekend. Het zijnj de Nederlan ders Hartmans uit Brunssum, Huisman uit Waubacb, Lunenburg uit Hoensbroek, en de Duitscher Rautert uit Nieuwenhagen. Omtrent het lot van de vier vermisten is nog niets bekend. Het staat echter vrywel vast, dat het ergste gevreesd moet worden. Er zijn zes gewonden, van wie er drie in het ziekenhuis zyn opgenomen. Van één hunner is de toestand zeer ernstig, van de overigen gun stig. De dagploeg is hedenmorgen weer ge woon aan het werk gegaaD. De ontploffing heeft tydens het aflossen van de ploegen plaats gevonden, aan welke omstandigheid het te danken is, dat er nog niet meer slachtoffers zyn gevallen. Indien het ongeluk een uur vroeger of later was gebeurd, zou de ramp niet te overzien zijn geweeest Vermoede- lyk moet de oorzaak van de explosie worden gezocht in het aanschieten van een gaslaag. Zekerheid hieromtrent bestaat evenwel niet, daar alle op de plaats vaD de ramp werk zaam zijDde personen om het leven zijn ge komen of vermist worden De eerste vier dooden waren allen van de middagploeg, die juist afdaalde en de ongeluk- kigen met gasmaskers trachtte te belpen. Het verraderlijke gas was hun echter noodlottig. De directie der Staatsmynen is niet bereid, eenige byzonderheden over de ramp en de oor zaak daarvan mede te deelen Ook aan het per soneel is verboden inlichtingen te verstrek ken. Het onderzoek vanwege het staatstoezicht veroordeeld, zonder zelfs zijne verontschuldiging te willen aanhooren wél werd het noodlot aan den zoon van Zalika vervuld! Het gekraak van een zwaren stam, die onder de drukking van den wind bezweek en daarop dreu nend neerstortte, wekte Hartmut uit zijn somber gepeins. Hij was niet eens verschrikt opgesprongen, maar wendde langzaam het hoofd om naar den zwaren last, die vlak in zijne nabijheid neerviel; slechts éen voetbreed dichterbij, dan had deze hém getroffen en misschien in éen oogenblik een eind gemaakt aan alle schande en ellende; maar zóo gemakkelijk ging 't niet om te sterven. Zulk een lot trof slechts dengeen, die het leven liefhad wie 't van zich wilde werpen, moest 't met eigen hand doen. Hartmut nam zijn geweer van den schouder en plaatste dit met den kolf op den grond; daarop legde hij de hand op de borst om de juiste plek te zoeken. Nog eens zag hij op naar de betrokken lucht met de jagende wolkgevaarten, en toen naar beneden naar het kleine, donkere meer in het bosch met zijn bedriegelijk weiland, boven welks moe- rassigen bodem de misten en nevels samenpakten, evenals vroeger in zijn geboorteland. Déar waren ze hem verschenen, de dwaallichten, déar hadden ze hem gewenkt en gelokt; en hij was die roepstem men uit de diepte gevolgd, en nu voerden ze hem reddeloos mede en zonk hij al dieper en lager. Eén kogel door het hart en 't was met hem gedaan! Hij wilde het geweer aanleggen, toen hij zijn naam hoorde roepen; maar 't was een kreet, als in doodsangst geslaakt. Een slanke gestalte in een donkeren regenmantel snelde van den zoom van het bosch op hem toe, en het wapen viel hem uit de hand, toen hij Adelheid, aan al hare leden beven de, eensklaps vóór zich zag staan. Een paar minuten verliepen, zonder dat een van beiden een woord sprak. Hartmut was de eerste, die zich wist te beheerschen. „Gij hier, mevrouw?" vroeg hij met gedwongen bedaardheid. „Zijt gij met dit "noodweer in het bosch?" De jonge vrouw zag naar het wapen, dat voor haar op den grond lag, en kon een huivering niet onderdrukken. „Dat zelfde zou ik u kunnen vragen," antwoord- de zij. „Ik was op de jacht, maar 't is vandaag geen weer om te jagen, en ik wilde juist mijn geweer ontladen, om Hij brak af, getroffen door een droevig verwij tenden blik, die hem zeide, dat hier geen leugen baatte. Somber zag hij vóór zich. Ook Adelheid gaf 't op, de onwetende te spelen en hare stem beefde nog van diepe ontroering, toen zij riep: „Mijn God, mijnheer van Falkenried wét wilt gij doen? „Wat nu volbracht zou zijn zonder uw tusschen- komst," zeide Hartmut norsch. „En geloof mij, mevrouw, 't zou beter zijn geweest, als het toeval u vijf minuten later dezen kant uit had gevoerd." „Dat is geen toeval! Ik ben op Rodeck geweest in de houtvesterswoning en hoorde dat gij al ver scheidene uren afwezig waart en toen dreef mij een vreeselijk voorgevoel om u te volgen en u hier te zoeken Ik wist zoo goed als zeker dat ik u op deze plek zou vinden!" „Hebt gij mij gezocht? Mij, Ada?" vroeg hij onstuimig. „Hoe wist ge dan, dat ik bij den hout vester was?" (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1