:1E S. VAN DER PLAAT STRAAT MIDDELHARN1S EERSTE BLAD Burgerlijke Stand. rk is onze reclame VJn in f 1,- 0,07s ZATERDAG 14 JULI 1928 DWAALLICHTEN. aan- [fiaen. han- Üjen in Ipwaar ering. fcO.OOO kleine 5.40 Wes- Golf stoo- Istoo- f250, ffokko dan. 3 pmen f248, 242-- f 218, f232, iveild 1-8.90 ■otee- L'izaad per |t en r tel- het iden |N. tel- bede- iling Irond ten verzoeke van de Erven J. W. Nagtegaal. Notarissen VAN DER SLUYS en VAN DEN BERG. Op WOENSDAG 18 JULI 1928, 's voormid dags 10 uur, (z.t.) te Stellendam, in Hötel Kaashoek, van67 perceelen Tarwe, Haver en Erwten, wassende onder Stellendam, in de Adriana-, Eendrachts- en Halspolder, ten verzoeke van den heer D. Goekoop te Goedereede. Notaris VAN DER SLUYS. SOMMELSDIJK. Geboren: Anna, d. v. L. Groenendijk en M. Vroegindewefi. Gehuwd! Jan Looij 28, jte Middelhamis, en Cornelia Doorhein 27 j. alhier; Gilles van der Mei'de, 38 j. en Jannetje A. van Markenstein 39 j. HERRINGEN. Geboren: Boudewijna, d. v. A. Doornhein en H. de Jong; Jan, z. v. L. Klem en L. J. van Helden; Marinus, z. v. I. van der Vliet en G. Verschoor. HELLEVOETSLUIS van 29 Juni-6 Juli. Geboren: Cornelia Johanna, d. van C. G. de Leeuw en D. van Oosterom. Willem Jeremias, z. van J. Bal en J. van Wage- ningen. Getrouwd: H. Bokking j.m. 2Sj.enM.A. Pieterse j.d. 27 j. NIEUWENHOORN. Gedurende de maand Juni 1928. Geboren: Johanna Engelina, d. v. D. Snoek en C. E. van Waardenberg. Huwelijk: J. Knape en L. Langendoen. Overleden: Jannetje van der Meer, 79 j. echtgenoote van H. Roelofs. Toppunt van vertrouiven. Op een examen werd een candidaat ge vraagd wat het toppunt van vertrouwen was. Het antwoord luidde: Door te vertrouwen in de onschuld en het geheugenverlies der advocaten, betrokken bfi de „Veendammer". De candidaat is geslaagd. Bestrafte koketterie. Dame (van zekeren leeftijd)Ik verzeker u, mfinheer de luitenant, dat ik reeds ver- scheidene blauwe schenen heb gegeven. Luitenant: Ik geloof het graag, juffrouw; u hebt er inderdaad den tfid toe gehad. „IER VANAF HET STATION Men lette vooral op den- naam Sanapirin daar deze tabletten wettig beschermd zijn tegen namaak en vervalsching. Prijs 40 en 75 ct. Proefbuisjes 25 ct. Bl? Apoth. ca Drogtoou Prijs per kwartaal Losse nummers ADVERTENTIEN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 71 Week-revtie. Binnenland. Een vindingrijk Rotterdammer, die op zwart zaad zat, waarschijnlijk ook geen cre- diet meer had om zijn dorstige keel met een glas bier te laven, zon op middelen om aan geld te komen. Zijn overpeinzingen brachten hem op een origineel idee. Hij scharrelde eenige vrienden op en gewapend met zijn trouwboekje deed hij op het gemeentehuis aangifte van de geboorte van een dochter, luisterendenaar den lieflijken naam van Johan- □a Pieternella. Nadat dit door den ambtenaar in het trouwboekje was vermeld, toog de vinding ijke Rotterdammer naar den kas-dtr vau hei ziekenfonds, waarvan hij lid was en liet zich hier op vertoon van het trouwboekje de vastgestelde 7,50 uitbetalen Nu was hij uit den brand en bestonden er geen be zwaren meer om zijn dorst te lesschen. De snuggerd liep echter eerder tegen de lamp, dan bij wel had vermoed Van al deze handelingen had hij waarschijnlijk om reden, die hij beter kon beoordeelen, daD de buiten staander dit kan doen, niets aan zijn weder helft verteld. Toen het echtpaar na eenigen tijd ging verhuizen, deed de vrouw hiervan aangifte en plichtsgetrouw, zooals ieder ambtenaar is, las deze braaf de heele familielijst af Komen de bij Johanna Pieternella verklaarde de vrouw, dat dit niet mogelijk was, aangezien zy hiervan onbekend was. Zy zou toch wel weten, hoeveel kinderen ze had? Er werd aan een ambtelijke vergissing gedacht en een onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek bleek bovenstaande en liep manlief in d9 val. De uitvinder dezer origineel uitvinding wordt justitioneel vervolgd. Een minder snuggere stadgenoot dei- Maasstad, overigens eveneens lfidende aan gebrek aan contanten, heeft getracht door middel van een roofoverval in het bezit van geld te geraken. Vermomd met een valsch snorretje, drong dit jongmensch binnen bij een kassier eener groote bakkerfi, onder voorwendsel dat hij een brief had over te brengen en op antwoord moest wachten. Nauwelijks had de kassier den brief geopend of een revolverloop werd dreigend op hem gericht. De kassier, die voor geen klein ge ruchtje vervaard is, raakte handgemeen met den aanrander en door toegeschoten hulp van een boven het kantoor wonenden broeder van den Kassier, werd de aanrander overmand en aan de politie overgeleverd. Dat de aan rander, het bleek een vroegere knecht dei- bakkerij te zijn, zijn daad al zeer slecht over dacht heeft, blijkt uit het feit, dat de brief dien hij aan den kassier overreikte, een schrij ven was van Maatschappelijk Hulpbetoon, waarin meerdere malen het adres van den aanrander werd genoemd. Zelfs als de over val was gelukt, dan had de dader geen beter en nauwkeuriger adres kunnen achterlaten. Onze rqgeering heeft de laatste jaren ver schillende processen gevoerd, welke voor de regeering om meer dan een reden, een minder gunstig verloop hebben gehad. Behalve ver schillende nasleepjes van de distributie, heb ben zoowel verschillende reserve-officieren als de beroeps-officieren tegen den staat geprocedeerd. Majoor G. A. de Reede, die wegens bezuiniging op nonactiviteit was gesteld heeft in hoogste instantie de regee ring weten te dwingen tot uitbetaling van het ingehouden gedeelte zijner bezoldiging. "Waar nu meerdere beroeps-officieren hun aanspraken laten gelden, heeft het departe ment van Oorlog hiervoor 250,000 op de begrooting laten brengen. De houding van oüze regeering bij deze processen aangeno men, is op zfin minst genomen minder ge lukkig en heeft bij zeer velen een pijnlijken indruk gemaakt. Het is uitermate pijnlfik te moeten ervaren, dat de staat, die in alles het juiste voorbeeld heeft te geven, zij het dan ook door een verkeerd advies van een of anderen ambtenaar, zich op minder fraaie wijze aan haar verplichtingen tracht te ont trekken. De vereeniging „Nederland in den Vreemde" heeft in haar jaarverslag stelling genomen tegen de reclame van verschillende fabri kanten, welke gelijktijdig met hun artikelen tevens propaganda-artikelen in zoogenaamd Nederlandsch costuum" toevoegen. In ver schillende landen heerscht volslagen onbe kendheid wat ons land betreft en door een dergelijke reclame wordt in die landen de meening verstrekt, dat heel Nederland in Marker-costuum loopt en op klompen. Ge noemde vereeniging vreest, dat ons land hierdoor belachelijk wordt gemaakt en dat de indruk wordt gewekt, dat onze handel en industrie nog maar zeer primitief is, zoo dat deze reclame dus een averechtsch resul taat zou hebben. (Adv. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Oeautorlseerde uitgave van D. BOLLE.) „Dat zal in de eerste weken met duizenden levens het geval zijn!" riep Egon. „Zijt gijzelve dus aan zijn sterfbed geweest?" „Op zijn eigen verlangen. Hij wist, hoe 't met hem gesteld was en wilde mij nog even spreken om mij een laatste verzoek voor zijn oude moeder op het hart te drukken, die met hem haar eenigen steun verliest. Ik heb hem daaromtrent gerust gesteld, maar dit was ook het eenige wat ik kon doen." „Men zag 't der jonge vrouw aan, dat het ge sprek met den stervende haar diep had geschokt, en ook Egon was door haar verhaal getroffen." „Ik kom om afscheid te nemen," zeide hij na eenige oogenblikken stilte. „Wij rukken overmor gen uit, en nu kon ik niet nalaten u nog even een bezoek te brengen. Gelukkig tref ik u nog aan, want ik hoor, dat ge ook weggaat?" „Ja, naar Berlijn. Ostwalden is zoo eenzaam en afgelegen, en in dezen tijd van koortsige span ning wil men toch zooveel mogelijk in het middel punt van alle berichten en communicaties zijn. Ik maak mij toch ook angstig en bezorgd voor een Buitenland. De conferentie-Colfin betreffende de op- heffiing der in-en uitvoerverboden, heeft het Engelscbe voorstel, bepalende dat 18 staten de conventie moeten ratiflceeren, aangeno men en haar werkzaamheden beëindigd. De eerste stap om langs internationalen weg krachtig mee te werken aan opheffing van in- en uitvoerverboden is hiermede ver richt. De bereikte resultaten stemmen tot tevredenheid. De heer Colfin heeft een drin gend beroep op de staten gedaan, om tot een spoedige ratificatie der conventie over te gaan. «i Bij de debatten in de Belgische Kamer over de buitenlandsche politiek, heeft minister Hijmans een rede gehouden, waarbij hfi spe ciaal de verhouding België-Neder land uiteen zette. Verwfizend naar de verklaring afge legd in de Tweede Kamer, waarin onze minister van buitenlandsche zaken de hoop uitsprak, dat de nog te voeren onderhande lingen met België nog voor de verkiezingen in 1929 zouden worden bekrachtigd, ver klaarde minister Hij mans, dat het alsdan noodzakelijk is, dat deze onderhandelingen zoo spoedig mogelyk worden hervat. In op dracht der Belgische regeering, heeft de Bel gische gezant de wenschelfikheid van een spoedige hervatting der ondei handelingen in Den Haag reeds naar voren gebracht. Na een uiteenzetting van het Belgische standpunt inzake deze kwestie, verklaarde minister Hijmans dat de belangen van Antwerpen en Rotterdam geenszins onvermfidelfik tegen strijdig zijn, doch in heel veel gevallen elkander aanvullen. Nadrukkelijk verklaarde de minister, dat zoowel voor België als voor Nederland een politiek van samenwerking te prefereeren is, boven een politiek waarbfi iedere staat in de eerste plaats aan eigen belangen denkt. De Nederlandsche regeering heeft reeds meerdere malen eenzelfde geluid laten hooren en ook in ons land is men wel degelijk overtuigd van het nut eener samen werking met België. Het zwaartepunt voor ons zal evenwel liggen in den prfis, die voor die samenwerking van ons wordt verlangd. De havenarbeidersstaking te Antwerpen is geëindigd. Een commissie onder voorzitter? schap van den gouverneur van Antwerpen, de leden dezer commissie worden benoemd door den minister van Arbeid, zal binnen 14 dagen een voorloopig accoord treffen wat de loooen betreft. Bovendien zal deze com missie de arbeidstoestanden in het geheele havenbedrijf aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. De Duitsch-nationalen, welke bij de laatste verkiezingen zulke zware verliezen hebben geleden, staan aan den vooravond van nieuwe teleurstellingen. De afgevaardigde Lambach heeft zich in enkele artikelen voor een mo narchist een beetje al te revolutionair uit gelaten. Hierover aangevallen tijdens een partijconferentie, heeft Lambach zfin stand punt ten volle gehandhaafd en is na een zeer rumoerig debat besloten, deze zaak aan het oordeel van een party tribunaal te onder werpen. De afgevaardigde Hugenberg, de be kende industries], verklaarde evenwel dat hfi benevens nog een elftal afgevaardigden, zich niet langer als fractiegenooten van Lambach wenschten te beschouwen, hoe ook de uit slag van het party tribunaal mocht uitvallen. Deze verklaring was de knuppel in het hoen derhok. Graaf Westarp, de voorzitter, heeft tot tweemaal toe, het bfiltje er bfi neergelegd en na schier eindelooze kronkelingen zfin de heeren er in geslaagd, denuiterlfikenschfin van eenheid naar buiten nog te bewaren. De situatie is evenwel van dien aard, dat ook de uiterlfike schijn slechts van kortenduur zal zijn. Een scheuring schijnt niet meer te vermijden. Het is wel een bfizonder snelle aftakeling van de eens zoo machtige partij De onderhandelingen tusschen Polen en Litauen zfin voor de zooveelste maal mis lukt. De voorstellen van Litauen aan Polen, waren voor de Polen alleen al onmogelijk, omdat de Litausche voorstellen de onschend baarheid van het Poolsche grondgebied in twfifel trekken (Wilna en omgeving). On danks het mislukken dezer onderhandelingen heeft Polen zich nogmaals bereid verklaard, nieuwe onderhandelingen te openen, op de basis van Koningsbergen. Prof. Woldemars kan het nog wel eens weer met de Polen probeeren. Beloften maken voor hem niets uit en hij wint er in elk geval tfid mee. Na broer, die mee is uitgetrokken!" Weer volgde een korte pauze, en juist wilde de jonge vorst aan dit laatste gezegde een opmerking vastknoopen, om datgene ter sprake te brengen, wat hem op het hart lag, toen, mevrouw van Wal- moden hem voorkwam met een vraag, die schijn baar onverschillig en toch met eenigszins bevende stem werd geuit. „Bij uw laatste bezoek, Hoogheid, waart ge zoo bezorgd, dat ge in zoolang geen tijding van uw vriend hadt gehad. Heeft hij u eenig teeken van leven gegeven?" „Ja," antwoordde hij koel. „Rojanow is weer in Duitschland." „Sinds de oorlogsverklaring?" „Ja, hij kwam „Om mee uit te trekken? O, dat wist ik wel!" De vorst zag haar uiterst verbaasd aan. „Wist gij dat, mevrouw? Ik dacht, dat gij Hartmut alleen als Rumeniër en slechts door mij gekend hadt?" Een purperen gloed steeg de jonge vrouw naar de wangen. Zij gevoelde, hoe verraderlijk die uit roep was geweest, maar herstelde zich spoedig. „Ik heb mijnheer Rojanow eerst verleden na jaar leeren kennen, toen hij bij u op Rodeck lo geerde," antwoordde zij vastberaden; „maar zijn vader ken ik sedert verscheidene jaren, en deze ik mag immers aannemen, Hoogheid, dat gij alles weet was er is voorgevallen?" „Ja, nu weet ik 'tl" zeide Egon, met nadruk. „De overste van Falkenried was een groot vriend van mijn vader en kwam veel bij ons aan huis. Maar ik had nooit van een zoon gehoord en meende dat de overste kinderloos was, tot op dien vreese- lijken dag op Rodeck, den sterfdag van mijn echt zfin beruchte rede voor de scherpschutters, zal wel niemand zich over deze mislukking der onderhandelingen verwonderen, eerder over het feit, dat dit gesar en gechicaneer zoo lang wordt verdragen en geduld. De crisis in Joegoslavië ontstaan door de heftige oppositie der Kroaten tegen de rati ficatie der verdragen van Nettuno, gevolgd door een ondoordachten moordaanslag op eenige hunner, is nog niet tot oplossing ge bracht. De Kroaten eischen het aftreden der regeering, hetgeen door de meerderheids- party en is geweigerd. De verbittering onder de Kroaten is nog steeds zeer groot. Voor loopig zal de ratificatie der verdragen van Nettuno wel van de baan zfin. Eerst moet de rust terugkeeren. Noodgedwongen zal Italë hierin wel moeten berusten. Het is de eenige manier om den vrede, die daar aan een erg dun draadje hangt te bewaren. Naast deze onaangenaamheden, heeft Mus solini nog eenige kleine speldeprikken te verduren. In de eerste plaats het heengaan van graaf Volpi als minister van financiën. De oorz.iab van het heengaan van dezen knap pen fiuancier, die indertfidzoo'n voordeelige regeling met Amerika wist te treffen in zake de terugbetaling der Italiaansche schul den aan Amerika, moet worden gezocht in oneenigheden met den directeur der Itali aansche Bank. Mussolini liet het bericht verspreiden, dat het heengaan van Volpi niets anders beteekende dan een logisch ge volg van zijn rouleeringssysteem. De voor- deelen van dit systeem zouden zfin, dat een grooter aantal personen vertrouwd zou raken met het dragen van regeeringsverantwoor- delfikheid. Zooiets als een regeeringsoplei- ding. Men moet wel erg goedgeloovig van aard zfin, om dit voor waarheid te slikken. Terwille hiervan laat men geen prima kracht gaan en vooral niet, indien de opvolgers nog moeten bewfizen, dat ze voor hun taak "In berekend. Een andere onaangenaamheid voor den duce is wel, dat de Tiroolsche leden van den Nationalen Raad uit naam van 296 gemeenten van Noord-Tirol aan Bondskan selier Seipel een adres hebben ter hand ge steld, waarin wordt verlangd, dat er bfi de Europesche mogendheden wordt geprotes teerd tegen de Italiaansche onderdrukking der Duitsche bevolking in Zuid-Tirol en waar in op interventie der mogendheden wordt aangedrongen. Mussolini stoort zich niet aan de wenschen der minderheden en negeert alle verlangens dezer Duitsche bevolking. Oorspronkelfik was de Duitsche taal nog toe gestaan, doch ook dit weinige zal hun wor den ontnomen, teneinde de veritalianiseering in den kortst mogelfiken tfid te voltrekken. Dat deze door dwangmaatregelen geenszins wordt bevorderd, eerder het tegendeel, ont gaat Mussolini blfikbaar geheel en al. Van de verdere buitenlandsche berichten memoreeren wfi: Het Cbileensche stoomschip „Angamos", transportvaartuig van de Chileensche regee ring, is ter hoogte van Punta Chimpel op de rotsen geloopen en vergaan. Hierbij zfin ruim 250 personen, zoowel passagiers als beman ning om het leven gekomen. In Sofia is generaal Protogerof, de Mece- donische leider, op wiens hoofd de Joego- genoot. Toen vernam ik de waarheid en was ge tuige van de ontmoeting tusschen vader en zoon." De jonge vorst haalde verruimd adem bij deze mededeeling, die een plotseling opgerezen, onheil spellend vermoeden weer verdreef. „Dan begrijp ik uw belangstelling," antwoordde hij. „De overste van Falkenried is waarlijk te be klagen. „Hij alleen?" vroeg Adelheid, verwonderd over den bitsen toon van dit laatste gezegde „En dan uw vriend zelf?" „Ik heb geen vriend meer, ik heb hem verloren!" barstte Egon met hartstochtelijke droefheid uit.. „Wat hij mij twee dagen geleden bekende, had al een diepe kloof tusschen ons gegraven, en wat ik nu weet, scheidt ons voor eeuwig!" „Gij oordeelt zeer hard over den misslag van een zeventienjarigen jongen Hij was bijna nog een kind!" Er lag een diep verwijt in dit gezegde van de jonge vrouw; maar de vorst schudde driftig het hoofd. „Ik spreek niet van die vlucht en die woord breuk, hoewel deze op zichzelf al erg genoeg zijn voor den zoon van een officier; maar wat ik gis teren hoorde ik merk wel, mevrouw, gij weet het ergste nog niet, en hoe zoudt ge dit ook weten! Bespaar 't mij, u dit mee te deelenl" Adelheid was bleek geworden. Angstig hield zij de oogen op den spreker gevestigd. „Ik verzoek u, mij de waarheid, de volle waar heid te zeggen," hernam zij eindelijk. „Gij zeidet straks, dat Rojanow was teruggekomen om dienst te nemen bij ons leger. Ik heb dit vermoed en ver wacht, daar 't het eenige is, waarmee hij zijn oude schuld kan uitwisschen. Is hij al bij een regiment Slavische regeering een half millioen dinar had gezet, op straat vermoord. Protogerof was oud-bestuurder van het centrale Mace donische revolutionnaire comité. De tfiding van dezen gelukten aanslag heeft te Sofia een diepen indruk gemaakt. De berichten over de redding der mannen van Nobile worden steeeds tragischer. De vermiste Russische vlieger is weer terecht, doch nu wordt er gevreesd voor een Itali aansche vliegenier benevens voor den Hollan der Sjef van Dongen. De berichten van Lund- borg over den toestand onder de nog niet ge redde bemanning doen zien, dat deze lang niet zoo goed is, als de eerste berichten wei hebben doen gelooven. Ze voeden zich met een half rantsoen en zfin bedenkelfik uitge put. Indien hun redding niet spoedig plaats heeft, is het ergste te vreezen. Wat het lot van Amundsen betreft is uit verklaringen van enkele schepelingen komen vast te staan, dat de machine van Amundsen in zee is gestort. De Amerikanen genieten van een hittegolf en volgens een bericht uit Chicago bleef een meisje op straat in de asphalt steken, om dat de teer door de hitte was gesmolten. We wachten nu op een bericht, waarin wordt meegedeeld, dat ze ergens op de gloeiende straatkeien pannekoeken hebben gekakken. De „Izwestya", het orgaan der Sovjet- regeering, maakt melding van het ontslag van 18 Sovjet-rechters, wegens openbare dronkenschap, afpersing en dergelfike. Zoo iets is werkelijk geen aanbeveling voor de heeren. Het maatschappelijk vraagstuk van onzen tijd. ii. De mensch was in den beginne klein, arm en van gevaren omringd, en heeft zoo lang gewerkt, geworsteld en gestreden, tot dat hij heer over de wereld is geworden. Niets staat hem nog in den weg, geen moeilijkheden zfin voor hem nog onover winnelijk. Maar nu moet hfi nog leeren, om heer over zichzelf te worden. Hij moet nu trachten om mensch te worden, en dan kan hfi van geluk gaan spreken. Nu is de vraag, hoe kan hfi zichzelf leeren kennen, en hoe kan hfi heer over zichzelf worden Kan nu iémand uit zichzelf, zonder hulp van anderen, zichzelf leeren kennen? Niet gemakkelfi'k komt hfi daartoe, en nog moei lijker is het voor hem om alleen, zonder hulp van anderen, zijn kwade eigenschappen af te leggen. We zeggen zoo gemakkelijk dat we allemaal zondaren zfin, (maar ons zelf rekenen we er gewoonlfik niet bfi). We hooren zoo vaak zuchten: o, mfine arme ziel! Maar dat zijn allemaal praatjes voor de vaak. Gewoonlijk meenen we daar niets van. We zeggen dat, omdat het zoo tot den goe den toon behoort om voor echt christelfik of vroom te worden gehouden. Soms ook hoort men roerend preeken, spreken en zingen over het zondigmensch- dom zoodat men werkelfik meegesleept zou worden indien de fidelheid en de schijn heilige vroomheid er niet duimdik oplagen. Er zijn echter toch menschen geweest, die een diepen blik hadden in het leven van den mensch. Deze menschen nu, diehuDne eigene onvolmaaktheid erkennen, hebben geplaatst?" „Zoover is 't gelukkig niet gekomen, en dit heeft mij een zware verantwoording bespaard," zeide Egon op onbeschrijfelijk bitteren toon. „Hij heeft zich bij verscheidene regimenten gemeld, maar is overal afgewezen." „Afgewezen? Waarom?" „Omdat hij er niet voor durfde uitkomen, dat hij een Duitscher was, en omdat men tegen den vreem deling, den Rumeniër, een zeer verklaarbaren achterdocht koesterde. Men moet in den tegen- woordigen tijd uiterst voorzichtig zijn, dat er geen spionnen in onze gelederen dringen." „In 's hemels naam, wat bedoelt ge daarmee?" riep Adelheid, die nu eenigszins begon te begrijpen waarop hij eigenlijk zinspeelde. Egon sprong opge wonden van zijn stoel op en kwam naast haar staan. „Als gij 't dan wilt weten, mevrouw, dan zal ik 't u zeggen 1 Hartmut kwam bij mij en verlangde dat ik mijn invloed zou aanwenden om hem een plaats te bezorgen in een van onze regimenten. Ik weigerde dit in het begin, maar hij wist mij de belofte af te dwingen door een bedreiging, die misschien niet eens ernstig gemeend is geweest. Ik hield woord en wendde mij tot een van de hoofdofficieren, wiens broeder secretaris bij ons gezantschap te Parijs en juist hiermee terugge komen is. Deze was tegenwoordig bij mijn bezoek, zag verbaasd op bij den naam Rojanow, deed mij eenige vragen omtrent den bewusten persoon en deelde ons daarop bijzonderheden mede waar voor woorden te kort schieten! Ik heb meer van Hartmut gehouden dan van iets of iemand ter wereld, ik heb hem bijna vergood, ik heb mij door de vleugels van zijn genie mee laten opvoeren, en nu vermeen Ik, dat de vriend, die mijn alles was, een ellendeling is, dat hij en zijne moeder te Parijs als spionnen dienst hebben gedaan mis schien wilde hij dit ook in onze gelederen doen!" Hij sloeg de hand voor de oogen en er lag iets aangrijpends in de droefheid van den jongen man, wiens vriendschaps-ideaal zoo jammerlijk vernie tigd was. Ook Adelheid was opgestaan en de hand waarmede ze op haar stoel leunde, beefde toen zij vroeg: „En wat hebt gij, wat heeft hij daarop geant woord?" „Rojanow, bedoelt ge? Ik heb hem niet weer gezien en zal dit ook niet doen ik wil 't hem en mijzelf besparen. Hij is op het oogenblik in de houtvesterswoning op Rodeck en wacht daar mijn antwoord; ik heb hem in een paar regels meege deeld, wat mij ter ooren is gekomen, zonder er verder éen woord bij te voegen. Hij heeft dien brief waarschijnlijk al ontvangen en zal den in houd wel begrijpen." „Goede God, dat drijft hem in den dood!" barstte Adelheid uit. „Hoe kondt ge dan doen? Hoe kondt ge dien ongelukkigen man onverhoord veroordeelen?" „Dien ongelukkigen man?" herhaalde de vorst scherp, „Houdt ge hem werkelijk daarvoor?" „Ja, want ik hoor die vreeselijke beschuldiging niet voor de eerste maal. Ook zijn vader heeft hem deze bij die samenkomst, voor de voeten geworpen. „Wel nu, als zijn eigen vader hem dus aan klaagt (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1