N FDEELINGEN non de leerlingen der Hactt toonstelling Gemengd Nieuws. d. Takstraat huisbezorgd cholen te Brielle. N S STUDIE-WATERVERF Het Beste! atsloterij s BUIJS PT firma's it blad eeren Vraagt ons Advertentie-tarief ST00JHB00TD1ENST Dienstregeling WOENSDAG 4 JULI 1928 Pluimveeteelt. DWAALLICHTEN. II Scheren VERSLAGEN ontwikkeling et veranderd! stal in kleine wfils vorste- eer velen van de genoegens and smaken, dit te danken ij, die heeft ebben aange- n tegenwoor- emeente hier ooals nergens ■oral.ook heeft ke een groote eeft. Dit zyn us-concerten, n eigenlijken adplaats be- chen dirigent op der jaren identieorkest en zich deze k nauwelijks toeloop naar ncerten met el, dat men t badplaats wijl tenslotte 'e beste films fhebbers vol den om zich reed om ook waardig te vollen gang, ar te hopen, oote wispel- Het grootste schip ter wereld. Het nieuwe vaartuig, dat, gelfik reeds kort gemeld is, bi) de firma Harland Wolff Ltd., te Belfast, voor de White Star Line op stapel is gezet, en dat het grootste scbip der wereld zal worden, zal volgens een offlcienle bekend making 62,000 bruto register ton meten, en dus ongeveer tweemaal zoo groot zijo als de nieuwe Statendam der Holland-AmerikaLijn. Over de afmetingen en de machineinrichting zijn geen mededeelingen verstrekt, het schip zal echter meer dan 300 meter lang en meer dan 30 meter breed moeten zijn. en in Engel - sche vakkringen wordt beweerd dat de v2er schroeven zullen worden gedreven door hoog druk stoomturbines, die aan het vaartuig een snelheid zullen geven van 26/26 knoopen, of ruim 45 K.M. per uur. De bouwkosten zijn op ongeveer 85 millioen gld. geraamd. GROOTE BRAND BIJ VENETIË. Lido's bad-etablissement geheel verwoest. VENETIË, 28 Juni. Een hevige brand heeft gewoed in het bad-etablissement van Lido. Bijna duizend baders, meest vrouwen, werden door een paniek bevangen en vlucht ten, waarbij velen haar kleeren moesten achterlaten. Binnen een uur was het etablis sement totaal verwoest.Ten gevolge van den hevigen wind viel aan blusschen niet te denken. HONGERSNOOD IN GALICIË. Epidemieën onder de bevolking. WARSCHAU, 28 Juni. - In het district Mospisk in Oost-Galiciö is hongersnood uit gebroken. Er beginnen epidemieën onder de bevolking te heerschen. er leeilingen van Meisjes-Vakschool en Ambachls- oensdag 4 en Donderdag 5 Juli a.s. an 2'/2-5 uur en van 7-9 uur. ~oop de complete collectie kozijnen met ramen, trap, voor een burgerwoonhuis. Alles te zien op dagen en uren. jgbaar in eiken boekhandel. te trekking begint 23 Jttli 1928. e Loterij zijn wederom TE KOOP, bij onder- agenten: welke zijn Vermeulen te Dirks- F, Cafe, Melissant; J. mW. Roos, Goede- Ouddorp; S. Kievit, s en A. Faasse, Mid- ,Stada/t Haringvliet; Bommel; H. Kobus, r. Peperstraten en Tonge. nbevelend, dvertegenwooidigei Binnenweg 76. DAGMIDDAG ZIG MIDDELHARNIS-ROTTERDAM v.v. via VLAARDINGEN s.s. „MIDDELHARNIS" aanvangende 15 MEI 1928 van Middelharnis op Maandag en Dinsdag V. Middelharnis 4.36 vm. A.Vlaard. 7.00 vm.* A. Rotterdam 8.00 Tm. Overige dagen (bch. Zon- en Fecstd.) 7. Middelharnis 6.40 vm. A.Vlaard. 9.10vm.»* K. Rotterdam 10.00 vm. A. Brielle 10.30 vm.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V.Rotterdam 2.15 nm. V. Vlaard.3.00nm. f A. Middelharnis 5.30 nm. Overige dagen (beh. Zon- en Feestd.) V. Rotterdam 3.15 nmV.Vlaard. 4.00 nm ff Y. Brielle 2.15 nm.§ A. Middelharnis 6.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm en 7.12 of 7.40 vm. van Vlaardingen. In aansluiting op den trein van 9.21 vm. en 9.42 vm. van Vlaardingen. f In aansluiting op den trein van (2.40) 14.40 en (2.51) nm. 14.51 te Vlaardingen- ff In aansluiting op den trein van (3.40) nm. 15.40 en (3.51) 15.51 te Vlaardingen. Te Vlaardingen overstappen. Ala Peeatdflgen zijn te beschouwen: Nieuwjaarsdag, 2e Paa«ch(Ug, Hemehraarladag Pin katerdag au da beSdt KetaVdtgao. Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,07s ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel, Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 68 Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonne s worden gezonden aan JDr. B. J. G. te Hennepe, Diergaarde- singel 96a Botterdam. Postzegel van 7\ cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. Juni, een praatje over vies water in YoIgk- dasu en over zure molk. De maand Juni heeft het dit jaar aardig met1 ons gemeend en de laatste weken is het weer zeer gunstig geweest. Het begint werke lijk op een ouderwetsche zomer te gelijken en de Eagelschman die ons klimaat zoo slecht vond dat hjj opmerkte dat verleden jaar de zomer op een Vrijdag geweest was, begint heusch ongelijk te krijgen, er zijn in Jnni al heel wat zomersche dagen geweest. De kuikens profiteeren daar geweldig van. Het slechte, gure, natte voorjaar heeft veel kwaad gedaan, slechte broedresultaten,zeer veel kuikenziekte. Als men eens precies na zou kunnen gaan hoeveel eieren er jaarlijks in ons land verbroed worden (ik zeg niet gebroed en ook niet uitgebroed) dan men versteld staan over het reusachtig kapitaal verlies. Hfoofdzaak is onoordeelkundige behandeling der eieren, gebrekkige machines. Bij de kui- kons komt daar als derde factor die zeer schadelijk kan werken, ook nog vaak het slechte weer bij. Vandaar dat de Atneri- kaansche methode van binnenshuis opfokken ook wat dat betreft groote voordeelen heeft. Dit voorjaar was het haast onmogelijk de kuikens buiten in leven te houden. Een der Olympische gasten heeft dan ook gevraagd of het hier in Holland altijd regende waarop het antwoord was: Neen, in den winter sneeuwt het wel eens. Enfin, op het oogenblik is het mooi weer en ziet men allerwege de opgroeiende kuikens buiten loopen. De pluimveehouder is eigenlijk de grootste optimist en idealist van de we reld In het voorjaar maakt hij zijn bereke ningen, zet zijn foktoomen, rekent uit hoe veel eieren hfi zal inleggen, hoeveel kuikens daarvan zullen komen enz. enz. en m het najaar blijkt er van al de berekeningen heel weinig uit te komen en heeft h(j veel te weinig goede jonge hennen. Ook het mooie warme weer ban ons voor de kuikens leelijke parten spelen, n.l. door dat aangemaakt voer of drinkwater dat niet al te zuiver is, zeer snel bedreft. Aange maakt meelvoer kan in gisting overgaan of zuur worden en drinkwater dat vervuildis, kan een enorme bacteriegroei ontwikkelen en hoogst schadelijk werken. Als meii op het oogenblik te Volendam tusschen de eenden- hokken rondvaart kan men het haast niet uithouden van den afschuwelijken stank die zich daar in de slooten ontwikkelt. Het water daar staat door eigenaardige poldertoestan den vrijwel geheel stil en wordt op hevige manier verontreinigd door eendenmest, vischafval, mosselnesten enz. Dat alles maakt dat de slooten in plaats van water een dik soort stinkende erwtensoep schijnen te be vatten met inplaats van varkenskluifjes voor vleeschbestandeel een aantal doode ratten of eenden. Eerdaags slaat die groene kleur (die door bepaalde lagere plauten veroorzaakt wordt) weer over in een prachtige roode bessensapkleur. (Ook weer door bepaalde FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 77) „Houd alles daar op Rodeck maar verder goed in orde!" besloot hij. ,,'t is mogelijk, dat ik er nog eens voor een paar uren kom; maar ik geloof 't haast niet, want het bevel om op te marcheeren kan eiken dag komen. Hoe vindt ge mij wel als soldaat?" Met deze woorden richtte hij zich in zijn volle lengte op. Zijn slanke, jeugdige gestalte voldeed uitstekend in de luitenantsuniform en Stadinger monsterde haar met een blik van bewondering. „Prachtig!" antwoordde hij. ,,'t Is eigenlijk jam mer, dat Uwe Hoogheid niet militair van beroep is!" „Vindt ge? Nu, voor het oogenblik ben ik 't met hart en ziel. De velddienst zal wel niet gemakkelijk zijn en ik zal daaraan eerst moeten wennen; maar 't kan geen kwaad, als men een poos in den band wordt gehouden." „Neen, Hoogheid, voor u kan dat zeker geen kwaad 1" zeide Stadinger met zijn schrikwekkende oprechtheid. „Als Uwe Hoogheid zoo jaren lang in het oosten rondzwerft met een groote zeeslang en een heelen troep olifanten, of als ge te Ostende microscopisch kleine plantjes veroorzaakt, die welig groeien in dit op ontzettende wyze mot organische stoffen verontreinigde water van een bepaald zoutgehalte). Is het wonder dat in zulk water allerlei ziekte kiemen, en parasieten-eieren (wormeieren, cocidien enz welig tieren en dat zulk water aanleiding geeft tot ingewandsstoornissen en abnormale gevoeligheid voor allerlei ziektekiemen En ik noem nu hier nu Volen dam, omdat ik daar elke week zit op mijn proeffofekerij en me dan steeds weer opnieuw verbaas over deze allertreurigste toestanden, doch ik ban nog genoeg andere plaatsen aanwijzen, die mij zoo op mijn rondreizen opvallen. Meestal zijn het vervuilde, half in gedroogde slootjes of poelen waar kippen of eenden uic drinken moeten en die dus aan leiding tot ziekten geven. Ie doordat het water op zichzelf schade lijk is en dus de gevoeligheid voor ziekte kiemen verhoogt en 2e omdat ziektekiemen in vuil water ook weliger tieren dan in rein water. Hoe het zij, ik hoop nu al vast aangetoond te hebben, dat rein water voor de gezondheidstoestand van ons pluimvee van het grootste belang is, nog afgezien van het feit dat leggende dieren verbazend veel water noodig hebben om eieren te vormen en dus als wy het vieze stinkende water niet lusten, ook geen eieren kunnen leggen. Zorg dus nu de warmte nadert le. Voor rein water, 2e. Voor overvloedig water, De dieren mo gen geen dorst lijden Pas bij kuikens vooral op met de melk. Zorg voor de uiterste rein heid van het drinkwater. Karnemelk of zure melk gaat niet zoo spoedig tot rotting over, maar gewone melk of wat nog erger is ge pasteuriseerde melk gaan gauw goor worden of rotten en zijn dan hoogst gevaarlijk. Ik hoor nu al direct eenige lezers vragen of dat wel juist is van die gepasteuriseerde melk. Het publiek denkt immers dat deze bacterievrij is. De zaak zit zoo Gewone melk bevat een massa bacteriën GewoDe handelsmelk die wij zoo in de stad te drinken krijgen kan heel gemakkelijk een half millioen bacteriën per kubike centimbter bevatten! Dus eten en drinken tegelijk! Gaat men nud«zemelk verhitten dan doodt men vele bacteriën, maar juist de schadelijke rottingsbacteriën zijn het taaist en blijven leven doordat ze z g. „sporen" vormen. Koelt nu de melk af dan gaan deze sporenvormen, de rottings bacteriën, welig groeien. In gewone melk hebben ze niet zoo'n kans, omdat daar de melkzuurvormenöe bacteriën door de vor ming van melkzuur den groei van de andere bacteriën tegengaan. Voor deze week besluiten we dus met ons drinkgerei eens extra grondig te reinigen en het iederen dag schoon te houden. Vooral kippen of eenden die droogmeel krijgen, knoeien daarvan veel in hun drinkwater dat daardoor zeer snel bederft. Dus met de warme dagen hebben we vooral te letten op het drinken en als we eenmaal goed zuiver water of zure melk hebben, letten we nog verder op drie punten, n.l. a. reinheid, b, uiterste reinheid, c. nog eens reinheid. Dr. B. J. C. te Hennepe, het allerhoogste hof ontvlucht, omdat ge niet ver kiest te trouwen, dan brengt ge toch niets anders voor den dag dan „Dan dwaasheden!" viel de jonge vorst hier met volkomen toestemming in. „Stadinger, er is jets, dat ik in het veid geweldig zal missen je verregaande brutaliteit! Ge wilt mij nog een laatste zedenpreek houden, dat kan ik aan je gezicht zien; maar bespaar mij die en groet Zenz liever van mij, als ge thuiskomt. Ze is nu toch zeker weer op Rodcck?" „Ja, Hoogheid, nu is ze er weer!" zeide de oude man met klem en nadruk. „Natuurlijk! Omdat ik mee naar Frankrijk op trek. Maar stel je maar gerust, ik zal als een waar model van verstand en deugd terugkomen, en dan dan ga ik ook trouwen." ,,ls 't waar?" riep Stadinger verrast. „Dat zal liet allerhoogste hof verheugen!" „Dat's nog de vraag!" hernam Egon spottend. „Misschien jaag ik dat allerhoogste hof wel een schrik op het lijf met mijn verloving en mijne aller- genadigste tante Sophie een beroerte bovendien. Kijk mij maar niet zoo dom aan, Stadinger, gij begrijpt daarvan toch niets; maar ik sta je uit drukkelijk toe, zoolang de veldtocht duurt, je het hoofd daarmee te breken. Ga nu maar heen en als we elkaar niet mochten weerzien denk dan nog eens aan je heer en meester." Stadinger trok'zijn gelaat in dc grimmigste plooien, om zijne opwellende tranen te verbergen; maar 't gelukte hem niet. „Hoe kan Uwe Hoogheid nu zoo praten?' mompelde hij. „Zou ik, oude man, alleen op de wereld blijven en u niet weerzien zoo jong, zoo knap en levenslustig als gij zijt? Dat overleefde Voor huis en hof. IN DEN BLOEMENTUIN. Plant in Juli vroege bolgewassen. Zeer velen planten de vroege bolgewassen, ais winterakonieten, bol-irissen, krokussen, soilla's en andere soorten pas in September. Hoewel ook dan nog wel goede uitkomsten worden verkregen, is einde Juli hiervoor beter geschikt, wat ook wel ten duidelijkste blijkt uit de betere resultaten. Op grond hier van verdient bet aanbeveling te breken met de oude sleurgewoonte van planten in Sep tember. Onder deze vroege bolgewassen treft men prachtige soorten aan en hoewel de prijzen hiervan nu altijd niet bepaald laag zfin te noemen, raden we iedere bloemenlief hebber aan eenige bol-irissen uitte planten. Er zijn prachtige kleuren onder, welke tevens geschikt zijn voor potcultuur. Ook voor de najaars-krokussen is het nu de tyd van planten. Ook hierin is groote ver scheidenheid en waar ze vrijwel op iedere grondsoort uitstekend groeien, behalve op al te zware gronden, zijn ze voor de amateurs zeer gemakkelijke planten. Een uitstekend plaatsje voor krokussen is midden in een grasveld zoodat ze bij zware najaarsregens geen hinder hebben van opspattende modder. De winter-krokussen leenen zich voor de liefhebber, die niet over glas of stolpen be schikt beter voor potcultuur dan voor den tuin. In het laatste geval verlangen ze een beschut plaatsje, beschermd door ruit of stolp, indieu onguustige weersomstandigheden dit noodzakelijk maken. De groote aantrekkelijk heid bestaat hierin, dat ze buiten bloeien op een tijdstip, dat er geen andere bloemen in den tuin zijn waar te nemen. "Voor potcul tuur worden ze deze maand opgepot, in een beschaduwde koele plaats of in een bak ge plaatst, om het aanwortelen te bevorderen, en daarna op een koele plaats meer in het licht gezet. In deze maand is het tevens de meest geschikte tijd heesters van stekken te kwee- Ren Als stekken snijden we van de takken welke gebloeid hebben, de half volgroeide scheuten onder een oog af. "Waar dit mogelijk is, nemen we liefst een stukje van den ouden tak mee, het z.g. hieltje, aangezien deze stekken veel gemakkelijker wortelen, dan de gewone stekken. De stekken worden in potten of kistjes met zandige aarde in een kouden bak geplaatst, welke om het aan wortelen weer te bevorderen, zooveel moge lijk gesloten blfift, beschermd wordt voor de zon en met het oog op schimmel alleen in den morgen een half uur wordt gelucht. Anjers afleggen. Het afleggen van anjers, hoewel nu niet bepaald moeilijk, moet met zorg geschieden, aangezien anders de wortel vorming groot gevaar loopt. We beginnen met het uitzoeken van de sterkste scheuten. Midden tusschen twee knoopen maken we met een scherp mes een insnijding in de lengte door den scheut tot den volgenden knoop. Om te zorgen dat de ontstane spleet open blyft steken we hierin een houtje of iets dergelfiks. De scheut, ontdaan van de onderste bladeren, wordt tegen den grond gebogen en met klemmetjes of een haar speld hiertegen bevestigd. Als dit is geschied, dan wordt de gemaakte spleet (wond) flink met aarde (vermengd met graszodengrond ik niet!" „En ik heb je toch dikwijls genoeg boos gemaakt, mijn oude boschgeest!" zeide de jonge vorst, hem de hand toestekend. „Maar ge iiebt gelijk, men moet aan de overwinning en niet aan den dood denken, en als beide tegelijk komen, dan valt het sterven ook niet zwaar." De oude man boog zich over de hand van zijn meester. Een traan viel daarop neer. „Ik wilde, dat ik kon meegaan?" zeide hij half luid. „Ja, dat geloof ik!" antwoordde Egon lachend, „en ge zoudt nog een knap soldaat zijn, ondanks je spierwit haar! Maar nu moeten wij, jongen, in het vuur, en gij, ouden, blijft thuis! Vaarwel, Stadinger!" Hij schudde hem hartelijk de hand „Wat zie ik schreit ge? Gij moest je schamen! Weg met die tranen en die sombere voorgevoelens! Ge zult mij nog dikwijls genoeg de les kunnen lezen!" „God geve 'tl" zuchtte Stadinger uit den grond van zijn hart. Hij zag nog eens met vochtige oogen in het jeugdig, opgewekt gelaat, dat hem zoo vol levenslust en goeden moed toelachte, en daarop ging hij heen met gebogen hoofd. Nu voelde hij 't eerst recht, hoe na zijn jonge Doorluchtigheid hem aan het hart lag! De vorst wierp een blik op zijn horloge. Hij moest zich melden bij een zijner chefs, maar ziende dat hij nog bijna een uur tijd had, nam hij een courant op en verdiepte zich in de laatste telegrammen en nieuwstijdingen. Eensklaps liet zich een vlugge, luide stap in de zijkamer vernemen. Egon keek verbaasd op. Zóo plachten de knechts niet te loopen en bezoekers werden altijd vooraf aangediend. en zand) bedekt. Bfi droogte wordt de grond voortdurend goed vochtig gehouden en na eenigen tijd vormen zich bij de wond de wortels en eerst neergebogen kop der scheut richt zich op. Zoo noodig kunnen de plantjes in October voorzichtig worden opgenomen. Kunnen ze blijven staan, dan is dit nog beter en zullen ze zich ontwikkelen tot prachtige planten, welke het volgende jaar zullen bloeien met fraaie, groote bloemen. Anjers, welke' niet worden afgelegd, kun nen gerust eenige jaren blijven staan, doch langzamerhand verwilderen ze dan en gaan achteruit. Het aflöggen geeft de mooiste en grootste bloemen, terwijl wij hierdoor tevens onze planten voorraad aanvullen, zonder dat we hiervoor bij den bloemist behoeven aan te kloppen. Meermalen wordt dit afleggen uitgesteld tot ongeveer half Augustus, doch dit is beslist af te keuren, daar dan de kans heel groot is, dat de plantjes in het begin van October niet voldoende beworteld zijn en het volgende jaar maar zeer weinig zul len bloeien. géén Pijn en naschrijnen of stukgaan der huid, indien men vóór het inzeepen de baardoppervlakte inwrijft met Doos 30, Tube 80 ct. PUROL (Adv.) VERSLAG van d« vorgadering van den Raad der Gemeente STELLENDAM, op Donderdag 28 Juni,'snam.4uur. Voorzitter Burgemeester Charbon. Aanwezig alle leden. De voorzitter opende de vergadering met gebed, waarna de notulen der vorige ver gadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen stukken: Proces-verbaal vaD de kasopname bfl den gemeente-ontvanger, waaruit bleek dat in kas was een bedrag van 276,87, overeen komstig boeken en bescheiden. De goedkeuring van Ged. Staten over de verordening op de heffing van keurloonen. Idem over de heffing van 75 opcenten op de E. I. B. Idem over de verordening van leges ter secretarie. Een verzoek van de vereenigingFlakkeesch Belang, om de schuttingen en heggen op de hoeken der verkeerswegen niet hooger te laten aanbrengen of opgroeien dan 1.25 en dit verbod in de politieverordening vast te leggen. Dit verzoek wordt in handen van B. en W. gesteld ter afdoening en onderzoek. Een schrijven van de gezondheidscom missie waarin deze voorstelde 10 woningen af te keuren. B. en W. stellen voor die woningen af te keuren en niet meer te laten betrokken als zij leeg gekomen zijn. Jansen zeide die woningen bezichtigd te hebben en dat er 7 in zeer slechten toestand verkeeren, 3 zouden er nog wel kunnen worden opgeknapt. Spreker vreesde echter, dat de verhuurder, als de woningen eenmaal zijn afgekeurd, er heelemaal niets meer aan Maar deze bezoeker had altijd vrijen toegang, zooals al de dienstboden wel wisten; voor dezen stonden al dc deuren in het huis van vorst Adels- berg wagenwijd open. „Hartmut! Zijt gij daar!" Verrast en verheugd vloog Egon den binnen tredende te gemoet en wierp zich aen zijne borst. „Zijt gij weer in Duitschland en dat weet ik niet eens! 't Is al heel slecht van je, mij twee volle maanden zonder eenig bericht te laten! Komt ge nu afscheid van mij nemen?" Hartmut had noch deze begroeting, noch die hartelijke omhelzing beantwoord. Somber zwij gend bleef hij staan, en toen hij eindelijk sprak, verried ook zijn toon geen blijdschap over dat weer zien. „Ik kom rechtstrekes van het station. Ik had mij nauwelijks durven vleien je nog hier aan te treffen, en toch is dit voor mij van het grootste belang." „Maar waarom hebt gij mij je komst dan niet gemeld? Ik schreef je immers dadelijk na de oor logsverklaring. Ge waart toen toch nog op Sicilië?" „Neen, ik was vertrokken, toen de oorlog onver mijdelijk scheen te worden, en heb je brief niet meer gekregen Sinds acht dagen ben ik in Duitschland." „En komt ge nu eerst bij mij?" vroeg Egon ver wijtend. Rojanow liet dien toon onopgemerkt; zijne oogen bleven op de uniform van zijn vriend rusten, en er lag brandende jaloezie in dien blik. „Ik zie, dat ge al in dienst zijt," zeide hij haas tig. „Ik heb ook plan mij in het Duitsche leger te laten inlijven." Egon had alles eerder verwacht dan deze mede- zal doen en de bestaande toestand nog veel meer zal verergeren, stelde daarom voor die woningen maar direct, althans zoo spoedig als mogelijk zal blijken te ontruimen. Holleman zeide er niet voor te zijn, die menschen er uit te zetten, spreker was er wel voor alle tien de woningen onbewoon baar te verklaren, 't Is misschien wel moge lijk de drie beste woningen nog wat op te knappen maar alle afmetingen zijn toch een maal veel te klein. Besloten werd tot afkeu ring van alle tien huisjes. Een schrijven van den Officier van Justitie inhoudende een verzoek om een arrestanten lokaal te bouwen. De Heeren Jansen en Holleman meenen dat de finantién een dergelijken bouw niet rechtvaardigen. Besloten werd afwijzend te beschikken. De begrootingen werden met enkele af en overschrijvingen gewfizigd. Tot lid der commissie tot wering van van schoolverzuim werd benoemd in de vacature F. Koese, die heeft bedankt, de heer M. van der Vlugt. De heeren M. Jansen, W. Blokland en C. Hoek werden benoemd tot leden der commissie van onderzoek voor de rekening over '27 en de begrooting dienst '29. Rondvraag. J. van Dam vroeg of er iets te doen was aan het vele en hard rijden op fietsen door Elve. Voorzitter zeide dat die weg het eigendom is van particulieren, dus de gemeente daar niet kan ingrypen. J. van Dam stelde voor een urinoir te plaatsen op de kaai, waartoe werd besloten. Jansen vroeg verbetering van den weg op de kaai. Dit zal worden gedaan. Daarna sluiting. Terslag; van de vergadering van den Raad der Gemeente OUDDORP op Zaterdag 30 Juni des voormiddags half elf" uur. Voorzitter: Burgemeester Gobiusdu Sart. Aanwezig alle leden. De Voorzitter stelde eerst aan de orde beëediging van de heeren Aleman en Padmos. Door beide heeren werden de vereischte eeden afgelegd. De voorzitter wenschte de beide heeren geluk met hunne benoeming en wenschte niet anders dan dat het vertrou wen, hetwelk de kiezers in hen gesteld h6bben niet beschaamd zal worden. Padmos zeide te hopen dat zij eensgezind met en als broeders zullen samenwerken aan het welzijn der gemeente. Benoeming Wethouders i Bij de eerste stemming verkregen de heeren J. Westhoeve 4, KI. Westhoeve 4 en W. Mastenbroek 3 stemmen. Gezien geen volstrekte meerderheid verkregen werd besloten een vrije stemming te houden. Daarbij verkregen bovengenoemde heeren resp. 4, 5 en 2 stemmen. Daarna had een Herstemming plaats tusschen de heeren J. en KI. Westhoeve, waarbij 6 stemmen wer den uitgebracht op den heer KI. Westhoeve en 3 op J. Westhoeve. Voorzitter wenschte geluk met zijn be noeming tot wethouder en zeide, niet te twijfelen of er zou een goede samenwerking kunnen plaats hebben aangezien Westhoeve steeds zaken uit persoonlijke belangen weet te houden. KI. Westhoeve: Het vertrouwen mij ge deeling. Uiterst verbaasd trad hij achteruit. „in het Duitsche leger? Gij, een Ruineniër?" „Ja. En daarom kom ik hier. Gij zult mij wel helpen om dat plan te volvoeren." „Ik?" vroeg de vorst met steeds toenemende verbazing. „Ik ben immers niets meer dan een jong officier. Als 't je wezenlijk ernst is met dat wonderlijke plan, moet gij je tot een der chefs van de troepenafdeelingen wenden." „Dat heb ik al hier en daar gedaan, zeifs in het buitenland heb ik 't beproefd, maar ze willen een vreemdeling niet aannemen. Ze eischen alle moge lijke papieren en bewijzen, die ik niet bezit, en kwellen mij met allerlei vragen en navorschingen. Overal heb ik met argwaan en wantrouwen te strijden, niemand schijnt mijn verzoek te kunnen begrijpen." „Eerlijk gezegd, Hartmut, dat doe ik ook niet," zeide Egon ernstig. „Ge hebt altijd een diepe min achting voor Duitschland aan den dag gelegd, gij zijt de zoon van een land, waar de hoogere kringen slechts Fransche beschaving en Fransche zeden kennen en dat bij alle gelegenheden de partij van Frankrijk heeft gekozen en zoo is dat wantrou wen zeer verklaarbaar. Maar waarom wendt gij je niet tot den hertog in .eigen persoon, om je wensch te verkrijgen? Ge weet, hoe hij is ingenomen met den dichter van „Arivana", 't kost je alleen een audiëntie, die hij je stellig niet zal weigeren, en een bevel van zijnentwege heft eik bezwaar op en staat elke uitzondering toe." Rojanow sloeg de oogen neer en zijn reeds zoo bewolkt voorhoofd betrok nog meer, terwijl hij antwoordde: (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1