3% ING per 15 JUNI 1928 ILDENSLOTEN IENVTO 28 Let vooral op dit adres. EERSTE BLAD PREMIE» (LEENING fN.V. Société des Galeries DE SALAMDER A&rP'S AMANDELTJES? „Hotel-Restaurant SIMONS" IDERD DUIZEND GULDEN, van f 5000.-= No. 199364 mie van f 500.-- No. 92021 jende trekking 16 Juli a.s. irtretten PLAAT LAVERS MIMOSA-DROPPELS, ZATERDAG 23 JUNI 1928 DWAALLICHTEN. LOGEEREN PIET SIMONS zorgt voor U Amer. N 2 f 248, idem Itougt aange- pmend f 250, 1252, La Plata J Canada N 3 pdN 1 f 12.85, \.mer. Mixed 12, idem aan- pomend naar platte Z.-Afr. dend/geladen ippelen. pn waren de |>lgt: Bravo's 7 5, red star I per kinIta lische nieuwe ■appelmarkt. T dito 11 ct., In 14 15 ct., ■kriel f 7,-. Huiden, Leer, Wol, Diversen. ROTTERDAM, 18 Juni. Vlas. (Opgaaf van de mark meesters). Aanvoer 200 k.g. blauw schoon f 1,20—f 1,70.900 k.g. wit Zeeuwsch f 1,10-f 1,35. 7000 k.g. Groningsch f 1,30 - f 1,75. 4000 k.g. Holl.geelf 1,30— f 1,75 per k.g. Een veelzijdige ontwikkeling De barones is een veelzijdig ontwikkelde dame. Geen wonder, die heeft ook alle vier de faculteiten doorloopen. Hoe is dat mogelijk? Wel, op haar achttiende jaar dweepte zij met haar professor; op haar vierentwin tigste met haar predikant; op haar dertigste met haar dokter en op haar zesendertigste met haar advocaat. Wel wat streng Waarom is Jansen als lid van jelui vegetariers-vereeniging geroyeerd Omdat hij met de tong gesmakt heeft, toen hij een spekslagerswinkel voorbijging. 'KOOPT NU****" OER kCHTKANS naar 50 EXTRA- 1IËN oP 29 JUNI a.s. en naar (O PRIJZEN, ter waarde van HOOFDTREKKING. Loten alom verkrijgbaar. lil a«i i- Scheveningen. lie's van f 100.Nos, 104906, 148630 Premie's van f 40. Mos. 22697, 33699, 107113, 163340, 192365 Premie's van f 25. f8393, 119400, 145917, 152980, 162926,181394,182523,184686 en 320 premie's van f 12.50 ■slijsten en obligaties voor zooverre de voorraad strekt verkrijg- f».20 en f 2.70 (met inbegrip van zegel en renten) bij J. Drie- [56, Melissant; l. Breeman, winkelier, Sommelsdijk; M. van [bitant; Sommelsdijk; J. van Es, Loten-Debitant, Middelharnis; uwe Tonge; Jac. Oroens, Loten-Debitant, Goedereede en J. Ringen. rtrefbaar: kleur fwerking evelend, Middelharnis k te Middelharnis Juni 192S, kur (Zomertijd) AT (Heerenweg) 570 Rijn!. R. In van Westen af. den heer M. G. .HARNIS. AN BUUREN. BREUKBANDEN alle soorten meten zonder veer GENEESMIDDELEN tegen Urinekwalen, Vrouwen ziekten, enz. SANTOLMID1E i 2,25 per flacon. INJECTIE f 1per flacon. Vraagt onze bekende ter regeling v. d. bloedsomloop falen nooit, succes verzekerd. Al onze goederen worden onder volle garantie verkocht. Niet goed, geld terug. Kipstraat 43, ROTTERDAM. Inlichtingen gratis ook per brief. Schoone volle lichaamsvormen door onze Oosterscbe krachtpiilen, een i Gulden per flacon van 80 pillen. Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,076 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen, Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int, No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 65 Week=revsse. Binnenland. In een kort courantenbericht werd mee gedeeld, dat een deel der sleepbooten van Smit Co.'s sleepdienst van Maassluis naar Engeland is vertrokken, teneinde een begin te maken met het grootste sleepwerk ter wereld, n.l. het versieepen van een dok ter grootte van 50.000 ton, wat bestemd is voor de marinebasis Singapore. Het groote Albion met de machtigste oorlogs- en handelsvloot ter wereld, moet de hulp inroepen van de wereldberoemde Hollandsche sleepdienst Smit Co., om de eenvoudige reden, dat deze on derneming vrijwel de eenige is, welke met kans op succes een der gelijk werk kan uit voeren, aangezien deze onderneming beschikt over voldoende materiaal en bovendien over een bemanning, welke aan de hoogste eischen van zeemanschap voldoet. De moeilijkheden aan dit werk verbonden zijn veel grooter dan de leek wel vermoedt. Niet voorniets vragen de assurantiemaatschappijen een hooge pre mie, welke nog veel hooger zou zijn, indien dit werk niet aan de Hollanders werd toe vertrouwd. Deze dapperen hebben zwijgzaam al hun maatregelen getroffen, hebben afscheid genomen van hun familiebetrekkingen en hebben hun zware en verantwoordelijke taak aanvaard, alsof hst de doodgewoonste zaak ter wereld is. Alsof hun aller leven niet meer malen aan een zijden draadje kan hangen, als de stormwind rondraast, de deuren dei- machinekamer op slot gaan, de kapiteins zelf het stuurwiel ter hand nemen en van hoog tot laag een bovenmenscheiyke plichtsbe trachting, volharding en koelbloedigheid, wordt gevergd. Dat allen dit zullen doen, daarvoor is hun reputatie een betrouwbare waarborg. De reis, welke minstens 8 maan den zal duren, gaat via het Suezkanaal, welke drie dagen voor alle scheepsverkeer zal wor den gesloten, daar anders het doorvaren on mogelijk is. De door vaart wijdte is hier zoo danig, dat er van de stuurmanskunst Het uiterste zal worden gevraagd. Met trots zal heel Nederland deze moedige schare volgen op hun zware tocht en als ze, wat door iedereen wordt gehoopt, weibehouden zijn weergekeerd, dat zullen ze ons leeken trach ten wjjs te maken, dat het niet zoo veel te beteekenen had en dat er niet zoo'n gevaar aan verbonden is. Het eenige waar deze zee robben bang voor zjjn, dat is voor openlijke hulde en lof. Dank zij hun prestaties hebben w(j een reputatie als zeevarende natie en het welslagen van dit werk zal nieuwen luister bijzetten aan de glorie van het kleine kikker landje aan de Noordzee. Onze meest bekende badplaatsen, Scheve ningen en Zandvoort, hebben hun honderd jarig bestaan herdacht. Beiden waren oor spronkelijk visschersplaatsjes en hebben zich allengs, dank zij particulier initiatief, ont wikkeld tot mondaine badplaatsen, waar jaar lijks duizenden vreemdelingen en honderd duizenden Hollanders ontspanning zoeken, welke ook wel eens ontaardt in een geduchte inspanning. Hier zoekt de naar vrijheid en blijheid snakkende mensch ontspanning voor zijn overwerkte zenuwen, hier wordt voor INGEZONDEN MEDEDEELING. FEUILLETCN. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA, (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) MET GR A T/S OGENADIN ESAUS PUDDING EEN HEERLIJK NAGERECHT PUDDlNGFABRIEKOlS?jr~JP'UJL^lKa GRON INGE N een wijle gebroken met alle conventioneele bandeD, genietende overdag van een afwis selend en gezond strandleven, als de goden van het weer dit althans gedoogen en 's avonds zich moei-dansende bij sleepende muziek. De Officier van Justitie, Mr. Hermans, die tegen Mr. Denekamp een jaar heeft geëischt wegens bedriegelijke bankbreuk (zit in ver band met de Veendammer) heeft hooger beroep aangeteekend tegen het vrijsprekend vonnis der rechtbank. In de zaak van de Veendammer zelf is nog geen beslissing gevallen. Het is een juridische schaakpartij en hoewel de laatste getuigen niet zoo erg aan geheugenverlies leden dan de eerste getuigen (Mr. Mendels sprak in de Eerste Kamer dat de advocaten hierbij niet alleen aan geheugenverlies labo reerden, doch tevens aan eerverlies) zijn de verklaringen weinig positief. Dat er hierop ergerlijke wijze met de gelden der Veen dammer is omgesprongen wordt bij ieder getuigenverhoor bevestigd. Volgens verkla ringen van een der getuigen moeten twee advocaten hierbij een ton hebben verdiend. Of dit ook komt door geheugenverlies is niet bekend. Als vliegen om een brandende kaars hebben de heeren gedanst om de millioenen der Veendammer en de buitenstaander krijgt sterk den indruk dat de titel van Mr. in de INGEZONDEN MEDEDEELING. MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 a Kiespijn-Tabletten 30 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth en Drogisten (Adv.) 74) Verscheidene weken verliepen, eer ik iets van hem te hooren kreeg, en later heeft hij mij ook nog wel geschreven, hoewel slechts zelden; maar ik wist toen toch, waar hij was, en kon hem antwoord sturen. Hij was een paar maanden in Grieken land reizende geweest en ging toen naar Sicilië; maar nu blijven alle berichten achterwege en maak ik mij ernstig ongerust." Egon kon zijn angst en bezorgdheid slechts met moeite verkroppen. Men zag, hoe de scheiding van zijn eens zoo vurig vereerden vriend hem ter harte ging. Hij vermoedde niet, dat de jonge vrouw aan zijne zijde hem de oplossing van dat raadsel had kunnen geven. Zij wist, wat Hartmut thans zoo van het eene land naar het andere dreef, wat hem deed huiveren van zijn gevierden naam als dich ter, waarop een geheime, maar onuiteischbare smet kleefde. 't Was het eerste wat zij van hem hoorde, sedert dien gedenkwaardigen avond op Rodeck, toen zij alles had vernomen. „Dichters zijn geen gewone stervelingen," zeide zij, terwijl zij langzaam een van de bloemen ont bladerde. „Zij hebben het voorrecht soms onbe rechten hier in sommige gevallen beter kon luiden: Mr. in onrecht.Voor de wijze, waarop de Justitie tracht hier klaarheid te brengen, zal, behalve de betrokkenen dan, iedereen bewondering hebben. Buitenland. De geheele wereld is eigenlijk het beste te vergelijken met een groot gezin, waarvan de staten de spruiten zijn, welke helaas even als dit bij een groot gezin ook wel eens het geval is, onderling met elkaar overhoop lig gen. Er zijn beste brave broertjes en zusjes onder, doch tevens zijn er ook belhamels bij, welke de eendracht op gezette tijden versto ren en die de boel op stelten zetten. En zooals de schooljongens bij een onderlinge strijd steun zoeken door het weggeven van knikkers en een griffel, zoo zoeken ook de staten dezen steun door het doen over en weer van concessies, welke dus hier de prijs vormen, waarvoor de medewerking of mis schien juister gezegd, de medeplichtigheid wordt gekocht. De ouderwetsche schoolmees ter handhaafde vroeger zyn gezag door middel van een sleutelbos of meer dezer hardhandige middelen en wist langs dezen weg orde te houden onder een toomelooze bende en slaag de hierin uitstekend, want een buil werd altijd goed in het geheugen geprent. De schoolmeester der staten is in dezen de Vol kenbond, welke dit doelt tracht te bereiken door vergaderingen, resoluties, bepalingen hoeveel buigingen er voor de diverse hoog- waardigheidsbekleeders moet6n worden ge maakt, omdat door één zoo'n buiging anders de goede harmonie wordt verstoord. Boven dien hebben we nog de tallooze commissies, wier aantal bijna onbeperkt is en in den regel als officieele doofpot dienst doen en meer dezer experimenten, doch het resultaat iswantrouwen, bewapeningswedijver, hetzij openlijk of in het geheim, opwerpen van nog meer tariefmuren (laten wij zelf ook de hand in eigen boezem steken) waardoor de moei lijkheden wel toe- doch niet afnemen. Bra zilië, dat zyn zin niet kon krijgen in het ver langen naar een permanenten Raadszetel is uitgetreden en daarmede is het ledental van den Volkenbond tot 54 gedaald. Voor velen is dit een teleurstelling en het is aangemerkt als de zwarte dag voor den Volkenbond. Laten we hopen dat dit waar is en dat dit „de zwarte dag" is geweest. Ontegenzeggelijk wordt hierdoor de innerlijke kracht van den Volkenbond verzwakt en dat deze kracht al zeer miniem is, hebben we bij de vijftigste zitting met leedwezen moeten ervaren. De patiënt is ziek, doch dit wil nog geenszins zeggen dat een krachtig herstel niet mogelijk is. Wjl dit evenwel niet te laat gebeuren, dan zal er haast betracht moeten worden. De wereld is niet rijk genoeg om de begra feniskosten van Geneve te betalen. De gevol gen zouden niet te overzien zijn. De Fransche Senaat heeft een hartstochte lijk debat gehouden over de vrijlating van Rieklin en Rosse, die zich in hechtenis bevin dende en wettelijk gekozen verklaarde auto nomistische afgevaardigden uit den Elzas. Uit naam der regeering heeft de minister van Justitie uitstel gevraagd der behandeling van de motie Walter hierover, opdat eerst het hof te Parijs uitspraak in cassatie zal hebben gedaan. Walter heeft zijn motie ingetrokken, d.w.z, tijdelijk, waaraan een bespreking van den oppersten leider der auto- nomisten, Abbé Haegy, met Poincaré niet vreemd zal zijn. Het voorstel Uhry, waarin de invrijheidstelling van alle afgevaardigden, dus ook van de communisten werd geeischt, is met groote meerderheie verworpen. In parlementair opzicht is de situatie dus op geklaard. Welke beloften Poincaré hiervoor heeft gedaan, is niet bekend, doch de ver wachting is, dat hy ongeveer half Juli am nestie zal verleenen aan alle zich in hechtenis bevindende afgevaardigden, zelfs van de onvindbare Daudet, mits deze zich voor dien tijd vrijwillig aanmeldt tot het ondergaan zijner straf, waaraan hij zich intertjjd op zoo meesterlijke w^jze heeft weten te onttrekken, door den directeur zijner gevangenis een valsche opdracht te laten verstrekken, waarin zijn onmiddellijke invrijheidstelling werd grijpelijk te mogen zijn." De jonge vorst schudde ongeloovig en bedroefd het hoofd. „Neen, dat is 't niet, 't moet een andere reden hebben. Ik heb a! lang vermoed, dat er iets duis ters, iets raadselachtigs over Hartmut's leven ligt uitgebreid, maar dit nooit nagevorscht, dat hij dat punt altijd zorgvuldig vermeed en zelfs tegen over mij altijd even gesloten was en bleef, 't Is, alsof hij gebukt gaat onder een fataliteit, die hem nergens rust of vrede gunt en telkens, als hij haar ontsnapt meent te zijn, weer te voorschijn komt. Dien indruk heb ik opnieuw gekregen, toen hij zoo onverwachts en onstuimig afscheid van mij nam 't was onmogelijk hem te weerhouden. Maar ge kunt niet begrijpen, hoe ik hem mis. Meer dan twee jaar heeft hij mij letterlijk verwend met zijn ge zelschap, met al de gaven en talenten van zijn rij ken geest, die hij zoo kwistig in het rond strooide, Nu is 't leeg en somber om mij heen geworden, en soms denk ik wel eens: hoe zal ik het leven uit houden zonder hem?" Zij waren blijven staan, daar zij het eind van het park-bereikt hadden. Vóór hen lagen de groene weiden in den zonneglans en verderop verhieven zich de met bosschen begroeide bergen. Adelheid had zwijgend toegeluisterd, terwijl hare blikken zich in het verschiet verlorenmaar nu keerde zij zich plotseling om en stak haar geleider de hand toe. „Ik geloof, Hoogheid, dat gij een hatrelijke en opofferende vriend kunt zijn. Mijnheer Rojanow had u niet moeten verlaten, misschien zoudt gij hem behoed hebben voor die fataliteit 1" Egon kon zijne ooren nauwelijks gelooven. Die warme toon, die haar als uit het hart scheen te Wat de stabilisatie der Fransche frank betreft zijn reeds uitgebreide maatregelen ontworpen en bestaat er in de Kamer een groote meerderheid, welke de aanneming van de stabilisatiewetten verzekerd. Als datum voor behandeling dezer wetten worden ge noemd de datum van den 23e of den 30e en wel dus op een Zaterdagmiddag na het sluiten der beurs, opdat de beursspeculanten geen kans krijgen, deze stabilisatie in gevaar te brengen of er van te profiteeren. Het welslagen hiervan zal een prachtige bekro ning zijn van al hetgeen Poincaré voor Frank rijk onder moeilijke omstandigheden heeft verricht. Voor de eerste zitting van den Duitsche Rijkst dag bestond zeer groote belangstelling, aan gezien er relletjes werden verwacht vanwege de communisten, doch degenen, welke hierop hadden gevlast, zijn gelukkig teleurgesteld. Na de gebruikelijke opening kwamen de partijen voor den dag met hun desiderata, t.w. de communisten met algemeene am nestie van gevangenen, met uitzondering van hen die betrokken zijn bij veemmoorden, de Duitsch-nationalen verlangden amnestie voor alle politieke veroordeelden, met uitzonde ring van landverraders van militaire gehei men, het Centrum drong aan op het nemen van steunmaatregelen in het bezette gebied (Adv.) komen, die oogen waarin tranen glinsterden, die buitengewone belangstelling in zijn verdriet, alles verraste hem evenzeer als 't hem bekoorde. Haas tig greep hij de hem aangeboden hand en drukte deze onstuimig aan de lippen. „Als iets mij kan troosten over Hartmut's af wezigheid, dan is 't uwe belangstelling!" riep hij. „Gij staat mij immers toe, van mijn recht als buur man gebruik te maken en van tijd tot tijd eens op Ostwalden te komen? Weiger mij dit niet, ik ben geheel alleen op Rodeck en kwam uitsluitend Hier zweeg hij, daar hij op eens besefte, dat zulk een bekentenis nu nog niet te pas kwam, en hij merkte dan ook duidelijk, dat hij de jonge vrouw onaangenaam aandeed. Adelheid trok schielijk hare hand terug en trad achteruit; binnen éene seconde was zij weer in het „koude noorderlicht', herschapen. „Om de hitte en dat drukke leven aan zoo'n badplaats te ontloopen," vulde zij koel zijn vol zin aan. „Dat hebt ge straks ten minste gezegd Hoogheid!" „Dat's maar een voorwendsel!" verklaarde de jonge vorst ernstig. „Ik verliet Ostcnde alleen, om voor goed een eind te maken aan zekere ge ruchten, .die naar aanleiding van mijn verblijf daar in omloop kwamen en zelfs al door de cou ranten waren overgenomen. Zij zijn volkomen ongegrond, in zoover ik persoonlijk daarin be trokken ben dat kan ik u plechtig verzekeren, mevrouw." Hij had ijlings de gelegenheid aangegrepen om de dwaling te herstellen, die hij juist hier wel het allerminst wilde duldenmaar de indruk, dien zijne verzekering maakte, beantwoordde niet aan zijn verwachting. Mevrouw van Walmoden had zich en in het Oosten des lands. Al deze wen- schen z(jn netjes opgehangen aan den com- missio. De besprekingen tusschen de vjjf coalitie- partyen wat het vormen der regeering be treft, hebben, terwijl wij dit overzicht schrij ven nog geen definitief resultaat gehad. Als by tourbeurt gooit een der partijen roet in het eten, door het aandragen met wenschen en verlangens, welke een der andere partijen niet kan inwilligen. Dat beseffen de heeren natuurlek zelf ook wel, doch het is een ge liefkoosde truc door veel overvragen toch aan de volle prijs te komen. Om een einde te maken aan deze sleepende onderhande lingen, gaan er in Duitschland stemmen op, om op de bestaande punten van overeen stemming in zee te gaan, vertrouwende, dat eventueele moeilijkheden zullen worden op gelost. Indien er eerst overeenstemming moet worden bereikt over de tegenwoordige geschilpunten, dan hebben de heeren de tft'd en is het uitgesloten, dat Hermann Müller zal slagen. Over en weer zullen ze wat water in de wijn hebben te doen, daar anders het regeeringsscheepje niet kan afvaren. Met groote meerderheid heeft de nationale conventie der republikeinsche partij in de Vereenigde Staten tot canditaat gekozen voor het presidentschap voor de V. S. Herbert Hoover, de bekende organisator, die vooral gedurende en na den oorlog zoo'n groote rol heeft gespeeld bij de voedselvoorziening. De republikeinsche boeren waren heftig tegen Hoover gekant en hebben gedurende het bijeen zyn der conventie getracht de ver gadering te verstoren, betgeen evenwel niet is gelukt. Deze boeren zyn ontevreden, aan gezien de landbouwbelangen niet voldoende zijn beschermd en zij wel hooge prijzen heb ben te betalen voor hun benoodigde machines, welke zij moeten betrekken van een door hooge tariefmuren beschermde industrie, terwijl de boeren met hun oogstoverschotten moeten concurreeren op de wereldmarkt. Om ze nu maar tevreden te houden zijn hun eenige beloften gedaan, maar of dit nu maar als lokmiddeltje is beloofd of volle ernst en of de beloofde maatregelen het gewenschte effekt zullen hebben, mag worden betwyfeld. Landbouwbelangen en hooge tariefmuren verdragen elkaar niet al te best, tenminste, indien die landbouw voor een groot gedeelte op export is aangewezen. Candidaat voor de democraten is de Alex Smith, een ijverig Katholiek, tevens voor stander van een verzachting der drankwetten. Dat hij hiermede al de stemmen krijgt van al de natten in Amerika laat zich begry pen. Onder deze natten in dit geval te verstaan, oiet de babys, doch de liefhebbers van een neutje. De verkiezing vindt plaats 6 Novem ber, zoodat de verkiezingsagenten nog ruim den tijd hebben de kiezers te bewerken en om hier en daar eens een paar blauwe oogen op te loopen met verder bijbehoorende ge kneusde ribben. Ze houden in Amerika bij verkiezingen nog al van doorslaande argu menten. Blijkens verklaringen van mevrouw Brommert heeft ons communistisch kamer lid Lou de Visser haar met een stoelpoot op het hoofd getimmerd, zoodat deze vooral in Amerika een pracht gelegenheid zou vin den, om hier zijn lusten eens bot te vieren. Van de verdere berichten memoreeren wy in het kort. weer in hare vroegere ongenaakbaarheid gehuld en liet hem zijne overijling boeten, „Waartoe dient die plechtige verklaring, Hoo- heid? 't Waren immers maar praatjes, en ik be grijp even goed als uwe andere buren, dat gij vol komen vrij wilt blijven in uwe besluiten. Maar wij nloeten naar het kasteel terugkeeren, geloof ik. Ge zegt immers, dat mijn zwager van Schönau tegelijk met u is gekomen, en 't wordt dus tijd dat ik hem verwelkom." Egon boog toestemmend, en deed zijn uiterste best om onder het naar huis wandelen een onver schilligen toon aan tc slaan; hij mocht immers niet anders dan „buurman" zijn. Op het slotplein gekomen, greep hij het eerste het beste voorwend sel aan om afscheid te nemen, en Adelheid liet hem ook gaan, maar niet zonder hem uit te noodigen zijn bezoek nog eens te herhalen En dit was voor het oogenblik de hoofdzaak! „Die verwenschte overijling!" mompelde hij, terwijl hij wegdraafde. „Nu word ik misschien weken lang weer op een afstand gehouden. Zoo dra men die vrouw maar één stap te na durft komen, verandert ze in een ijsklomp. Maar en het gezicht van den jongen vorst verhelderde zich „Maar dat ijs begint toch te smelten, dat zag en hoorde ik aan dien blik en dien toon Geduld maarl De prijs is het wachten waard!" Egon van Adelsberg vermoedde niet, dat die blik en toon, waarop hij zijne hoop en verwach tingen bouwde, een ander golden, en dat 't slechts was in de hoop om iets van dien ander te hooren, dat zij hém de vergunning gaf om terug te komen. INGEZONDEN MEDEDEELING. en het gebruiken van een middagmaal is een kwestie van vertrouwen. DOE ZULKS IN HET HUIS WAAR UW VOOROUDERS DIT DEDEN. B0ERENVISCH1ARKT12, bij de Groote Kerk te ROTTERDAM. (Adv.) De maand Juli was pas half om, toen de wereld, waar volmaakte vrede scheen te heerschen, plot seling uit hare rust werd opgeschrikt. Aan den Rijn was een bliksemflits ontstoken, welks schel, onheilspellend licht tot aan de zee en de Alpen flikkerde; als een zwaar onweer kwam de oorlog dreigend uit het westen opzetten, en weldra weer galmde de krijgskreet door het gansche land. Ook in Zuid-Duitschland barstte het los, rukte de mannen uit hun werkkring, bracht verandering in alle omstandigheden, deed alle plannen en bere keningen in duigen vallen. Wat vóór acht dagen nog kalm en ongestoord zijn geregelden gang ging, werd thans door dien stormwind losgerukt en medegesleurd. Op Furstenstein, waar de dochter des huizes hare verloving vierde, moest zij terstond afscheid nemen van haar aanstaande, die naar zijn regiment ver trok. Op Waldhofen, waar Willibald, verwacht werd om een geruime poost e blijven, kwam deze plotseling en in allerijl aanzetten om Marietta weer te zien gedurende de enkele dagen, die hem nog vóór zijne oproeping vergund waren. Op Ostwalden maakte Adelheid zich voor haar vertrek gereed om haar broeder, die al dienst had genomen, nog eens in de armen te sluiten. Vorst Adelsberg had reeds bij de eerste berichten Rodeck verlaten en was naar de stad gesneld, waar hij tegelijk met den hertog aankwam. De wereld scheen op eens een geheel ander aanzien te hebben gekregen en de menschen mét haar. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1